Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30"

Transkript

1 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg Jan Jull Nielsen Kate Schøtt Jensen Knud Frisenborg Marker Lisbeth Starcke Michael Thormann Neel Mark Wraae Peter Bennedsen Rita O Connor Ritmer Søndberg Clausen Solveig Pedersen Søren Korsholm Anne-Mette Gravgaard (afbud) Erik Balslev-Clausen Kristine Gustav Lene Tvilling (til stede til og med punkt 8) Tilde Binger (fraværende) Erik Bremer (afbud) Marianne Krabbe (referent) Kopi til: Henning Puggaard Lars Hedemark Andreas Christensen Lars Falk

2 2 FORMALIA 1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 24. november 2009 blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3. Formandens kommentarer Knud Marker fortalte, at menighedsrådets formål i denne valgperiode er at etablere et nyt og velfungerende storsogn. I forbindelse hermed forventes følgende: - At hvert udvalg / udvalgsformand undervejs afstemmer principielle og politiske forhold med formanden. - At hvert udvalg afstemmer sine dispositioner med budgettet og dermed kassereren. - At såvel udvalg som funktioner indgår seriøst i budgetteringen for At sekretæren for menighedsrådet holdes informeret og kopieret i nødvendig og fornuftig udstrækning. - At sekretæren for menighedsrådet anvendes i fornuftigt og nødvendigt omfang. DRIFTSFORHOLD 4. Budgetopfølgning pr. februar 2010 Neel Mark Wraae fortalte, at den sene fremsendelse af materiale fra regnskabsføreren skyldes overgang til nyt it-system. Det nye system er også tilgængeligt for kassereren. Neel Mark Wraae uddelte budgetopfølgningen for 2010 og gennemgik denne. Der er underbudgetteret på posterne for såvel vikarer for organist som for vikarer for kirketjener. Kirkeudvalget opfordres til at gennemgå kirkernes aktiviteter med henblik på disse poster, idet en mere rationel tilrettelæggelse vil kunne medføre besparelser.

3 3 Der opfordres generelt til mådehold, da der p. t. bruges for mange penge på for mange ting. Neel Mark Wraae påtænker at udsende specifikationer af budgetopfølgningerne til de enkelte udvalg. Neel Mark Wraae kommer gerne og fortæller, hvad de enkelte konti i regnskab og i budget består af. 5. Budget 2011 Generelt Neel Mark Wraae fortalte, at der bliver indført formålsbudgetter fra Ud over budgettet for det følgende år, skal der fremover også udarbejdes budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. Den nye kontoplan forventes i det store og hele at være som den nuværende. Vejledninger til den nye budgetprocedure forventes at være tilgængelige ultimo marts. Neel Mark Wraae videresender materiale til menighedsrådet, når det er tilgængeligt. Specifikt Neel Mark Wraae uddelte provstiets tidsplan for såvel provstiets som menighedsrådenes opgaver i forbindelse med udarbejdelse og behandling regnskab og budget. Heraf fremgår det, at provstiet senest 15. april udmelder en foreløbig driftsramme og anlægsbevilling for det kommende budgetår. Det er planen, at hvert udvalg mødes med Neel Mark Wraae, der så i fællesskab udarbejder forslag til budgettet. Det foreslås, at arbejdet med budget 2011 samt overslagsårene foregår i udvalgene i fra den 15. april til den 15. maj. På det efterfølgende menighedsrådsmøde behandles budgetforslaget derefter af hele menighedsrådet. 6. Regnskab 2009 Det udsendte årsregnskab (Benævnt: Udkast, ikke afleveret ) blev gennemgået af kassereren og drøftet.

4 4 Til dette udkast var der følgende rettelser og bemærkninger: kr. fra Bikubefonden er fejlagtigt indsat i sognets kasse; skal indsættes i menighedsplejen for Luther kirken. - Der er uoverensstemmelse mellem beløbene under A-indkomst / lønmodtagers AM-bidrag og løn; skal rettes. - Der er uoverensstemmelse mellem ejendomsværdierne anført 2 forskellige steder; skal rettes. - Overskuddet fra regnskab 2008 og underskuddet fra regnskab 2009 giver et samlet overskud på kr., der foreslås overført til budget Anvendelsen af overskuddet behandles på næste menighedsrådsmøde på baggrund af et oplæg, der snarest vil blive fremsendt af kassereren. Det godkendtes, at regnskab med de nævnte rettelser samt bemærkninger - fremsendes til provstiet. Neel Mark Wraae udarbejder forslag til næste møde vedrørende disponeringen af det akkumulerede 2008/09 overskud. Efter rådets godkendelse vil dette forslag blive eftersendt til provstiet. 7. Lejeindtægter Neel Mark Wraae havde udsendt et forslag til anvendelse af indtægterne i forbindelse med udleje af kirkernes lokaler. Forslaget blev forkastet. Det blev besluttet, at lejeindtægterne bogføres separat på én konto. 8. Personaleforhold Else Juul Green fortalte, at arbejdet med og blandt personalet fungerer godt. Der er urealistiske forventninger til synenergi-effekten med hensyn personaleressourcerne. Der undersøges p. t., hvorledes kirketjenerarbejdet bør organiseres. I den forbindelse er Lars Larsen blevet midlertidigt ansat i Davids kirke indtil udgangen af april. Der er indført 5 dages uge for personalet, og dette er der kontrol over.

5 5 Lene Herbert er ansat som informationskoordinator fra 1. januar Stillingen omfatter eksternt og internt informationsarbejde samt brugerkontakt. 9. Kirkeværge Lars Hedemark fortalte, at det stående udvalg den 12. februar har skrevet til provstiet og redegjort for en række forhold, som provstiudvalget har ønsket at få belyst. Der er blevet indgået lejeaftale af et midlertidigt lydanlæg i Luther Kirken i foreløbigt 60 dage. Opstartsplan for de større anlægsarbejder (i Luther Kirkens kirkerum og tilhørende menighedshus samt forpladsen ved Davids kirke) er ved at blive forberedt sammen med rådgivende ingeniører. Byggetilladelsen fra Københavns kommune i forbindelse med ombygningen af menighedshuset i Frihavns Kirke forventes at foreligge tidligst ugen efter påske. 10. Nyt fra præsternes dagligdag Erik Balslev-Clausen fortalte, at der er travlhed med de forskellige aktiviteter. Kristine Gustav fortalte, at det er nødvendigt, at de mange nye aktiviteter bliver indkørt, så de bliver rutine. UDVALG & STRATEGI 11. Kirkeudvalget Ritmer Clausen gennemgik det udsendte forslag med kirkeudvalgets indstillinger: - Aflysning af gudstjenester i Luther Kirken i 2010: Kristi Himmelfartsdag, 2. påskedag, 2. pinsedag og 1. juledag. - Fortsættelse med placering af 6 årlige gudstjenester i Luther Kirken på et andet tidspunkt en kl Afholdelse af måltidsgudstjeneste i Luther Kirken skærtorsdag kl Afholdelse af udendørsgudstjenester i Luther Kirken - med og uden dåb. - Flytning af nytårsgudstjeneste (nytårsdag) fra Frihavns kirke til midnatsgudstjeneste i Luther Kirken nytårsnat.

6 6 Alle indstillinger blev godkendt. Erik Balslev-Clausen deltog ikke i sagsbehandlingen her, da han efterfølgende er part i sagen i forbindelse med sagsbehandlingen hos biskoppen. Kirkeudvalget udfærdiger ansøgning til stiftet, der fremsendes via menighedsrådets formand. 12. Musikudvalget Søren Korsholm er blevet formand for musikudvalget. Søren Korsholm fortalte, at udvalget er startet på at udarbejde en musikstrategi for sognet således, at ressourcerne til musik i de tre kirker kan prioriteres her ud fra. Der lægges vægt på hver kirkes lokale særpræg samt aktiviteter, der styrker sammenholdet i menigheden / menighederne. 13. Børnehaveudvalget Michael Thormann fortalte, at den største opgave i udvalget er udarbejdelsen af en ny lejekontrakt for børnehaven i Luther Kirken. Børnehaveudvalget forventer, at oplæg om foranstående er klar til behandling på næste menighedsrådsmøde. 14. Kunstudvalget Esther Søeborg fortalte, at der den 4. december 2009 var fremsendt ansøgning til stiftet via provstiet om, at den godkendte midlertidige opsætning af Martin Nyrops kors i Luther Kirken gøres permanent. Den 12. februar kom der positivt svar herpå. Udvalget tager nu stilling til ophængning i Luther Kirken af Kristusfiguren fra det tidligere alterkors. 15. it-udvalget Den eksterne it-konsulent har udarbejdet en rapport over personalets, inkl. præsternes, it-udstyr.

7 7 2. trin i processen er udarbejdelse af forslag til standardisering af it-udstyret, og 3. trin er udarbejdelse af forslag til en langtidsplan med hensyn til nye investeringer, lige som der skal arbejdes med sikkerhed og back-up. Såfremt it-firmaet fortsat er passivt med hensyn til at udføre de efterfølgende trin, ønsker Knud Marker at blive orienteret herom af it-udvalget. 16. PR-udvalget Hjemmeside Neel Mark Wraae redegjorde kort for ønsket om en fælles hjemmeside, og havde i den forbindelse indhentet et tilbud på udarbejdelse heraf, jf. tidligere fremsendte. Menighedsrådet besluttede, at der på næste møde skulle fremlægges konkrete budgetter på mulige alternativer til udformning af hjemmeside / hjemmesider for sognet / de 3 kirker. Grafisk linie Det blev besluttet, at anvende informationskoordinator Lene Herbert til det grafiske arbejde. Åbent hus arrangement Det blev besluttet at afholde et offentligt informationsmøde i forbindelse med Sankt Hans arrangementet i Luther Kirken. Det er planen, at hvert udvalg skal have hver sin informationsbod. 17. Øvrige Fælledgården Kate Schøtt Jensen fortalte, at der fra revisionsfirmaet er udsendt udkast til regnskab for Menighedsplejerne Kate Schøtt Jensen fortalte, at der er divergerende og mangelfulde oplysninger vedrørende menighedsplejerne. Kate Schøtt Jensen har senest fået oplyst, at der er kr. på menighedsplejen i Luther kirken, kr. på menighedsplejen i Davids kirke, og at der ingen oplysninger er vedr. Frihavns kirkes menighedspleje.

8 8 Erik Balslev-Clausen udtrykte, at det bør tages op igen, hvorledes den fremtidige menighedspleje for sognet bør være. Årsagen er, at hver menighedspleje er en selvstændig juridisk organisation. Sogneudvalget Rita O Connor har været sygemeldt. Der har ingen ansøgninger været. Spejderne Jan Jull Nielsen fortalte, at han fortsat forgæves har forsøgt at få kontakt med spejderne i Luther Kirken. MØDE SLUT 18. Eventuelt Runde blandt deltagerne i menighedsrådsmødet Esther Søeborg: Ønsker at abonnering af Kr. Dagblad for menighedsrådsmedlemmer behandles på næste menighedsrådsmøde. Øvrigt Lene Herbert anbefalede, at man tilmeldte sig nyhedsbrevet fra Folkekirkens Infocenter. Hun tilbød at sørge for tilmelding hertil. 19. Beslutninger til godkendelse og underskrift Protokollen blev oplæst, godkendt og rundsendt til underskrift. Bilag: Kopi af protokol fra menighedsrådsmøde den 17. marts 2010 (siderne inkl. 49a) Oversigt over poster og udvalg nedsat af menighedsrådet, 17. marts 2010 Oversigt over navne- og adresseliste til menighedsrådet 1. april 2010

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere