Kvalitetssikring af Devoteams Analyserapport, version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring af Devoteams Analyserapport, version 2"

Transkript

1 Kvalitetssikring af Devoteams Analyserapport, version 2 Indhold 1. Baggrund og læsevejledning Overordnede resultater af interviewrunden... 3 B-numre... 3 Den oprindelige B-nummer definition... 4 Ændring i B-nummer definition... 4 Anvendelse af B-nr. i Grønland, nu og i fremtiden... 4 Boligregistre i Grønland... 6 Dårlig datakvalitet i CPR-registeret... 6 Adressemyndighed... 6 Lovgivning... 6 Tinglysning... 7 Registreringer indenfor landbruget... 7 Konsekvenser ved indførelse af DAR... 7 Øvrige emner... 7 Behov for registrering af værelser i lejligheder og antal familier i lejligheder... 7 Mail-adresser... 8 Selvbetjeningsløsninger Krav og ønsker til ministeriet vedr. adresseregister (DAR)... 8 Dataejerskab... 8 Krav vedr. B-numre... 9 Lokalitet på alle grønlandske adresser Krav til sammensætningen af unik nøgle på adresser Bygder og stier i bygder og byer Vejnavne Adresser i det åbne land Side 1

2 Adresser uden bygninger Officiel forkortelse for vejnavne Områder udenfor kommunal inddeling Geografiske data Fysisk adgangspunkt til en adresse Registreringer indenfor landbruget Søgning i DAR Afledte krav til CPR register Konkrete tilbagemeldinger på Devoteams rapport Generelle betragtninger Rapportens grundlæggende præmisser Begrebsforvirring Lovgivning Manglende historik Diverse Konkrete tilbagemeldinger fra parterne bortset fra Asiaq Konkrete tilbagemeldinger fra Asiaq Bidragsydere til den Devoteams oprindelige analyserapport Bidragsydere til interviewrunden Baggrund og læsevejledning Arbejdet med etablering af et nationalt Adresseregister er et af initiativerne under tema 2: Modernisering af Grunddata i Digitaliseringsstrategien, hvor varetager grunddata projekterne. Timing af projektet skyldes at CPR-systemet i sin nuværende form er under udfasning fordi adresseoplysningerne flyttes over i et selvstændigt register. Konsekvenserne af dette er omdrejningspunktet for rapporten som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsendte i juni 2014 med titlen Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister. Side 2

3 Styregruppen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med kommissorium om at kvalitetssikre denne rapport. Denne kvalitetssikrings-analyse af rapporten indeholder de overordnede resultater af den afholdte interviewrunde (i alt 37 interviews), der blev besluttet på arbejdsgruppemødet d I denne proces er der blevet afdækket dels yderligere krav til et nationalt adresseregister og dels krav til CPR-registeret. Disse krav skal afleveres til Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter senest d.1 ste september Konkrete tilbagemeldinger på sideangivelser i Devoteams rapport er beskrevet i afsnittet 5. Konkrete tilbagemeldinger på Devoteams rapport. Interviewrunden er foretaget med udgangspunkt i rapporten med datoen d og som har haft betegnelsen Udkast Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister. Log for de afholdte møder er listet i sidste afsnit i analysen. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde i forbindelse med arbejdsgruppemødet d Hvad sker der nu? På baggrund af interviewrunden og arbejdsgruppens resultater, vil Styregruppen for et nationalt Adresseregister behandle en indstilling om grønlandske adresser. Efter styregruppens godkendelse sendes Indstillingen til behandling i Naalakkersuisut. 2. Overordnede resultater af interviewrunden B-numre Ansvaret for tildeling og indberetning af B-numre overgik til kommunerne sammen med overdragelsen pr. 1. januar 1986 af ansvaret for varetagelsen af den lokale bygningsmyndighed. Kommunerne har siden 1. januar 1986 over de årlige landstingsfinanslove modtaget bloktilskud til varetagelse af bygningsmyndighedens opgaver i lokalsamfundet. Aftale herom er i sin tid indgået efter forhandling mellem Kommunernes Landsforening (KANUKOKA) og Landsstyret. Regler for gebyrer ved kommunernes byggesagsbehandling er givet i hjemmestyrets cirkulæreskrivelse nr af 11. februar 1986 (optrykt som Bilag 4 i Bygningsreglement 2006). Det følger af cirkulærets 4, at det i gebyrordningen er indeholdt, at kommunen leverer husnummerskilte og B-nummerskilte. Retningslinjer for tildeling af bygningsnumre og enhedsnumre er givet ved GTO-Cirkulære nr af 12. marts 1987 om registrering af bygninger og lejligheder i Grønland. Dertil er ved NIN Grønlands Arealregister/ Asiaq udgivet "Vejledning om tildeling af B-numre og enhedsnumre", oktober 1996, Side 3

4 (revideret december 2001) samt et tillæg hertil "Vejledning i konstruktion af B-nr.", december Retningslinjer og vejledninger administreres af Asiaq/ Grønlands Forundersøgelser. De enkelte bygningers B-nummer og geografiske placering indberettes af kommunerne til Asiaq til brug for kortlægningen. Asiaq fører dertil et centralt bygningsregister. I nogle tilfælde indberettes B-numrene endvidere i NIN som supplerende data. Omfanget af denne supplerende indberetning kendes ikke. Den oprindelige B-nummer definition I en vejledning fra Asiaq Vejledning om Tildeling af B-numre og enhedsnumre fra 1996 bliver de to begreber B-nummer og enhedsnummer defineret. Definitionen på B-nr. er således: Som B-numre anvendes de hele tal fra 1 og opefter, dog max. 4 cifre, og alle B-numre skal være forskellige indenfor samme registreringsområde. Definitionen på enhedsnummer er således: Som enhedsnumre anvendes som hovedregel dele hele tal fra 1 og opefter, normalt max 3 cifre, og alle enhedsnumre skal være forskellige indenfor samme bygning med selvstændigt B-nummer. Oprindeligt er der altså to forskellige begreber, nemlig B-numre, som er 4-cifrede og enhedsnumre, som er 3-cifrede. Ændring i B-nummer definition D. 1.januar 2009 blev der udsendt en ny vejledning fra NIN Grønlands Arealregister og Asiaq Grønlands forundersøgelser. Et fuldt B-nummer er ifølge denne vejledning er en sammensat struktur som indeholder: Kommunekode Lokalitetskode Bygningsnummer på 5 cifre Delnummer Enhedsnummer Enhedstype En lokalitet er identificeret ved lokalitetsnummer eller en lokalitetskode. Lokalitetsnummerets første to cifre henviser til den by (= gammel kommune), som lokaliteten hørte til efter den gamle kommuneinddeling. Anvendelse af B-nr. i Grønland, nu og i fremtiden I forbindelse med byggesagsbehandling registrerer kommunerne B-numre i et forkortet format bestående af: Kommunekode Side 4

5 Lokalitetskode Bygningsnummer på 5 cifre Kommunerne udfærdiger og journaliserer følgende dokumenter: Bygningstilladelse Bygningsnummerering (= B-nr. tildeling) Ibrugtagningstilladelse baseret på den forkortede udgave af B-nummeret. Kommunerne administrerer altså ikke som Asiaq s vejledning påbyder. Iflg. Asiaq s vejledning, skal bygninger som f.eks. indeholder flere lejligheder, registreres med hver sit B-nr., da lejlighedsnummeret skal indgå i B-nummeret som et enhedsnummer. I eksemplet herunder ses et diagram for den overordnede proces vedr. A-nr. og B-nr. tildeling i Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunen registrerer et 4-cifret B-nr. Figur 1 Samlet proces for arealtildeling og B-nr. tildeling i Kommuneqarfik Sermersooq Enhedsnumre indgår i fritekst i dokumentet Bygningsnummerering, som sendes ud ved tildeling af B-nr. Men enhedsnummer bliver ikke registreret systematisk som en del af B-nummeret hverken i Winformatiks s bygningsregister eller i de excel-ark, som kommunen benytter som database for B-numre. Kommunerne indtaster heller ikke enhedsnummer ved registrering af B-nr. i NunaGIS. Side 5

6 Asiaq, Nukissiorfiit og specielt Skattestyrelsen har brug for at kende de fulde B-numre inklusive oplysninger om lejligheder. Nukkissiorfiit og TelePost registrerer allerede lejlighedsnumre, da de installerer målere i de enkelte lejligheder. Skattestyrelsen har brug for de fulde B-numre (med lejlighedsnumre) af hensyn til kontrol af stempelafgift, beskatning af udlejning af ejendomme/lejligheder, samt eventuel ejendomsbeskatning i fremtiden. Ved eventuel brug af BBR skal der under alle omstændigheder ske en langt mere detaljeret oplysning vedr. bygningers opdeling. Der er altså ikke en fælles forståelse af hvad begrebet B-nr. dækker over. Nogle mener den forkortede udgave, når de bruger betegnelse B-nr. og andre mener den fulde definition, som angivet i Asiaq s vejledning. Boligregistre i Grønland Winformatik s systemer indeholder et Bygningsregistreringssystem, der benyttes i begrænset omfang af tre ud af fire kommuner. Kvaliteten af registreringerne i systemet lever ikke op til kravene fra Grønlands Statistik. Derudover vedligeholder diverse organisationer registre med boligoplysninger i Excelark, og en lang række IT-systemer i diverse organisationer har egne bygnings- og adressedata i systemerne. Som eksempler kan nævnes systemer hos Asiaq, Nukissiorfiit og INI. Dårlig datakvalitet i CPR-registeret Det fremhæves fra flere interessenter, at datakvaliteten i CPR-registeret ikke altid er god nok. Dette skyldes at ikke alle borgere melder flytning. Derudover er der forskellig registreringspraksis i kommunerne. Adressemyndighed Kommunerne, der i dag registrerer adresser i forbindelse med personregistrering, har forskellig praksis og uensartet datakvalitet. Det fremhæves fra flere interessenter, at det er vigtigt, at der etableres central kvalitetssikring af adressedata. Ved fastlæggelse af adressemyndighed skal det inddrages i overvejelserne, hvorledes Sprogsekretariatet skal indgå. Der er blevet rejst spørgsmål om, hvor ansvaret ligger for at meddele omverdenen udenfor Grønland, at stednavne i Grønland er ændret, f.eks. fra Godthåb til Nuuk. Lovgivning I forbindelse med indførelse af et nationalt adresseregister, er der et lovgivningsmæssigt arbejde, der skal på plads. Side 6

7 Det er vigtigt, at det lovgivningsmæssige arbejde foretages sideløbende med tekniske, således at teknologien ikke i sidste ende kommer foran lovgivningen. Tinglysning KANUKOKA anbefaler, at der startes arbejde op vedr. Tinglysning i Grønland sideløbende med arbejdet vedr. Nationalt Adresseregister. Registreringer indenfor landbruget Siden begyndelsen af 1980'erne har det været anvendt et registreringssystem indenfor administration og registrering indenfor landbruget, med et tal baseret på følgende: Nummereret på græsningsområde efterfulgt af brugsnummer/gårdsnummer Således ville eksempelvis et fåreholdersted i Qassiarsuk, beliggende i græsningsområde 3, og med gårds/brugsnummer 6, således have følgende registreringskode: reg.nr Dette registreringssystem er blevet anvendt i Grønland i tusinder af dokumenter i de sidste 30 år. Konsekvenser ved indførelse af DAR Devoteams rapport fremhæver ikke at der skal ske gennemgribende adresseændringer i Grønland. Dvs. omfattende registreringer og sagsopdateringer skal udføres hos alle forvaltninger og forretninger forud for adresseomlægningerne. Øvrige emner Forhold vedr. nedenstående emner er beskrevet i næste afsnit, der indeholder de konkrete krav til DAR: Bygder og stier Adresser i det åbne land Officiel forkortelse for vejnavne Områder udenfor kommunal inddeling Vejnavne og kaldenavne Geografiske data Søgning i DAR Behov for registrering af værelser i lejligheder og antal familier i lejligheder I forbindelse med administration af boligsikring, kan det være vanskeligt for den administrative myndighed at vurdere, hvorvidt en person/familie er berettiget til boligsikring eller ej. Problemet opstår i forbindelse med, at f.eks. et værelse i en lejlighed bebos af en familie og resten af lejligheden beboes af en anden familie. I forbindelse med administration af kollegielejligheder- og værelser, er der også behov for at kunne registrere ned på værelsesnumre. Side 7

8 Disse ønsker stammer fra Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Familie og Justitsvæsen Departementet for Uddannelse, kirke, kultur og ligestilling TelePost Der er altså behov for et hjælpesystem til administration af boligsikring. Hjælpesystemet kan være integreret med CPR-registeret og Det Nationale Adresseregister. F.eks. ved at hjælpesystemet modtager informationer om alle personer på en givet adresse ned til lejlighedsnummer. I hjælpesystemet skal det efterfølgende være muligt at opdele en lejlighed i værelser, og fordele personer på værelser, samt registrere hvor mange familier, der bor i en lejlighed. Oplysningerne kan benyttes til både at sikre, at en familie ikke uretmæssigt får frataget deres boligsikring, og til at sikre, at der ikke bliver udbetalt boligsikring i de forkerte situationer. Desuden kan systemet benyttes af kollegier til administration af værelser. Mail-adresser Spørgsmålet vedr. mail-adresser er nævnt flere gange under interviewrunden. Mail-adresser er en personlig oplysning, og skal derfor ikke registreres i et adresseregister, hvor der registreres informationer om konkrete, fysiske adresser løsrevet fra personer. Eventuel registrering af mail-adresser i CPR-systemet vil erfaringsmæssigt give dårlig datakvalitet på denne information, og vi vil derfor ikke anbefale, at der stilles krav at om denne information integreres med CPR s persondata. I denne sammenhæng kan det nævnes, at der i s regi er igangsat et projekt vedr. Digital Kommunikation, som i sidste ende betyder, at alle borgere får tildelt en mailadresse, som er kendt af det offentlige. Projektet vedr. Digital Kommunikation vil også sikre, at alle borgere reelt kan tilgå deres -konto. Selvbetjeningsløsninger Der er rejst ønske om at der bliver set på mulighederne i udlandet, for at benytte løsninger for digital service. 3. Krav og ønsker til ministeriet vedr. adresseregister (DAR) Dataejerskab Det er et krav at grønlandske adresser i DAR er ejet af Grønlands Selvstyre. Side 8

9 Krav vedr. B-numre Iflg. Vejledning i konstruktion af B-numre, udstedt af Asiaq, 1.januar 2009 er et fuldt B-nummer på følgende format: I: En kommunekode på tre cifre. II: En bindestreg. III: En lokalitetskode på fire cifre. IV: En bindestreg. V: Et bygningsnummer på fem cifre. VI: En bindestreg. VII: Et eventuelt delnummer på et bogstav. VIII: En bindestreg. IX: Et enhedsnummer på fire cifre. X: En bindestreg. XI: En eventuel enhedstype på et bogstav. Det er derfor et krav fra Grønland, at datamodellen udvides, så den omfatter det fulde B-nummer. Den optimale løsning er følgende: Datamodellen udvides med en entitet for lokalitet, som er en underopdeling af en kommune. Der oprettes en særskilt struktur til B-numre, som gør det muligt at registrere et fuldt B-nr. Der skal være datavalidering i forhold kommunekoder og lokaliteter. Se skema herunder Der skal være tjek i systemet, at B-nummeret er unikt. Det samme B-nummer må altså ikke registreres to gange. Forslag til datastruktur for B-nr. Kommunekode Lokalitetskode Bygningsnummer Enhedsnummer Valideres i forhold til gældende kommunekoder Valideres i forhold til gældende kommunekoder og lokalitetskoder (lokalitet er en ny entitet i datamodellen) 5 cifre 4 cifre (valgfrit) Side 9

10 Enhedstype Bogstav (valgfrit) Lokalitet på alle grønlandske adresser Departementet for Boliger har pt. problemer med at foretage dataudtræk på adressedata, da adresser i f.eks. Tasiilaq ikke alle er registreret på samme måde. Hvis alle fysiske adresser i Grønland registreres med en lokalitet, vil Departementet have mulighed for at foretage korrekte dataudtræk. De grønlandske kommuners fagsystemer indeholder en omsætning imellem vejkoder og lokaliteter, og udfører omsætningen i forbindelse med databehandling. Derfor er det et krav at en grønlandsk adresse udvides med en attribut til at udpege en lokalitet. Ved registrering af lokaliteten skal der være datavalidering, således at kommunekode og lokalitetskode er konsistente. Dvs. det skal kun være muligt at vælge lokalitetskoden indenfor den kommune, som adressen er registreret under. Linket herunder giver en dokumentation af lokalitets-begrebet. Krav til sammensætningen af unik nøgle på adresser. Vejnavne i Grønland er unikke indenfor samme kommune og lokalitet. Dette medfører, at der indenfor samme kommune kan være to veje med enslydende navne. Men de vil ligge på hver sin lokalitet. Bygder og stier i bygder og byer En stor del af de grønlandske bygder indeholder ikke veje. For disse bygder gælder det nu, at bygderne registrerer som veje i CPR s vejregister. Dette fungerer i nogle sammenhænge uproblematisk. Men bygder er på nogle punkter anderledes end byer. Nogle bygder har veje og andre bygder har ikke veje. Både byer og bygder kan have stier. Stierne i mange bygder og byer udgør byens rute-net, og bl.a. som fremtidssikring, er det praktisk at dette kan registreres. Stier har desuden andre tilkørselsforhold end veje, og derfor vigtigt at kunne skelne imellem stier og veje. DAR skal kunne rumme alle muligheder. Det er derfor et krav, at bygder indgår i datamodellen for adresser. En bygd vil høre under en kommune og evt. under en by. Bygninger i bygder har B-numre. Det vil være ønskeligt, hvis det også bliver muligt at angive i DAR, at en bygd er nedlagt. Side 10

11 Vejnavne Ikke alle bygninger i Grønland er beliggende på en vej. Vejnavn kan derfor ikke altid udfyldes. Desuden bliver der i praksis tit anvendt kaldenavn for en vej. Derfor er der brug for et felt specifikt til kaldenavn. Et kaldenavn er f.eks. BLOK B, 1. sal, lejlighed 106, eller Det gamle, røde etagehus, Endelig findes nogle vejnavne på både grønlandsk og dansk. Oprindeligt har vejnavnet været dansk, men er senere ændret til Grønlandsk. Det danske navn fremgår så ikke længere i CPR. Derfor er der ønske om et felt, beregnet til at indeholde et eventuelt tidligere vejnavn. Adresser i det åbne land Sommerhuse, fritidshuse mm. skal kunne indeholdes i DAR. Det drejer bl.a. om bygninger, hvor der ikke er registreret, at der bor personer. Adresser i det åbne land kan f.eks. også være boliger til minedrift. Nogle bygninger i det åbne land har et B-nummer og andre har ikke et B-nummer. Der er ikke nødvendigvis veje i det åbne land. Eksempel 1: En bygning i det åbne land f.eks. følgende informationer A-nr. (arealtildeling) Koordinat Delområde nummer fra kommuneplanen. Eksempel 2: Bygning i det åbne land uden A-nr. Stednavn Koordinat Begge eksempler skal kunne rummes i DAR. Adresser uden bygninger DAR skal rumme adresser uden bygninger. I princippet kan være adresser blot med Stednavn Koordinat Officiel forkortelse for vejnavne Vejnavne, som ikke i sig selv er for lange, bliver sat sammen med andre oplysninger, hvor den samlede længde af tekststrengen bliver for lang i forhold til f.eks. rudekuverter. Derfor er der ønske om et officielt felt beregnet til et forkortet vejnavne. Side 11

12 Områder udenfor kommunal inddeling I CPR s vejregister oprettes områder i Grønland udenfor kommunal inddeling som kommuner. Eksempel: Mestersvig er registreret i kommune nr. 961 Udenf. Komm.IndI Grl. Ved overgang til nyt vejregister er det er forudsætning, at Grønland kan fortsætte med denne praksis. Geografiske data Der skal i datamodellen tages højde for, at Grønland dækker et stort areal med flere kort-projektioner (9 UTM-zoner). I Danmark og i datamodellen for DAR benyttes, så vidt vides, kun én projektion til registrering af adressekoordinater. Fysisk adgangspunkt til en adresse Det er et krav at datamodellen skal give mulighed for at registrere flere fysiske adgangspunkter til samme adresse. Asiaq anbefaler at punktet blot hedder registreringspunkt og dertil knyttes flere oplysninger om hvor adgangsveje er, indkørsler mm. Registreringer indenfor landbruget Det skal være muligt at foretage registrering af græsningsområder og gårde baseret på følgende: Nummereret på græsningsområde efterfulgt af brugsnummer/gårdsnummer Således ville eksempelvis et fåreholdersted i Qassiarsuk, beliggende i græsningsområde 3, og med gårds/brugsnummer 6, således have følgende registreringskode: reg.nr Dette registreringssystem er blevet anvendt i Grønland i tusinder af dokumenter i de sidste 30 år. Søgning i DAR Brugerne ønsker at kunne foretage søgning med adresse som søgekriterie. Søgeresultat skal vise ejeren af bygningen på adressen. 4. Afledte krav til CPR register Postbox registreres nu i C/O navn. Ønske: postbox oprettes som selvstændig entitet i CPR registret. Det skal understreges, at der er krav om, at en person skal have en fysisk adresse. En person må ikke kunne blive registreret udelukkende på et postbox nummer. Side 12

13 5. Konkrete tilbagemeldinger på Devoteams rapport Generelle betragtninger De generelle betragtninger er dokumenteret i detaljer i afsnittet Konkrete tilbagemeldinger fra Asiaq. Herunder er de beskrevet i hovedtræk. Rapportens grundlæggende præmisser De grundlæggende præmisser for rapporten, som er listet i afsnit 3.1, er grundlæggende forkerte i forhold til grønlandske adresser. Som det fremgår af tidligere afsnit i indeværende dokument, indeholder grønlandske adresser ikke nødvendigvis hverken vejnavn eller husnummer. Asiaq anbefaler at adresse-registreret rummer alle adresser og arealer, uanset om det er beboelse eller ej, og de skal være til stede og kunne registreres fra første dag. Adresser er uafhængige af om de anvendes til beboelse af en eller flere familier, virksomhed, afgrøder, afgræsning, deponi eller andet. Adresseregister deles så med alle de andre registre som arealanvendelse, bygningsregistret, post, ledningsleverandører med mange flere. Det vil også stemme med adresse-praksis i de langt de fleste udviklede lande. Begrebsforvirring Tegningen i afsnittet 2.3 er forkert. Der er sket en begrebsforvirring i forhold til hvad der er registre/databaser og hvad der brugergrænseflader/webportaler. NunaGIS er ikke et register. NunaGIS er en webportal, der trækker data fra en lang række registre. Denne misforståelse går igen flere steder i rapporten. Lovgivning Det sidste afsnit i afsnittet 2.3 vedr. lovgivning er ikke korrekt. De grønlandske bygningsfortegnelser var indtil 2009 en del af det gamle NIN arealregister. I forbindelse med en landstingsforordning blev B-nummerregistrering og arealregistrering netop en kommunal opgave. Asiaq har i dag kun ansvaret for drift og support af arealsystemet. Ansvaret for bygningsfortegnelserne og B-nummerregistreringerne og ajourføring heraf er i dag et kommunalt anliggende. B-nummerregistreringen er sammen med Arealnummeret det vigtigste adresse-element i Grønland. Det kan i øvrigt argumenteres, at da CPR-området ikke er hjemtaget, følger det naturligt at Grønland har måttet tilpasse sig anvendelsen af dansk CPR, hvilket også omfatter tilpasning til det integrerede adresseregister - hvilket da passer med den etablerede praksis siden da." Manglende historik Devoteams rapport medtager ikke historikken. Der har tidligere været et adresseprojekt. Adresseprojektet er beskrevet i rapport til Dancea Side 13

14 afsnit 2.2 side 8. Der skal i Devoteams rapport være en henvisning til dette. Diverse Vejmidter, husnumre og stier skal sikres sammenhæng til Fælles objekttyper (FOT). Konkrete tilbagemeldinger fra parterne bortset fra Asiaq Skemaet herunder lister konkrete tilbagemeldinger på rapporten. Tilbagemeldinger fra Asiaq er listet i et separat afsnit. Placering i Devoteams rapport Afsnit 5.2 Skemaet Afsnit 5.3: I sidste afsnit står der, at love i Grønland benytter adressebeg rebet uden nærmere definition, Afsnit 7.2 Skema i afsnittet Grønlands ke forhold Afsnit 7.4.1, Figur 6 Afsnit under Etablering af datagrundla g med adresser (Grønland). Her står der Kommentar Dep. For Sundhed og Infrastruktur mangler i skemaet. Dette er ikke korrekt i forhold til Sundhedsvæsenet. Definitionen her er at en person både skal have folkeregisteradresse samt fast bopæl i Grønland, for at få sundhedsydelser i Grønland Under Væsentlige adressebrugere mangler Økonomi og Personalestyrelsen I Grønland findes begrebet Aktiver ikke i forhold til IT-systemer Dette er forkert. Regnskabsreglerne i Grønland er anderledes end de danske. Der kan hverken aktiveres eller afskrives. Side 14

15 Der er identificere t fire projektudgi fter under kategorien aktiver, der er de udgifter, der kan aktiveres (afskrives) i henhold til regnskabsre glerne Afsnit 7.1, allersidste tekstafsnit Afsnit 6.2 Afsnittet der starter med Tilpasning erne vedrører: Afsnit 6.2 Afsnittet der starter med Tilpasning erne vedrører: Afsnit 6.2 Side afsnit Bilag 2 Beskrivelse af nuværende grønlandsk e adressedat a.. Det er formuleringen på side 34, som ikke er helt i orden. Det lyder som om, at den officielle adresse består enten vejnavn og husnummer eller vejnavn og bygningsnummer. Hvis der er husnummer og B-nr., så skal begge anføres. Et af forslagene er her at Bygningsnummer bliver indberettet i felt til husnummerbetegnelse Vores kommentar, som det fremgår tidligere i dette dokument, er at for det første, skal der både kunne angives bygningsnummer og husnummer. Desuden er bygningsnummeret en sammensat struktur. I afsnittet er det beskrevet, at lokalitet kan registreres som en administrativ inddeling. Vores kommentar, som det fremgår tidligere i dette dokument, er at lokalitet skal indføres som et særskilt begreb, og at lokaliteter registreres som stamdata. Når en lokalitet knyttes til en specifik adresse, skal systemet opbygges, så der kan foretages validering på at tilknytningen giver mening. Her er postbox nævnt. Vores kommentar, som det fremgår tidligere i dette dokument, er at der i personoplysningerne i selve CPR-registreret, indføres et nyt felt, der er specifik beregnet til at indholde et postbox nummer. I afsnittet fremgår det, at lokalitet er et grønlandsk begreb, der håndteres udenom CPR. Vores kommentar, som det fremgår tidligere i dette dokument, er at lokalitet skal indføres som et særskilt begreb i adresseregisteret. Side 15

16 Afsnittet vedr. lokalitet Generelt Generelt Manglende henvisning i Devoteams rapport Side 47, bilag 2 Vi savner generelt et fokus på den geografiske dimension. Der bliver i Devoteam s rapport gentagne refereret til NunaGIS uden at der specifikt redegøres for om det er dataindhold, teknik eller funktionalitet herfra der menes. Det formodes at være vejnavne og B-numre fra det digitale tekniske kort der ønskes sammenhæng til. Det digitale tekniske grundkort produceres og ajourføres af Asiaq i alle 76 byer og bygder i Grønland. Disse registreringer er i NunaGIS forædlet og tilført søgefunktionalitet og præsentation. I det meste af Grønland er B- nr. + lokalitet = adressen. Det digitale tekniske grundkort og NunaGIS bør efter Asiaq s opfattelse være en integreret del af løsningen. Måske er det ikke hensigten, men i Devorapporten reduceres geografien blot at være en præsentation eller en analyse i NunaGIS. Et DAR tilpasset grønlandske forhold forudsætter en stedfæstelse via det digitale tekniske kort og en direkte sammenhæng med arealregistreringer i NIN. De grønlandske anbefalinger til grunddata stemmer ikke med det danske grunddataprogram. Stedfæstelse og sammenhæng til ejendomsregistreringer er i Danmark en meget væsentlig forudsætning! I rapportens bilag 1 er der henvist til et for os ukendt notat fra selvstyret om grønlandske grunddata og ligesom der vist et diagram. I diagrammet bør ordet ejendomme skiftes til arealregister (NIN) og NunaGIS ændres til Stedfæstelse via digitale kort! Asiaq s pilotprojekt om adresser er nævnt flere gange i rapporten. Adresseprojektet er beskrevet i rapport til Dancea %20NunaGIS%202012%20rapport.pdf afsnit 2.2 side 8. Der skal i Devoteams rapport være en henvisning til dette. Her er vist skærmdumps fra det offentliggjorte adresseprojekt i NunaGIS uden kildehenvisning eller link. 0.6% % &layers=paa0500_theme-g5%20paa0500_themeadresser&mapheight=680&mapwidth=1157&profile=paa0500_public Konkrete tilbagemeldinger fra Asiaq Placering Kommentar i Devotea ms rapport Afsnit 1 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter (MBBL) har initieret arbejdet. Alle aktiviter fra nu Forordet, og fremover er dog nu knyttet til Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender (NFI), 1. afsn. hvilket medfører en del konsekvensrettelser ned gennem rapporten. og efterfølg ende Afsnit 1 Asiaq har som selvstyrets kortansvarlig ikke deltaget i det forudgående analysearbejde, og har Side 16

17 Forordet sidste afsnit Afsnit 2.1, 2. afsnit Afsnit 2.1, nyt sidste punkt Afsnit 2.2, 1. afsnit, figuren og fodnoten Afsnit 2.2, 1. afsnit, figuren og fodnoten Afsnit 2.2, 2. afsnit Afsnit 2.3, andet afsnit. Kap.2.3, tredje afsnit kun deltaget på lige fod med brugere af adressedata. Et nyt adresseregister har ikke kun indflydelse på CPR, men også på en lang række andre registre til virksomheder, bygninger, arealanvendelse og mange flere, og adresseregistret trækker direkte på oplysninger fra det grønlandske kortgrundlag. Skal indeholde en entydig geografisk stedbestemmelse og have direkte sammenhæng til det grønlandske arealregister (Grønland har ikke noget ejendomsregister) (ellers kan de ovenstående punkter ikke lade sig gøre) "Kortlægning" skal rettes til Denne rapports foranalyse, da det ikke er kortlægningen af Grønland. NunaGIS og arealregisteret er vist i figuren som ligeværdige registre. Nunagis er ikke et register ligesom de øvrige nævnte GER, CPR, Bygningsreg og NIN, men blot en webside som samler oplysninger fra registrene. De fleste tegninger ville vise registrene som søjle og så Nunagis hen over som en sky eller kasse (sammen med andre systemer som f.eks. Google Earth og andre systemer, der hviler på oplysningerne fra registrene) Note 1 rettes til NunaGIS og arealregisteret indeholder direkte eller indirekte refencer til adresseelementer og deres geografiske stedbestemmelse. "Kortlægning" = Denne rapports foranalyse NunaGIS og arealregisteret er vist i figuren. Note 1 rettes til NunaGIS og arealregisteret indeholder direkte eller indirekte referencer til adresseelementer og deres geografiske stedbestemmelse "Adresserne som de i dag registreres i CPR-registret har ikke været styret af særskilt grønlands lovgivning Men de grønlandske bygningsfortegnelser var indtil 2009 en del af det gamle NIN arealregister. I forbindelse med landstingsforordning.. Nr... blev B-nummerregistrering og arealregistering netop en kommunal opgave. Asiaq har i dag kun ansvaret for drift og support af arealsystemet. Ansvaret for bygningsfortegnelserne og B-nummerregistreringerne og ajourføring heraf er i dag et kommunalt anliggende. B-nummeregistreringen er sammen med Arealnummeret det vigtigste adresse-element i Grønland. Det kan i øvrigt argumenteres at da CPR-området ikke er hjemtaget, følger det naturligt at Grønland har måtte tilpasse sig anvendelsen af dansk CPR, hvilket også omfatter tilpasning til det integrerede adresseregister - hvilket da passer med den etablerede praksis siden da." NunaGIS er ikke et register som de øvrige registre, men en visning af disse registres indhold. Stednavne godkendes i dag gennem sprogsekretariatet på universitetet, og veje er et stednavn fuldstændig som en by, næs og meget andet. Det foreslås at fastholde den etablerede navngivnings- og godkendelsespraksis, der i dag sikrer at stednavne distribueres ud til alle brugere af kort. Der er ingen værdi i at indføre nye parallelle organisationer og parallelle processer til en velfungerende praksis. Side 17

18 Kap. 2.4, 3. afsn, 1. pkt. Kap , afsnit,2. pkt. Kap , afsnit,2. pkt. Kap. 2.4, afsn. 3, pkt.4 Kap. 2.4, afsn. 6 Kap. 2.4, afsn. 6, pkt. 2 Kap. 2.4, afsn. 9, 1. pkt. Kap. 2.4, afsn. 10 Kap. 3.1, afsn. 3, fodnote 3 Kap. 3.1, afsn. 3 Kap. 3.1, afsn. 3, 1. pkt Kap. 3.1, afsn. 3, 2. pkt Kap. 3.1, afsn. 3, 3. pkt Kap. 3,2, Hvilke??? Validering af f.eks. ens vejnavne og stednavne er ikke mulig i Grønland - Der er rigtig mange enslydende navne i Grønland Bygnings nummeret er ofte det vigtigste adresse element i Grønland Det kunne overvejes med tiden at udskifte den med landskabselementer (der vises på storskala-kort) og ikke anvende de gamle kommunenavne (der ikke vises på nogen kort) Skal (Skal, ikke noget "eventuelt") kunne integreres med arealregisteret - det vil være mange skridt tilbage i udviklingen, hvis adresser ikke længere er integreret med NIN og andre registre. CPR kan måske ikke hjemtages - men et nyt adresseregister kunne i princippet godt hjemtages!! Eneste udfordring er at CPR i Danmark kun integrerer med et adresseregister. Har Grønland virkelig behov for hele den danske model for et BBR - eller kunne man nøjes den del der vedrører adresser? NunaGIS og arealsystem indeholder allerede adresse-elementer, som via webklienter og services kan udbygges og implementeres til decentral registering i kommunerne. Gevinsterne må formodes at stamme det danske grunddataprogram og "frigivelsen af grunddata". Inden Grønland medregner den fulde gevinst, bør der udarbejdes en strategi for frigivelse af de grønlandske grunddata, som så stilles gratis til rådighed for borgere og virksomheder. I Grønland er ansvaret for adresseprogrammet fordelt på flere grønlandske og danske myndigheder. I Danmark har den danske digitaliseringsstyrelse ansvaret for det danske grunddata-program. De tre begreber er meget forståelige, men hvis de indføres uden opblødning skal hele det grønlandske samfund have nye adresser - og der er reelt ingen værdi vundet ved at gennemføre denne opfattende øvelse, som kommer til at ramme alle borgere og virksomheder. Vejnavn findes kun for 40% bygninger (og ikke blot boliger) jf. rapporten. Undgå at indføre vejnavne for de resterende 60% af bygningsmassen, samt de mange områder som også skal knyttes til adresser, ved at beholde bygdenavne eller andre landskabselementer i feltet, og så indfør muligheden i DAR ved at afkydse om det en dansk eller grønlandsk adresse, hvilket igen kan styre reglerne for adresser. Punktet bør blot være et registreringspunkt. Kald det f.eks. "Registreringspunktet" og lad det være knyttet til arealets geografiske placering. Kun meget få bygninger og anlæg har kun et og kun et fysisk adgangspunkt. Det normale overalt er at der er mange adgangspunkter. Ingen adresser er i dag opbygget med etage og dørnummer. Det er højest rumnummer knyttet til et vejnummer eller en bygnings-id som B- eller A-nummer. Det er "Grønland" der har gjort opmærksom på at det vill få konsekvenser for Grønland at Side 18

19 afsnit 1 adresserne i CPR fremover registreres i DAR. Hvilket beslutningsnotat ligger bag, og hvem arbejder på det - det er ukendt?? Kap. 3,2, afsnit 3 Det er 60% af befolkningen som har en adresse, men der er kun 40% af bygninger. De beskrevne 40% "supplerende ø-samfund", "særtilfælde med virksomheder" udgør reelt 60% af den samlede adressemasse, så ordvalget findes at være meget uheldigt. Det er faktisk boliger med adresser, som er undtagelsen... Kap. 3,2, Er det notatet om grunddata, det bilag 1 som ikke har kunne udleveres til læserne? afsnit 4 Kap. 4.1, sidste afsnit Kap. 4.3, sidste punkt Kap. 5.1, 2. afsnit, 1. sætning Kap. 5.1, 2. afsnit, 2. sætning Kap 5.1, afsn. 2, figur 2 Kap. 5.1, afsn. 1, 3. række Kap. 5.1, afsn. 3, 7. række Kap. 5.2, 1. afsnit Anvendelse og præsentation i NunaGIS har et stort potentiale. Det vil være oplagt at registrering af adresse-elementer forgår i samme sagsgang som f. eks. arealregistrering via NunaGIS, mao. Integration mellem NIN og adresseregistret. " muliggør etablering af adresser med geografisk position " - Det er netop den geografiske stedfæstelse, som er en af hovedårsagerne til at CPR s vej og adresseregister overføres til et entydigt adresseregister! Der findes ikke systematisk geografisk adressestedfæstelse i CPR, GER, NIN og bygningsfortegnelsen, fordi B-nummeret har været og er det vigtigste adresse-element. Oplysningen findes altså Asiaq har gennemført forsøg med adresser, forstået som et vejnavn med et tilknyttet husnummer. Der er som sagt allerede adresser i praksis brug. NunaGIS indeholder B-numre for alle byer og bygder ajourført fra de tekniske kort. I rapportens fodnote anføres at kun arealtildelinger med bygninger tilknyttes en adresse. Dette er forkert! Arealtildelinger vedrører alle typer arealer. På kortet vises kun adresser med en tilknyttet bygning! "Arealsystemet er en del af systemet NunaGIS. I arealsystemet kan kommunerne indberette B- numre, men kommunerne benytter ikke denne mulighed systematisk - Registrering af B-numre er ikke et krav i bekendtgørelsen om arealregistrering. Det nævnes at der ikke registres til vejmidte, hvilket ikke er helt korrekt. Asiaq har hentet tilbud på registrering af vejmidter i forbindelse med ajourføring af de tekniske grundkort. Vejmidter skal registreres og knyttes til CPR s vejregister for at kunne anvendes i sammenhæng med adresseregistreret (FOT-specifikation) Det er en kommunal opgave at registrer CPR og det er en kommunal opgave at registrer B- numre. Men der findes ikke regler eller love som sikre at dette foregår ensartet Kap. 5.2, 2.afsnit, 5. række Asiaq er en Nettostyret lov-virksomhed. Asiaq har ansvaret for digital teknisk kortlægning i Grønland og har systemansvar for drift samt vedligehold af NunaGIS. Tildeling, ajourføring og indrapportering af A-numre, B-numre og adresser foregår decentralt og er kommunernes ansvar. Asiaq er dog ansvarlig for formidling, undervisning og brugersupport af sagsbehandlere i kommuner og Selvstyre i forbindelse med NunaGIS. I øvrigt udfører Asiaq de pålagte opgaver, ifølge hvilke Asiaq skal varetage kortlægning og registrering af det fysiske miljø samt indsamling og formidling af tilhørende fagdata. Ved fysisk miljø forstås Grønlands ikke levende natur samt Side 19

20 Kap. 5.3, 7.afsnit Kap. 6, 4. afsnit Kap. 6.1 Kap. 6.1, 2. afsnit Kap. 6.1, 4. afsnit, figur 3 Kap. 6.2, 2. afsnit, 1. punkt Kap. 6.2, 4. fsnit, 1. pkt, 2. underpkt. Kap. 6.2, 4. afsnit, 2. pkt, Kap , 1. afsnit Kap , Trin1 Kap , Trin 2 Kap. 6.3, 10. afsn., 2. pkt. Kap. 7.1, 3. afsnit bebyggelse og andet menneskeligt indgreb i denne natur. Asiaq skal rådgive om tilvejebringelse og anvendelse af forundersøgelsesviden, dvs. teknisk information om det fysiske miljø, og om spørgsmål med tilknytning til det fysiske miljø. Kortlægning, registrering og dataindsamling skal foretages i områder, som udlægges og anvendes til bebyggelse, udnyttelse af naturgivne, ikkelevende ressourcer eller andet for samfundet væsentligt formål. Den indsamlede forundersøgelsesviden skal bidrage til planlægning af arealanvendelse og aktivitet i de nævnte områder og herfor målrettede forundersøgelser. Brug danske paragraffer som inspiration, såfremt det ikke betyder unødigt bureaukrati! og i det åbne land af et Arealnummer, når der ikke kan anvendes vejnummer eller B- husnummer Hvad med alle de processer udenfor kommunerne, der anvender adresser: postomdeling, beredskab, taxa, turister. Osv.? Registrering af B-numre og adresser i arealsystemet sker f.eks. uden sammenhæng til CPR - da det jo sjældent involverer borgere, da husene som regel er bygget inden borgerne flytter til. Fastlæggelse af nye vejnavne og husnumre sker ofte forud for arealsagsbehandlingen. F.eks. i forbindelse med lokalplanlægning og byggemodning - Det foreslås at vejnavne sendes igennem de eksisterende og etablerede processer for alle andre landskabselementer og stednavne, så der ikke opstår to institutioner med ansvar for navne i Grønland. Adresse skal være unik inden for kommune og lokaliteter (lokalitetsnummer) - hvis der ikke inden for samme kommune må være flere ens adresser, medfører det omdøbning af eksisterende vejnavne. Det vil ikke være populært at borgere i Tasiilaq km væk fra Nuuk skal have deres navne omdøbt, og det tilfører ikke Grønland nogle ekstra fordele. Teksten kan ikke forstås, så her er mulighed for misforståelse hvis det ikke tydeliggøres. -> gældende for alle andre lokaliteter end byer! I bilag 2 hedder det 'stedbetegnelse' og ikke 'stedreference'. Tilføj evt. NIN og bygningsfortegnelse til CPR/GER tilføj: A-numre i det åbne land. Overvej netværksgeometri i små byer og i bygder, herunder særligt stier En nye geokodning af adresser bør indbefatte B-numre fra det tekniske grundkort og B-numre fra de B-nr-fortegnelser, der er til rådighed i kommunerne (datavask nødvendig) NunaGIS benytter åbne snitflader og standarder for udveksling af data (webservices). En adresse webklient vil kunne implementeres eller udstilles via NunaGIS tilføj A-nr. Side 20

21 under "Danske forhold", 2. pkt., 1. underpkt. Kap. 7.1, 3. afsnit under "Danske forhold", 2. pkt., 1. underpkt. Kap. 7.1, 3. afsnit under "Danske forhold", 4. pkt., 3. underpkt. Kap. 7.2, tabellen under Grønland ske forhold", 2. række, 3. kolonne Kap. 7.2, tabellen under Grønland ske forhold", 6. række, 2. kolonne Kap. 7.3, 2. underkap. 2. afsnit Kap , tilføj A-nr. tilføj A-nr. to gange Landsplanafdeligen: NunaGIS og Arealregistrering driftes af Asiaq for departementet for Finanser og landsplan. Asiaq er ikke bruger - men leverandør af digitalt teknisk grundkort og It-system Nyt Department har fået opgaven siden den udførte dialog Vejmidter og husnr skal sikres sammenhæng til Fælles objekttyper (FOT) Digitalt grundkort skal opgraderes til en ny standard for adresser Side 21

22 overskrift "Tilpasni ng af nyt adressere gister (Danmar k og Grønland )" Bilag 1, 1. afsnit, figuren Generelt Generelt Manglen de henvisnin g i Devotea ms rapport Side 47, bilag 2 "Et DAR tilpasset grønlandske forhold forudsætter en stedfæstelse via det digitale tekniske kort og en direkte sammenhæng med arealregistreringer i NIN. De grønlandske anbefalinger til grunddata stemmer ikke med det danske grunddataprogram. Stedfæstelse og sammenhæng til ejendomsregistreringer er i Danmark en meget væsentlig forudsætning! I rapportens bilag 1 er der henvist til et for os ukendt notat fra selvstyret om grønlandske grunddata og ligesom der vist et diagram. I diagrammet bør ordet ejendomme skiftes til arealregister (NIN) og NunaGIS ændres til Stedfæstelse via digitale kort! Endelig er NunaGIS ikke er selvstændigt register," Vi savner generelt et fokus på den geografiske dimension. Der bliver i Devoteam s rapport gentagne refereret til NunaGIS uden at der specifikt redegøres for om det er dataindhold, teknik eller funktionalitet herfra der menes. Det formodes at være vejnavne og B-numre fra det digitale tekniske kort der ønskes sammenhæng til. Det digitale tekniske grundkort produceres og ajourføres af Asiaq i alle 76 byer og bygder i Grønland. Disse registreringer er i NunaGIS forædlet og tilført søgefunktionalitet og præsentation. I det meste af Grønland er B-nr. + lokalitet = adressen. Det digitale tekniske grundkort og NunaGIS bør efter Asiaq s opfattelse være en integreret del af løsningen. Måske er det ikke hensigten, men i Devorapporten reduceres geografien blot at være en præsentation eller en analyse i NunaGIS. Et DAR tilpasset grønlandske forhold forudsætter en stedfæstelse via det digitale tekniske kort og en direkte sammenhæng med arealregistreringer i NIN. De grønlandske anbefalinger til grunddata stemmer ikke med det danske grunddataprogram. Stedfæstelse og sammenhæng til ejendomsregistreringer er i Danmark en meget væsentlig forudsætning! I rapportens bilag 1 er der henvist til et for os ukendt notat fra selvstyret om grønlandske grunddata og ligesom der vist et diagram. I diagrammet bør ordet ejendomme skiftes til arealregister (NIN) og NunaGIS ændres til Stedfæstelse via digitale kort! Asiaq s pilotprojekt om adresser er nævnt flere gange i rapporten. Adresseprojektet er beskrevet i rapport til Dancea %20NunaGIS%202012%20rapport.pdf afsnit 2.2 side 8. Der skal i Devoteams rapport være en henvisning til dette. Her er vist skærmdumps fra det offentliggjorte adresseprojekt i NunaGIS uden kildehenvisning eller link. % % &layers=paa0500_theme-g5%20paa0500_theme- Side 22

23 adresser&mapheight=680&mapwidth=1157&profile=paa0500_public 6. Bidragsydere til den Devoteams oprindelige analyserapport Bidragene til den oprindelige analyserapport stammer fra: Konsulentfirmaet Devoteam Rapport fra Kimik-IT Materiale fra Landsplan Asbjørn Andersen 7. Bidragsydere til interviewrunden Bidragsyderne fremgår af log for interviewrunden, som ses herunder. Nr. Organisation Mødedato Deltagere 1 Kommuneqarfik Sermersooq 26.6 Simigaq Broberg, Borgerservice Bilo Hoegh Stigsen, By og Bolig Udvikling Hans Abelsen, byggesagsbehandler, bygningskonstruktur, Bygningsmyndigheden, Hanne Folkmar Heilmann, arealtildeling, Afdelingsleder Arealmyndigheden Michael Williams, IT chef 2 Kommuneqarfik Sermersooq 9.7 Hans Abelsen, byggesagsbehandler, bygningskonstruktur, Bygningsmyndigheden, Hanne Folkmar Heilmann, arealtildeling, Afdelingsleder Arealmyndigheden 3 Grønlands Selvstyre, Dep. For Sundhed 10.7 Gitte Arvegaard, Afdelingschef for Jura og Service 4 Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen 10.7 Styrelseschef Kim Neumann Side 23

24 5 Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 11.7 Per Aksel Petersen, Økonom, Erhvervsafdelingen 6 Kommuneqarfik Sermersooq 11.7 Helene-Karoline Schmidt, Folkeregisteret 7 Råstofstyrelsen 17.7 Morten Roos, souschef 8 Grønlands Arbejdsgiverforening 17.7 Karsten Klausen 9 Kommune Kujalleq 15.7 Leif W.Baadh 10 Komminua Qaasuitsup 16.7 Aflyst. Lars Sandgren på ferie. 11 Kommune Kujalleq 16.7 Ulla Rafaelsen, Borgerservice Kim Rosendahl, KAQA 12 Grønlands Statistik 16.7 Anders Blaabjerg, Statistikchef Keun Hwang, Specialkonsulent 13 Departementet for Uddannelse, Kirke og Kulturvæsen 16.7 Mikael Kristensen, Daniel Gottrup, Randi Mortensen, Guluk Chemnitz, Charla Johansen, Mie L. Heilmann 14 Dep. for Boliger 15.7 Per Lyster 15 Nukissiorfiit 18.7 Johanne Zethsen, regnskabschef Dorte Østergaard Jensen, afdelingschef for bogholderiet 16 Qeqqata Kommunia 21.7 Sara Poulsen Borgerservice Tamara Winkel Henriksen Teknik & Miljø Afbud Sara-Louise B. Rosing 17 Kommune Kujalleq 21.7 Birger Kristoffersen 18 Qeqqata Kommunia 30.7 Dorthe Løvstrøm Mathiesen Ulrik Motzfeldt, IT-kontoret 19 INI 25.7 Tukummeq Egede, Boligrådgiver og områdeleder 20 Kommuneqarfik Sermersooq 1.8 Simigaq Broberg, Borgerservice Rune Christiansen, byplanlægger, By- & Bolig-udvikling - Forvaltning for Anlæg og Miljø Bjarke Fogh, arkitekt, By- & Boligudvikling - Forvaltning for Anlæg og Miljø Side 24

25 21 Qaasuitsup Kommunia 1.8 Hanne Holm Andersen, planchef Bjarne Madsen, IT-medarbejder Arnarulunnguaq Thomassen, direktionssekretær Karl Jørgen Geisler, sekretariatschef Ane Møller Hjøllund, regnskabschef 22 Grønlands Selvstyre, Sundhedsvæsenet 17.7 Julie Præst Wilche, souschef Jóanis Erik Køtlum 23 Departementet for Miljø og Natur 5.8 Joan Block Grube, konstitueret afdelingschef 24 Formandens Departement 5.8 Deltager dukkede ikke op. 25 Departement for Familie og Justitsvæsen 5.8 Kirsten OIesen, afdelingschef 26 ASA 7.8 Karen Lerch: Kontorchef, Personale Afdelingen Helga S. Jacobsen: Kontorchef, Regnskabsafdelingen 27 Bolig dep. + Landsplan 30.7 Thomas Gaarde Madsen, Landsplan 28 Asiaq 7.8 Bo Naamansen, Landinspektør Peter Jørgensen Landinspektør, project manager NunaGIS 29 TelePost 11.8 Flemming Drechsel 30 KANUKOKA 8.8 Pétur Haukur Guðmundsson Ole Peter Kristensen 31 Politiet 5.8 Mia Rosing Nilsson, IT konsulent, Politimesterembedet Nuuk 32 Beredskabet, Qeqqata Kommunia 5.8 Ole Kreutzmann, beredskabschef Sisimiut 33 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 6.8 Mads Nedergaard Erik Wulf, Grønland Fiskerilicens Kontrol 34 Beredskab Kommune Kujalleq 7.8 Miki Sikemsen, Viceberedskabschef 35 Kimik IT Mailkorrespondence med Side 25

26 udviklingschef Anders Djursaa 36 Politiet 13.8 Mia Rosing Nilsson, IT konsulent, Søren Bendtsen Politimesterembedet Nuuk 37 Nukissiorfiit 18.8 Hans Pirrupshvarre, driftskonsulent/systemkoordinator 38 Asiaq 19.8 Peter Jørgensen, project manager NunaGIS Henrik Forsberg, projektchef Side 26

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Plandage i Sisimiut april 2016 Koordinering, operationalisering og digitalisering i fysisk planlægning

Plandage i Sisimiut april 2016 Koordinering, operationalisering og digitalisering i fysisk planlægning Plandage i Sisimiut 8. 11. april 2016 Koordinering, operationalisering og digitalisering i fysisk planlægning Plandage 2016 Fredag 8. marts 2016 Kl. 13.05 Velkomst og præsentationsrunde v/ Hans Holt Poulsen

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 BOLIGBYGGERI I NUUK 1 VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 Kl. 16.30 16.35 Kl. 16.35 16.45 Kl. 16.45 17.05 Kl. 17.05 17.20 Kl. 17.20 17.30 Kl. 17.30 17.55 Kl. 17.55 18.00 Præsentation

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001.

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. Forord Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. For første gang er journal- og arkivplanen udkommet elektronisk, så planen eksisterer både i

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 11. juni 2013 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Nordic Statistical Meeting in Bergen 2013 Abstract I forbindelse med indsamling af data til at danne indikatorer om ældre, har det

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas

Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas Hvem tilhører kategorien konsulenter? Definitionen på eksterne personer er, at de ikke modtager løn fra AAU. Det vil sige, at de er finansieret

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund Projekt Sullissivik Om den politisk baggrund Nationalt projekt Projekt sullissivik er et nationalt projekt, på tværs af kommuner og Selvstyre, der skal give vores borgere den bedst tænkelige service når

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Hvilken version af MS-SQL Server forventes løsningen idriftsat på? Hvilken version af MS SQL Server kører Aarhus kommune?

Hvilken version af MS-SQL Server forventes løsningen idriftsat på? Hvilken version af MS SQL Server kører Aarhus kommune? Notat Den 13. december 2011 Udbud vedr. etablering af en decentral persondata database spørgsmål og svar Introduktion I forbindelse med udbuddet vedr. etablering af en decentral persondata database er

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

9/ Henrik Forsberg, Projektchef Asiaq. Knud Rasmussen, 1931: 6. Thuleekspedition, Kap Farvel Angmagssalik,

9/ Henrik Forsberg, Projektchef Asiaq. Knud Rasmussen, 1931: 6. Thuleekspedition, Kap Farvel Angmagssalik, Sikring af vedvarende geografi-visning af opdaterede data (NunaGIS). Hvad har Asiaq brug for omkring datalevering? Konkret plan for udrulning af NunaGIS 2.0. 9/2-2017 Henrik Forsberg, Projektchef Asiaq

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Inatsisartuts efterårssamling 2017 Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere