Referat fra bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2007 kl IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th. Mødelokale 1 Deltagere: Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone de Neergaard Erling Friis Poulsen Vinni Breuning Pernille Slebsager Lone Christiansen Hanne Agerbak (suppl.) John Erik Pedersen Karsten Hundborg Hanne Østerby Carsten Engel David Mortensen (deltager i pkt. 93/07) Trille B. Johansen (referent) Godkendt referat fra Side 1 af 20

2 Dagsorden Pkt. 92/07 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Pkt. 93/07 Forelæggelse af regnskab 2006/ajourført budget 2007 Pkt. 94/07 Forelæggelse af den overordnede vurdering af høringssvar på evalueringsgrundlaget (standarder og indikatorer) på sygehusområdet samt stillingtagen til tidsplan og grundlag for den forestående pilottest og implementering af evalueringsgrundlaget på sygehusområdet Pkt. 95/07 Udmøntningsplan og økonomi for udviklingsarbejdet på det kommunale område Pkt. 96/07 Status for udviklingsarbejdet af it-selvevalueringssystemet TAK (= Tværgående Akkreditering og Kvalitetsudvikling) på sygehusområdet Pkt. 97/07 Gensidig orientering Pkt. 98/07 Eventuelt - Samarbejde mellem udviklingsarbejdet af EPJ og TAK - Personalesituationen - Opfølgning på konferencen i Odense den juni 2007 Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 93/07: Årsrapport Revisionsprotokollat Bilag til pkt. 94/07: Bilag 1: Overordnet vurdering af høringssvar i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag 2: Opgavebeskrivelse for revisionsgruppe Bilag 3: Revideret tids- og procesplan Bilag 4: Mail af 14. maj til regionerne, temagruppeformændene, de 7 pilotsygehuse Bilag til pkt. 95/07 Kommunal deltagelse under Den Danske Kvalitetsmodel, udmøntningsnotat bl.a. baseret på KL s notat om Perspektiver for udvikling af standarder på sundhedsområdet Budget for kommunal deltagelse under Den Danske Kvalitetsmodel Bilag til pkt. 96/07: Bilag 1: Beskrivelse af funktionalitet i TAK Bilag 2: Kommissorium for TAK-styregruppen Godkendt referat fra Side 2 af 20

3 Punkt 92/07: Meddelelser ved bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden udtrykte, at han med glæde ser frem til arbejdet som IKAS' bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden orienterede om den etablerede kontakt mellem IKAS og EPJ. John Erik Pedersen orienterede om den nye kvalitetsreform i relation til DDKM. Godkendt referat fra Side 3 af 20

4 Punkt 93/07: Forelæggelse af regnskab 2006/ajourført budget 2007 KPMG har revideret årsrapporten for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) for regnskabsåret 1. januar december 2006, som aflægges efter årsregnskabsloven. Regnskabet aflægges på dette sene tidspunkt som følge af en aflysning af bestyrelsesmødet den 8. maj KPMG tilkendegiver, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der har ikke været anledning til forbehold eller bemærkninger fra revisionens side. Årsrapporten for 2006 viser et resultat på kr. 7,8 mio. Den finansielle egenkapital er opgjort til kr. 25 mio. ultimo Periodens resultat præges af en række periodeforskydninger. Som fremlagt for bestyrelsen ved godkendelsen af budget 2007 og overslagsårene på bestyrelsesmødet den 21. december 2006, pkt. 73/06, foretages der en overførsel af uforbrugte midler fra 2006 til budget til aktivitetsbestemte formål i forbindelse med udrulningen af grundprincipperne i Den Danske Kvalitetsmodel. Disse overførte midler finansierer bl.a. midler til en række af IKAS' flerårige hovedaktiviteter: International rådgivning, uddannelse af surveyors, standardudvikling og it-understøttet akkreditering. Set i forhold til de tidligere forudsætninger for 2006 og efterfølgende år i budgettet for medfører regnskabsresultatet for 2006 ikke nogen væsentlig ændring af forventninger til IKAS' økonomiske situation i perioden. Den finansielle egenkapital forventes dermed at ligge på et tilsvarende niveau, som fremlagt i budget ved udgangen af budgetperioden. Det skal for god orden skyld bemærkes, at den positive egenkapital i budgetperiodens slutning skal ses i lyset af det forventede udgiftspres i forbindelse med anden akkrediteringsrunde. Ajourført budget 2007 IKAS forelægger hermed oplæg til ajourført budget 2007 samt for overslagsårene Budgettet overholder den af de bevilgende parter udmeldte regulerede budgetramme. Det bemærkes, at budgettet rummer finansiering af de af bestyrelsen besluttede og højt prioriterede opgaver vedrørende de offentlige somatiske og psykiatriske sygehuse. Der er herudover indarbejdet de i bestyrelsen med KL vedtagne foreløbige kommunale udviklingsopgaver, inkl. den kommunale finansiering, jf. dagsordenens pkt. 95/07. Der er ikke herudover i det foreliggende budgetoplæg indarbejdet finansiering af yderligere udviklings- og akkrediteringsopgaver på det kommunale område eller til privathospitaler og -klinikker, idet dette forudsætter afklaring i bestyrelsen. Budgetoplægget vil blive korrigeret i overensstemmelse med bestyrelsens nærmere beslutninger. Generelle bemærkninger I forbindelse med udarbejdelsen af det ajourførte budget er der skønnet over udviklingen i den kommende treårsperiode (budgetoverslaget). Rammebudgettet er et overordnet budget med det formål, at bestyrelsen beslutter de overordnede prioriteringer for det kommende år, således at disse overvejelser bliver indarbejdet i den efterfølgende detailbudgettering. Godkendt referat fra Side 4 af 20

5 Budgettet er udarbejdet på baggrund af den eksisterende aftale om et årligt pristalsreguleret tilskud fra aftaleparterne, svarende til kr. 20 mio. i OB = oprindeligt budget AB = ajourført budget BO = budgetoverslag OB 2007 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Løn: Driftsudgifter: Hovedaktiviter: It-understøttet akkreditering International rådgivning Standardudvikling Surveyors Kommunal projektorganisation Indtægt Hovedtotal De økonomiske nøgletal Udgifter Bevilling Overførsel Balance Budgetoverslaget for perioden illustrerer aktivitetsforløb og udgiftsforløb. Den positive balance i 2010 på kr. 6,0 mio. skal ses i lyset af forventningerne til omkostninger i forbindelse med anden akkrediteringsrunde i Indtil videre vil finansieringsbehovet være "ujævnt" i de enkelte år som følge af, at der planlægges med 3-årige akkrediteringsrunder. Over tid forventes akkrediteringsforretningerne dog at foregå løbende år for år. Budgettets hovedelementer Indtægtssiden Indtægterne i budgetforslaget består af to dele; Bevilling samt indtægter. Budgettets indtægtsside er til dels udarbejdet på baggrund af den eksisterende aftale om en årligt pristalsreguleret bevilling fra aftaleparterne, svarende til kr. 20 mio. pr. år, og dels den kommunale aftale om en årlig pristalsreguleret bevilling fra Kommunernes Landsforening på kr. 1,6 mio. Nettorenteindtægten er i hele budgetperioden beregnet ud fra en forudsætning om en rente af likvide aktiver på 3,5% p.a. Renteindtægten er baseret på en likviditetsberegning, og indtægten udgør i 2007 og 2008 kr. 0,74 mio. I overslagsårene forventes et fald som følge af et mindre indestående, således at indtægten er på kr. 0,3 mio. Udgiftssiden De samlede udgifter til driften af Den Danske Kvalitetsmodel falder i det ajourførte budget for 2007 til kr. 24,1 mio. og er ved overslagsperiodens udgang på kr. 19,2 mio. For en redegørelse af ændringer i det ajourførte budget i forhold til det oprindelige budget samt overslagsår, henvises til de pågældende underafsnit i nærværende budgetforslag. Godkendt referat fra Side 5 af 20

6 Lønomkostninger Tabel 3: Gennemsnitligt antal heltidsstillinger OB 2007 AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Årsværk 16, ,6 22,6 22,6 I tabel 3 fremgår det gennemsnitlige antal heltidsstillinger i det ajourførte budget samt i overslagsårene. Antallet af medarbejdere i 2007 adskiller sig fra det tidligere budget på følgende punkter: Effekten af 4 vakante stillinger i 2007 og 2 nye faste stillinger i administrations- og it-afdelingen er indregnet. Disse ændringer er indarbejdet i budgettet for 2007 samt overslagsårene. Derudover er der i 2008 og frem indarbejdet 5 nye faste stillinger i kvalitetsafdelingen til varetagelse af client manager funktioner i forbindelse med akkrediteringsforretningerne. IKAS er organiseret således, at instituttet består af 3 afdelingen: Ledelsessekretariat, administrations- og itafdeling og kvalitetsafdeling. Ledelsessekretariatet er placeret under direktøren og består af 1 kontorfuldmægtig, 1 AC-fuldmægtig og 1 bogholderiassistent. Administrations- og it-afdelingen består af 1 afdelingschef, 1 fuldmægtig og 2 it-konsulenter. Kvalitetsafdelingen består af 1 kvalitetschef, 7 kvalitetskonsulenter og 1 assistent. Driftsomkostninger Driftsudgifterne i det ajourførte budget 2007 varierer i forhold til budget 2007 på et punkt. Grundet pladsmangel i IKAS nuværende lokaler og det dermed følgende behov for lokaleudvidelse, er der indarbejdet en øget udgift til lokaleleje. Helårsvirkningen af dette er indarbejdet i Det fremgår ligeledes af overslagsårene, at driftsudgifterne vil ligge på et konstant niveau set i forhold til Tabel 4: Driftsomkostninger OB 2007 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Driftsudgifter: Hovedaktiviteter Det skal indledningsvis understreges, at den økonomiske situation skal ses i lyset af en 4-årig budgetlægning. Samtidig skal opgørelsen ses i lyset af, at udgifter og vilkår som følge af udviklingen af it-understøttet akkreditering, udvikling af selvevalueringsmateriale og gennemførelsen af akkrediteringsforretningen i 2008 og 2009 ikke er endelig fastlagt. Gennem overslagsårene viser oversigten, at der sker nogle betydelige ændringer i projekternes økonomiske grundlag. I nedenstående afsnit vil grundlaget for disse ændringer blive specificeret. It-understøttet akkreditering Kvalitetsmodellens standarder og indikatorer, selvevalueringer og rapporteringer forudsætter en veludbygget it-infrastruktur til håndtering af kvalitetsmodellens store mængder og mange differentierede typer af data. Det angivne budget indeholder en række vurderinger og skøn, som bl.a. vedrører den endelige kontrakt med en it-leverandør samt systemvalg. Der er ingen ændring i forhold til det oprindelige budget. Tabel 5: Budget vedrørende it-understøttet akkreditering OB 2007 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 It-understøttet akkreditering Godkendt referat fra Side 6 af 20

7 Udvikling af standarder I 2007 fortsættes videreudviklingen af kvalitetsstandarderne med tilhørende indikatorer og der foretages en revision af evalueringsgrundlaget. I forlængelse af høring og pilottest af evalueringsgrundlaget primo 2008 vil der løbende være behov for kontakt til temagrupperne - især formandskaberne og sekretariaterne. Budgettet til standardudvikling i overslagsårene varierer, således at der afsættes kr. 1 mio. i 2008, kr. 3 mio. i 2009 og kr. 2 mio. i Budgettet i 2008 skal ses i konsekvens af påbegyndelsen af første akkrediteringsrunde, mens det i de øvrige overslagsår er betinget af udviklingen af standarder rettet imod anden akkrediteringsrunde i 2010/2011. Der er ingen ændring i forhold til det oprindelige budget. Tabel 6: Budget for standardudvikling OB 2007 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Standardudvikling Surveyorkorpset IKAS' korps af surveyors skal gennemføre de eksterne vurderinger. Der forventes at blive uddannet personer, der under IKAS'/HQS' ledelse skal varetage akkreditering af de offentlige sygehuse skal have en særlig kompetence til at fungere som teamledere. Disse forventes uddannet i udlandet. I løbet af 2008 forberedes og i løbet af 2009 gennemføres første akkrediteringsrunde på de offentlige sygehuse. Den enkelte institution forventes akkrediteret på 3-6 dage af et team på ca. 3-7 surveyors. I forlængelse af punktet vedrørende "Rekruttering og honorering af surveyors" besluttede bestyrelsen den 21. december 2006, at der ydes den enkelte surveyor et honorar for deltagelse i akkrediteringsopgaver. Dette svare til ca. kr. 2,2 mio. Konsekvenserne af denne beslutning er nu indarbejdet i det reviderede budget for Tabel 7: Budget vedrørende surveyors OB 2007 Ændring B 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Surveyors Den kommunale projektorganisation Budgettet illustrerer, hvorledes den kommunale deltagelse i Den Danske Kvalitetsmodel påbegyndes med udgangspunkt i den etablerede udviklingsorganisation i IKAS og med henblik på at udarbejde et evalueringsgrundlag for det kommunale sundhedsvæsen. Dette indledende arbejde afsluttes i budgetår Det skal bemærkes, at de varige lønomkostninger er indeholdt i lønbudgettet. Desuden er udgiften til international rådgivning placeret under projektet international rådgivning, idet de kommunale standarder og tilhørende indikatorer udvikles i henhold til Den Danske Kvalitetsmodels grundskabelon for standard- og indikatorudvikling, således at der sikres et ensartet internationalt kvalitetsniveau. Tabel 8: Kommunal projektorganisation OB 2006 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Kommunal projektorganisation International rådgivning Som det fremgår af kontrakten med tilhørende bilag, vil HQS' hovedaktiviteter i 2007 være rådgivning i forbindelse med færdiggørelse af evalueringsgrundlaget, gennemførelse af pilottest, revision af evalueringsgrundlaget i forlængelse af høring og pilottest, kompetenceudvikling af IKAS' personale med henblik på at varetage nøglepersonuddannelse, forberedelse af ISQua-godkendelse af evalueringsgrundlaget, planlægning og gennemførelse af overdragelse af evalueringsgrundlaget til regionerne, planlægning og gennemførelse af Godkendt referat fra Side 7 af 20

8 surveyoruddannelse, kompetenceudvikling med henblik på ISQua-godkendelse af IKAS som akkrediteringsorganisation samt forberedelse og planlægning af første akkrediteringsrunde i 2008 og I overslagsåret 2009 er der overført kr. 2,2 mio. som følge af en tidsmæssig forskydning af kontakten med HQS, dette sker dog inden for den samlede økonomi for aftaleindgåelse med HQS. Tabel 9: International rådgivning OB 2007 Ændring B 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 International rådgivning Afsluttende bemærkning I de foregående afsnit er IKAS' opgaver for 2007 og for overslagsårene blevet overordnet beskrevet og udmøntet i forhold til budgetforslaget og -overslaget for henholdsvis 2007 og Der er flere steder i budgettet foretaget vurdering og skøn over de endelige udgifter på en række konti, da opgavernes indhold og tidsmæssige placering i en udviklingsperiode sker med en vis usikkerhed. Dette kan fortsat indebære korrektioner i budgettet i henholdsvis 2007 og Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra de bedst mulige vurderinger og skøn, idet den samlede budgetramme forventes overholdt. Det skal specielt understreges, at der i budgettet for 2007 og for overslagsårene alene er indarbejdet økonomiske og materielle (aktivitetsmæssige) forudsætninger, som knytter sig til udvikling og gennemførelse af Den Danske Kvalitetsmodel på de offentlige danske sygehuse samt den kommunale sektor for så vidt angår pilotprojektet omfattende 9 kommuner. Budgettet indeholder pt. ikke finansiering af aktiviteter, der vedrører praksissektoren, privathospitaler, Danmarks Apotekerforening eller akkrediteringsforretninger og international rådgivning på det kommunale område. Indstilling: På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2006 samt det ajourførte og reviderede budget for 2007 samt budgetoverslaget for indstilles, at: årsrapporten for 2006 godkendes det ajourførte og reviderede budget for 2007 samt budgetoverslaget for tages til efterretning Bilag: Årsrapport Revisionsprotokollat Disse bilag uddeles ligeledes på mødet. Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapporten for Det ajourførte og reviderede budget for 2007 samt budgetoverslaget for blev taget til efterretning med bemærkning om, at der på bestyrelsesmødet den 13. november 2007 medtages overslagsåret 2011 med det formål at synliggøre finansieringsbehovet i dette tredje budgetoverslagsår. Godkendt referat fra Side 8 af 20

9 Uddannelsesplan for surveyors fremlægges på næste bestyrelsesmøde den 4. september 2007 inkl. økonomiberegning. Godkendt referat fra Side 9 af 20

10 Punkt 94/07: Forelæggelse af den overordnede vurdering af høringssvar på evalueringsgrundlaget (standarder og indikatorer) på sygehusområdet samt stillingtagen til tidsplan og grundlag for den forestående pilottest og implementering af evalueringsgrundlaget på sygehusområdet Bestyrelsen besluttede i sit møde den 5. marts 2007, dagsordenens pkt. 80/07, at sende det forelagte standardmateriale i høring hos en række konkret besluttede høringsparter. Høringsperioden har fundet sted fra 11. april til 23. maj Høringsmaterialet er udarbejdet i tiden fra maj-november 2006 i en etableret udviklingsorganisation, bestående af ca. 350 faglige repræsentanter fra det danske sundhedsvæsen, hovedsageligt de offentlige sygehuse. Grundprincipperne for udviklingen af høringsmaterialet var baseret på forudsætningen om, at der inden for 37 givne temaer udarbejdes standarder og indikatorer, ca. 4 standarder og ca. 4 indikatorer pr. standard, svarende til i alt ca. 150 standarder og ca. 600 indikatorer. Instruksen til temagrupperne har været, at såfremt der fandtes fagligt grundlag for at anbefale flere eller færre standarder og indikatorer, end de forannævnte, kunne disse beskrives med henblik på en efterfølgende vurdering af, om de burde indgå i en senere version af DDKM. Derfor er det foreliggende materiale meget omfattende. Udviklingsarbejdet har været ledet af IKAS og løbende fulgt af deltagelse og rådgivning fra HQS. På baggrund af de omfattende høringssvar har IKAS foretaget en overordnet gennemgang af det indkomne høringsmateriale. Denne overordnede gennemgang er nærmere beskrevet i den vedlagte rapport af 19. juni 2007 vedrørende "Overordnet vurdering af høringssvar i Den Danske Kvalitetsmodel" (bilag 1). Nedenstående findes et kort resumé af den foretagne vurdering af høringsmaterialet. Samlet set konstaterer IKAS, at høringsparterne støtter de grundlæggende intentioner med DDKM, og at der i alt væsentlighed ikke er sat spørgsmålstegn ved temagruppernes arbejde med at beskrive, hvad der karakteriserer god kvalitet i sundhedsvæsenet. Imidlertid er det også klart, at høringsparterne finder, at den indeholdte kvalitetsovervågning er for omfattende. Dette skal ses i lyset af, at standarderne, som de foreligger i høringsversionen, afspejler de enkelte temagruppers syn på, hvad der kunne være relevant kvalitetsovervågning i relation til de enkelte temaer, mens der ikke har været foretaget en samlet vurdering af, hvad der skulle være en obligatorisk del af standarderne og indikatorerne i første generation af DDKM. IKAS vurderer på baggrund af høringssvarene, at det er essentielt, at denne afgrænsning foretages, inden standarderne sendes i pilottest. IKAS finder, at det er vigtigt, at det samlede sæt af indikatorer i DDKM fremstår som et dækkende, afbalanceret og realistisk indikatorsæt, der afspejler den samlede kvalitet i sygehusenes ydelser. IKAS er ligeledes enig i, at der bør ske en sproglig bearbejdning, både for at sikre en højere grad af ensartethed i standardernes udformning og for at sikre, at begreber anvendes konsistent og i overensstemmelse med gældende praksis, jf. mail af 14. maj til regionerne, temagruppeformændene, de 7 pilotsygehuse (bilag 4). IKAS vil ved revisionen være særlig opmærksom på, at standarderne gælder for hele sygehussektoren, både den somatiske og den psykiatriske del. Udviklingen af DDKM (første version) er besluttet gennemført i 4 faser: - udviklingsfasen (maj-november 2006) - høringsfasen (11. april maj 2007) - pilottestfasen Godkendt referat fra Side 10 af 20

11 - bestyrelsens beslutningsfase forud for overdragelse til implementering Efter den nu gennemførte udviklings- og høringsfase anses det for hensigtsmæssigt, at bestyrelsen beslutter grundlaget for den forestående pilottest af evalueringsgrundlaget efter revision af standardmaterialet. Det fremgår bl.a. af høringssvarene, at høringsgrundlaget opfattes som meget omfattende og arbejdskrævende. Derfor må det anbefales, at der foretages en vurdering af behovet for en reduktion af standardmaterialet og at denne vurdering og efterfølgende bestyrelsesbeslutning foretages, inden materialet sendes i pilottest ved de udpegede 7 sygehusenheder. Det må samtidig anbefales, at en revision af materialet sker under hensyntagen til, at DDKM skal understøtte ambitionen om et sundhedsvæsen på et internationalt højt niveau med en målbar og sammenlignelig kvalitet. Dette vil medføre en udsættelse af den tidligere planlagte pilottestperiode. Udviklingen af DDKM er som udgangspunkt baseret på en aftale mellem de stiftende parter, staten og regionerne. Dette princip har været fulgt ved inddragelse af regionerne i forbindelse med såvel færdiggørelse af udbudsgrundlaget for DDKM som efterfølgende i forbindelse med det omfattende udviklingsarbejde af DDKM. IKAS indstiller, at dette princip fortsat følges i forbindelse med en nærmere vurdering af de indkomne høringssvar. Det anbefales derfor, at der nedsættes en "revisionsgruppe" der forud for en pilottest af evalueringsgrundlaget gennemgår og vurderer høringssvarene med henblik på, at der skabes et beslutningsgrundlag for bestyrelsen. I denne "revisionsgruppe" indgår IKAS og fagpersoner fra regionerne. IKAS forelægger et konkret forslag til opgavebeskrivelse for og sammensætning af en "revisionsgruppe" (bilag 2). "Revisionsgruppen" forventes at kunne påbegynde sit arbejde i august 2007 og færdiggøre et beslutningsgrundlag for bestyrelsen ved årsskiftet 2007/2008. På denne baggrund har IKAS revideret sin procesplan for de enkelte faser i udviklingen af DDKM. Denne reviderede tidsplan vedlægges (bilag 3). Den reviderede tidsplan har været drøftet med den internationale rådgiver, HQS, som anbefaler denne. Det skal bemærkes, at ændringerne ikke får indflydelse på den overordnede konsulentaftale med HQS, for så vidt angår økonomi og opgaver. Indstilling: På denne baggrund indstilles det, at bestyrelsen - godkender nedsættelse af en "revisionsgruppe", jf. forudsætningerne i bilag 2 - godkender den reviderede tids- og procesplan, jf. bilag 3 Bilag: Bilag 1: Overordnet vurdering af høringssvar i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag 2: Opgavebeskrivelse for revisionsgruppe Bilag 3: Revideret tids- og procesplan Bilag 4: Mail af 14. maj til regionerne, temagruppeformændene, de 7 pilotsygehuse Godkendt referat fra Side 11 af 20

12 Beslutning: Overordnet vurdering af høringssvar i DDKM Bestyrelsen tog rapporten "overordnet vurdering af høringssvar" af 19. juni 2007 til efterretning med følgende bemærkninger: Indholdet af kampagnen vedrørende Operation LIFE er indarbejdet i det foreliggende standardmateriale. Henvisning til Operation LIFE udgår. Bestyrelsen tiltræder, at LUP samt de landsdækkende psykiatriundersøgelser anvendes af DDKM og lægges til grund for de standarder, der henviser til patienttilfredshedsundersøgelser. IKAS inddrages i tilrettelæggelsen af spørgeskemaerne på de to områder. Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal udarbejdes to typer af standarder; A og B standarder. Der udarbejdes alene ét sæt af standarder og indikatorer i færdiggørelsesprocessen af kvalitetsmodellen. Det overskydende materiale fra første generation inddrages ved udarbejdelsen af anden generation af DDKM. IKAS kontakter ISQua med henblik på indledende drøftelser af akkrediteringsomfang i første generation af DDKM. Bestyrelsen forudsætter en gennemskrivning af materialet samt en reduktion af det foreliggende standardmateriale i overensstemmelse med drøftelserne herom, bl.a. henset til volumen og relevans. HQS inddrages i det forestående revisionsarbejde. Revisionsgruppen Bestyrelsen tiltrådte det forelagte oplæg til nedsættelse af en revisionsgruppe med følgende bemærkninger: Revisionsgruppen færdiggør det foreliggende kommissorium og tidsplan med henblik på beslutning på bestyrelsesmødet den 4. september 2007 Endelig sammensætning af revisionsgruppen besluttes af bestyrelsesformanden og direktøren efter samråd med regionerne Medlemmerne af revisionsgruppen, der ledes af IKAS, udpeges på baggrund af særlige faglige og erfaringsmæssige kompetencer Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen indgår i revisionsgruppen Første møde i revisionsgruppen afholdes i august Det tilrettede kommissorium for revisionsgruppen skal bl.a. afspejle opgaven med at reducere og gennemskrive det foreliggende materiale. Revideret tids- og procesplan Bestyrelsen tiltrådte den forelagte ændrede tids- og procesplan, således at der forud for pilottestperiodens start er taget endelig stilling til revisionsgruppens oplæg. Der indarbejdes tid til en "snæver" høring i tidsplanen. Godkendt referat fra Side 12 af 20

13 Punkt 95/07: Strategi og økonomi for udviklingsarbejdet på det kommunale område Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 5. marts 2007, dagsordenens pkt. 82/07, at videreføre det kommunale udviklingsarbejde på basis af revideret perspektivnotat fra KL af 29. januar 2007 samt IKAS' notat af 23. februar 2007 vedrørende procesplan for den fortsatte kommunale deltagelse under DDKM. Bestyrelsen besluttede, at der skulle udarbejdes er revideret notat vedrørende organiseringen af udviklingsarbejdet mellem IKAS, KL og de implicerede kommuner. Hermed forelægges 2 notater: Et udmøntningsnotat og et budget. Vedrørende udmøntningsnotatet Notatet er baseret på tidligere forelagte notater samt efterfølgende drøftelser med KL. Notatet beskriver, hvordan IKAS i løbende samråd med KL har til hensigt at tilrettelægge udviklingen af den udvidede kommunale deltagelse. Metoden bygger på de erfaringer, der er gjort fra det af bestyrelsen tidligere godkendte og nu afsluttede pilotprojekt med inddragelse af 9 kommuner. Den beskrevne udviklingsfase strækker sig over 4 faser, hvor 1. fase startes september 2007 og 4. fase forventes afsluttet januar I hver fase udvikles 10 temaer og op til 15 kommuner har mulighed for at deltage i udviklingen af hvert tema. Således får 69 af landets 98 kommuner mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet i den første version af kommunale standarder under DDKM. Notatet beskriver nærmere de forskellige faser i udviklingsprocessen: Organisering af den fremtidige kommunale deltagelse Udviklingsfasen Nøglepersonuddannelse Pilottest Implementering Akkreditering International rådgivning Vedrørende budgettet Budgettet for kommunal deltagelse under DDKM af 18. juni 2007, jf. økonominotat til udmøntningsnotat af 18. juni 2007, følger aktiviteterne i udmøntningsnotatet i de forskellige faser i udviklingsprocessen. Budgettet er udtryk for KL s grundfinansiering på kr. 6,5 mio. årligt fra 2008 og i overslagsårene. Grundlæggende vil aktiviteterne på det kommunale område blive afstemt efter denne rammefinansiering. Som drøftet i bestyrelsesmødet den 5. marts 2007 skal der i konsekvens af den ændrede kommunale deltagelse under DDKM foretages de resulterende og tidligere drøftede ændringer i vedtægten, herunder tages stilling til KL s fremtidige repræsentation i bestyrelsen. Indstilling: På denne baggrund indstilles det, at: bestyrelsen tiltræder udmøntningsnotatet for det fremtidige kommunale kvalitetsudviklingsarbejde samt den i økonominotatet beskrevne tilhørende finansiering IKAS forelægger de resulterende ændringer i vedtægten på næste bestyrelsesmøde Godkendt referat fra Side 13 af 20

14 Bilag: Kommunal deltagelse under Den Danske Kvalitetsmodel, udmøntningsnotat bl.a. baseret på KL s notat om Perspektiver for udvikling af standarder på sundhedsområdet Budget for kommunal deltagelse under Den Danske Kvalitetsmodel Beslutning: Bestyrelsen drøftede principielt kvalitetsudvikling på det kommunale område. Med henblik på at skabe klarhed over de formelle vilkår forelægges dette på bestyrelsesmødet den 4. september Erling Poulsen tilkendegav ønske om, at KL repræsenteres med 2 medlemmer i bestyrelsen. Dette indgår i overvejelserne til beslutning på bestyrelsesmødet den 4. september For så vidt angår udmøntningsplan og økonomi for kommunal deltagelse, tiltrådte bestyrelsen, at IKAS fortsætter udviklingsarbejdet på dette grundlag. Godkendt referat fra Side 14 af 20

15 Punkt 96/07: Status for udviklingsarbejdet af it-selvevalueringssystemet TAK (= Tværgående Akkreditering og Kvalitetsudvikling) på sygehusområdet I forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er det forudsat, at der skal udvikles et it-system til understøttelse af akkrediteringsprocessen. Formålet med it-systemet er at understøtte implementeringen af DDKM ved at lette overblikket over kvalitetsarbejdet samt at spare tid, navnlig i forbindelse med distribution af standardmaterialet fra IKAS til sygehusene og på sygehusene ud til de enkelte afdelinger. Systemet indrettes også således, at IKAS kan anvende det som led i den interne håndtering af standardmaterialet. Systemet TAK - Tværgående Akkreditering og Kvalitetsudvikling - tilstræber at dække behov for funktionalitet og overblik på 4 områder, og systemet er opdelt i følgende 4 moduler: 1. TAK-fordeling 2. TAK-selvevaluering 3. TAK-journalaudit 4. TAK-survey Herudover skal TAK understøtte offentliggørelse af data. Denne del af systemet er ikke specificeret, da der ikke er taget stilling til, hvilke data, der skal offentliggøres. Funktionaliteten i de enkelte moduler er nærmere beskrevet i bilag 1. Systemet er en videreudvikling af rammesystemet Topica fra CSC, der bl.a. anvendes til kliniske databaser. Systemet er et webbaseret system, der tilbydes over Sundhedsdatanettet, CAP-IP-nettet eller det nye net fra CSC, hvor andre sygehussystemer skal køre. Regionerne afgør selv, over hvilket net, de ønsker at anvende TAK. Sikkerheden i systemet opfylder kravene, som stilles til systemer, der anvendes til kliniske databaser. Driften af systemet skal foregå hos it-leverandøren. Den hidtidige proces Processen har været tilrettelagt i overensstemmelse med den på bestyrelsesmødet den 21. december 2006, pkt. 77/06, godkendte it-strategi. Se nedenstående uddrag: 1. Genanvendelse af it-systemer, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt 2. Anvendelse af rammesystemer, således at specialudvikling undgås eller begrænses 3. Genanvendelse af organisationer, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt 4. Involvering af klinikere og kvalitetsmedarbejdere i sygehusvæsenet med henblik på udarbejdelse af kravspecifikationer og mindst muligt træk på interne ressourcer 5. Ekstern konsulentassistance med teknisk kendskab til systemarkitektur og arkitekturen inden for sundhedsvæsenet 6. Begrænse behovet for anvendelse af kvantitative data i første akkrediteringsrunde til kun at omfatte data i allerede eksisterede kliniske databaser Valg af system og leverandør er sket på baggrund af et samarbejde med den af regionerne udpegede itkontaktgruppe samt firmaet Silverbullet, der har deltaget i de strategiske overvejelser og den tekniske evaluering. Tre it-leverandører og deres eksisterende systemer har været evalueret på en række udvalgte punkter, og der er i marts 2007 udarbejdet en evalueringsrapport, som anbefaler at arbejde videre med CSC og videreudvikling af Topica. I øvrigt er KMS fra Tietor Enator samt QPR, Finland, blevet evalueret. Et indledende Godkendt referat fra Side 15 af 20

16 samarbejde om Topica har vist, at dette system kan løse opgaven med fordeling af standarder på baggrund af en mindre videreudvikling. IKAS har nu i samarbejde med en række brugere fra regioner og sygehuse fra februar til maj 2007 på foreløbig 3 møder arbejdet på at fremstille af en kravspecifikation. Første version forelå den 30. marts og anden version forelå den 15. maj For god ordens skyld bemærkes, at der er fokus på at undgå dobbeltregistrering. Brugergruppen har været en vigtig forudsætning for IKAS til afklaring og belysning af en række områder. Arbejdet har afdækket behovet for afklaring af en række principielle forhold med relation til hele akkrediteringsprocessen. Herudover er hovedprincipperne for TAK præsenteret på nøglepersonuddannelsen. Generelt er der bred tilslutning i kontaktgruppen og blandt de involverede brugere til TAK. Der har endvidere været fokuseret på adgangen til selvevalueringssystemet og anvendelsen af data fra dette system. Der er behov for afklaring af følgende principielle forhold: 1. Hvilke data skal offentliggøres og hvem har adgang til data, der opsamles med henblik på det interne kvalitetsudviklingsarbejde på det enkelte sygehus? 2. Hvem ejer data og har adgang til dem? 3. Hvilken dokumentation vil IKAS kræve fremlagt i TAK-survey, inden et survey? Den videre proces CSC har på baggrund af den fremsendte kravspecifikation den 30. maj 2007 fremsendt tilbud på den samlede løsning. Den samlede leverance ligger under udbudsgrænsen for udvikling af den del, der omfattes af første version af TAK, excl. drift. Løsningen forventes indkøbt over SKI-aftalen. Aftalen forventes indgået inden sommerferien for sygehusområdet. Drøftelser af behov og krav til it-løsning på kommuneområdet og apotekerområdet er ikke påbegyndt. Uanset forskydningen af tidsplanen for overdragelse af standardsættet til sygehusene fastholdes ittidsplanen: Afklaringsfase Kontrakt Præpilottest 1 Præpilottest 2 Brugertest Brugertest Overtagelses prøve Fuld pilottest Drift ??? Udvikling Konfigurering Tidsplanen inden "fuld pilottest" er afhængig af færdiggørelse af standardmaterialet, som skal gøres tilgængeligt i TAK, før der kan gennemføres en fuld it-pilottest. Godkendt referat fra Side 16 af 20

17 Samarbejdet med brugergruppen forventes genoptaget efter sommerferien med henblik på yderligere præcisering af krav til funktionalitet og aftestning af system. Der planlægges med en selvstændig it-pilottest for TAK med inddragelse af 2 sygehuse. Samarbejdsparter/organisering IKAS har indgået følgende aftaler om samarbejde: Kompetencecenter Øst: En konsulentaftale på 2 år om udvikling af funktionalitet i TAK-journalaudit, herunder specifikation af indikatorer Silverbullet ApS: Konsulentaftale om strategisk og teknisk sparring Organisering af TAK-udvikling Bestyrelsen IKAS ledelse Styregruppe IT-kontaktudvalg Konsulenter Sparring IT KCØ IT-leverandør Brugergrupper Styregruppen er nedsat af bestyrelsen 26 Der er efter drøftelse med Danske Regioner udarbejdet et kommissorium for en TAK-styregruppe med følgende repræsentanter: Lisbeth Nielsen (Danske Regioner) Dorte Bagger (Region Hovedstaden) Lars Demant (Region Sjælland) Lisbeth Rasmussen (Region Syddanmark) Hans Peder Graversen (Region Midtjylland) Jens Kjær-Rasmussen (Region Nordjylland) Fra IKAS varetages formandskabet af Hanne Østerby. På møde med direktør Otto Larsen blev det drøftet, at den nye EPJ-organisation kan indtræde i styregruppen. Styregruppen afholder et "sættemøde" den 19. juni På den baggrund forelægges forslag til kommissorium og sammensætning af styregruppe for bestyrelsen. Godkendt referat fra Side 17 af 20

18 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen: tager statusorientering vedrørende TAK til efterretning, og at IKAS efterfølgende på baggrund af arbejdet i styregruppen forelægger de fornødne formelle og principielle forhold for bestyrelsen godkender kommissorium og sammensætning af TAK-styregruppen Bilag: Bilag 1: Beskrivelse af funktionalitet i TAK Bilag 2: Kommissorium for TAK-styregruppen Beslutning: IKAS fremhævede behovet for afklaring af en række principielle forhold omkring det tidligere besluttede TAK-system. Disse forhold forelægges til beslutning på et kommende bestyrelsesmøde, jf. det omdelte bilag, side 3. Dette bilag vedhæftes referatet. IKAS fortsætter udviklingsarbejdet af TAK på det beskrevne grundlag, idet bestyrelsen nedsætter en rådgivningsgruppe under IKAS, jf. det vedlagte kommissorium, med repræsentation fra regionerne. Endvidere indgår Sundhedsstyrelsen for så vidt angår koordinering med EPJ udviklingen. Direktøren orienterede om aftaler med EPJ sekretariatet om det koordinerende udviklingsarbejde. Godkendt referat fra Side 18 af 20

19 Punkt 97/07: Gensidig orientering Intet til dette punkt. Godkendt referat fra Side 19 af 20

20 Pkt. 98/07: Eventuelt 1. Samarbejde mellem udviklingsarbejdet af EPJ og TAK 2. Personalesituationen 3. Opfølgning på konferencen i Odense den juni Blev nævnt under pkt. 96/07 2. Direktøren orienterede om den aktuelle personalesituation 3. Bestyrelsesformanden udtrykte stor tilfredshed med en vellykket konference Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes 4. september 2007 kl i IKAS Godkendt referat fra Side 20 af 20

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 28. januar 2009 Tid: Kl. 9.00 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone Christiansen Lone de Neergaard Vagn Nielsen Erling Friis Poulsen

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Vagn Nielsen Lisbeth Nielsen (suppleant) Lotte

Læs mere

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, 9000 Aalborg Dato: 15. april 2011 Tid: Kl. 9.30-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (formand) Jesper Gad Christensen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Max Bank Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 Revisionsprotokollat 2010 - side 1 af 8 1. Interne/kritiske revisorers

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere