Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24."

Transkript

1 Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15

2 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Forslag til organisering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland_somatik og psykiatri Praksiskonsulentordningen har fokus på udvikling og sikring af kvalitet og sammenhæng i samarbejdet mellem almen praksis, sygehusene og kommunerne. Praksiskonsulentordningerne har haft en forskellig organisering med udgangspunkt i amternes organisering. Der skal derfor udarbejdes et forslag til en ny regional organisering. Praksiskonsulentordningens organisering omfatter mange aspekter, hvorfor der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra praksisudvalget og for primær sundhed med henblik på at udarbejde et nærmere forslag til beslutning i samarbejdsudvalget. Herudover vil Strategisk Sundhedsledelsesforum repræsenteret ved repræsentanter fra cheflægesiden blive involveret. Dato Sagsbehandler: Steen Vestergaard-Madsen Tel Steen.Vestergaard- Sagsnr Side 1/6 Der udarbejdes et særskilt notat om retningslinjer for praksiskonsulenternes opgaver og samarbejdsrelationer. 1. Nuværende organisering. Der er i amterne på nuværende tidspunkt ansat 54 praksiskonsulenter og 4 praksiskoordinatorer samt et antal konsulenter i psykiatrien med en samlet økonomi på ca kr. Overordnet set er der på nuværende tidspunkt i amterne to modeller for praksiskonsulenters arbejde og tilknytning til hospitalernes afdelinger. Den ene model, som praktiseres af Viborg og Ringkjøbing amter indebærer, at én praksiskonsulent dækker få og typisk 1-2 afdelinger/områdefunktioner på et sygehus indenfor et forholdsvis begrænset antal timer. Den anden model, som praktiseres i Randers og Silkeborg indebærer, at én praksiskonsulent dækker flere (3-4) afdelinger/områdefunktioner på sygehuset med et større antal timer. Der er i øjeblikket 4 praksiskonsulentkoordinatorer (én i hvert amt), hvoraf stillingen som praksiskoordinator tilknyttet Regionshospitalet i

3 Horsens p.t er vakant og afventer afklaring af den fremtidige organisering. I Vejle, Ringkjøbing og Viborg Amter er praksiskonsulenterne ansat i og finansieret af Primær Sundhed, mens de i Århus Amt er ansat på og finansieret af hospitalerne. 2. Forslag til ny organisering. En regional praksiskonsulentordning omfatter både praksiskonsulenter tilknyttet hospitalerne på det somatiske område og psykiatrien samt de kommende kommunepraksiskonsulenter. Kordinationsniveauet er afgørende for succes. Det gælder horisontal koordination på tværs af det enkelte hospital, koordination mellem hospitaler, kommuner og almen praksis og vertikal koordination fra mere overordnet niveau fra Primær Sundhed og Samarbejdsudvalg til afdelingsniveau/praksisniveau. Praksiskoordinatorer Praksiskoordinatorernes 3 hovedopgaver er: at sikre koordination af hospitalspraksiskonsulenternes arbejde på de respektive hospitaler at samarbejde med kommunepraksiskonsulenterne i forhold til praksisenhederne at medvirke i koordination og udvikling af mere praksisrettede kvalitetstiltag. I de 3 praksisenheder ansættes 7 praksiskoordinatorer på det somatiske område og 1 praksiskoordinator indenfor psykiatrien finansieret af Primær Sundhed. I praksisenheden i Århus ansættes 3 praksiskoordinatorer for henholdsvis Århus Universitetshospital, Århus Sygehus; Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet Randers og Grenaa samt kommunerne i området. I praksisenheden i Horsens ansættes 2 praksiskoordinatorer for Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder og Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter samt kommunerne i området. I praksisenheden i Holstebro ansættes 2 praksiskoordinatorer for henholdsvis Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm og Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive samt kommunerne i området. Det kan aftales nærmere at samle koordinatorfunktionen på 1 praksiskoordinator i den enkelte praksisenhed, hvis det findes hensigtsmæssigt. Praksiskoordinatorerne får kontorfaciliteter og i en vis udstrækning sekretærbistand i praksisenhederne. Praksiskoordinator har ansvaret for at understøtte arbejdet og har periodiske møder med hospitalsledelsen (cheflægerne) og konsulenterne både på det somatiske og psykiatriske område. Praksiskoordinator skal samtidig sikre koordination til og med de kommunale praksiskonsulen- Side 2/6

4 ter. Praksiskoordinatorerne medvirker endvidere som ressourceperson i forhold til arbejdet med den praksisrettede kvalitetsudvikling i tæt samarbejde med den administrative leder af praksisenheden og det øvrige kvalitetsteam tilknyttet de 3 praksisenheder. Der udarbejdes en særskilt funktionsbeskrivelse. Der skal sikres sammenhæng med den øvrige kvalitetsorganisering i praksisenhederne, hvilket beskrives særskilt. For at sikre sammenhængskraft på tværs af regionen afholdes 2 4 møder mellem staben i Viborg, lederne af praksisenhederne og praksiskoordinatorerne med henblik på opfølgning og iværsætte initiativer på tværs. 1 af praksiskoordinatorerne varetager funtionen som talsmand i forhold til rådgivning af Regionsråd, Direktion samt Primær Sundhed og forventes at deltage i en række regionsdækkende arbejdsgrupper. Der tildeles 60 timer til opgaven, som finansieres af afsatte puljemidler. Det er nødvendigt at styrke koordinatorfunktionen, idet koordinationen udover den hospitalsrettede koordination også omfatter koordination i forhold til de kommunale praksiskonsulenter. Praksiskoordinatorerne tildeles en årlig kvote med 160 timer 240 timer årligt pr. koordinatorafhængig af områdets størrelse, antal praksiskonsulenter m.m. Timetallet svarer til 4 6 timer ugentligt i 40 uger. Ansættelse skal ske efter opslag, idet praksiskooordinatorerne ansættes for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Det skal sikres, at der ikke sker fastansættelse. Hospitalspraksiskonsulenter Antallet af praksiskonsulenter aftales mellem pågældende hospitalsledelse og områdepraksiskoordinator. Praksisudvalget har peget på, at organiseringen overordnet set bliver en model med forholdsvis mange praksiskonsulenter involveret med et forholdsvis begrænset antal timer, der gør det attraktivt samtidig at kunne varetage arbejdet i praksis. Der er generelt taget udgangspunkt i de hidtidige resssourcer, der samlet har været afsat til ordningen dels fra hospitalerne dels fra Sygesikringen. Fra det samlede beløb er fratrukket en beregnet ramme til praksiskoordinatorerne. Herefter er der fastlagt nogle niveauer, som indebærer en omfordeling med fradrag af timer på nogle hospitaler og tillæg af timer på andre hospitaler. Primær Sundhed har bidraget med en mindre ressourcetilførsel udover de hidtil afsatte midler. Der henvises til bilag 1. Side 3/6

5 Praksiskonsulenterne ansættes på hospitalsledelsesniveau og ikke på afdelingsniveau. Dette bidrager til at sikre, at konsulenten kan agere som almen praksis repræsentant i et ligeværdigt samarbejde. Der fastlægges en samlet timemæssig ramme for de respektive hospitaler, hvor regionshospitalerne som udgangspunkt tildeles en basisramme. Hospitalerne kan afsætte ekstra ressourcer via egne budgetmidler. Der søges afsat en særskilt pulje i Primær Sundhed på Kr. til udvidelse af timetal for praksiskonsulenter til særlige tiltag vedrørende: - kronikerindsats, - medvirken i aftaler om stratificering af patienter på tværs - projekter, der sigter på udlægning af opgaver til primærsektoren, - praksiskonsulenter tilknyttet specialeråd, - ansættelse af tidsbegrænsede praksiskonsulenter på særlige fokusområder m.m. Psykiatrien omfattes ligeledes af praksiskonsulentordningen, idet der er afsat midler 1 praksiskoordinator og en antal praksiskonsulenter indenfor den hidtige økonomiske ramme. Der henvises til bilag 1. Hospitalerne og psykiatrien redegør overfor Primær Sundhed for den konkrete tilrettelæggelse og den med ordningen forbundne økonomi. Hospitalspraksiskonsulenternes opgaver vil omfatte: at udbygge samarbejdet mellem praktiserende læger og en eller flere hospitalsafdelinger eller speciale på tværs af regionen at stille almen medicinsk viden til rådighed med henblik på størst mulig sammenhæng i patientforløbet at tage initiativ til og medvirke i projekter til udarbejdelse af faglige vejledninger og procedurer for det samlede patientforløb (forudgående undersøgelser, henvisning, epikriser, indikatorer og standarder, koordination og efteruddannelsestilbud) at sikre fornøden sammenhæng og hensyntagen til ressourceudnyttelse i patientforløbet. Det aftales særskilt med psykiatrien om organiseringen og psykiatrien afholder udgiften til ansatte praksiskonsulenter. Kun praktiserende læger med praksisadresse i Region Midtjylland og indenfor praksisenhedens område kan søge en opslået stilling. Side 4/6

6 Ansættelse skal ske efter opslag, idet praksiskonsulenterne ansættes for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse. I ansættelsen af praksiskoordinatorstillingen deltager repræsentanter fra Primær Sundhed, en repræsentant fra de(n) respektive hospitalsledelser i området samt 1 repræsentant udpeget af Praksisudvalget. I ansættelsen af hospitalspraksiskonsulentstillinger deltager repræsentanter for afdelingsledelsen(erne) for de(n) pågældende afdeling samt praksiskoordinator tilknyttet det pågældende hospital. Der skal være enighed blandt alle i ansættelsesgruppen om ansættelsen Økonomi og organisatoriske rammer iøvrigt Hele praksiskonsulentordningens økonomi forventes som udgangspunkt holdt indenfor de eksisterende økonomiske rammer, som ordningen hidtil i de 4 amter er finansieret indenfor. Det foreslås derudover, at der på relevante områder kan blive mulighed for at oprette en funktion som praksiskonsulent for praktiserende speciallæger. En ny regional praksiskonsulentordning implementeres gradvist i løbet af 2007 i tæt samarbejde med praksiskoordinatorerne og hospitalsledelserne ved nyopslag. Der vedlægges forslag over praksiskonsulentordningens organisering og økonomi, idet der er taget højde for antallet af konsulenter ud fra den hidtil afsatte økonomi, jf. bilag 1. I det der foreslås ydereligere kr. til en styrket koordinationsindsat og en særlig pulje til kronikerindsats m.m. Der kompenseres i budgetlægningen for 2008 hospitalerne for de midler, Primær Sundhed har fået overført med fradrag for ansættelse af praksisområdekoordinatorerne. De hospitaler, der hidtil har finansieret ordningen videreføres. Primær Sundhed modtager oplysninger om, hvilke konsulenter der ansættes/tilknyttes de respektive afdelinger, således at oplydsningerne kan komme på sundhed.dk. Evaluering Ordningen evalueres løbende og tages op til vurdering efter 2 år med henblik på evt. justeringer. Der nedsættes en administrativ følgegruppe bestående af: - regionshospitalernes cheflæger - praksiskoordinatorerne - 2 repræsentanter udpeget af Praksisudvalget Side 5/6

7 - 2 repræsentanter fra Primær Sundhed Følgegruppen har til opgave at følge praksiskonsulentordningen samt at sikre, at der sker de fornødne initiativer vedrørende: - sammenhængende patientforløb - optimale indlæggelses- og udskrivningsprocedurer - information og kommunikation via IT - kliniske retningslinjer, herunder kronikerområdet - samarbejdsprojekter i øvrigt - at forestå evaluering af ordningen. Følgegruppen forventes at afholde 1 2 møder årligt. Praksiskonsulenterne bør løbende efteruddannes, hvilket evt. kan ske i samarbejde med andre regioner. Praksiskoordinatorerne udarbejder en kort status for arbejdet, som forelægges Samarbejdsudvalget 1 gang årligt. Side 6/6

8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Forslag til regional organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland I regi af Samarbejdsudvalget og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget på almenlægeområdet, etableres der en samlet regional kvalitetsorganisation på almenlægeområdet i Region Midtjylland, som dels skal sikre et effektivt samarbejde på tværs af almen praksis, hospitaler og kommuner, og dels danne ramme for faglig og organisatorisk udvikling i almen praksis. Dato Gry Stie Tel V Side 1 Som en del af den samlede organisering forslås en regional praksiskonsulentordning for hospitalsområdet, som omfatter somatik og psykiatri og koordination i forhold til en kommunepraksiskonsulentordning. Der er i regi af sundhedskoordinationsudvalget fastlagt rammer for et styrket samarbejde med kommunerne, hvor kommunerne kan ansætte kommunale praksiskonsulenter. Der henvises til særskilt notat om en regional praksiskonsulentordning i Region Midtjylland. Hertil kommer en forslag til etablering af kvalitetsteams, som består af forskellige konsulenttyper med indsats rettet mod almen praksis. I den forbindelse foreslås etableret en praksisudviklingskonsulentordning med fokus på organisatorisk udvikling af almen praksis. Den faglige udvikling foreslås varetaget af efteruddannelsesvejledere som tilknyttes ovenstående kvalitetsteams. Én regional kvalitetsorganisation for almen praksis Et forslag til en samlet regional kvalitetsorganisation indenfor almen praksis, samt en regional praksisudviklingskonsulentordning er godkendt på Kvalitet- og Efteruddannelsesudvalgets møde den 3. september Forslaget indebærer; at der etableres 1 Regionalt Kvalitetsteam og 3

9 lokale kvalitetsteams, som tilknyttes de 3 praksisenheder. De 4 kvalitetsteams består af: praksiskoordinatorer for hospitalerne, psykiatri og kommuner, praksisudviklingskonsulenter, efteruddannelsesvejledere, repræsentanter fra DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin), regionale lægemiddelskonsulenter og it-konsulenter. Det regionale kvalitetsteam udgår fra de lokale kvalitetsteams. Det regionale kvalitetsteam rådgiver Kvalitets og efteruddannelsesudvalget i forberedelse af sager og repræsentanter herfra deltager også i udvalgets møder. Det regionale kvalitetsteam udarbejder løbende forslag til strategi for kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland. De lokale kvalitetsteams står for udmøntningen og bidrager i øvrigt med input til strategi. Staben i Viborg varetager koordination og sekretariatsbetjening af det regionale kvalitetsteam. Forskningsenheden i Århus tilknyttes det regionale kvalitetsteam. At der etableres en regional praksisudviklingskonsulentordning, med fokus på organisatorisk udvikling af praksis. Den nye organisering vil medføre en styrkelse af hele kvalitetsarbejdet i almen praksis såvel den faglige som den organisatoriske kvalitet og vil samtidig inddrage samarbejdsfeltet til hospitaler, psykiatri og kommuner. Etablering af en regional praksisudviklingskonsulentordning Der foreslås oprettet en regional praksisudviklingskonsulentordning, hvor der ansættes 7 praksisudviklingskonsulenter, fordelt med 3 stillinger i praksisenheden i Århus, 2 i praksisenheden i Holstebro og 2 i praksisenhederne i Horsens. Praksisudviklingskonsulenternes opgaver bliver: At medvirke til at udvikle redskaber og procedurer for bedre tilrettelæggelse af den daglige praksisdrift. At udvikle samarbejdet mellem flere selvstændige praksis ved etablering af netværkspraksis At inspirere til øget anvendelse af klinikpersonale, herunder at udarbejde vejledninger for uddelegering af kompetencer. At udvikle og tilbyde kurser i praksisledelse og organisering, personalepleje, praksisledelse m.m. At medvirke til optimering af IT værktøjer i den daglige praksisdrift i tæt samarbejde med de regionale IT konsulenter. Arbejdsgruppen vedr. kvalitetsarbejdet m.m. foreslår en tilpasset model med 7 praksisudviklingskonsulenter, som ansættes med 8 timer pr. uge i 40 uger årligt. Der foreslås en fordeling med 3 stillinger i Århus, 2 i Holstebro og 2 i Horsens. Udgiften hertil udgør kr. For en konsulentstilling er udgiften årligt kr. Der er i denne model forudsat at der ikke etableres en selvstændig APO-konsulent. Det forventes at der ved en strategisk frem for en systematisk tilgang til praksisbesøg ikke vil være det samme timemæssige behov. Aktiviteten vil fremover basere sig på bl.a. stormøder, møder i 12 mandsforeninger og mindre grupper. Der vil undtagelsesvis fortsat være mulighed for at aflægge enkelt praksisbesøg. Side 2

10 Der skal herudover afsætte budgetmidler til kørsel anslået kr. årligt, samt midler til løbende uddannelse af praksisudviklingskonsulenterne, anslået kr. årligt. Derved bliver totaludgiften til ordningen kr. Modellen holder sig indenfor de nuværende økonomiske rammer, som regionen afholder i dag. Samtidig sikres det at der ikke anvendes KEU midler til egentlig drift, hvilket samtidig frigør midlerne til udviklingsprojekter. Der er tale om en basisnormering finansieret af Region Midtjylland, som kan suppleres med evt. eksterne midler. Dette kan være større projekter bevilget via KEU (f.eks. over to år)hvor der samtidig søges om bl.a. supplerende konsulenttimer eller projekter hvor kan bevilges AC bistand. Det forudsætter som udgangspunkt at der ikke ydes kompensation for de praktiserende lægers deltagelse i kurser, temamøder, praksisbesøg mm. Det vil herudover være muligt for praksisudviklingskonsulenterne at udvikle særlige initiativer, hvor praksis køber sig til konsulentbistanden eller kursusafgift. Til illustration heraf kunne der beregnes tilførsel af en ekstra konsulent ved eksempelvis udbud af 1 kursus årligt med en kursusafgift på kr. hvor 50 % af de praktiserende læger deltager. Efteruddannelsesvejlederne I Region Midtjylland kan vi være på forkant med udviklingen og inkorporere Efteruddannelsesvejlederne i regionens kvalitets- og efteruddannelsesstruktur. Efteruddannelsesvejlederne er pt. Aflønnet af centrale fondsmidler, men forventes i løbet af 2008 at overgå til regionerne. Primær Sundhed har været i dialog med efteruddannelsesvejlederne, som har ytret ønske om at blive en integreret del af kvalitetsorganisationen i Region Midtjylland. DSAM Repræsentanter fra DSAM tilknyttes som de øvrige konsulenter praksisenhedernes lokale kvalitetsteams og vælger en repræsentant til deltagelse i det regionale kvalitetsteam. Der arbejdes i øjeblikket på en intern reorganisering i DSAM, med nedsættelse af en regionalbestyrelse og medlemmer i denne bestyrelse ville det være naturligt at knytte til regionens kvalitetsteams. Primær Sundhed har ligeledes været i dialog med de regionale repræsentanter fra DSAM, som ligeledes ønsker at blive en integreret del af kvalitetsorganisationen i Region Midtjylland. Den hidtidige organisering af kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis Der i Region Midtjylland fra de tidligere amter to fungerende ordninger. Den ene omfatter facilitatorordningen i tidligere Århus Amt, hvor der er ansat 5 facilitatorer der aflægger systematiske praksisbesøg med særlige emner vedr. f.eks. faglige emner, praksisudvikling samt forsøg med praksis matrix. Der er afsat et budget på ca kr. (præcist kr.), som omfatter honorering af facilitator, til honorering af besøgte læger, kr. til kørsel, til uddannelse og rejser mm., samt Side 3

11 til andet. Facilitatorordningen er finansieret af Region Midtjylland. Facilitatorerne er ansat indtil udgangen af I Vejle Amt har der været en facilitatorordning finansieret af kvalitetsudviklingsmidler, hvoraf en facilitator har dækket Horsensområdet. Facilitatorordningen er ophørt inden regionsdannelsen. Den anden ordning omfatter 2 praksisudviklingskonsulenter i henholdsvis tidligere Viborg og Ringkøbing amter, som primært har haft til opgave at fremme praksisudvikling og drift. Der har været har en samlet timemæssig ramme på 368 timer, svarende til ca kr. Ordningen finansieres via kvalitets- og efteruddannelsespuljen til udgangen af Hertil kommer at der i tidligere Ringkøbing Amt er været nedsat et kvalitetsteam bestående af 5 konsulenter, som er honoreret for deltagelse i kvalitetsteamet. Udgiften afholdes over kvalitets- og efteruddannelsespuljen og ansættelserne ophører ved udgangen af Udgiften udgør årligt kr. Via KEU er der indtil udgangen af 2007 endvidere ansat en lægelig medicinkonsulent, der varetager indsatsen indenfor vanedannende medicin, svarende til en udgift på kr. (320t) Region Midtjylland finansierer indtil udgangen af 2007 en APO-konsulent svarende til en udgift på ca kr. årligt (156 timer). De samlede udgifter til kvalitetsudviklingskonsulenterne udgør kr. Heraf udgør den regionale årlige udgift kr kr. og udgiften via kvalitetsudviklingspuljen er kr. Side 4

12 Forslag til regional praksiskonsulentordning Region Midtjylland - somatisk og psykiatrisk område 26. september 2007 Nuværende Forslag til fremtidig timefordeling Afvigelse Område Hospital antal timer udgifter antal timer udgifter i alt/ år i alt/ år Horsens Silkeborg incl. Hammel, Skanderborg (1) , (-112) 274,670-87,894 Horsens incl. Odder, Brædstrup , (-70) 274,670-54,934 I alt , , ,828 Viborg incl. Skive , (+50) 274,670 39,239 Holstebro Herning incl. Ringkøbing, Tarm (2) , (-290) 274, ,443 Holstebro incl. Lemvig (3) , (-150) 274, ,716 I alt 1,520 1,065,929 1, , ,920 Randers incl. Grenå , (+98) 274,670 76,907 Århus Århus 1, ,386 1, ,386 0 Skejby , ,272 0 I alt 1,824 1,431,420 1,922 1,508,328 76,907 Psykiatri Regional ramme for psykiatri (5) , (-240) 221, ,345 2 praksiskoordinator Horsens 62 48, (+258) 251, ,471 2 praksiskoordinator Holstebro , (+173) 313, ,765 3 praksiskoordinator Århus* , (+200) 439, ,954 1 praksiskoordinator Psykiatri (+240) 188, ,345 Sum excl. koordinatorer 4,226 3,599,166 3,695 3,102, ,186 0 Sum inkl. koordinatorer 4,875 4,108,482 5,234 (+157) 4,295, ,349 Pulje 0 500, ,000 Total udgift praksiskonsulentordning 4,795,831 Heraf somatik 3,698,832 4,386,181 Heraf psykiatri 409, ,650 Finansieringsbehov -687,349 (1) i det nuværende timetal for Regionshospital Silkeborg indgår timer til koordinator. Disse er fradraget i forslag til fremtidig timefordeling (2) der foreslås nedlagt 1 stilling tilknyttet Tarm og Ringkøbing svarende til i alt 80 timer (3) der foreslås nedlagt 1 stilling tilknyttet Lemvig svarende til 80 timer (4) Vedrørende øget koordination er afsat ekstra 157 timer, hvilket giver en merudgift på kr. (5) Finansieres af psykiatri Øvrige bemærkninger: Timesatsen under forslag til fordeling i Region Midjylland er 784,77 kr. Praksiskoordinatoren fra Viborg under nuværende fordeling er der overført 67,4% af 70 timer om året. Områdepraksiskoordinatorernes timeantal i Århus, Holstebro og Horsens er fastsat med udgangspunkt i Århus koordinatorens hidtidige timetal og herefter fordelt efter befolkningsgrundlag på de øvrige koordinatorer. I det tidligere Ringkøbing amt er nuværende timetakst 608,49 kr. og denne sats ligger til grund for udregningen, i celle D14) I de øvrige amter er nuværende timetakst 784,77 kr. Organisering af praksiskonsulentordningen i forhold til psykiatrien kan drøftes nærmere med Psykiatri- og socialstaben. Praksiskoordinatorerne inklusiv psykiatri finansieres af Primær Sundhed. Praksiskonsulenterne finansieres fremover af regionshospitalerne, idet der overføres midler fra Primær Sundhed til de somatiske hospitaler, som ikke tidligere har afholdt udgifter til ordningen. Det gælder alle hospitaler udenfor Århus Amt. Praksiskonsulenterne på det psykiatriskeområde finansieres af psykiatrien, i det der overføres (36 timer) fra Primær Sundhed. 2 praksiskoordinatorer Horsens 2 x160 timer (4 timer om ugen i 40 uger pr. konsulent) 2 praksiskoordinatorer Holstebro 1 x 240 timer (6 timer om ugen i 40 uger) og 1 x 160 timer (4 timer om ugen i 40 uger) 3 praksiskoordinatorer Århus 2 x 160 timer (4 timer om ugen i 40 uger pr. konsulent) og 1 x 240 timer (6 timer om ugen i 40 uger) 1praksiskoordinator indenfor psykiatri (240 timer årligt)

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Nærværende aftale er en revideret udgave af den indgåede aftale af 24.10.2012. Ændringer i aftalen vedrører de respondenter, der indgår i undersøgelsen,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Notat om harmonisering af 2 aftaler i Region Midtjylland

Notat om harmonisering af 2 aftaler i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat om harmonisering af 2 aftaler i Region Midtjylland 1. Indledning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Forslag om forstærket indsats i forhold til sikring af bæredygtig almen praksis

Bilag. Region Midtjylland. Forslag om forstærket indsats i forhold til sikring af bæredygtig almen praksis Region Midtjylland Forslag om forstærket indsats i forhold til sikring af bæredygtig almen praksis Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 15 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20. Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt nr. 5 Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere