Opfølgning på "Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på "Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler""

Transkript

1 Skole og klub, Økonomi og Analyse og Central IT-afdeling Sagsnr Brevid Ref. TKK/VAH/JALC Dir. tlf Opfølgning på "Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler" 10. august 2010 I august 2009 blev Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler fremlagt. Redegørelsen udsprang af Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 07/08. Redegørelsen blev forelagt Direktionen i september 2009 og for det afgående SBU som orienteringssag i december Hovedkonklusioner fra redegørelsen blev også fremlagt under Børn og Kulturs introduktion af det nyvalgte SBU i januar Sagen fremlægges hermed for SBU + Økonomiudvalg/Byråd som beslutningssag. Selve redegørelsen fra 2009 er fortsat baggrundsmaterialet, som der henvises til. Formålet med notatet her er at supplere med en række præciseringer og ajourføringer, som det anbefales at indarbejde i den videre proces og behandling af sagen: Dette notats anbefalinger og oplysninger i oversigtsform: 1. Netkapacitet 2. IT-rygsække 3. Elevcomputere 4. Lærercomputere 5. Elektroniske tavler 6. Drift og support fra CET-IT og i andre kommuner 7. Forsøg med Open Source 8. Nuværende finansieringsmodel og forbrug 9. Oversigt over udgifter til notatets anbefalinger v. køb/leasing 10. Modeller til finansiering. Ad 1. Netkapacitet Som beskrevet i redegørelsen, er den nuværende netkapacitet hverken tilstrækkelig eller tidssvarende; hvilket p.t. er et meget stort problem for skolerne. Det kommer bl.a. til udtryk ved en række helt konkrete daglige problemstillinger på skolerne, som f.eks.: Meget lange log-on tider som giver en masse spildtid og uro blandt eleverne Store problemer ved afvikling af Nationale test og skriftlige afgangsprøver fra Undervisningsministeriet. Udnyttelsen af indkøbte elektroniske undervisningsmidler ( Roskildepakken ) er meget ringe grænsende til umulig. Det lokale netværk er ustabilt og har alt for ringe kapacitet Helt generelt for dårlig udnyttelse af den eksisterende maskinpark. Den manglende netkapacitet - både på den enkelte skole og til/fra centrale servere - er en væsentlig og helt afgørende hindring for en fortsat forsvarlig drift og udvikling af IT- og medieområdet på skolerne i Roskilde

2 Side2/10 Kommune. En gennemgribende renovering af netværket (herunder det trådløse) samt nettets kapacitet generelt (infrastrukturen) skal som nævnt i redegørelsen prioriteres før indkøb af flere computere, da den nuværende infrastruktur ikke kan belastes yderligere, og kun på et helt utilfredsstillende niveau kan håndtere behovet p.t. Supplerende baggrundsoplysninger: Der er etableret fibernet fra internettet via rådhuset ud til alle kommunens skoler. Det skete i 2002 for skolerne i Gl. Roskilde og i forbindelse med kommunalreformen i for skolerne i det tidligere Gundsø og Ramsø. Dette svarer billedligt til, at der er bygget en 4 sporet it-motorvej ud til alle kommunens skoler. Uvildige konsulentfirmaer har vurderet, at der er en klar økonomisk fordel i at eje sin egen fiber-infrastruktur som Roskilde Kommune således gør. Langsomme svartider og manglende kapacitet i den daglige it-anvendelse på mange af skolerne skyldes således ikke, at den grundlæggende kabelinfrastruktur ikke er ført frem til skolerne. Det er den. Udfordringen består i, at det såkaldt aktive endeudstyr, der transmitterer it-signalerne hen over fiberkablerne, er forældet og for ringe. Store dele af det udstyr, der står på skolerne, er 10 år eller mere. En øgning af netkapaciteten er derfor helt afhængig af, at der foretages en udskiftning af dette aktive transmissionsudstyr til mere moderne udstyr. Endvidere er selve den interne (pds-)kabling på en række af skolerne i en dårlig og utidssvarende forfatning. For at få et mere præcis overblik over disse forhold bad den centrale IT-afdeling i 2008 firmaet Kemp og Lauridsen om en grundig vurdering af, hvad der skulle til for at få moderniseret kommunens netværk. Den samlede udgift blev i den forbindelse opgjort til ca. 9 mill. kr. Siden da har skolerne øget behovet for at udbygge med især trådsløst netværk internt på gange og i lokaler, hvilket betyder, at det samlede finansieringsbehov i år er 10 millioner kr. til netværk på skolerne. I it-tekniske termer vil en sådan investering øge hastigheden til skolerne fra i dag under 100 megabit til 1000 megabit og give klart bedre svartider på de nyere pc'erne på de enkelte skoler. I dag har kun en enkelt skole en netkapacitet på 1000 megabit. Alle øvrige har 100 megabit eller mindre. Investering i renovering af infrastruktur/netkapacitet: kr fordelt sådan: Intern kabling på flere skoler (tilbud foreligger): 5 mill. kr. Netværksudstyr (switche, antenner etc.) kr. 4.5 mill. kr Trådløst netværk på alle skoler: kr en årlig afledt driftsudgift (service og vedligehold) på kr. De 10 mill. er tidligere beregnet og ansøgt af den centrale IT-afdeling i forbindelse med budgetproceduren i Roskilde Kommune for 2009, men blev dengang ikke prioriteret i budget Ad 2. IT-rygsække Der er stort behov for udvikling af dette tilbud til kommunens dyslektiske elever herunder en ny finansieringsmodel, der modsvarer den øgede tilgang af elever med behov for dette hjælpemiddel og skolernes nuværende ulige økonomiske belastning. Det anbefales derfor, at alle væsentlige udgifter til IT-rygsække finansieres over en central pulje. I dag afholder skolerne selv hovedparten af udgifterne til anskaffelse og drift af IT-rygsække med et samlet beløb der i 2009 var på ca ,- kr. I notatets punkt 10 om forskellige finansieringsmodeller peges der i at par af modellerne på at denne nuværende udgift indarbejdes og medgår som en del af en ny central finansiering af IT-rygsække. Projektet med IT-rygsække startede i år 2005 og vil først være fuldt indfaset i år 2015, når de første elever der fik en IT-

3 Side3/10 rygsæk forlader 9.- eller 10. klasse. Konsekvensen heraf er, at budgettet for IT-rygsækkene vil være jævnt stigende frem til det er fuldt indfaset. Øget udgifter årligt frem til 2015: Forventet årlig tilgang på 50 elever á kr = kr pr. år Driftsudgift til hardware samt udskiftning af forældet udstyr: 1 mio. pr. år. stigende til 1.7 mill kr Driftsudgift til elektroniske bøger på kr. pr. år Ad 3. Elevcomputere Med hensyn til at sikre adgang til og udnyttelse af et tilstrækkeligt antal computere i undervisningen kan forskellige strategier forfølges. Nogle kommuner vælger at forsyne samtlige elever på eksempelvis 4. - og 7. klassetrin med en bærbar computer, mens andre kommuner lægger op til, at eleverne i videst muligt omfang medbringer og benytter egne computere på skolen. Arbejdsgruppen anbefaler for de kommende år en strategi, der tilgodeser begge disse synsvinkler, hvor Roskilde Kommune således stiller et fornuftigt antal computere til rådighed for eleverne, men hvor det samtidig muliggøres, at elever kan medbringe egne computere, idet arbejdsgruppen mener, at udviklingen på den lange bane går den vej. Mht. antallet af computere, som kommunen bør tilvejebringe, er målet i første omgang kun at komme op på en kapacitet på 3 elever pr. computer, som er gennemsnittet i Benchmarkundersøgelsen fra 2009, hvor niveauet i Roskilde blev sammenlignet med 8 kommuner ( Billund, Frederiksberg, Gentofte, Hedensted, Hvidovre, Køge og Svendborg). I IT- og medieredegørelsen fra august 2009 oplyses det, at der på kommunens skoler var én pc pr. 5,0 elever. For at indhente efterslæbet og nå op på Benchmarkgennemsnittet (samt få udskiftet de forældede elevmaskiner) skal der min. anskaffes 1200 nye pc ere til en gennemsnitspris af ca kr. pr. stk. samt skaffes finansiering til den afledte årlige driftsudgift og løbende udskiftning af forældede maskiner. Det anbefales, at anskaffelsen sker på én gang med henblik på at opnå den mest fordelagtige pris. Med den foreslåede nyanskaffelse i 2012 vil antallet af tidssvarende og anvendelige elevcomputere på skolerne ligge på omkring hvoraf de 1200 så vil være nye. I notatets udgiftsoversigt (pkt. 9) er der i de efterfølgende 3 år kalkuleret med en løbende udskiftning med 600 stk pr. år og endelig de sidste 1200 stk i På dette punkt er notatet revideret og ajourført i.f.t. den oprindelige redegørelse, så det i højere grad svarer til de faktiske forhold og til et realistisk prisniveau. Investering i 2012: 1200 x 6.000= 7,2 mio. kr. Afledt årlig driftsudgift for IT-afdelingen 1.5 mio. kr. pr. år Løbende udskiftning af forældede maskiner: = 3.6 mill/år og i mill kr Ad 4. Lærercomputere I redegørelsen fra august 2009 var anbefalingen, at alle lærere i Roskilde skulle udstyres med en bærbar pc, som et helt naturligt og nødvendigt arbejdsredskab til forberedelse og gennemførelse af undervisningen.

4 Side4/10 Efter medieskattens indførelse pr må det forventes, at beskatningen af lærernes arbejdsredskab gør det vanskeligt - nærmest umuligt i praksis at tildele hver lærer en pc. Efter medieskattens indførelse anbefales det derfor, at forøge antallet af bærbare pc ere til lærernes forberedelse på skolerne med 200 pc ere. I dag er der én pc pr. 5,1 lærer, hvor det tilsvarende tal i benchmark-undersøgelsen ligger på én pc pr. 3,8 lærere i gennemsnit. Den foreslåede forøgelse vil give et gennemsnit på en pc pr. 2,8 lærere. Investering i 2012: 200 x 6.000= 1,2 mio. kr. Afledt driftsudgift for IT-afdelingen 0,2 mio. kr. pr. år Løbende udskiftning af forældede maskiner: = 0.3 mill/år og i mill kr Ad 5. Elektroniske tavler I redegørelsen anbefales det, at der udarbejdes en flerårig kommunal investeringsplan for udbygning af området med det mål, at alle klasselokaler i kommunen har elektroniske tavler (som det er tilfældet i andre kommuner). Det anbefales, at denne investering gennemføres over en periode på 4 år fra 2011 til Arbejdsgruppen foreslår, at der indføres en decentral medfinansiering for skolerne på 25 % af beløbet (den samlede pris er ca kr. pr. tavleanlæg), således at de elektroniske tavler anskaffes i takt med, at de efterspørges på skolerne ud fra et pædagogisk synspunkt, sådan at de reelt vil blive anvendt på et mere avanceret niveau end blot som en projektor. Udgiften, der indregnes her i central finansiering udgør således udelukkende 75% af de samlede udgifter til investeringen. Central investering i årene : 13,5 mio. kr. i anlæg. Der er ingen afledte driftsudgifter. Ad 6. Drift og support fra CET-IT og i andre kommuner I 2006 besluttede direktørerne for den daværende Centralforvaltning (som IT-afdelingen hørte under) og Skole- og Børneforvaltningen (som skolerne og skolernes IT hørte under) at foretage overflytning af Skole- og børneforvaltningens Skole-IT-enhed til kommunens centrale IT-afdeling. I forbindelse med overflytningen blev der samtidig overført et årligt løn- og driftsbudget på ca. 1.2 mill kr fra Skole- og børneforvaltningen til den centrale ITafdeling (til bl.a. 2 IT supportmedarbejdere). Formålet med overflytningen var dels et ønske om at styrke området, at gøre det mindre sårbart samt at spare ressourcer til drift af den basale infrastruktur (netværk, servere, serverrum) mens den daglige service skulle være differentieret ud fra en betragtning om, at skolerne kræver en anden form for service end kommunens administrative arbejdspladser. I skolernes daglige service spiller skolernes it-vejledere således også en vigtig rolle for, at undervisningen kan gennemføres på trods af evt. fejl på it-udstyret. Dette koncept er i vid udstrækning blevet ført ud i livet, men de manglende investeringer i netværk (jf. notates pkt 1) har været en afgørende hindring for, at skolerne har oplevet en reel forbedring på den tekniske side (svartider og kapacitet).

5 Side5/10 Det er vurderingen hos ledelsen af direktørområdet for skolerne såvel som i it-afdelingen, at dette koncept med en fælles, rationel basisdrift af skolernes og kommuneadministrationens it samt en differentieret og styrket daglig service for nærværnede er det rigtige koncept for Roskilde kommune. Man kan overveje at udbyde opgaven med at drifte og servicere skolernes it til et privat firma. Det er arbejdsgruppens vurdering, at det vil blive en dyrere løsning for kommunen. Kommunen vil med en udlægning af skole-it-opgaven fortsat skulle afsætte interne ressourcer til at koordinere it-anvendelsen samt til at foretage en løbende kontrakt og leverandørstyring. Drift og support i sammenlignelige kommuner Fra den tidligere omtalte Benchmarkanalyse er herunder udtrukket specifikke nøgletal, som baggrundsoplysninger: Organisering af drift og support af skole-it. De sammenlignelige kommuner har flere forskellige organiseringsformer for Skole-IT. 3 er organiseret som en integreret del af den administrative IT-afdeling, 3 med en selvstændig skole-it afdeling organiseret i den centrale itafdeling og endelig en enkelt med en helt selvstændig skole-it afdeling. Der kan ikke ud fra organiseringen alene registreres eller udledes nogen målbar forskel, ligesom tilfredsniveauet blandt brugere ikke er målt objektivt i forhold til organiseringsformen. Kommunernes subjektive vurdering af organiseringsformen er mere positiv i forbindelse med en selvstændig organisering af Skole-IT (uanset placeret i IT-afdelingen eller ej). Der udtrykkes udfordringer for skole-it i kommuner, hvor samme supportfunktion skal prioritere opgaverne mellem administrativ og undervisnings it. Placering af budget/økonomi centralt / decentralt. Der er en hel klar tendens til, at økonomien flyttes fra at være den lokale skoles, til central budgettering og styring. Flere af kommunerne opgraderer, tillige i disse år med massiv økonomi til skoleområdet. Eksempelvis er Køge i gang med renovering af deres infrastruktur hvortil der er budgetteret med over 22 mill.kr. Frederiksberg Kommune investerer p.t. over 45 mill.kr. til en opgradering af hele it- og medie området på skolerne, og i Helsingør har man afsat 120 mill. til skole-it bl.a. til anskaffelse af over 500 elektroniske tavler i sommeren Budgetter/økonomi er placeret: Økonomi Roskilde Hedensted Køge Gentofte Frederiksb. Svendborg Næstved Styres/budgetteres centralt nej delvis ja Ja ja ja ja Styres/budgetteres Delvis delvist delvist Decentral/skolerne Ja delvis invest invest invest nej Roskilde er markant anderledes ved lade de enkelte skoler afholde en stor del af den samlede økonomi til skole-it, dog undtaget ca. 3 mill.kr. der p.t. ligger i it-afdelingen og forvaltningen. Den model giver sig bl.a. udslag i, at prioriteringen af skole-it sammen med den øvrige drift af skolen, ikke synes at tilgodese it og medier i tilstrækkeligt omfang, hvilket f.eks. kan ses af følgende:

6 Side6/10 Roskilde Hedensted Køge Gentofte Frederiksb. Svendborg Næstved Elever pr PC 5,0 2,6 2,5 3,0 3,9 4,2 3,5 Som det fremgår er eleverne i Roskilde markant flere til at dele en PC end de øvrige kommuner. Den budgetmæssige placering, stort set centralt hos alle andre, vurderer de deltagende kommuner som en stor fordel styringsmæssigt, til at fastlægge en fælles it-standard skolerne imellem, samt som forudsætning for bedre beslutningsprocesser, når it friholdes fra skolernes øvrige økonomiske prioriteringer. Det anbefales derfor at Roskilde Kommune omlægger såvel it-driften som it-investeringer til central budgettering og styring. Ressourcer til teknisk support sammenlignet med andre kommuner. Den service til skolernes IT der stilles til rådighed er markant lavere i Roskilde end i de øvrige kommuner, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved sammenligning af den økonomi der p.t. er afsat: Driftsomkostning Roskilde Hedensted Køge Gentofte Frederiksb. Svendborg Næstved pr skolepc ? Samme problematik kan belyses ved antallet af medarbejdere der servicerer skolerne: Roskilde Hedensted Køge Gentofte Frederiksb. Svendborg Næstved Supportmedarb Brugere pr supportmedarb PC pr supportmedarb Den overordnede brugertilfredshed med it-support er målt og her placerer Roskilde sig dog over benchmark gennemsnittet omend det generelle niveau ligger meget lavt. Flere kommuner giver udtryk for, at de seneste massive investeringer ikke er slået igennem endnu, da projekterne i stort omfang stadig er under implementering. Sammenfattende anbefales det, at IT-afdelingen udvides med 2 ekstra medarbejdere - alene med Skole-IT support som deres daglige arbejdsområde forankret i den centrale IT-afdeling. Til hver af disse nye og gamle medarbejdere knyttes ca. 4 skoler, som deres skoler som primært ansvarsområde. Årlig driftsudgift (primært løn) til 2 ekstra supportmedarbejdere: 0.9 mill kr 7. Forsøg med Open Source I 2009 blev der på Lynghøjskolen i Svogerslev gennemført et omfattende pilotprojekt hvor anvendelse af Open Source blev grundigt testet med henblik på en evt. besparelse på kommuneniveau på omkring 1 mill kr/år. Forsøget blev gennemført i et tæt samarbejde mellem den centrale IT-afdeling og skolens erfarne IT-vejledere.

7 Side7/10 Konklusionen på forsøget blev, at de uhensigtsmæssigheder ved brugen af Open Source som blev registreret og oplevet p.t. rummer for mange uløste udfordringer. På den baggrund blev det besluttet at lægge projektet i skuffen ind til videre. Vurderingen var dog, at projektet kan blive aktuelt igen inden for en årrække. Ad 8. Nuværende finansiering og forbrug Som det eneste institutionsområde betaler skolerne p.t. driftsbidrag for brugen af IT til den centrale IT-afdeling. Skole-IT bør fremover finansieringsmæssigt ligestilles med brugerne af kommunens administrative netværk, hvor IT-afdelingen afholder samtlige udgifter til etablering, drift, afvikling samt udskiftning. I dag betaler skolerne for deres computere via en årlig afgift til den centrale IT-afdeling, og for 2010 er der opkrævet et beløb baseret på antallet af PC er, dvs. i alt næsten 2,8 mio. kr. Det anbefales, at man fra budget 2011 overfører udgifter og budgetbeløb til IT-afdelingen svarende til den afgift, skolerne i dag skal betale til IT-afdelingen. Samtlige ordinære driftsudgifter inden for det aftalte IT-serviceniveau vil derefter afholdes af IT-afdelingen (ITserviceniveauet beskrives overordnet i en aftale mellem de to berørte direktørområder). Skolerne vil således udelukkende skulle anvende budgetmidler til IT-hardware eller software, hvis de har ønsker, der ligger ud over det serviceniveau, der er aftalt mellem Skoleområdet og IT-afdelingen. Hvis skolerne således køber PC er eller andet udstyr ud over det aftalte IT-serviceniveau, vil der fortsat decentralt skulle ske en betaling af afledt drift pr. PC til IT-afdelingen. Det nuværende forbrug til skole-it fremgår af denne tabel: Årlige udgifter pt tal CET-IT (driftsafgift) Øvrig IT og medier * Skolerne i alt Programlicenser mv Skoleafdelingen i alt CET-IT (driftsmidler) IT-afdelingen i alt Udgifter i alt Ud over de i tabellen nævnte udgifter anvendes endvidere ressourcer til skolernes IT-vejledere (på skoleniveau) og til IT-konsulenten i Skoleafdelingen. Disse udgifter forudsættes fortsat, uden at fremgå yderligere af dette notat. Ad 9. Oversigt over udgifter til notatets anbefalinger v. køb/leasing I den oprindelige IT-redegørelse var de afledte investerings- og driftsudgifter opstillet i en flerårig økonomioversigt. Denne økonomioversigt er nu nøje gennemanalyseret og opdateret med både etablerings- og driftsudgifter ved henholdsvis anlæg og leasing.

8 Side8/10 Tabellen herunder viser udgifterne til dette notats anbefalinger i oversigtsform. For en detaljeret oversigt, se vedlagte bilag. Investeringsmodel Køb Ved køb i kr I alt Net IT-rygsæk Elev-pc'er Lærer-pc'er Elektroniske tavler Forbedring af IT support til skolerne Samlede årlige udgifter Heraf driftsudgifter Heraf anlægsudgifter Investeringsmodel Leasing Ved leasing i kr I alt Net It-rygsæk- ej leasing Elev-pc'er (leases over 4 år) Lærer-pc'er (leases over 4 år) Elektroniske tavler (leases over 10 år) Forbedring af IT support til skolerne Samlede årlige udgifter Heraf driftsudgifter Heraf leasingudgifter Den store forskel mellem de to investeringsmodeller er, at leasing indebærer en indfasning af udgiften, så det bliver billigere de første år. Derfor bliver den samlede udgift i perioden mindre ved leasing end ved køb. Den løbende udgift i årene efter 2016 vil være højere i leasingmodellen, både fordi, der er fortsatte leasingudgifter på de to 10 års leasinger, og fordi den fortsatte udskiftning af elev-pc ere og lærer-pc ere hvert 4. år med leasingfinansiering vil være dyrere som følge af leasingrenten. Leasingrenten afhænger af fx om, der vælges fast eller variable leasingrente. De konkrete forslag er af forvaltningen herunder prioriteret i 2 pakker, hvor pakke 1 har højeste prioritet: Pakke 1: Renovering og optimering af netkapaciteten Styrkelse af drift og support fra CET-IT IT-rygsække (anskaffelse og drift) Pakke 2: Elevcomputere (anskaffelse og drift) Elektroniske tavler (anskaffelse)

9 Side9/10 Lærercomputere (anskaffelse og drift) Fælles for begge pakker er desuden, at de enkelte anbefalinger til forbedringer også er nævnt i prioriteret rækkefølge forstået sådan at f.eks. elevcomputerne fra pakke 2 har højeste prioritet i pakke 2. Ad 10. Modeller til finansiering Alle modellerne forudsætter, at skolernes nuværende årlige driftsbidrag til Central IT på ca. 2.8 mill kr, indgår som finansiering. Herudover er det efter interne omprioriteringer/besparelser i Skoleafdelingen lykkedes at reservere 0,5 mio. kr. fra forvaltningens egne IT-midler i budget 2010 (alene i 2010). I finansieringsoversigterne nedenfor er det antaget, at de 0,5 mio. kr. overføres til 2011 til medfinansiering af renovering og optimering af netkapaciteten. Alternativt vil der kunne afholdes udgifter til netkapacitet for 0,5 mio. kr. i 2010, og udgifterne i 2011 vil falde tilsvarende. Der kan peges på finansieringsmodeller, som indebærer en større eller mindre grad af medfinansiering fra skolerne. Oversigten nedenfor viser restfinansieringsbehovet for pakke 1 og pakke 2 samlet for hver af følgende tre modeller: - Model 1: Skolerne medfinansierer elektroniske tavler med 25 % af købsprisen hhv. leasingudgiften - Model 2: Skolerne medfinansierer elektroniske tavler som i model 1 og medfinansierer IT-rygsække med den nuværende opgjorte udgift, på kr. om året - Model 3: Skolerne medfinansierer elektroniske tavler og IT rygsække, som i model 2, og medfinansierer desuden med halvdelen af deres nuværende anslåede udgift til øvrig IT og medier. Restfinansieringsbehov ved investeringsmodel Køb Ved køb i kr I alt Samlede årlige udgifter model model model Restfinansieringsbehov ved investeringsmodel Leasing Ved leasing i kr I alt Samlede årlige udgifter model model model I tabellerne er givet en oversigt over det samlede restfinansieringsbehov. Det samlede restfinansieringsbehov for den 6 årige periode er mellem 47 og 71 mio. kr, afhængigt af valg investerings- og finansieringsmodel. Restfinansieringsbehovet i årene efter 2016 vil være ca mio. kr. årlige, afhængigt af valg af model.

10 Side10/10 Hvis der vælges mindre end hele udgiftsscenariet vil restfinansieringsbehovet naturligvis være mindre. Nedenfor er vist restfinansieringsbehovet ved henholdsvis køb og leasing af pakke 1 samt henholdsvis køb og leasing af pakke 1 + elevpc ere, under forudsætning af, at skolerne medfinansierer IT-rygsække med den nuværende opgjorte udgift, på kr. om året. Restfinansieringsbehov for pakke I alt ved køb ved leasing Restfinansieringsbehov for pakke 1 + elevpc'er I alt ved køb ved leasing Hvis pakke 1 vælges er forskellen på køb og leasing, at udgiften til renovering og optimering af netkapaciteten enten afholdes i år 2011 eller leases over 10 år. Hvis pakke 1 + elevpc er vælges er forskellen på køb og leasing, udover forskellen vedr. netkapaciteten, at elevpc ere enten købes det år, de anskaffes, eller leases over 4 år. Arbejdsgruppen bag dette notat: Skolechef Lars Hansen, Skole og klub IT-chef Ole Bech, CET-IT IT konsulent Bob Groth, Skole og klub John V Christiansen, konsulent for skolernes læringscentre, Skole og klub Chefkonsulent Jan Theisen Grann, Børne- og kultursekretariatet Specialkonsulent Tina Krøis Kjærsgaard, Økonomi og analyse Pæd. udviklingschef Vagn F. Hansen, Skole og klub.

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011 Side1/5 Kommunaldirektøren Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. 199621 Brevid. 1277491 Ref. OLEB/ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930 09.07.2012 - Beredskabskatalog Nr. 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 1 Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 2 Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd. 100 100 100 100 3 Politisk organisation: fælles

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere