Beretning STAFF-projektet. Projekt Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2011. STAFF-projektet. Projekt Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling"

Transkript

1 Beretning projektet Projekt ærligt ilrettelagt rbejdskraft ormidling Jobcentrene København Odense Esbjerg arhus og alborg pecialfunktionen Job & Handicap (JH)

2 2 Opgaven og målgruppen lere unge skal, efter gennemført U-uddannelse, have mulighed for at opnå et arbejdsliv, inkluderet på det almindelige arbejdsmarked i stedet for på beskyttet værksted. Beskæftigede på beskyttede værksteder, der har et realistisk ønske om job på en almindelig virksomhed, skal have muligheden. I forbindelse med vedtagelse af inansloven i efteråret 2010 vedtog man en 3-årig beskæftigelsesrettet indsats for personer med udviklingshæmning. af de sandsynligvis mere end 600 unge udviklingshæmmede, der hvert år i perioden 2011 til 2014 bliver færdige med den særlige ungdomsuddannelse, skal mindst 100 hvert år søges koblet til det ordinære arbejdsmarked via et skånejob. Ligeledes skal projektet via en opsøgende indsats give de voksne udviklingshæmmede, der befinder sig på beskyttede værksteder, information og vejledning om, at de også har mulighed for at komme i skånejob på det ordinære arbejdsmarked. Det er væsentligt at der tages hensyn til at udviklingshæmmede, der har deltaget i den særlige ungdomsuddannelse, kan have en varierende arbejdsevne. Det er ikke en bestemt type job med løntilskud, der er den rigtige løsning for alle udviklingshæmmede der ønsker at komme i beskæftigelse (fra inansmin s skrivelse af 6. november 2010) Betegnelsen udviklingshæmmede, der jo omfatter en ganske bred og uhomogen skare af vidt forskellige mennesker med vidt forskellige udviklingsmæssige eller organiske begrænsninger, fremgår af inanslovsteksten. or at definere målgruppen nærmere har projektet hentet information fra ervicestyrelsen: t være udviklingshæmmet : Udviklingshæmmede er en bred samlebetegnelse for mennesker med væsentlige kognitive funktionsnedsættelser eller mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som har brug for hjælp og støtte fra omgivelserne i hverdagen. En del udviklingshæmmede har svært ved at tilegne sig ny viden og nye færdigheder. Udviklingshæmmede kan sagtens lære noget - men i mange tilfælde tager det længere tid. Omfanget af funktionsnedsættelsen er meget forskellig. Derfor er der også stor forskel på, hvilken slags støtte, udviklingshæmmede har behov for. Nogle kan fx godt få en hverdag med egen lejlighed, job og fritidsaktiviteter til at fungere uden særlig meget støtte. ndre har behov for støtte døgnet rundt. Projektet anvender ervicestyrelsens målgruppebeskrivelse i forhold til identifikation af -projektets målgruppe.

3 3 Betegnelsen udviklingshæmmede leder opmærksomheden hen på personernes barriere/problematik. Den danske beskæftigelsesindsats tager afsæt i arbejdsevnemodellen og har fokus frem for alt på evner og muligheder frem for på barrierer eller diagnoser. amtidig er der i høj grad mange forudfattede opfattelser knyttet til begrebet udviklingshæmmede, opfattelser omkring hvem de er, hvad de kan og nok navnlig hvad de ikke kan på trods af at også disse mennesker har vidt forskellige styrker, barrierer og personlighed. -projektet anvender derfor fortrinsvis betegnelsen personer / unge med udviklingshandicap / udviklingshæmning. -projektet har et særligt og stærkt fokus på de unge i målgruppen, der har de mest omfattende barrierer, men som på trods af dette har et realistisk ønske om en tilværelse med et støttet arbejde på en virksomhed uden for de beskyttede værksteder. Om -projektets baggrund Jobcentrene København, alborg, arhus, Odense og Esbjerg har i januar 2011 modtaget og accepteret bevilling vedr for lønudgifter til 2 ekstra virksomhedskonsulenter til opgaverne: Virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på praktikaftaler / ansættelsesaftaler for målgruppen af unge med særlige behov okus på de lovgivningsmæssige muligheder i forhold til job, uddannelse og udvikling Opsøgende informationsindsats, målrettet skoler og beskyttede værksteder, om U og arbejde på det ordinære arbejdsmarked - i samarbejde med unge mennesker med udviklingshandicap og UU-vejledere i kommunerne okus på individuel stillingtagen og planlægning i forhold til U-uddannelse og efterfølgende job amarbejde med erhvervsskoler om mulighederne for gennemførelse af U, f. eks. via oprettelse af fagligt forankrede uddannelsesforløb, tilført fornøden specialpædagogisk støtte og viden Indgå i netværk med de øvrige konsulenter i projektet, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunale sagsbehandlere, skoler, virksomheder m.v. De enkelte virksomhedskonsulenter skal arbejde regionalt for at sikre at indsatsen spredes ud over de kommuner, konsulenterne er ansat i. Virksomhedskonsulenterne (konsulenterne) er ansat i løbet af De første i april de sidste i august måned. Koordineringen af indsatsen er placeret hos JH, hvorfor de enkelte virksomhedskonsulenter løbende skal være i kontakt med pecialfunktionen Job & Handicap for at sikre en koordineret landsdækkende indsats og en samlet erfaringsopsamling af projektets resultater. pecialfunktionen Job & Handicap (JH) modtager halvårlig afrapportering fra de deltagende jobcentre.

4 4 -indsatsen i projektets første halvår - efter kommunernes modtagelse af bevillingsbreve ultimo januar blev i høj grad en forberedelses- og indkøringsfase. Virksomhedskonsulenterne blev løbende ansat og tiltrådte i perioden marts til juni; i Esbjerg først i august måned. Der var derfor - for nogle kommuners vedkommende - tale om en indsats, der alene omfattede juni måned Den første afrapportering havde af denne grund ikke en fast ramme og form, men skulle snarere betragtes som en beskrivelse af, hvad man havde nået at igangsætte og erfare i den særdeles korte periode, kommunerne reelt havde haft. Dog var allerede 55 unge tilknyttet i perioden, heraf var der etableret praktik for 15 unge. Indsatsen var forskellig fra kommune til kommune. Egentlig sagshåndtering, opnåelse af kendskab til målgruppen, opbygning af relationer og netværk havde, med forskellig vægtning og fokus, været gennemført i den korte tid, indberetningerne fra 1. halvår 2011 beskrev. : 2. halvår 2011: åvel den lokale som den regionale -indsats er godt i gang! På baggrund af indberetningerne for 2. halvår af 2011 kan det konkluderes, at lle -konsulenter i de 5 regioner har sat skarpt fokus på de lovgivningsmæssige muligheder i forhold til job, uddannelse og udvikling for målgruppen lle 5 kommuner har ydet en stor informationsindsats målrettet skoler, UU- vejledere, beskyttede værksteder og virksomheder om U og arbejde på det ordinære arbejdsmarked lle 5 kommuner arbejder målrettet med det virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på at etablere praktikaftaler eller ansættelser i job med løntilskud. På landsplan har 92 unge været omfattet i perioden. Der er etableret praktikaftaler for 56 personer, 10 aftaler om afklaringsforløb i forhold til fremtidig forsørgelse og mindst 4 personer er efter praktik ansat i løntilskudsjob. Herudover er et stort antal 3. års U-elever besøgt på deres uddannelsessteder. Eksempelvis har alene -konsulenterne i Esbjerg besøgt 41 unge på deres uddannelsessteder rundt om i landet og informeret om mulighederne for job. tine har generelle indlæringsvanskeligheder og afsluttede sommeren 2011 sin særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse. tine havde under sit uddannelsesforløb været i praktik i blandt andet en vuggestue og et plejehjem. Efter henvisning fra sin sagsbehandler i kommunen, bliver der afholdt en samtale mellem tine, tines forældre og konsulenterne. tine fortæller at hun fortsat har et ønske om at komme i praktik på plejehjem og forældrene og tine gør opmærksom på nogle af de ting man skal være opmærksomme på i forbindelse med tines praktik. tine starter i en 3 måneders praktik periode på plejehjemmet. Vi for meget fine tilbagemeldinger fra tines kollegaer. tine trives og er glad for den funktion hun har fået i aktiveringsafdelingen, hvor hun hjælper til med at ordne kaffe, snakker, synger og spiller med beboerne. tine bliver yderligere forlænget i sin praktik og startede i en løntilskudsstilling d (-København)

5 5 et udviklingsprojekt Virkelighed, vilkår og muligheder ved gennemførelsen af projektet Virksomhedskonsulenterne i -indsatsen er ansat i deres respektive kommune og refererer ledelsesmæssigt til den lokale kommunale ledelse. Indsatsen er derfor lokalt forankret og tager afsæt i den lokale kommunale kontekst. Opgaven gribes derfor an på forskellig vis i de 5 -kommuner hvilket, udover sammenhængsudfordringer, giver optimale muligheder for gensidig inspiration og udvikling og generering af ideer og viden om hvilke tiltag, der virker lle konsulenter har etableret samarbejdsrelationer og derigennem fokuseret på betydningen af gode praktikforløb og jobfokus i forbindelse med U-uddannelserne. Enkelte konsulenter har prioriteret samarbejdet med erhvervsskoler om mulighederne for gennemførelse af U, f. eks. med oprettelse af mesterlærelignende U-uddannelsesforløb. I forhold til det krav, at der i projektet skal være et stærkt fokus på bredt samarbejde på tværs af sektorskellet i projektindsatserne, kan det konkluderes, at alle 5 kommuner arbejder tværfagligt, tværkommunalt og tværsektorielt: værfagligt, idet alle 5 kommuner i deres daglige arbejde har inddraget UU, U-udbydere, Nøglepersoner, Pædagogisk personale fra beskyttede værksteder mm. værkommunalt, idet alle 5 indsatskommuner har forsøgt at inddrage samtlige kommuner i regionen. Ikke alle er repræsenteret, men konsulenterne er i deres netværksarbejde opmærksomme på løbende at kontakte de kommuner der ikke er repræsenteret værsektorielt, idet der er bygget bro og etableret samarbejdsfora mellem U-uddannelsen og den kommunale myndighed Regionale netværk - Regional indsats & samarbejde I alle regioner er opstartet -netværk, der allerede har vist sig aktive og velfungerende. De 4 fagligt brede, regionale netværk med deltagelse af jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, U-uddannelsessteder, virksomheder, interesseorganisationer mv. skal understøtte den landsdækkende -indsats. Netværkene drives af -konsulenterne og faciliteres af JH. På de 2 møder har vi arbejdet henholdsvis med oplæg og interessegrupper. Ved næste møde, som er fastsat til den , vil mødet blive afholdt hos en af netværksdeltagerne og oplægget vil bl.a. blive varetaget af en arbejdsgiver. Det er meget positivt, at der også mellem møderne har været stor aktivitet os og deltagerne imellem og deltagerne imellem. Vi finder, at dette er med til at styrke netværket, øge erfaringsudvekslingen og gøre gruppen mere aktiv og stærk. (-alborg)

6 6 Der er typisk kvartalsvise netværksmøder. På netværksmøderne gennemføres aktiviteter som virksomhedsoplæg, udbredelse af gode erfaringer og drøftelse af barrierer og problemstillinger. Og der aftales samarbejde på tværs af sektorer, der traditionelt har haft rigtig vanskeligt ved at tale sammen forstå hinanden. Der er fokus på at bruge netværkene til spredning af gode ideer & historier. t få nogle bolde til at rulle Vores idé er at udbrede det, vi har prøvet af lokalt på det regionale felt bl.a. ved at få repræsentanterne i netværket til at sprede information og tage teten til at kontakte nogle virksomhedsnetværk som eksempelvis Brabrand erhvervsforening, der består af 150 virksomheder lige fra enmands-malerfirmaer til eksempelvis Danisco. Vi afventer også samarbejde med Vinsa (- arhus) Der har i perioden været gennemført i alt 7 -netværksmøder, der via bevidst og målrettet dagsorden har haft fokus på koblingen til arbejdsmarkedet efter U. Direkte kontakt til øvrige kommuner i regionen, til jobcentrene, UU, uddannelsessteder og beskyttede værksteder har alle -konsulenter fokus på og udfører. Jobcentre / ndre ktører: I flere regioner er alle jobcentre indledningsvist kontaktet. I jobcentrene anvendes fortrinsvis nøglepersonerne på handicapområdet som indgang. I forbindelse med kontakt opfordres typisk til deltagelse i netværket. Der arbejdes løbende med udviklingen af det regionale samarbejde vi benytter alle chancer til at komme i kontakt med nøglepersoner i kommunerne for at gøre opmærksomme på vores tilbud og inddrage dem i netværksarbejdet. Derudover har vi taget kontakt til LEV s konsulent Lars Damgaard som fremover indgår i vores indsatsgruppe (-Odense) Ungdommens Uddannelsesvejledning: I de tilbagemeldinger vi har fået fra UU har de været meget positive overfor den indsats, har som fokus område. Der er blevet oparbejdet et godt samarbejde med de forskellige U ansvarlige hos UU, hvor vi i konkrete sager har kunnet givet sparring samt deltaget på U/UU heldagsmøder med generel information om indsatsen. På regionalt niveau har det været sværere med kontakt til UU-vejledere. Men det skal nævnes at der ved opstartskonferencen er gjort initiativer for at udbrede indholdet i. (-København)

7 7 Der er generelt i kommunerne etableret et tæt og godt samarbejde med UU-specialvejledere, der orienterer -konsulenterne om, hvem der afslutter U-forløb og dermed kunne være mulige kandidater i -projektet. Langt overvejende opleves en tæt og løbende kontakt til UU, både regionalt og lokalt. alborg er, udover samarbejde om fælles informationsaktiviteter, aktivt gået ind i et samarbejde - hvori UU sammen med hyværkstedet er inddraget. Projektet genopliver en ellers skrinlagt plan om etablering af en mesterlærelignende OU- U-uddannelse. Vi sidder fysisk tæt på UU og har sparret en del med dem. Vi har fået adgang til UV-vej, som er deres Isystem. Det vil vi anbefale andre, da det kan være med til at sikre en nemmere grøn bølge gennem systemerne. (-arhus) Beskyttede værksteder -konsulenterne har i alle kommuner/regioner taget kontakt til beskyttede værksteder og har oplevet såvel stor interesse for projektet og for et samarbejde som en vis tilbageholdenhed. Vi er, i kontakt til flere beskyttede værksteder i Københavns kommune, blevet mødt med den reaktion, at disse borgere er meget dårlige og at de på ingen måde vil være i stand til at kunne placeres i virksomhedspraktik. Om dette skyldes at de beskyttede værksteder ikke vil miste deres bedste arbejdskraft eller det skyldes andre grunde, er svært at svare på (-København) Paradoks: Værkstedernes økonomi afhænger bl.a. af at der visiteres borgere dertil samt at de borgere der er på værkstederne deltager i noget produktion, som giver om ikke andet et mindre afkast. Det betyder måske så også, at de(værkstederne) motivationsmæssigt måske ikke ser samme mulighed for udslusning til arbejdsmarkedet som vi arbejder efter (-Odense). Det er en meget omfattende proces, vi har kastet os ud i mht. værkstederne, da der er tale om, at vi rokker ved en kultur, der har eksisteret længe. Der er mange ledere og pædagoger, som synes, det er synd, at udviklingshæmmede skal ud fra værkstederne. Det er en forandringsproces, vi står midt i lige nu. En proces, der forudsætter en kulturændring, og som kommer til at tage tid (-arhus) Kontakt, information og samarbejde med beskyttede værksteder vil i 2012 være et indsatsområde, som vil fokusere på, bl.a. i samarbejdet med Landsforeningen LEV s KLP II-projekt.

8 8 Virksomheder -projektets forankring i jobcentrene og dermed som en del af/tæt på kommunernes almindelige beskæftigelsesindsats giver, udover en klar beskæftigelsesrettet bevidsthed og profil, også adgang til en stor mængde virksomheder, som de enkelte kommuner har et etableret samarbejde med. Derudover har -konsulenterne besøgt et meget stort antal virksomheder med henblik på konkret information og drøftelse af muligheden for at ansætte / indgå praktik- eller løntilskudsaftaler for personer med et udviklingshandicap. Plejehjem, børneinstitution, butik, lager, mindre håndværkere, it og transport nævnes som områder, hvor der er oplevet succes i forhold til kontakt. Generelt har der været stor åbenhed hos virksomhederne men enkelte virksomheder har været tilbageholdende på grund af krisen eller på grund af tvivl i forhold til målgruppens arbejdsmæssige formåen. Vi oplever, at vi ikke bruger ordene udviklingshæmmet eller U og lign., når vi kontakter virksomheder. Vores udgangspunkt er den enkelte unge vi fortæller, hvilke opgaver den unge kan varetage i en virksomhed med udgangspunkt i ressourcer og snakker så om, hvordan vi kan kompensere for funktionsnedsættelsen ( arhus) Vores virksomhedsrettede strategi er at arbejde på følgende 3 områder: t udbygge virksomhedscentre ideen til tu-området t komme i kontakt med nordjyske arbejdsgivernetværk t arbejde med at finde individuelle praktikker Ideen er både at lave håndholdte praktikker til den enkelte og samtidig lave et lille korps af virksomheder, som løbende vil stille 1 3 praktikpladser/job til rådighed for 3. års elever eller færdige tu-uddannede (-alborg) JH har i 2011 i samarbejde med Virksomhedsnetværket Vinsa forberedt et pilotprojekt under. Projektet, der gennemføres i 2012, handler om godt match & afklaring/praktik og målet er at udvikle gode metoder. Der satses i pilotprojektet på små og mindre virksomheder. -kommunerne København & Region Hovedstaden-jælland Indsatsen er placeret i Jobcenter kelbækgade, hvor -konsulenterne indgår i et internt handicapnetværk og har fra starten af forløbet været inddraget i jobcentrets netværksinitiativer. s funktion har allerede nu bredt sig til forskellige dele af regionen. Dog har der siden opstartsperioden i maj 2011, været størst fokus på det konkrete samarbejde i Københavns Kommune. På den måde har konsulenterne kunnet koncentrere sig om, i første omgang et mindre afgrænset område, som de har kunnet forholde sig til og indsamle viden på baggrund heraf. konsulenterne har på denne måde kunnet videreudvikle på de ideer og behov, der er blevet synliggjorte og italesat i forbindelse med møder med UU, U og netværksmøder.

9 9 Der har været rettet stor opmærksomhed på U-uddannelsesstederne, deres arbejdsfelt, deres forskellige måder at tilrettelægge uddannelsesforløb samt problematikker i forbindelse med at understøtte de unges erhvervserfaring. Det er begrænset hvor meget vi har kunnet bruge udtalelserne fra de unges uddannelsessteder. Det har været svært at bruge dem som guidelines i forhold til formåen, skånebehov samt interesser, da de i flere tilfælde kun har haft ganske lidt fokus på den erhvervsrettede del. De beskrivelser der ligger i forbindelse med praktikkerne, er ikke brugbare i jobcenterregi og i forbindelse med at kunne sælge de unge til praktikpladserne er der for lidt information omkring praksis, skånebehov og arbejdsevne. -København efterlyser, at U-udbyderne forbereder de unge med flere arbejdsmarkedskompetencer. København har stort fokus på virksomhedskontakten, har haft kontakt med 60 virksomheder, og har oplevet, at der i virksomhedskontakten var behov for at nedbryde en del barrierer i forbindelse med at konsulenterne præsenterer -projektets målgruppe. Det regionale netværk består af 43 deltagere. Der er 45 kommuner i regionen og, 10 kommuner er allerede repræsenteret i det regionale netværk Et kendetegn ved de unge der har været omfattet af indsatsen i region Hovedstaden indtil nu, er at de alle er på kontanthjælp og at deres fremtidige forsørgelse endnu ikke er afklaret. Dette har givet nogle udfordringer i forhold til at give dem et perspektiv i deres praktikforløb. -Københavns planlagte tiltag for det næste halvår. Mange af de unge der er blevet henvist til har givet udtryk for at de ser sig selv i en mindre virksomhed. Det er nogenlunde samme synspunkt der kommer fra U-skolerne. De unge vil gerne have ro og føler sig utrygge på større virksomheder. Det er vores opfattelse i, at de unge har brug for tæt kontakt til mentor og andre få medarbejdere, for at succes i virksomhedsplacering er til stede. Vores erfaringer er at det er ekstremt betydningsfuldt for om en praktik lykkedes at der bliver taget individuelle hensyn til den pågældende. Det kan dreje sig om et helt specielt ønske om praktiksted, relationerne i praktikken, evt. mentor og selvfølgelig de skåne hensyn der er oplyst Der arbejdes på en idé om at lave små klynger indenfor bestemte brancher som eksempelvis offentlige institutioner, handel og it. I samarbejde med virksomhederne, uddannes et mentor korps der kan varetage opgaven når de unge kommer i praktik. På den måde vil det også være muligt for de unge at afprøve forskellige felter indenfor samme branche. Ligeledes opstartes mini projekt cykelværksted, i første omgang hos Politiken med mulighed for udbredelse. Der bliver tydeligere at der er et voksende behov for virksomheder med CR i forbindelse med projektet.

10 10 Odense Region yddanmark -Odense er placeret i Jobcenter Odenses udførerdel og i et tæt samarbejde med kommunens øvrige aktører omkring beskæftigelsesindsats og målgruppen. Der er etableret en lokal følge/styregruppe med deltagelse fra UU, Ungeteam, Beskæftigelsescenter, CV beskyttede værksteder og aktivitetshuse i Ældre Handicap orvaltningen, Odense. Endvidere -projektledelse i Odense og - ad hoc - andre relevante samarbejdspartnere og de 2 virksomhedskonsulenter. Efter en stille start i første halvår af 2011 har de regionale initiativer taget til. Her fra Odense har vi kontaktet alle kommuner på yn for at orientere om indsatsen og samtidig invitere til deltagelse i netværket i Region yddanmark. Vi har fået en blandet modtagelse nogle ser os som konkurrenter til trods for, at vi kan være understøttende i det lokale arbejde der udføres. Der arbejdes fortsat på at få flere med i netværket. Konsulenterne har ud over kontakt til kommunerne haft kontakt med rigtig mange af de forskellige tilbud der er til målgruppen her på yn og nogle få i Jylland (hvor der var unge fra yn). -Odense nærer bekymring for det økonomiske aspekt i samarbejdet med de beskyttede værksteder og spørger: Påvirker værkstedets økonomi værkstedspersonalets evne til at fokusere på de unges beskæftigelsesmuligheder? -konsulenterne deltager i udslusningssamtaler på U-skolen, idet dette giver dem en mulighed for håndholdt indsats for eleverne. il samtalen deltager andre relevante aktører som sagsbehandlere, forældre mm. Odense forsøger at brede denne arbejdsform ud til de andre kommuner på yn. amarbejdet med erhvervsskolerne står højt på indsatslisten for det næste halvår. om nævnt skal vi i kontakt med KOLD College i forhold til restaurationsprojektet. Vi håber også på, at vores kontakter med nogle større virksomheder vil skabe behov for at skrue nogle særlige forløb sammen på nogle af de tekniske skoler. Esbjerg - Region yddanmark -konsulenterne er pr. 1. august ansat i Esbjerg Kommunes gråzoneteam, der i forvejen Bl.a. varetager sagsbehandlingen for U-målgruppen Esbjerg arbejder ud fra en model, hvor de tager udgangspunkt i den unges ressourcer, og matcher dette med efterspørgslen hos en virksomhed. Da der i Esbjerg, siden 1996, har været et projekt, der støtter unge udviklingshæmmede i ordinær beskæftigelse (Job i Erhverv), har -konsulenterne fået adgang til deres praktikbank. Esbjerg foretager således ikke virksomhedsopsøgende arbejde, men afventer konkrete eller generelle ønsker fra de unge, hvorefter de matcher kompetencerne med mulige virksomheder i praktikbanken. En -konsulent har besøgt Job I Erhverv i en form for praktik. De har herudover, i forbindelse med almindelige virksomhedsbesøg, orienteret om projektet, ligesom de har benyttet Det Lokale Beskæftigelsesråds konsulenter til at viderebringe informationen til virksomhederne. -Esbjerg har udarbejdet informationsfolder.

11 11 Det er i Esbjerg en udfordring for -konsulenterne, at de unges boligsituation ofte ikke er afklaret i forbindelse med afslutningen af U, idet job/praktik er afhængig af den unges boligsituation. amtidig peger -Esbjerg på at samarbejdet på tværs af sektorer vanskeliggøres af forskellige holdninger til arbejde/beskæftigelse. Det er en barriere at de unges boligsituation først kan afklares umiddelbart før U-forløbets afslutning eller endnu senere. Job/praktik er afhængig af bolig uanset det drejer sig om flytning til Vejle, Varde eller inden for Esbjerg Kommune, om tidligere noteret har en del af U-erne en forestilling om at praktikken/jobbet skal findes tæt på deres bolig. amarbejdet på tværs af sektorer har været en større udfordring end forventet. Der er stor forskel i holdningen til arbejde, beskæftigelse efter gennemført U. Der er sat initiativer i gang, som gerne skulle løse op på problemstillingen primo Region yddanmark netværket -konsulenterne i Odense og i Esbjerg samarbejder om driften af det regionale netværk i yddanmark. Der er ca. 55 deltagere i netværket, fordelt som følger: Virksomhedskonsulenter, KLP-konsulent, Ledelsesrepræsentanter for U, udviklingskoordinator, nøglepersoner, U vejledere, U udbydere Der har været afholdt 2 netværksmøder med varierende indhold og med ca. 20 deltagere. lle kommuner, der ikke var repræsenteret ved det første netværksmøde, er efterfølgende kontaktet i forhold til deltagelse. Der er 22 kommuner i regionen, og 13 kommuner er repræsenteret i det regionale netværk. arhus Region Midtjylland I Århus kommune indgår -konsulenterne i jobcenterets afdeling Job & rivsel, hvor vi har fokus på udsatte målgrupper, og hvor den grundlæggende arbejdsmetode er en håndholdt beskæftigelsesindsats. Virksomhedskonsulenten har således en form for tovholderfunktion i forhold til at støtte borgeren i et liv med beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked med de støtteforanstaltninger, der måtte være brug for Der er udarbejdet en lokal -projektplan og indsatsen, der er særdeles udviklingsorienteret, er integreret i arhus Kommunes indsats i forhold til målgruppen, herunder arhus Kommunes udviklingsplan for hele området omkring beskyttet beskæftigelse.

12 12 ra -arhus projektplan: ORNDRINGEORI/PROJEKE IND t den unge lærer at håndtere sin livssituation hvor vanskelig eller begrænset den end måtte være af handicappet, for i overensstemmelse med egne interesser og mål at kunne tilegne sig færdigheder og muligheder, der skal indfri egen forestilling om det gode liv. or unge med særlige forudsætninger gælder det også, at identitet og job hænger sammen. Gennem sin uddannelse (U) finder den unge vej hen mod en mulig beskæftigelsesgenre, og den efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet bliver på den måde understøttende for den unges identitetsdannelse UCCEKRIERIER & ORNKRING Det forventes: t der gennem projektperioden udvikles arbejdsgange og metoder, der bl.a. via coachende samtaleteknikker og åben dialog sikrer en god afklaring af den unge, der er anvendelig i forhold til den unges handleplan. Målet er, at den unge kommer i virksomhedspraktik med henblik på efterfølgende ansættelse. t der forefinder en effektivisering af samarbejdet mellem de forskellige instanser, som har med den unge at gøre UU/U, U-udbyderne, Beskæftigelsesforvaltningen, ocialforvaltningen, Ydelsescentrene, sagsbehandlere, botilbud, bostøtter, erhvervsskoler, aktivitetscentre, arbejdsgivere, evt. flere. Hermed sikres også, at der tages bedst mulig vare om den individuelle planlægning I forhold til U og forløbet efter afsluttet U med henblik på at finde et job. -konsulenterne vil i et givent omfang deltage i de afsluttende møder på den unges tredje og sidste år på U for at følge udviklingen og for evt. at bygge bro mellem den sidste praktik og virksomhedspraktikken, som skal foranstaltes, når U en er afsluttet. Vi ser det som en væsentlig opgave at sikre en god overgang fra U-udbyderne til jobcentrene, så den unge oplever det som en sammenhængende proces. t projektet gennem det virksomhedsopsøgende arbejde når ud til arbejdsgivere med information om målgruppen og om muligheder for ansættelse under særlige vilkår (ved også at sætte fokus på lovgivningsmæssige muligheder samt fokus på CR) og i forlængelse heraf får skabt nogle arbejdspladser. Jf. VIN, er det en målsætning, at virksomhederne skal få øjnene op for de kvaliteter, mennesker med særlige forudsætninger kan/vil tilføre en virksomhed, eksempelvis viser erfaringen generelt lavere sygefravær hos de øvrige medarbejdere. t der opnås viden om - og udvikles metoder og modeller for samarbejde med virksomheder med fokus på unge med særlige forudsætninger, som har afsluttet U og/eller unge med et generelt udviklingshandicap, som er beskæftiget i beskyttet værksted. t der iværksættes en forandringsproces i det eksisterende system af beskyttede værksteder/aktivitetscentre i nært samarbejde med disse, så målgruppen kommer i beskæftigelse på særlige eller ordinære vilkår på det ordinære arbejdsmarked i højere grad end på beskyttede værksteder. projektet kan på den måde være starten på en ny inklusions-udviklingsproces for aktivitetscentrene/beskyttede værksteder i Århus Kommune. t der udvikles en større faglighed/et bredere kendskab til målgruppen og dens muligheder for at deltage aktivt og tage ejerskab i den proces, det er at finde og beholde et arbejde. Herunder også at danne en bevidsthed virksomhederne imellem om, at målgruppen her har noget at bidrage med, ikke bare i form af et sæt hænder, der kan arbejde, men også som en del af det mentale/psykiske miljø på en arbejdsplads. t der har fundet en opsøgende informationsindsats om U sted med udgangspunkt i pecialfunktionen Job & Handikap i Vejle, der også har hovedansvaret for, at der arbejdes på regional oplysning inden for området. t der gennem netværk med øvrige konsulenter i samt løbende kontakt med pecialfunktionen Job & Handikap er udvekslet erfaringer på landsplan. Hovedansvaret for opfølgning på og afrapportering af indsatsen på landsplan ligger hos pecialfunktionen Job & Handicap.

13 13 Det regionale netværk består af 22 deltagere med repræsentation af UU, U udbydere, Beskyttede værksteder, Jobcentre, En virksomhed. Der har været afholdt et netværksmøde i arhus har udarbejdet -faktaark, som er sendt til samtlige UU- og Jobcentre i regionen, og har lagt op til, at de står til rådighed for henvendelser, oplysning, dialog mv. Har herudover etableret et samarbejde med Region Midts Kommunikationsafdeling, der skal fungere som eksponeringskanal for den gode historie, ligesom der er etableret aftale med deres egen kommunikationsafdeling om at udsende pressemeddelelse primo arhus har besøgt de 20 U-leverandører i Århus, samt informeret bredt i afdelingen for Job & rivsel. or at sikre informationsindsatsen regionalt, har Århus sendt beskrivelsen til samtlige UU Centre og Jobcentre i regionen, og har lagt op til, at de står til rådighed for henvendelser, oplysning, dialog mv. Der er ringet rundt stikprøvevis til ni kommuner og forhørt om U, og hvad der sker med de unge, der afslutter og på baggrund heraf noteret observationer, som bliver fulgt op på i det regionale netværk. Der er blandt andet spurgt ind til, hvad der sker med unge, der afslutter U. Med hensyn til de unge, der er på førtidspension, observerer vi en tendens til, at de ikke får nogen indsats eller ender i beskyttet beskæftigelse. Oplysningerne er nedfældet skematisk og dette viser tydeligt, at der eksempelvis i vestdelen af Region Midt er unge, der efter endt U falder ind i en passiv pensionsrolle. Vi skal ud at have fat i disse unge og netværket omkring disse unge, og her ser vi en rigtig fin mulighed i s samarbejde med LEV fremover, så vi kan komme rundt i regionens krinkelkroge. -arhus peger på en gruppe, der er faldet mellem to stole. Det er unge udviklingshæmmede, der bor i bofællesskaberne og som måske har været i et EL 103 tilbud og er stoppet eller har takket nej, fordi de ikke kan se sig selv på et værksted. Disse unge er på pension, så de har ingen pligt eller for den sags skyld ret til et job. Vi har fået kontakt til nogle af disse unge ved et tilfælde, fordi en pædagog har hørt om os. Endelig peger -arhus på problemer i forhold til at få ervicelov, Beskæftigelseslov osv. til at spille sammen. alborg Region Nordjylland -alborg er placeret i jobcenter alborg i forbindelse med projekt VI. Konsulenterne er involveret i flere kommunale tiltag, bl.a. et tæt samarbejde med Jobcenter Ung. Konsulenterne har fra starten fokuseret på og handlet efter at der ikke kun er tale om en lokal, kommunal indsats, men også om et regionalt løft i beskæftigelsesindsatsen for målgruppen. Indsatsen er i tråd hermed i høj grad præget af udviklingstænkning og ideskabelse og af at konsulenterne igangsætter informationsaktiviteter og samarbejdsinitiativer, der har regional effekt. -konsulenterne i alborg ser det som et positivt problem, at de nordjyske U-udbydere er gode til selv at formidle praktikker og job med tilskud. Det har dog betydet, at det har vist sig svært, at skaffe potentielle unge til de praktikaftaler, som -konsulenterne har oprettet på alck, og de har derfor været afventende med at udbrede denne ide til andre virksomheder.

14 14 -alborg har i andet halvår af 2011 arbejdet på flere fronter og især på 3 hovedområder: informationsaktiviteter, virksomhedsaktiviteter og uddannelsesaktiviteter. Vi har lagt stor vægt på at komme rundt i regionen og præsentere taff-projektet samt besøge relevante samarbejdspartnere. På virksomhedssiden har vi arbejdet på at oprette varige arbejdspladser/praktiksteder efter virksomhedscentre ideen. Vores konkrete uddannelsestiltag ligger pt. i histed, men både for virksomheds- og uddannelsesaktiviteterne arbejdes der på en regional udbredelse. Vi tror, at den socialøkonomiske model kan være med til at udvide arbejdsmarkedet for de unge tu ere og vi har derfor valgt også at holde fokus på udviklingen inden for dette område. Vi deltager bl.a. i et regionalt netværk, der har repræsentation af kommende og allerede eksisterende socialøkonomiske virksomheder og af 2 EU-politikkere. Der er flere tiltag i gang i EU for at fremme den socialøkonomiske ide. -alborg har aflagt besøg hos en lang række fagpersoner, U uddannelsessteder, værksteder og virksomheder rundt om i regionen og har haft kontakt til flere jobcentre - og vil arbejde på at udbygge dette i pecielt ønskes en tættere kontakt til jobcentrene i Vesthimmerland og Mors kommuner, da de endnu ikke er repræsenteret i netværket. På markedsføringsfronten har -alborg har taget flere initiativer, bl.a. Udarbejdet et lille informationskatalog, der giver en kort præsentation af, hvad de som -konsulenter kan være behjælpelige med. Kataloget tænkes anvendt i flere sammenhænge som en hurtig introduktion til projektet og en pendant til arbejdsgivere kan tænkes ind Der er indgået aftale med alborg Kommunes journalist om fremtidige artikler i fagblade etc. og en kommende artikel til alborg Kommunes personaleblad æt På -projektet er præsenteret på Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside pecielt ift. de beskyttede værksteder har -konsulenterne skriftligt kontaktet alle i alborg med information om og samarbejder i øjeblikket med hyværkstedet i histed om oprettelse af en mesterlærelignende uddannelse: Et mini-sosu uddannelse, der forventes igangsat i september Vi tænker også at Mini-sosu-uddannelsen kan blive en løftestang for andre mini-uddannelser på MU- Centre eller EUC for samme målgruppe. Det regionale netværk består af 48 deltagere, repræsenteret ved U-udbydere, UU vejledere, Virksomhedskonsulenter, Ungekoordinatorer Der er 11 kommuner i regionen, hvoraf 8 er repræsenteret i netværket Region Nord har afholdt to regionale netværksmøder med deltagerantal på henholdsvis 25 og 18 og med oplæg og drøftelser i forskellige interessegrupper. Næste netværksmøde er fastsat til den , hvor der vil være oplæg ved en arbejdsgiver.

15 15 Koordinering og facilitering fra JH I JH varetager projektkonsulent og projektleder den daglige kontakt til -konsulenterne og gennemfører aktiviteter og tiltag, der kan medvirke til koordinering af indsatsen til inspiration, faglig udvikling mv. Der har været afholdt møder for samtlige -konsulenter, typisk hver måned, i Vejle. ra -tidsplanen: Maj juni 2011 JH-Kursustilbud til projektets konsulenter Grundkursus Job & Handicap icl. De kompenserende ordninger 9. juni 2011 Opstartseminar med netværksdannelse & mulighed for samarbejdsaftaler 16. august 2011 amarbejdsmøde vedr. pilotprojekt JH og virksomhedsnetværket VIN 18. august 2011 Møde mellem JH og -lederne fra de 5 kommuner 30. august 2011 Kursus for -konsulenter i netværksfacilitering v. Line Holst Jensen, ZEN 9. september 2011 Landsdækkende status- og inspirationsmøde ml. -konsulenter og JH 11. november Kursus for -konsulenter i netværksfacilitering Opfølgningsdag v. Line Holst Jensen, ZEN 30. november 2011 Oplæg: erfaringer og anbefalinger fra KLP-projekt ved Dan chimmel og nders Reitov. Landsdækkende status- og inspirationsmøde ml. -konsulenter og JH 14. december 2011 JH: Oplæg om ved Praktikværtdag Havredal Gl. kole 15. december 2011 Landsdækkende status- og inspirationsmøde mell. -konsulenter og JH Oplæg: Erfaringer og anbefalinger fra Projekt HUG ved Peter Gulstad. JH- har herudover besøgt de 5 jobcentre og haft løbende og regelmæssig telefonisk kontakt og dialog med -konsulenterne, bl. a. omkring opståede problemstillinger af forskellig art. JH har i november/december besøgt -projektlederne m.h.p. drøftelse af den lokale og regionale indsats, opståede problemstillinger og endelig udveksling af praktiske informationer. Markedsføring Det er en realitet at der ikke er fulgt aktivitetsmidler med projektet, for eks til markedsføringsinitiativer. har derfor benyttet sig af de muligheder, der findes via JH. -projektplan og oplysninger er på JH s hjemmeside, bmhandicap.dk. acebook og selvstændig hjemmeside med mulighed for networking har været forsøgt men er opgivet. Der er udarbejdet faktaark om, som kan udskrives. Der er udarbejdet rullegardiner til samtlige -kommuner til brug ved informationsaktiviteter mv. Der har været holdt flere eksterne oplæg om -projektet, ligesom projektet medtænkes i de mange samarbejdsrelationer, pecialfunktionen har.

16 16 Erfaringer fra -projektet har netop indgået som baggrundsmateriale og via oplæg ved den ekspertcamp, som Det Centrale Handicapråd har gennemført i januar Netværksfacilitering JH har i samarbejde med ZEN ps udarbejdet netværksmodel for de regionale netværk som drives af -konsulenterne. Der er gennemført 2 kursusdage i netværksfacilitering for -konsulenterne. JH-projektkonsulenten deltager i et netværk for netværksledere (der drives af zena) med henblik på at styrke JH s facilitering af de regionale netværk Virksomhedsnetværket Vinsa I løbet af efteråret mødtes JH og Vinsa flere gange med henblik på drøftelse af et projektsamarbejde under -projektet og i alle regioner. Det er aftalt at der gennemføres et pilotprojekt med fokus på vellykket match og praktik/afklaring. Projektet, der gennemføres i 2012, skal føre til belysning af væsentlige problemstillinger og til metodeudvikling. JH- vil stå for dataindsamling og for formidling af resultater. amarbejde med KLP II-projektet Landsforeningen LEV fik - via inanslovsbevilling i august - midler til gennemførelse af KLP II projektet. Det fremgår af bevillingen, at projektet skal gennemføres i samspil med indsatsen. Der er i oktober udarbejdet egentlig, formel samarbejdsaftale, som løbende revideres i takt med at indsatserne og samarbejdet i regionerne skrider frem. LEV har i januar/februar 2012 holdt møder med KLP II- og -konsulenterne og vil nu indgå i et fællesskab om indsatsen for de unge/målgruppen. Det videre arbejde med i 2012 JH vil arbejde for t det offensive informationsarbejde fortsættes, således at alle kommuner repræsenteres i de regionale netværk. Her tænkes specielt nøglepersoner samt sagsbehandlere fra ungeindsatsen, der kan sikre en glidende overgang fra uddannelse til job t der i det næste halve år sættes et større fokus på det virksomhedsopsøgende arbejde, alternativt samarbejde med relevante virksomhedsnetværk, således at flere virksomheder repræsenteres i netværkene t kontakten til de beskyttede værksteder udbygges, da der her er en gruppe unge, der allerede har fået afklaret deres forsørgelsesgrundlag t de Lokale Beskæftigelsesråd inddrages i det omfang det lader sig gøre, dels for generel information af indsatsen, og dels undersøge muligheder for at kunne søge informationsmidler JH vil i 2012 have fokus på netværksaktiviteter, der kan skabe større forståelse og dermed bedre samarbejde mellem de forskellige sektorer, herunder gennemføre temadag om reglerne for tilkendelse af førtidspension samt aktiviteter der sætter fokus på de holdningsforskelle til unge, der måtte være. Herudover vil JH, med en tæt kontakt til -konsulenterne, fortsætte samarbejdet med at understøtte det værdifulde arbejde, konsulenterne dagligt udfører. Dette søges sikret med fortsat information af fagretlig karakter til -konsulenterne, en fortsat netværksfacilitering samt andet relevant, der måtte opstå behov for.

17 17 Eksempel på jobopslag. tillingen skal søges! Vi er så småt begyndt at arbejde med tegninger og billeder/visuelle skemaer, da flere af vores borgere ikke kan læse (-arhus). NY JOB: LKE ELLER PP ORERING HO BILK I IL BILK I IL, ÅRHU OPGVER DU KL LØE: laskesortering eller presning af pap RBEJDPLDEN ILBYDER: Nye kollegaer Grundig oplæring Løn: 35 kr./timen + personalekort ER DU INEREEE I JOBBE: nak med din kontaktperson/pårørende. ammen kan I henvende jer til leder af Bøgeskovgårds ktivitetscenter Jan Christensen på tlf eller

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Projekt Byggerum 2001-2004

Projekt Byggerum 2001-2004 Projekt Byggerum 2001-2004 Evalueringsrapport om erfaringerne fra fire års projektarbejde med det rummelige arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægsbranchen Marts 2005 Kolofon Udgivet af: Samarbejdsparterne

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere