KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje for akademiske, ikke-lægelige forskere og specialister i hospitalsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje for akademiske, ikke-lægelige forskere og specialister i hospitalsområdet"

Transkript

1 KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje fr akademiske, ikke-lægelige frskere g specialister i hspitalsmrådet FORSKNINGS- ADJUNKT POST DOC STATISTIKER LEKTOR KONSULENT FORSKER SENIOR-KONSULENT HOSPITALSFYSIKER PH.D. BIOSTATISTIKER DATALOG ANALYSEKONSULENT BIOKEMIKER BIOLOG KEMIKER MOLEKYLÆR- BIOLOG FYSIKER IT-KONSULENT Revideret

2 INDHOLD INDLEDNING HOVEDKONKLUSIONER ANALYTISK DEEP DIVE HVAD KENDETEGNER OVERORDNET HOVEDMÅLGRUPPENS TILGANG TIL KARRIERE? HVILKE GRUNDLÆGGENDE PRÆMISSER OPLEVER HOVEDMÅLGRUPPEN AT HAVE I HOSPITALSOMRÅDET? HVILKE UFORMELLE KARRIEREVEJE OG OPTIMERINGSSTRATEGIER OPTRÆDER I HOVEDMÅLGRUPPEN? APPENDIKS KONTAKTINFORMATIONER

3 INDLEDNING

4 BAGGRUND OG FORMÅL Ved verenskmstfrhandlingerne 2011 blev det mellem RLTN (Reginernes Lønnings- g Takstnævn) g AC (akademikernes centralrganisatin) aftalt, at der, i frlængelse af det fælles reginale g kmmunale prjekt m attraktive akademiske arbejdspladser, iværksættes et prjekt, der har til frmål at belyse g synliggøre karriereveje fr akademikere Frmålet med prjektet er verrdnet: At afdække eksisterende karriereveje fr akademiske, ikke-lægelige frskere g specialister på hspitalsmrådet At synliggøre karriereveje fr akademiske, ikke-lægelige frskere g specialister på hspitalsmrådet At identificere barrierer g muligheder fr at anvende de eksisterende karriereveje Mere specifikt skal undersøgelsen skabe indsigt i følgende spørgsmål: Hvrdan pfattes g defineres begrebet karriere? Hvad pleves sm vigtigt g afgørende fr at skabe en karriere? Hvilke ønsker har målgruppen? Hvad står i vejen fr at frfølge ønskede karriereveje? Hvilken ptimeringsstrategi anvender målgruppen selv? Hvad har de gjrt? Hvad tænker de at gøre i fremtiden? Hvilke karrieremuligheder pleves sm tilgængelige? I hvilken udstrækning er de frmelle karriereveje synlige? 4

5 METODISK SETUP Prjektet er gennemført sm en kvalitativ eksplrativ undersøgelse udført på Herlev Hspital (HH) g Århus Universitetshspital (AUH) med fkus på følgende: Hvedmålgruppe: Akademiske ikke-lægelig specialister g frskere Delmålgrupper: Tillidsmænd, HR-ansatte g ledere Undersøgelsen er ikke gennemført sm et case-baseret-design, hvr de 2 hspitaler er beskrevet selvstændigt g efterfølgende sammenlignet. Der er i stedet lagt vægt på, at undersøgelsen leverer mere verrdnede g generelle iagttagelser baseret på en balanceret deltagelse af venstående repræsentanter fr målgruppen på begge hspitaler Der er fretaget i alt 20 dybdeinterview, der frdeler sig sm følger: HH AUH LEDELSE 1 1 HR 1 1 TILLIDSMÆND 1 1 SPECIALISTER 3 4 FORSKERE 4 3 Bemærk: -De 2 fkusgrupper, der indgik i tilbuddet, er ifl. aftale med DM g Danske Reginer knverteret til 8 dybdeinterview i hvedmålgruppen, dvs. 4 på HH g 4 på AUH. -Flere fra hvedmålgruppen betegner både sig selv sm specialister g frskere. I skemaet er de derfr placeret inden fr det mråde, hvr de primært var beskæftiget. 5

6 BEGREBSAFKLARING: FORMELLE / UFORMELLE KARRIEREVEJE I undersøgelsen g i nærværende rapprt bruges begreberne frmelle karriereveje g ufrmelle karriereveje sm følger: Frmelle karriereveje er strukturelt fruddefinerede veje, den ansatte kan vælge at følge Ufrmelle karriereveje er de veje, sm de ansatte går i praksis, g sm de evt. selv er medskabere af 6

7 HOVEDKONKLUSIONER

8 DE 3 VIGTIGSTE KONKLUSIONER #1: Hverken delmålgruppen eller hvedmålgruppen selv har verblik hvedmålgruppens typiske karrierefrløb eller muligheder. Barriererne fr større gennemsigtighed g verblik udspringer især af hvedmålgruppens hetergenitet, kmpleksitet g fragmentering samt inknsekvente stillingstrukturer med vilkårlige g statiske stillingsbetegnelser. #2: Både del- g hvedmålgruppen plever generelt, at der kun er ganske få frmelle karriereveje fr hvedmålgruppen, g at de kun henvender sig til udvalgte faggrupper. Mange i hvedmålgruppen føler sig marginaliserede, fagligt islerede g fremmedgjrte i en verden af lægeligt uddannede. Frdi de nærmeste klleger fte er er læger, spejler hvedmålgruppen sig typisk gså i lægerne frhld, g dette fører i sig selv en del frustratin med sig, frdi lægernes karriereveje i mdsætning til hvedmålgruppens pleves sm klare g velstrukturerede med en naturlig indbygget prgressin. #3: Fr frskere tegner der sig et kmplekst billede af ufrmelle karriereveje med mange midlertidige ansættelser g prjekter, en stadig pendling mellem hspitalet g universitetet samt en evig jagt på eksterne frskningsmidler. Fr specialisterne er de ufrmelle karriereveje karakteriseret ved en større stabilitet g tryghed men fte gså ved en vis stagnatin, når først fastansættelse er pnået. Optimeringsstrategier mhandler især netværk g alliancer, partnerskaber med universitetet, midlertidige frskningsprjekter (specialister) g en kntinuerlig CV-pleje. 8

9 ANALYTISK DEEP DIVE

10 HVAD KENDETEGNER OVERORDNET HOVEDMÅLGRUPPENS TILGANG TIL KARRIERE? Det er meget tilfredsstillende g bekræftende at se, at den frskning, jeg laver her, har betydning fr patienterne, g at det gør en reel frskel. (Specialist g frsker, HH) De spejler sig typisk i lægerne, g det er gså dem, sm de arbejder sammen med, så det er helt naturligt. Typisk har de gså samme uddannelsesniveau g anciennitet på hspitalet, men lægerne får meget højere løn g har langt bedre muligheder. (HR-ansat, AUH)

11 GENNEMGÅENDE ASSOCIATIONER TIL KARRIERE OMHANDLER ISÆR BEHOV FOR FAGLIG UDVIKLING OG INTERESSE MEN OGSÅ ANERKENDELSE FREMHÆVES SOM NOGET CENTRALT I BEGGE GRUPPER 11

12 HOSPITALSOMRÅDET IMØDEKOMMER ET STYKKE HEN AD VEJEN HOVEDMÅLGRUPPENS 3 GENNEMGÅENDE BEHOV, HVAD GÆLDER KARRIERE En str del plever dg en udpræget mangel på anerkendelse af deres faglighed g persnlige bidrag, g mange peger desuden på, at det fr udenfrstående er fr vanskeligt at få øje på den udvikling, de gennemgår. Det gør det vanskeligt at prmvere sig selv i den nuværende stilling men gså i frhld til den fremtidige karriere Karriere beskrives generelt sm en prgressiv, synlig g anerkendt faglig g kmpetencemæssig udvikling. Udvikling er samtidig fte en frudsætning fr fasthldelse af interesse g mtivatin i arbejdet. UDVIKLING Fr mange er en brændende persnlig interesse i deres felt en afgørende drivkraft i arbejdet, g de føler det sm et privilegium i sig selv at være beskæftiget inden fr det mråde, der ptager dem allermest. INTERESSE Faglig anerkendelse beskrives af en str del sm afgørende. Det stre fkus på anerkendelse må dg gså anskues sm et udtryk fr, at mange føler sig decideret udenfr, isleret g verset. ANERKENDELSE Min leder siger sjældent nej til kurser eller prjekter, g jeg mener gså, at mine arbejdspgaver afspejler, at jeg har specialiseret g dygtiggjrt mig det er bare hverken synligt eller anerkendt. (Frsker g specialist, AUH) Jeg har valgt at være her alene pga. interesse, men sm det ser ud nu, så har jeg ingen fremtid. (Frsker, AUH) Løn fr eksempel, det afspejler faglig respekt g anerkendelse af ens arbejde. Egentlig er jeg ligeglad med pengene sm sådan, men jeg savner den faglige anerkendelse. (Specialist, HH) 12

13 DE TO GRUPPERS FORSKELLIGE VIRKELIGHEDER AFSPEJLER SIG DOG I DIVERGERENDE STRATEGIER Selvm faglig udvikling, interesse g anerkendelse generelt anskues sm vigtige parametre på tværs af de t grupper, er der gså meget, der skiller dem ad: Frskere anlægger typisk en frhldsvis ffensiv g udadvendt strategi, der fte gså anskues sm nødvendig fr verlevelsen i hspitalsmrådet Specialisterne repræsenterer derimd fte en mere intrvert g beskeden tilgang til deres karriere i hspitalsmrådet Man skal være fandenivldsk. Man skal have hård hud fr at kunne slå igennem på hspitalet sm ikke-læge. (Tillidsmand g frsker, HH) Det er frustrerende, når man bare kan se, at de unge læger de strmer fremad g har masser af muligheder, g man selv bare sidder sådan lidt fast. (Specialist, HH) 13

14 OG DERMED OGSÅ I FORSKELLIGARTEDE ASSOCIATIONER TIL KARRIEREBEGREBET Frskernes ffensiv g udadvendthed kmmer bl.a. til udtryk ved en str vægt på løn, rang g titler samt publikatiner g netværk. Specialisternes fte mere intrverte g beskedne tilgang betyder fkus på bl.a. dygtiggørelse, specialisering g selvstændighed. 14

15 ØNSKET OM AT KOMME TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN GØRE EN FORSKEL MOTIVERER MANGE TIL AT SØGE IND I OMRÅDET Følgende bidrager især til, at hvedmålgruppen sørger ind i hspitalsmrådet: Det praksis- / patientnære arbejde i mdsætning til det abstrakte (på universitetet) g kmmercielle (i det private). Det pleves sm både spændende, kmplekst g anvendelsesrienteret Muligheden fr at gøre en afgørende frskel i behandlingsmrådet samt fr klleger g patienter. Dette beskrives sm både meningsfuldt g belønnende Det tværfaglige miljø af fx læger, sygeplejersker, andre fra hvedmålgruppen g fagfæller Jeg startede på Herlev Hspital, frdi jeg var træt af, at min frskning på universitetet ikke havde ngen betydning g ikke gjrde en frskel. Det er meget tilfredsstillende g bekræftende at se, at den frskning, jeg laver her, har betydning fr patienterne, g at det gør en reel frskel. (Specialist g frsker, HH) Jeg trr, at det tværfaglige g det at kmme tæt på mennesket betyder meget fr dem, der arbejder i hspitalsmrådet. (Specialist, AUH) 15

16 LEDELSE OPLEVES GENERELT SOM ET TRADITIONELT KARRIEREKLIMAKS, DER DOG I DENNE SAMMENHÆNG ER MEGET SJÆLDENT Et gradvist øget ansvar g en bevægelse hen imd stadig flere ledelsespgaver anses generelt sm en traditinel karrierevej g ptræder gså sm et mål fr ngen i hvedmålgruppen Når ledere g HR-ansatte skal beskrive karrierevejene fr hvedmålgruppen, ptræder en lederstilling fte sm endemålet i en hierarkisk figur - Det er interessant, frdi relativt få fra hvedmålgruppen i denne undersøgelse giver udtryk fr at stræbe efter dette, g størstedelen samtidig plever, at det er ekstremt vanskeligt at pnå Eksempel på en hierarkisk figur: Midlertidigt ansat Fastansat Senir Chef 16

17 TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT ARBEJDE ER EN PRÆMIS, SOM HAR AFGØRENDE BETYDNING FOR FORVENTNINGER, AMBITIONER OG DRØMME Hvedmålgruppens nærmeste klleger g ledere er fte læger, g det betyder, at de fte spejler sig i lægernes arbejdsvilkår g karrierefrløb De spejler sig typisk i lægerne, g det er gså dem, sm de arbejder sammen med, så det er helt naturligt. (HR-ansat, AUH) Et mfattende samarbejde mellem universiteter g hspitaler betyder, at mange frskere i hspitalsmrådet gså spejler sig i de universitetsansattes frhld g karriereveje På universitetet er der en tydeligt defineret vej. Den er svær at få fat i, fr der er mange m buddet, men her på hspitalet gider de ikke engang at skabe eller vise s en vej. (Frsker, AUH) 17

18 HVILKE GRUNDLÆGGENDE PRÆMISSER OPLEVER HOVEDMÅLGRUPPEN AT HAVE I HOSPITALSOMRÅDET? Man skal være entreprenøragtig. Der er ikke et klart billede eller en frmaliseret vej, så det er lidt detektivarbejde. (HR-ansat, HH) Fr mig er der ingen karrierevej på hspitalet. Det er præmissen: Karriere på hspitalerne fregår ad bagvejene. Der er ingen frmel prcedure. (Frsker, HH)

19 HETEROGENITET OG KOMPLEKSITET STÅR I VEJEN FOR ORGANISERING, FÆLLESSKABSFØLELSE OG SPARRING Hvedmålgruppen fremstår sm en meget hetergen g kmpleks gruppe, hvr medlemmerne fte ikke identificerer sig eller indgår i et naturligt fællesskab med hinanden Hvedmålgruppen dækker ver et strt antal ansatte med meget frskellige uddannelsesmæssige baggrunde, stillingsbetegnelser, ansættelsesfrhld g funktiner Frdi man har en specialiseret funktin, betyder det ikke nødvendigvis, at man har nget til fælles med andre i en anden specialiseret funktin. Det samme gælder inden fr frskningen Mange er både ansat sm frskere g specialister (sidstnævnte fte refereret til sm arbejde ude i klinikken eller kliniknært arbejde. Hvedmålgruppen bruger generelt ikke termen specialist ) Mange specialister arbejder i perider sm frskere, når der er bevilget midler til et frskningsprjekt Dertil kmmer, at det fte en vanskelig pgave fr tillidsmændene at rganisere g repræsentere hvedmålgruppen Tillidsmændene repræsenterer fte ansatte med meget frskellige uddannelsesmæssige baggrunde i frskellige funktiner g stillinger g på frskellige gegrafiske lkaliteter Derudver gør vilkårlige stillingsbetegnelser de ansatte meget vanskelige at identificere Jeg vil skyde på 90 stykker. Det er umuligt at finde dem i systemet, frdi de hedder alt muligt frskelligt. (Frsker g tillidsmand, HH) 19

20 FORSKNINGSKARRIEREN ER OFTE KENDETEGNET VED STOR USIKKERHED OG EVIG JAGT PÅ EKSTERNE MIDLER En frskningskarriere er fte lig med en lang række af midlertidige prjekt- g frskningsstillinger, der skaber str frustratin g usikkerhed både prfessinelt g privat Vi har satset ved at købe hus g få et barn. Jeg ved j ikke, hvr jeg er m 3 år. Det ser ud til bare at være tidsbegrænsede stillinger igen g igen, ingen sikkerhed. Der er lavet en regel fr at beskytte vres faggruppe, så man må kun frlænge s tre gange, g så skal man fastansætte. Det er en gd regel, men den hlder ikke i realiteten. Enten ryger man ud efter tre gange, eller gså ansættes man under en anden stillingsbetegnelse. (Frsker, AUH) En str del af frskningskarrieren består af at søge eksterne midler til frskningsprjekter g lønninger. Fndssøgning er således en kmpetence, sm er helt afgørende fr frskernes karrierefrløb Det er svært fr frskerne. Kan du eller andre ikke skaffe pengene, er dørene lukkede. Fndssøgning kræver meget tid. Vi har ingen uddannelse i det g er ikke særligt gde til det. (Tillidsmand g frsker, AUH) Sm frsker er det vigtigt at lære at søge penge til sine frskningsprjekter. Det er en slags ufrmel uddannelse. Frsker, HH 20

21 FLERTALLET I HOVEDMÅLGRUPPEN OPLEVER AT VÆRE DÅRLIGT STILLET SAMMENLIGNET MED LÆGERNE Lægerne pleves at have et klart struktureret, prgressivt karrierefrløb, der stiller dem langt bedre Lægerne har faste militærgrader, et fast g tydeligt system, hvrimd vi ACer bare tramper rundt i den samme surdej. (Frsker g tillidsmand, HH) Vi er ligeværdige med lægerne, når det kmmer til uddannelse g i frhld til ansvar g arbejdspgaver, men vi er verhvedet ikke ligestillede: De får langt højere løn g har en fast stillingsstruktur. De kan se deres fremtid, det kan vi ikke. (Specialist g frsker, AUH) Mange frskere plever, at de eksterne fndsmidler, der typisk er livsgrundlaget fr de mange midlertidige ansættelser g prjekter, går til læger, uden at der er en gd grund til det Vi er ngle gange lidt fr tekniske. Det er typisk lægerne, der sidder i råd g andre centrale psitiner, g det er måske fair, frdi de er mange, men det har uheldig betydning fr, hvilke puljer g fnde vi kan søge g få. (Frsker g tillidsmand, HH) Samtidig plever mange i hvedmålgruppen, at der er meget ulige knkurrence med læger m lederstillinger, g at dette ikke altid er fagligt begrundet. De plever, at der eksisterer en kulturel nrm m, at en leder i hspitalsmrådet er en læge Flere peger på, at eksempelvis labratrieledere g frskningsledere typisk er læger, men at de lige så vel kunne være ansatte med andre faglige baggrunde 21

22 MANGE I HOVEDMÅLGRUPPEN FØLER SIG SOM FREMMEDLEGEMER I EN LÆGEDOMINERET VERDEN Mange i hvedmålgruppen beskriver sig selv sm tilhørende en frhldsvis marginaliseret minritet i en verden, hvr de lægeligt uddannede er altdminerende De beskriver sig selv sm fremmedlegemer, der er islerede fra fagfæller, g sm fte bliver verset af både ledelse, klleger g patienter Mange plever følgende gså en manglende anerkendelse af deres funktin, faglighed g persnlige bidrag Jeg plever tit, at jeg bare er ham den mærkelige, sm sidder inde på kntret. Ngle gange går jeg ud g laver lidt i driften, bare fr at flk plever, at jeg laver nget. (Specialist g frsker, HH) AC erne er ikke en del af kerneydelsen på hspitalet, altså vi sætter ikke ben på eller plaster på sår. Vi er de mærkelig vre i hjørnet, sm laver frsøg g arbejder på cmputeren. Der en pfattelse af s sm nice t have, men abslut ikke need t have. (Tillidsmand g frsker, HH) 22

23 Fr mig er der ingen karrierevej på hspitalet. Det er præmissen: Karriere på hspitalerne fregår ad bagvejene. Der er ingen frmel prcedure. (Frsker, HH) Får jeg en markant ambitin m karriereudvikling, er jeg nødt til at skifte arbejde eller skifte stillingsindhld. (Specialist g tillidsmand, AUH) Hvedmålgruppen har vanskeligt ved at udpege ngen frmelle karriereveje g finder generelt, at eksistensbetingelserne i hspitalsmrådet er vanskelige. En af min tidligere kllegaer var super dygtig g havde både ph.d. g dktrafhandling. Han blev så frustreret hele tiden at skulle søge sin egen løn, ikke at blive anerkendt fr sin faglighed, g at man ingen sikker fremtid har. Han blev så frustreret ver, at ingen kæmper fr s, at han til sidst drppede det hele g blev gymnasielærer, g det er bare så ærgerligt fr frskningen g fr afdelingen, fr han var virkelig en guldfyr. (Frsker, AUH) Typisk har de samme uddannelsesniveau g anciennitet sm lægerne på hspitalet, men lægerne får meget højere løn g har langt bedre muligheder. (HR-ansat, AUH) Man skal være entreprenøragtig. Der er ikke et klart billede eller en frmaliseret vej, så det er lidt detektivarbejde. (HR-ansat, HH) g dette billede genkender man i høj grad i HR 23

24 MANGE OPLEVER AT HAVE FOR FÅ MULIGHEDER I HOSPITALSOMRÅDET Samtlige respndenter fra hvedmålgruppen plever, at der er et prblem, hvad gælder deres karriereveje i hspitalsmrådet Kun ganske få kan identificere frmelle karriereveje, g selv dem, der kan, plever, at mulighederne er alt fr begrænsede Man plever generelt ikke, at der er fkus nk på mrådet hs hverken ledelse eller HR, g en del fremfører i frlængelse heraf, at der fra ledelsens g HRs side gså mangler vilje til at indgå i dialg eller frhandling mkring det Ovenstående understøttes af følgende: Ledelse, HR g tillidsmænd peger kun på ganske få muligheder fr hvedmålgruppen. I HR på AUH peger man endvidere på en prblematisk diskrepans mellem ledelsens g HRs karrierebegreb, der fte er baseret på en klassisk hierarkisk struktur, g hvedmålgruppens, der er langt mere sammensat En enkelt ledelsesrepræsentant fra HH giver direkte udtryk fr, at hvedmålgruppens karriereveje ikke er et ledelsesanliggende, da ledelsens kernegruppe g fkusmråde er de lægeligt uddannede Tillidsmændene pleves mange steder sm frhldsvis usynlige af hvedmålgruppen, g de tillidsmænd, der har frsøgt at kæmpe fr udviklingen af gruppernes karriereveje, har plevet, at det er vanskeligt at rganisere de ansatte, samt at de ikke har kunnet trænge igennem hs ledelsen 24

25 FORMELLE KARRIEREVEJE OPLEVES OVERVEJENDE AT FINDES FOR HOSPITALSFYSIKERE OG SPECIALISTER PÅ HH De frmelle karriereveje g -muligheder, sm hvedmålgruppen kender til, mhandler: Hspitalsfysikeruddannelsen - et teretisk g praktisk frløb, hvr man ansættes i en 3-årig uddannelsesstilling på sygehuset. Andre faggrupper så gerne nget tilsvarende, men de få steder det eksisterer, er det ikke anerkendt af Sundhedsstyrelsen g derfr heller ikke krediteret CDP-pintsystemet (Cntinuus Prfessinal Develpment) - et system fr kmpetenceudvikling g videreuddannelse af hspitalsfysikere (g andre?). Systemet anvendes til dkumentatin af frskellige prfessinelle aktiviteter g giver et kvantitativt mål fr den enkelte persns videreuddannelse. På HH kan en stigning i CPD-systemet afføde et løntillæg Et muligt videreuddannelsesfrløb fr specialister på HH Det er dg uklart, hvad systemet knkret indebærer, g hvem det er faciliteret af Lederstillinger på frskellige niveauer, fx mindre persnalegrupper, frsknings- eller specialistenheder, labratrier, specialiserede kliniske analyser eller drift Ovenstående italesættes g genkendes dg ikke altid sm karriereveje Fx tager hspitalsfysikerne uddannelsesfrløbet g CPD-systemet fr givet g anser det sm videreuddannelse snarere end en reel karrierevej, g der er generelt en udbredt mangel på viden m hvedmålgruppen, dennes karakteristika g muligheder, sm har gjrt det meget vanskeligt at afdække mrådet 25

26 INKONSEKVENTE STILLINGSSTRUKTURER MED VILKÅRLIGE STILLINGSBETEGNELSER KARAKTERISERER OMRÅDET Inknsekvente, grænsende til katiske stillingsstrukturer g vilkårlige stillingsbetegnelser skaber generelt frustratin g ptræder fte sm barrierer fr verblik g kntinuitet Dette er måske især udtalt på AUH, hvr man nu har taget knsekvensen i HR g iværksat et større afdæknings- g prydningsarbejde Det er uverskueligt, frdi stillingerne hedder nget frskelligt men har samme indhld. En ansat kan ende med at have tre frskellige titler; én på sin afdeling, én her i HR g én på lønkntret. Det skyldes, at der mangler et helhedsperspektiv, g det arbejder vi på, men lige nu er det meget rdet. (HR-ansat, AUH) Min stillingsbetegnelse er analytisk knsulent, den har jeg selv fundet på. Det er måske lidt lavt sat, jeg har j både en Ph.D. g pst dc. fra universitetet. (Specialist g frsker, HH) Enkelte steder ses eksempler på, at de ansatte selv har frmuleret deres funktins- g stillingsbeskrivelser. Dette er med at skabe en diskntinuitet, sm gør det vanskeligt at sammenhlde ansættelser på tværs af hspitalsmrådet g bevæge sig flydende mellem dem 26

27 STATISKE STILLINGSBETEGNELSER SIGNALERER MANGE STEDER TILSTAND, SELVOM DET IKKE ER TILFÆLDET Stillingsbetegnelser afgøres mange steder af den ansattes uddannelsesmæssige baggrund (fx bilg, kemiker eller fysiker, hspitalsfysiker eller mlekylærbilg ) g det betyder, at de hverken afspejler anciennitet eller udvikling Min stillingsbetegnelse har altid været kemiker. Jeg må finde andre måder at vise, at jeg er aktiv g udvikler mig. (Specialist, AUH) Min stillingsbetegnelse er mlekylærbilg. Det har den været de 15 år, jeg har været ansat her, selvm jeg har flyttet mig fagligt g fået mere ansvar. (Specialist g frsker, AUH) På min tidligere arbejdsplads i det private var jeg senirfrsker, på universitetet ville jeg have været lektr, men her på hspitalet hedder jeg bare bilg. (Frsker, AUH) 27

28 RH S STILLINGSSTRUKTUR FÅR OVERVEJENDE EN POSITIV MODTAGELSE OG DETTE SÆRLIGT BLANDT FORSKERE JA! Den struktur er rigtig gd, det er præcis sådan en, vi har brug fr. Så kan man se, hvad man arbejder hen imd men det er verhvedet ikke synligt her. Fr mig ser det mere sådan her ud: Et strt spørgsmålstegn efter Ph.D en. (Frsker, HH) Det ser umiddelbart fint ud, men hvrfr skal man starte med en midlertidig ansættelse? Det gør vres vilkår endnu mere usikre, end de er nu. (Tillidsmand g specialist, AUH) BEMÆRK: Rigshspitalets stillingsstruktur er udleveret af HR på AUH, der pt. vervejer, m de skal tage udgangspunkt i den fremver. Se appendiks fr et større billede. 28

29 EN STILLINGSSTRUKTUR SOM UNIVERSITETS MODTAGES MED NOGET STØRRE SKEPSIS Det er svært at se, hvrdan man skulle få det til at fungere i praksis. En lektrstilling på universitetet indebærer fx typisk undervisningsfrpligtelse. Hvrdan skulle man verføre dette til hspitalsmrådet? (Frsker, AUH) Titler på universitetet er beskyttede, så dem kan man ikke bare tage til sig til hspitalsmrådet. Jeg ved gdt, at man har arbejdet med det på AUH, men det er ikke umiddelbart muligt. Det er fx et prblem at kalde sig pst dc., hvis det ikke er fuldt finansieret af universitetet. (Tillidsmand g specialist, AUH) BEMÆRK: Stillingsstrukturen er udarbejdet sm et udkast af HR på AUH, der pt. vervejer, m de skal tage udgangspunkt i den fremver. Se appendiks fr et større billede. 29

30 HVILKE UFORMELLE KARRIEREVEJE OG OPTIMERINGSSTRATEGIER OPTRÆDER I HOVEDMÅLGRUPPEN? Dem, der frstår at tage sagen i egen hånd, har en frdel frem fr dem, der er afventende. (Tillidsmand g specialist, AUH) Det er altså ikke nk bare at have en masse 12- taller med fra universitetet, man bliver nødt til at lære gamet her på hspitalet, hvis man vil klare den. (Frsker, AUH)

31 TYPISKE UFORMELLE KARRIEREVEJE: FORSKERE De typiske ufrmelle karriereveje fr frskere er frhldsvis kmplekse g præget af en kntinuerlig pendling mellem universitetet g hspitalsmrådet g / eller mange midlertidige ansættelser g prjekter. De pleves generelt sm vanskelige fr både ledere, HR g frskere at danne sig et verblik ver, g især frskerne er sultne efter infrmatin m, hvrdan deres frskerklleger andre steder har navigeret i hspitalsmrådet Fr en str del er endemålet fastansættelse, hvad relativt få tilsyneladende pnår. Tilsvarende pnås lederstillinger gså kun af et fåtal Det er et udmattende frløb at indgå i med mange midlertidige prjekter g ansættelser g en evig jagt på midler, der fr ngle ender med, at de helt frlader hspitalsmrådet Universitetsregi Samarbejde/-finansiering ml. universitet g hspital Hspitalsregi 31

32 TYPISKE UFORMELLE KARRIEREVEJE: SPECIALISTER De typiske ufrmelle karriereveje fr specialister er mere ensartede g gennemsigtige, men er til gengæld fte præget af stagnatin, når først fastansættelsen er pnået Fr en del ptræder midlertidige frskningsprjekter derfr sm en tiltrængt luftfrandring. Det mest udbredte scenarium er imidlertid, at specialisterne er ansat i den samme stilling med den samme stillingsbetegnelse i en lang årrække, g det er med til at skabe en vis frustratin En str del lader til at blive fastansat, men sm frskerne bliver kun et fåtal ledere Et jbskifte beskrives sm sidste skud i bøssen, når alle andre muligheder er udtømte, eller frustratinerne frbundet med islatin mm. bliver fr stre 32

33 OPTIMERINGSSTRATEGIER: NETVÆRK OG ALLIANCER Netværksaktivitet g alliancer beskrives gennemgående sm afgørende fr karrieren i hspitalsmrådet g fregår typisk: Internt i hspitalsmrådet (især verlæger g ledere men gså andre klleger) På universitetet (fx relevante frskere g frskningsmiljøer, ph.d. vejledere g ph.d. studerende) Andre frskningsmiljøer (fx på knferencer, kurser. lign.) Ledende verlæger tager fte ansatte fra hvedmålgruppen under deres vinger, g mange er således både meget afhængige af g lyale ver fr dem Lægerne prmverer typisk frskerne internt ver fr indflydelsesrige persner, hjælper dem med at søge midler, giver af egne midler, indlemmer dem i egne netværk, videregiver værdifuld faglig viden g infrmatin m karrieremuligheder mv. Hvis man vil frske g pnå nget i frskerverdenen på hspitalet, så er det afgørende, at man lærer sine legekammerater at kende; lærer at lege med lægerne g tale deres sprg. (Frsker g specialist, HH) Der er få af de gde læger. Flytter de, så skal man død g pine sørge fr at kmme med. (Tillidsmand g frsker, HH) Fr frskere indtager Ph.D. vejledere fte en central rlle g udgør et vigtigt link mellem universitetet g hspitalet Vejlederens faglige interesser inden fr hspitalsmrådet kan have en afsmittende effekt, men gså udgøre en karrieremulighed, der kan realiseres gennem dennes netværk i hspitalsmrådet

34 OPTIMERINGSSTRATEGIER: UNIVERSITETET SOM DØRÅBNER Universitetet åbner fte døre fr frskerne, når mulighederne er fr få i hspitalsmrådet: Mange frskere har tætte frbindelser til frskningskllegaer på universitetet g indgår i tværsektrielle frskningsmiljøer. Særligt fr frskere, sm er fagligt islerede på hspitalerne, har de tværsektrielle frskningsmiljøer str betydning, men de er gså et vigtigt led i at fremtidssikre frskernes fte meget usikre situatin Ofte er frskernes stillinger resultater af en samfinansiering med fx frskning på hspitalet g undervisningsfrpligtelse på universitetet, men det ses gså, at frskerne trds samfinansieringen arbejder fuld tid på hspitalet, dvs. uden frpligtelser på universitetet De samfinansierede stillinger kræver fte entreprenørevner, især evner til at se g udvikle nye ansættelsesfrmer samt til at udnytte sin psitin g sit netværk 34

35 OPTIMERINGSSTRATEGIER: FORSKNINGSORLOV OG DELTE STILLINGER Fr en del specialister ptræder midlertidige frskningsprjekter sm nævnt sm en vej ud af en stagneret jbsituatin Det betyder knkret, at de pendler mellem den faste stilling g midlertidige frskningsprjekter eller delte stillinger (fx 50% frskning / 50% specialiserede pgaver) Specialisterne søger typisk midler under deres fastansættelse g får måske hjælp af en ledende verlæge til at blive kørt i stilling til prjektet Jeg havde faktisk besluttet, at jeg ikke ville frske mere, men så var jeg t år i en specialiststilling her på hspitalet. Det var k, men blev lidt kedeligt i længden, g jeg begyndte at savne at frdybe mig. Så præsenterede jeg en frskningsidé fr min leder, sm jeg havde tænkt ver, g han synes, at det lød meget interessant. Så nu arbejder vi på, at jeg kan få et par dage m ugen til at frske. (Specialist, HH) De delte stillinger lægger ngle steder et strt pres på de ansatte, frdi arbejdsmængden i realiteten fte bliver øget Det gik p fr mig, at jeg havde taget alt fr meget på mig, g jeg var tæt på at gå ned med stress, før min leder indvilgede i at finde en deltidsansat til at hjælpe mig i min faste stilling. Specialist g frsker, AUH 35

36 OPTIMERINGSSTRATEGIER: KONTINUERLIG CV-PLEJE Fr mange anskues en kntinuerlig kmpetenceudvikling samt publikatins- g kursusaktivitet sm en nødvendighed. Meget sker på de ansattes eget initiativ g en del uden at blive krediteret Fr frskerne handler det m at ptimere deres chancer i frhld til fndssøgning g fremtidige ansættelser Fr de fastansatte specialister er det en måde at flytte sig på, når alt andet står stille, mens det fr de midlertidigt ansatte er en måde at gøre sig attraktiv til de få faste stillinger, der løbende bliver udbudt Det er vigtigt med et gdt CV. Især når man ikke ved, m man bliver ansat igen, når ens kntrakt udløber. Man kan j ikke skrive fltte titler på, så det er mest publikatiner g frskningsaktivitet. (Frsker, HH) Jeg har uddannet mig til klinisk bikemiker gennem Dansk selskab fr klinisk bikemi. Det bliver ikke krediteret, men jeg har lyst til fagligt input g fagligt netværk, g jeg vil gerne gøre mit arbejde bedre. Det er gså et gdt udgangspunkt fr at netværke. (Tillidsmand g specialist, AUH) 36

37 APPENDIKS

38 STIMULI TIL KARRIEREKORTLÆGNINGSØVELSE 38

39 EKSEMPLER PÅ KARRIEREKORTLÆGNING FORSKER, AUH FORSKER, HH FORSKER OG SPECIALIST, AUH SPECIALIST OG FORSKER, HH SPECIALIST, AUH TILLIDSMAND OG FORSKER, HH 39

40 RH S STILLINGSSTRUKTUR, UDLEVERET AF HR PÅ AUH 40

41 AU S STILLINGSSTRUKTUR, UDLEVERET AF HR PÅ AUH 41

42 Rie Lykke Danielsen Qualitative Research Executive Ipss UU, Danmark Tlf Ida Krgh Prjektmedarbejder Ipss UU, Danmark 2012 Ipss. All rights reserved. Cntains Ipss' Cnfidential and Prprietary infrmatin and may nt bedisclsed r reprduced withut the prir written cnsent f Ipss.

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fasthldelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Med det frmål at sikre en ptimal fasthldelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

,, Hvordan skulle vi ellers holde styr pa millioner af transaktioner fordelt pa 7 lokationer?,, Capana leverede QlikView til Magasin

,, Hvordan skulle vi ellers holde styr pa millioner af transaktioner fordelt pa 7 lokationer?,, Capana leverede QlikView til Magasin Capana leverede QlikView til Magasin Hvrdan skulle vi ellers hlde styr pa milliner af transaktiner frdelt pa 7 lkatiner? Magasin, sm gennem mere end et halvt århundrede har haft iknstatus sm en af Danmarks

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015 Bilag 2.1 HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015 Indhld INDLEDNING... 2 VISIONER FOR LIGESTILLINGSOMRÅDET... 2 VISION 1: Syddansk Universitet sætter sig mål g udvikler planer

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere