Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011

2 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2009 om statens anvendelse af private konsulenter 21. december 2010 RN A207/10 Miljøministerens redegørelse af 22. november 2010 Skatteministerens redegørelse af 23. november 2010 Undervisningsministerens redegørelse af 30. november 2010 Finansministerens redegørelse af 2. december 2010 I. Indledning 1. Beretningen handlede om statens anvendelse af private konsulenter. Statsrevisorerne anmodede om beretningen for at få undersøgt, i hvilket omfang og på hvilken måde staten anvender private konsulenter i opgaveløsningen. Rigsrevisionen undersøgte, om Økonomistyrelsens database over statens indkøb gav et samlet overblik over statens udgifter til konsulentydelser og grundlag for at indgå fællesstatslige indkøbsaftaler. Rigsrevisionen undersøgte desuden, om 3 udvalgte institutioner havde en strategisk anvendelse af konsulenter, og om institutionerne fulgte op på deres køb af konsulentydelser og vurderede nytteværdien af ydelserne. De 3 udvalgte institutioner var SKAT, Undervisningsministeriets departement og By- og Landskabsstyrelsen. II. Opgørelse af statens udgifter til konsulenter 2. Statsrevisorerne fandt, at indberetningerne til Økonomistyrelsens indkøbsdatabase var præget af nogen usikkerhed. Det fremgik endvidere af beretningen, at SKAT ikke havde været konsekvent i brugen af indkøbskategorierne i 2008 og Finansministeren har i sin redegørelse oplyst, at den mindre grad af usikkerhed, der er forbundet med opgørelsen, skyldes, at det er ministerierne selv, der er ansvarlige for indberetningerne til databasen, og at ministerierne i visse tilfælde er overladt et vist skøn i forhold til, hvilken indkøbskategori der er mest dækkende for et konkret indkøb. Finansministeren har videre oplyst, at indkøbsrapporteringen skal bidrage til et overordnet datagrundlag for indgåelse af fællesstatslige indkøbsaftaler og ikke til at tilvejebringe eksakte regnskabsmæssige data på indkøbsområdet. Med henblik på at reducere usikkerheden arbejder Økonomistyrelsen på at opdatere vejledningen om indkøbskategorierne. Derudover arbejdes der på yderligere systemunderstøttelse af indkøbsrapporteringen, så Økonomistyrelsen i højere grad kan få adgang til indkøbsdata gennem Statens Koncernsystem (SKS).

3 2 Jeg finder det positivt, at Økonomistyrelsen arbejder med at opdatere vejledningen om indkøbskategorierne og med at systemunderstøtte indkøbsrapporteringen yderligere. Jeg forstår det sådan, at disse tiltag kan bidrage til at mindske usikkerheden i institutionernes indberetninger til indkøbsdatabasen. 4. Skatteministeren har i sin redegørelse oplyst, at Skatteministeriet vil have fokus på, at forretningsgange og systemunderstøttelse fremadrettet understøtter en konsekvent anvendelse af indkøbskategorierne. Jeg finder det tilfredsstillende, at skatteministeren dermed søger at understøtte en mere sikker indrapportering af SKATs indkøb i indkøbsdatabasen. 5. Jeg vil fortsat følge Økonomistyrelsens arbejde med at opdatere vejledningen om indkøbskategorierne i indkøbsdatabasen og arbejdet med at understøtte institutionernes indkøbsrapportering yderligere. III. Strategisk anvendelse af konsulenter 6. Statsrevisorerne fandt, at når statens institutioner anvender konsulenter, bør det ske ud fra et strategisk valg med hensyn til, om opgaven mest hensigtsmæssigt udføres af en privat konsulent eller af virksomhedens egne medarbejdere. I forlængelse heraf præciserede Statsrevisorerne, at de generelt forventer, at statslige institutioner, der i stort omfang eller ofte anvender private konsulenter, baserer anvendelsen af konsulenter på grundige strategiske og økonomiske overvejelser over, hvorfor en opgave mest hensigtsmæssigt løses af private konsulenter. Det gælder ikke mindst, når køb af konsulentydelser sker ud fra et behov for at få tilført ekstra resurser. Derudover fandt Statsrevisorerne, at SKAT som den eneste af de 3 institutioner købte konsulentydelser med udgangspunkt i en samlet strategi for anvendelse af konsulenter på itområdet og på rådgivnings- og managementområdet. Statsrevisorerne fandt det ikke helt tilfredsstillende, at Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen kun delvist havde formuleret en strategi for anvendelse af private konsulenter. 7. Finansministeren har i sin redegørelse bemærket Statsrevisorernes forventning til, at statslige institutioner baserer anvendelsen af konsulenter på grundige strategiske og økonomiske overvejelser. Ministeren har i den forbindelse oplyst, at ministeriet, parallelt med Rigsrevisionens undersøgelse, har gennemført en analyse af statens brug af konsulenter. Ministeren forventer, at analysen i starten af 2011 udmønter sig i en række konkrete anbefalinger på området. Finansministeren peger på, at ministeriet forventer at anbefale, at de statslige institutioner, der i stort omfang eller ofte anvender private konsulenter, etablerer centrale kompetencer, der vurderer behovet for konsulentassistance og deltager i indkøbet. Dette kan bidrage til at effektivisere købet af konsulentydelser og sikre en ledelsesmæssig vurdering af behovet. Jeg finder det positivt, at Finansministeriet har gennemført en selvstændig analyse af området og på den baggrund vil komme med forskellige anbefalinger, der kan styrke institutionernes strategiske anvendelse af private konsulenter. Finansministeren har videre oplyst, at han er enig i betragtningen om, at statslige institutioner bør sikre, at der er klare og konkrete etiske retningslinjer for institutionernes samarbejde med private konsulenter og virksomheder, jf. Personalestyrelsens publikation God adfærd i det offentlige. 8. Skatteministeren tager i sin redegørelse Statsrevisorernes og Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning. Derudover finder skatteministeren det glædeligt, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konstaterer, at SKAT har en strategisk anvendelse af konsulenter.

4 3 9. Undervisningsministeren har i sin redegørelse oplyst, at ministeriet som opfølgning på beretningen har færdiggjort arbejdet med en indkøbsstrategi. Indkøbsstrategien har ud over at understøtte ministeriets køb af konsulentydelser til formål at understøtte implementeringen af Statens Indkøbspolitik fra marts 2010 og gennemførelsen af Statens Indkøbsprogram. Jeg har tidligere modtaget et udkast til indkøbsstrategien, og jeg finder det positivt, at Undervisningsministeriet har færdiggjort arbejdet med en indkøbsstrategi. 10. Undervisningsministeren har desuden bemærkninger til forudsætningerne for beregningen af, at 29 % (svarende til 145 mio. kr.) af departementets driftsbevillinger går til indkøb af konsulentydelser. Dette fremgik af beretningens tabel 1. Jeg er enig i ministerens bemærkninger og skal beklage, at ministeriets udgifter til konsulenter i forhold til ministeriets bevillinger ikke fremstod præcist i beretningens tabel Miljøministeren har i sin redegørelse oplyst, at By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen fusioneres i en ny Naturstyrelse fra den 1. januar De fleste af ministeriets driftsmidler til opgaver, hvor det er naturligt at anvende konsulenter, samles i Naturstyrelsen. På den baggrund vurderer miljøministeren, at der vil være behov for, at Naturstyrelsen udarbejder en samlet strategi for anvendelsen af private konsulenter. Miljøministeren oplyser, at en sådan strategi vil være klar primo Miljøministeren bemærker derudover, at By- og Landskabsstyrelsen har kunnet redegøre for de undersøgte køb, hvor der har været behov for at få tilført ekstra resurser. Ministeren er enig med Statsrevisorerne i, at der bør ligge grundige overvejelser til grund, før det besluttes, at opgaver skal løses af private konsulenter, og at overvejelserne skal kunne dokumenteres. Miljøministeren oplyser, at hun nu vil indskærpe over for ministeriets institutioner, at sådanne overvejelser skal kunne dokumenteres. Endelig henviser miljøministeren til publikationen God adfærd i det offentlige og peger på, at alle institutioner i ministeriet i dag anvender denne vejledning. Jeg finder det tilfredsstillende, at Naturstyrelsen udarbejder en samlet strategi på området, og at miljøministeren vil sikre, at ministeriets institutioner kan dokumentere sine overvejelser bag beslutningen om at anvende private konsulenter. 12. Jeg vil fortsat følge finansministerens initiativer på baggrund af ministeriets analyse, herunder anbefalingen om, at statslige institutioner, der i stort omfang eller ofte anvender private konsulenter, etablerer centrale kompetencer, der kan vurdere behovet for konsulentassistance og deltage i indkøbet. IV. Opfølgning på konsulenternes ydelser 13. Finansministeren har oplyst, at han er enig med Rigsrevisionen i, at ministerierne bør følge op på købet af konsulentydelser og fokusere på den opnåede nytteværdi, herunder særligt institutionens egen projektstyring og samarbejde med konsulenten. Denne opfølgning bør kunne dokumenteres, så der kan foretages erfaringsopsamling i forbindelse med fremtidige køb af konsulentydelser. Finansministeren oplyser videre, at ministeriet i sin rapport Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten har anbefalet, at der foretages en tværgående opfølgning på og evaluering af statens brug af it-konsulenter. På den baggrund indføres en halvårlig tværgående evaluering af både leverandører og rådgivere på større igangværende it-projekter. Evalueringen skal både vurdere styrelsernes erfaringer med brug af konsulenter og konsulenternes egen opfattelse af områder, hvor relationen med stat og virksomhed kan forbedres. Økonomistyrelsen er i gang med at udvikle en model for den løbende evaluering, så opfølgning og evaluering kan blive igangsat i 2011.

5 4 Jeg har bemærket, at finansministeren på baggrund af ministeriets egen analyse har anbefalet en tættere opfølgning på køb af it-konsulentydelser. Jeg finder initiativet med en tværgående evaluering af både leverandører og rådgivere på større igangværende it-projekter positiv, da det kan medvirke til en bedre udnyttelse af statens anvendelse af private konsulenter på it-området. 14. Skatteministeren har i sin redegørelse oplyst, at det er glædeligt, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konstaterer, at der generelt følges op på ministeriets køb af konsulentydelser og nytteværdien af dem. Skatteministeren har videre oplyst, at Skatteministeriet fremover vil have fokus på, at dokumentation for opfølgningen er til stede i alle større projekter. Jeg finder det positivt, at skatteministeren derved søger at styrke opfølgningen, så det kan godtgøres, at konsulenternes ydelser lever op til formålet. 15. Miljøministeren har i sin redegørelse erklæret sig enig i, at en løbende evaluering af projektstyringen bør indgå i den samlede evaluering af de enkelte køb af konsulentydelser, og miljøministeren bemærker, at ministeriets projektmodel med tilhørende skabeloner indeholder tjeklister for en sådan evaluering. Miljøministeren har endelig oplyst, at hun er tilfreds med, at beretningen konkluderer, at de berørte institutioner for de undersøgte ydelser har beskrevet formålet med konsulentydelsen, og hvad den skal anvendes til, og har fulgt op på, om ydelsen er leveret som aftalt og lever op til formålet. Jeg noterer mig, at miljøministeren er enig i, at en løbende evaluering af egen projektstyring er vigtig, og at ministeriet har forudsætningerne herfor. 16. Jeg vil fortsat følge Økonomistyrelsens arbejde med at udvikle en model for løbende evaluering af større igangværende it-projekter. V. Sammenfatning 17. Jeg finder ministrenes redegørelser tilfredsstillende. Jeg vil følge udviklingen på følgende områder: Økonomistyrelsens arbejde med at opdatere vejledningen om indkøbskategorierne i indkøbsdatabasen og arbejdet med at understøtte institutionernes indkøbsrapportering yderligere Finansministerens initiativer på baggrund af ministeriets analyse, herunder anbefalingen om, at statslige institutioner, der i stort omfang eller ofte anvender private konsulenter, etablerer centrale kompetencer, der kan vurdere behovet for konsulentassistance og deltage i indkøbet Økonomistyrelsens arbejde med at udvikle en model for løbende evaluering af større igangværende it-projekter. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. Henrik Otbo

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter Juni 2014 BERETNING OM STATENS BRUG AF KONSULENTER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008 Skatteministeren Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013 Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere