Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24."

Transkript

1 Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15

2 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Forslag til organisering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland_somatik og psykiatri Praksiskonsulentordningen har fokus på udvikling og sikring af kvalitet og sammenhæng i samarbejdet mellem almen praksis, sygehusene og kommunerne. Praksiskonsulentordningerne har haft en forskellig organisering med udgangspunkt i amternes organisering. Der skal derfor udarbejdes et forslag til en ny regional organisering. Praksiskonsulentordningens organisering omfatter mange aspekter, hvorfor der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra praksisudvalget og for primær sundhed med henblik på at udarbejde et nærmere forslag til beslutning i samarbejdsudvalget. Herudover vil Strategisk Sundhedsledelsesforum repræsenteret ved repræsentanter fra cheflægesiden blive involveret. Dato Sagsbehandler: Steen Vestergaard-Madsen Tel Steen.Vestergaard- Sagsnr Side 1/6 Der udarbejdes et særskilt notat om retningslinjer for praksiskonsulenternes opgaver og samarbejdsrelationer. 1. Nuværende organisering. Der er i amterne på nuværende tidspunkt ansat 54 praksiskonsulenter og 4 praksiskoordinatorer samt et antal konsulenter i psykiatrien med en samlet økonomi på ca kr. Overordnet set er der på nuværende tidspunkt i amterne to modeller for praksiskonsulenters arbejde og tilknytning til hospitalernes afdelinger. Den ene model, som praktiseres af Viborg og Ringkjøbing amter indebærer, at én praksiskonsulent dækker få og typisk 1-2 afdelinger/områdefunktioner på et sygehus indenfor et forholdsvis begrænset antal timer. Den anden model, som praktiseres i Randers og Silkeborg indebærer, at én praksiskonsulent dækker flere (3-4) afdelinger/områdefunktioner på sygehuset med et større antal timer. Der er i øjeblikket 4 praksiskonsulentkoordinatorer (én i hvert amt), hvoraf stillingen som praksiskoordinator tilknyttet Regionshospitalet i

3 Horsens p.t er vakant og afventer afklaring af den fremtidige organisering. I Vejle, Ringkjøbing og Viborg Amter er praksiskonsulenterne ansat i og finansieret af Primær Sundhed, mens de i Århus Amt er ansat på og finansieret af hospitalerne. 2. Forslag til ny organisering. En regional praksiskonsulentordning omfatter både praksiskonsulenter tilknyttet hospitalerne på det somatiske område og psykiatrien samt de kommende kommunepraksiskonsulenter. Kordinationsniveauet er afgørende for succes. Det gælder horisontal koordination på tværs af det enkelte hospital, koordination mellem hospitaler, kommuner og almen praksis og vertikal koordination fra mere overordnet niveau fra Primær Sundhed og Samarbejdsudvalg til afdelingsniveau/praksisniveau. Praksiskoordinatorer Praksiskoordinatorernes 3 hovedopgaver er: at sikre koordination af hospitalspraksiskonsulenternes arbejde på de respektive hospitaler at samarbejde med kommunepraksiskonsulenterne i forhold til praksisenhederne at medvirke i koordination og udvikling af mere praksisrettede kvalitetstiltag. I de 3 praksisenheder ansættes 7 praksiskoordinatorer på det somatiske område og 1 praksiskoordinator indenfor psykiatrien finansieret af Primær Sundhed. I praksisenheden i Århus ansættes 3 praksiskoordinatorer for henholdsvis Århus Universitetshospital, Århus Sygehus; Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet Randers og Grenaa samt kommunerne i området. I praksisenheden i Horsens ansættes 2 praksiskoordinatorer for Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder og Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter samt kommunerne i området. I praksisenheden i Holstebro ansættes 2 praksiskoordinatorer for henholdsvis Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm og Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive samt kommunerne i området. Det kan aftales nærmere at samle koordinatorfunktionen på 1 praksiskoordinator i den enkelte praksisenhed, hvis det findes hensigtsmæssigt. Praksiskoordinatorerne får kontorfaciliteter og i en vis udstrækning sekretærbistand i praksisenhederne. Praksiskoordinator har ansvaret for at understøtte arbejdet og har periodiske møder med hospitalsledelsen (cheflægerne) og konsulenterne både på det somatiske og psykiatriske område. Praksiskoordinator skal samtidig sikre koordination til og med de kommunale praksiskonsulen- Side 2/6

4 ter. Praksiskoordinatorerne medvirker endvidere som ressourceperson i forhold til arbejdet med den praksisrettede kvalitetsudvikling i tæt samarbejde med den administrative leder af praksisenheden og det øvrige kvalitetsteam tilknyttet de 3 praksisenheder. Der udarbejdes en særskilt funktionsbeskrivelse. Der skal sikres sammenhæng med den øvrige kvalitetsorganisering i praksisenhederne, hvilket beskrives særskilt. For at sikre sammenhængskraft på tværs af regionen afholdes 2 4 møder mellem staben i Viborg, lederne af praksisenhederne og praksiskoordinatorerne med henblik på opfølgning og iværsætte initiativer på tværs. 1 af praksiskoordinatorerne varetager funtionen som talsmand i forhold til rådgivning af Regionsråd, Direktion samt Primær Sundhed og forventes at deltage i en række regionsdækkende arbejdsgrupper. Der tildeles 60 timer til opgaven, som finansieres af afsatte puljemidler. Det er nødvendigt at styrke koordinatorfunktionen, idet koordinationen udover den hospitalsrettede koordination også omfatter koordination i forhold til de kommunale praksiskonsulenter. Praksiskoordinatorerne tildeles en årlig kvote med 160 timer 240 timer årligt pr. koordinatorafhængig af områdets størrelse, antal praksiskonsulenter m.m. Timetallet svarer til 4 6 timer ugentligt i 40 uger. Ansættelse skal ske efter opslag, idet praksiskooordinatorerne ansættes for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Det skal sikres, at der ikke sker fastansættelse. Hospitalspraksiskonsulenter Antallet af praksiskonsulenter aftales mellem pågældende hospitalsledelse og områdepraksiskoordinator. Praksisudvalget har peget på, at organiseringen overordnet set bliver en model med forholdsvis mange praksiskonsulenter involveret med et forholdsvis begrænset antal timer, der gør det attraktivt samtidig at kunne varetage arbejdet i praksis. Der er generelt taget udgangspunkt i de hidtidige resssourcer, der samlet har været afsat til ordningen dels fra hospitalerne dels fra Sygesikringen. Fra det samlede beløb er fratrukket en beregnet ramme til praksiskoordinatorerne. Herefter er der fastlagt nogle niveauer, som indebærer en omfordeling med fradrag af timer på nogle hospitaler og tillæg af timer på andre hospitaler. Primær Sundhed har bidraget med en mindre ressourcetilførsel udover de hidtil afsatte midler. Der henvises til bilag 1. Side 3/6

5 Praksiskonsulenterne ansættes på hospitalsledelsesniveau og ikke på afdelingsniveau. Dette bidrager til at sikre, at konsulenten kan agere som almen praksis repræsentant i et ligeværdigt samarbejde. Der fastlægges en samlet timemæssig ramme for de respektive hospitaler, hvor regionshospitalerne som udgangspunkt tildeles en basisramme. Hospitalerne kan afsætte ekstra ressourcer via egne budgetmidler. Der søges afsat en særskilt pulje i Primær Sundhed på Kr. til udvidelse af timetal for praksiskonsulenter til særlige tiltag vedrørende: - kronikerindsats, - medvirken i aftaler om stratificering af patienter på tværs - projekter, der sigter på udlægning af opgaver til primærsektoren, - praksiskonsulenter tilknyttet specialeråd, - ansættelse af tidsbegrænsede praksiskonsulenter på særlige fokusområder m.m. Psykiatrien omfattes ligeledes af praksiskonsulentordningen, idet der er afsat midler 1 praksiskoordinator og en antal praksiskonsulenter indenfor den hidtige økonomiske ramme. Der henvises til bilag 1. Hospitalerne og psykiatrien redegør overfor Primær Sundhed for den konkrete tilrettelæggelse og den med ordningen forbundne økonomi. Hospitalspraksiskonsulenternes opgaver vil omfatte: at udbygge samarbejdet mellem praktiserende læger og en eller flere hospitalsafdelinger eller speciale på tværs af regionen at stille almen medicinsk viden til rådighed med henblik på størst mulig sammenhæng i patientforløbet at tage initiativ til og medvirke i projekter til udarbejdelse af faglige vejledninger og procedurer for det samlede patientforløb (forudgående undersøgelser, henvisning, epikriser, indikatorer og standarder, koordination og efteruddannelsestilbud) at sikre fornøden sammenhæng og hensyntagen til ressourceudnyttelse i patientforløbet. Det aftales særskilt med psykiatrien om organiseringen og psykiatrien afholder udgiften til ansatte praksiskonsulenter. Kun praktiserende læger med praksisadresse i Region Midtjylland og indenfor praksisenhedens område kan søge en opslået stilling. Side 4/6

6 Ansættelse skal ske efter opslag, idet praksiskonsulenterne ansættes for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse. I ansættelsen af praksiskoordinatorstillingen deltager repræsentanter fra Primær Sundhed, en repræsentant fra de(n) respektive hospitalsledelser i området samt 1 repræsentant udpeget af Praksisudvalget. I ansættelsen af hospitalspraksiskonsulentstillinger deltager repræsentanter for afdelingsledelsen(erne) for de(n) pågældende afdeling samt praksiskoordinator tilknyttet det pågældende hospital. Der skal være enighed blandt alle i ansættelsesgruppen om ansættelsen Økonomi og organisatoriske rammer iøvrigt Hele praksiskonsulentordningens økonomi forventes som udgangspunkt holdt indenfor de eksisterende økonomiske rammer, som ordningen hidtil i de 4 amter er finansieret indenfor. Det foreslås derudover, at der på relevante områder kan blive mulighed for at oprette en funktion som praksiskonsulent for praktiserende speciallæger. En ny regional praksiskonsulentordning implementeres gradvist i løbet af 2007 i tæt samarbejde med praksiskoordinatorerne og hospitalsledelserne ved nyopslag. Der vedlægges forslag over praksiskonsulentordningens organisering og økonomi, idet der er taget højde for antallet af konsulenter ud fra den hidtil afsatte økonomi, jf. bilag 1. I det der foreslås ydereligere kr. til en styrket koordinationsindsat og en særlig pulje til kronikerindsats m.m. Der kompenseres i budgetlægningen for 2008 hospitalerne for de midler, Primær Sundhed har fået overført med fradrag for ansættelse af praksisområdekoordinatorerne. De hospitaler, der hidtil har finansieret ordningen videreføres. Primær Sundhed modtager oplysninger om, hvilke konsulenter der ansættes/tilknyttes de respektive afdelinger, således at oplydsningerne kan komme på sundhed.dk. Evaluering Ordningen evalueres løbende og tages op til vurdering efter 2 år med henblik på evt. justeringer. Der nedsættes en administrativ følgegruppe bestående af: - regionshospitalernes cheflæger - praksiskoordinatorerne - 2 repræsentanter udpeget af Praksisudvalget Side 5/6

7 - 2 repræsentanter fra Primær Sundhed Følgegruppen har til opgave at følge praksiskonsulentordningen samt at sikre, at der sker de fornødne initiativer vedrørende: - sammenhængende patientforløb - optimale indlæggelses- og udskrivningsprocedurer - information og kommunikation via IT - kliniske retningslinjer, herunder kronikerområdet - samarbejdsprojekter i øvrigt - at forestå evaluering af ordningen. Følgegruppen forventes at afholde 1 2 møder årligt. Praksiskonsulenterne bør løbende efteruddannes, hvilket evt. kan ske i samarbejde med andre regioner. Praksiskoordinatorerne udarbejder en kort status for arbejdet, som forelægges Samarbejdsudvalget 1 gang årligt. Side 6/6

8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Forslag til regional organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland I regi af Samarbejdsudvalget og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget på almenlægeområdet, etableres der en samlet regional kvalitetsorganisation på almenlægeområdet i Region Midtjylland, som dels skal sikre et effektivt samarbejde på tværs af almen praksis, hospitaler og kommuner, og dels danne ramme for faglig og organisatorisk udvikling i almen praksis. Dato Gry Stie Tel V Side 1 Som en del af den samlede organisering forslås en regional praksiskonsulentordning for hospitalsområdet, som omfatter somatik og psykiatri og koordination i forhold til en kommunepraksiskonsulentordning. Der er i regi af sundhedskoordinationsudvalget fastlagt rammer for et styrket samarbejde med kommunerne, hvor kommunerne kan ansætte kommunale praksiskonsulenter. Der henvises til særskilt notat om en regional praksiskonsulentordning i Region Midtjylland. Hertil kommer en forslag til etablering af kvalitetsteams, som består af forskellige konsulenttyper med indsats rettet mod almen praksis. I den forbindelse foreslås etableret en praksisudviklingskonsulentordning med fokus på organisatorisk udvikling af almen praksis. Den faglige udvikling foreslås varetaget af efteruddannelsesvejledere som tilknyttes ovenstående kvalitetsteams. Én regional kvalitetsorganisation for almen praksis Et forslag til en samlet regional kvalitetsorganisation indenfor almen praksis, samt en regional praksisudviklingskonsulentordning er godkendt på Kvalitet- og Efteruddannelsesudvalgets møde den 3. september Forslaget indebærer; at der etableres 1 Regionalt Kvalitetsteam og 3

9 lokale kvalitetsteams, som tilknyttes de 3 praksisenheder. De 4 kvalitetsteams består af: praksiskoordinatorer for hospitalerne, psykiatri og kommuner, praksisudviklingskonsulenter, efteruddannelsesvejledere, repræsentanter fra DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin), regionale lægemiddelskonsulenter og it-konsulenter. Det regionale kvalitetsteam udgår fra de lokale kvalitetsteams. Det regionale kvalitetsteam rådgiver Kvalitets og efteruddannelsesudvalget i forberedelse af sager og repræsentanter herfra deltager også i udvalgets møder. Det regionale kvalitetsteam udarbejder løbende forslag til strategi for kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland. De lokale kvalitetsteams står for udmøntningen og bidrager i øvrigt med input til strategi. Staben i Viborg varetager koordination og sekretariatsbetjening af det regionale kvalitetsteam. Forskningsenheden i Århus tilknyttes det regionale kvalitetsteam. At der etableres en regional praksisudviklingskonsulentordning, med fokus på organisatorisk udvikling af praksis. Den nye organisering vil medføre en styrkelse af hele kvalitetsarbejdet i almen praksis såvel den faglige som den organisatoriske kvalitet og vil samtidig inddrage samarbejdsfeltet til hospitaler, psykiatri og kommuner. Etablering af en regional praksisudviklingskonsulentordning Der foreslås oprettet en regional praksisudviklingskonsulentordning, hvor der ansættes 7 praksisudviklingskonsulenter, fordelt med 3 stillinger i praksisenheden i Århus, 2 i praksisenheden i Holstebro og 2 i praksisenhederne i Horsens. Praksisudviklingskonsulenternes opgaver bliver: At medvirke til at udvikle redskaber og procedurer for bedre tilrettelæggelse af den daglige praksisdrift. At udvikle samarbejdet mellem flere selvstændige praksis ved etablering af netværkspraksis At inspirere til øget anvendelse af klinikpersonale, herunder at udarbejde vejledninger for uddelegering af kompetencer. At udvikle og tilbyde kurser i praksisledelse og organisering, personalepleje, praksisledelse m.m. At medvirke til optimering af IT værktøjer i den daglige praksisdrift i tæt samarbejde med de regionale IT konsulenter. Arbejdsgruppen vedr. kvalitetsarbejdet m.m. foreslår en tilpasset model med 7 praksisudviklingskonsulenter, som ansættes med 8 timer pr. uge i 40 uger årligt. Der foreslås en fordeling med 3 stillinger i Århus, 2 i Holstebro og 2 i Horsens. Udgiften hertil udgør kr. For en konsulentstilling er udgiften årligt kr. Der er i denne model forudsat at der ikke etableres en selvstændig APO-konsulent. Det forventes at der ved en strategisk frem for en systematisk tilgang til praksisbesøg ikke vil være det samme timemæssige behov. Aktiviteten vil fremover basere sig på bl.a. stormøder, møder i 12 mandsforeninger og mindre grupper. Der vil undtagelsesvis fortsat være mulighed for at aflægge enkelt praksisbesøg. Side 2

10 Der skal herudover afsætte budgetmidler til kørsel anslået kr. årligt, samt midler til løbende uddannelse af praksisudviklingskonsulenterne, anslået kr. årligt. Derved bliver totaludgiften til ordningen kr. Modellen holder sig indenfor de nuværende økonomiske rammer, som regionen afholder i dag. Samtidig sikres det at der ikke anvendes KEU midler til egentlig drift, hvilket samtidig frigør midlerne til udviklingsprojekter. Der er tale om en basisnormering finansieret af Region Midtjylland, som kan suppleres med evt. eksterne midler. Dette kan være større projekter bevilget via KEU (f.eks. over to år)hvor der samtidig søges om bl.a. supplerende konsulenttimer eller projekter hvor kan bevilges AC bistand. Det forudsætter som udgangspunkt at der ikke ydes kompensation for de praktiserende lægers deltagelse i kurser, temamøder, praksisbesøg mm. Det vil herudover være muligt for praksisudviklingskonsulenterne at udvikle særlige initiativer, hvor praksis køber sig til konsulentbistanden eller kursusafgift. Til illustration heraf kunne der beregnes tilførsel af en ekstra konsulent ved eksempelvis udbud af 1 kursus årligt med en kursusafgift på kr. hvor 50 % af de praktiserende læger deltager. Efteruddannelsesvejlederne I Region Midtjylland kan vi være på forkant med udviklingen og inkorporere Efteruddannelsesvejlederne i regionens kvalitets- og efteruddannelsesstruktur. Efteruddannelsesvejlederne er pt. Aflønnet af centrale fondsmidler, men forventes i løbet af 2008 at overgå til regionerne. Primær Sundhed har været i dialog med efteruddannelsesvejlederne, som har ytret ønske om at blive en integreret del af kvalitetsorganisationen i Region Midtjylland. DSAM Repræsentanter fra DSAM tilknyttes som de øvrige konsulenter praksisenhedernes lokale kvalitetsteams og vælger en repræsentant til deltagelse i det regionale kvalitetsteam. Der arbejdes i øjeblikket på en intern reorganisering i DSAM, med nedsættelse af en regionalbestyrelse og medlemmer i denne bestyrelse ville det være naturligt at knytte til regionens kvalitetsteams. Primær Sundhed har ligeledes været i dialog med de regionale repræsentanter fra DSAM, som ligeledes ønsker at blive en integreret del af kvalitetsorganisationen i Region Midtjylland. Den hidtidige organisering af kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis Der i Region Midtjylland fra de tidligere amter to fungerende ordninger. Den ene omfatter facilitatorordningen i tidligere Århus Amt, hvor der er ansat 5 facilitatorer der aflægger systematiske praksisbesøg med særlige emner vedr. f.eks. faglige emner, praksisudvikling samt forsøg med praksis matrix. Der er afsat et budget på ca kr. (præcist kr.), som omfatter honorering af facilitator, til honorering af besøgte læger, kr. til kørsel, til uddannelse og rejser mm., samt Side 3

11 til andet. Facilitatorordningen er finansieret af Region Midtjylland. Facilitatorerne er ansat indtil udgangen af I Vejle Amt har der været en facilitatorordning finansieret af kvalitetsudviklingsmidler, hvoraf en facilitator har dækket Horsensområdet. Facilitatorordningen er ophørt inden regionsdannelsen. Den anden ordning omfatter 2 praksisudviklingskonsulenter i henholdsvis tidligere Viborg og Ringkøbing amter, som primært har haft til opgave at fremme praksisudvikling og drift. Der har været har en samlet timemæssig ramme på 368 timer, svarende til ca kr. Ordningen finansieres via kvalitets- og efteruddannelsespuljen til udgangen af Hertil kommer at der i tidligere Ringkøbing Amt er været nedsat et kvalitetsteam bestående af 5 konsulenter, som er honoreret for deltagelse i kvalitetsteamet. Udgiften afholdes over kvalitets- og efteruddannelsespuljen og ansættelserne ophører ved udgangen af Udgiften udgør årligt kr. Via KEU er der indtil udgangen af 2007 endvidere ansat en lægelig medicinkonsulent, der varetager indsatsen indenfor vanedannende medicin, svarende til en udgift på kr. (320t) Region Midtjylland finansierer indtil udgangen af 2007 en APO-konsulent svarende til en udgift på ca kr. årligt (156 timer). De samlede udgifter til kvalitetsudviklingskonsulenterne udgør kr. Heraf udgør den regionale årlige udgift kr kr. og udgiften via kvalitetsudviklingspuljen er kr. Side 4

12 Forslag til regional praksiskonsulentordning Region Midtjylland - somatisk og psykiatrisk område 26. september 2007 Nuværende Forslag til fremtidig timefordeling Afvigelse Område Hospital antal timer udgifter antal timer udgifter i alt/ år i alt/ år Horsens Silkeborg incl. Hammel, Skanderborg (1) , (-112) 274,670-87,894 Horsens incl. Odder, Brædstrup , (-70) 274,670-54,934 I alt , , ,828 Viborg incl. Skive , (+50) 274,670 39,239 Holstebro Herning incl. Ringkøbing, Tarm (2) , (-290) 274, ,443 Holstebro incl. Lemvig (3) , (-150) 274, ,716 I alt 1,520 1,065,929 1, , ,920 Randers incl. Grenå , (+98) 274,670 76,907 Århus Århus 1, ,386 1, ,386 0 Skejby , ,272 0 I alt 1,824 1,431,420 1,922 1,508,328 76,907 Psykiatri Regional ramme for psykiatri (5) , (-240) 221, ,345 2 praksiskoordinator Horsens 62 48, (+258) 251, ,471 2 praksiskoordinator Holstebro , (+173) 313, ,765 3 praksiskoordinator Århus* , (+200) 439, ,954 1 praksiskoordinator Psykiatri (+240) 188, ,345 Sum excl. koordinatorer 4,226 3,599,166 3,695 3,102, ,186 0 Sum inkl. koordinatorer 4,875 4,108,482 5,234 (+157) 4,295, ,349 Pulje 0 500, ,000 Total udgift praksiskonsulentordning 4,795,831 Heraf somatik 3,698,832 4,386,181 Heraf psykiatri 409, ,650 Finansieringsbehov -687,349 (1) i det nuværende timetal for Regionshospital Silkeborg indgår timer til koordinator. Disse er fradraget i forslag til fremtidig timefordeling (2) der foreslås nedlagt 1 stilling tilknyttet Tarm og Ringkøbing svarende til i alt 80 timer (3) der foreslås nedlagt 1 stilling tilknyttet Lemvig svarende til 80 timer (4) Vedrørende øget koordination er afsat ekstra 157 timer, hvilket giver en merudgift på kr. (5) Finansieres af psykiatri Øvrige bemærkninger: Timesatsen under forslag til fordeling i Region Midjylland er 784,77 kr. Praksiskoordinatoren fra Viborg under nuværende fordeling er der overført 67,4% af 70 timer om året. Områdepraksiskoordinatorernes timeantal i Århus, Holstebro og Horsens er fastsat med udgangspunkt i Århus koordinatorens hidtidige timetal og herefter fordelt efter befolkningsgrundlag på de øvrige koordinatorer. I det tidligere Ringkøbing amt er nuværende timetakst 608,49 kr. og denne sats ligger til grund for udregningen, i celle D14) I de øvrige amter er nuværende timetakst 784,77 kr. Organisering af praksiskonsulentordningen i forhold til psykiatrien kan drøftes nærmere med Psykiatri- og socialstaben. Praksiskoordinatorerne inklusiv psykiatri finansieres af Primær Sundhed. Praksiskonsulenterne finansieres fremover af regionshospitalerne, idet der overføres midler fra Primær Sundhed til de somatiske hospitaler, som ikke tidligere har afholdt udgifter til ordningen. Det gælder alle hospitaler udenfor Århus Amt. Praksiskonsulenterne på det psykiatriskeområde finansieres af psykiatrien, i det der overføres (36 timer) fra Primær Sundhed. 2 praksiskoordinatorer Horsens 2 x160 timer (4 timer om ugen i 40 uger pr. konsulent) 2 praksiskoordinatorer Holstebro 1 x 240 timer (6 timer om ugen i 40 uger) og 1 x 160 timer (4 timer om ugen i 40 uger) 3 praksiskoordinatorer Århus 2 x 160 timer (4 timer om ugen i 40 uger pr. konsulent) og 1 x 240 timer (6 timer om ugen i 40 uger) 1praksiskoordinator indenfor psykiatri (240 timer årligt)

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med Praksis.dk... 3 2. Organisation for Praksis.dk... 4 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser... 5

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker og radiografer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

I en lille båd der gynger

I en lille båd der gynger Praksisudvikling I en lille båd der gynger Et regionalt perspektiv på udfordringer i samarbejdet med almen praksis Af Jakob Hansen og Pia Kürstein Kjellberg Biografi Jakob Hansen er cand. scient.pol.,

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere