Opfølgning på "Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på "Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler""

Transkript

1 Skole og klub, Økonomi og Analyse og Central IT-afdeling Sagsnr Brevid Ref. TKK/VAH/JALC Dir. tlf Opfølgning på "Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler" 10. august 2010 I august 2009 blev Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler fremlagt. Redegørelsen udsprang af Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 07/08. Redegørelsen blev forelagt Direktionen i september 2009 og for det afgående SBU som orienteringssag i december Hovedkonklusioner fra redegørelsen blev også fremlagt under Børn og Kulturs introduktion af det nyvalgte SBU i januar Sagen fremlægges hermed for SBU + Økonomiudvalg/Byråd som beslutningssag. Selve redegørelsen fra 2009 er fortsat baggrundsmaterialet, som der henvises til. Formålet med notatet her er at supplere med en række præciseringer og ajourføringer, som det anbefales at indarbejde i den videre proces og behandling af sagen: Dette notats anbefalinger og oplysninger i oversigtsform: 1. Netkapacitet 2. IT-rygsække 3. Elevcomputere 4. Lærercomputere 5. Elektroniske tavler 6. Drift og support fra CET-IT og i andre kommuner 7. Forsøg med Open Source 8. Nuværende finansieringsmodel og forbrug 9. Oversigt over udgifter til notatets anbefalinger v. køb/leasing 10. Modeller til finansiering. Ad 1. Netkapacitet Som beskrevet i redegørelsen, er den nuværende netkapacitet hverken tilstrækkelig eller tidssvarende; hvilket p.t. er et meget stort problem for skolerne. Det kommer bl.a. til udtryk ved en række helt konkrete daglige problemstillinger på skolerne, som f.eks.: Meget lange log-on tider som giver en masse spildtid og uro blandt eleverne Store problemer ved afvikling af Nationale test og skriftlige afgangsprøver fra Undervisningsministeriet. Udnyttelsen af indkøbte elektroniske undervisningsmidler ( Roskildepakken ) er meget ringe grænsende til umulig. Det lokale netværk er ustabilt og har alt for ringe kapacitet Helt generelt for dårlig udnyttelse af den eksisterende maskinpark. Den manglende netkapacitet - både på den enkelte skole og til/fra centrale servere - er en væsentlig og helt afgørende hindring for en fortsat forsvarlig drift og udvikling af IT- og medieområdet på skolerne i Roskilde

2 Side2/10 Kommune. En gennemgribende renovering af netværket (herunder det trådløse) samt nettets kapacitet generelt (infrastrukturen) skal som nævnt i redegørelsen prioriteres før indkøb af flere computere, da den nuværende infrastruktur ikke kan belastes yderligere, og kun på et helt utilfredsstillende niveau kan håndtere behovet p.t. Supplerende baggrundsoplysninger: Der er etableret fibernet fra internettet via rådhuset ud til alle kommunens skoler. Det skete i 2002 for skolerne i Gl. Roskilde og i forbindelse med kommunalreformen i for skolerne i det tidligere Gundsø og Ramsø. Dette svarer billedligt til, at der er bygget en 4 sporet it-motorvej ud til alle kommunens skoler. Uvildige konsulentfirmaer har vurderet, at der er en klar økonomisk fordel i at eje sin egen fiber-infrastruktur som Roskilde Kommune således gør. Langsomme svartider og manglende kapacitet i den daglige it-anvendelse på mange af skolerne skyldes således ikke, at den grundlæggende kabelinfrastruktur ikke er ført frem til skolerne. Det er den. Udfordringen består i, at det såkaldt aktive endeudstyr, der transmitterer it-signalerne hen over fiberkablerne, er forældet og for ringe. Store dele af det udstyr, der står på skolerne, er 10 år eller mere. En øgning af netkapaciteten er derfor helt afhængig af, at der foretages en udskiftning af dette aktive transmissionsudstyr til mere moderne udstyr. Endvidere er selve den interne (pds-)kabling på en række af skolerne i en dårlig og utidssvarende forfatning. For at få et mere præcis overblik over disse forhold bad den centrale IT-afdeling i 2008 firmaet Kemp og Lauridsen om en grundig vurdering af, hvad der skulle til for at få moderniseret kommunens netværk. Den samlede udgift blev i den forbindelse opgjort til ca. 9 mill. kr. Siden da har skolerne øget behovet for at udbygge med især trådsløst netværk internt på gange og i lokaler, hvilket betyder, at det samlede finansieringsbehov i år er 10 millioner kr. til netværk på skolerne. I it-tekniske termer vil en sådan investering øge hastigheden til skolerne fra i dag under 100 megabit til 1000 megabit og give klart bedre svartider på de nyere pc'erne på de enkelte skoler. I dag har kun en enkelt skole en netkapacitet på 1000 megabit. Alle øvrige har 100 megabit eller mindre. Investering i renovering af infrastruktur/netkapacitet: kr fordelt sådan: Intern kabling på flere skoler (tilbud foreligger): 5 mill. kr. Netværksudstyr (switche, antenner etc.) kr. 4.5 mill. kr Trådløst netværk på alle skoler: kr en årlig afledt driftsudgift (service og vedligehold) på kr. De 10 mill. er tidligere beregnet og ansøgt af den centrale IT-afdeling i forbindelse med budgetproceduren i Roskilde Kommune for 2009, men blev dengang ikke prioriteret i budget Ad 2. IT-rygsække Der er stort behov for udvikling af dette tilbud til kommunens dyslektiske elever herunder en ny finansieringsmodel, der modsvarer den øgede tilgang af elever med behov for dette hjælpemiddel og skolernes nuværende ulige økonomiske belastning. Det anbefales derfor, at alle væsentlige udgifter til IT-rygsække finansieres over en central pulje. I dag afholder skolerne selv hovedparten af udgifterne til anskaffelse og drift af IT-rygsække med et samlet beløb der i 2009 var på ca ,- kr. I notatets punkt 10 om forskellige finansieringsmodeller peges der i at par af modellerne på at denne nuværende udgift indarbejdes og medgår som en del af en ny central finansiering af IT-rygsække. Projektet med IT-rygsække startede i år 2005 og vil først være fuldt indfaset i år 2015, når de første elever der fik en IT-

3 Side3/10 rygsæk forlader 9.- eller 10. klasse. Konsekvensen heraf er, at budgettet for IT-rygsækkene vil være jævnt stigende frem til det er fuldt indfaset. Øget udgifter årligt frem til 2015: Forventet årlig tilgang på 50 elever á kr = kr pr. år Driftsudgift til hardware samt udskiftning af forældet udstyr: 1 mio. pr. år. stigende til 1.7 mill kr Driftsudgift til elektroniske bøger på kr. pr. år Ad 3. Elevcomputere Med hensyn til at sikre adgang til og udnyttelse af et tilstrækkeligt antal computere i undervisningen kan forskellige strategier forfølges. Nogle kommuner vælger at forsyne samtlige elever på eksempelvis 4. - og 7. klassetrin med en bærbar computer, mens andre kommuner lægger op til, at eleverne i videst muligt omfang medbringer og benytter egne computere på skolen. Arbejdsgruppen anbefaler for de kommende år en strategi, der tilgodeser begge disse synsvinkler, hvor Roskilde Kommune således stiller et fornuftigt antal computere til rådighed for eleverne, men hvor det samtidig muliggøres, at elever kan medbringe egne computere, idet arbejdsgruppen mener, at udviklingen på den lange bane går den vej. Mht. antallet af computere, som kommunen bør tilvejebringe, er målet i første omgang kun at komme op på en kapacitet på 3 elever pr. computer, som er gennemsnittet i Benchmarkundersøgelsen fra 2009, hvor niveauet i Roskilde blev sammenlignet med 8 kommuner ( Billund, Frederiksberg, Gentofte, Hedensted, Hvidovre, Køge og Svendborg). I IT- og medieredegørelsen fra august 2009 oplyses det, at der på kommunens skoler var én pc pr. 5,0 elever. For at indhente efterslæbet og nå op på Benchmarkgennemsnittet (samt få udskiftet de forældede elevmaskiner) skal der min. anskaffes 1200 nye pc ere til en gennemsnitspris af ca kr. pr. stk. samt skaffes finansiering til den afledte årlige driftsudgift og løbende udskiftning af forældede maskiner. Det anbefales, at anskaffelsen sker på én gang med henblik på at opnå den mest fordelagtige pris. Med den foreslåede nyanskaffelse i 2012 vil antallet af tidssvarende og anvendelige elevcomputere på skolerne ligge på omkring hvoraf de 1200 så vil være nye. I notatets udgiftsoversigt (pkt. 9) er der i de efterfølgende 3 år kalkuleret med en løbende udskiftning med 600 stk pr. år og endelig de sidste 1200 stk i På dette punkt er notatet revideret og ajourført i.f.t. den oprindelige redegørelse, så det i højere grad svarer til de faktiske forhold og til et realistisk prisniveau. Investering i 2012: 1200 x 6.000= 7,2 mio. kr. Afledt årlig driftsudgift for IT-afdelingen 1.5 mio. kr. pr. år Løbende udskiftning af forældede maskiner: = 3.6 mill/år og i mill kr Ad 4. Lærercomputere I redegørelsen fra august 2009 var anbefalingen, at alle lærere i Roskilde skulle udstyres med en bærbar pc, som et helt naturligt og nødvendigt arbejdsredskab til forberedelse og gennemførelse af undervisningen.

4 Side4/10 Efter medieskattens indførelse pr må det forventes, at beskatningen af lærernes arbejdsredskab gør det vanskeligt - nærmest umuligt i praksis at tildele hver lærer en pc. Efter medieskattens indførelse anbefales det derfor, at forøge antallet af bærbare pc ere til lærernes forberedelse på skolerne med 200 pc ere. I dag er der én pc pr. 5,1 lærer, hvor det tilsvarende tal i benchmark-undersøgelsen ligger på én pc pr. 3,8 lærere i gennemsnit. Den foreslåede forøgelse vil give et gennemsnit på en pc pr. 2,8 lærere. Investering i 2012: 200 x 6.000= 1,2 mio. kr. Afledt driftsudgift for IT-afdelingen 0,2 mio. kr. pr. år Løbende udskiftning af forældede maskiner: = 0.3 mill/år og i mill kr Ad 5. Elektroniske tavler I redegørelsen anbefales det, at der udarbejdes en flerårig kommunal investeringsplan for udbygning af området med det mål, at alle klasselokaler i kommunen har elektroniske tavler (som det er tilfældet i andre kommuner). Det anbefales, at denne investering gennemføres over en periode på 4 år fra 2011 til Arbejdsgruppen foreslår, at der indføres en decentral medfinansiering for skolerne på 25 % af beløbet (den samlede pris er ca kr. pr. tavleanlæg), således at de elektroniske tavler anskaffes i takt med, at de efterspørges på skolerne ud fra et pædagogisk synspunkt, sådan at de reelt vil blive anvendt på et mere avanceret niveau end blot som en projektor. Udgiften, der indregnes her i central finansiering udgør således udelukkende 75% af de samlede udgifter til investeringen. Central investering i årene : 13,5 mio. kr. i anlæg. Der er ingen afledte driftsudgifter. Ad 6. Drift og support fra CET-IT og i andre kommuner I 2006 besluttede direktørerne for den daværende Centralforvaltning (som IT-afdelingen hørte under) og Skole- og Børneforvaltningen (som skolerne og skolernes IT hørte under) at foretage overflytning af Skole- og børneforvaltningens Skole-IT-enhed til kommunens centrale IT-afdeling. I forbindelse med overflytningen blev der samtidig overført et årligt løn- og driftsbudget på ca. 1.2 mill kr fra Skole- og børneforvaltningen til den centrale ITafdeling (til bl.a. 2 IT supportmedarbejdere). Formålet med overflytningen var dels et ønske om at styrke området, at gøre det mindre sårbart samt at spare ressourcer til drift af den basale infrastruktur (netværk, servere, serverrum) mens den daglige service skulle være differentieret ud fra en betragtning om, at skolerne kræver en anden form for service end kommunens administrative arbejdspladser. I skolernes daglige service spiller skolernes it-vejledere således også en vigtig rolle for, at undervisningen kan gennemføres på trods af evt. fejl på it-udstyret. Dette koncept er i vid udstrækning blevet ført ud i livet, men de manglende investeringer i netværk (jf. notates pkt 1) har været en afgørende hindring for, at skolerne har oplevet en reel forbedring på den tekniske side (svartider og kapacitet).

5 Side5/10 Det er vurderingen hos ledelsen af direktørområdet for skolerne såvel som i it-afdelingen, at dette koncept med en fælles, rationel basisdrift af skolernes og kommuneadministrationens it samt en differentieret og styrket daglig service for nærværnede er det rigtige koncept for Roskilde kommune. Man kan overveje at udbyde opgaven med at drifte og servicere skolernes it til et privat firma. Det er arbejdsgruppens vurdering, at det vil blive en dyrere løsning for kommunen. Kommunen vil med en udlægning af skole-it-opgaven fortsat skulle afsætte interne ressourcer til at koordinere it-anvendelsen samt til at foretage en løbende kontrakt og leverandørstyring. Drift og support i sammenlignelige kommuner Fra den tidligere omtalte Benchmarkanalyse er herunder udtrukket specifikke nøgletal, som baggrundsoplysninger: Organisering af drift og support af skole-it. De sammenlignelige kommuner har flere forskellige organiseringsformer for Skole-IT. 3 er organiseret som en integreret del af den administrative IT-afdeling, 3 med en selvstændig skole-it afdeling organiseret i den centrale itafdeling og endelig en enkelt med en helt selvstændig skole-it afdeling. Der kan ikke ud fra organiseringen alene registreres eller udledes nogen målbar forskel, ligesom tilfredsniveauet blandt brugere ikke er målt objektivt i forhold til organiseringsformen. Kommunernes subjektive vurdering af organiseringsformen er mere positiv i forbindelse med en selvstændig organisering af Skole-IT (uanset placeret i IT-afdelingen eller ej). Der udtrykkes udfordringer for skole-it i kommuner, hvor samme supportfunktion skal prioritere opgaverne mellem administrativ og undervisnings it. Placering af budget/økonomi centralt / decentralt. Der er en hel klar tendens til, at økonomien flyttes fra at være den lokale skoles, til central budgettering og styring. Flere af kommunerne opgraderer, tillige i disse år med massiv økonomi til skoleområdet. Eksempelvis er Køge i gang med renovering af deres infrastruktur hvortil der er budgetteret med over 22 mill.kr. Frederiksberg Kommune investerer p.t. over 45 mill.kr. til en opgradering af hele it- og medie området på skolerne, og i Helsingør har man afsat 120 mill. til skole-it bl.a. til anskaffelse af over 500 elektroniske tavler i sommeren Budgetter/økonomi er placeret: Økonomi Roskilde Hedensted Køge Gentofte Frederiksb. Svendborg Næstved Styres/budgetteres centralt nej delvis ja Ja ja ja ja Styres/budgetteres Delvis delvist delvist Decentral/skolerne Ja delvis invest invest invest nej Roskilde er markant anderledes ved lade de enkelte skoler afholde en stor del af den samlede økonomi til skole-it, dog undtaget ca. 3 mill.kr. der p.t. ligger i it-afdelingen og forvaltningen. Den model giver sig bl.a. udslag i, at prioriteringen af skole-it sammen med den øvrige drift af skolen, ikke synes at tilgodese it og medier i tilstrækkeligt omfang, hvilket f.eks. kan ses af følgende:

6 Side6/10 Roskilde Hedensted Køge Gentofte Frederiksb. Svendborg Næstved Elever pr PC 5,0 2,6 2,5 3,0 3,9 4,2 3,5 Som det fremgår er eleverne i Roskilde markant flere til at dele en PC end de øvrige kommuner. Den budgetmæssige placering, stort set centralt hos alle andre, vurderer de deltagende kommuner som en stor fordel styringsmæssigt, til at fastlægge en fælles it-standard skolerne imellem, samt som forudsætning for bedre beslutningsprocesser, når it friholdes fra skolernes øvrige økonomiske prioriteringer. Det anbefales derfor at Roskilde Kommune omlægger såvel it-driften som it-investeringer til central budgettering og styring. Ressourcer til teknisk support sammenlignet med andre kommuner. Den service til skolernes IT der stilles til rådighed er markant lavere i Roskilde end i de øvrige kommuner, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved sammenligning af den økonomi der p.t. er afsat: Driftsomkostning Roskilde Hedensted Køge Gentofte Frederiksb. Svendborg Næstved pr skolepc ? Samme problematik kan belyses ved antallet af medarbejdere der servicerer skolerne: Roskilde Hedensted Køge Gentofte Frederiksb. Svendborg Næstved Supportmedarb Brugere pr supportmedarb PC pr supportmedarb Den overordnede brugertilfredshed med it-support er målt og her placerer Roskilde sig dog over benchmark gennemsnittet omend det generelle niveau ligger meget lavt. Flere kommuner giver udtryk for, at de seneste massive investeringer ikke er slået igennem endnu, da projekterne i stort omfang stadig er under implementering. Sammenfattende anbefales det, at IT-afdelingen udvides med 2 ekstra medarbejdere - alene med Skole-IT support som deres daglige arbejdsområde forankret i den centrale IT-afdeling. Til hver af disse nye og gamle medarbejdere knyttes ca. 4 skoler, som deres skoler som primært ansvarsområde. Årlig driftsudgift (primært løn) til 2 ekstra supportmedarbejdere: 0.9 mill kr 7. Forsøg med Open Source I 2009 blev der på Lynghøjskolen i Svogerslev gennemført et omfattende pilotprojekt hvor anvendelse af Open Source blev grundigt testet med henblik på en evt. besparelse på kommuneniveau på omkring 1 mill kr/år. Forsøget blev gennemført i et tæt samarbejde mellem den centrale IT-afdeling og skolens erfarne IT-vejledere.

7 Side7/10 Konklusionen på forsøget blev, at de uhensigtsmæssigheder ved brugen af Open Source som blev registreret og oplevet p.t. rummer for mange uløste udfordringer. På den baggrund blev det besluttet at lægge projektet i skuffen ind til videre. Vurderingen var dog, at projektet kan blive aktuelt igen inden for en årrække. Ad 8. Nuværende finansiering og forbrug Som det eneste institutionsområde betaler skolerne p.t. driftsbidrag for brugen af IT til den centrale IT-afdeling. Skole-IT bør fremover finansieringsmæssigt ligestilles med brugerne af kommunens administrative netværk, hvor IT-afdelingen afholder samtlige udgifter til etablering, drift, afvikling samt udskiftning. I dag betaler skolerne for deres computere via en årlig afgift til den centrale IT-afdeling, og for 2010 er der opkrævet et beløb baseret på antallet af PC er, dvs. i alt næsten 2,8 mio. kr. Det anbefales, at man fra budget 2011 overfører udgifter og budgetbeløb til IT-afdelingen svarende til den afgift, skolerne i dag skal betale til IT-afdelingen. Samtlige ordinære driftsudgifter inden for det aftalte IT-serviceniveau vil derefter afholdes af IT-afdelingen (ITserviceniveauet beskrives overordnet i en aftale mellem de to berørte direktørområder). Skolerne vil således udelukkende skulle anvende budgetmidler til IT-hardware eller software, hvis de har ønsker, der ligger ud over det serviceniveau, der er aftalt mellem Skoleområdet og IT-afdelingen. Hvis skolerne således køber PC er eller andet udstyr ud over det aftalte IT-serviceniveau, vil der fortsat decentralt skulle ske en betaling af afledt drift pr. PC til IT-afdelingen. Det nuværende forbrug til skole-it fremgår af denne tabel: Årlige udgifter pt tal CET-IT (driftsafgift) Øvrig IT og medier * Skolerne i alt Programlicenser mv Skoleafdelingen i alt CET-IT (driftsmidler) IT-afdelingen i alt Udgifter i alt Ud over de i tabellen nævnte udgifter anvendes endvidere ressourcer til skolernes IT-vejledere (på skoleniveau) og til IT-konsulenten i Skoleafdelingen. Disse udgifter forudsættes fortsat, uden at fremgå yderligere af dette notat. Ad 9. Oversigt over udgifter til notatets anbefalinger v. køb/leasing I den oprindelige IT-redegørelse var de afledte investerings- og driftsudgifter opstillet i en flerårig økonomioversigt. Denne økonomioversigt er nu nøje gennemanalyseret og opdateret med både etablerings- og driftsudgifter ved henholdsvis anlæg og leasing.

8 Side8/10 Tabellen herunder viser udgifterne til dette notats anbefalinger i oversigtsform. For en detaljeret oversigt, se vedlagte bilag. Investeringsmodel Køb Ved køb i kr I alt Net IT-rygsæk Elev-pc'er Lærer-pc'er Elektroniske tavler Forbedring af IT support til skolerne Samlede årlige udgifter Heraf driftsudgifter Heraf anlægsudgifter Investeringsmodel Leasing Ved leasing i kr I alt Net It-rygsæk- ej leasing Elev-pc'er (leases over 4 år) Lærer-pc'er (leases over 4 år) Elektroniske tavler (leases over 10 år) Forbedring af IT support til skolerne Samlede årlige udgifter Heraf driftsudgifter Heraf leasingudgifter Den store forskel mellem de to investeringsmodeller er, at leasing indebærer en indfasning af udgiften, så det bliver billigere de første år. Derfor bliver den samlede udgift i perioden mindre ved leasing end ved køb. Den løbende udgift i årene efter 2016 vil være højere i leasingmodellen, både fordi, der er fortsatte leasingudgifter på de to 10 års leasinger, og fordi den fortsatte udskiftning af elev-pc ere og lærer-pc ere hvert 4. år med leasingfinansiering vil være dyrere som følge af leasingrenten. Leasingrenten afhænger af fx om, der vælges fast eller variable leasingrente. De konkrete forslag er af forvaltningen herunder prioriteret i 2 pakker, hvor pakke 1 har højeste prioritet: Pakke 1: Renovering og optimering af netkapaciteten Styrkelse af drift og support fra CET-IT IT-rygsække (anskaffelse og drift) Pakke 2: Elevcomputere (anskaffelse og drift) Elektroniske tavler (anskaffelse)

9 Side9/10 Lærercomputere (anskaffelse og drift) Fælles for begge pakker er desuden, at de enkelte anbefalinger til forbedringer også er nævnt i prioriteret rækkefølge forstået sådan at f.eks. elevcomputerne fra pakke 2 har højeste prioritet i pakke 2. Ad 10. Modeller til finansiering Alle modellerne forudsætter, at skolernes nuværende årlige driftsbidrag til Central IT på ca. 2.8 mill kr, indgår som finansiering. Herudover er det efter interne omprioriteringer/besparelser i Skoleafdelingen lykkedes at reservere 0,5 mio. kr. fra forvaltningens egne IT-midler i budget 2010 (alene i 2010). I finansieringsoversigterne nedenfor er det antaget, at de 0,5 mio. kr. overføres til 2011 til medfinansiering af renovering og optimering af netkapaciteten. Alternativt vil der kunne afholdes udgifter til netkapacitet for 0,5 mio. kr. i 2010, og udgifterne i 2011 vil falde tilsvarende. Der kan peges på finansieringsmodeller, som indebærer en større eller mindre grad af medfinansiering fra skolerne. Oversigten nedenfor viser restfinansieringsbehovet for pakke 1 og pakke 2 samlet for hver af følgende tre modeller: - Model 1: Skolerne medfinansierer elektroniske tavler med 25 % af købsprisen hhv. leasingudgiften - Model 2: Skolerne medfinansierer elektroniske tavler som i model 1 og medfinansierer IT-rygsække med den nuværende opgjorte udgift, på kr. om året - Model 3: Skolerne medfinansierer elektroniske tavler og IT rygsække, som i model 2, og medfinansierer desuden med halvdelen af deres nuværende anslåede udgift til øvrig IT og medier. Restfinansieringsbehov ved investeringsmodel Køb Ved køb i kr I alt Samlede årlige udgifter model model model Restfinansieringsbehov ved investeringsmodel Leasing Ved leasing i kr I alt Samlede årlige udgifter model model model I tabellerne er givet en oversigt over det samlede restfinansieringsbehov. Det samlede restfinansieringsbehov for den 6 årige periode er mellem 47 og 71 mio. kr, afhængigt af valg investerings- og finansieringsmodel. Restfinansieringsbehovet i årene efter 2016 vil være ca mio. kr. årlige, afhængigt af valg af model.

10 Side10/10 Hvis der vælges mindre end hele udgiftsscenariet vil restfinansieringsbehovet naturligvis være mindre. Nedenfor er vist restfinansieringsbehovet ved henholdsvis køb og leasing af pakke 1 samt henholdsvis køb og leasing af pakke 1 + elevpc ere, under forudsætning af, at skolerne medfinansierer IT-rygsække med den nuværende opgjorte udgift, på kr. om året. Restfinansieringsbehov for pakke I alt ved køb ved leasing Restfinansieringsbehov for pakke 1 + elevpc'er I alt ved køb ved leasing Hvis pakke 1 vælges er forskellen på køb og leasing, at udgiften til renovering og optimering af netkapaciteten enten afholdes i år 2011 eller leases over 10 år. Hvis pakke 1 + elevpc er vælges er forskellen på køb og leasing, udover forskellen vedr. netkapaciteten, at elevpc ere enten købes det år, de anskaffes, eller leases over 4 år. Arbejdsgruppen bag dette notat: Skolechef Lars Hansen, Skole og klub IT-chef Ole Bech, CET-IT IT konsulent Bob Groth, Skole og klub John V Christiansen, konsulent for skolernes læringscentre, Skole og klub Chefkonsulent Jan Theisen Grann, Børne- og kultursekretariatet Specialkonsulent Tina Krøis Kjærsgaard, Økonomi og analyse Pæd. udviklingschef Vagn F. Hansen, Skole og klub.

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen

Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49283728 mec11@helsingor.dk Dato 19.08.2015 Sagsbeh. Mikkel Elkjær Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Indledning Byrådet vedtog

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

TIP Benchmark handleplan IT Support.

TIP Benchmark handleplan IT Support. TIP Benchmark handleplan IT Support. Sammendrag: Der er tydelige indikationer af et ikke tilfredsstillende support niveau, og at brugertilfredshed ikke er i top, men tværtimod ligger meget lavt. Ved en

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Regionsrådets temadag om investeringsplanen 2016 It

Regionsrådets temadag om investeringsplanen 2016 It Regionsrådets temadag om investeringsplanen 2016 It It-direktør Lars Ole Dybdal - 26/10-2015 www.regionmidtjylland.dk Agenda Strategisk retning It anlægsrammen, overblik og anvendelse It afregning, overblik

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

IT-investeringsplan 2008-2013

IT-investeringsplan 2008-2013 IT-investeringsplan 2008-2013 for Nordfyns Kommunale Skolevæsen En investeringsplansplan, der tager afsæt i En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Det er bl.a. målet med undervisningen,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5. Center for Økonomi Budget og Analyse Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok C Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 3866 5916 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere