Referat fra bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2007 kl IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th. Mødelokale 1 Deltagere: Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone de Neergaard Erling Friis Poulsen Vinni Breuning Pernille Slebsager Lone Christiansen Hanne Agerbak (suppl.) John Erik Pedersen Karsten Hundborg Hanne Østerby Carsten Engel David Mortensen (deltager i pkt. 93/07) Trille B. Johansen (referent) Godkendt referat fra Side 1 af 20

2 Dagsorden Pkt. 92/07 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Pkt. 93/07 Forelæggelse af regnskab 2006/ajourført budget 2007 Pkt. 94/07 Forelæggelse af den overordnede vurdering af høringssvar på evalueringsgrundlaget (standarder og indikatorer) på sygehusområdet samt stillingtagen til tidsplan og grundlag for den forestående pilottest og implementering af evalueringsgrundlaget på sygehusområdet Pkt. 95/07 Udmøntningsplan og økonomi for udviklingsarbejdet på det kommunale område Pkt. 96/07 Status for udviklingsarbejdet af it-selvevalueringssystemet TAK (= Tværgående Akkreditering og Kvalitetsudvikling) på sygehusområdet Pkt. 97/07 Gensidig orientering Pkt. 98/07 Eventuelt - Samarbejde mellem udviklingsarbejdet af EPJ og TAK - Personalesituationen - Opfølgning på konferencen i Odense den juni 2007 Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 93/07: Årsrapport Revisionsprotokollat Bilag til pkt. 94/07: Bilag 1: Overordnet vurdering af høringssvar i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag 2: Opgavebeskrivelse for revisionsgruppe Bilag 3: Revideret tids- og procesplan Bilag 4: Mail af 14. maj til regionerne, temagruppeformændene, de 7 pilotsygehuse Bilag til pkt. 95/07 Kommunal deltagelse under Den Danske Kvalitetsmodel, udmøntningsnotat bl.a. baseret på KL s notat om Perspektiver for udvikling af standarder på sundhedsområdet Budget for kommunal deltagelse under Den Danske Kvalitetsmodel Bilag til pkt. 96/07: Bilag 1: Beskrivelse af funktionalitet i TAK Bilag 2: Kommissorium for TAK-styregruppen Godkendt referat fra Side 2 af 20

3 Punkt 92/07: Meddelelser ved bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden udtrykte, at han med glæde ser frem til arbejdet som IKAS' bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden orienterede om den etablerede kontakt mellem IKAS og EPJ. John Erik Pedersen orienterede om den nye kvalitetsreform i relation til DDKM. Godkendt referat fra Side 3 af 20

4 Punkt 93/07: Forelæggelse af regnskab 2006/ajourført budget 2007 KPMG har revideret årsrapporten for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) for regnskabsåret 1. januar december 2006, som aflægges efter årsregnskabsloven. Regnskabet aflægges på dette sene tidspunkt som følge af en aflysning af bestyrelsesmødet den 8. maj KPMG tilkendegiver, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der har ikke været anledning til forbehold eller bemærkninger fra revisionens side. Årsrapporten for 2006 viser et resultat på kr. 7,8 mio. Den finansielle egenkapital er opgjort til kr. 25 mio. ultimo Periodens resultat præges af en række periodeforskydninger. Som fremlagt for bestyrelsen ved godkendelsen af budget 2007 og overslagsårene på bestyrelsesmødet den 21. december 2006, pkt. 73/06, foretages der en overførsel af uforbrugte midler fra 2006 til budget til aktivitetsbestemte formål i forbindelse med udrulningen af grundprincipperne i Den Danske Kvalitetsmodel. Disse overførte midler finansierer bl.a. midler til en række af IKAS' flerårige hovedaktiviteter: International rådgivning, uddannelse af surveyors, standardudvikling og it-understøttet akkreditering. Set i forhold til de tidligere forudsætninger for 2006 og efterfølgende år i budgettet for medfører regnskabsresultatet for 2006 ikke nogen væsentlig ændring af forventninger til IKAS' økonomiske situation i perioden. Den finansielle egenkapital forventes dermed at ligge på et tilsvarende niveau, som fremlagt i budget ved udgangen af budgetperioden. Det skal for god orden skyld bemærkes, at den positive egenkapital i budgetperiodens slutning skal ses i lyset af det forventede udgiftspres i forbindelse med anden akkrediteringsrunde. Ajourført budget 2007 IKAS forelægger hermed oplæg til ajourført budget 2007 samt for overslagsårene Budgettet overholder den af de bevilgende parter udmeldte regulerede budgetramme. Det bemærkes, at budgettet rummer finansiering af de af bestyrelsen besluttede og højt prioriterede opgaver vedrørende de offentlige somatiske og psykiatriske sygehuse. Der er herudover indarbejdet de i bestyrelsen med KL vedtagne foreløbige kommunale udviklingsopgaver, inkl. den kommunale finansiering, jf. dagsordenens pkt. 95/07. Der er ikke herudover i det foreliggende budgetoplæg indarbejdet finansiering af yderligere udviklings- og akkrediteringsopgaver på det kommunale område eller til privathospitaler og -klinikker, idet dette forudsætter afklaring i bestyrelsen. Budgetoplægget vil blive korrigeret i overensstemmelse med bestyrelsens nærmere beslutninger. Generelle bemærkninger I forbindelse med udarbejdelsen af det ajourførte budget er der skønnet over udviklingen i den kommende treårsperiode (budgetoverslaget). Rammebudgettet er et overordnet budget med det formål, at bestyrelsen beslutter de overordnede prioriteringer for det kommende år, således at disse overvejelser bliver indarbejdet i den efterfølgende detailbudgettering. Godkendt referat fra Side 4 af 20

5 Budgettet er udarbejdet på baggrund af den eksisterende aftale om et årligt pristalsreguleret tilskud fra aftaleparterne, svarende til kr. 20 mio. i OB = oprindeligt budget AB = ajourført budget BO = budgetoverslag OB 2007 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Løn: Driftsudgifter: Hovedaktiviter: It-understøttet akkreditering International rådgivning Standardudvikling Surveyors Kommunal projektorganisation Indtægt Hovedtotal De økonomiske nøgletal Udgifter Bevilling Overførsel Balance Budgetoverslaget for perioden illustrerer aktivitetsforløb og udgiftsforløb. Den positive balance i 2010 på kr. 6,0 mio. skal ses i lyset af forventningerne til omkostninger i forbindelse med anden akkrediteringsrunde i Indtil videre vil finansieringsbehovet være "ujævnt" i de enkelte år som følge af, at der planlægges med 3-årige akkrediteringsrunder. Over tid forventes akkrediteringsforretningerne dog at foregå løbende år for år. Budgettets hovedelementer Indtægtssiden Indtægterne i budgetforslaget består af to dele; Bevilling samt indtægter. Budgettets indtægtsside er til dels udarbejdet på baggrund af den eksisterende aftale om en årligt pristalsreguleret bevilling fra aftaleparterne, svarende til kr. 20 mio. pr. år, og dels den kommunale aftale om en årlig pristalsreguleret bevilling fra Kommunernes Landsforening på kr. 1,6 mio. Nettorenteindtægten er i hele budgetperioden beregnet ud fra en forudsætning om en rente af likvide aktiver på 3,5% p.a. Renteindtægten er baseret på en likviditetsberegning, og indtægten udgør i 2007 og 2008 kr. 0,74 mio. I overslagsårene forventes et fald som følge af et mindre indestående, således at indtægten er på kr. 0,3 mio. Udgiftssiden De samlede udgifter til driften af Den Danske Kvalitetsmodel falder i det ajourførte budget for 2007 til kr. 24,1 mio. og er ved overslagsperiodens udgang på kr. 19,2 mio. For en redegørelse af ændringer i det ajourførte budget i forhold til det oprindelige budget samt overslagsår, henvises til de pågældende underafsnit i nærværende budgetforslag. Godkendt referat fra Side 5 af 20

6 Lønomkostninger Tabel 3: Gennemsnitligt antal heltidsstillinger OB 2007 AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Årsværk 16, ,6 22,6 22,6 I tabel 3 fremgår det gennemsnitlige antal heltidsstillinger i det ajourførte budget samt i overslagsårene. Antallet af medarbejdere i 2007 adskiller sig fra det tidligere budget på følgende punkter: Effekten af 4 vakante stillinger i 2007 og 2 nye faste stillinger i administrations- og it-afdelingen er indregnet. Disse ændringer er indarbejdet i budgettet for 2007 samt overslagsårene. Derudover er der i 2008 og frem indarbejdet 5 nye faste stillinger i kvalitetsafdelingen til varetagelse af client manager funktioner i forbindelse med akkrediteringsforretningerne. IKAS er organiseret således, at instituttet består af 3 afdelingen: Ledelsessekretariat, administrations- og itafdeling og kvalitetsafdeling. Ledelsessekretariatet er placeret under direktøren og består af 1 kontorfuldmægtig, 1 AC-fuldmægtig og 1 bogholderiassistent. Administrations- og it-afdelingen består af 1 afdelingschef, 1 fuldmægtig og 2 it-konsulenter. Kvalitetsafdelingen består af 1 kvalitetschef, 7 kvalitetskonsulenter og 1 assistent. Driftsomkostninger Driftsudgifterne i det ajourførte budget 2007 varierer i forhold til budget 2007 på et punkt. Grundet pladsmangel i IKAS nuværende lokaler og det dermed følgende behov for lokaleudvidelse, er der indarbejdet en øget udgift til lokaleleje. Helårsvirkningen af dette er indarbejdet i Det fremgår ligeledes af overslagsårene, at driftsudgifterne vil ligge på et konstant niveau set i forhold til Tabel 4: Driftsomkostninger OB 2007 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Driftsudgifter: Hovedaktiviteter Det skal indledningsvis understreges, at den økonomiske situation skal ses i lyset af en 4-årig budgetlægning. Samtidig skal opgørelsen ses i lyset af, at udgifter og vilkår som følge af udviklingen af it-understøttet akkreditering, udvikling af selvevalueringsmateriale og gennemførelsen af akkrediteringsforretningen i 2008 og 2009 ikke er endelig fastlagt. Gennem overslagsårene viser oversigten, at der sker nogle betydelige ændringer i projekternes økonomiske grundlag. I nedenstående afsnit vil grundlaget for disse ændringer blive specificeret. It-understøttet akkreditering Kvalitetsmodellens standarder og indikatorer, selvevalueringer og rapporteringer forudsætter en veludbygget it-infrastruktur til håndtering af kvalitetsmodellens store mængder og mange differentierede typer af data. Det angivne budget indeholder en række vurderinger og skøn, som bl.a. vedrører den endelige kontrakt med en it-leverandør samt systemvalg. Der er ingen ændring i forhold til det oprindelige budget. Tabel 5: Budget vedrørende it-understøttet akkreditering OB 2007 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 It-understøttet akkreditering Godkendt referat fra Side 6 af 20

7 Udvikling af standarder I 2007 fortsættes videreudviklingen af kvalitetsstandarderne med tilhørende indikatorer og der foretages en revision af evalueringsgrundlaget. I forlængelse af høring og pilottest af evalueringsgrundlaget primo 2008 vil der løbende være behov for kontakt til temagrupperne - især formandskaberne og sekretariaterne. Budgettet til standardudvikling i overslagsårene varierer, således at der afsættes kr. 1 mio. i 2008, kr. 3 mio. i 2009 og kr. 2 mio. i Budgettet i 2008 skal ses i konsekvens af påbegyndelsen af første akkrediteringsrunde, mens det i de øvrige overslagsår er betinget af udviklingen af standarder rettet imod anden akkrediteringsrunde i 2010/2011. Der er ingen ændring i forhold til det oprindelige budget. Tabel 6: Budget for standardudvikling OB 2007 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Standardudvikling Surveyorkorpset IKAS' korps af surveyors skal gennemføre de eksterne vurderinger. Der forventes at blive uddannet personer, der under IKAS'/HQS' ledelse skal varetage akkreditering af de offentlige sygehuse skal have en særlig kompetence til at fungere som teamledere. Disse forventes uddannet i udlandet. I løbet af 2008 forberedes og i løbet af 2009 gennemføres første akkrediteringsrunde på de offentlige sygehuse. Den enkelte institution forventes akkrediteret på 3-6 dage af et team på ca. 3-7 surveyors. I forlængelse af punktet vedrørende "Rekruttering og honorering af surveyors" besluttede bestyrelsen den 21. december 2006, at der ydes den enkelte surveyor et honorar for deltagelse i akkrediteringsopgaver. Dette svare til ca. kr. 2,2 mio. Konsekvenserne af denne beslutning er nu indarbejdet i det reviderede budget for Tabel 7: Budget vedrørende surveyors OB 2007 Ændring B 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Surveyors Den kommunale projektorganisation Budgettet illustrerer, hvorledes den kommunale deltagelse i Den Danske Kvalitetsmodel påbegyndes med udgangspunkt i den etablerede udviklingsorganisation i IKAS og med henblik på at udarbejde et evalueringsgrundlag for det kommunale sundhedsvæsen. Dette indledende arbejde afsluttes i budgetår Det skal bemærkes, at de varige lønomkostninger er indeholdt i lønbudgettet. Desuden er udgiften til international rådgivning placeret under projektet international rådgivning, idet de kommunale standarder og tilhørende indikatorer udvikles i henhold til Den Danske Kvalitetsmodels grundskabelon for standard- og indikatorudvikling, således at der sikres et ensartet internationalt kvalitetsniveau. Tabel 8: Kommunal projektorganisation OB 2006 Ændring AB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Kommunal projektorganisation International rådgivning Som det fremgår af kontrakten med tilhørende bilag, vil HQS' hovedaktiviteter i 2007 være rådgivning i forbindelse med færdiggørelse af evalueringsgrundlaget, gennemførelse af pilottest, revision af evalueringsgrundlaget i forlængelse af høring og pilottest, kompetenceudvikling af IKAS' personale med henblik på at varetage nøglepersonuddannelse, forberedelse af ISQua-godkendelse af evalueringsgrundlaget, planlægning og gennemførelse af overdragelse af evalueringsgrundlaget til regionerne, planlægning og gennemførelse af Godkendt referat fra Side 7 af 20

8 surveyoruddannelse, kompetenceudvikling med henblik på ISQua-godkendelse af IKAS som akkrediteringsorganisation samt forberedelse og planlægning af første akkrediteringsrunde i 2008 og I overslagsåret 2009 er der overført kr. 2,2 mio. som følge af en tidsmæssig forskydning af kontakten med HQS, dette sker dog inden for den samlede økonomi for aftaleindgåelse med HQS. Tabel 9: International rådgivning OB 2007 Ændring B 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 International rådgivning Afsluttende bemærkning I de foregående afsnit er IKAS' opgaver for 2007 og for overslagsårene blevet overordnet beskrevet og udmøntet i forhold til budgetforslaget og -overslaget for henholdsvis 2007 og Der er flere steder i budgettet foretaget vurdering og skøn over de endelige udgifter på en række konti, da opgavernes indhold og tidsmæssige placering i en udviklingsperiode sker med en vis usikkerhed. Dette kan fortsat indebære korrektioner i budgettet i henholdsvis 2007 og Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra de bedst mulige vurderinger og skøn, idet den samlede budgetramme forventes overholdt. Det skal specielt understreges, at der i budgettet for 2007 og for overslagsårene alene er indarbejdet økonomiske og materielle (aktivitetsmæssige) forudsætninger, som knytter sig til udvikling og gennemførelse af Den Danske Kvalitetsmodel på de offentlige danske sygehuse samt den kommunale sektor for så vidt angår pilotprojektet omfattende 9 kommuner. Budgettet indeholder pt. ikke finansiering af aktiviteter, der vedrører praksissektoren, privathospitaler, Danmarks Apotekerforening eller akkrediteringsforretninger og international rådgivning på det kommunale område. Indstilling: På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2006 samt det ajourførte og reviderede budget for 2007 samt budgetoverslaget for indstilles, at: årsrapporten for 2006 godkendes det ajourførte og reviderede budget for 2007 samt budgetoverslaget for tages til efterretning Bilag: Årsrapport Revisionsprotokollat Disse bilag uddeles ligeledes på mødet. Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapporten for Det ajourførte og reviderede budget for 2007 samt budgetoverslaget for blev taget til efterretning med bemærkning om, at der på bestyrelsesmødet den 13. november 2007 medtages overslagsåret 2011 med det formål at synliggøre finansieringsbehovet i dette tredje budgetoverslagsår. Godkendt referat fra Side 8 af 20

9 Uddannelsesplan for surveyors fremlægges på næste bestyrelsesmøde den 4. september 2007 inkl. økonomiberegning. Godkendt referat fra Side 9 af 20

10 Punkt 94/07: Forelæggelse af den overordnede vurdering af høringssvar på evalueringsgrundlaget (standarder og indikatorer) på sygehusområdet samt stillingtagen til tidsplan og grundlag for den forestående pilottest og implementering af evalueringsgrundlaget på sygehusområdet Bestyrelsen besluttede i sit møde den 5. marts 2007, dagsordenens pkt. 80/07, at sende det forelagte standardmateriale i høring hos en række konkret besluttede høringsparter. Høringsperioden har fundet sted fra 11. april til 23. maj Høringsmaterialet er udarbejdet i tiden fra maj-november 2006 i en etableret udviklingsorganisation, bestående af ca. 350 faglige repræsentanter fra det danske sundhedsvæsen, hovedsageligt de offentlige sygehuse. Grundprincipperne for udviklingen af høringsmaterialet var baseret på forudsætningen om, at der inden for 37 givne temaer udarbejdes standarder og indikatorer, ca. 4 standarder og ca. 4 indikatorer pr. standard, svarende til i alt ca. 150 standarder og ca. 600 indikatorer. Instruksen til temagrupperne har været, at såfremt der fandtes fagligt grundlag for at anbefale flere eller færre standarder og indikatorer, end de forannævnte, kunne disse beskrives med henblik på en efterfølgende vurdering af, om de burde indgå i en senere version af DDKM. Derfor er det foreliggende materiale meget omfattende. Udviklingsarbejdet har været ledet af IKAS og løbende fulgt af deltagelse og rådgivning fra HQS. På baggrund af de omfattende høringssvar har IKAS foretaget en overordnet gennemgang af det indkomne høringsmateriale. Denne overordnede gennemgang er nærmere beskrevet i den vedlagte rapport af 19. juni 2007 vedrørende "Overordnet vurdering af høringssvar i Den Danske Kvalitetsmodel" (bilag 1). Nedenstående findes et kort resumé af den foretagne vurdering af høringsmaterialet. Samlet set konstaterer IKAS, at høringsparterne støtter de grundlæggende intentioner med DDKM, og at der i alt væsentlighed ikke er sat spørgsmålstegn ved temagruppernes arbejde med at beskrive, hvad der karakteriserer god kvalitet i sundhedsvæsenet. Imidlertid er det også klart, at høringsparterne finder, at den indeholdte kvalitetsovervågning er for omfattende. Dette skal ses i lyset af, at standarderne, som de foreligger i høringsversionen, afspejler de enkelte temagruppers syn på, hvad der kunne være relevant kvalitetsovervågning i relation til de enkelte temaer, mens der ikke har været foretaget en samlet vurdering af, hvad der skulle være en obligatorisk del af standarderne og indikatorerne i første generation af DDKM. IKAS vurderer på baggrund af høringssvarene, at det er essentielt, at denne afgrænsning foretages, inden standarderne sendes i pilottest. IKAS finder, at det er vigtigt, at det samlede sæt af indikatorer i DDKM fremstår som et dækkende, afbalanceret og realistisk indikatorsæt, der afspejler den samlede kvalitet i sygehusenes ydelser. IKAS er ligeledes enig i, at der bør ske en sproglig bearbejdning, både for at sikre en højere grad af ensartethed i standardernes udformning og for at sikre, at begreber anvendes konsistent og i overensstemmelse med gældende praksis, jf. mail af 14. maj til regionerne, temagruppeformændene, de 7 pilotsygehuse (bilag 4). IKAS vil ved revisionen være særlig opmærksom på, at standarderne gælder for hele sygehussektoren, både den somatiske og den psykiatriske del. Udviklingen af DDKM (første version) er besluttet gennemført i 4 faser: - udviklingsfasen (maj-november 2006) - høringsfasen (11. april maj 2007) - pilottestfasen Godkendt referat fra Side 10 af 20

11 - bestyrelsens beslutningsfase forud for overdragelse til implementering Efter den nu gennemførte udviklings- og høringsfase anses det for hensigtsmæssigt, at bestyrelsen beslutter grundlaget for den forestående pilottest af evalueringsgrundlaget efter revision af standardmaterialet. Det fremgår bl.a. af høringssvarene, at høringsgrundlaget opfattes som meget omfattende og arbejdskrævende. Derfor må det anbefales, at der foretages en vurdering af behovet for en reduktion af standardmaterialet og at denne vurdering og efterfølgende bestyrelsesbeslutning foretages, inden materialet sendes i pilottest ved de udpegede 7 sygehusenheder. Det må samtidig anbefales, at en revision af materialet sker under hensyntagen til, at DDKM skal understøtte ambitionen om et sundhedsvæsen på et internationalt højt niveau med en målbar og sammenlignelig kvalitet. Dette vil medføre en udsættelse af den tidligere planlagte pilottestperiode. Udviklingen af DDKM er som udgangspunkt baseret på en aftale mellem de stiftende parter, staten og regionerne. Dette princip har været fulgt ved inddragelse af regionerne i forbindelse med såvel færdiggørelse af udbudsgrundlaget for DDKM som efterfølgende i forbindelse med det omfattende udviklingsarbejde af DDKM. IKAS indstiller, at dette princip fortsat følges i forbindelse med en nærmere vurdering af de indkomne høringssvar. Det anbefales derfor, at der nedsættes en "revisionsgruppe" der forud for en pilottest af evalueringsgrundlaget gennemgår og vurderer høringssvarene med henblik på, at der skabes et beslutningsgrundlag for bestyrelsen. I denne "revisionsgruppe" indgår IKAS og fagpersoner fra regionerne. IKAS forelægger et konkret forslag til opgavebeskrivelse for og sammensætning af en "revisionsgruppe" (bilag 2). "Revisionsgruppen" forventes at kunne påbegynde sit arbejde i august 2007 og færdiggøre et beslutningsgrundlag for bestyrelsen ved årsskiftet 2007/2008. På denne baggrund har IKAS revideret sin procesplan for de enkelte faser i udviklingen af DDKM. Denne reviderede tidsplan vedlægges (bilag 3). Den reviderede tidsplan har været drøftet med den internationale rådgiver, HQS, som anbefaler denne. Det skal bemærkes, at ændringerne ikke får indflydelse på den overordnede konsulentaftale med HQS, for så vidt angår økonomi og opgaver. Indstilling: På denne baggrund indstilles det, at bestyrelsen - godkender nedsættelse af en "revisionsgruppe", jf. forudsætningerne i bilag 2 - godkender den reviderede tids- og procesplan, jf. bilag 3 Bilag: Bilag 1: Overordnet vurdering af høringssvar i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag 2: Opgavebeskrivelse for revisionsgruppe Bilag 3: Revideret tids- og procesplan Bilag 4: Mail af 14. maj til regionerne, temagruppeformændene, de 7 pilotsygehuse Godkendt referat fra Side 11 af 20

12 Beslutning: Overordnet vurdering af høringssvar i DDKM Bestyrelsen tog rapporten "overordnet vurdering af høringssvar" af 19. juni 2007 til efterretning med følgende bemærkninger: Indholdet af kampagnen vedrørende Operation LIFE er indarbejdet i det foreliggende standardmateriale. Henvisning til Operation LIFE udgår. Bestyrelsen tiltræder, at LUP samt de landsdækkende psykiatriundersøgelser anvendes af DDKM og lægges til grund for de standarder, der henviser til patienttilfredshedsundersøgelser. IKAS inddrages i tilrettelæggelsen af spørgeskemaerne på de to områder. Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal udarbejdes to typer af standarder; A og B standarder. Der udarbejdes alene ét sæt af standarder og indikatorer i færdiggørelsesprocessen af kvalitetsmodellen. Det overskydende materiale fra første generation inddrages ved udarbejdelsen af anden generation af DDKM. IKAS kontakter ISQua med henblik på indledende drøftelser af akkrediteringsomfang i første generation af DDKM. Bestyrelsen forudsætter en gennemskrivning af materialet samt en reduktion af det foreliggende standardmateriale i overensstemmelse med drøftelserne herom, bl.a. henset til volumen og relevans. HQS inddrages i det forestående revisionsarbejde. Revisionsgruppen Bestyrelsen tiltrådte det forelagte oplæg til nedsættelse af en revisionsgruppe med følgende bemærkninger: Revisionsgruppen færdiggør det foreliggende kommissorium og tidsplan med henblik på beslutning på bestyrelsesmødet den 4. september 2007 Endelig sammensætning af revisionsgruppen besluttes af bestyrelsesformanden og direktøren efter samråd med regionerne Medlemmerne af revisionsgruppen, der ledes af IKAS, udpeges på baggrund af særlige faglige og erfaringsmæssige kompetencer Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen indgår i revisionsgruppen Første møde i revisionsgruppen afholdes i august Det tilrettede kommissorium for revisionsgruppen skal bl.a. afspejle opgaven med at reducere og gennemskrive det foreliggende materiale. Revideret tids- og procesplan Bestyrelsen tiltrådte den forelagte ændrede tids- og procesplan, således at der forud for pilottestperiodens start er taget endelig stilling til revisionsgruppens oplæg. Der indarbejdes tid til en "snæver" høring i tidsplanen. Godkendt referat fra Side 12 af 20

13 Punkt 95/07: Strategi og økonomi for udviklingsarbejdet på det kommunale område Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 5. marts 2007, dagsordenens pkt. 82/07, at videreføre det kommunale udviklingsarbejde på basis af revideret perspektivnotat fra KL af 29. januar 2007 samt IKAS' notat af 23. februar 2007 vedrørende procesplan for den fortsatte kommunale deltagelse under DDKM. Bestyrelsen besluttede, at der skulle udarbejdes er revideret notat vedrørende organiseringen af udviklingsarbejdet mellem IKAS, KL og de implicerede kommuner. Hermed forelægges 2 notater: Et udmøntningsnotat og et budget. Vedrørende udmøntningsnotatet Notatet er baseret på tidligere forelagte notater samt efterfølgende drøftelser med KL. Notatet beskriver, hvordan IKAS i løbende samråd med KL har til hensigt at tilrettelægge udviklingen af den udvidede kommunale deltagelse. Metoden bygger på de erfaringer, der er gjort fra det af bestyrelsen tidligere godkendte og nu afsluttede pilotprojekt med inddragelse af 9 kommuner. Den beskrevne udviklingsfase strækker sig over 4 faser, hvor 1. fase startes september 2007 og 4. fase forventes afsluttet januar I hver fase udvikles 10 temaer og op til 15 kommuner har mulighed for at deltage i udviklingen af hvert tema. Således får 69 af landets 98 kommuner mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet i den første version af kommunale standarder under DDKM. Notatet beskriver nærmere de forskellige faser i udviklingsprocessen: Organisering af den fremtidige kommunale deltagelse Udviklingsfasen Nøglepersonuddannelse Pilottest Implementering Akkreditering International rådgivning Vedrørende budgettet Budgettet for kommunal deltagelse under DDKM af 18. juni 2007, jf. økonominotat til udmøntningsnotat af 18. juni 2007, følger aktiviteterne i udmøntningsnotatet i de forskellige faser i udviklingsprocessen. Budgettet er udtryk for KL s grundfinansiering på kr. 6,5 mio. årligt fra 2008 og i overslagsårene. Grundlæggende vil aktiviteterne på det kommunale område blive afstemt efter denne rammefinansiering. Som drøftet i bestyrelsesmødet den 5. marts 2007 skal der i konsekvens af den ændrede kommunale deltagelse under DDKM foretages de resulterende og tidligere drøftede ændringer i vedtægten, herunder tages stilling til KL s fremtidige repræsentation i bestyrelsen. Indstilling: På denne baggrund indstilles det, at: bestyrelsen tiltræder udmøntningsnotatet for det fremtidige kommunale kvalitetsudviklingsarbejde samt den i økonominotatet beskrevne tilhørende finansiering IKAS forelægger de resulterende ændringer i vedtægten på næste bestyrelsesmøde Godkendt referat fra Side 13 af 20

14 Bilag: Kommunal deltagelse under Den Danske Kvalitetsmodel, udmøntningsnotat bl.a. baseret på KL s notat om Perspektiver for udvikling af standarder på sundhedsområdet Budget for kommunal deltagelse under Den Danske Kvalitetsmodel Beslutning: Bestyrelsen drøftede principielt kvalitetsudvikling på det kommunale område. Med henblik på at skabe klarhed over de formelle vilkår forelægges dette på bestyrelsesmødet den 4. september Erling Poulsen tilkendegav ønske om, at KL repræsenteres med 2 medlemmer i bestyrelsen. Dette indgår i overvejelserne til beslutning på bestyrelsesmødet den 4. september For så vidt angår udmøntningsplan og økonomi for kommunal deltagelse, tiltrådte bestyrelsen, at IKAS fortsætter udviklingsarbejdet på dette grundlag. Godkendt referat fra Side 14 af 20

15 Punkt 96/07: Status for udviklingsarbejdet af it-selvevalueringssystemet TAK (= Tværgående Akkreditering og Kvalitetsudvikling) på sygehusområdet I forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er det forudsat, at der skal udvikles et it-system til understøttelse af akkrediteringsprocessen. Formålet med it-systemet er at understøtte implementeringen af DDKM ved at lette overblikket over kvalitetsarbejdet samt at spare tid, navnlig i forbindelse med distribution af standardmaterialet fra IKAS til sygehusene og på sygehusene ud til de enkelte afdelinger. Systemet indrettes også således, at IKAS kan anvende det som led i den interne håndtering af standardmaterialet. Systemet TAK - Tværgående Akkreditering og Kvalitetsudvikling - tilstræber at dække behov for funktionalitet og overblik på 4 områder, og systemet er opdelt i følgende 4 moduler: 1. TAK-fordeling 2. TAK-selvevaluering 3. TAK-journalaudit 4. TAK-survey Herudover skal TAK understøtte offentliggørelse af data. Denne del af systemet er ikke specificeret, da der ikke er taget stilling til, hvilke data, der skal offentliggøres. Funktionaliteten i de enkelte moduler er nærmere beskrevet i bilag 1. Systemet er en videreudvikling af rammesystemet Topica fra CSC, der bl.a. anvendes til kliniske databaser. Systemet er et webbaseret system, der tilbydes over Sundhedsdatanettet, CAP-IP-nettet eller det nye net fra CSC, hvor andre sygehussystemer skal køre. Regionerne afgør selv, over hvilket net, de ønsker at anvende TAK. Sikkerheden i systemet opfylder kravene, som stilles til systemer, der anvendes til kliniske databaser. Driften af systemet skal foregå hos it-leverandøren. Den hidtidige proces Processen har været tilrettelagt i overensstemmelse med den på bestyrelsesmødet den 21. december 2006, pkt. 77/06, godkendte it-strategi. Se nedenstående uddrag: 1. Genanvendelse af it-systemer, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt 2. Anvendelse af rammesystemer, således at specialudvikling undgås eller begrænses 3. Genanvendelse af organisationer, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt 4. Involvering af klinikere og kvalitetsmedarbejdere i sygehusvæsenet med henblik på udarbejdelse af kravspecifikationer og mindst muligt træk på interne ressourcer 5. Ekstern konsulentassistance med teknisk kendskab til systemarkitektur og arkitekturen inden for sundhedsvæsenet 6. Begrænse behovet for anvendelse af kvantitative data i første akkrediteringsrunde til kun at omfatte data i allerede eksisterede kliniske databaser Valg af system og leverandør er sket på baggrund af et samarbejde med den af regionerne udpegede itkontaktgruppe samt firmaet Silverbullet, der har deltaget i de strategiske overvejelser og den tekniske evaluering. Tre it-leverandører og deres eksisterende systemer har været evalueret på en række udvalgte punkter, og der er i marts 2007 udarbejdet en evalueringsrapport, som anbefaler at arbejde videre med CSC og videreudvikling af Topica. I øvrigt er KMS fra Tietor Enator samt QPR, Finland, blevet evalueret. Et indledende Godkendt referat fra Side 15 af 20

16 samarbejde om Topica har vist, at dette system kan løse opgaven med fordeling af standarder på baggrund af en mindre videreudvikling. IKAS har nu i samarbejde med en række brugere fra regioner og sygehuse fra februar til maj 2007 på foreløbig 3 møder arbejdet på at fremstille af en kravspecifikation. Første version forelå den 30. marts og anden version forelå den 15. maj For god ordens skyld bemærkes, at der er fokus på at undgå dobbeltregistrering. Brugergruppen har været en vigtig forudsætning for IKAS til afklaring og belysning af en række områder. Arbejdet har afdækket behovet for afklaring af en række principielle forhold med relation til hele akkrediteringsprocessen. Herudover er hovedprincipperne for TAK præsenteret på nøglepersonuddannelsen. Generelt er der bred tilslutning i kontaktgruppen og blandt de involverede brugere til TAK. Der har endvidere været fokuseret på adgangen til selvevalueringssystemet og anvendelsen af data fra dette system. Der er behov for afklaring af følgende principielle forhold: 1. Hvilke data skal offentliggøres og hvem har adgang til data, der opsamles med henblik på det interne kvalitetsudviklingsarbejde på det enkelte sygehus? 2. Hvem ejer data og har adgang til dem? 3. Hvilken dokumentation vil IKAS kræve fremlagt i TAK-survey, inden et survey? Den videre proces CSC har på baggrund af den fremsendte kravspecifikation den 30. maj 2007 fremsendt tilbud på den samlede løsning. Den samlede leverance ligger under udbudsgrænsen for udvikling af den del, der omfattes af første version af TAK, excl. drift. Løsningen forventes indkøbt over SKI-aftalen. Aftalen forventes indgået inden sommerferien for sygehusområdet. Drøftelser af behov og krav til it-løsning på kommuneområdet og apotekerområdet er ikke påbegyndt. Uanset forskydningen af tidsplanen for overdragelse af standardsættet til sygehusene fastholdes ittidsplanen: Afklaringsfase Kontrakt Præpilottest 1 Præpilottest 2 Brugertest Brugertest Overtagelses prøve Fuld pilottest Drift ??? Udvikling Konfigurering Tidsplanen inden "fuld pilottest" er afhængig af færdiggørelse af standardmaterialet, som skal gøres tilgængeligt i TAK, før der kan gennemføres en fuld it-pilottest. Godkendt referat fra Side 16 af 20

17 Samarbejdet med brugergruppen forventes genoptaget efter sommerferien med henblik på yderligere præcisering af krav til funktionalitet og aftestning af system. Der planlægges med en selvstændig it-pilottest for TAK med inddragelse af 2 sygehuse. Samarbejdsparter/organisering IKAS har indgået følgende aftaler om samarbejde: Kompetencecenter Øst: En konsulentaftale på 2 år om udvikling af funktionalitet i TAK-journalaudit, herunder specifikation af indikatorer Silverbullet ApS: Konsulentaftale om strategisk og teknisk sparring Organisering af TAK-udvikling Bestyrelsen IKAS ledelse Styregruppe IT-kontaktudvalg Konsulenter Sparring IT KCØ IT-leverandør Brugergrupper Styregruppen er nedsat af bestyrelsen 26 Der er efter drøftelse med Danske Regioner udarbejdet et kommissorium for en TAK-styregruppe med følgende repræsentanter: Lisbeth Nielsen (Danske Regioner) Dorte Bagger (Region Hovedstaden) Lars Demant (Region Sjælland) Lisbeth Rasmussen (Region Syddanmark) Hans Peder Graversen (Region Midtjylland) Jens Kjær-Rasmussen (Region Nordjylland) Fra IKAS varetages formandskabet af Hanne Østerby. På møde med direktør Otto Larsen blev det drøftet, at den nye EPJ-organisation kan indtræde i styregruppen. Styregruppen afholder et "sættemøde" den 19. juni På den baggrund forelægges forslag til kommissorium og sammensætning af styregruppe for bestyrelsen. Godkendt referat fra Side 17 af 20

18 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen: tager statusorientering vedrørende TAK til efterretning, og at IKAS efterfølgende på baggrund af arbejdet i styregruppen forelægger de fornødne formelle og principielle forhold for bestyrelsen godkender kommissorium og sammensætning af TAK-styregruppen Bilag: Bilag 1: Beskrivelse af funktionalitet i TAK Bilag 2: Kommissorium for TAK-styregruppen Beslutning: IKAS fremhævede behovet for afklaring af en række principielle forhold omkring det tidligere besluttede TAK-system. Disse forhold forelægges til beslutning på et kommende bestyrelsesmøde, jf. det omdelte bilag, side 3. Dette bilag vedhæftes referatet. IKAS fortsætter udviklingsarbejdet af TAK på det beskrevne grundlag, idet bestyrelsen nedsætter en rådgivningsgruppe under IKAS, jf. det vedlagte kommissorium, med repræsentation fra regionerne. Endvidere indgår Sundhedsstyrelsen for så vidt angår koordinering med EPJ udviklingen. Direktøren orienterede om aftaler med EPJ sekretariatet om det koordinerende udviklingsarbejde. Godkendt referat fra Side 18 af 20

19 Punkt 97/07: Gensidig orientering Intet til dette punkt. Godkendt referat fra Side 19 af 20

20 Pkt. 98/07: Eventuelt 1. Samarbejde mellem udviklingsarbejdet af EPJ og TAK 2. Personalesituationen 3. Opfølgning på konferencen i Odense den juni Blev nævnt under pkt. 96/07 2. Direktøren orienterede om den aktuelle personalesituation 3. Bestyrelsesformanden udtrykte stor tilfredshed med en vellykket konference Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes 4. september 2007 kl i IKAS Godkendt referat fra Side 20 af 20

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 13. november 2007 kl. 9.30-11.30 Mødet slutter med frokost (Mødet slutter 11.30, så der er mulighed for at nå fly fra Tirstrup med afgang kl. 12.40 til Kastrup) IKAS, Olof Palmes

Læs mere

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 28. januar 2009 Tid: Kl. 9.00 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone Christiansen Lone de Neergaard Vagn Nielsen Erling Friis Poulsen

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Vagn Nielsen Lisbeth Nielsen (suppleant) Lotte

Læs mere

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler R E F E R A T Ekstraordinært bestyrelsesmøde Sted: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10, Mødelokale 1107 Dato: 19. august 2009 Tid: Kl. 10.00-11.30 Deltagere Jesper Fisker (formand)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 26. marts 2008 kl. 10.00-13.00 Mødet slutter med frokost IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th. 8200 Århus N Deltagere: Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Vagn Nielsen

Læs mere

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 25. februar 2010 Tid: Kl

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 25. februar 2010 Tid: Kl R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 25. februar 2010 Tid: Kl. 9.15-12.30 Deltagere Fra IKAS Jesper Fisker (formand) Karsten Hundborg Jens Elkjær (næstformand) Carsten Engel Lisbeth

Læs mere

Pernille Slebsager Jesper Poulsen - deltager i pkt. 199/09-202/09 Vinni Breuning Lotte Fonnesbæk

Pernille Slebsager Jesper Poulsen - deltager i pkt. 199/09-202/09 Vinni Breuning Lotte Fonnesbæk R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Dato: 22. september 2009 Tid: Kl. 9.00 Deltagere Fra IKAS Jesper Fisker (formand) Karsten Hundborg Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Mødet afholdes som videomøde Dato: 3. juni 2013 Tid: Kl. 13.00-14.00 Deltagere Fra IKAS Vagn Nielsen(formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N / Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Dato: 29. november 2016 Tid: 9.15-11.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand)

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N / Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Dato: 21. juni 2016 Tid: Kl. 9.15-11.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand)

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Tanker om og status på Den Danske KvalitetsModel

Tanker om og status på Den Danske KvalitetsModel Tanker om og status på Den Danske KvalitetsModel fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Af Carsten Engel, Birgitte Randrup Krog, Hanne Østerby, Marianne Eberhardt, Lone Flarup og

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Lægerne Skt.

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Lægerne Skt. REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 14. oktober 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE ÅBEN REFERAT fra SUNDHEDSDIREKTIONEN ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl. 15.00-18.00 I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN 12 7100 VEJLE Deltagere: Sundhedsdirektør Jens Elkjær. Direktør Jane Kraglund. Endvidere

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 24. juni 2015, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Michael Skov Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl. 9.30-12.30 Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 30.09.2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

KVALITETSUDVIKLING AF PROFESSIONSSPORET, UDDANNELSEN I MEDICIN

KVALITETSUDVIKLING AF PROFESSIONSSPORET, UDDANNELSEN I MEDICIN Enheden for Uddannelsesudvikling Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet KVALITETSUDVIKLING AF PROFESSIONSSPORET, UDDANNELSEN I MEDICIN Vejledning for arbejdsprocesser i temagrupperne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 1 2 DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 3 Formål med workshoppen Introducere til DDKM i kommunerne Kvalitetsudvikling At skabe et grundlag for,

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 15. januar 2014 kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé 13, 1.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 10 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Afklarede sager. Apotek

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Afklarede sager. Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, mødelokale 2 Dato: 14. marts 2013 Tid: Kl. 9.00-12.00 Deltagere Vagn Nielsen(formand) Bodil Bjerg (suppl.) Jens Elkjær (næstformand) Birthe

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 3. maj 2016 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 3. maj 2016 i Havnekontoret Juridisk Kontor Dagsorden til mødet i Havnebestyrelsen 3. maj 2016 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 20 Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. marts 2016 Side 30 21 Valg af ny næstformand

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere