Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser"

Transkript

1 Projekt: Deltagere: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Danmarks Radio; Rigshospitalets Informatikafdeling; WM-data A/S; Pensionskassernes Administration A/S; Fischer & Lorenz; MUST-gruppen, Roskilde Universitetscenter/datalogi. Sammenfatning Der søges om et projekt, hvis samlede beløbsramme for 1997/98 er 5,3 mill. kr., hvoraf CIT's andel udgør 2,9 mill. kr., de involverede IT-organisationers andel udgør 1,6 mill. kr. og RUC/datalogis andel udgør 0,8 mill. kr. Projektet omhandler arbejdsformer i de tidlige faser i systemudvikling- den datalogiske forundersøgelse, som i forhold til kvalitet og produktivitet fremhæves som særligt problematiske i Forskningsministeriets oplæg til etableringen af Center for IT-forskning (CIT). Projektet består af tre samarbejdsprojekter mellem MUST-gruppen på Roskilde Universitetscenter/Datalogi og henholdsvis Danmarks Radio, Rigshospitalets Informatikafdeling og WMdata A/S. Desuden vil der foregå sideløbende forskningsorienteret erfaringsopsamling og - bearbejdning. Projektet har såvel videnskabelige som kommercielle interesser. Videnskabelige interesser i projektet Teoretisk vil projektet bidrage til en øget forståelse af metoder og arbejdsformer i forundersøgelser, samt af de betingelser de foregår under i en industriel kontekst. Projektet vil afprøve og videreudvikle en metode til forundersøgelse samt producere begrebsdannelse om forundersøgelse. Dette opnås gennem: studier af behovet for nye kvalifikationer samt organisatorisk og teknologisk støtte til systemudvikling under betingelser, hvor man dels baserer en væsentlig del af den samlede løsning på standardsystemer og dels praktiserer outsourcing af specifikke udviklingsopgaver, afprøvning af den forskningsbaserede MUST-metode i en række virksomheder under ovennævnte kommercielle og industrielle betingelser, systematisk erfaringsopsamling og revidering af metode og begrebsapparat, formidling af resultaterne til erhvervsliv og forskere i form af bøger, artikler og afhandlinger. Metoden og begrebsapparatet dokumenteres bl.a. i en lærebog, som retter sig mod praktikere og studerende. Kommercielle interesser i projektet Projektet vil bidrage til, at de deltagende virksomheder udvikler deres kompetencer inden for forundersøgelse af moderne informationsteknologi for derved at styrke kvaliteten og produkti-viteten i de forretningsområder teknologien er designet til. Fokus vil være på forundersøgelse, men projektet vil desuden studere sammenhængen mellem forundersøgelsernes kvalitet set i forhold til de efterfølgende processer: kontraktforhandling, teknisk og organisatorisk implementering, samt brugen i forretningsområderne. Dette opnås gennem: at virksomhedens egne medarbejdere i samarbejde med MUST-gruppen analyserer den nuværende praksis mhp. at identificere problemer og udfordringer, hvor MUSTmetoden, eller udvalgte dele herfra, kan forbedre den nuværende praksis, MUST/CIT-projektbeskrivelse,

2 at MUST-gruppen underviser i (dele af) metoden og løbende superviserer virksomhedens medarbejdere i forbindelse med eksperimenter og indføring af metoden i virksomhedens projekter, at virksomhederne i samarbejde med MUST-gruppen foretager en systematisk erfarings-opsamling med henblik på at indarbejde generelle erfaringer i kommende projekter. Projektet planlægges fortsat i 1999 med yderligere deltagelse af Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & Lorenz. Det økonomiske omfang er estimeret til 3,2 mill kr. i 1999 anslået fordelt: CIT: 1,7 mill. kr., IT-organisationer: 0,9 mill. kr. og RUC/datalogi: 0,7 mill. kr. (se bilag A). Baggrund Danske IT-organisationer og deres relationer til brugere og leverandører er under forandring. Mange virksomheder har valgt at basere sig på standardsystemer, og den systemudvikling, der er behov for, "outsources". Dette stiller nye krav til systemudviklernes kvalifikationer og metoderepertoire samt til de indledende analyse- og designaktiviteter, som gennemføres som grundlag for beslutning om indførelse af nye/ændrede IT-systemer. Systemudviklingsgruppen på RUC/datalogi - Jesper Simonsen, Keld Bødker og Finn Kensing - har siden 1990 arbejdet inden for forskningsprogrammet MUST. Igennem dette har vi udviklet et begrebsapparat om og en sammenhængende metode til forundersøgelse som en selvstændig aktivitet i systemudvikling i en organisatorisk kontekst (Kensing et al., 1996). I en forundersøgelse tager designere og brugere udgangspunkt i en erkendelse af problemer og eventuelle ideer til IT-anvendelser i en specifik organisatorisk kontekst. Formålet med forundersøgelsen er at afklare behov og muligheder, at udvikle en samlet vision i form af prototyper og beskrivelser, der indeholder realistiske krav til organisationens IT-anvendelser, samt at skitsere en plan for udvikling og realisering af sådanne IT-anvendelser. Forundersøgelse er en af de dårligst forståede aktiviteter i systemudvikling. Udvalget af metoder til forundersøgelse er mangelfuldt, forundersøgelse er en af de aktiviteter, der er mest disponerede for fejl, og fejl begået tidligt i projekter er de dyreste at rette. Vi har gennemført 10 projekter med forundersøgelser i danske og amerikanske organisationer, bl. a. i Danmarks Radio, Statens Filmcentral, Novo Nordisk, Stanford University og Xerox PARC. Vi har gennemført forundersøgelser for organisationerne, hvor vi har eksperimenteret med forskellige teknikker og beskrivelsesformer samt analyseret de betingelser, forundersøgelse foregår under. På baggrund heraf har vi udviklet en sammenhængende metode, som dækker alle hovedaktiviteter i en forundersøgelse: projektetablering; strategisk analyse; dybtgående analyse af udvalgte arbejdsdomæner; udvikling af en samlet vision omfattende såvel ny IT, relaterede organisatoriske forandringer som behovet for nye kvalifikationer; organisatorisk forankring af visionen. Arbejdet med udvikling af metoden er dokumenteret i en lang række artikler og afhandlinger (se litteraturlisten). MUST-metoden repræsenterer "state of the art" mht. begrebsapparat, ledel-sesprincipper, strategisk analyse, brugerdeltagelse og inddragelse af etnografiske teknikker. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

3 Efter den seneste forundersøgelse i Danmarks Radio's P3 har vi efterfølgende indgået i et projekt omfattende undervisning og supervision af Radioens IT-konsulenter. I denne sammenhæng studerer vi samarbejdet mellem de forskellige brugerorganisationer i Radioen, konsulenter i Radioens Informatikområde (R-IT), der gennemfører forundersøgelser og projektledelse, og Datacentralens's programmører, der som ekstern leverandør står for programmeludvikling. Den forskningsmæssige interesse er at studere behovet for nye kvalifikationer samt organisatorisk og teknologisk støtte til systemudvikling under outsourcing betingelser. Den sidste del af projektet indgår endvidere i et EU-finanseret projekt, DESARTE, hvor vi arbejder sammen med prof. Ina Wagner (Wien), prof. Dan Shapiro (Lancaster) og prof. Giorgio DeMichaelis (Milano). Vores del af projektet gennemføres i samarbejde med R-IT og Datacentralen. Forskningsmæssigt har vi nået et punkt, hvor vi efter 10 projekter med industrielle samarbejdspartnere kan konstatere, at begrebsapparatet og metoden fungerer, når vi selv er aktive designere i en forundersøgelse (Kensing et al., 1996; 1997). Vi ønsker nu at etablere en række projekter, hvor vi alene står for undervisning, supervision og evaluering, og således ikke selv deltager aktivt i forundersøgelserne. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

4 Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Formålet med nærværende projekt er - ud fra en analyse af de deltagende virksomheder - at indarbejde MUST-metoden gennem undervisning og supervision. Metoden afprøves i projekter, hvor MUST-gruppen nu ikke deltager som designere, men løbende analyserer forløb og resultater af projekterne. Igennem sådanne aktiviteter vil vi få lejlighed til at studere forundersøgelser og de betingelser, de gennemføres under. Den opnåede indsigt vil bidrage til at revidere begrebsapparatet og metoden. Vi vil desuden få lejlighed til at studere betingelserne for at forandre designernes arbejdsformer. De forskningsmæssige spørgsmål er således: Hvilke styrker og svagheder er der i de nuværende måder forundersøgelser udføres på? Hvordan vurderer de forskellige parter MUST-metoden i forhold til andre tilgange til forundersøgelse under industrielle betingelser? Hvordan indarbejdes og indlæres MUST-metoden mest hensigtsmæssigt som støtte for designere, som anvender den i en industriel kontekst? Hvordan kan metode og begrebsapparat revideres på grundlag af erfaringer og dialog med de involverede IT-organisationer? Projektet gennemføres i et samarbejde mellem MUST-gruppen på RUC/datalogi og danske IT-organisationer - Danmarks Radio, Rigshospitalets IT-afdeling, WM-data A/S i 1997/98. I 1999 er der yderligere planlagt samarbejde med Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & Lorenz. Projektet organiseres som et aktionsforskningsprojekt med to sidestillede formål: Forøge metoderepertoiret samt forståelse af forundersøgelse som aktivitet i systemudvikling hos IT-organisationernes praktikere. Dette opnås ved, at de deltagende virksomheder får hjælp til at analysere deres nuværende praksis samt til at igangsætte eksperimenter med nye arbejdsformer for at modvirke svagheder og/eller imødegå udfordringer. Undervisning i relevante metodeelementer og supervision i forbindelse med virksomhedernes projekter vil indgå som en integreret del af MUST-gruppens samarbejde med virksomhederne. Bidrage til udvikling af teori om og en metode til forundersøgelse. MUST-gruppens deltagelse i ovennævnte aktiviteter og syntiseren af erfaringer fra disse og tidligere projekter udmyntes i 1) et metodeuafhængigt begrebsapparat om forundersøgelse. Begrebsapparatet reflekterer en forståelse af forundersøgelse som en aktivitet i systemudvikling samt de betingelser, forundersøgelse foregår under, og det dokumenteres i form af beskrivelser af og reflektioner over forundersøgelsesprojekter; 2) en afprøvet metode til forundersøgelse. Metoden og begrebsapparatet dokumenteres bl.a. i en lærebog, som retter sig mod praktikere og studerende. Desuden skal projektet gøre det muligt for MUST-gruppen og de deltagende virksomheder at indgå i fælles aktiviteter indenfor CIT s metodeklynge samt støtte MUST-gruppens produktion af lærebøger og videnskabelige publikationer. Der er tale om relativt selvstændige projekter i hver af de involverede virksomheder. Dog planlægges erfaringsopsamling på tværs af virksomheder, bl.a. ved halvårlige seminarer. Derfor har vi lagt vægt på et samarbejde, som ikke involverer konkurrerende virksomheder. I det følgende beskrives indholdet i samarbejdet med de enkelte IT-organisationer nærmere. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

5 Danmarks Radio (DR) MUST-gruppen har i perioden december marts 1997 haft et samarbejde med Radioens Informatikområde (R-IT). Vi har gennemført en større forundersøgelse i DR's P3 i samarbejde med IT-konsulenter fra R-IT. Forundersøgelsens resulterende design er efterfølgende blevet implementeret/er under implementering, og vi har indgået i et projekt omfattende undervisning og supervision af konsulenter i R-IT. Endelig har samarbejdet bidraget til det ovenfor omtalte DESARTE projekt. Sideløbende med disse projekter har DR planlagt og påbegyndt implementeringen en lang række IT projekter bl.a. START - standard/ramme systemer, WorkGroup Computing og CAR - "computer aided radio". Siden har Radioen vedtaget og er påbegyndt implementeringen af en ny IT organisation, ITOP. Samarbejdet mellem DR og MUST-gruppen vil omfatte en evaluering af erfaringerne med at indføre CAR på Københavns Radio med henblik på at udforme og afprøve et MUST-baseret metodekoncept til brug i de efterfølgende projekter. Endelig vil MUST-gruppen følge, undervise og supervisere de IT medarbejdere, organisationskonsulenter og øvrige medarbejdere, der i fællesskab står for implementeringen af de nye IT systemer. Fokuspunkter i samarbejdet med DR er således: hvordan realiseres ideer fra forundersøgelse gennem udviklingsprojekt og efterfølgende implementation og brug, betingelser for forundersøgelse generelt og specielt ifm brug af MUST-metoden, forandring af arbejdsformer i forbindelse med igangværende udviklingsprojekter. Specielt vil der være fokus på samarbejdet mellem brugerorganisationerne, de forskellige IT afdelinger og de interne og eksterne leverandører, som til sammen skal gennemføre de planlagte forandringer. Samarbejdet med DR vil give MUST-gruppen en unik lejlighed til at studere forankringsproblematikken: forundersøgelsens forløb og resultater op mod udviklingsprojektets forløb og resultater. Estimeret omfang: Radioens medarbejdere: 24 personmdr. MUST-gruppen: 24 personmdr. Projektet gennemføres 1997 til 1998 med start aug og slut december Projektdeltagere: MUST-gruppen: docent, cand. scient. Finn Kensing forskningsassistent, cand. scient. NN forskningsassistent, cand. scient. MM Danmarks Radio: Adm.chef John Norlin Teknologichef Alice Rosenlund 25 medarbejdere (IT-konsulenter, organisationsonsulenter og projektledere fra brugerorganisationen) Rigshospitalets Informatik-afdeling (RH-IT) RH-IT har igennem flere år benyttet en strategi og tilhørende projektmodel baseret på implementering af (tilpassede) standardsystemer. Dette har betydet en forandring af IT-afdelingens opgavevaretagelse i forhold til tidligere, hvor man selv udviklede egne IT-løsninger. Hovedopgaverne for konsulenterne i Udvikling og Projekter (U & P) er således blevet analyse- og MUST/CIT-projektbeskrivelse,

6 udredningsarbejde, projektledelse samt organisatorisk implementering. Strategiskiftet er sket som en gradvis tilpasning til ydre forhold (generelt mere anvendelig standardløsninger på markedet samt mange leverandører af IT-løsninger til hospitalet). Der er ikke udarbejdet egent-lige vejledninger eller standarder for udførelse af de forskelige aktiviteter eller udformning af forskellige produkter. Idag anvender afdelingen standarder for udformning af kommissorier (projektgrundlag) og for kontrakter med leverandører (statens K18/K34 standardkontrakt). Herudover er der oparbejdet en fælles holdning til, hvad en forundersøgelsesrapport bør indeholde. Opgavevaretagelsen er herudover præget af den enkelte medarbejders egne præfe-rencer/metodekendskab og således kendetegnet ved en forskellighed de enkelte projekter imellem. Man kan således konstatere problemer ved intern overdragelse af projekter mellem konsulenter og (især) i samspillet mellem U & P og eksterne leverandører, som står for teknisk implementering af et specificeret system. Det er formålet med projektet at reviewe U & P's projektmodel på grundlag af et komparativt studium af den faktiske opgavevaretagelse i et antal projekter samt på grundlag heraf at klarlægge behovet for indførelse af standarder med underliggende metodisk fundament. Hovedsigtet hermed er at forbedre U & P's metodiske grundlag for analyse- og udredningsarbejde, projektledelse samt organisatorisk implementering for herved at bidrage til yderligere kvalitetsforbedring af opgavevaretagelsen. Konkrete aktiviteter (i parentes anføres arbejdsfordeling): Udvælgelse af projekter til review (U & P) Review af forundersøgelsen i et antal projekter (U & P/MUST i fællesskab) Analyse af afdelingens projektmodel i forhold til den konkrete opgavevaretagelse (U & P/ MUST i fællesskab) Udredning af ønsker og behov i afdelingen for standarder (U & P/MUST i fællesskab) Udredning af muligheder for do. (U & P/MUST i fællesskab) Seminar for afdelingens medarbejdere om resultatet af reviewet. (MUST: oplæg) Beslutning om implementering af løsningsforslag (U & P) Estimeret omfang: RH-IT-konsulenter: 6 mdr MUST gruppen: 6 mdr Projektet gennemføres i 1997 med start medio Projektdeltagere: MUST-gruppen: lektor, Ph.D. Keld Bødker forskningsassistent, cand. scient. NN RH-IT: Projektkoordinator Mette M. Bruhn IT-konsulent Jan Pehrson WM-data A/S WM-data's primære forretningsmål er levering af komplette IT-løsninger hvor der typisk vil indgå en betydelig tilpasning/systemudvikling. For hvert salg, der involverer et systemudviklingselement, etableres et projekt, der omfatter forundersøgelse, specifikation og reali-sering. Ofte involverer systemudviklingen niche-teknisk kompetence. I sådanne situationer er der stigende problemer for systemanalytikere med generelle IT-kompetencer med at producere specifikationer, der er direkte anvendelige for udviklingen. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

7 Det forretningsområde i WM-data, hvor denne problemstilling er særlig relevant, er interesseret i at få vurderet sine metoder og arbejdsgange, samt at udvikle/lære nye metoder til forundersøgelse. I nogle projekter har der været en brist i forståelsen mellem de, der havde lavet forundersøgelsen og specifikationen, og de, der skulle realisere systemet. Ledelsen og seniorkonsulenter i afdelingen ønsker derfor at forbedre kvaliteten af forundersøgelse og specifikation. MUST-metoden afprøves i et af afdelingens konkrete projekter med henblik på at udvikle og tilpasse metoden til afdelingens fremtidige projekter. Samarbejdet med WM-data vil således involvere: at WM-data og MUST-gruppen hver især fremlægger deres metoder til - og erfaring med - forundersøgelse, at der på baggrund heraf udarbejdes en plan for, hvordan WM-data kan afprøve MUSTmetoden i et udvalgt projekt, at MUST-gruppen underviser i MUST-metoden og superviserer WM-data i forbindelse med afprøvning af metoden i projektet, at MUST-gruppen observerer udvalgte aktiviteter i projektforløbet, at WM-data og MUST-gruppen fælles evaluerer og vurderer metoden i forbindelse med ovennævnte projektforløb og her bl.a. metodens styrke ved kulturforskelle (projektet foregår til dels i udlandet), at WM-data i samarbejde med MUST-gruppen på baggrund af forløbet udarbejder en revideret metode tilpasset WM-data's behov. Estimeret omfang: WM-data: 3 mdr. MUST forskere: 3 mdr. Projektopstart/projektetablering: September 1997 (under forudsætning af, at et aktuelt planlagt projekt realiseres, ellers så hurtigt som muligt derefter ved næste nye projekt) Projektdeltagere: RUC/datalogi: Adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen WM-data: International Sales Manager Albert Menashe Department Manager Søren Blom seniorkonsulent NN MUST/CIT-projektbeskrivelse,

8 Budget Budgettet beløber sig til ialt 5,32 mill. kr.for perioden 1997/98 fordelt på poster og finansieringskilder som angivet nedenfor. FINANSIERING F O R D E L I N G ( ) enhedpris IT-org RUC CIT TOTAL LØN (årsværk) IT-organisation 1,25 1, ,75 (1) DR 0,50 1,50 2,00 RH-IT 0,50 0,00 0,50 VM-data 0,25 0,00 0,25 PKA 0,00 0,00 0,00 Fischer & Lorenz 0,00 0,00 0,00 seniorforskere (2) 1,03 2,30 3, ,45 1,88 juniorforskere (3) 1,00 2,00 3, ,00 subtotal (årsværk) 2,75 1,45 4,88 subtotal (kroner) GÆSTER (4) UDSTYR (5) REJSER (6) SEMINARER (7) SEKRETARIAT (8) 1, TOTAL OVERHEAD/ADM.BIDRA G GRANDTOTAL Noter: 1) deltagelse fra medvirkende IT-organisationer. Prisen for et årsværk er skønnet som et gennemsnit, der dækker over større forskelle blandt de deltagende virksomheder. 2) forskningstid i universitetsansættelse, forskningslektorat, undervisningsfrikøb 3) forskningsadjunkt eller -assistent 4) der regnes med to gæster pr. år á kr. 5) der regnes med anskaffelse af kraftig bærbar arbejdsstation m. internetadgang pr. forsker 6) to rejser pr. forsker pr. år mhp. besøg/konferencedeltagelse 7) to 2-dages seminarer pr. år med deltagere 8) studentermedhjælp (400 timer/år) samt kontorhold Projektet planlægges fortsat i 1999 med yderligere deltagelse af af Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & Lorenz. En beskrivelse af indholdet i det aftalte samarbejde er MUST/CIT-projektbeskrivelse,

9 vedlagt som bilag A. Det økonomiske omfang er estimeret til 3,2 mill kr. i 1999 anslået fordelt: CIT: 1,7 mill. kr., IT-organisationer: 0,9 mill. kr. og RUC/datalogi: 0,7 mill. kr. MUST/CIT-projektbeskrivelse,

10 Litteratur Bødker, Keld. Analyse og design i et kulturperspektiv - udfordring til systemperspektivet, Ph.D dissertation, Datalogiske Skrifter No. 26, Roskilde University, Bødker, Keld. A Cultural Perspective on Organizations Applied to Analysis and Design of Information Systems. In Organizational Competence in Systems Development. A Scandinavian Contribution, Gro Bjerknes et al. (Eds), Studentlitteratur, Lund Bødker, Keld, and Finn Kensing. Design in an Organizational Context - an Experiment, in Scandinavian Journal of Information Systems, Vol 6, no. 1, (April 1994), pp Bødker, Keld, and Jesper Strandgaard Pedersen. Workplace Cultures: Looking at Artifacts, Symbols, and Practices. In Greenbaum, Joan, and Morten Kyng (eds). Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems. Lawrence Erlbaum Associates, Chichester, UK, Kensing, F.: "Generation of Visions in Systems Development - A Supplement to the Toolbox", in P. Docherty et al.: Systems Design for Human Development and Productivity: Participation and Beyond, Springer Verlag, Kensing, Finn and Kim H. Madsen: "Generating Visions - Future Workshops and Metaphorical Design", in Joan Greenbaum and Morten Kyng (Eds): Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems, Lawrence Erlbaum Associates, Chichester, UK, Kensing, Finn and Terry Winograd: "Operationalizing the Language/Action Approach to Design of Computer-Support for Cooperative Work", in R. K. Stamper et al. (Eds.): Collaborative Work, Social Communications and Information Systems, North-Holland, The Netherlands, 1991, pp Kensing, Finn and Andreas Munk-Madsen: "Participatory Design; Structure in the Toolbox", Communications of the ACM, No. 36, Vol. 4, 1993, pp Kensing, Finn, Keld Bødker, and Jesper Simonsen: An Emerging Approach to Systems Design - Experience from the MUST Program, Roskilde University (Datalogiske Skrifter No. 94), Roskilde, Denmark, Kensing, Finn, Jesper Simonsen, and Keld Bødker: "MUST - a method for participatory design", in PDC 96 Proceedings of the Participatory Design Conference, Computer Professionals for Social Responsibility, Palo Alto, CA 94302, USA, 1996, pp Kensing, Finn, Jesper Simonsen, and Keld Bødker: "Designing for Cooperation at a Radio Station", Proceedings of the Fifth European Conference on Computer Supported Cooperative Work, Lancaster/UK, 7-11 September Simonsen, Jesper: Designing Systems in an Organizational Context: An Explorative Study of Theoretical, Methodological, and Organizational Issues from Action Research in Three Design Projects. Ph.D.-thesis, Roskilde University (Datalogiske skrifter No. 52), Roskilde, Denmark, Simonsen, Jesper: "Involving Customer Relations in Contextual Design - a Case Study", in J.D. Coelho et al. (Eds.), Proceedings of the 4th European Conference on Information Systems, Lisbon - Portugal, 1996, pp Simonsen, Jesper: "Linking Design to Business Strategy Through Functional Analysis", Proceedings of the 5th European Conference on Information Systems, Cork/Ireland, June MUST/CIT-projektbeskrivelse,

11 Simonsen, Jesper, and Finn Kensing: "Take Users Seriously, but Take a Deeper Look: Organizational and Technical Effects from Designing with an Ethnographically inspired Approach", in Proceedings of the Third Biennial Conference on Participatory Design, October 27-28, 1994, Chapel Hill, North Carolina. Computer Profes-sionals for Social Responsibility, Palo Alto, CA , USA, 1994, pp Simonsen, Jesper, and Finn Kensing: Using Ethnography in Contextual Design. Communication of the ACM, Vol. 40, No. 7, July MUST/CIT-projektbeskrivelse,

12 Bilag A Beskrivelse af aftalt samarbejde med af Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & Lorenz (1999). Pensionskassernes Administration A/S (PKA) PKA har de seneste år udviklet en ny systemudviklingsmetode, "Det Åbne V", som dækker alle faser af udviklingen af PKA's interne IT-systemer, inklusive forundersøgelse. De første projekter efter denne metode gennemføres i 1997, hvorefter metoden evalueres. Ifm. den videre udvikling af PKA's systemudviklingsmetode ønsker PKA at eksperimentere med teknikker og beskrivelsesværktøjer fra MUST-metoden. Eksempelvis kan eksperimenter med etnografiske teknikker gennemføres i udvalgte projekter. Samarbejdet med PKA vil omhandle: udvidelse af systemudviklernes metoderepertoire i forlængelse af "Det Åbne V". Dette gennemføres via eksperimenter med nye teknikker og beskrivelsesværktøjer i forbindelse med igangværende udviklingsprojekter, undervisning, supervision og erfaringsopsamling ifm. disse eksperimenter, evaluering af beskrivelser, som planlægges at indgå i metodebog om forundersøgelser, analyse af betingelser for forundersøgelse og systemudvikling generelt og specielt ifm. brug af udvalgte dele af MUST-metoden. Projektopstart/projektetablering: Ultimo Estimeret omfang: Aftales i efteråret 1998, men pt. estimeret til 2 årsværk ligeligt fordelt mellem PKA og MUST-gruppen. Projektdeltagere: MUST-gruppen: Adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen Lektor, Ph.D. Keld Bødker Forskningsassistent, cand. scient. NN PKA: EDB-chef Børge Kirk Udv.chef Kirsten Kjøller Hansen Systemudvikler NN, m.fl. Fischer & Lorenz Fischer & Lorenz tilbyder bl.a. konsulentbistand ifm. forundersøgelse og systemudvikling. Fischer & Lorenz ønsker at styrke sin ekspertise ved at samarbejde med MUST-gruppen omkring metodeudvikling. Samarbejdet vil tage udgangspunkt i opgaver, som Fischer & Lorenz har hos udvalgte kunder. Samarbejdet med Fischer & Lorenz vil omhandle review af metodekoncept til forundersøgelse, følge, undervise og supervisere konsulenter i forbindelse med forundersøgelsesprojekter, følge hvordan ideer fra forundersøgelse realiseres gennem udviklingsprojekter hos kunder. Projektopstart/projektetablering: Ultimo Estimeret omfang: Aftales i efteråret 1998, men estimeret til 1 årsværk ligeligt fordelt mellem Fischer & Lorenz og MUST-gruppen. Projektdeltagere: MUST-gruppen: adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen lektor, Ph.D. Keld Bødker Fischer & Lorenz: partner Thomas Skousen konsulent Annemette Kjærgaard, m.fl MUST/CIT-projektbeskrivelse,

13 forskningsassistent, cand. scient. NN MUST/CIT-projektbeskrivelse,

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Refleksioner over brugerdreven innovation og tilhørende udfordringer Et forskningsbaseret papir

Refleksioner over brugerdreven innovation og tilhørende udfordringer Et forskningsbaseret papir Refleksioner over brugerdreven innovation og tilhørende udfordringer Et forskningsbaseret papir Maren Sander Granlien Ph.d. studerende Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Læs mere

Byg bro mellem siloerne

Byg bro mellem siloerne Oplæg ved LEDERTRÆF 23.9..2014 Københavns kommune Byg bro mellem siloerne Øg kvaliteten Servicer flere Spar penge Bo Vestergaard Konsulenthuset Fair Proces & Professional Partner, Relational Coordination

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer Koncern HR i praksis Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer erfarne HR konsulenter om HR s strategiske rolle Efterårsprogram 2012 Program efterår 2012 alle dage kl. 9.0011.30

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM www.engagingexperience.dk/gymnasiedage.pdf VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM, MA. Ph.D. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Århus Universitet Danmark under pres uddannelse & IT er

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA CURRICULUM VITAE FOR MORTEN STOKHOLM BUHL PERSONALIA Navn: Morten Stokholm Buhl Adresse: Dronning Ingeborgs Vej 7, 4000 Roskilde Mobil: 5158 2854 (arb) / 2126 8614 (priv) E-mail: msb@di7.dk Web: www.di7.dk

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Effektdrevet it-udvikling

Effektdrevet it-udvikling Oplæg til programblokken om Rammevilkår: kravspecifikationen og udbudsregler, Teknologirådets workshop om bedre styring af offentlige it-projekter, fredag d. 21. Maj, Borups Højskoles konferencelokale,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

7-2 Fundament usability og designprocessen. 14-2 BEMÆRK VINTERFERIE 21-2 Hvad er usability. 28-2 Analysemetoder - heuristisk analyse

7-2 Fundament usability og designprocessen. 14-2 BEMÆRK VINTERFERIE 21-2 Hvad er usability. 28-2 Analysemetoder - heuristisk analyse 7-2 Fundament usability og designprocessen Præsentation af kursus, kursister og kursusholder. Oplæg: Usability i designproces sen. Præsentation af midtvejsprojekt: Lav en evaluering af eksisterende sites

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudie til byggeviden-projekt Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudiets formål At udarbejde en konkret, målrettet og sammenhængende handlingsplan/strategi for en reorganisering og effektivisering

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere