Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24."

Transkript

1 Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15

2 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Forslag til organisering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland_somatik og psykiatri Praksiskonsulentordningen har fokus på udvikling og sikring af kvalitet og sammenhæng i samarbejdet mellem almen praksis, sygehusene og kommunerne. Praksiskonsulentordningerne har haft en forskellig organisering med udgangspunkt i amternes organisering. Der skal derfor udarbejdes et forslag til en ny regional organisering. Praksiskonsulentordningens organisering omfatter mange aspekter, hvorfor der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra praksisudvalget og for primær sundhed med henblik på at udarbejde et nærmere forslag til beslutning i samarbejdsudvalget. Herudover vil Strategisk Sundhedsledelsesforum repræsenteret ved repræsentanter fra cheflægesiden blive involveret. Dato Sagsbehandler: Steen Vestergaard-Madsen Tel Steen.Vestergaard- Sagsnr Side 1/6 Der udarbejdes et særskilt notat om retningslinjer for praksiskonsulenternes opgaver og samarbejdsrelationer. 1. Nuværende organisering. Der er i amterne på nuværende tidspunkt ansat 54 praksiskonsulenter og 4 praksiskoordinatorer samt et antal konsulenter i psykiatrien med en samlet økonomi på ca kr. Overordnet set er der på nuværende tidspunkt i amterne to modeller for praksiskonsulenters arbejde og tilknytning til hospitalernes afdelinger. Den ene model, som praktiseres af Viborg og Ringkjøbing amter indebærer, at én praksiskonsulent dækker få og typisk 1-2 afdelinger/områdefunktioner på et sygehus indenfor et forholdsvis begrænset antal timer. Den anden model, som praktiseres i Randers og Silkeborg indebærer, at én praksiskonsulent dækker flere (3-4) afdelinger/områdefunktioner på sygehuset med et større antal timer. Der er i øjeblikket 4 praksiskonsulentkoordinatorer (én i hvert amt), hvoraf stillingen som praksiskoordinator tilknyttet Regionshospitalet i

3 Horsens p.t er vakant og afventer afklaring af den fremtidige organisering. I Vejle, Ringkjøbing og Viborg Amter er praksiskonsulenterne ansat i og finansieret af Primær Sundhed, mens de i Århus Amt er ansat på og finansieret af hospitalerne. 2. Forslag til ny organisering. En regional praksiskonsulentordning omfatter både praksiskonsulenter tilknyttet hospitalerne på det somatiske område og psykiatrien samt de kommende kommunepraksiskonsulenter. Kordinationsniveauet er afgørende for succes. Det gælder horisontal koordination på tværs af det enkelte hospital, koordination mellem hospitaler, kommuner og almen praksis og vertikal koordination fra mere overordnet niveau fra Primær Sundhed og Samarbejdsudvalg til afdelingsniveau/praksisniveau. Praksiskoordinatorer Praksiskoordinatorernes 3 hovedopgaver er: at sikre koordination af hospitalspraksiskonsulenternes arbejde på de respektive hospitaler at samarbejde med kommunepraksiskonsulenterne i forhold til praksisenhederne at medvirke i koordination og udvikling af mere praksisrettede kvalitetstiltag. I de 3 praksisenheder ansættes 7 praksiskoordinatorer på det somatiske område og 1 praksiskoordinator indenfor psykiatrien finansieret af Primær Sundhed. I praksisenheden i Århus ansættes 3 praksiskoordinatorer for henholdsvis Århus Universitetshospital, Århus Sygehus; Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet Randers og Grenaa samt kommunerne i området. I praksisenheden i Horsens ansættes 2 praksiskoordinatorer for Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder og Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter samt kommunerne i området. I praksisenheden i Holstebro ansættes 2 praksiskoordinatorer for henholdsvis Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm og Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive samt kommunerne i området. Det kan aftales nærmere at samle koordinatorfunktionen på 1 praksiskoordinator i den enkelte praksisenhed, hvis det findes hensigtsmæssigt. Praksiskoordinatorerne får kontorfaciliteter og i en vis udstrækning sekretærbistand i praksisenhederne. Praksiskoordinator har ansvaret for at understøtte arbejdet og har periodiske møder med hospitalsledelsen (cheflægerne) og konsulenterne både på det somatiske og psykiatriske område. Praksiskoordinator skal samtidig sikre koordination til og med de kommunale praksiskonsulen- Side 2/6

4 ter. Praksiskoordinatorerne medvirker endvidere som ressourceperson i forhold til arbejdet med den praksisrettede kvalitetsudvikling i tæt samarbejde med den administrative leder af praksisenheden og det øvrige kvalitetsteam tilknyttet de 3 praksisenheder. Der udarbejdes en særskilt funktionsbeskrivelse. Der skal sikres sammenhæng med den øvrige kvalitetsorganisering i praksisenhederne, hvilket beskrives særskilt. For at sikre sammenhængskraft på tværs af regionen afholdes 2 4 møder mellem staben i Viborg, lederne af praksisenhederne og praksiskoordinatorerne med henblik på opfølgning og iværsætte initiativer på tværs. 1 af praksiskoordinatorerne varetager funtionen som talsmand i forhold til rådgivning af Regionsråd, Direktion samt Primær Sundhed og forventes at deltage i en række regionsdækkende arbejdsgrupper. Der tildeles 60 timer til opgaven, som finansieres af afsatte puljemidler. Det er nødvendigt at styrke koordinatorfunktionen, idet koordinationen udover den hospitalsrettede koordination også omfatter koordination i forhold til de kommunale praksiskonsulenter. Praksiskoordinatorerne tildeles en årlig kvote med 160 timer 240 timer årligt pr. koordinatorafhængig af områdets størrelse, antal praksiskonsulenter m.m. Timetallet svarer til 4 6 timer ugentligt i 40 uger. Ansættelse skal ske efter opslag, idet praksiskooordinatorerne ansættes for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Det skal sikres, at der ikke sker fastansættelse. Hospitalspraksiskonsulenter Antallet af praksiskonsulenter aftales mellem pågældende hospitalsledelse og områdepraksiskoordinator. Praksisudvalget har peget på, at organiseringen overordnet set bliver en model med forholdsvis mange praksiskonsulenter involveret med et forholdsvis begrænset antal timer, der gør det attraktivt samtidig at kunne varetage arbejdet i praksis. Der er generelt taget udgangspunkt i de hidtidige resssourcer, der samlet har været afsat til ordningen dels fra hospitalerne dels fra Sygesikringen. Fra det samlede beløb er fratrukket en beregnet ramme til praksiskoordinatorerne. Herefter er der fastlagt nogle niveauer, som indebærer en omfordeling med fradrag af timer på nogle hospitaler og tillæg af timer på andre hospitaler. Primær Sundhed har bidraget med en mindre ressourcetilførsel udover de hidtil afsatte midler. Der henvises til bilag 1. Side 3/6

5 Praksiskonsulenterne ansættes på hospitalsledelsesniveau og ikke på afdelingsniveau. Dette bidrager til at sikre, at konsulenten kan agere som almen praksis repræsentant i et ligeværdigt samarbejde. Der fastlægges en samlet timemæssig ramme for de respektive hospitaler, hvor regionshospitalerne som udgangspunkt tildeles en basisramme. Hospitalerne kan afsætte ekstra ressourcer via egne budgetmidler. Der søges afsat en særskilt pulje i Primær Sundhed på Kr. til udvidelse af timetal for praksiskonsulenter til særlige tiltag vedrørende: - kronikerindsats, - medvirken i aftaler om stratificering af patienter på tværs - projekter, der sigter på udlægning af opgaver til primærsektoren, - praksiskonsulenter tilknyttet specialeråd, - ansættelse af tidsbegrænsede praksiskonsulenter på særlige fokusområder m.m. Psykiatrien omfattes ligeledes af praksiskonsulentordningen, idet der er afsat midler 1 praksiskoordinator og en antal praksiskonsulenter indenfor den hidtige økonomiske ramme. Der henvises til bilag 1. Hospitalerne og psykiatrien redegør overfor Primær Sundhed for den konkrete tilrettelæggelse og den med ordningen forbundne økonomi. Hospitalspraksiskonsulenternes opgaver vil omfatte: at udbygge samarbejdet mellem praktiserende læger og en eller flere hospitalsafdelinger eller speciale på tværs af regionen at stille almen medicinsk viden til rådighed med henblik på størst mulig sammenhæng i patientforløbet at tage initiativ til og medvirke i projekter til udarbejdelse af faglige vejledninger og procedurer for det samlede patientforløb (forudgående undersøgelser, henvisning, epikriser, indikatorer og standarder, koordination og efteruddannelsestilbud) at sikre fornøden sammenhæng og hensyntagen til ressourceudnyttelse i patientforløbet. Det aftales særskilt med psykiatrien om organiseringen og psykiatrien afholder udgiften til ansatte praksiskonsulenter. Kun praktiserende læger med praksisadresse i Region Midtjylland og indenfor praksisenhedens område kan søge en opslået stilling. Side 4/6

6 Ansættelse skal ske efter opslag, idet praksiskonsulenterne ansættes for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse. I ansættelsen af praksiskoordinatorstillingen deltager repræsentanter fra Primær Sundhed, en repræsentant fra de(n) respektive hospitalsledelser i området samt 1 repræsentant udpeget af Praksisudvalget. I ansættelsen af hospitalspraksiskonsulentstillinger deltager repræsentanter for afdelingsledelsen(erne) for de(n) pågældende afdeling samt praksiskoordinator tilknyttet det pågældende hospital. Der skal være enighed blandt alle i ansættelsesgruppen om ansættelsen Økonomi og organisatoriske rammer iøvrigt Hele praksiskonsulentordningens økonomi forventes som udgangspunkt holdt indenfor de eksisterende økonomiske rammer, som ordningen hidtil i de 4 amter er finansieret indenfor. Det foreslås derudover, at der på relevante områder kan blive mulighed for at oprette en funktion som praksiskonsulent for praktiserende speciallæger. En ny regional praksiskonsulentordning implementeres gradvist i løbet af 2007 i tæt samarbejde med praksiskoordinatorerne og hospitalsledelserne ved nyopslag. Der vedlægges forslag over praksiskonsulentordningens organisering og økonomi, idet der er taget højde for antallet af konsulenter ud fra den hidtil afsatte økonomi, jf. bilag 1. I det der foreslås ydereligere kr. til en styrket koordinationsindsat og en særlig pulje til kronikerindsats m.m. Der kompenseres i budgetlægningen for 2008 hospitalerne for de midler, Primær Sundhed har fået overført med fradrag for ansættelse af praksisområdekoordinatorerne. De hospitaler, der hidtil har finansieret ordningen videreføres. Primær Sundhed modtager oplysninger om, hvilke konsulenter der ansættes/tilknyttes de respektive afdelinger, således at oplydsningerne kan komme på sundhed.dk. Evaluering Ordningen evalueres løbende og tages op til vurdering efter 2 år med henblik på evt. justeringer. Der nedsættes en administrativ følgegruppe bestående af: - regionshospitalernes cheflæger - praksiskoordinatorerne - 2 repræsentanter udpeget af Praksisudvalget Side 5/6

7 - 2 repræsentanter fra Primær Sundhed Følgegruppen har til opgave at følge praksiskonsulentordningen samt at sikre, at der sker de fornødne initiativer vedrørende: - sammenhængende patientforløb - optimale indlæggelses- og udskrivningsprocedurer - information og kommunikation via IT - kliniske retningslinjer, herunder kronikerområdet - samarbejdsprojekter i øvrigt - at forestå evaluering af ordningen. Følgegruppen forventes at afholde 1 2 møder årligt. Praksiskonsulenterne bør løbende efteruddannes, hvilket evt. kan ske i samarbejde med andre regioner. Praksiskoordinatorerne udarbejder en kort status for arbejdet, som forelægges Samarbejdsudvalget 1 gang årligt. Side 6/6

8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Forslag til regional organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland I regi af Samarbejdsudvalget og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget på almenlægeområdet, etableres der en samlet regional kvalitetsorganisation på almenlægeområdet i Region Midtjylland, som dels skal sikre et effektivt samarbejde på tværs af almen praksis, hospitaler og kommuner, og dels danne ramme for faglig og organisatorisk udvikling i almen praksis. Dato Gry Stie Tel V Side 1 Som en del af den samlede organisering forslås en regional praksiskonsulentordning for hospitalsområdet, som omfatter somatik og psykiatri og koordination i forhold til en kommunepraksiskonsulentordning. Der er i regi af sundhedskoordinationsudvalget fastlagt rammer for et styrket samarbejde med kommunerne, hvor kommunerne kan ansætte kommunale praksiskonsulenter. Der henvises til særskilt notat om en regional praksiskonsulentordning i Region Midtjylland. Hertil kommer en forslag til etablering af kvalitetsteams, som består af forskellige konsulenttyper med indsats rettet mod almen praksis. I den forbindelse foreslås etableret en praksisudviklingskonsulentordning med fokus på organisatorisk udvikling af almen praksis. Den faglige udvikling foreslås varetaget af efteruddannelsesvejledere som tilknyttes ovenstående kvalitetsteams. Én regional kvalitetsorganisation for almen praksis Et forslag til en samlet regional kvalitetsorganisation indenfor almen praksis, samt en regional praksisudviklingskonsulentordning er godkendt på Kvalitet- og Efteruddannelsesudvalgets møde den 3. september Forslaget indebærer; at der etableres 1 Regionalt Kvalitetsteam og 3

9 lokale kvalitetsteams, som tilknyttes de 3 praksisenheder. De 4 kvalitetsteams består af: praksiskoordinatorer for hospitalerne, psykiatri og kommuner, praksisudviklingskonsulenter, efteruddannelsesvejledere, repræsentanter fra DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin), regionale lægemiddelskonsulenter og it-konsulenter. Det regionale kvalitetsteam udgår fra de lokale kvalitetsteams. Det regionale kvalitetsteam rådgiver Kvalitets og efteruddannelsesudvalget i forberedelse af sager og repræsentanter herfra deltager også i udvalgets møder. Det regionale kvalitetsteam udarbejder løbende forslag til strategi for kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland. De lokale kvalitetsteams står for udmøntningen og bidrager i øvrigt med input til strategi. Staben i Viborg varetager koordination og sekretariatsbetjening af det regionale kvalitetsteam. Forskningsenheden i Århus tilknyttes det regionale kvalitetsteam. At der etableres en regional praksisudviklingskonsulentordning, med fokus på organisatorisk udvikling af praksis. Den nye organisering vil medføre en styrkelse af hele kvalitetsarbejdet i almen praksis såvel den faglige som den organisatoriske kvalitet og vil samtidig inddrage samarbejdsfeltet til hospitaler, psykiatri og kommuner. Etablering af en regional praksisudviklingskonsulentordning Der foreslås oprettet en regional praksisudviklingskonsulentordning, hvor der ansættes 7 praksisudviklingskonsulenter, fordelt med 3 stillinger i praksisenheden i Århus, 2 i praksisenheden i Holstebro og 2 i praksisenhederne i Horsens. Praksisudviklingskonsulenternes opgaver bliver: At medvirke til at udvikle redskaber og procedurer for bedre tilrettelæggelse af den daglige praksisdrift. At udvikle samarbejdet mellem flere selvstændige praksis ved etablering af netværkspraksis At inspirere til øget anvendelse af klinikpersonale, herunder at udarbejde vejledninger for uddelegering af kompetencer. At udvikle og tilbyde kurser i praksisledelse og organisering, personalepleje, praksisledelse m.m. At medvirke til optimering af IT værktøjer i den daglige praksisdrift i tæt samarbejde med de regionale IT konsulenter. Arbejdsgruppen vedr. kvalitetsarbejdet m.m. foreslår en tilpasset model med 7 praksisudviklingskonsulenter, som ansættes med 8 timer pr. uge i 40 uger årligt. Der foreslås en fordeling med 3 stillinger i Århus, 2 i Holstebro og 2 i Horsens. Udgiften hertil udgør kr. For en konsulentstilling er udgiften årligt kr. Der er i denne model forudsat at der ikke etableres en selvstændig APO-konsulent. Det forventes at der ved en strategisk frem for en systematisk tilgang til praksisbesøg ikke vil være det samme timemæssige behov. Aktiviteten vil fremover basere sig på bl.a. stormøder, møder i 12 mandsforeninger og mindre grupper. Der vil undtagelsesvis fortsat være mulighed for at aflægge enkelt praksisbesøg. Side 2

10 Der skal herudover afsætte budgetmidler til kørsel anslået kr. årligt, samt midler til løbende uddannelse af praksisudviklingskonsulenterne, anslået kr. årligt. Derved bliver totaludgiften til ordningen kr. Modellen holder sig indenfor de nuværende økonomiske rammer, som regionen afholder i dag. Samtidig sikres det at der ikke anvendes KEU midler til egentlig drift, hvilket samtidig frigør midlerne til udviklingsprojekter. Der er tale om en basisnormering finansieret af Region Midtjylland, som kan suppleres med evt. eksterne midler. Dette kan være større projekter bevilget via KEU (f.eks. over to år)hvor der samtidig søges om bl.a. supplerende konsulenttimer eller projekter hvor kan bevilges AC bistand. Det forudsætter som udgangspunkt at der ikke ydes kompensation for de praktiserende lægers deltagelse i kurser, temamøder, praksisbesøg mm. Det vil herudover være muligt for praksisudviklingskonsulenterne at udvikle særlige initiativer, hvor praksis køber sig til konsulentbistanden eller kursusafgift. Til illustration heraf kunne der beregnes tilførsel af en ekstra konsulent ved eksempelvis udbud af 1 kursus årligt med en kursusafgift på kr. hvor 50 % af de praktiserende læger deltager. Efteruddannelsesvejlederne I Region Midtjylland kan vi være på forkant med udviklingen og inkorporere Efteruddannelsesvejlederne i regionens kvalitets- og efteruddannelsesstruktur. Efteruddannelsesvejlederne er pt. Aflønnet af centrale fondsmidler, men forventes i løbet af 2008 at overgå til regionerne. Primær Sundhed har været i dialog med efteruddannelsesvejlederne, som har ytret ønske om at blive en integreret del af kvalitetsorganisationen i Region Midtjylland. DSAM Repræsentanter fra DSAM tilknyttes som de øvrige konsulenter praksisenhedernes lokale kvalitetsteams og vælger en repræsentant til deltagelse i det regionale kvalitetsteam. Der arbejdes i øjeblikket på en intern reorganisering i DSAM, med nedsættelse af en regionalbestyrelse og medlemmer i denne bestyrelse ville det være naturligt at knytte til regionens kvalitetsteams. Primær Sundhed har ligeledes været i dialog med de regionale repræsentanter fra DSAM, som ligeledes ønsker at blive en integreret del af kvalitetsorganisationen i Region Midtjylland. Den hidtidige organisering af kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis Der i Region Midtjylland fra de tidligere amter to fungerende ordninger. Den ene omfatter facilitatorordningen i tidligere Århus Amt, hvor der er ansat 5 facilitatorer der aflægger systematiske praksisbesøg med særlige emner vedr. f.eks. faglige emner, praksisudvikling samt forsøg med praksis matrix. Der er afsat et budget på ca kr. (præcist kr.), som omfatter honorering af facilitator, til honorering af besøgte læger, kr. til kørsel, til uddannelse og rejser mm., samt Side 3

11 til andet. Facilitatorordningen er finansieret af Region Midtjylland. Facilitatorerne er ansat indtil udgangen af I Vejle Amt har der været en facilitatorordning finansieret af kvalitetsudviklingsmidler, hvoraf en facilitator har dækket Horsensområdet. Facilitatorordningen er ophørt inden regionsdannelsen. Den anden ordning omfatter 2 praksisudviklingskonsulenter i henholdsvis tidligere Viborg og Ringkøbing amter, som primært har haft til opgave at fremme praksisudvikling og drift. Der har været har en samlet timemæssig ramme på 368 timer, svarende til ca kr. Ordningen finansieres via kvalitets- og efteruddannelsespuljen til udgangen af Hertil kommer at der i tidligere Ringkøbing Amt er været nedsat et kvalitetsteam bestående af 5 konsulenter, som er honoreret for deltagelse i kvalitetsteamet. Udgiften afholdes over kvalitets- og efteruddannelsespuljen og ansættelserne ophører ved udgangen af Udgiften udgør årligt kr. Via KEU er der indtil udgangen af 2007 endvidere ansat en lægelig medicinkonsulent, der varetager indsatsen indenfor vanedannende medicin, svarende til en udgift på kr. (320t) Region Midtjylland finansierer indtil udgangen af 2007 en APO-konsulent svarende til en udgift på ca kr. årligt (156 timer). De samlede udgifter til kvalitetsudviklingskonsulenterne udgør kr. Heraf udgør den regionale årlige udgift kr kr. og udgiften via kvalitetsudviklingspuljen er kr. Side 4

12 Forslag til regional praksiskonsulentordning Region Midtjylland - somatisk og psykiatrisk område 26. september 2007 Nuværende Forslag til fremtidig timefordeling Afvigelse Område Hospital antal timer udgifter antal timer udgifter i alt/ år i alt/ år Horsens Silkeborg incl. Hammel, Skanderborg (1) , (-112) 274,670-87,894 Horsens incl. Odder, Brædstrup , (-70) 274,670-54,934 I alt , , ,828 Viborg incl. Skive , (+50) 274,670 39,239 Holstebro Herning incl. Ringkøbing, Tarm (2) , (-290) 274, ,443 Holstebro incl. Lemvig (3) , (-150) 274, ,716 I alt 1,520 1,065,929 1, , ,920 Randers incl. Grenå , (+98) 274,670 76,907 Århus Århus 1, ,386 1, ,386 0 Skejby , ,272 0 I alt 1,824 1,431,420 1,922 1,508,328 76,907 Psykiatri Regional ramme for psykiatri (5) , (-240) 221, ,345 2 praksiskoordinator Horsens 62 48, (+258) 251, ,471 2 praksiskoordinator Holstebro , (+173) 313, ,765 3 praksiskoordinator Århus* , (+200) 439, ,954 1 praksiskoordinator Psykiatri (+240) 188, ,345 Sum excl. koordinatorer 4,226 3,599,166 3,695 3,102, ,186 0 Sum inkl. koordinatorer 4,875 4,108,482 5,234 (+157) 4,295, ,349 Pulje 0 500, ,000 Total udgift praksiskonsulentordning 4,795,831 Heraf somatik 3,698,832 4,386,181 Heraf psykiatri 409, ,650 Finansieringsbehov -687,349 (1) i det nuværende timetal for Regionshospital Silkeborg indgår timer til koordinator. Disse er fradraget i forslag til fremtidig timefordeling (2) der foreslås nedlagt 1 stilling tilknyttet Tarm og Ringkøbing svarende til i alt 80 timer (3) der foreslås nedlagt 1 stilling tilknyttet Lemvig svarende til 80 timer (4) Vedrørende øget koordination er afsat ekstra 157 timer, hvilket giver en merudgift på kr. (5) Finansieres af psykiatri Øvrige bemærkninger: Timesatsen under forslag til fordeling i Region Midjylland er 784,77 kr. Praksiskoordinatoren fra Viborg under nuværende fordeling er der overført 67,4% af 70 timer om året. Områdepraksiskoordinatorernes timeantal i Århus, Holstebro og Horsens er fastsat med udgangspunkt i Århus koordinatorens hidtidige timetal og herefter fordelt efter befolkningsgrundlag på de øvrige koordinatorer. I det tidligere Ringkøbing amt er nuværende timetakst 608,49 kr. og denne sats ligger til grund for udregningen, i celle D14) I de øvrige amter er nuværende timetakst 784,77 kr. Organisering af praksiskonsulentordningen i forhold til psykiatrien kan drøftes nærmere med Psykiatri- og socialstaben. Praksiskoordinatorerne inklusiv psykiatri finansieres af Primær Sundhed. Praksiskonsulenterne finansieres fremover af regionshospitalerne, idet der overføres midler fra Primær Sundhed til de somatiske hospitaler, som ikke tidligere har afholdt udgifter til ordningen. Det gælder alle hospitaler udenfor Århus Amt. Praksiskonsulenterne på det psykiatriskeområde finansieres af psykiatrien, i det der overføres (36 timer) fra Primær Sundhed. 2 praksiskoordinatorer Horsens 2 x160 timer (4 timer om ugen i 40 uger pr. konsulent) 2 praksiskoordinatorer Holstebro 1 x 240 timer (6 timer om ugen i 40 uger) og 1 x 160 timer (4 timer om ugen i 40 uger) 3 praksiskoordinatorer Århus 2 x 160 timer (4 timer om ugen i 40 uger pr. konsulent) og 1 x 240 timer (6 timer om ugen i 40 uger) 1praksiskoordinator indenfor psykiatri (240 timer årligt)

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009.

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009. Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010 Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 21. marts 2006 Åbent: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Tema 3: Praksisområdet

Tema 3: Praksisområdet Introduktion... 2 1. Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater... 5 2. Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse... 10 3. Afvikling af lokal

Læs mere