Energiens Tingsted Samlet resultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat"

Transkript

1 Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat

2 Biomasseressourcen Gruppe 1

3 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på PJ. En væsentlig andel af dansk biomasse En langt mere bæredygeg biomasseprodukeon Beskriv et ambieøst scenarie for, der sikrer bæredygeghed og forretningsskabelse inden for jeres tema. - Minimumskriterier (målbare) i forhold El: Bidiversitet, NæringsstoPelastning CO2 Kulstofindholdet i jorden Opretholdelse af produkeonsforhold Affald: obligatorisk indsamling af organisk affald med krav om behandling vedrørende energifremselling og anvendelse af fosfor Skov: fælles europæiske kriterier for bæredygeghed (helst internaeonale) Landbrug: lavbundsarealer ud af drix, bevarelse af fødevareprodukeon, effekevisering af det eksisterende landbrugsareal med udgangspunkt i de enkelte arealers robusthed. Større andel af flerårige afgrøder. Forretningsskablese - etablering af et marked for biomasse drevet af klimamål og forsyningssikkerhed.

4 Styrker og barrierer Hvad er Danmarks særlige styrker i>. at nå målet? Hvad er de vigagste barrierer, som skal nedbrydes for at nå målet? Styrker Stærk infrastruktur og logis5k Etableret bioenergisektor Stor viden om landbrugsproduk5on Stor viden om energiteknologi Stor miljøviden Barrierer Allerede belastet miljø Manglende strategisk energiplanlægning Manglende værdisætning af natur, miljø og biodiversitet Manglende accept af fælles retningslinjer/regler for bæredygeghed Koordinering af regler på tværs af sektorer mangler

5 Anbefalinger Hvad er vores anbefalinger Al Danmarks brug af biomasse frem mod 2035 inden for vores tema? Beskriv, hvordan biomasse bør anvendes i Danmark, så der sikres bæredygeg energiforsyning, økonomi og klima/miljø Etablering af marked som sikrer langsigtede investeringer og planlægning Arbejde mod en større værdiforøgelse af biomassen når vi bruger den El energi Arbejde på tværs af sektorerne (fødevarer, miljø, energi) Behov for at få bæredygeghedskriterier El at fungere i praksis

6 Central varmeforsyning Gruppe 2

7 Mål scenarie, der sikrer bæredygaghed og forretningsskabelse: Biomasse er bindemidlet mellem el og varme i den centrale forsyning. Omlægning fra kul 9l biomasse på centrale værker er blandt den mest kosteffek9ve måde at oms9lle energisektoren 9l vedvarende energi Biomassebaseret kra=varme er en effek9v måde at fylde el- hullerne, når alterna9verne ikke producerer

8 Anbefalinger Vores anbefalinger af brug af biomasse frem mod 2035 inden for vores tema? Hvordan bør biomasse anvendes i Danmark, så der sikres bæredygeg energiforsyning, økonomi og klima/miljø. 1. Stort behov for bæredygeghedskriterier (HurEgst muligt) 1. Skab internaeonal løsning, EU, ej dansk solo 2. Der er skabt start på samarbejde (IWPB) udnyt det 3. Governance ip.m IWPB, sikrer åbenhed og legiemitet 4. A) Skovforvaltning, B) Carbon regnskabet 2. Den nødvendige reguleringen i elsystemet (værdisætning af flexibilitet og back- up) (nu/2020) 1. Konkret inieaev : Energinet.dk bør melde langsigtet plan ud for kapacitet og markedsorienterede spilleregler kontrolleret nedbygning (Undgå at for mange værker lukker) 3. Øvrige anbefalinger: 1. Sikre de allerede skete investeringer i biomasse 2. Se på afgixer/elskuds der skaber bedre økonomi for effekev biomasseudnyeelse i højeffekev kraxvarme 3. FremEdens økonomiske incitament El samlet biomassekraxvarmedækning bør blive mindre(exer 2030) 4. Gradvise overgang El Bioraffinaderier som fremedens anlæg ( frem mod 2035) behov roadmap

9 Decentral varmeforsyning Gruppe 3

10 Mål I 2035 bruges biomasse i den decentral varmeforsyning, således at: 1. Der er effekevitet i hele værdikæden: a. kraxvarme i stedet for kedler (hvis brændslet egner sig) b. lange transportveje bør undgås c. konverteringstab og ledningstab bør undgås 2. Vi udnyeer ressourcerne bedst først nyee så energiformål. Lokale (mindre markedsudsaee) biomasser anvendes. 3. Biomasse udnyees bæredygegt. a. Vi skal nyhggøre restprodukter b. Vi skal sikre samspil med andre energiformer 4. Fast biomasse nyhggøres, i det omfang det er fornuxigt. VE gas anvendes El balancering af elsystemet og den Elhørende overskudsvarme anvendes i iernvarmesystemet. 5. Den decentrale varmeforsyning baseres på lokale ressourcer: sol, overskudsvarme fra industri og lokale biomasseressourcer, som ellers ikke ville blive udnyeet: halm, flis, biogas og have- park- affald 6. Overskuds- el/billig el udnyees ved hjælp af store varmepumper 7. I nogle større byer laves bioraffinaderier, som leverer materialer og 2. G. transportbrændstof overskudsvarmen bruges El iernvarme og restbiomasser bruges El biogas 8. Biomassen udfases frem mod 2050 i decentral varmeforsyning. Her skal den reserveres El transport og industri hvis vi skal være 100% fossilfri på kort sigt skal der også være biomasse El rådighed El transport i mindre omfang 9. Affald, der ikke kan genanvendes, bruges primært El energi i de store byer fordi der her er brug for grundlast og den reee infrastruktur er El stede. 10. Fælles systemer bruges de er bedre El lagring i spidssituaeoner og mere effekeve, men ledningstabet skal ned (helst El 10%) 11. Gas bruges som back up for el- systemet så vi skal bevare gasmotorerne exer 2018 og bruge biogas på sigt. Vi skal ikke basere os på nye kraxvarmeanlæg på biomasser eller alene satse på udllandsforbindelser.

11 Styrker og barrierer Hvad er Danmarks særlige styrker i>. at nå målet? Hvad er de vigagste barrierer, som skal nedbrydes for at nå målet? Styrker Vi har decentrale anlæg der er veludviklede Vi har lokale ressourcer Vi har stærke industriclustre Vi har effek5vt energisystem med høj integra5on Vi har innova5ve virksomheder Vi har meget fleksible anlæg og systemer Barrierer UElstrækkeligt afgixs- og Elskudssystem i forhold El fremedens målsætninger Godkendelsesproces i projektbekendtgørelsen er ikke indreeet i forhold El målsætninger Samfundsøkonomi og drixsøkonomi trækker ikke i samme retning

12 Anbefalinger Hvad er vores anbefalinger Al Danmarks brug af biomasse frem mod 2035 inden for vores tema? Beslutninger og rammevilkår skal lede frem El den samfundsøkonomiske bedste vej El slutmålet i 2050 (Ændringer af Projektbekendtgørelse kan f.eks være redskab) Det skal sikres at, de decentrale gas- motoranlæg forbliver i systemet El 2035, som back- up El elsystemet (de skal anvendes El VE- gasser frem mod 2035 og evt. derexer). EffekEve kedler kombineret med varmepumper med høje virkningsgrader bør kunne sideselles med kraxvarme på mellemlang sigt når problemsellingen med axag af biogas er løst. AfgiXssystemet bør indreees, så det sikrer maksimal ressourceudnyeelse: AfgiXer bør indreees så naeonale biomasseressourcer bibeholdes i Danmark AfgiXer på overskudsvarme bør nedsæees for at sikre makismal ressourceudnyeelse (32,5 %) AfgiXer på eldrevne varmepumper der udnyeer overskudsvarme bør ikke dobbeltbeskaees (Enten overskudsvarmeafgix eller elafgix) osv. Lokale ressourceallokeringer og energiforsyninger i kommuner bør koordineres regionalt og samstemmes med naeonale mål, for at sikre energieffekevitet Der bør laves afgrænsede gasområder med lavere gaskvalitet som forsøg (Biogas)

13 Produk5onserhverv og industri Gruppe 4

14 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? Beskriv et ambieøst scenarie for, der sikrer bæredygeghed og forretningsskabelse inden for jeres tema. Industrien vil gerne op5mere energiforbrugene uanset ressource. Industrien vil medvirke 5l oms5lling hvor det giver mening. Industrien vil gerne bruge biomasse på konkurrencedyg5ge vilkår. Pris er ret afgørende Anvendelsen skal ske så op5malt så muligt sikre procesop5mering Industri er parat 5l at lave lokal krajvarme UdnyLelse af spildvarme 5l Mernvarme og rumvarme fra industrien skal tænkes ind i oms5llingen af industrien

15 Anbefalinger Hvad er vores anbefalinger Al Danmarks brug af biomasse frem mod 2035 inden for vores tema? Beskriv, hvordan biomasse bør anvendes i Danmark, så der sikres bæredygeg energiforsyning, økonomi og klima/miljø. Tilskud skal belønne industrier som tænker i systemløsninger - op5mal ressourceudnylelse symbiose facilitering/rejsehold Der skal skabes overblik over hvor meget spild varme der er, og hvordan det nyrggøres i den grønne oms5lling ( del af kørende analyser) Fremme ESCO- løsninger 5l industrien overtager energiforsyningen kan være en del af løsningen AfgiJer og incitamenter for op5mal udnylelse af spildvarme/rumvarme skal revurderes Generelt bør man gentænke afgijs- og 5lskudsstruktur, så der sikres op5mal udnylelse af ressourcen. I en overgangsperiode overveje incitamenter 5l at oms5lle industrien 5l gas - fra olie/ kul for at opnå en CO2 reduk5on klargøre 5l de grønne gasser Vi skal have europæiske kriterier for biomassens bæredyg5ghed bredt og det er leverandøren som er ansvarlig for at sikre bæredyg5gheden er klassificeret.

16 Biobrændstoffer i transportsektoren Gruppe 5

17 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? Beskriv et ambieøst scenarie for, der sikrer bæredygeghed og forretningsskabelse inden for jeres tema. Vi skal have et poli5sk mål for transportsektoren (EU med dansk foregangsstatus) Ikke mere et appendiks El klimapoliekken Ingen alternaever i transportsektoren % VE 40% VE 100% VE Energiforbrug i transporten I dag: 230 PJ totalt heraf 10 PJ fra biomasse, 2035: 200 PJ heraf heraf 70 PJ fra biomasse Forudsætning: Der sker en væsentlig effekevisering af transportsektoren Virkemidler Obligatorisk anvendelse af biobrændstoffer Incitamenter for de mest bæredygege biobrændstoffer Feed- in tarif for producenter f.eks. finansieret af ejerafgix Arbejde for harmoniseret EU regulering

18 Styrker og barrierer Hvad er Danmarks særlige styrker i>. at nå målet? Hvad er de vigagste barrierer, som skal nedbrydes for at nå målet? Styrker ProdukEon af biomasse Erfaringer fra produkeon og indsamling af biomasse EffekEvt intensivt landbrug Teknologisk førende bioraffinering Inbicon Maabjerg Salg af avancerede biobrændstoffer God evne El samarbejde på tværs af sektorer Barrierer Begrænsede bioressourcer Kommercialisering af markedsmodne teknologier Højt omkostningsniveau Få erfaringer med Eltag i transportsektoren Regulering (eks. energiafgixer kan differeneeres, CEN standarder)

19 Anbefalinger Hvad er vores anbefalinger Al Danmarks brug af biomasse frem mod 2035 inden for vores tema? Beskriv, hvordan biomasse bør anvendes i Danmark, så der sikres bæredygeg energiforsyning, økonomi og klima/miljø. Ingen aerakeve alternaever El brug af biomasse i transportsektoren à behov for handling og klare polieske mål Feed- in tarif / økonomisk Elskud, der hjælper med at realisere målet (som for andre grønne teknologier) Mål har en pris men totalomkostningen ved at have bil er faldende (registreringsafgix en mulighed) Der er jobs og vækst i det biobaserede samfund

20 Sikring af bæredygeghed? Vente på EU? / mellemsynspunkt Mange af bilisterne er fra husholdningerne à rammer ikke konkurrenceevnen Nye Eltag: Stramme på EU krav for CO2 udledning (ingen bilindustri)

21

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere