KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje for akademiske, ikke-lægelige forskere og specialister i hospitalsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje for akademiske, ikke-lægelige forskere og specialister i hospitalsområdet"

Transkript

1 KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje fr akademiske, ikke-lægelige frskere g specialister i hspitalsmrådet FORSKNINGS- ADJUNKT POST DOC STATISTIKER LEKTOR KONSULENT FORSKER SENIOR-KONSULENT HOSPITALSFYSIKER PH.D. BIOSTATISTIKER DATALOG ANALYSEKONSULENT BIOKEMIKER BIOLOG KEMIKER MOLEKYLÆR- BIOLOG FYSIKER IT-KONSULENT Revideret

2 INDHOLD INDLEDNING HOVEDKONKLUSIONER ANALYTISK DEEP DIVE HVAD KENDETEGNER OVERORDNET HOVEDMÅLGRUPPENS TILGANG TIL KARRIERE? HVILKE GRUNDLÆGGENDE PRÆMISSER OPLEVER HOVEDMÅLGRUPPEN AT HAVE I HOSPITALSOMRÅDET? HVILKE UFORMELLE KARRIEREVEJE OG OPTIMERINGSSTRATEGIER OPTRÆDER I HOVEDMÅLGRUPPEN? APPENDIKS KONTAKTINFORMATIONER

3 INDLEDNING

4 BAGGRUND OG FORMÅL Ved verenskmstfrhandlingerne 2011 blev det mellem RLTN (Reginernes Lønnings- g Takstnævn) g AC (akademikernes centralrganisatin) aftalt, at der, i frlængelse af det fælles reginale g kmmunale prjekt m attraktive akademiske arbejdspladser, iværksættes et prjekt, der har til frmål at belyse g synliggøre karriereveje fr akademikere Frmålet med prjektet er verrdnet: At afdække eksisterende karriereveje fr akademiske, ikke-lægelige frskere g specialister på hspitalsmrådet At synliggøre karriereveje fr akademiske, ikke-lægelige frskere g specialister på hspitalsmrådet At identificere barrierer g muligheder fr at anvende de eksisterende karriereveje Mere specifikt skal undersøgelsen skabe indsigt i følgende spørgsmål: Hvrdan pfattes g defineres begrebet karriere? Hvad pleves sm vigtigt g afgørende fr at skabe en karriere? Hvilke ønsker har målgruppen? Hvad står i vejen fr at frfølge ønskede karriereveje? Hvilken ptimeringsstrategi anvender målgruppen selv? Hvad har de gjrt? Hvad tænker de at gøre i fremtiden? Hvilke karrieremuligheder pleves sm tilgængelige? I hvilken udstrækning er de frmelle karriereveje synlige? 4

5 METODISK SETUP Prjektet er gennemført sm en kvalitativ eksplrativ undersøgelse udført på Herlev Hspital (HH) g Århus Universitetshspital (AUH) med fkus på følgende: Hvedmålgruppe: Akademiske ikke-lægelig specialister g frskere Delmålgrupper: Tillidsmænd, HR-ansatte g ledere Undersøgelsen er ikke gennemført sm et case-baseret-design, hvr de 2 hspitaler er beskrevet selvstændigt g efterfølgende sammenlignet. Der er i stedet lagt vægt på, at undersøgelsen leverer mere verrdnede g generelle iagttagelser baseret på en balanceret deltagelse af venstående repræsentanter fr målgruppen på begge hspitaler Der er fretaget i alt 20 dybdeinterview, der frdeler sig sm følger: HH AUH LEDELSE 1 1 HR 1 1 TILLIDSMÆND 1 1 SPECIALISTER 3 4 FORSKERE 4 3 Bemærk: -De 2 fkusgrupper, der indgik i tilbuddet, er ifl. aftale med DM g Danske Reginer knverteret til 8 dybdeinterview i hvedmålgruppen, dvs. 4 på HH g 4 på AUH. -Flere fra hvedmålgruppen betegner både sig selv sm specialister g frskere. I skemaet er de derfr placeret inden fr det mråde, hvr de primært var beskæftiget. 5

6 BEGREBSAFKLARING: FORMELLE / UFORMELLE KARRIEREVEJE I undersøgelsen g i nærværende rapprt bruges begreberne frmelle karriereveje g ufrmelle karriereveje sm følger: Frmelle karriereveje er strukturelt fruddefinerede veje, den ansatte kan vælge at følge Ufrmelle karriereveje er de veje, sm de ansatte går i praksis, g sm de evt. selv er medskabere af 6

7 HOVEDKONKLUSIONER

8 DE 3 VIGTIGSTE KONKLUSIONER #1: Hverken delmålgruppen eller hvedmålgruppen selv har verblik hvedmålgruppens typiske karrierefrløb eller muligheder. Barriererne fr større gennemsigtighed g verblik udspringer især af hvedmålgruppens hetergenitet, kmpleksitet g fragmentering samt inknsekvente stillingstrukturer med vilkårlige g statiske stillingsbetegnelser. #2: Både del- g hvedmålgruppen plever generelt, at der kun er ganske få frmelle karriereveje fr hvedmålgruppen, g at de kun henvender sig til udvalgte faggrupper. Mange i hvedmålgruppen føler sig marginaliserede, fagligt islerede g fremmedgjrte i en verden af lægeligt uddannede. Frdi de nærmeste klleger fte er er læger, spejler hvedmålgruppen sig typisk gså i lægerne frhld, g dette fører i sig selv en del frustratin med sig, frdi lægernes karriereveje i mdsætning til hvedmålgruppens pleves sm klare g velstrukturerede med en naturlig indbygget prgressin. #3: Fr frskere tegner der sig et kmplekst billede af ufrmelle karriereveje med mange midlertidige ansættelser g prjekter, en stadig pendling mellem hspitalet g universitetet samt en evig jagt på eksterne frskningsmidler. Fr specialisterne er de ufrmelle karriereveje karakteriseret ved en større stabilitet g tryghed men fte gså ved en vis stagnatin, når først fastansættelse er pnået. Optimeringsstrategier mhandler især netværk g alliancer, partnerskaber med universitetet, midlertidige frskningsprjekter (specialister) g en kntinuerlig CV-pleje. 8

9 ANALYTISK DEEP DIVE

10 HVAD KENDETEGNER OVERORDNET HOVEDMÅLGRUPPENS TILGANG TIL KARRIERE? Det er meget tilfredsstillende g bekræftende at se, at den frskning, jeg laver her, har betydning fr patienterne, g at det gør en reel frskel. (Specialist g frsker, HH) De spejler sig typisk i lægerne, g det er gså dem, sm de arbejder sammen med, så det er helt naturligt. Typisk har de gså samme uddannelsesniveau g anciennitet på hspitalet, men lægerne får meget højere løn g har langt bedre muligheder. (HR-ansat, AUH)

11 GENNEMGÅENDE ASSOCIATIONER TIL KARRIERE OMHANDLER ISÆR BEHOV FOR FAGLIG UDVIKLING OG INTERESSE MEN OGSÅ ANERKENDELSE FREMHÆVES SOM NOGET CENTRALT I BEGGE GRUPPER 11

12 HOSPITALSOMRÅDET IMØDEKOMMER ET STYKKE HEN AD VEJEN HOVEDMÅLGRUPPENS 3 GENNEMGÅENDE BEHOV, HVAD GÆLDER KARRIERE En str del plever dg en udpræget mangel på anerkendelse af deres faglighed g persnlige bidrag, g mange peger desuden på, at det fr udenfrstående er fr vanskeligt at få øje på den udvikling, de gennemgår. Det gør det vanskeligt at prmvere sig selv i den nuværende stilling men gså i frhld til den fremtidige karriere Karriere beskrives generelt sm en prgressiv, synlig g anerkendt faglig g kmpetencemæssig udvikling. Udvikling er samtidig fte en frudsætning fr fasthldelse af interesse g mtivatin i arbejdet. UDVIKLING Fr mange er en brændende persnlig interesse i deres felt en afgørende drivkraft i arbejdet, g de føler det sm et privilegium i sig selv at være beskæftiget inden fr det mråde, der ptager dem allermest. INTERESSE Faglig anerkendelse beskrives af en str del sm afgørende. Det stre fkus på anerkendelse må dg gså anskues sm et udtryk fr, at mange føler sig decideret udenfr, isleret g verset. ANERKENDELSE Min leder siger sjældent nej til kurser eller prjekter, g jeg mener gså, at mine arbejdspgaver afspejler, at jeg har specialiseret g dygtiggjrt mig det er bare hverken synligt eller anerkendt. (Frsker g specialist, AUH) Jeg har valgt at være her alene pga. interesse, men sm det ser ud nu, så har jeg ingen fremtid. (Frsker, AUH) Løn fr eksempel, det afspejler faglig respekt g anerkendelse af ens arbejde. Egentlig er jeg ligeglad med pengene sm sådan, men jeg savner den faglige anerkendelse. (Specialist, HH) 12

13 DE TO GRUPPERS FORSKELLIGE VIRKELIGHEDER AFSPEJLER SIG DOG I DIVERGERENDE STRATEGIER Selvm faglig udvikling, interesse g anerkendelse generelt anskues sm vigtige parametre på tværs af de t grupper, er der gså meget, der skiller dem ad: Frskere anlægger typisk en frhldsvis ffensiv g udadvendt strategi, der fte gså anskues sm nødvendig fr verlevelsen i hspitalsmrådet Specialisterne repræsenterer derimd fte en mere intrvert g beskeden tilgang til deres karriere i hspitalsmrådet Man skal være fandenivldsk. Man skal have hård hud fr at kunne slå igennem på hspitalet sm ikke-læge. (Tillidsmand g frsker, HH) Det er frustrerende, når man bare kan se, at de unge læger de strmer fremad g har masser af muligheder, g man selv bare sidder sådan lidt fast. (Specialist, HH) 13

14 OG DERMED OGSÅ I FORSKELLIGARTEDE ASSOCIATIONER TIL KARRIEREBEGREBET Frskernes ffensiv g udadvendthed kmmer bl.a. til udtryk ved en str vægt på løn, rang g titler samt publikatiner g netværk. Specialisternes fte mere intrverte g beskedne tilgang betyder fkus på bl.a. dygtiggørelse, specialisering g selvstændighed. 14

15 ØNSKET OM AT KOMME TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN GØRE EN FORSKEL MOTIVERER MANGE TIL AT SØGE IND I OMRÅDET Følgende bidrager især til, at hvedmålgruppen sørger ind i hspitalsmrådet: Det praksis- / patientnære arbejde i mdsætning til det abstrakte (på universitetet) g kmmercielle (i det private). Det pleves sm både spændende, kmplekst g anvendelsesrienteret Muligheden fr at gøre en afgørende frskel i behandlingsmrådet samt fr klleger g patienter. Dette beskrives sm både meningsfuldt g belønnende Det tværfaglige miljø af fx læger, sygeplejersker, andre fra hvedmålgruppen g fagfæller Jeg startede på Herlev Hspital, frdi jeg var træt af, at min frskning på universitetet ikke havde ngen betydning g ikke gjrde en frskel. Det er meget tilfredsstillende g bekræftende at se, at den frskning, jeg laver her, har betydning fr patienterne, g at det gør en reel frskel. (Specialist g frsker, HH) Jeg trr, at det tværfaglige g det at kmme tæt på mennesket betyder meget fr dem, der arbejder i hspitalsmrådet. (Specialist, AUH) 15

16 LEDELSE OPLEVES GENERELT SOM ET TRADITIONELT KARRIEREKLIMAKS, DER DOG I DENNE SAMMENHÆNG ER MEGET SJÆLDENT Et gradvist øget ansvar g en bevægelse hen imd stadig flere ledelsespgaver anses generelt sm en traditinel karrierevej g ptræder gså sm et mål fr ngen i hvedmålgruppen Når ledere g HR-ansatte skal beskrive karrierevejene fr hvedmålgruppen, ptræder en lederstilling fte sm endemålet i en hierarkisk figur - Det er interessant, frdi relativt få fra hvedmålgruppen i denne undersøgelse giver udtryk fr at stræbe efter dette, g størstedelen samtidig plever, at det er ekstremt vanskeligt at pnå Eksempel på en hierarkisk figur: Midlertidigt ansat Fastansat Senir Chef 16

17 TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT ARBEJDE ER EN PRÆMIS, SOM HAR AFGØRENDE BETYDNING FOR FORVENTNINGER, AMBITIONER OG DRØMME Hvedmålgruppens nærmeste klleger g ledere er fte læger, g det betyder, at de fte spejler sig i lægernes arbejdsvilkår g karrierefrløb De spejler sig typisk i lægerne, g det er gså dem, sm de arbejder sammen med, så det er helt naturligt. (HR-ansat, AUH) Et mfattende samarbejde mellem universiteter g hspitaler betyder, at mange frskere i hspitalsmrådet gså spejler sig i de universitetsansattes frhld g karriereveje På universitetet er der en tydeligt defineret vej. Den er svær at få fat i, fr der er mange m buddet, men her på hspitalet gider de ikke engang at skabe eller vise s en vej. (Frsker, AUH) 17

18 HVILKE GRUNDLÆGGENDE PRÆMISSER OPLEVER HOVEDMÅLGRUPPEN AT HAVE I HOSPITALSOMRÅDET? Man skal være entreprenøragtig. Der er ikke et klart billede eller en frmaliseret vej, så det er lidt detektivarbejde. (HR-ansat, HH) Fr mig er der ingen karrierevej på hspitalet. Det er præmissen: Karriere på hspitalerne fregår ad bagvejene. Der er ingen frmel prcedure. (Frsker, HH)

19 HETEROGENITET OG KOMPLEKSITET STÅR I VEJEN FOR ORGANISERING, FÆLLESSKABSFØLELSE OG SPARRING Hvedmålgruppen fremstår sm en meget hetergen g kmpleks gruppe, hvr medlemmerne fte ikke identificerer sig eller indgår i et naturligt fællesskab med hinanden Hvedmålgruppen dækker ver et strt antal ansatte med meget frskellige uddannelsesmæssige baggrunde, stillingsbetegnelser, ansættelsesfrhld g funktiner Frdi man har en specialiseret funktin, betyder det ikke nødvendigvis, at man har nget til fælles med andre i en anden specialiseret funktin. Det samme gælder inden fr frskningen Mange er både ansat sm frskere g specialister (sidstnævnte fte refereret til sm arbejde ude i klinikken eller kliniknært arbejde. Hvedmålgruppen bruger generelt ikke termen specialist ) Mange specialister arbejder i perider sm frskere, når der er bevilget midler til et frskningsprjekt Dertil kmmer, at det fte en vanskelig pgave fr tillidsmændene at rganisere g repræsentere hvedmålgruppen Tillidsmændene repræsenterer fte ansatte med meget frskellige uddannelsesmæssige baggrunde i frskellige funktiner g stillinger g på frskellige gegrafiske lkaliteter Derudver gør vilkårlige stillingsbetegnelser de ansatte meget vanskelige at identificere Jeg vil skyde på 90 stykker. Det er umuligt at finde dem i systemet, frdi de hedder alt muligt frskelligt. (Frsker g tillidsmand, HH) 19

20 FORSKNINGSKARRIEREN ER OFTE KENDETEGNET VED STOR USIKKERHED OG EVIG JAGT PÅ EKSTERNE MIDLER En frskningskarriere er fte lig med en lang række af midlertidige prjekt- g frskningsstillinger, der skaber str frustratin g usikkerhed både prfessinelt g privat Vi har satset ved at købe hus g få et barn. Jeg ved j ikke, hvr jeg er m 3 år. Det ser ud til bare at være tidsbegrænsede stillinger igen g igen, ingen sikkerhed. Der er lavet en regel fr at beskytte vres faggruppe, så man må kun frlænge s tre gange, g så skal man fastansætte. Det er en gd regel, men den hlder ikke i realiteten. Enten ryger man ud efter tre gange, eller gså ansættes man under en anden stillingsbetegnelse. (Frsker, AUH) En str del af frskningskarrieren består af at søge eksterne midler til frskningsprjekter g lønninger. Fndssøgning er således en kmpetence, sm er helt afgørende fr frskernes karrierefrløb Det er svært fr frskerne. Kan du eller andre ikke skaffe pengene, er dørene lukkede. Fndssøgning kræver meget tid. Vi har ingen uddannelse i det g er ikke særligt gde til det. (Tillidsmand g frsker, AUH) Sm frsker er det vigtigt at lære at søge penge til sine frskningsprjekter. Det er en slags ufrmel uddannelse. Frsker, HH 20

21 FLERTALLET I HOVEDMÅLGRUPPEN OPLEVER AT VÆRE DÅRLIGT STILLET SAMMENLIGNET MED LÆGERNE Lægerne pleves at have et klart struktureret, prgressivt karrierefrløb, der stiller dem langt bedre Lægerne har faste militærgrader, et fast g tydeligt system, hvrimd vi ACer bare tramper rundt i den samme surdej. (Frsker g tillidsmand, HH) Vi er ligeværdige med lægerne, når det kmmer til uddannelse g i frhld til ansvar g arbejdspgaver, men vi er verhvedet ikke ligestillede: De får langt højere løn g har en fast stillingsstruktur. De kan se deres fremtid, det kan vi ikke. (Specialist g frsker, AUH) Mange frskere plever, at de eksterne fndsmidler, der typisk er livsgrundlaget fr de mange midlertidige ansættelser g prjekter, går til læger, uden at der er en gd grund til det Vi er ngle gange lidt fr tekniske. Det er typisk lægerne, der sidder i råd g andre centrale psitiner, g det er måske fair, frdi de er mange, men det har uheldig betydning fr, hvilke puljer g fnde vi kan søge g få. (Frsker g tillidsmand, HH) Samtidig plever mange i hvedmålgruppen, at der er meget ulige knkurrence med læger m lederstillinger, g at dette ikke altid er fagligt begrundet. De plever, at der eksisterer en kulturel nrm m, at en leder i hspitalsmrådet er en læge Flere peger på, at eksempelvis labratrieledere g frskningsledere typisk er læger, men at de lige så vel kunne være ansatte med andre faglige baggrunde 21

22 MANGE I HOVEDMÅLGRUPPEN FØLER SIG SOM FREMMEDLEGEMER I EN LÆGEDOMINERET VERDEN Mange i hvedmålgruppen beskriver sig selv sm tilhørende en frhldsvis marginaliseret minritet i en verden, hvr de lægeligt uddannede er altdminerende De beskriver sig selv sm fremmedlegemer, der er islerede fra fagfæller, g sm fte bliver verset af både ledelse, klleger g patienter Mange plever følgende gså en manglende anerkendelse af deres funktin, faglighed g persnlige bidrag Jeg plever tit, at jeg bare er ham den mærkelige, sm sidder inde på kntret. Ngle gange går jeg ud g laver lidt i driften, bare fr at flk plever, at jeg laver nget. (Specialist g frsker, HH) AC erne er ikke en del af kerneydelsen på hspitalet, altså vi sætter ikke ben på eller plaster på sår. Vi er de mærkelig vre i hjørnet, sm laver frsøg g arbejder på cmputeren. Der en pfattelse af s sm nice t have, men abslut ikke need t have. (Tillidsmand g frsker, HH) 22

23 Fr mig er der ingen karrierevej på hspitalet. Det er præmissen: Karriere på hspitalerne fregår ad bagvejene. Der er ingen frmel prcedure. (Frsker, HH) Får jeg en markant ambitin m karriereudvikling, er jeg nødt til at skifte arbejde eller skifte stillingsindhld. (Specialist g tillidsmand, AUH) Hvedmålgruppen har vanskeligt ved at udpege ngen frmelle karriereveje g finder generelt, at eksistensbetingelserne i hspitalsmrådet er vanskelige. En af min tidligere kllegaer var super dygtig g havde både ph.d. g dktrafhandling. Han blev så frustreret hele tiden at skulle søge sin egen løn, ikke at blive anerkendt fr sin faglighed, g at man ingen sikker fremtid har. Han blev så frustreret ver, at ingen kæmper fr s, at han til sidst drppede det hele g blev gymnasielærer, g det er bare så ærgerligt fr frskningen g fr afdelingen, fr han var virkelig en guldfyr. (Frsker, AUH) Typisk har de samme uddannelsesniveau g anciennitet sm lægerne på hspitalet, men lægerne får meget højere løn g har langt bedre muligheder. (HR-ansat, AUH) Man skal være entreprenøragtig. Der er ikke et klart billede eller en frmaliseret vej, så det er lidt detektivarbejde. (HR-ansat, HH) g dette billede genkender man i høj grad i HR 23

24 MANGE OPLEVER AT HAVE FOR FÅ MULIGHEDER I HOSPITALSOMRÅDET Samtlige respndenter fra hvedmålgruppen plever, at der er et prblem, hvad gælder deres karriereveje i hspitalsmrådet Kun ganske få kan identificere frmelle karriereveje, g selv dem, der kan, plever, at mulighederne er alt fr begrænsede Man plever generelt ikke, at der er fkus nk på mrådet hs hverken ledelse eller HR, g en del fremfører i frlængelse heraf, at der fra ledelsens g HRs side gså mangler vilje til at indgå i dialg eller frhandling mkring det Ovenstående understøttes af følgende: Ledelse, HR g tillidsmænd peger kun på ganske få muligheder fr hvedmålgruppen. I HR på AUH peger man endvidere på en prblematisk diskrepans mellem ledelsens g HRs karrierebegreb, der fte er baseret på en klassisk hierarkisk struktur, g hvedmålgruppens, der er langt mere sammensat En enkelt ledelsesrepræsentant fra HH giver direkte udtryk fr, at hvedmålgruppens karriereveje ikke er et ledelsesanliggende, da ledelsens kernegruppe g fkusmråde er de lægeligt uddannede Tillidsmændene pleves mange steder sm frhldsvis usynlige af hvedmålgruppen, g de tillidsmænd, der har frsøgt at kæmpe fr udviklingen af gruppernes karriereveje, har plevet, at det er vanskeligt at rganisere de ansatte, samt at de ikke har kunnet trænge igennem hs ledelsen 24

25 FORMELLE KARRIEREVEJE OPLEVES OVERVEJENDE AT FINDES FOR HOSPITALSFYSIKERE OG SPECIALISTER PÅ HH De frmelle karriereveje g -muligheder, sm hvedmålgruppen kender til, mhandler: Hspitalsfysikeruddannelsen - et teretisk g praktisk frløb, hvr man ansættes i en 3-årig uddannelsesstilling på sygehuset. Andre faggrupper så gerne nget tilsvarende, men de få steder det eksisterer, er det ikke anerkendt af Sundhedsstyrelsen g derfr heller ikke krediteret CDP-pintsystemet (Cntinuus Prfessinal Develpment) - et system fr kmpetenceudvikling g videreuddannelse af hspitalsfysikere (g andre?). Systemet anvendes til dkumentatin af frskellige prfessinelle aktiviteter g giver et kvantitativt mål fr den enkelte persns videreuddannelse. På HH kan en stigning i CPD-systemet afføde et løntillæg Et muligt videreuddannelsesfrløb fr specialister på HH Det er dg uklart, hvad systemet knkret indebærer, g hvem det er faciliteret af Lederstillinger på frskellige niveauer, fx mindre persnalegrupper, frsknings- eller specialistenheder, labratrier, specialiserede kliniske analyser eller drift Ovenstående italesættes g genkendes dg ikke altid sm karriereveje Fx tager hspitalsfysikerne uddannelsesfrløbet g CPD-systemet fr givet g anser det sm videreuddannelse snarere end en reel karrierevej, g der er generelt en udbredt mangel på viden m hvedmålgruppen, dennes karakteristika g muligheder, sm har gjrt det meget vanskeligt at afdække mrådet 25

26 INKONSEKVENTE STILLINGSSTRUKTURER MED VILKÅRLIGE STILLINGSBETEGNELSER KARAKTERISERER OMRÅDET Inknsekvente, grænsende til katiske stillingsstrukturer g vilkårlige stillingsbetegnelser skaber generelt frustratin g ptræder fte sm barrierer fr verblik g kntinuitet Dette er måske især udtalt på AUH, hvr man nu har taget knsekvensen i HR g iværksat et større afdæknings- g prydningsarbejde Det er uverskueligt, frdi stillingerne hedder nget frskelligt men har samme indhld. En ansat kan ende med at have tre frskellige titler; én på sin afdeling, én her i HR g én på lønkntret. Det skyldes, at der mangler et helhedsperspektiv, g det arbejder vi på, men lige nu er det meget rdet. (HR-ansat, AUH) Min stillingsbetegnelse er analytisk knsulent, den har jeg selv fundet på. Det er måske lidt lavt sat, jeg har j både en Ph.D. g pst dc. fra universitetet. (Specialist g frsker, HH) Enkelte steder ses eksempler på, at de ansatte selv har frmuleret deres funktins- g stillingsbeskrivelser. Dette er med at skabe en diskntinuitet, sm gør det vanskeligt at sammenhlde ansættelser på tværs af hspitalsmrådet g bevæge sig flydende mellem dem 26

27 STATISKE STILLINGSBETEGNELSER SIGNALERER MANGE STEDER TILSTAND, SELVOM DET IKKE ER TILFÆLDET Stillingsbetegnelser afgøres mange steder af den ansattes uddannelsesmæssige baggrund (fx bilg, kemiker eller fysiker, hspitalsfysiker eller mlekylærbilg ) g det betyder, at de hverken afspejler anciennitet eller udvikling Min stillingsbetegnelse har altid været kemiker. Jeg må finde andre måder at vise, at jeg er aktiv g udvikler mig. (Specialist, AUH) Min stillingsbetegnelse er mlekylærbilg. Det har den været de 15 år, jeg har været ansat her, selvm jeg har flyttet mig fagligt g fået mere ansvar. (Specialist g frsker, AUH) På min tidligere arbejdsplads i det private var jeg senirfrsker, på universitetet ville jeg have været lektr, men her på hspitalet hedder jeg bare bilg. (Frsker, AUH) 27

28 RH S STILLINGSSTRUKTUR FÅR OVERVEJENDE EN POSITIV MODTAGELSE OG DETTE SÆRLIGT BLANDT FORSKERE JA! Den struktur er rigtig gd, det er præcis sådan en, vi har brug fr. Så kan man se, hvad man arbejder hen imd men det er verhvedet ikke synligt her. Fr mig ser det mere sådan her ud: Et strt spørgsmålstegn efter Ph.D en. (Frsker, HH) Det ser umiddelbart fint ud, men hvrfr skal man starte med en midlertidig ansættelse? Det gør vres vilkår endnu mere usikre, end de er nu. (Tillidsmand g specialist, AUH) BEMÆRK: Rigshspitalets stillingsstruktur er udleveret af HR på AUH, der pt. vervejer, m de skal tage udgangspunkt i den fremver. Se appendiks fr et større billede. 28

29 EN STILLINGSSTRUKTUR SOM UNIVERSITETS MODTAGES MED NOGET STØRRE SKEPSIS Det er svært at se, hvrdan man skulle få det til at fungere i praksis. En lektrstilling på universitetet indebærer fx typisk undervisningsfrpligtelse. Hvrdan skulle man verføre dette til hspitalsmrådet? (Frsker, AUH) Titler på universitetet er beskyttede, så dem kan man ikke bare tage til sig til hspitalsmrådet. Jeg ved gdt, at man har arbejdet med det på AUH, men det er ikke umiddelbart muligt. Det er fx et prblem at kalde sig pst dc., hvis det ikke er fuldt finansieret af universitetet. (Tillidsmand g specialist, AUH) BEMÆRK: Stillingsstrukturen er udarbejdet sm et udkast af HR på AUH, der pt. vervejer, m de skal tage udgangspunkt i den fremver. Se appendiks fr et større billede. 29

30 HVILKE UFORMELLE KARRIEREVEJE OG OPTIMERINGSSTRATEGIER OPTRÆDER I HOVEDMÅLGRUPPEN? Dem, der frstår at tage sagen i egen hånd, har en frdel frem fr dem, der er afventende. (Tillidsmand g specialist, AUH) Det er altså ikke nk bare at have en masse 12- taller med fra universitetet, man bliver nødt til at lære gamet her på hspitalet, hvis man vil klare den. (Frsker, AUH)

31 TYPISKE UFORMELLE KARRIEREVEJE: FORSKERE De typiske ufrmelle karriereveje fr frskere er frhldsvis kmplekse g præget af en kntinuerlig pendling mellem universitetet g hspitalsmrådet g / eller mange midlertidige ansættelser g prjekter. De pleves generelt sm vanskelige fr både ledere, HR g frskere at danne sig et verblik ver, g især frskerne er sultne efter infrmatin m, hvrdan deres frskerklleger andre steder har navigeret i hspitalsmrådet Fr en str del er endemålet fastansættelse, hvad relativt få tilsyneladende pnår. Tilsvarende pnås lederstillinger gså kun af et fåtal Det er et udmattende frløb at indgå i med mange midlertidige prjekter g ansættelser g en evig jagt på midler, der fr ngle ender med, at de helt frlader hspitalsmrådet Universitetsregi Samarbejde/-finansiering ml. universitet g hspital Hspitalsregi 31

32 TYPISKE UFORMELLE KARRIEREVEJE: SPECIALISTER De typiske ufrmelle karriereveje fr specialister er mere ensartede g gennemsigtige, men er til gengæld fte præget af stagnatin, når først fastansættelsen er pnået Fr en del ptræder midlertidige frskningsprjekter derfr sm en tiltrængt luftfrandring. Det mest udbredte scenarium er imidlertid, at specialisterne er ansat i den samme stilling med den samme stillingsbetegnelse i en lang årrække, g det er med til at skabe en vis frustratin En str del lader til at blive fastansat, men sm frskerne bliver kun et fåtal ledere Et jbskifte beskrives sm sidste skud i bøssen, når alle andre muligheder er udtømte, eller frustratinerne frbundet med islatin mm. bliver fr stre 32

33 OPTIMERINGSSTRATEGIER: NETVÆRK OG ALLIANCER Netværksaktivitet g alliancer beskrives gennemgående sm afgørende fr karrieren i hspitalsmrådet g fregår typisk: Internt i hspitalsmrådet (især verlæger g ledere men gså andre klleger) På universitetet (fx relevante frskere g frskningsmiljøer, ph.d. vejledere g ph.d. studerende) Andre frskningsmiljøer (fx på knferencer, kurser. lign.) Ledende verlæger tager fte ansatte fra hvedmålgruppen under deres vinger, g mange er således både meget afhængige af g lyale ver fr dem Lægerne prmverer typisk frskerne internt ver fr indflydelsesrige persner, hjælper dem med at søge midler, giver af egne midler, indlemmer dem i egne netværk, videregiver værdifuld faglig viden g infrmatin m karrieremuligheder mv. Hvis man vil frske g pnå nget i frskerverdenen på hspitalet, så er det afgørende, at man lærer sine legekammerater at kende; lærer at lege med lægerne g tale deres sprg. (Frsker g specialist, HH) Der er få af de gde læger. Flytter de, så skal man død g pine sørge fr at kmme med. (Tillidsmand g frsker, HH) Fr frskere indtager Ph.D. vejledere fte en central rlle g udgør et vigtigt link mellem universitetet g hspitalet Vejlederens faglige interesser inden fr hspitalsmrådet kan have en afsmittende effekt, men gså udgøre en karrieremulighed, der kan realiseres gennem dennes netværk i hspitalsmrådet

34 OPTIMERINGSSTRATEGIER: UNIVERSITETET SOM DØRÅBNER Universitetet åbner fte døre fr frskerne, når mulighederne er fr få i hspitalsmrådet: Mange frskere har tætte frbindelser til frskningskllegaer på universitetet g indgår i tværsektrielle frskningsmiljøer. Særligt fr frskere, sm er fagligt islerede på hspitalerne, har de tværsektrielle frskningsmiljøer str betydning, men de er gså et vigtigt led i at fremtidssikre frskernes fte meget usikre situatin Ofte er frskernes stillinger resultater af en samfinansiering med fx frskning på hspitalet g undervisningsfrpligtelse på universitetet, men det ses gså, at frskerne trds samfinansieringen arbejder fuld tid på hspitalet, dvs. uden frpligtelser på universitetet De samfinansierede stillinger kræver fte entreprenørevner, især evner til at se g udvikle nye ansættelsesfrmer samt til at udnytte sin psitin g sit netværk 34

35 OPTIMERINGSSTRATEGIER: FORSKNINGSORLOV OG DELTE STILLINGER Fr en del specialister ptræder midlertidige frskningsprjekter sm nævnt sm en vej ud af en stagneret jbsituatin Det betyder knkret, at de pendler mellem den faste stilling g midlertidige frskningsprjekter eller delte stillinger (fx 50% frskning / 50% specialiserede pgaver) Specialisterne søger typisk midler under deres fastansættelse g får måske hjælp af en ledende verlæge til at blive kørt i stilling til prjektet Jeg havde faktisk besluttet, at jeg ikke ville frske mere, men så var jeg t år i en specialiststilling her på hspitalet. Det var k, men blev lidt kedeligt i længden, g jeg begyndte at savne at frdybe mig. Så præsenterede jeg en frskningsidé fr min leder, sm jeg havde tænkt ver, g han synes, at det lød meget interessant. Så nu arbejder vi på, at jeg kan få et par dage m ugen til at frske. (Specialist, HH) De delte stillinger lægger ngle steder et strt pres på de ansatte, frdi arbejdsmængden i realiteten fte bliver øget Det gik p fr mig, at jeg havde taget alt fr meget på mig, g jeg var tæt på at gå ned med stress, før min leder indvilgede i at finde en deltidsansat til at hjælpe mig i min faste stilling. Specialist g frsker, AUH 35

36 OPTIMERINGSSTRATEGIER: KONTINUERLIG CV-PLEJE Fr mange anskues en kntinuerlig kmpetenceudvikling samt publikatins- g kursusaktivitet sm en nødvendighed. Meget sker på de ansattes eget initiativ g en del uden at blive krediteret Fr frskerne handler det m at ptimere deres chancer i frhld til fndssøgning g fremtidige ansættelser Fr de fastansatte specialister er det en måde at flytte sig på, når alt andet står stille, mens det fr de midlertidigt ansatte er en måde at gøre sig attraktiv til de få faste stillinger, der løbende bliver udbudt Det er vigtigt med et gdt CV. Især når man ikke ved, m man bliver ansat igen, når ens kntrakt udløber. Man kan j ikke skrive fltte titler på, så det er mest publikatiner g frskningsaktivitet. (Frsker, HH) Jeg har uddannet mig til klinisk bikemiker gennem Dansk selskab fr klinisk bikemi. Det bliver ikke krediteret, men jeg har lyst til fagligt input g fagligt netværk, g jeg vil gerne gøre mit arbejde bedre. Det er gså et gdt udgangspunkt fr at netværke. (Tillidsmand g specialist, AUH) 36

37 APPENDIKS

38 STIMULI TIL KARRIEREKORTLÆGNINGSØVELSE 38

39 EKSEMPLER PÅ KARRIEREKORTLÆGNING FORSKER, AUH FORSKER, HH FORSKER OG SPECIALIST, AUH SPECIALIST OG FORSKER, HH SPECIALIST, AUH TILLIDSMAND OG FORSKER, HH 39

40 RH S STILLINGSSTRUKTUR, UDLEVERET AF HR PÅ AUH 40

41 AU S STILLINGSSTRUKTUR, UDLEVERET AF HR PÅ AUH 41

42 Rie Lykke Danielsen Qualitative Research Executive Ipss UU, Danmark Tlf Ida Krgh Prjektmedarbejder Ipss UU, Danmark 2012 Ipss. All rights reserved. Cntains Ipss' Cnfidential and Prprietary infrmatin and may nt bedisclsed r reprduced withut the prir written cnsent f Ipss.

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet Case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af vergangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet Drte Ågård UNDERSØGELSEN: FORMÅL OG RAMMER Frmål

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund Patienttilfredshed på Dagkirurgisk Afsnit, Reginshspitalet Randers et piltprjekt Pernille Avlastenk & Nanna Kragelund hld S07 Vejleder Sine Herhldt, Cand.pæd. i generel pædaggik Antal tegn. 59.908 VIA

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Når børn stiller spørgsmål:

Når børn stiller spørgsmål: Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kmmunikatinen i det fysiske børnebiblitek g på Spørg Olivia en spørgetjeneste fr børn på nettet Juli 2006 Af Ltte Nybe, adjunkt, ph.d. g Kirsten Drtner, prfessr

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere