Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006"

Transkript

1 Grønt regnskab 2006

2 Basisoplysninger Hørsholmvej Kvistgård CVR-nr.: P-nummer: Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Godkendelsesmyndighed: Fredensborg Kommune, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Branchebetegnelse: Drift af deponeringsanlæg. Listepunkt: K105 1 : Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald (i). K 203: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Hovedaktivitet: Drift af deponeringsanlæg. Biaktiviteter: Modtagelse af olie- og kemikalieaffald. Godkendelser: Godkendelse af modtageplads for olie- og kemikalieaffald af 3. november Revision af vilkår af 13. december Miljøgodkendelse af mellemlagring af forbrændingsegnet affald, 24. oktober Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourceforhold: De væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af brændstof til køretøjerne og strøm til mandskabsbygning, belysning og pumper. De væsentligste miljømæssige forhold er knyttet til mængde, indholdsstoffer og bortskaffelse af perkolat fra det deponerede affald. Dertil er støj- og lugtgener i forhold til omgivelserne vigtige at holde på et minimum. 1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr af 13. december Side 2 af 21

3 Indledning Selv om deponeringsmængden fortsat ligger på et stabilt lavt niveau, har medarbejderne på oplevet et travlt år. Ikke mindst fordi mængden af affald til mellemlagring er steget. Endvidere er der modtaget mere ren jord til afdækning. Ydermere har lossepladsen fungeret som emballagelager for Nordforbrændings nye aktivitet med at indsamle farligt affald, så alt i alt har aktiviteterne i 2006 været betydelig. har dermed vist sit værd ikke kun som deponianlæg men også som et miljøcenter, der via sin lokalisering har vist sig velegnet til forskellige affaldsaktiviteter. vil fortsat spille en stor rolle som fremtidens miljøberedskab, hvor nye og uventede situationer hurtigt kan løses. Spørgsmål og kommentarer modtages gerne. God læselyst! Hørsholm, april 2007 Uffe Thorndahl Formand Tonny Juul Jensen Adm. direktør Side 3 af 21

4 Resumé Der er i 2006 deponeret ton affald på, hvilket er ca. 350 ton mere end året før. Stigningen skyldes alene en stigende mængde affald fra de kommunale genbrugspladser. har frem til den 16. juli 2009 tilladelse til at deponere såvel inert 2, mineralsk 3 som blandet affald 4. Figur 1. nedenfor viser de seneste 4 års udvikling i modtaget affald til deponerimg. Der frasorteres hvert år en mindre mængde jern, metal og brændbart affald, som bortskaffes til henholdsvis genanvendelse og forbrænding. Dette ses ligeledes i figuren. Figur 1. Oversigt over deponeret affald Ton Inert Mineralsk Blandet Fraført jern, metal, brændbart Deponeret i alt År Som de foregående år anvendes lossepladsens område også til mellemlagring af brændbart affald samt rødder og træstød. Der blev i 2006 givet en særskilt miljøgodkendelse til mellemlagring af forbrændingsegnet affald. Hvert år bortledes spildevand til rensning på Fredensborg Renseanlæg. Spildevandet er en blanding af perkolat 5, sanitetsspildevand fra mandskabsbygningen og overfladevand fra et befæstet areal. Nordforbrænding er i dialog med Fredensborg Kommune om at få udarbejdet en ny samlet spildevandstilladelse. De seneste 4 års spildevandsmængder og den beregnede, nedsivet perkolatmængde ses i tabel 1. nedenfor. Tabel 1. Bortledt spildevand/perkolat Enhed Spildevand til renseanlæg m Perkolat (nedsevet)* m * Beregnet på baggrund af bl.a. meteorologiske data, fordampning osv. 2 Affald der hverken er opløseligt eller brændbart eller på anden måde fysisk eller kemisk reaktiv, og maksimalt indeholder 5 g TOC per kg tør prøve. 3 Affald der består af uorganisk, mineralsk materiale med maksimalt 30 g TOC per kg tør prøve. 4 Affald der en blanding af organisk og uorganisk materiale. 5 Perkolat er den væske, der siver ned gennem affaldet og drænes bort til rensning. Side 4 af 21

5 Ledelsens redegørelse Ud over deponering af affald, har der også i 2006 været et behov for at mellemlagre en del forbrændingsegnet affald på. Midlertidige tilladelser til mellemlagring er blevet givet løbende af Frederiksborg Amt, der også over for Nordforbrænding indskærpede, at fristen for tømning og månedlig indberetning skulle overholdes. Det er vigtigt at påpege, at der ikke mellemlagres dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Affald af den art bliver altid kørt direkte til forbrænding på Nordforbrændings forbrændingsanlæg i Hørsholm. Da alt tyder på, at der også i fremtiden er behov for mellemlagring af brændbart affald fra sommer til vinter på, ansøgte Nordforbrænding Frederiksborg Amt om at få en permanent miljøgodkendelse til denne aktivitet. I perioden fra Nordforbrændings ansøgning den 21. marts 2006 og til den endelige miljøgodkendelse blev givet den 24. oktober 2006, var der en løbende dialog mellem miljømyndigheden og Nordforbrænding. En af lossepladsens naboer var ligeledes inddraget og forskellige forhold blev ekstraordinært undersøgt og kortlagt, bl.a. blev der foretaget en støjberegning, kortlagt afledningsforhold og planlagt bygning af nye støjvolde. Miljøgodkendelsen stiller en række krav, til hvordan såvel indretning, drift og kontrollen skal være. Til eksempel skal pladsen, hvorpå det forbrændingsegnede affald skal ligge, have en tæt belægning. Vand fra arealet skal opsamles og ledes til rensning på renseanlægget. Affaldet må ikke stables højere end 6 meter over terræn, og en driftsjournal med bestemte oplysninger skal hvert kvartal sendes til tilsynsmyndigheden. Miljøgodkendelsen blev senere påklaget og sagen er nu under behandling i Miljøklagenævnet. Læs mere om dette under afsnittet Klager. Foto 1: Midlertidig mellemlager af rødder og stød. Der er også mellemlagret en mængde rødder og træstød. Rødder og træstød bruges ved op- og nedkørsel af ovnene på Nordforbrænding og erstatter naturgas. Begrundelse for væsentlighed De informationer, der er præsenteret i dette grønne regnskab, er valgt ud fra hvad der har størst betydning for arbejdsmiljø, miljø og omgivelserne på såvel kort som lang sigt. Derudover er informationerne valgt ud fra, hvad der kan være af interesse for naboer og øvrige interesserede. Miljøpolitik mål og resultater Det er vigtigt for Nordforbrænding løbende at reducere såvel miljø- som arbejdsmiljøbelastningen og være på forkant med udviklingen. Dette opnås bl.a. ved et godt samarbejde med miljø- og arbejdsmiljømyndighederne. Miljøkrav til leverandører Nordforbrænding stiller ikke formaliserede miljøkrav til leverandører, men sikrer, at relevante bestemmelser og regulativer overholdes. Side 5 af 21

6 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet og uddannelse Alle Nordforbrændings afdelinger og anlæg har repræsentanter i virksomhedens samarbejdsudvalg. Herigennem sikres dialog og udveksling af ideer og meninger om både drifts- og miljømæssige forhold. Personalet, der er tilknyttet driften af lossepladsen, har i år 2006 været på de lovpligtige kurser om lossepladsdrift. 3 personer bestod det såkaldte B-bevis og 1 fik A-bevis. Det er planlagt, at 1 person skal have opgraderet sit B-bevis til et A-bevis i løbet af år Arbejdsmiljømæssige forhold De ansatte på er en del af Nordforbrændings sikkerhedsorganisation. Herved er der mulighed for at få indflydelse på de arbejdsmiljømæssige forhold, samt foreslå forbedringer og være på forkant med udviklingen. De største arbejdsmiljømæssige risici, der er forbundet med arbejdet på en losseplads, er ved arbejdet med maskiner, støj fra maskiner, støv og luftbårne mikroorganismer. Der har i år 2006 ikke været arbejdsulykker på. Forebyggelse af vilkårsovertrædelser Egenkontrolprogrammet, som beskrevet i den reviderede miljøgodkendelse fra 2005, er efterkommet i sit fulde omfang. Alle resultater fra egenkontrollen kan ses i tabel 6-11, hvor der ligeledes vil være kommentarer til de faktuelle resultater. Årets resultater betyder bl.a., at analyseprogrammet udvides i Læs mere om det i afsnittet Kommentarer til egenkontrollen 2006 på side 13. Senest den 31. december 2007 skal Nordforbrænding ifølge miljøgodkendelsen aflevere en vurdering af behovet for etablering af yderligere grundvandsboringer, hvorfra afstrømningen fra lossepladsen kan undersøges. Dette arbejde er påbegyndt bl.a. ved en teknisk gennemgang af de 3 nyeste grundvandsboringerne. Læs mere under Kommentarer til egenkontrollen Den nye miljøgodkendelse vedrørende midlertidig oplagring af brændbart affald har samtidig medført undersøgelser af afledningsforhold og bygning af støjvold. Alle undersøgelser gennemføres med bistand fra eksterne rådgivere og fortsætter ind i det nye år. Klager Frederiksborg Amt godkendte mellemlagring af forbrændingsegnet affald på den 24. oktober Denne godkendelse blev den 22. november 2006 påklaget af selskabet bedre billigere boliger a/s, der er ved at udvikle et nyt boligområde i lossepladsens nærhed. Klagen behandles nu i Miljøklagenævnet (Miljøstyrelsen har fra 1. januar 2007 overdraget alle ikke afsluttede sager til Miljøklagenævnet). Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskaber Dette regnskab indeholder flere oplysninger end tidligere. Det skyldes hovedsageligt, at revisionen af miljøgodkendelsen trådte i kraft pr. 1. januar 2006, og at godkendelsen stiller krav til yderligere rapportering. Nordforbrænding har vurderet, at udvalgte kontroldata ikke hører hjemme i det grønne regnskab. Der er derfor udarbejdet en særskilt datarapport hvor bl.a. alle meteorologiske data kan ses. Datarapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden, der fra den 1. januar 2007 er Statens Miljøcenter i Roskilde, og kan fås ved henvendelse til Nordforbrænding. Side 6 af 21

7 Data om miljø- og ressourceforhold herunder egenkontrol I nedenstående flowdiagram er de forskellige in- og output illustreret. Støj, støv NO x, CO 2 Affald til: - deponering - mellemlagring - omlastning Fraført affald Energi Vand Hjælpestoffer Perkolat Spildevand, overfladevand FAKTA Den 1. januar 2003 indtrådte Fredensborg-Humlebæk Kommune som interessent i Nordforbrænding, og Nordforbrænding overtog i den forbindelse. Driftsansvaret overtog Nordforbrænding den 1. juli har fungeret som losseplads siden I tidens løb er der deponeret ca m 3 blandet affald primært fra Fredensborg-Humlebæk Kommune. Der er fortsat en deponeringskapacitet på ca m 3. Den 13. december 2005 blev en revision af miljøgodkendelsen godkendt. Side 7 af 21

8 Affald tilført lossepladsen Tabel 1 Enhed Til deponering Jord til fyldplads ton Affald fra sandfang ton Spildevandsslam ton Affald til fyldplads ton Inert affald ton Mineralsk affald ton Affald til deponering ton Blandet affald til deponering* ton PVC til deponering ton Imprægneret træ til deponering ton Asbest (ikke støvende) ton Asbest (støvende) ton I alt tilført til deponering** ton Andet Rent træ til omlastning ton Rødder/træstød til mellemlagring ton Brændbart affald til mellemlagring ton Ren jord til afdækning og afslutning ton I alt tilført ton * Inklusiv klasse 2 jord ** Inklusiv det affald, der ved den efterfølgende sortering af blandet affald til deponering frasorteres. Se tabel 4. Alle mængder er vejet. Der er i år 2006 ikke afvist læs. På billedet på næste side ses, hvor det tilførte affald fysisk er lagt på lossepladsen. Deponeringen er foregået på område 2 og 3. Side 8 af 21

9 Foto 2: Luftfoto hvor lossepladsens områdeinddeling er vist tillige med placering af de forskellige aktiviteter Omlastning/sortering af farligt affald på modtageplads Tabel 2 Enhed Farligt affald fra Fredensborg- Humlebæk Kommune (omlastning) ton Batterier (sortering) ton 7,5 6,5 8,5 8,2 Tilført energi, vand og hjælpestoffer Tabel 3 Enhed Miljødiesel til maskiner* liter Timeforbrug maskiner* timer El til mandskabsbygning og belysning MWh Vand til mandskabsbygning m * Forbruget dækker også arbejde med mellemlagring af brændbart affald og rødder/træstød. Alle tal er målte. Det markante fald i forbrug af el og vand skyldes lukning af Miljøcenteret den 12. november Fra maj 2003 og frem til denne dato var der opsat et stort telt opvarmet bl.a. ved hjælp af el hvor der foregik en manuel demontering af elektronikaffald. Side 9 af 21

10 Fraført fast affald Tabel 4 Enhed Frasorteret jern og metal ton Frasorteret brændbart affald ton Brændbart fra mellemlagring af brændbart affald ton Alle værdier er målte. Fraført - flydende affald Tabel 5 Flydende affald Enhed Spildevand til rensning* m Perkolat** m Sanitetsspildevand*** m * Spildevandet består af perkolat (den væske/regnvand, der siver ned gennem affaldet), mindre mængde spildevand fra mandskabsbygningen og overfladevand fra det befæstede areal. Spildevandet ledes til rensning på Fredensborg Renseanlæg. ** Beregnet mængde perkolat. *** Mængden af sanitetsspildevand forudsættes at være det samme, som den mængde vand, der bruges i mandskabsbygningen. Alle værdier er målte. Ud fra beregninger foretaget af uvildige konsulenter er der i 2006 ledt næsten m 3 perkolatvand til rensning sammen med ca m 3 overfladevand. Der er ingen tvivl om, at mængden af spildevand til renseanlæg afhænger af hvor meget nedbør der falder. Det ses tydeligt på figur 2, der viser den månedlige mængde spildevand og nedbør. Figur 2. Spildevand og nedbør kubikmeter Januar Februar Spildevand Nedbør Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December mm Side 10 af 21

11 Egenkontrol På de følgende sider vises resultaterne af den egenkontrol, der finder sted på. Som noget nyt vil resultaterne blive kommenteret i et særligt afsnit kaldet Kommentarer til egenkontrollen Siden lossepladsen blev etableret i 1981, har der været stillet krav om egenkontrol, med enkelte ændringer undervejs. Den seneste ændring af egenkontrollen fandt sted i forbindelse med revisionen af miljøgodkendelsen i For lettere at kunne forstå de mange tabeller er egenkontrollen forsøgt beskrevet nedenfor. Alle detaljer findes i Revision af vilkår af 13. december 2005, som trådte i kraft den 1. januar Foto 3: Luftfoto med prøvetagningsstederne påført Monitering 6 Egenkontrollen er delt i 3 overordnede moniteringsenheder: o Perkolat (3 forskellige målepunkter) Tabel 6A, 6B og 6C o Grundvand (6 forskellige målepunkter) Tabel 7 og 8 o Overfladevand (3 forskellige målepunkter) Tabel 9, 10 og 11 6 Overvågning Side 11 af 21

12 Der er tre forskellige niveauer for moniteringen: Reduceret, Normal og Skærpet niveau. Moniteringen starter i et normalt niveau for alle målepunkter. Der findes en række kriterier for, hvornår niveauet for moniteringen ændrer sig til et såvel reduceret som skærpet niveau. Kriterierne skal være opfyldt ved to på hinanden følgende prøvetagninger, før der gås til næste niveau op eller ned. Den normale monitering er tillige delt i henholdsvis en rutine prøvetagning og i en udvidet prøvetagning. Den udvidet prøvetagning skal finde sted i april måned og gælder alle målepunkter. Mens rutineprøvetagningen kun gælder udvalgte målepunkter, nemlig perkolat, 3 ud af de 6 grundvandsboringer og ét enkelt målepunkt for overfladevand. Rutineprøvetagningen omfatter derudover et mindre antal analyseparametre. Alle analyseresultater sendes til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter at resultaterne foreligger. Alle resultater er målte, hvor både prøvetagning og analyser udføres af et akkrediteret firma. Øvrig egenkontrol Der sker løbende en vurdering af deponeringsanlæggets topografi 7, sætninger i det deponerede affald og om der sker skader på den slutafdækning, der allerede er etableret. Der er ikke observerede sætninger af affald, men på sydskråningen af område 1 (se foto 2), hvor slutafdækningen fandt sted for mange år siden, er det som om afdækningen er blevet tynd og derfor bør suppleres. Det forventes udført i år Topografien ændrer sig løbende ved deponering af affald, og ved hjælp af de opstillede pæle med højdeafmærkninger kan ændringerne løbende følges. Den maksimale deponeringshøjde jævnfør planen over det fremtidige terræn, er endnu ikke nået i det område, der i dag bruges til deponering (se foto 2). Deponeringsområderne 2 og 3 fyldes i takt med det forventede, som beskrevet i overgangsplanen 8 for lossepladsen. Med udgangspunkt i den beregnede restvolumen fra april 2002, den deponerede affaldsmængde i perioden og den skønnede mængde forbrugte ren jord til afdækning er der fortsat plads til at deponere ca m 3 affald. Kommentarer til egenkontrollen 2006 Vi finder det vigtigt for at forstå tabellerne senere i dette afsnit at forklare, at de anførte grænseværdier stammer fra deponeringsbekendtgørelsen 9, og at de viser det maksimale indhold i grundvandet, som lægges til grund for miljørisikovurderingen. Grænseværdierne skal derfor ikke forstås som de værdier, analyseresultaterne skal holdes op mod. 7 Beskrivelse af landskabet 8 Overgangsplan for, juli Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 650 af 29. juni Side 12 af 21

13 Moniteringsniveau Som nævnt under afsnittet Monitering er moniteringsniveauet til at starte med Normal. Niveauet kan stige til Skærpet hvis en eller flere udløsningskriterier er opfyldt for én eller flere af moniteringsboringerne ved 2 målinger i træk. I tabel 8 ses det, at Boring 1 overstiger udløsningskriteriet, både når det gælder indhold af klorid (> 200 mg/l) og ledningsevnen (> 200 ms/m). Såfremt udløsningskriteriet også overskrides ved den næstkommende prøveudtagning (udføres i april 2007), skal analyseprogrammet følge det skærpede kontrolniveau, dvs. at analyseprogrammet udvides med 5 parametre. Perkolatvand Det ses i tabellerne 6A, 6B og 6C, at perkolatvandet årligt analyseres for bl.a. total kulbrinter 10, BTEX 11 og klorerede opløsningsmidler 12. Såfremt analyseresultatet er 5 gange deponeringsbekendtgørelsens grænseværdi, skal analyserne også foretages på grundvandsboringerne. Resultatet af analyserne udført i 2006 viser, at perkolatvandet fra såvel område 1A og 1B overskrider grænseværdien med mere end 5 gange for så vidt angår parameteren: total kulbrinter. De 6 grundvandboringer skal derfor også analyseres for kulbrinter ved den kommende analyserunde. Grundvandsboringer De 2 grundvandsboringer kaldet 1, 2 og 3 blev etableret i begyndelsen af år 2003 (før Nordforbrænding overtog driften af lossepladsen), og de har ikke på noget tidspunkt fungeret efter hensigten. Som det ses i tabel 8, har der ved flere lejligheder været problemer med at få vand op af boringerne, dvs. boringerne har stort set været tomme. Nordforbrænding lod derfor i juni 2006 et firma undersøge og vurdere boringernes tilstand og placering. Der kunne ikke konstateres noget mekanisk unormalt ved boringerne, men ved at se på vandspejlet i de 6 grundvandsboringer, kunne det konstateres, at vandspejlet under lossepladsen ikke ligger ret højt over bunden i de 3 nyeste boringer, og at boringerne derfor ikke kan forventes at yde mere end de gør i dag, dvs. at der fortsat kan være tidspunkter, hvor der ikke kan trækkes vand op af dem. Disse oplysninger indgår i den vurdering af behovet for yderligere grundvandsmonitering, som Nordforbrænding skal aflevere senest ved udgangen af år Rester fra olieprodukter. 11 Flygtige organiske forbindelser, der bl.a. forekommer i benzin og andre olieprodukter. 12 Rester fra diverse opløsningsmidler indeholdende klor (Cl) Side 13 af 21

14 Egenkontrol - perkolat Tabel 6A. Perkolatområde 1 A Perkolatområde 1 A Analyseparameter Enhed Udvidet/rutine 2006 Udvidet/rutine program Ledningsevne ms/m ph værdi - 7,1 7,0 7,1 7,0 6,6 6,7 - Ilt* %/mg/l ,6 2,2 - BOD mg/l 4,5 5,2 5,9 18,0 3,0 6,0 - COD mg/l Total-N mg/l NVOC mg/l Klorid mg/l Ammonium mg/l 28,0 15,0 34,0 4,8 27,6 31,0 - Sulfat mg/l Nitrat mg/l - - 0,52-3, Metan mg/l , Jern mg/l 0, Mangan mg/l - - 1,9-1,7 - - Total kulbrinter** mg/l - 0,03 0,11-0,064-0,009 BTEX (total)** µg/l - 1,77 1,97-1,60-5 Klorerede opløsningsmidler** µg/l - 0,25 0,02-0,165-1 Cadmium*** mg/l <0,0002 <0, ,002 Krom*** mg/l 0,004 0, ,025 Nikkel*** mg/l - 0, ,01 Pesticider (total)**/*** µg/l - 1, ,50 Tabel 6B. Perkolatområde 1 B Grænseværdi Perkolatområde 1 B Analyseparameter Enhed 2006 Udvidet/rutine program Grænseværdi Ledningsevne ms/m ph værdi - 6,8 6,9 - Ilt* %/mg/l 2,2 2,7 - BOD mg/l 7,0 3,0 - COD mg/l Total-N mg/l NVOC mg/l Klorid mg/l Ammonium mg/l 39,7 51,0 - Sulfat mg/l Nitrat mg/l 0, Metan mg/l 3, Jern mg/l Mangan mg/l 2,2 - - Total kulbrinter** mg/l 0,062-0,009 BTEX (total)** µg/l 0,99-5 Klorerede opløsningsmidler** µg/l <0,02-1 Cadmium*** mg/l - - 0,002 Krom*** mg/l - - 0,025 Nikkel*** mg/l - - 0,01 Pesticider (total)**/*** µg/l - - 0,50 Side 14 af 21

15 Tabel 6C. Perkolatområde 2 Perkolatområde 2 Analyseparameter Enhed Udvidet/rutine 2006 Udvidet/rutine program Grænseværdi Ledningsevne ms/m ph værdi - 7,4 6,9 7,1 6,9 6,9 6,9 - Ilt* %/mg/l ,5 4,6 - BOD mg/l 5,5 2,5 4,6 7, COD mg/l Total-N mg/l NVOC mg/l Klorid mg/l Ammonium mg/l 26,5 8,6 17,0 28,0 22,0 34,0 - Sulfat mg/l Nitrat mg/l - - 1, Metan mg/l , Jern mg/l 2,00-7, Mangan mg/l - - 0,82-1,3 - - Total kulbrinter** mg/l - 0,015 <0,01-0,035-0,009 BTEX (total)** µg/l - 0,81 1,40 - <0,02-5 Klorerede opløsningsmidler** µg/l - 0,04 0,03-0,093-1 Cadmium*** mg/l 0,0003 0, ,002 Krom*** mg/l 0,009 0, ,025 Nikkel*** mg/l - 0, ,01 Pesticider (total)**/*** µg/l - 3, ,50 Grænseværdierne trådte i kraft den 1. januar * Fra og med 2006 er ilt opgjort som mg/liter. Før 2006 var den opgjort i %. ** Ved overskridelser større end 5 gange grænseværdien, skal analysen også udføres på grundvandsboringerne. *** Analyserne skal udføres hvert 3. år. Tabel 6D. Absolut udledning fra perkolatområde Perkolatområde Analyseparameter Enhed Total-N kg/år Klorid kg/år Ammonium kg/år Sulfat kg/år Nitrat kg/år 6 73 Methan kg/år - 23 Jern kg/år Mangan kg/år Total kulbrinter kg/år 0,46 0,64 BTEX kg/år 0,013 0,010 Klorerede opløsningsmidler kg/år 0, ,00111 Cadmium kg/år - - Krom kg/år - - Nikkel kg/år - - Pesticider (total) kg/år - - Perkolatmængde m Udledningen er beregnet som et gennemsnit af målingerne i tabel 6A-C. Side 15 af 21

16 Egenkontrol - grundvandsmonitering Tabel 7. Gamle grundvandsboringer Boring 18 Analyseparameter Enhed ph 7,8 8,0 8,2 7,7 Ilt* %/mg/l ,5 BOD mg/l - - 3,4 3,0 COD mg/l <10 Total-N mg/l - - 0,14 0,71 NVOC mg/l - 0,78 2,1 0,8 Ammonium mg/l 0,03 0,04 0,02 0,53 Nitrat mg/l <0,1 <0,1 <0,015 0,13 Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l 1,7 3,7 0,58 17 Mangan mg/l 0,083 0,094 Ledningsevne ms/m 47,2 6,2 50,4 26,5 Boring 19 Analyseparameter Enhed ph 7,7 7,8 7,8 7,9 Ilt* %/mg/l BOD mg/l - - 0,7 3,0 COD mg/l - - <5 16 Total-N mg/l - - 0,71 0,56 NVOC mg/l - 1,5 1,6 1,9 Ammonium mg/l 0,57 0,57 0,57 0,76 Nitrat mg/l <0,1 <0,1 <0,015 0,0648 Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l 2,5 3,2 2,6 5,5 Mangan mg/l - - 0,15 0,14 Ledningsevne ms/m 25,8 4,8 46,1 46,5 Boring 20 Analyseparameter Enhed ph 8,0 7,7 7,7 7,6 Ilt* %/mg/l BOD mg/l - - <0,5 <1 COD mg/l - - <5 16 Total-N mg/l - - 0,11 0,65 NVOC mg/l - 1,6 1,7 1,1 Ammonium mg/l 0,04 0,06 0,056 0,534 Nitrat mg/l <0,1 <0,1 <0,015 0,147 Klorid mg/l Sulfat mg/l ,0 <0,5 Jern mg/l 1,2 1,2 1,3 1,7 Mangan mg/l - - 0,3 0,0 Ledningsevne ms/m 36,2 6,8 67,0 36,5 * Fra og med 2006 er ilt opgjort som mg/liter. Før 2006 var den opgjort i %. Side 16 af 21

17 Tabel 8. Nye grundvandsboringer Boring 1 Analyseparameter Enhed Udvidet 2005 Rutine 2006 Udvidet** 2006 Rutine ph 7,5 7,2 7,7 6,8-6,68 Ilt* %/mg/l ,47 BOD mg/l COD mg/l Total-N mg/l - - 3,8 2,3-1,19 NVOC mg/l Ammonium mg/l 0,49 0,14 0,12 0,14-0,11 Nitrat mg/l 0,45 0,18 0, Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l 0,4 6, Mangan mg/l , Ledningsevne ms/m Boring 2 Analyseparameter Enhed ** 2005 Udvidet 2005 Rutine** 2006 Udvidet** 2006 Rutine ph 7,9-7, ,63 Ilt* %/mg/l BOD mg/l ,3 COD mg/l Total-N mg/l ,2 NVOC mg/l Ammonium mg/l 0,39-0, ,098 Nitrat mg/l 10-3, Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l 10, Mangan mg/l 25,2-4, Ledningsevne ms/m 71,9-68, Boring 3 Analyseparameter Enhed ** 2005 Udvidet 2005 Rutine 2006 Udvidet** 2006 Rutine** ph 7,4-7,8 7,1 - - Ilt* %/mg/l ,6 - - BOD mg/l COD mg/l Total-N mg/l - - 5,4 1,6 - - NVOC mg/l Ammonium mg/l 0,02-0,37 0, Nitrat mg/l 0,27-0, Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l 8, Mangan mg/l , Ledningsevne ms/m * Fra og med 2006 er ilt opgjort som mg/liter. Før 2006 var den opgjort i %. ** Ikke muligt at udtage en vandprøve pga. manglende vand i boringen. Side 17 af 21

18 Egenkontrol - overfladevand Tabel 9. Drænbrønd Drænbrønd Analyseparameter Enhed ** Ledningsevne ms/m ph 8,0-7,7 7,7 Ilt* %/mg/l ,6 BOD mg/l 19,3-3,3 42,0 COD mg/l Total-N mg/l 12,5-2,8 61,6 NVOC mg/l Klorid mg/l 37, Ammonium mg/l 7,2-0,12 73,50 Sulfat mg/l Nitrat mg/l - - 2,8 0,7 Jern mg/l 0,32-0,22 0,34 Mangan mg/l - - 0,013 0,180 Tabel 10. Sparebassin Sparebassin Analyseparameter Enhed ** Ledningsevne ms/m ph 7,8-7,5 7,9 7,9 7,9 Ilt* %/mg/l ,1 6,5 BOD mg/l 1,2-1,3 2,7 <1 <1 COD mg/l Total-N mg/l 1,2-2,4 1,4 1,2 1,1 NVOC mg/l ,1 - Klorid mg/l 24, Ammonium mg/l 0,075-0,065 0,008 0,470 0,067 Sulfat mg/l Nitrat mg/l - - 1,5-4,8 - Jern mg/l 1,48-0,33-0,03 - Mangan mg/l - - 0,072-0,011 - * Fra år 2006 er enheden mg/l. ** Efter aftale med tilsynsmyndigheden, blev der ikke udtaget prøver i Vandet fra sparebassinet ledes til Munkesø Vandløbet. Side 18 af 21

19 Tabel 11. Fyldplads Fyldplads Analyseparameter Enhed * 2005** 2006 Ledningsevne ms/m ph %/mg/l 7, ,66 Ilt mg/l ,53 BOD mg/l 2, COD mg/l Total-N mg/l ,3 NVOC mg/l Klorid mg/l Ammonium mg/l 0, ,819 Sulfat mg/l Nitrat mg/l ,74 Jern mg/l 1, Mangan mg/l * Efter aftale med tilsynsmyndigheden, blev der ikke udtaget prøver i ** Ingen vand i brønden på tidspunktet for prøveudtagningen. Støj Der er i miljøgodkendelsen stillet krav til, hvor meget aktiviteterne på lossepladsen må støje i forhold til naboerne. Kravene er forskellige i forhold til hvornår på dagen og hvilke ugedage det drejer sig om, og i forhold til hvilken type af beboelse, der er tale om. I forbindelse med godkendelsen af mellemlagringen af forbrændingsegnet affald, har Nordforbrænding fået et akkrediteret firma til at udføre beregninger på støjudbredelsen i forskellige situationer fx ved uændret aktiviteter og med mellemlagring af affald. Rapporten blev færdig i september 2006 og viser at støjkravene overholdes ved udførsel af de normale deponeringsaktiviteter, det være sig både på hverdage eller i weekenderne. Når beregningerne medtager mellemlagring af affald men ellers holder alle andre forhold uændret så overskrides grænseværdien hos kolonihaverne, der ligger 225 meter fra lossepladsen. Dette kan dog undgås ved etablering af terrænregulering og bygning af volde. Nordforbrænding forventer at gennemføre terrænreguleringen og bygge voldanlæggene i først halvår Lugt og støv mv. Der er ikke observeret gener i forbindelse med lugt på lossepladsen. Støv i tørt vejr afhjælpes ved jævnlig vanding af køreveje og aflæsningszoner. Ved jævnlige runderinger på området sikres det, at håndteringen af affald (især mellemlagringen af brændbart affald) ikke giver anledning til papir- og plastflugt. Der er i den forbindelse også opsat et hegn, der fanger eventuelt flyvsk affald. Dette hegn tømmes med jævne mellemrum. Side 19 af 21

20 Side 20 af 21

21 Side 21 af 21

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 28-03-2017 1. Indledning... 3 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Grønt regnskab. Deponier

Grønt regnskab. Deponier Grønt regnskab 2007 Deponier Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand OK a.m.b.a. CVR nr.: 12761732 Solrød

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. CHOLE/LOBMA Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. CHOLE/LOBMA Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00120 Ref. CHOLE/LOBMA Dato: 25.01.2017 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Edslev Losseplads CVR nummer 55133018 Virksomhedstype

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads på Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58574600 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 1 Stamoplysninger

Læs mere

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-10-00058 Ref.: bjens AFGØRELSE i sag om Reno Djurs I/S, Glatved Miljøgodkendelse ny etape IIa

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189889 Virksomhedstype

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Grønt regnskab. Genbrugspladser

Grønt regnskab. Genbrugspladser Grønt regnskab 2007 Genbrugspladser Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. januar 2015 J.nr.: NMK-10-00835 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere