Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser"

Transkript

1 Projekt: Deltagere: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Danmarks Radio; Rigshospitalets Informatikafdeling; WM-data A/S; Pensionskassernes Administration A/S; Fischer & Lorenz; MUST-gruppen, Roskilde Universitetscenter/datalogi. Sammenfatning Der søges om et projekt, hvis samlede beløbsramme for 1997/98 er 5,3 mill. kr., hvoraf CIT's andel udgør 2,9 mill. kr., de involverede IT-organisationers andel udgør 1,6 mill. kr. og RUC/datalogis andel udgør 0,8 mill. kr. Projektet omhandler arbejdsformer i de tidlige faser i systemudvikling- den datalogiske forundersøgelse, som i forhold til kvalitet og produktivitet fremhæves som særligt problematiske i Forskningsministeriets oplæg til etableringen af Center for IT-forskning (CIT). Projektet består af tre samarbejdsprojekter mellem MUST-gruppen på Roskilde Universitetscenter/Datalogi og henholdsvis Danmarks Radio, Rigshospitalets Informatikafdeling og WMdata A/S. Desuden vil der foregå sideløbende forskningsorienteret erfaringsopsamling og - bearbejdning. Projektet har såvel videnskabelige som kommercielle interesser. Videnskabelige interesser i projektet Teoretisk vil projektet bidrage til en øget forståelse af metoder og arbejdsformer i forundersøgelser, samt af de betingelser de foregår under i en industriel kontekst. Projektet vil afprøve og videreudvikle en metode til forundersøgelse samt producere begrebsdannelse om forundersøgelse. Dette opnås gennem: studier af behovet for nye kvalifikationer samt organisatorisk og teknologisk støtte til systemudvikling under betingelser, hvor man dels baserer en væsentlig del af den samlede løsning på standardsystemer og dels praktiserer outsourcing af specifikke udviklingsopgaver, afprøvning af den forskningsbaserede MUST-metode i en række virksomheder under ovennævnte kommercielle og industrielle betingelser, systematisk erfaringsopsamling og revidering af metode og begrebsapparat, formidling af resultaterne til erhvervsliv og forskere i form af bøger, artikler og afhandlinger. Metoden og begrebsapparatet dokumenteres bl.a. i en lærebog, som retter sig mod praktikere og studerende. Kommercielle interesser i projektet Projektet vil bidrage til, at de deltagende virksomheder udvikler deres kompetencer inden for forundersøgelse af moderne informationsteknologi for derved at styrke kvaliteten og produkti-viteten i de forretningsområder teknologien er designet til. Fokus vil være på forundersøgelse, men projektet vil desuden studere sammenhængen mellem forundersøgelsernes kvalitet set i forhold til de efterfølgende processer: kontraktforhandling, teknisk og organisatorisk implementering, samt brugen i forretningsområderne. Dette opnås gennem: at virksomhedens egne medarbejdere i samarbejde med MUST-gruppen analyserer den nuværende praksis mhp. at identificere problemer og udfordringer, hvor MUSTmetoden, eller udvalgte dele herfra, kan forbedre den nuværende praksis, MUST/CIT-projektbeskrivelse,

2 at MUST-gruppen underviser i (dele af) metoden og løbende superviserer virksomhedens medarbejdere i forbindelse med eksperimenter og indføring af metoden i virksomhedens projekter, at virksomhederne i samarbejde med MUST-gruppen foretager en systematisk erfarings-opsamling med henblik på at indarbejde generelle erfaringer i kommende projekter. Projektet planlægges fortsat i 1999 med yderligere deltagelse af Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & Lorenz. Det økonomiske omfang er estimeret til 3,2 mill kr. i 1999 anslået fordelt: CIT: 1,7 mill. kr., IT-organisationer: 0,9 mill. kr. og RUC/datalogi: 0,7 mill. kr. (se bilag A). Baggrund Danske IT-organisationer og deres relationer til brugere og leverandører er under forandring. Mange virksomheder har valgt at basere sig på standardsystemer, og den systemudvikling, der er behov for, "outsources". Dette stiller nye krav til systemudviklernes kvalifikationer og metoderepertoire samt til de indledende analyse- og designaktiviteter, som gennemføres som grundlag for beslutning om indførelse af nye/ændrede IT-systemer. Systemudviklingsgruppen på RUC/datalogi - Jesper Simonsen, Keld Bødker og Finn Kensing - har siden 1990 arbejdet inden for forskningsprogrammet MUST. Igennem dette har vi udviklet et begrebsapparat om og en sammenhængende metode til forundersøgelse som en selvstændig aktivitet i systemudvikling i en organisatorisk kontekst (Kensing et al., 1996). I en forundersøgelse tager designere og brugere udgangspunkt i en erkendelse af problemer og eventuelle ideer til IT-anvendelser i en specifik organisatorisk kontekst. Formålet med forundersøgelsen er at afklare behov og muligheder, at udvikle en samlet vision i form af prototyper og beskrivelser, der indeholder realistiske krav til organisationens IT-anvendelser, samt at skitsere en plan for udvikling og realisering af sådanne IT-anvendelser. Forundersøgelse er en af de dårligst forståede aktiviteter i systemudvikling. Udvalget af metoder til forundersøgelse er mangelfuldt, forundersøgelse er en af de aktiviteter, der er mest disponerede for fejl, og fejl begået tidligt i projekter er de dyreste at rette. Vi har gennemført 10 projekter med forundersøgelser i danske og amerikanske organisationer, bl. a. i Danmarks Radio, Statens Filmcentral, Novo Nordisk, Stanford University og Xerox PARC. Vi har gennemført forundersøgelser for organisationerne, hvor vi har eksperimenteret med forskellige teknikker og beskrivelsesformer samt analyseret de betingelser, forundersøgelse foregår under. På baggrund heraf har vi udviklet en sammenhængende metode, som dækker alle hovedaktiviteter i en forundersøgelse: projektetablering; strategisk analyse; dybtgående analyse af udvalgte arbejdsdomæner; udvikling af en samlet vision omfattende såvel ny IT, relaterede organisatoriske forandringer som behovet for nye kvalifikationer; organisatorisk forankring af visionen. Arbejdet med udvikling af metoden er dokumenteret i en lang række artikler og afhandlinger (se litteraturlisten). MUST-metoden repræsenterer "state of the art" mht. begrebsapparat, ledel-sesprincipper, strategisk analyse, brugerdeltagelse og inddragelse af etnografiske teknikker. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

3 Efter den seneste forundersøgelse i Danmarks Radio's P3 har vi efterfølgende indgået i et projekt omfattende undervisning og supervision af Radioens IT-konsulenter. I denne sammenhæng studerer vi samarbejdet mellem de forskellige brugerorganisationer i Radioen, konsulenter i Radioens Informatikområde (R-IT), der gennemfører forundersøgelser og projektledelse, og Datacentralens's programmører, der som ekstern leverandør står for programmeludvikling. Den forskningsmæssige interesse er at studere behovet for nye kvalifikationer samt organisatorisk og teknologisk støtte til systemudvikling under outsourcing betingelser. Den sidste del af projektet indgår endvidere i et EU-finanseret projekt, DESARTE, hvor vi arbejder sammen med prof. Ina Wagner (Wien), prof. Dan Shapiro (Lancaster) og prof. Giorgio DeMichaelis (Milano). Vores del af projektet gennemføres i samarbejde med R-IT og Datacentralen. Forskningsmæssigt har vi nået et punkt, hvor vi efter 10 projekter med industrielle samarbejdspartnere kan konstatere, at begrebsapparatet og metoden fungerer, når vi selv er aktive designere i en forundersøgelse (Kensing et al., 1996; 1997). Vi ønsker nu at etablere en række projekter, hvor vi alene står for undervisning, supervision og evaluering, og således ikke selv deltager aktivt i forundersøgelserne. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

4 Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Formålet med nærværende projekt er - ud fra en analyse af de deltagende virksomheder - at indarbejde MUST-metoden gennem undervisning og supervision. Metoden afprøves i projekter, hvor MUST-gruppen nu ikke deltager som designere, men løbende analyserer forløb og resultater af projekterne. Igennem sådanne aktiviteter vil vi få lejlighed til at studere forundersøgelser og de betingelser, de gennemføres under. Den opnåede indsigt vil bidrage til at revidere begrebsapparatet og metoden. Vi vil desuden få lejlighed til at studere betingelserne for at forandre designernes arbejdsformer. De forskningsmæssige spørgsmål er således: Hvilke styrker og svagheder er der i de nuværende måder forundersøgelser udføres på? Hvordan vurderer de forskellige parter MUST-metoden i forhold til andre tilgange til forundersøgelse under industrielle betingelser? Hvordan indarbejdes og indlæres MUST-metoden mest hensigtsmæssigt som støtte for designere, som anvender den i en industriel kontekst? Hvordan kan metode og begrebsapparat revideres på grundlag af erfaringer og dialog med de involverede IT-organisationer? Projektet gennemføres i et samarbejde mellem MUST-gruppen på RUC/datalogi og danske IT-organisationer - Danmarks Radio, Rigshospitalets IT-afdeling, WM-data A/S i 1997/98. I 1999 er der yderligere planlagt samarbejde med Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & Lorenz. Projektet organiseres som et aktionsforskningsprojekt med to sidestillede formål: Forøge metoderepertoiret samt forståelse af forundersøgelse som aktivitet i systemudvikling hos IT-organisationernes praktikere. Dette opnås ved, at de deltagende virksomheder får hjælp til at analysere deres nuværende praksis samt til at igangsætte eksperimenter med nye arbejdsformer for at modvirke svagheder og/eller imødegå udfordringer. Undervisning i relevante metodeelementer og supervision i forbindelse med virksomhedernes projekter vil indgå som en integreret del af MUST-gruppens samarbejde med virksomhederne. Bidrage til udvikling af teori om og en metode til forundersøgelse. MUST-gruppens deltagelse i ovennævnte aktiviteter og syntiseren af erfaringer fra disse og tidligere projekter udmyntes i 1) et metodeuafhængigt begrebsapparat om forundersøgelse. Begrebsapparatet reflekterer en forståelse af forundersøgelse som en aktivitet i systemudvikling samt de betingelser, forundersøgelse foregår under, og det dokumenteres i form af beskrivelser af og reflektioner over forundersøgelsesprojekter; 2) en afprøvet metode til forundersøgelse. Metoden og begrebsapparatet dokumenteres bl.a. i en lærebog, som retter sig mod praktikere og studerende. Desuden skal projektet gøre det muligt for MUST-gruppen og de deltagende virksomheder at indgå i fælles aktiviteter indenfor CIT s metodeklynge samt støtte MUST-gruppens produktion af lærebøger og videnskabelige publikationer. Der er tale om relativt selvstændige projekter i hver af de involverede virksomheder. Dog planlægges erfaringsopsamling på tværs af virksomheder, bl.a. ved halvårlige seminarer. Derfor har vi lagt vægt på et samarbejde, som ikke involverer konkurrerende virksomheder. I det følgende beskrives indholdet i samarbejdet med de enkelte IT-organisationer nærmere. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

5 Danmarks Radio (DR) MUST-gruppen har i perioden december marts 1997 haft et samarbejde med Radioens Informatikområde (R-IT). Vi har gennemført en større forundersøgelse i DR's P3 i samarbejde med IT-konsulenter fra R-IT. Forundersøgelsens resulterende design er efterfølgende blevet implementeret/er under implementering, og vi har indgået i et projekt omfattende undervisning og supervision af konsulenter i R-IT. Endelig har samarbejdet bidraget til det ovenfor omtalte DESARTE projekt. Sideløbende med disse projekter har DR planlagt og påbegyndt implementeringen en lang række IT projekter bl.a. START - standard/ramme systemer, WorkGroup Computing og CAR - "computer aided radio". Siden har Radioen vedtaget og er påbegyndt implementeringen af en ny IT organisation, ITOP. Samarbejdet mellem DR og MUST-gruppen vil omfatte en evaluering af erfaringerne med at indføre CAR på Københavns Radio med henblik på at udforme og afprøve et MUST-baseret metodekoncept til brug i de efterfølgende projekter. Endelig vil MUST-gruppen følge, undervise og supervisere de IT medarbejdere, organisationskonsulenter og øvrige medarbejdere, der i fællesskab står for implementeringen af de nye IT systemer. Fokuspunkter i samarbejdet med DR er således: hvordan realiseres ideer fra forundersøgelse gennem udviklingsprojekt og efterfølgende implementation og brug, betingelser for forundersøgelse generelt og specielt ifm brug af MUST-metoden, forandring af arbejdsformer i forbindelse med igangværende udviklingsprojekter. Specielt vil der være fokus på samarbejdet mellem brugerorganisationerne, de forskellige IT afdelinger og de interne og eksterne leverandører, som til sammen skal gennemføre de planlagte forandringer. Samarbejdet med DR vil give MUST-gruppen en unik lejlighed til at studere forankringsproblematikken: forundersøgelsens forløb og resultater op mod udviklingsprojektets forløb og resultater. Estimeret omfang: Radioens medarbejdere: 24 personmdr. MUST-gruppen: 24 personmdr. Projektet gennemføres 1997 til 1998 med start aug og slut december Projektdeltagere: MUST-gruppen: docent, cand. scient. Finn Kensing forskningsassistent, cand. scient. NN forskningsassistent, cand. scient. MM Danmarks Radio: Adm.chef John Norlin Teknologichef Alice Rosenlund 25 medarbejdere (IT-konsulenter, organisationsonsulenter og projektledere fra brugerorganisationen) Rigshospitalets Informatik-afdeling (RH-IT) RH-IT har igennem flere år benyttet en strategi og tilhørende projektmodel baseret på implementering af (tilpassede) standardsystemer. Dette har betydet en forandring af IT-afdelingens opgavevaretagelse i forhold til tidligere, hvor man selv udviklede egne IT-løsninger. Hovedopgaverne for konsulenterne i Udvikling og Projekter (U & P) er således blevet analyse- og MUST/CIT-projektbeskrivelse,

6 udredningsarbejde, projektledelse samt organisatorisk implementering. Strategiskiftet er sket som en gradvis tilpasning til ydre forhold (generelt mere anvendelig standardløsninger på markedet samt mange leverandører af IT-løsninger til hospitalet). Der er ikke udarbejdet egent-lige vejledninger eller standarder for udførelse af de forskelige aktiviteter eller udformning af forskellige produkter. Idag anvender afdelingen standarder for udformning af kommissorier (projektgrundlag) og for kontrakter med leverandører (statens K18/K34 standardkontrakt). Herudover er der oparbejdet en fælles holdning til, hvad en forundersøgelsesrapport bør indeholde. Opgavevaretagelsen er herudover præget af den enkelte medarbejders egne præfe-rencer/metodekendskab og således kendetegnet ved en forskellighed de enkelte projekter imellem. Man kan således konstatere problemer ved intern overdragelse af projekter mellem konsulenter og (især) i samspillet mellem U & P og eksterne leverandører, som står for teknisk implementering af et specificeret system. Det er formålet med projektet at reviewe U & P's projektmodel på grundlag af et komparativt studium af den faktiske opgavevaretagelse i et antal projekter samt på grundlag heraf at klarlægge behovet for indførelse af standarder med underliggende metodisk fundament. Hovedsigtet hermed er at forbedre U & P's metodiske grundlag for analyse- og udredningsarbejde, projektledelse samt organisatorisk implementering for herved at bidrage til yderligere kvalitetsforbedring af opgavevaretagelsen. Konkrete aktiviteter (i parentes anføres arbejdsfordeling): Udvælgelse af projekter til review (U & P) Review af forundersøgelsen i et antal projekter (U & P/MUST i fællesskab) Analyse af afdelingens projektmodel i forhold til den konkrete opgavevaretagelse (U & P/ MUST i fællesskab) Udredning af ønsker og behov i afdelingen for standarder (U & P/MUST i fællesskab) Udredning af muligheder for do. (U & P/MUST i fællesskab) Seminar for afdelingens medarbejdere om resultatet af reviewet. (MUST: oplæg) Beslutning om implementering af løsningsforslag (U & P) Estimeret omfang: RH-IT-konsulenter: 6 mdr MUST gruppen: 6 mdr Projektet gennemføres i 1997 med start medio Projektdeltagere: MUST-gruppen: lektor, Ph.D. Keld Bødker forskningsassistent, cand. scient. NN RH-IT: Projektkoordinator Mette M. Bruhn IT-konsulent Jan Pehrson WM-data A/S WM-data's primære forretningsmål er levering af komplette IT-løsninger hvor der typisk vil indgå en betydelig tilpasning/systemudvikling. For hvert salg, der involverer et systemudviklingselement, etableres et projekt, der omfatter forundersøgelse, specifikation og reali-sering. Ofte involverer systemudviklingen niche-teknisk kompetence. I sådanne situationer er der stigende problemer for systemanalytikere med generelle IT-kompetencer med at producere specifikationer, der er direkte anvendelige for udviklingen. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

7 Det forretningsområde i WM-data, hvor denne problemstilling er særlig relevant, er interesseret i at få vurderet sine metoder og arbejdsgange, samt at udvikle/lære nye metoder til forundersøgelse. I nogle projekter har der været en brist i forståelsen mellem de, der havde lavet forundersøgelsen og specifikationen, og de, der skulle realisere systemet. Ledelsen og seniorkonsulenter i afdelingen ønsker derfor at forbedre kvaliteten af forundersøgelse og specifikation. MUST-metoden afprøves i et af afdelingens konkrete projekter med henblik på at udvikle og tilpasse metoden til afdelingens fremtidige projekter. Samarbejdet med WM-data vil således involvere: at WM-data og MUST-gruppen hver især fremlægger deres metoder til - og erfaring med - forundersøgelse, at der på baggrund heraf udarbejdes en plan for, hvordan WM-data kan afprøve MUSTmetoden i et udvalgt projekt, at MUST-gruppen underviser i MUST-metoden og superviserer WM-data i forbindelse med afprøvning af metoden i projektet, at MUST-gruppen observerer udvalgte aktiviteter i projektforløbet, at WM-data og MUST-gruppen fælles evaluerer og vurderer metoden i forbindelse med ovennævnte projektforløb og her bl.a. metodens styrke ved kulturforskelle (projektet foregår til dels i udlandet), at WM-data i samarbejde med MUST-gruppen på baggrund af forløbet udarbejder en revideret metode tilpasset WM-data's behov. Estimeret omfang: WM-data: 3 mdr. MUST forskere: 3 mdr. Projektopstart/projektetablering: September 1997 (under forudsætning af, at et aktuelt planlagt projekt realiseres, ellers så hurtigt som muligt derefter ved næste nye projekt) Projektdeltagere: RUC/datalogi: Adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen WM-data: International Sales Manager Albert Menashe Department Manager Søren Blom seniorkonsulent NN MUST/CIT-projektbeskrivelse,

8 Budget Budgettet beløber sig til ialt 5,32 mill. kr.for perioden 1997/98 fordelt på poster og finansieringskilder som angivet nedenfor. FINANSIERING F O R D E L I N G ( ) enhedpris IT-org RUC CIT TOTAL LØN (årsværk) IT-organisation 1,25 1, ,75 (1) DR 0,50 1,50 2,00 RH-IT 0,50 0,00 0,50 VM-data 0,25 0,00 0,25 PKA 0,00 0,00 0,00 Fischer & Lorenz 0,00 0,00 0,00 seniorforskere (2) 1,03 2,30 3, ,45 1,88 juniorforskere (3) 1,00 2,00 3, ,00 subtotal (årsværk) 2,75 1,45 4,88 subtotal (kroner) GÆSTER (4) UDSTYR (5) REJSER (6) SEMINARER (7) SEKRETARIAT (8) 1, TOTAL OVERHEAD/ADM.BIDRA G GRANDTOTAL Noter: 1) deltagelse fra medvirkende IT-organisationer. Prisen for et årsværk er skønnet som et gennemsnit, der dækker over større forskelle blandt de deltagende virksomheder. 2) forskningstid i universitetsansættelse, forskningslektorat, undervisningsfrikøb 3) forskningsadjunkt eller -assistent 4) der regnes med to gæster pr. år á kr. 5) der regnes med anskaffelse af kraftig bærbar arbejdsstation m. internetadgang pr. forsker 6) to rejser pr. forsker pr. år mhp. besøg/konferencedeltagelse 7) to 2-dages seminarer pr. år med deltagere 8) studentermedhjælp (400 timer/år) samt kontorhold Projektet planlægges fortsat i 1999 med yderligere deltagelse af af Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & Lorenz. En beskrivelse af indholdet i det aftalte samarbejde er MUST/CIT-projektbeskrivelse,

9 vedlagt som bilag A. Det økonomiske omfang er estimeret til 3,2 mill kr. i 1999 anslået fordelt: CIT: 1,7 mill. kr., IT-organisationer: 0,9 mill. kr. og RUC/datalogi: 0,7 mill. kr. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

10 Litteratur Bødker, Keld. Analyse og design i et kulturperspektiv - udfordring til systemperspektivet, Ph.D dissertation, Datalogiske Skrifter No. 26, Roskilde University, Bødker, Keld. A Cultural Perspective on Organizations Applied to Analysis and Design of Information Systems. In Organizational Competence in Systems Development. A Scandinavian Contribution, Gro Bjerknes et al. (Eds), Studentlitteratur, Lund Bødker, Keld, and Finn Kensing. Design in an Organizational Context - an Experiment, in Scandinavian Journal of Information Systems, Vol 6, no. 1, (April 1994), pp Bødker, Keld, and Jesper Strandgaard Pedersen. Workplace Cultures: Looking at Artifacts, Symbols, and Practices. In Greenbaum, Joan, and Morten Kyng (eds). Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems. Lawrence Erlbaum Associates, Chichester, UK, Kensing, F.: "Generation of Visions in Systems Development - A Supplement to the Toolbox", in P. Docherty et al.: Systems Design for Human Development and Productivity: Participation and Beyond, Springer Verlag, Kensing, Finn and Kim H. Madsen: "Generating Visions - Future Workshops and Metaphorical Design", in Joan Greenbaum and Morten Kyng (Eds): Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems, Lawrence Erlbaum Associates, Chichester, UK, Kensing, Finn and Terry Winograd: "Operationalizing the Language/Action Approach to Design of Computer-Support for Cooperative Work", in R. K. Stamper et al. (Eds.): Collaborative Work, Social Communications and Information Systems, North-Holland, The Netherlands, 1991, pp Kensing, Finn and Andreas Munk-Madsen: "Participatory Design; Structure in the Toolbox", Communications of the ACM, No. 36, Vol. 4, 1993, pp Kensing, Finn, Keld Bødker, and Jesper Simonsen: An Emerging Approach to Systems Design - Experience from the MUST Program, Roskilde University (Datalogiske Skrifter No. 94), Roskilde, Denmark, Kensing, Finn, Jesper Simonsen, and Keld Bødker: "MUST - a method for participatory design", in PDC 96 Proceedings of the Participatory Design Conference, Computer Professionals for Social Responsibility, Palo Alto, CA 94302, USA, 1996, pp Kensing, Finn, Jesper Simonsen, and Keld Bødker: "Designing for Cooperation at a Radio Station", Proceedings of the Fifth European Conference on Computer Supported Cooperative Work, Lancaster/UK, 7-11 September Simonsen, Jesper: Designing Systems in an Organizational Context: An Explorative Study of Theoretical, Methodological, and Organizational Issues from Action Research in Three Design Projects. Ph.D.-thesis, Roskilde University (Datalogiske skrifter No. 52), Roskilde, Denmark, Simonsen, Jesper: "Involving Customer Relations in Contextual Design - a Case Study", in J.D. Coelho et al. (Eds.), Proceedings of the 4th European Conference on Information Systems, Lisbon - Portugal, 1996, pp Simonsen, Jesper: "Linking Design to Business Strategy Through Functional Analysis", Proceedings of the 5th European Conference on Information Systems, Cork/Ireland, June MUST/CIT-projektbeskrivelse,

11 Simonsen, Jesper, and Finn Kensing: "Take Users Seriously, but Take a Deeper Look: Organizational and Technical Effects from Designing with an Ethnographically inspired Approach", in Proceedings of the Third Biennial Conference on Participatory Design, October 27-28, 1994, Chapel Hill, North Carolina. Computer Profes-sionals for Social Responsibility, Palo Alto, CA , USA, 1994, pp Simonsen, Jesper, and Finn Kensing: Using Ethnography in Contextual Design. Communication of the ACM, Vol. 40, No. 7, July MUST/CIT-projektbeskrivelse,

12 Bilag A Beskrivelse af aftalt samarbejde med af Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & Lorenz (1999). Pensionskassernes Administration A/S (PKA) PKA har de seneste år udviklet en ny systemudviklingsmetode, "Det Åbne V", som dækker alle faser af udviklingen af PKA's interne IT-systemer, inklusive forundersøgelse. De første projekter efter denne metode gennemføres i 1997, hvorefter metoden evalueres. Ifm. den videre udvikling af PKA's systemudviklingsmetode ønsker PKA at eksperimentere med teknikker og beskrivelsesværktøjer fra MUST-metoden. Eksempelvis kan eksperimenter med etnografiske teknikker gennemføres i udvalgte projekter. Samarbejdet med PKA vil omhandle: udvidelse af systemudviklernes metoderepertoire i forlængelse af "Det Åbne V". Dette gennemføres via eksperimenter med nye teknikker og beskrivelsesværktøjer i forbindelse med igangværende udviklingsprojekter, undervisning, supervision og erfaringsopsamling ifm. disse eksperimenter, evaluering af beskrivelser, som planlægges at indgå i metodebog om forundersøgelser, analyse af betingelser for forundersøgelse og systemudvikling generelt og specielt ifm. brug af udvalgte dele af MUST-metoden. Projektopstart/projektetablering: Ultimo Estimeret omfang: Aftales i efteråret 1998, men pt. estimeret til 2 årsværk ligeligt fordelt mellem PKA og MUST-gruppen. Projektdeltagere: MUST-gruppen: Adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen Lektor, Ph.D. Keld Bødker Forskningsassistent, cand. scient. NN PKA: EDB-chef Børge Kirk Udv.chef Kirsten Kjøller Hansen Systemudvikler NN, m.fl. Fischer & Lorenz Fischer & Lorenz tilbyder bl.a. konsulentbistand ifm. forundersøgelse og systemudvikling. Fischer & Lorenz ønsker at styrke sin ekspertise ved at samarbejde med MUST-gruppen omkring metodeudvikling. Samarbejdet vil tage udgangspunkt i opgaver, som Fischer & Lorenz har hos udvalgte kunder. Samarbejdet med Fischer & Lorenz vil omhandle review af metodekoncept til forundersøgelse, følge, undervise og supervisere konsulenter i forbindelse med forundersøgelsesprojekter, følge hvordan ideer fra forundersøgelse realiseres gennem udviklingsprojekter hos kunder. Projektopstart/projektetablering: Ultimo Estimeret omfang: Aftales i efteråret 1998, men estimeret til 1 årsværk ligeligt fordelt mellem Fischer & Lorenz og MUST-gruppen. Projektdeltagere: MUST-gruppen: adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen lektor, Ph.D. Keld Bødker Fischer & Lorenz: partner Thomas Skousen konsulent Annemette Kjærgaard, m.fl MUST/CIT-projektbeskrivelse,

13 forskningsassistent, cand. scient. NN MUST/CIT-projektbeskrivelse,

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Statusrapport for 1999. Slutrapport

Statusrapport for 1999. Slutrapport Statusrapport for 1999 afslutningen af CIT-projekt #062 & Slutrapport regnskab for 1999 Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 Deltagere: DR-Radio; H:S Informatik; WM-data

Læs mere

FOR. Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062

FOR. Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 ÅRSRAPPORT STATUSRAPPORT OG REGNSKAB FOR 1997 BUDGET 1997, 1998 OG 1999 FOR MUST/CIT-PROJEKTET Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 Deltagere:DR-Radio; H:S Informatik;

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Projektgrundlag for en. i Statens Filmcentrals Distribution og Informationsafdeling

FORUNDERSØGELSE. Projektgrundlag for en. i Statens Filmcentrals Distribution og Informationsafdeling Projektgrundlag for en FORUNDERSØGELSE i Statens Filmcentrals Distribution og Informationsafdeling Teknologiudvalget, SFC - MUST-projektet, RUC 27/11/04 Side 2 Indhold Side 1: Indledning... 3 2: Udgangspunkt

Læs mere

Projektgrundlag for en FORUNDERSØGELSE. i Statens Filmcentral. Styregruppen, SFC - MUST-projektet, RUC 11/11/91

Projektgrundlag for en FORUNDERSØGELSE. i Statens Filmcentral. Styregruppen, SFC - MUST-projektet, RUC 11/11/91 Projektgrundlag for en FORUNDERSØGELSE i Statens Filmcentral Styregruppen, SFC - MUST-projektet, RUC 11/11/91 11/11/91 Side: 2 Indhold Side 1: Indledning... 3 2: Udgangspunkt for forundersøgelsen... 3

Læs mere

Effektdrevet digitalisering

Effektdrevet digitalisering Effektdrevet digitalisering Jesper Simonsen Professor, Ph.D. Brugerdrevet IT Innovation Institut for kommunikation, organisation og informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet (Kommunernes fælles

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Patientoverførsel.og.kompetenceopbygning.i.! effektdrevet'optimering!

Patientoverførsel.og.kompetenceopbygning.i.! effektdrevet'optimering! Patientoverførsel.og.kompetenceopbygning.i.! effektdrevet'optimering! Jesper Simonsen (ansvarlig), professor, Roskilde Universitet Morten Hertzum, professor, Københavns Universitet Indledning! Dette projekt

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Forskning om usability-arbejde i praksis. Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Forskning om usability-arbejde i praksis. Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet Forskning om usability-arbejde i praksis Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet Udfordringer i forskningen Mange forskningsstudier fokuserer på at generere rapporter som beskriver

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

3D GeoInformation. Systemudvikling. 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller. Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum

3D GeoInformation. Systemudvikling. 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller. Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum Systemudvikling 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum Program Hvad er et system? Universe of discourse Leavitt s model for forandring Projektmodeller

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer Præsentation af kapitel til bogen Sundhedssektorens digitalisering: ledelse og effektmåling. Bogen er en antologi med bidrag fra forskere fra faggruppen 'Ledelse og effektmåling' under sundhedsitnet (www.sundhedsit.net).

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år)

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Formål: Faget skal kvalificere den studerende til nyudvikling, videreudvikling og integration af itsystemer af forskellige typer på et systematisk

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Mock-up Workshop. For SundInnovation.com. Pär-Ola Zander, PhD.

Mock-up Workshop. For SundInnovation.com. Pär-Ola Zander, PhD. Mock-up Workshop For SundInnovation.com Pär-Ola Zander, PhD. Dagens Program Tid Aktivitet 10:45-12:00 Paper Prototyping 12:00-12:30 Frokost 12:30-14:30 PICTIVE & Organizational games 14:30-15:00 Refleksion

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Byg bro mellem siloerne

Byg bro mellem siloerne Oplæg ved LEDERTRÆF 23.9..2014 Københavns kommune Byg bro mellem siloerne Øg kvaliteten Servicer flere Spar penge Bo Vestergaard Konsulenthuset Fair Proces & Professional Partner, Relational Coordination

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Implementering Modul 13 1 Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Formål med undervisningen At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser Oplæg møde i Uddannelsesudvalgene 4. november 2014 Søren Pedersen vicedirektør UNIVERSITY COLLEGE Området for Sundhedsuddannelser

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere