Kvalitetssikring af Devoteams Analyserapport, version 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring af Devoteams Analyserapport, version 2"

Transkript

1 Kvalitetssikring af Devoteams Analyserapport, version 2 Indhold 1. Baggrund og læsevejledning Overordnede resultater af interviewrunden... 3 B-numre... 3 Den oprindelige B-nummer definition... 4 Ændring i B-nummer definition... 4 Anvendelse af B-nr. i Grønland, nu og i fremtiden... 4 Boligregistre i Grønland... 6 Dårlig datakvalitet i CPR-registeret... 6 Adressemyndighed... 6 Lovgivning... 6 Tinglysning... 7 Registreringer indenfor landbruget... 7 Konsekvenser ved indførelse af DAR... 7 Øvrige emner... 7 Behov for registrering af værelser i lejligheder og antal familier i lejligheder... 7 Mail-adresser... 8 Selvbetjeningsløsninger Krav og ønsker til ministeriet vedr. adresseregister (DAR)... 8 Dataejerskab... 8 Krav vedr. B-numre... 9 Lokalitet på alle grønlandske adresser Krav til sammensætningen af unik nøgle på adresser Bygder og stier i bygder og byer Vejnavne Adresser i det åbne land Side 1

2 Adresser uden bygninger Officiel forkortelse for vejnavne Områder udenfor kommunal inddeling Geografiske data Fysisk adgangspunkt til en adresse Registreringer indenfor landbruget Søgning i DAR Afledte krav til CPR register Konkrete tilbagemeldinger på Devoteams rapport Generelle betragtninger Rapportens grundlæggende præmisser Begrebsforvirring Lovgivning Manglende historik Diverse Konkrete tilbagemeldinger fra parterne bortset fra Asiaq Konkrete tilbagemeldinger fra Asiaq Bidragsydere til den Devoteams oprindelige analyserapport Bidragsydere til interviewrunden Baggrund og læsevejledning Arbejdet med etablering af et nationalt Adresseregister er et af initiativerne under tema 2: Modernisering af Grunddata i Digitaliseringsstrategien, hvor varetager grunddata projekterne. Timing af projektet skyldes at CPR-systemet i sin nuværende form er under udfasning fordi adresseoplysningerne flyttes over i et selvstændigt register. Konsekvenserne af dette er omdrejningspunktet for rapporten som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsendte i juni 2014 med titlen Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister. Side 2

3 Styregruppen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med kommissorium om at kvalitetssikre denne rapport. Denne kvalitetssikrings-analyse af rapporten indeholder de overordnede resultater af den afholdte interviewrunde (i alt 37 interviews), der blev besluttet på arbejdsgruppemødet d I denne proces er der blevet afdækket dels yderligere krav til et nationalt adresseregister og dels krav til CPR-registeret. Disse krav skal afleveres til Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter senest d.1 ste september Konkrete tilbagemeldinger på sideangivelser i Devoteams rapport er beskrevet i afsnittet 5. Konkrete tilbagemeldinger på Devoteams rapport. Interviewrunden er foretaget med udgangspunkt i rapporten med datoen d og som har haft betegnelsen Udkast Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister. Log for de afholdte møder er listet i sidste afsnit i analysen. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde i forbindelse med arbejdsgruppemødet d Hvad sker der nu? På baggrund af interviewrunden og arbejdsgruppens resultater, vil Styregruppen for et nationalt Adresseregister behandle en indstilling om grønlandske adresser. Efter styregruppens godkendelse sendes Indstillingen til behandling i Naalakkersuisut. 2. Overordnede resultater af interviewrunden B-numre Ansvaret for tildeling og indberetning af B-numre overgik til kommunerne sammen med overdragelsen pr. 1. januar 1986 af ansvaret for varetagelsen af den lokale bygningsmyndighed. Kommunerne har siden 1. januar 1986 over de årlige landstingsfinanslove modtaget bloktilskud til varetagelse af bygningsmyndighedens opgaver i lokalsamfundet. Aftale herom er i sin tid indgået efter forhandling mellem Kommunernes Landsforening (KANUKOKA) og Landsstyret. Regler for gebyrer ved kommunernes byggesagsbehandling er givet i hjemmestyrets cirkulæreskrivelse nr af 11. februar 1986 (optrykt som Bilag 4 i Bygningsreglement 2006). Det følger af cirkulærets 4, at det i gebyrordningen er indeholdt, at kommunen leverer husnummerskilte og B-nummerskilte. Retningslinjer for tildeling af bygningsnumre og enhedsnumre er givet ved GTO-Cirkulære nr af 12. marts 1987 om registrering af bygninger og lejligheder i Grønland. Dertil er ved NIN Grønlands Arealregister/ Asiaq udgivet "Vejledning om tildeling af B-numre og enhedsnumre", oktober 1996, Side 3

4 (revideret december 2001) samt et tillæg hertil "Vejledning i konstruktion af B-nr.", december Retningslinjer og vejledninger administreres af Asiaq/ Grønlands Forundersøgelser. De enkelte bygningers B-nummer og geografiske placering indberettes af kommunerne til Asiaq til brug for kortlægningen. Asiaq fører dertil et centralt bygningsregister. I nogle tilfælde indberettes B-numrene endvidere i NIN som supplerende data. Omfanget af denne supplerende indberetning kendes ikke. Den oprindelige B-nummer definition I en vejledning fra Asiaq Vejledning om Tildeling af B-numre og enhedsnumre fra 1996 bliver de to begreber B-nummer og enhedsnummer defineret. Definitionen på B-nr. er således: Som B-numre anvendes de hele tal fra 1 og opefter, dog max. 4 cifre, og alle B-numre skal være forskellige indenfor samme registreringsområde. Definitionen på enhedsnummer er således: Som enhedsnumre anvendes som hovedregel dele hele tal fra 1 og opefter, normalt max 3 cifre, og alle enhedsnumre skal være forskellige indenfor samme bygning med selvstændigt B-nummer. Oprindeligt er der altså to forskellige begreber, nemlig B-numre, som er 4-cifrede og enhedsnumre, som er 3-cifrede. Ændring i B-nummer definition D. 1.januar 2009 blev der udsendt en ny vejledning fra NIN Grønlands Arealregister og Asiaq Grønlands forundersøgelser. Et fuldt B-nummer er ifølge denne vejledning er en sammensat struktur som indeholder: Kommunekode Lokalitetskode Bygningsnummer på 5 cifre Delnummer Enhedsnummer Enhedstype En lokalitet er identificeret ved lokalitetsnummer eller en lokalitetskode. Lokalitetsnummerets første to cifre henviser til den by (= gammel kommune), som lokaliteten hørte til efter den gamle kommuneinddeling. Anvendelse af B-nr. i Grønland, nu og i fremtiden I forbindelse med byggesagsbehandling registrerer kommunerne B-numre i et forkortet format bestående af: Kommunekode Side 4

5 Lokalitetskode Bygningsnummer på 5 cifre Kommunerne udfærdiger og journaliserer følgende dokumenter: Bygningstilladelse Bygningsnummerering (= B-nr. tildeling) Ibrugtagningstilladelse baseret på den forkortede udgave af B-nummeret. Kommunerne administrerer altså ikke som Asiaq s vejledning påbyder. Iflg. Asiaq s vejledning, skal bygninger som f.eks. indeholder flere lejligheder, registreres med hver sit B-nr., da lejlighedsnummeret skal indgå i B-nummeret som et enhedsnummer. I eksemplet herunder ses et diagram for den overordnede proces vedr. A-nr. og B-nr. tildeling i Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunen registrerer et 4-cifret B-nr. Figur 1 Samlet proces for arealtildeling og B-nr. tildeling i Kommuneqarfik Sermersooq Enhedsnumre indgår i fritekst i dokumentet Bygningsnummerering, som sendes ud ved tildeling af B-nr. Men enhedsnummer bliver ikke registreret systematisk som en del af B-nummeret hverken i Winformatiks s bygningsregister eller i de excel-ark, som kommunen benytter som database for B-numre. Kommunerne indtaster heller ikke enhedsnummer ved registrering af B-nr. i NunaGIS. Side 5

6 Asiaq, Nukissiorfiit og specielt Skattestyrelsen har brug for at kende de fulde B-numre inklusive oplysninger om lejligheder. Nukkissiorfiit og TelePost registrerer allerede lejlighedsnumre, da de installerer målere i de enkelte lejligheder. Skattestyrelsen har brug for de fulde B-numre (med lejlighedsnumre) af hensyn til kontrol af stempelafgift, beskatning af udlejning af ejendomme/lejligheder, samt eventuel ejendomsbeskatning i fremtiden. Ved eventuel brug af BBR skal der under alle omstændigheder ske en langt mere detaljeret oplysning vedr. bygningers opdeling. Der er altså ikke en fælles forståelse af hvad begrebet B-nr. dækker over. Nogle mener den forkortede udgave, når de bruger betegnelse B-nr. og andre mener den fulde definition, som angivet i Asiaq s vejledning. Boligregistre i Grønland Winformatik s systemer indeholder et Bygningsregistreringssystem, der benyttes i begrænset omfang af tre ud af fire kommuner. Kvaliteten af registreringerne i systemet lever ikke op til kravene fra Grønlands Statistik. Derudover vedligeholder diverse organisationer registre med boligoplysninger i Excelark, og en lang række IT-systemer i diverse organisationer har egne bygnings- og adressedata i systemerne. Som eksempler kan nævnes systemer hos Asiaq, Nukissiorfiit og INI. Dårlig datakvalitet i CPR-registeret Det fremhæves fra flere interessenter, at datakvaliteten i CPR-registeret ikke altid er god nok. Dette skyldes at ikke alle borgere melder flytning. Derudover er der forskellig registreringspraksis i kommunerne. Adressemyndighed Kommunerne, der i dag registrerer adresser i forbindelse med personregistrering, har forskellig praksis og uensartet datakvalitet. Det fremhæves fra flere interessenter, at det er vigtigt, at der etableres central kvalitetssikring af adressedata. Ved fastlæggelse af adressemyndighed skal det inddrages i overvejelserne, hvorledes Sprogsekretariatet skal indgå. Der er blevet rejst spørgsmål om, hvor ansvaret ligger for at meddele omverdenen udenfor Grønland, at stednavne i Grønland er ændret, f.eks. fra Godthåb til Nuuk. Lovgivning I forbindelse med indførelse af et nationalt adresseregister, er der et lovgivningsmæssigt arbejde, der skal på plads. Side 6

7 Det er vigtigt, at det lovgivningsmæssige arbejde foretages sideløbende med tekniske, således at teknologien ikke i sidste ende kommer foran lovgivningen. Tinglysning KANUKOKA anbefaler, at der startes arbejde op vedr. Tinglysning i Grønland sideløbende med arbejdet vedr. Nationalt Adresseregister. Registreringer indenfor landbruget Siden begyndelsen af 1980'erne har det været anvendt et registreringssystem indenfor administration og registrering indenfor landbruget, med et tal baseret på følgende: Nummereret på græsningsområde efterfulgt af brugsnummer/gårdsnummer Således ville eksempelvis et fåreholdersted i Qassiarsuk, beliggende i græsningsområde 3, og med gårds/brugsnummer 6, således have følgende registreringskode: reg.nr Dette registreringssystem er blevet anvendt i Grønland i tusinder af dokumenter i de sidste 30 år. Konsekvenser ved indførelse af DAR Devoteams rapport fremhæver ikke at der skal ske gennemgribende adresseændringer i Grønland. Dvs. omfattende registreringer og sagsopdateringer skal udføres hos alle forvaltninger og forretninger forud for adresseomlægningerne. Øvrige emner Forhold vedr. nedenstående emner er beskrevet i næste afsnit, der indeholder de konkrete krav til DAR: Bygder og stier Adresser i det åbne land Officiel forkortelse for vejnavne Områder udenfor kommunal inddeling Vejnavne og kaldenavne Geografiske data Søgning i DAR Behov for registrering af værelser i lejligheder og antal familier i lejligheder I forbindelse med administration af boligsikring, kan det være vanskeligt for den administrative myndighed at vurdere, hvorvidt en person/familie er berettiget til boligsikring eller ej. Problemet opstår i forbindelse med, at f.eks. et værelse i en lejlighed bebos af en familie og resten af lejligheden beboes af en anden familie. I forbindelse med administration af kollegielejligheder- og værelser, er der også behov for at kunne registrere ned på værelsesnumre. Side 7

8 Disse ønsker stammer fra Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Familie og Justitsvæsen Departementet for Uddannelse, kirke, kultur og ligestilling TelePost Der er altså behov for et hjælpesystem til administration af boligsikring. Hjælpesystemet kan være integreret med CPR-registeret og Det Nationale Adresseregister. F.eks. ved at hjælpesystemet modtager informationer om alle personer på en givet adresse ned til lejlighedsnummer. I hjælpesystemet skal det efterfølgende være muligt at opdele en lejlighed i værelser, og fordele personer på værelser, samt registrere hvor mange familier, der bor i en lejlighed. Oplysningerne kan benyttes til både at sikre, at en familie ikke uretmæssigt får frataget deres boligsikring, og til at sikre, at der ikke bliver udbetalt boligsikring i de forkerte situationer. Desuden kan systemet benyttes af kollegier til administration af værelser. Mail-adresser Spørgsmålet vedr. mail-adresser er nævnt flere gange under interviewrunden. Mail-adresser er en personlig oplysning, og skal derfor ikke registreres i et adresseregister, hvor der registreres informationer om konkrete, fysiske adresser løsrevet fra personer. Eventuel registrering af mail-adresser i CPR-systemet vil erfaringsmæssigt give dårlig datakvalitet på denne information, og vi vil derfor ikke anbefale, at der stilles krav at om denne information integreres med CPR s persondata. I denne sammenhæng kan det nævnes, at der i s regi er igangsat et projekt vedr. Digital Kommunikation, som i sidste ende betyder, at alle borgere får tildelt en mailadresse, som er kendt af det offentlige. Projektet vedr. Digital Kommunikation vil også sikre, at alle borgere reelt kan tilgå deres -konto. Selvbetjeningsløsninger Der er rejst ønske om at der bliver set på mulighederne i udlandet, for at benytte løsninger for digital service. 3. Krav og ønsker til ministeriet vedr. adresseregister (DAR) Dataejerskab Det er et krav at grønlandske adresser i DAR er ejet af Grønlands Selvstyre. Side 8

9 Krav vedr. B-numre Iflg. Vejledning i konstruktion af B-numre, udstedt af Asiaq, 1.januar 2009 er et fuldt B-nummer på følgende format: I: En kommunekode på tre cifre. II: En bindestreg. III: En lokalitetskode på fire cifre. IV: En bindestreg. V: Et bygningsnummer på fem cifre. VI: En bindestreg. VII: Et eventuelt delnummer på et bogstav. VIII: En bindestreg. IX: Et enhedsnummer på fire cifre. X: En bindestreg. XI: En eventuel enhedstype på et bogstav. Det er derfor et krav fra Grønland, at datamodellen udvides, så den omfatter det fulde B-nummer. Den optimale løsning er følgende: Datamodellen udvides med en entitet for lokalitet, som er en underopdeling af en kommune. Der oprettes en særskilt struktur til B-numre, som gør det muligt at registrere et fuldt B-nr. Der skal være datavalidering i forhold kommunekoder og lokaliteter. Se skema herunder Der skal være tjek i systemet, at B-nummeret er unikt. Det samme B-nummer må altså ikke registreres to gange. Forslag til datastruktur for B-nr. Kommunekode Lokalitetskode Bygningsnummer Enhedsnummer Valideres i forhold til gældende kommunekoder Valideres i forhold til gældende kommunekoder og lokalitetskoder (lokalitet er en ny entitet i datamodellen) 5 cifre 4 cifre (valgfrit) Side 9

10 Enhedstype Bogstav (valgfrit) Lokalitet på alle grønlandske adresser Departementet for Boliger har pt. problemer med at foretage dataudtræk på adressedata, da adresser i f.eks. Tasiilaq ikke alle er registreret på samme måde. Hvis alle fysiske adresser i Grønland registreres med en lokalitet, vil Departementet have mulighed for at foretage korrekte dataudtræk. De grønlandske kommuners fagsystemer indeholder en omsætning imellem vejkoder og lokaliteter, og udfører omsætningen i forbindelse med databehandling. Derfor er det et krav at en grønlandsk adresse udvides med en attribut til at udpege en lokalitet. Ved registrering af lokaliteten skal der være datavalidering, således at kommunekode og lokalitetskode er konsistente. Dvs. det skal kun være muligt at vælge lokalitetskoden indenfor den kommune, som adressen er registreret under. Linket herunder giver en dokumentation af lokalitets-begrebet. Krav til sammensætningen af unik nøgle på adresser. Vejnavne i Grønland er unikke indenfor samme kommune og lokalitet. Dette medfører, at der indenfor samme kommune kan være to veje med enslydende navne. Men de vil ligge på hver sin lokalitet. Bygder og stier i bygder og byer En stor del af de grønlandske bygder indeholder ikke veje. For disse bygder gælder det nu, at bygderne registrerer som veje i CPR s vejregister. Dette fungerer i nogle sammenhænge uproblematisk. Men bygder er på nogle punkter anderledes end byer. Nogle bygder har veje og andre bygder har ikke veje. Både byer og bygder kan have stier. Stierne i mange bygder og byer udgør byens rute-net, og bl.a. som fremtidssikring, er det praktisk at dette kan registreres. Stier har desuden andre tilkørselsforhold end veje, og derfor vigtigt at kunne skelne imellem stier og veje. DAR skal kunne rumme alle muligheder. Det er derfor et krav, at bygder indgår i datamodellen for adresser. En bygd vil høre under en kommune og evt. under en by. Bygninger i bygder har B-numre. Det vil være ønskeligt, hvis det også bliver muligt at angive i DAR, at en bygd er nedlagt. Side 10

11 Vejnavne Ikke alle bygninger i Grønland er beliggende på en vej. Vejnavn kan derfor ikke altid udfyldes. Desuden bliver der i praksis tit anvendt kaldenavn for en vej. Derfor er der brug for et felt specifikt til kaldenavn. Et kaldenavn er f.eks. BLOK B, 1. sal, lejlighed 106, eller Det gamle, røde etagehus, Endelig findes nogle vejnavne på både grønlandsk og dansk. Oprindeligt har vejnavnet været dansk, men er senere ændret til Grønlandsk. Det danske navn fremgår så ikke længere i CPR. Derfor er der ønske om et felt, beregnet til at indeholde et eventuelt tidligere vejnavn. Adresser i det åbne land Sommerhuse, fritidshuse mm. skal kunne indeholdes i DAR. Det drejer bl.a. om bygninger, hvor der ikke er registreret, at der bor personer. Adresser i det åbne land kan f.eks. også være boliger til minedrift. Nogle bygninger i det åbne land har et B-nummer og andre har ikke et B-nummer. Der er ikke nødvendigvis veje i det åbne land. Eksempel 1: En bygning i det åbne land f.eks. følgende informationer A-nr. (arealtildeling) Koordinat Delområde nummer fra kommuneplanen. Eksempel 2: Bygning i det åbne land uden A-nr. Stednavn Koordinat Begge eksempler skal kunne rummes i DAR. Adresser uden bygninger DAR skal rumme adresser uden bygninger. I princippet kan være adresser blot med Stednavn Koordinat Officiel forkortelse for vejnavne Vejnavne, som ikke i sig selv er for lange, bliver sat sammen med andre oplysninger, hvor den samlede længde af tekststrengen bliver for lang i forhold til f.eks. rudekuverter. Derfor er der ønske om et officielt felt beregnet til et forkortet vejnavne. Side 11

12 Områder udenfor kommunal inddeling I CPR s vejregister oprettes områder i Grønland udenfor kommunal inddeling som kommuner. Eksempel: Mestersvig er registreret i kommune nr. 961 Udenf. Komm.IndI Grl. Ved overgang til nyt vejregister er det er forudsætning, at Grønland kan fortsætte med denne praksis. Geografiske data Der skal i datamodellen tages højde for, at Grønland dækker et stort areal med flere kort-projektioner (9 UTM-zoner). I Danmark og i datamodellen for DAR benyttes, så vidt vides, kun én projektion til registrering af adressekoordinater. Fysisk adgangspunkt til en adresse Det er et krav at datamodellen skal give mulighed for at registrere flere fysiske adgangspunkter til samme adresse. Asiaq anbefaler at punktet blot hedder registreringspunkt og dertil knyttes flere oplysninger om hvor adgangsveje er, indkørsler mm. Registreringer indenfor landbruget Det skal være muligt at foretage registrering af græsningsområder og gårde baseret på følgende: Nummereret på græsningsområde efterfulgt af brugsnummer/gårdsnummer Således ville eksempelvis et fåreholdersted i Qassiarsuk, beliggende i græsningsområde 3, og med gårds/brugsnummer 6, således have følgende registreringskode: reg.nr Dette registreringssystem er blevet anvendt i Grønland i tusinder af dokumenter i de sidste 30 år. Søgning i DAR Brugerne ønsker at kunne foretage søgning med adresse som søgekriterie. Søgeresultat skal vise ejeren af bygningen på adressen. 4. Afledte krav til CPR register Postbox registreres nu i C/O navn. Ønske: postbox oprettes som selvstændig entitet i CPR registret. Det skal understreges, at der er krav om, at en person skal have en fysisk adresse. En person må ikke kunne blive registreret udelukkende på et postbox nummer. Side 12

13 5. Konkrete tilbagemeldinger på Devoteams rapport Generelle betragtninger De generelle betragtninger er dokumenteret i detaljer i afsnittet Konkrete tilbagemeldinger fra Asiaq. Herunder er de beskrevet i hovedtræk. Rapportens grundlæggende præmisser De grundlæggende præmisser for rapporten, som er listet i afsnit 3.1, er grundlæggende forkerte i forhold til grønlandske adresser. Som det fremgår af tidligere afsnit i indeværende dokument, indeholder grønlandske adresser ikke nødvendigvis hverken vejnavn eller husnummer. Asiaq anbefaler at adresse-registreret rummer alle adresser og arealer, uanset om det er beboelse eller ej, og de skal være til stede og kunne registreres fra første dag. Adresser er uafhængige af om de anvendes til beboelse af en eller flere familier, virksomhed, afgrøder, afgræsning, deponi eller andet. Adresseregister deles så med alle de andre registre som arealanvendelse, bygningsregistret, post, ledningsleverandører med mange flere. Det vil også stemme med adresse-praksis i de langt de fleste udviklede lande. Begrebsforvirring Tegningen i afsnittet 2.3 er forkert. Der er sket en begrebsforvirring i forhold til hvad der er registre/databaser og hvad der brugergrænseflader/webportaler. NunaGIS er ikke et register. NunaGIS er en webportal, der trækker data fra en lang række registre. Denne misforståelse går igen flere steder i rapporten. Lovgivning Det sidste afsnit i afsnittet 2.3 vedr. lovgivning er ikke korrekt. De grønlandske bygningsfortegnelser var indtil 2009 en del af det gamle NIN arealregister. I forbindelse med en landstingsforordning blev B-nummerregistrering og arealregistrering netop en kommunal opgave. Asiaq har i dag kun ansvaret for drift og support af arealsystemet. Ansvaret for bygningsfortegnelserne og B-nummerregistreringerne og ajourføring heraf er i dag et kommunalt anliggende. B-nummerregistreringen er sammen med Arealnummeret det vigtigste adresse-element i Grønland. Det kan i øvrigt argumenteres, at da CPR-området ikke er hjemtaget, følger det naturligt at Grønland har måttet tilpasse sig anvendelsen af dansk CPR, hvilket også omfatter tilpasning til det integrerede adresseregister - hvilket da passer med den etablerede praksis siden da." Manglende historik Devoteams rapport medtager ikke historikken. Der har tidligere været et adresseprojekt. Adresseprojektet er beskrevet i rapport til Dancea Side 13

14 afsnit 2.2 side 8. Der skal i Devoteams rapport være en henvisning til dette. Diverse Vejmidter, husnumre og stier skal sikres sammenhæng til Fælles objekttyper (FOT). Konkrete tilbagemeldinger fra parterne bortset fra Asiaq Skemaet herunder lister konkrete tilbagemeldinger på rapporten. Tilbagemeldinger fra Asiaq er listet i et separat afsnit. Placering i Devoteams rapport Afsnit 5.2 Skemaet Afsnit 5.3: I sidste afsnit står der, at love i Grønland benytter adressebeg rebet uden nærmere definition, Afsnit 7.2 Skema i afsnittet Grønlands ke forhold Afsnit 7.4.1, Figur 6 Afsnit under Etablering af datagrundla g med adresser (Grønland). Her står der Kommentar Dep. For Sundhed og Infrastruktur mangler i skemaet. Dette er ikke korrekt i forhold til Sundhedsvæsenet. Definitionen her er at en person både skal have folkeregisteradresse samt fast bopæl i Grønland, for at få sundhedsydelser i Grønland Under Væsentlige adressebrugere mangler Økonomi og Personalestyrelsen I Grønland findes begrebet Aktiver ikke i forhold til IT-systemer Dette er forkert. Regnskabsreglerne i Grønland er anderledes end de danske. Der kan hverken aktiveres eller afskrives. Side 14

15 Der er identificere t fire projektudgi fter under kategorien aktiver, der er de udgifter, der kan aktiveres (afskrives) i henhold til regnskabsre glerne Afsnit 7.1, allersidste tekstafsnit Afsnit 6.2 Afsnittet der starter med Tilpasning erne vedrører: Afsnit 6.2 Afsnittet der starter med Tilpasning erne vedrører: Afsnit 6.2 Side afsnit Bilag 2 Beskrivelse af nuværende grønlandsk e adressedat a.. Det er formuleringen på side 34, som ikke er helt i orden. Det lyder som om, at den officielle adresse består enten vejnavn og husnummer eller vejnavn og bygningsnummer. Hvis der er husnummer og B-nr., så skal begge anføres. Et af forslagene er her at Bygningsnummer bliver indberettet i felt til husnummerbetegnelse Vores kommentar, som det fremgår tidligere i dette dokument, er at for det første, skal der både kunne angives bygningsnummer og husnummer. Desuden er bygningsnummeret en sammensat struktur. I afsnittet er det beskrevet, at lokalitet kan registreres som en administrativ inddeling. Vores kommentar, som det fremgår tidligere i dette dokument, er at lokalitet skal indføres som et særskilt begreb, og at lokaliteter registreres som stamdata. Når en lokalitet knyttes til en specifik adresse, skal systemet opbygges, så der kan foretages validering på at tilknytningen giver mening. Her er postbox nævnt. Vores kommentar, som det fremgår tidligere i dette dokument, er at der i personoplysningerne i selve CPR-registreret, indføres et nyt felt, der er specifik beregnet til at indholde et postbox nummer. I afsnittet fremgår det, at lokalitet er et grønlandsk begreb, der håndteres udenom CPR. Vores kommentar, som det fremgår tidligere i dette dokument, er at lokalitet skal indføres som et særskilt begreb i adresseregisteret. Side 15

16 Afsnittet vedr. lokalitet Generelt Generelt Manglende henvisning i Devoteams rapport Side 47, bilag 2 Vi savner generelt et fokus på den geografiske dimension. Der bliver i Devoteam s rapport gentagne refereret til NunaGIS uden at der specifikt redegøres for om det er dataindhold, teknik eller funktionalitet herfra der menes. Det formodes at være vejnavne og B-numre fra det digitale tekniske kort der ønskes sammenhæng til. Det digitale tekniske grundkort produceres og ajourføres af Asiaq i alle 76 byer og bygder i Grønland. Disse registreringer er i NunaGIS forædlet og tilført søgefunktionalitet og præsentation. I det meste af Grønland er B- nr. + lokalitet = adressen. Det digitale tekniske grundkort og NunaGIS bør efter Asiaq s opfattelse være en integreret del af løsningen. Måske er det ikke hensigten, men i Devorapporten reduceres geografien blot at være en præsentation eller en analyse i NunaGIS. Et DAR tilpasset grønlandske forhold forudsætter en stedfæstelse via det digitale tekniske kort og en direkte sammenhæng med arealregistreringer i NIN. De grønlandske anbefalinger til grunddata stemmer ikke med det danske grunddataprogram. Stedfæstelse og sammenhæng til ejendomsregistreringer er i Danmark en meget væsentlig forudsætning! I rapportens bilag 1 er der henvist til et for os ukendt notat fra selvstyret om grønlandske grunddata og ligesom der vist et diagram. I diagrammet bør ordet ejendomme skiftes til arealregister (NIN) og NunaGIS ændres til Stedfæstelse via digitale kort! Asiaq s pilotprojekt om adresser er nævnt flere gange i rapporten. Adresseprojektet er beskrevet i rapport til Dancea %20NunaGIS%202012%20rapport.pdf afsnit 2.2 side 8. Der skal i Devoteams rapport være en henvisning til dette. Her er vist skærmdumps fra det offentliggjorte adresseprojekt i NunaGIS uden kildehenvisning eller link. 0.6% % &layers=paa0500_theme-g5%20paa0500_themeadresser&mapheight=680&mapwidth=1157&profile=paa0500_public Konkrete tilbagemeldinger fra Asiaq Placering Kommentar i Devotea ms rapport Afsnit 1 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter (MBBL) har initieret arbejdet. Alle aktiviter fra nu Forordet, og fremover er dog nu knyttet til Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender (NFI), 1. afsn. hvilket medfører en del konsekvensrettelser ned gennem rapporten. og efterfølg ende Afsnit 1 Asiaq har som selvstyrets kortansvarlig ikke deltaget i det forudgående analysearbejde, og har Side 16

17 Forordet sidste afsnit Afsnit 2.1, 2. afsnit Afsnit 2.1, nyt sidste punkt Afsnit 2.2, 1. afsnit, figuren og fodnoten Afsnit 2.2, 1. afsnit, figuren og fodnoten Afsnit 2.2, 2. afsnit Afsnit 2.3, andet afsnit. Kap.2.3, tredje afsnit kun deltaget på lige fod med brugere af adressedata. Et nyt adresseregister har ikke kun indflydelse på CPR, men også på en lang række andre registre til virksomheder, bygninger, arealanvendelse og mange flere, og adresseregistret trækker direkte på oplysninger fra det grønlandske kortgrundlag. Skal indeholde en entydig geografisk stedbestemmelse og have direkte sammenhæng til det grønlandske arealregister (Grønland har ikke noget ejendomsregister) (ellers kan de ovenstående punkter ikke lade sig gøre) "Kortlægning" skal rettes til Denne rapports foranalyse, da det ikke er kortlægningen af Grønland. NunaGIS og arealregisteret er vist i figuren som ligeværdige registre. Nunagis er ikke et register ligesom de øvrige nævnte GER, CPR, Bygningsreg og NIN, men blot en webside som samler oplysninger fra registrene. De fleste tegninger ville vise registrene som søjle og så Nunagis hen over som en sky eller kasse (sammen med andre systemer som f.eks. Google Earth og andre systemer, der hviler på oplysningerne fra registrene) Note 1 rettes til NunaGIS og arealregisteret indeholder direkte eller indirekte refencer til adresseelementer og deres geografiske stedbestemmelse. "Kortlægning" = Denne rapports foranalyse NunaGIS og arealregisteret er vist i figuren. Note 1 rettes til NunaGIS og arealregisteret indeholder direkte eller indirekte referencer til adresseelementer og deres geografiske stedbestemmelse "Adresserne som de i dag registreres i CPR-registret har ikke været styret af særskilt grønlands lovgivning Men de grønlandske bygningsfortegnelser var indtil 2009 en del af det gamle NIN arealregister. I forbindelse med landstingsforordning.. Nr... blev B-nummerregistrering og arealregistering netop en kommunal opgave. Asiaq har i dag kun ansvaret for drift og support af arealsystemet. Ansvaret for bygningsfortegnelserne og B-nummerregistreringerne og ajourføring heraf er i dag et kommunalt anliggende. B-nummeregistreringen er sammen med Arealnummeret det vigtigste adresse-element i Grønland. Det kan i øvrigt argumenteres at da CPR-området ikke er hjemtaget, følger det naturligt at Grønland har måtte tilpasse sig anvendelsen af dansk CPR, hvilket også omfatter tilpasning til det integrerede adresseregister - hvilket da passer med den etablerede praksis siden da." NunaGIS er ikke et register som de øvrige registre, men en visning af disse registres indhold. Stednavne godkendes i dag gennem sprogsekretariatet på universitetet, og veje er et stednavn fuldstændig som en by, næs og meget andet. Det foreslås at fastholde den etablerede navngivnings- og godkendelsespraksis, der i dag sikrer at stednavne distribueres ud til alle brugere af kort. Der er ingen værdi i at indføre nye parallelle organisationer og parallelle processer til en velfungerende praksis. Side 17

18 Kap. 2.4, 3. afsn, 1. pkt. Kap , afsnit,2. pkt. Kap , afsnit,2. pkt. Kap. 2.4, afsn. 3, pkt.4 Kap. 2.4, afsn. 6 Kap. 2.4, afsn. 6, pkt. 2 Kap. 2.4, afsn. 9, 1. pkt. Kap. 2.4, afsn. 10 Kap. 3.1, afsn. 3, fodnote 3 Kap. 3.1, afsn. 3 Kap. 3.1, afsn. 3, 1. pkt Kap. 3.1, afsn. 3, 2. pkt Kap. 3.1, afsn. 3, 3. pkt Kap. 3,2, Hvilke??? Validering af f.eks. ens vejnavne og stednavne er ikke mulig i Grønland - Der er rigtig mange enslydende navne i Grønland Bygnings nummeret er ofte det vigtigste adresse element i Grønland Det kunne overvejes med tiden at udskifte den med landskabselementer (der vises på storskala-kort) og ikke anvende de gamle kommunenavne (der ikke vises på nogen kort) Skal (Skal, ikke noget "eventuelt") kunne integreres med arealregisteret - det vil være mange skridt tilbage i udviklingen, hvis adresser ikke længere er integreret med NIN og andre registre. CPR kan måske ikke hjemtages - men et nyt adresseregister kunne i princippet godt hjemtages!! Eneste udfordring er at CPR i Danmark kun integrerer med et adresseregister. Har Grønland virkelig behov for hele den danske model for et BBR - eller kunne man nøjes den del der vedrører adresser? NunaGIS og arealsystem indeholder allerede adresse-elementer, som via webklienter og services kan udbygges og implementeres til decentral registering i kommunerne. Gevinsterne må formodes at stamme det danske grunddataprogram og "frigivelsen af grunddata". Inden Grønland medregner den fulde gevinst, bør der udarbejdes en strategi for frigivelse af de grønlandske grunddata, som så stilles gratis til rådighed for borgere og virksomheder. I Grønland er ansvaret for adresseprogrammet fordelt på flere grønlandske og danske myndigheder. I Danmark har den danske digitaliseringsstyrelse ansvaret for det danske grunddata-program. De tre begreber er meget forståelige, men hvis de indføres uden opblødning skal hele det grønlandske samfund have nye adresser - og der er reelt ingen værdi vundet ved at gennemføre denne opfattende øvelse, som kommer til at ramme alle borgere og virksomheder. Vejnavn findes kun for 40% bygninger (og ikke blot boliger) jf. rapporten. Undgå at indføre vejnavne for de resterende 60% af bygningsmassen, samt de mange områder som også skal knyttes til adresser, ved at beholde bygdenavne eller andre landskabselementer i feltet, og så indfør muligheden i DAR ved at afkydse om det en dansk eller grønlandsk adresse, hvilket igen kan styre reglerne for adresser. Punktet bør blot være et registreringspunkt. Kald det f.eks. "Registreringspunktet" og lad det være knyttet til arealets geografiske placering. Kun meget få bygninger og anlæg har kun et og kun et fysisk adgangspunkt. Det normale overalt er at der er mange adgangspunkter. Ingen adresser er i dag opbygget med etage og dørnummer. Det er højest rumnummer knyttet til et vejnummer eller en bygnings-id som B- eller A-nummer. Det er "Grønland" der har gjort opmærksom på at det vill få konsekvenser for Grønland at Side 18

19 afsnit 1 adresserne i CPR fremover registreres i DAR. Hvilket beslutningsnotat ligger bag, og hvem arbejder på det - det er ukendt?? Kap. 3,2, afsnit 3 Det er 60% af befolkningen som har en adresse, men der er kun 40% af bygninger. De beskrevne 40% "supplerende ø-samfund", "særtilfælde med virksomheder" udgør reelt 60% af den samlede adressemasse, så ordvalget findes at være meget uheldigt. Det er faktisk boliger med adresser, som er undtagelsen... Kap. 3,2, Er det notatet om grunddata, det bilag 1 som ikke har kunne udleveres til læserne? afsnit 4 Kap. 4.1, sidste afsnit Kap. 4.3, sidste punkt Kap. 5.1, 2. afsnit, 1. sætning Kap. 5.1, 2. afsnit, 2. sætning Kap 5.1, afsn. 2, figur 2 Kap. 5.1, afsn. 1, 3. række Kap. 5.1, afsn. 3, 7. række Kap. 5.2, 1. afsnit Anvendelse og præsentation i NunaGIS har et stort potentiale. Det vil være oplagt at registrering af adresse-elementer forgår i samme sagsgang som f. eks. arealregistrering via NunaGIS, mao. Integration mellem NIN og adresseregistret. " muliggør etablering af adresser med geografisk position " - Det er netop den geografiske stedfæstelse, som er en af hovedårsagerne til at CPR s vej og adresseregister overføres til et entydigt adresseregister! Der findes ikke systematisk geografisk adressestedfæstelse i CPR, GER, NIN og bygningsfortegnelsen, fordi B-nummeret har været og er det vigtigste adresse-element. Oplysningen findes altså Asiaq har gennemført forsøg med adresser, forstået som et vejnavn med et tilknyttet husnummer. Der er som sagt allerede adresser i praksis brug. NunaGIS indeholder B-numre for alle byer og bygder ajourført fra de tekniske kort. I rapportens fodnote anføres at kun arealtildelinger med bygninger tilknyttes en adresse. Dette er forkert! Arealtildelinger vedrører alle typer arealer. På kortet vises kun adresser med en tilknyttet bygning! "Arealsystemet er en del af systemet NunaGIS. I arealsystemet kan kommunerne indberette B- numre, men kommunerne benytter ikke denne mulighed systematisk - Registrering af B-numre er ikke et krav i bekendtgørelsen om arealregistrering. Det nævnes at der ikke registres til vejmidte, hvilket ikke er helt korrekt. Asiaq har hentet tilbud på registrering af vejmidter i forbindelse med ajourføring af de tekniske grundkort. Vejmidter skal registreres og knyttes til CPR s vejregister for at kunne anvendes i sammenhæng med adresseregistreret (FOT-specifikation) Det er en kommunal opgave at registrer CPR og det er en kommunal opgave at registrer B- numre. Men der findes ikke regler eller love som sikre at dette foregår ensartet Kap. 5.2, 2.afsnit, 5. række Asiaq er en Nettostyret lov-virksomhed. Asiaq har ansvaret for digital teknisk kortlægning i Grønland og har systemansvar for drift samt vedligehold af NunaGIS. Tildeling, ajourføring og indrapportering af A-numre, B-numre og adresser foregår decentralt og er kommunernes ansvar. Asiaq er dog ansvarlig for formidling, undervisning og brugersupport af sagsbehandlere i kommuner og Selvstyre i forbindelse med NunaGIS. I øvrigt udfører Asiaq de pålagte opgaver, ifølge hvilke Asiaq skal varetage kortlægning og registrering af det fysiske miljø samt indsamling og formidling af tilhørende fagdata. Ved fysisk miljø forstås Grønlands ikke levende natur samt Side 19

20 Kap. 5.3, 7.afsnit Kap. 6, 4. afsnit Kap. 6.1 Kap. 6.1, 2. afsnit Kap. 6.1, 4. afsnit, figur 3 Kap. 6.2, 2. afsnit, 1. punkt Kap. 6.2, 4. fsnit, 1. pkt, 2. underpkt. Kap. 6.2, 4. afsnit, 2. pkt, Kap , 1. afsnit Kap , Trin1 Kap , Trin 2 Kap. 6.3, 10. afsn., 2. pkt. Kap. 7.1, 3. afsnit bebyggelse og andet menneskeligt indgreb i denne natur. Asiaq skal rådgive om tilvejebringelse og anvendelse af forundersøgelsesviden, dvs. teknisk information om det fysiske miljø, og om spørgsmål med tilknytning til det fysiske miljø. Kortlægning, registrering og dataindsamling skal foretages i områder, som udlægges og anvendes til bebyggelse, udnyttelse af naturgivne, ikkelevende ressourcer eller andet for samfundet væsentligt formål. Den indsamlede forundersøgelsesviden skal bidrage til planlægning af arealanvendelse og aktivitet i de nævnte områder og herfor målrettede forundersøgelser. Brug danske paragraffer som inspiration, såfremt det ikke betyder unødigt bureaukrati! og i det åbne land af et Arealnummer, når der ikke kan anvendes vejnummer eller B- husnummer Hvad med alle de processer udenfor kommunerne, der anvender adresser: postomdeling, beredskab, taxa, turister. Osv.? Registrering af B-numre og adresser i arealsystemet sker f.eks. uden sammenhæng til CPR - da det jo sjældent involverer borgere, da husene som regel er bygget inden borgerne flytter til. Fastlæggelse af nye vejnavne og husnumre sker ofte forud for arealsagsbehandlingen. F.eks. i forbindelse med lokalplanlægning og byggemodning - Det foreslås at vejnavne sendes igennem de eksisterende og etablerede processer for alle andre landskabselementer og stednavne, så der ikke opstår to institutioner med ansvar for navne i Grønland. Adresse skal være unik inden for kommune og lokaliteter (lokalitetsnummer) - hvis der ikke inden for samme kommune må være flere ens adresser, medfører det omdøbning af eksisterende vejnavne. Det vil ikke være populært at borgere i Tasiilaq km væk fra Nuuk skal have deres navne omdøbt, og det tilfører ikke Grønland nogle ekstra fordele. Teksten kan ikke forstås, så her er mulighed for misforståelse hvis det ikke tydeliggøres. -> gældende for alle andre lokaliteter end byer! I bilag 2 hedder det 'stedbetegnelse' og ikke 'stedreference'. Tilføj evt. NIN og bygningsfortegnelse til CPR/GER tilføj: A-numre i det åbne land. Overvej netværksgeometri i små byer og i bygder, herunder særligt stier En nye geokodning af adresser bør indbefatte B-numre fra det tekniske grundkort og B-numre fra de B-nr-fortegnelser, der er til rådighed i kommunerne (datavask nødvendig) NunaGIS benytter åbne snitflader og standarder for udveksling af data (webservices). En adresse webklient vil kunne implementeres eller udstilles via NunaGIS tilføj A-nr. Side 20

21 under "Danske forhold", 2. pkt., 1. underpkt. Kap. 7.1, 3. afsnit under "Danske forhold", 2. pkt., 1. underpkt. Kap. 7.1, 3. afsnit under "Danske forhold", 4. pkt., 3. underpkt. Kap. 7.2, tabellen under Grønland ske forhold", 2. række, 3. kolonne Kap. 7.2, tabellen under Grønland ske forhold", 6. række, 2. kolonne Kap. 7.3, 2. underkap. 2. afsnit Kap , tilføj A-nr. tilføj A-nr. to gange Landsplanafdeligen: NunaGIS og Arealregistrering driftes af Asiaq for departementet for Finanser og landsplan. Asiaq er ikke bruger - men leverandør af digitalt teknisk grundkort og It-system Nyt Department har fået opgaven siden den udførte dialog Vejmidter og husnr skal sikres sammenhæng til Fælles objekttyper (FOT) Digitalt grundkort skal opgraderes til en ny standard for adresser Side 21

22 overskrift "Tilpasni ng af nyt adressere gister (Danmar k og Grønland )" Bilag 1, 1. afsnit, figuren Generelt Generelt Manglen de henvisnin g i Devotea ms rapport Side 47, bilag 2 "Et DAR tilpasset grønlandske forhold forudsætter en stedfæstelse via det digitale tekniske kort og en direkte sammenhæng med arealregistreringer i NIN. De grønlandske anbefalinger til grunddata stemmer ikke med det danske grunddataprogram. Stedfæstelse og sammenhæng til ejendomsregistreringer er i Danmark en meget væsentlig forudsætning! I rapportens bilag 1 er der henvist til et for os ukendt notat fra selvstyret om grønlandske grunddata og ligesom der vist et diagram. I diagrammet bør ordet ejendomme skiftes til arealregister (NIN) og NunaGIS ændres til Stedfæstelse via digitale kort! Endelig er NunaGIS ikke er selvstændigt register," Vi savner generelt et fokus på den geografiske dimension. Der bliver i Devoteam s rapport gentagne refereret til NunaGIS uden at der specifikt redegøres for om det er dataindhold, teknik eller funktionalitet herfra der menes. Det formodes at være vejnavne og B-numre fra det digitale tekniske kort der ønskes sammenhæng til. Det digitale tekniske grundkort produceres og ajourføres af Asiaq i alle 76 byer og bygder i Grønland. Disse registreringer er i NunaGIS forædlet og tilført søgefunktionalitet og præsentation. I det meste af Grønland er B-nr. + lokalitet = adressen. Det digitale tekniske grundkort og NunaGIS bør efter Asiaq s opfattelse være en integreret del af løsningen. Måske er det ikke hensigten, men i Devorapporten reduceres geografien blot at være en præsentation eller en analyse i NunaGIS. Et DAR tilpasset grønlandske forhold forudsætter en stedfæstelse via det digitale tekniske kort og en direkte sammenhæng med arealregistreringer i NIN. De grønlandske anbefalinger til grunddata stemmer ikke med det danske grunddataprogram. Stedfæstelse og sammenhæng til ejendomsregistreringer er i Danmark en meget væsentlig forudsætning! I rapportens bilag 1 er der henvist til et for os ukendt notat fra selvstyret om grønlandske grunddata og ligesom der vist et diagram. I diagrammet bør ordet ejendomme skiftes til arealregister (NIN) og NunaGIS ændres til Stedfæstelse via digitale kort! Asiaq s pilotprojekt om adresser er nævnt flere gange i rapporten. Adresseprojektet er beskrevet i rapport til Dancea %20NunaGIS%202012%20rapport.pdf afsnit 2.2 side 8. Der skal i Devoteams rapport være en henvisning til dette. Her er vist skærmdumps fra det offentliggjorte adresseprojekt i NunaGIS uden kildehenvisning eller link. % % &layers=paa0500_theme-g5%20paa0500_theme- Side 22

23 adresser&mapheight=680&mapwidth=1157&profile=paa0500_public 6. Bidragsydere til den Devoteams oprindelige analyserapport Bidragene til den oprindelige analyserapport stammer fra: Konsulentfirmaet Devoteam Rapport fra Kimik-IT Materiale fra Landsplan Asbjørn Andersen 7. Bidragsydere til interviewrunden Bidragsyderne fremgår af log for interviewrunden, som ses herunder. Nr. Organisation Mødedato Deltagere 1 Kommuneqarfik Sermersooq 26.6 Simigaq Broberg, Borgerservice Bilo Hoegh Stigsen, By og Bolig Udvikling Hans Abelsen, byggesagsbehandler, bygningskonstruktur, Bygningsmyndigheden, Hanne Folkmar Heilmann, arealtildeling, Afdelingsleder Arealmyndigheden Michael Williams, IT chef 2 Kommuneqarfik Sermersooq 9.7 Hans Abelsen, byggesagsbehandler, bygningskonstruktur, Bygningsmyndigheden, Hanne Folkmar Heilmann, arealtildeling, Afdelingsleder Arealmyndigheden 3 Grønlands Selvstyre, Dep. For Sundhed 10.7 Gitte Arvegaard, Afdelingschef for Jura og Service 4 Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen 10.7 Styrelseschef Kim Neumann Side 23

24 5 Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 11.7 Per Aksel Petersen, Økonom, Erhvervsafdelingen 6 Kommuneqarfik Sermersooq 11.7 Helene-Karoline Schmidt, Folkeregisteret 7 Råstofstyrelsen 17.7 Morten Roos, souschef 8 Grønlands Arbejdsgiverforening 17.7 Karsten Klausen 9 Kommune Kujalleq 15.7 Leif W.Baadh 10 Komminua Qaasuitsup 16.7 Aflyst. Lars Sandgren på ferie. 11 Kommune Kujalleq 16.7 Ulla Rafaelsen, Borgerservice Kim Rosendahl, KAQA 12 Grønlands Statistik 16.7 Anders Blaabjerg, Statistikchef Keun Hwang, Specialkonsulent 13 Departementet for Uddannelse, Kirke og Kulturvæsen 16.7 Mikael Kristensen, Daniel Gottrup, Randi Mortensen, Guluk Chemnitz, Charla Johansen, Mie L. Heilmann 14 Dep. for Boliger 15.7 Per Lyster 15 Nukissiorfiit 18.7 Johanne Zethsen, regnskabschef Dorte Østergaard Jensen, afdelingschef for bogholderiet 16 Qeqqata Kommunia 21.7 Sara Poulsen Borgerservice Tamara Winkel Henriksen Teknik & Miljø Afbud Sara-Louise B. Rosing 17 Kommune Kujalleq 21.7 Birger Kristoffersen 18 Qeqqata Kommunia 30.7 Dorthe Løvstrøm Mathiesen Ulrik Motzfeldt, IT-kontoret 19 INI 25.7 Tukummeq Egede, Boligrådgiver og områdeleder 20 Kommuneqarfik Sermersooq 1.8 Simigaq Broberg, Borgerservice Rune Christiansen, byplanlægger, By- & Bolig-udvikling - Forvaltning for Anlæg og Miljø Bjarke Fogh, arkitekt, By- & Boligudvikling - Forvaltning for Anlæg og Miljø Side 24

25 21 Qaasuitsup Kommunia 1.8 Hanne Holm Andersen, planchef Bjarne Madsen, IT-medarbejder Arnarulunnguaq Thomassen, direktionssekretær Karl Jørgen Geisler, sekretariatschef Ane Møller Hjøllund, regnskabschef 22 Grønlands Selvstyre, Sundhedsvæsenet 17.7 Julie Præst Wilche, souschef Jóanis Erik Køtlum 23 Departementet for Miljø og Natur 5.8 Joan Block Grube, konstitueret afdelingschef 24 Formandens Departement 5.8 Deltager dukkede ikke op. 25 Departement for Familie og Justitsvæsen 5.8 Kirsten OIesen, afdelingschef 26 ASA 7.8 Karen Lerch: Kontorchef, Personale Afdelingen Helga S. Jacobsen: Kontorchef, Regnskabsafdelingen 27 Bolig dep. + Landsplan 30.7 Thomas Gaarde Madsen, Landsplan 28 Asiaq 7.8 Bo Naamansen, Landinspektør Peter Jørgensen Landinspektør, project manager NunaGIS 29 TelePost 11.8 Flemming Drechsel 30 KANUKOKA 8.8 Pétur Haukur Guðmundsson Ole Peter Kristensen 31 Politiet 5.8 Mia Rosing Nilsson, IT konsulent, Politimesterembedet Nuuk 32 Beredskabet, Qeqqata Kommunia 5.8 Ole Kreutzmann, beredskabschef Sisimiut 33 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 6.8 Mads Nedergaard Erik Wulf, Grønland Fiskerilicens Kontrol 34 Beredskab Kommune Kujalleq 7.8 Miki Sikemsen, Viceberedskabschef 35 Kimik IT Mailkorrespondence med Side 25

26 udviklingschef Anders Djursaa 36 Politiet 13.8 Mia Rosing Nilsson, IT konsulent, Søren Bendtsen Politimesterembedet Nuuk 37 Nukissiorfiit 18.8 Hans Pirrupshvarre, driftskonsulent/systemkoordinator 38 Asiaq 19.8 Peter Jørgensen, project manager NunaGIS Henrik Forsberg, projektchef Side 26

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund Projekt Sullissivik Om den politisk baggrund Nationalt projekt Projekt sullissivik er et nationalt projekt, på tværs af kommuner og Selvstyre, der skal give vores borgere den bedst tænkelige service når

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Nye bygninger 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Nye bygninger 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 LÆSEVEJLEDNING 03 Læsevejledning 03 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Registrering af CPR-nummer

Registrering af CPR-nummer AFGØRELSE April 2015 Registrering af CPR-nummer A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O R B R U G E R - O G K O N K U R R E

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere