Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene 2017-2019"

Transkript

1 Specielle bemærkninger på drift til brug for førstebehandlingen af budgetforslag

2 Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene Indholdsfortegnelse Socialudvalget... 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 7 Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Voksenudvalget Økonomiudvalget

3 Socialudvalget 1. Ansvar og opgaver Socialudvalget (SU) har følgende ansvarsområder: Botilbud og døgnpleje Pædagogisk støtte i eget hjem og forebyggende foranstaltninger BPA-ordninger Kontakt- og ledsagerordning Dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Voksen Special Uddannelse (VSU) 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget SU 8% Central refusionsordning Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 4% Ældreboliger Lovbundne 0% udgifter 4% Øvrige udvalg 92% Serviceudgifter 92% Refusion 7% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 9% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget SU 0% Udgifter 84% Øvrige anlæg 100% Socialudvalget 2

4 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 SOCIALUDVALGET heraf serviceudgifter heraf lovbundne udgifter heraf central refusionsordning heraf ældreboliger Myndighedsområdet Budgetreguleringer Tomme boliger BPA ordninger Køb og salg af pladser Kontakt og ledsagerordninger Merudg for voksne Refusion/berigtigelser SDE Refusion aktiveringsprojekt Beskyttet beskæftigelse og Nybo Handicap - bosteder/institutioner Specialundervisning Børnehandicap Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Pleje og omsorg Ledsagerordninger Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste Børnehandicapteam Refusion/berigtigelser SDE * Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Myndighedsområdet Haderslev kommune yder tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA ordninger). Der er budgetteret med udgifter til 15 personer. Områdernes betaling til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens bestemmelser kan og må flytte mellem kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at betale for udgifterne såfremt betingelserne for at blive visiteret til en ordning er opfyldt. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne kan ydes til familier med børn med handicap. Formålet er at give familierne mulighed for at få dækket disse merudgifter. Den enkelte familie skal selv betale den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, som familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap. Socialudvalget 3

5 Der kan ydes tilskud til merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år som opfylder betingelserne herfor. Beskyttet beskæftigelse og Nybo Kommunen driver 8 beskyttede værksteder og aktivitets og samværstilbud med et normeret pladsantal på 160 pladser. Værksteder tilbyder beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær til brugerne. De 7 værksteder samarbejder på tværs med bl.a. aktiviteter, brugerråd og kurser. Brugere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse modtager et arbejdsvederlag for deres arbejde. Brugerne er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. 104 serviceloven. Nybo er et bo- og rehabiliteringstilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Der er 7 døgnpladser. Der er til Nybo oprettet et dagtilbud som er normeret til 15 fuldtidspladser. Målgruppen er borgere som har erhvervet en hjerneskade og tilbuddet danner rammen om en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats til borgere med senhjerneskade. Tilbuddet retter sig både mod borgere som bor i eget hjem, og borgere der bor i Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Nybo. Handicap bosteder/institutioner Haderslev kommune har 13 bosteder med 145 boliger som er oprettet efter Lov om almene boliger. Der er indgået administrationsaftaler vedr. drift af boligerne med boligforeninger. I bostederne bor der borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne har behov for megen omsorg, støtte og vejledning i deres dagligdag, og mange har også behov for pleje. Specialundervisning. Voksenspecialundervisning er et tilbud om kompenserende specialundervisning til mennesker med et fysisk eller psykisk handicap som følge af funktionsnedsættelser. Undervisningen har som formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Der er ikke noget fast fagtilbud hos VSU. Undervisningen planlægges ved en individuel samtale hvor lærer og kursist sammen finder frem til et mål. Der er ca. 45 kursister. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlig behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er dimensioneret til at kunne optage op til 30 elever pr. årgang. Børnehandicap Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan anbringes uden for hjemmet i plejefamilier og på opholdssteder/døgninstitutioner, herunder kost- og efterskoler, i eget værelse og i socialpædagogiske kollektiver, skibsprojekter m.m., når barnet, den unges eller familiens forhold med baggrund i en undersøgelse og en vurdering i forhold til mindste indgrebsprincippet tilsiger det. Endvidere kan der iværksættes forebyggende foranstaltninger såfremt det vurderes at barnet, den unge eller familien kan afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet. Socialudvalget 4

6 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Socialudvalget Beløb i hele kr Handicap - bosteder/institutioner Myndighedsområdet Børnehandicap Beskyttet beskæftigelse og Nybo Specialundervisning Socialudvalget 5

7 6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til serviceloven. De centrale enheder er rammebudgetteret. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Socialudvalget godkendte den 30. juni 2014 de politiske målsætninger, der forløber sig fra 2014 til De politiske målsætninger er delt op i 2 spor et styringsspor og et innovationsspor. Styringssporet er med fokus på udmøntningen af BDO-rapporten, en mere strategisk styring af økonomien samt på effektmåling. Innovationssporet er med fokus på de nationale strømninger på handicapområdet. Disse strømninger tager afsæt i temaerne: o Helhedsorienterede og fremskudte indsatser o Borgeren er den fremmeste ekspert i sit eget liv o Facilitering af borgeren til at leve et liv på egne præmisser (gennem mestring og habilitering) o Borgeren inkluderes i samfundet (skole, uddannelse, beskæftigelse og bopæl) o Borgeren er en aktiv part i opgaveløsningen o Samskabelse skaber ny velfærd o Teknologien understøtter opgaveløsningen Et blandt flere mål for Socialudvalget er at politik for borgere med handicap bruges aktivt og at Handicaprådet og de borgere som har deltaget i udformning af politikken inddrages og er medskabende i forhold til fremtidens løsninger for borgere med handicap. 8. Anlæg Anlægsområder for Socialudvalget (SU) Beløb hele kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Socialudvalget i alt Kilde: Prisme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Socialudvalget 6

8 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Ansvar og opgaver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) har følgende ansvarsområder: Arbejdsmarkedsområdet har følgende hoved driftsenheder: Jobcenter Ydelsescenter Integrations- og Modtagecenter Forsørgelse til borgere på: Dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Førtidspension m.fl. 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget BIU 27% Serviceudgifter 10% Øvrige udvalg 73% Lovbundne udgifter 90% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 5% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget BIU 0% Refusion 25% Udgifter 70% Øvrige anlæg 100% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 7

9 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Serviceudgifter Lovbundne udgifter Tilbud til udlændinge Førtidspensioner Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Seniorjob for personer over 55 år Arbejdsmarkedsforanstaltninger Dagpenge til forsikrede ledige Udvalget i alt Afrundingsdifferencer kan forekomme. 4. Beskrivelse af området Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager følgende opgaver indenfor beskæftigelsesområdet. Jobcenter Haderslev varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Herudover behandles førtidspensionssager og ydelseskontoret varetager al udbetaling af ydelser til borgerne. Serviceudgifter består hovedsageligt af følgende driftsudgifter: Løn til ca. 220 ansatte samt afledte personalerelaterede udgifter så som ansvarsforsikring, uddannelse, inventar og mødeaktiviteter m.m. Husleje, el, vand, varme, forsikring og vedligeholdelse vedrørende Hansborgbygningen m.m. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udddannelsesordning m.m. Elevbidrag til produktionsskoler Tilskud fra flekspuljen (ophørende pulje). Servicejobbere De lovbundne udgifter består hovedsageligt af følgende udgifter: Tilbud til udlændinge omfattet af integrationsperioden herunder kontanthjælp, sprogundervisning, beskæftigelsesrettede tilbud samt mentorudgifter. Forsørgelse til borgere på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, dagpenge, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse m.m. Sociale formål herunder hjælp til enkeltudgifter og flytning Arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder den kommunale beskæftigelsesindsats ved Center for afklaring og udvikling samt ekterne aktører, seniorjob over 55 år, samt diverse beskæftigelsesordninger herunder udgifter til mentorer m.m. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 8

10 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset lokale og landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området. Ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig af den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budget for overførelsesudgifter bygger på en vurdering af, hvor mange borgere, der kommer på de forskellige forsørgelsesgrupper. Budgettets mængdeforudsætninger opgjort i antal helårspersoner fordelt på forsørgelsesgrupper fremgår af figuren nedenfor Antal helårspersoner borgere i aldersgruppen år i Haderslev Kommune er i beskæftigelse. Dette svarer til 73 % i aldersgruppen. Der er arbejdspladser i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur Fleksjob Forsikrede ledige Førtidspension Kontant- og udd.hjælp Kontanthj. til udlændinge Ledighedsydelse Ress.forløb og Jobafkl. Revalidering Sygedagpenge borgere i Haderslev Kommune pendler til job udenfor kommunegrænsen borgere fra andre kommuner pendler til job i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur 2014 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 9

11 6. Styringsredskaber og lovgivning BIU har udarbejdet en vision, principper og strategier for perioden Dokumentet er et styringsredskab for, hvordan udvalget vil håndtere de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og muligheder der er i indeværende periode. Dette suppleres af den årlige beskæftigelsesplan, der konkret beskriver de indsatser der iværksættes for jobcentres målgrupper. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, forskellige integrationsfremmende projekter, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke Mål, udfordringer og visioner for 2016 Vision for beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate og uddannelsesparate borgere hjælpes hurtigst muligt ud i hhv. et passende job og uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig medvirke til, at flest mulige virksomheder og uddannelsesinstitutioner ser jobcenteret som en attraktiv samarbejdspartner, og at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det Samarbejdende Råd. 8. Anlæg Anlægsområder for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) Beløb hele kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Kilde: Prisme Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10

12 Udvalget for Børn og Familier 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Børn og Familier (UBF) har følgende ansvarsområder: Kommunal sundhedspleje 0-17 år Dagtilbud 0-6 år og særlige dagtilbud Puljeordninger til privat pasning Folkeskoler årgang og skolefritidsordninger Ungdomsskole og ungdomsklubber Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Forebyggende indsatser efter serviceloven Børn og unge i socialt udsatte positioner, indsatser og foranstaltninger efter serviceloven 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget UBF 26% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Lovbundne udgifter 0% Central refusionsordning 0% Øvrige udvalg 74% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Refusion 0% Indtægter 11% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UBF 14% Udgifter 89% Øvrige anlæg 86% Udvalget for Børn og Familier 11

13 3. Budgetoversigt Beløb hele kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 UBF i alt Folkeskoler Fællesudgifter skolevæsen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsskolen Sundhedsplejen Fællesudgifter dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til puljeordninger Det børnesociale område x) Administration og politik x) inkl. Familiehuset og en del af Rådgivningsteamet. Afrundingsdifferencer kan forekomme. 4. Beskrivelse af området Udvalget for Børn og Familier varetager opgaver i forhold til børn og unge og deres familier, primært serviceydelser og indsatser rettet mod de 0 18 årige. Serviceudgifterne udgør langt størstedelen af budgettet og består af følgende driftsudgifter: Sundhed og forebyggelse Sundhedsplejen, som tilbyder individuel vejledning, undervisning, undersøgelser og forebyggende indsatser til gravide og børn og unge op til 18 år. Sundhedsplejen tilbyder bl.a. vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre, funktionsundersøgelser af børn i den undervisningspligtige alder, generel forebyggelse og sundhedsfremme. Indgår i tværsektorielt samarbejde med almen praksis, jordemodercenter og fødegang, socialforvaltning m.fl. Udbyder kursus til førstegangsforældre. Driver i samarbejde med det sociale område Forældreværksted for gravide og småbørnsforældre i socialt udsatte positioner. Dagtilbud Dagpleje til godt 600 børn fordelt på ca. 160 dagplejer Børnehaver, 0-6 års institutioner, specialgrupper og modtagegrupper til ca børn Tilskud til private puljeordninger og institutioner Dagplejen er opdelt i distrikter og inddelt i grupper i lokalområderne. Daginstitutionerne er enten kommunale eller selvejende. 14 institutioner modtager børn på 0-6 år, og 12 institutioner børn fra knap 3 til 6 år. Der er etableret tre specialgrupper til børn med særlige behov, og tre modtagegrupper til børn af flygtninge. Kommunen giver tilskud til to puljeordninger med sammenlagt 115 børn, og til to privatinstitutioner med sammenlagt 70 børn. Folkeskoler og skolefritidsordninger Ni almene folkeskoler, hvoraf fire har Ungeunivers. Skolerne er beliggende på 16 matrikler. Der er ca elever, hvoraf ca. 150 går i specialklasse og 7 er enkeltintegrerede. Skolefritidsordninger på skoler med indskolingsklasser Udvalget for Børn og Familier 12

14 Specialskole for klassetrin med ca. 155 elever, og specialskoleafdeling tilknyttet en almen folkeskole med ca. 28 elever 10. klasse skole med ca. 150 elever De almene folkeskoler er opdelt i børne- og junioruniverser for klassetrin og ungeuniverser for klassetrin. Fem skoler har specialklasser, og to har enkeltintegrerede elever. Fire skoler har modtageklasser til sammenlagt 110 børn med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen indbetaler tilskud til staten for elever på de fem friskoler og private grundskoler i kommunen. Ungdomsskole og klubber m.v. Haderslev Ungdomsskole, der anvendes af ca unge i alderen år. Ungdomsskolen står for fritidsundervisning, ungdomsklubber og en klub for unge med særlige behov, SSP (samarbejde Skole-Social-Politi), Naturskole, EGU klassse (erhvervsgrunduddannelse) Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til en indholdsrig tilværelse. Mange af de 13 ungdomsklubber er placeret i små lokalsamfund. Der er GOTI-klubber (Gadeplan Og Tidlig Indsats) for børn og unge med særlige behov i centerbyerne. Naturskolen er et tilbud til skolelever i klasse. Rådgivning, vejledning og konsulentbistand Pædagogisk Center, der understøtter det pædagogiske arbejde med børns udvikling og trivsel Ungdommens Uddannelsesvejledning, fra 7. klasse og med specialvejledning op til 25 år. Pædagogisk-psykologisk rådgivning fra Det rådgivende team og specialfaglige konsulenter Specialpædagogisk støtte og konsulentbistand fra dagtilbud og Det rådgivende team Rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser efter serviceloven m.v.fra Det rådgivende team Pædagogisk Center er en servicefunktion for primært skoler og dagtilbud med tilbud om matematik-, læse, skole- og IT-konsulenter, informations- og udlånssamling og kurser. Legeteket udlåner pædagogiske materialer til børn, der har brug for ekstra stimulering. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge i valg af uddannelse og erhverv, og er i særlig grad målrettet unge, som uden en særlig vejledningsindsats vil have vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Det rådgivende team består af et tværfagligt team i hvert distrikt og et specialrådgivningsteam. Teamet yder rådgivning og vejledning, sparring, konsulentstøtte til dagtilbud og skoler, og rådgivning og forebyggende indsatser til børn, unge og forældre. Psykologer varetager de pædagogisk-psykologiske opgaver, og teamet består herudover af sundhedsplejersker, pædagogiske og specialpædagogiske konsulenter, fysioterapeuter, familiekonsulenter og socialrådgivere. Specialpædagogkorpset yder støtte til børn med særlige behov i dagtilbud. Tale-hørepædagoger yder støtte til alle børn med tale- og læsevanskeligheder. Sociale indsatser og foranstaltninger Rådgivning og vejledning fra Familierådgivningen til børn, unge og forældre i socialt udsatte positioner Familieplejekonsulenter Foranstaltninger i Familiehuset og eksterne tilbud, herunder døgnanbringelse, til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre Familierådgivningen varetager servicelovens myndighedsopgaver i forhold til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre. Afdelingen rådgiver og vejleder, behandler underretninger, foretager børnefaglige undersøgelser, visiterer til støtte i hjemmet og anbringelse uden for hjemmet. Børn og Ungeudvalget træffer beslutning i sager, hvor forældrene ikke giver samtykke. Familiehuset er kommunens interne leverandør af foranstaltninger i form af kontaktpersoner, familiekonsulenter, familiebehandlere og børnerådgivning. Aflastning og døgnanbringelse foregår i netværksfamilier, plejefamilier og eksterne opholdssteder og døgninstitutioner. Administration administrative opgaver og konsulentfunktioner i forhold til hele serviceområdet De lovbundne udgifter består af følgende udgifter: drift af erhvervsgrunduddannelsen Udvalget for Børn og Familier 13

15 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Udvalget for Børn og Familier skal løbende tilpasse sine aktiviteter efter antal af fødsler og børn i forskellige aldersgrupper. Flest mulige børn søges inkluderet i de almene tilbud, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber i lokalområdet sammen med deres jævnaldrende. Læring er et gennemgående tema i alle sammenhænge, da det er en forudsætning for, at børnene kan få en aktiv og selvstændig voksentilværelse Antal fødte år Fødselstal og småbørn Fødselstallet har været nedadgående i flere år, Medio 2015 ligger fødselstallet på niveau med 2012, og prognosen viser en svag stigning. Hertil kommer tilgang af børn af asylsøgere. Der er oprettet modtagegrupper, så der er kapacitet til at modtage børn i Kilde: TEA og Statistikbanken inklusionsprocent Andel børn og unge inkluderet i folkeskolens almene tilbud / / / / /15 skoleår Haderslev hele landet Inklusion af skolebørn Udvalget fortsætter arbejdet med at nå målet om, at 95 % af eleverne skal være inkluderet i den almene folkeskole. Inklusionsprocenten i Haderslev kommune er stigende, men ligger under landsgennemsnittet Flere drenge end piger modtager specialundervisning, og pigerne starter med specialundervisning senere i skoleforløbet end drengene Kilde: LIS procent 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Andel unge, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter endt 9. klasse årgang 2008 årgang 2009 årgang 2010 årgang 2011 årgang 2012 Ungdomsuddannelse Udvalget arbejder på at nå det nationale mål, at 95 % af en årgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. Hderslev ligger over landsgennemsnittet. Ved en elementær fremskrivning vil målet nås i 2035 for de piger, der afsluttede 9. klasse i I 2013/14 var 87 % af de unge tilmeldt en ungdomsuddannelse Kilde: statistik.uni-c.dk Udvalget for Børn og Familier 14

16 6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget forvalter kommunens opgaver efter Sundhedsloven Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., Lov om erhvervsgrunduddannelse, Servicelovens bestemmelser om rådgivning, forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier og foranstaltninger til børn og unge med særlige sociale behov. Haderslevreformen er styrende for hele udvalgets område. De tværgående principper er større fleksibilitet, stærke netværk, faglig specialisering og tværfaglighed. Der er med udgangspunkt i Haderslevreformen udarbejdet strategi på folkeskoleområdet Læring i Universer. Inklusionsstrategi, strategi for Læring i dagtilbud og Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner forventes godkendt inden udgangen af På det sociale område er der defineret vejledende serviceniveauer. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Strategierne for udviklingen inden for folkeskoler, dagtilbud og sociale indsatser udgør sammen med med udviklingsplaner for udvalgets mindre områder en sammenhængende børn- og ungepolitik, der skal implementeres i 2016 og de efterfølgende år. Mulighederne for at etablere fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler vil blive afsøgt. Der skal udvikles redskaber, som kan understøtte implementeringen af folkeskolereformen, herunder udvikles et nyt undervisningsdesign. Folkeskoleområdet deltager i flere programmer, hvor der genereres data om effekt og kvalitet. Dataene i Kvalitetsrapporterne og Program for Læringsledelse skal anvendes i praksis. Prioriteringen af ressourcer skal revurderes, efterhånden som statslige støttemidler udfases. På det sociale område er kommunen partnerskabskommune i projekt Tidlig indsats Livslang effekt. Udvalget godkender inden udgangen af 2015 en udviklingsplan, som vil være styrende for indsatserne i De økonomiske udfordringer skal løses gennem en løbende tilpasning mellem aktiviteter og økonomi, blandt andet gennem implementering af nye arbejdsformer og mere fleksible indsatser.0 orgere i aldersgruppen år i Haderslev Kommune er i beskæftigelse. Dette svarer til 73ersgruppen. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Børn- og Familier (UBF) Beløb hele kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 UBF i alt Skole i sydbyen Indeklima i Buegade Pulje til vedligeholdelse Svømmehal ved Sdr. Otting Skole Sct. Severin Skole ventilation Skolen v/stadion renovering ink.påbud Skolen v/stadion gymnastiksal på ny sokkel Ny daginstitution i Gram For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Børn og Familier 15

17 Udvalget for Kultur og Fritid 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) har følgende ansvarsområder: Kultur og Fritid har følgende hoved driftsenheder: Faste ejendomme til aktivitetsformål Idrætsanlæg Talentudvikling Kulturelle opgaver og puljer Lokaletilskud og folkeoplysende arbejder Administration Institutioner 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UKF 3% Øvrige udvalg 97% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 22% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UKF 6% Refusion 3% Udgifter 75% Øvrige anlæg 94% Udvalget for Kultur og Fritid 16

18 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 KULTUR OG FRITID I ALT Faste ejendomme til aktivitetsformål Idrætsanlæg Talentudvikling Kulturelle opgaver og puljer Lokaletilskud og folkeoplysende arbejde Administration Institutioner Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme 4. Beskrivelse af området Udvalget for Kultur og Fritid er ansvarlig for Haderslev Kommunes kultur- og fritidsaktiviteter og samarbejdet med staten, regionen, andre kommuner samt kommunens institutioner, de mange frivillige foreninger, organisationer og aktive enkeltpersoner. Udgifterne på området fordeles til: Decentrale kommunale enheder: Bibliotek, Turistbureau, Aktivitetshuset, Musikskolen, Historisk arkiv og Haderslev Idrætscenter Kommunale idrætsfaciliteter som klubhuse, haller og udeanlæg Selvejende idrætsinstitutioner som f.eks. StreetDome og de selvejende haller. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter: lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud, aftenskoletilskud og udviklingspuljen. Tilskud på kulturområdet til Teatret Møllen, Forsøgsscenen, Kulturhuset Harmonien, Vojens Kulturog Musikhus, Kulturelt Samråd, Kulturfestival, kulturpakker, Museum Midtjylland, Dansk- Tysk Kulturaftale, forsamlingshuse m.m. Renoverings- og facilitetspuljer samt diverse ansøgningspuljer til konkrete aktiviteter. Eliteidrætten i forhold til Team Danmark samarbejdet Der er op mod 50 kommunale faciliteter, som driftes inden for området, og godt 80 selvejende eller foreningsejede faciliteter, som modtager driftstilskud. Herudover varetages opgaver og projekter så som udvikling og drift af faciliteter, styring af grønne områder, eventpulje, grejbank, udvikling af kulturaktiviteter, forsamlingshustilskud, frivillighedskoordinator, Dansk-Tysk Kultursamarbejde og Get2Sport. I Kultur og Fritid samt de decentrale institutioner, udbetales der løn til ca. 200 medarbejdere, omfattende fastansatte, vikarer/timelønnede samt fleksjobber. Lønbudgettet udgør ca. 48% af det samlede budget. Udvalget for Kultur og Fritid 17

19 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Opgavevaretagelsen på kultur- og fritidsområdet foregår inden for rammerne af de politiske visioner og lovgivningen. I styrelsesvedtægten er følgende kompetenceområder angivet: Kultur og fritid, eliteidræt, bibliotek, musikskole, arkiv og kulturinstitutioner. Området løftes i samarbejde med en række aktører inden for kultur- og fritidslivet, og serviceområde har bl.a. opgaver i relation til følgende udvalg og sammenslutninger: Folkeoplysningsudvalget med underudvalg Elitesportsudvalget, Idrætsakademiet og Idrætsrådet Billedkunstrådet Kulturelt samråd Ungdomsrådet Bestyrelsen for Museum Sønderjylland, Slesvigske Musikhus Helhedsplan Syd godkendte folkeoplysende foreninger i alt Haderslev Bibliotek udlåner hvert år enheder, herunder e-bøger hvor udlånet er stigende. 120 Biblioteket havde i de tre afdelinger besøgende i Der samarbejdes med ca. 84 kulturelle foreninger og institutioner. Der ydes tilskud til 16 forsamlingshuse. Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til foreningsmedlemsskaber i idrætsforeninger er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Sammen tæller de lokalt ca medlemmer. 70 foreninger er medlem af Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Sammen tæller de lokalt ca medlemmer. Udvalget for Kultur og Fritid 18

20 6. Styringsredskaber og lovgivning Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven og Musikskoleloven bestemmer de lovbundne opgaver på kultur- og fritidsområdet. Herudover er Eliteidrætsloven, Arkivloven, Teaterloven, Museumsloven og Lov om kulturaftaler relevante lovgivninger for det arbejde, der sker på området. Endelig rummer kommunalfuldmagtsreglerne hjemler til arbejdet inden for kultur, fritid og turisme 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Kultur- og fritidspolitikken dækker perioden og beskriver en række indsatser inden for teatre, musik, kunst, museum, bibliotek, musikskole, aktivitetshuse, lokalhistoriske arkiver, kulturarv, fritid, markedsføring og kulturaftaler. Af andre politikker kan nævnes Bibliotekspolitikken og Idrætspolitikken samt Folkeoplysningspolitikken. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Kultur og Fritid: Beløb i hele kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Nettoanlægsramme Tag på svømmehal i Vojens Gram Motorikcenter Renoverings- og facilitetspulje til haller m.v Kunstgræsbane i Vojens Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Kultur og Fritid 19

21 Udvalget for Plan og Miljø 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Plan og Miljø (UPM) har følgende ansvarsområder: Teknik og Miljø. Teknik og Miljø har følgende hoveddriftsenheder: By og Land Infrastruktur og Sikkerhed Driftsafdelingen 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UPM 4% Øvrige udvalg 96% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 10% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UPM 41% Øvrige anlæg 59% Udgifter 90% Udvalget for Plan og Miljø 20

22 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Forskellene på budgetårene skyldes varrierende budgetmidler til vandplan- og Natura 2000-projektet, helhedsorientering af driftsafdelingen og driftsbesparelse på overgang til LED-gadebelysning. 4. Beskrivelse af området Arbejdet under Udvalget for Plan og Miljø er organiseret i 3 afdelinger: By og Land Infrastruktur og Sikkerhed Driftsafdelingen. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår Serviceudgifter Fælles Infrastruktur og Sikkerhed By og Land Driftsafdelingen Kilde: Prisme Afrundingsdifferencer kan forekomme By og Land har som primært opgavefelt servicering af myndighedsopgaver. Afdelingen omfatter de tre fagområder; Plan, Miljø og Natur de tidligere politikområder Natur og Miljø, samt Plan og Byg. Afdelingens opgaveportefølje omfatter bl.a. sektorplanlægningen for udviklingen af afffalds- spildevandsog vandforsyningsområdet, vedligeholdelse af vandløb, pleje af naturområder, vedligeholdelse af stier i det åbne land, vandløbsrestaurerings- og naturgenopretningsprojekter samt forskellige strategi-, udviklingsog politikområder så som kommune- og byudvikling, arkitekturpolitik og varetagelse af bevaringsinteresser. Infrastruktur og Sikkerhed varetager en række tværgående funktioner og har som primært opgavefelt at servicere og optimere driften af flere driftsenheder. Afdelingen omfatter de seks fagområder; Brand og Redning, Data og Information, Færger og Havne, Kommunale Ejendomme, Park og Vejdrift samt Veje og Trafik de tidligere politikområder Fælles funktioner samt Vej og Park. Brand og Redning ligger i Beredskabskommissionens ansvarsområde og flyttes pr. 1. januar 2016 til det fælleskommunale selskab Brand og Redning Sønderjylland. Afdelingens opgaveportefølje rummer bl.a. brandvæsen, tekniske sikringsanlæg og vægtertjeneste, BBR, ejendomsskat, kort og geodata, færge- og havnedrift, anlæg, vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger, drift af veje og grønne områder, vej- og anlægsprojektering, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, samt kollektiv trafik. Konkrete opgaver med kommunens bygninger udføres direkte under Økonomiudvalgets budget. Driftsafdelingen er kommunens egen entreprenør, der udfører en række drifts- og anlægsopgaver i et partneringbaseret samarbejde med bestillere i de enkelte teams og serviceområder for at sikre høj kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse. Af hensyn til kommunens infrastruktur er afdelingen organiseret i to områder, et område øst og et område vest for motorvejen. Afdelingen har kontrakt med Teknik og Miljø på drift og vedligeholdelse af kommunens veje, stier, fortove, grønne områder, strande, vandløbsvedligeholdelsen og vintertjeneste. Ligeledes har afdelingen kontrakt med Kultur og Fritid om drift og vedligehold af kommunens idrætsanlæg, herudover udføres drift og vedligehold af udenoms arealer ved skoler og institutioner mv. Opgaverne udføres i henhold til plejeplaner og kvalitetsbeskrivelser. 5. Udvalgte udvalgs aktiviteter I arbejdet med Teknik og Miljøs vision vil der blive udarbejdet en række nye nøgleindikatorer. Disse vil blive præsenteret for Udvalget for Plan og Miljø og vil fremadrettet indgå i budgettets specielle bemærkninger. Udvalget for Plan og Miljø 21

23 6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget for Plan og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter bl.a. Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. Teknik og Miljø har justeret sin mission og sine visioner og arbejder i øjeblikket med udarbejdelse af strategier, som vil udgøre grundrammen i afdelingens styringsredskaber, der suppleres med en række fagspecifikke plansæt. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Med afsæt i byrådets politiske intentioner og den generelle kommunale udviklingstrend har Teknik og Miljø i løbet af foråret 2015 justeret sin mission og sine visioner. Afledt af arbejdet med Teknik og Miljøs mission og visioner er der ved at blive udarbejdet strategier, som vil indeholde en række konkrete mål for indsatsen. Disse vil blive præsenteret for Udvalget for Plan og Miljø og vil fremadrettet indgå i budgettets specielle bemærkninger. Mission for Teknik og Miljø Vi skaber muligheder for at Mennesker kan leve et godt liv Virksomheder kan skabe en god forretning under respekt for fællesskabet. Vision for Teknik og Miljø Fra samarbejde til samskabelse Vi skal sikre samskabelse mellem kommune, borgere, virksomheder og foreninger i et arbejdsfællesskab. Det er mere end samarbejde. Det er en proces hvor flere parter udvikler løsninger. Løsninger der kan rumme flere niveauer: Fælles ideudvikling, produktion, etablering og drift. Samtidig skal vi gennem vores faglighed præge kommunens udvikling. Økonomiske udfordringer For en række områder under Udvalget for Plan og Miljø forventes økonomiske udfordringer, herunder Vintertjeneste, Kollektiv trafik, Vejafvandingsbidrag og byggesagsbehandlingen. Der arbejdes videre med de økonomiske udfordringer i budgetlægningen , samt den daglige økonomistyring. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Plan og Miljø (UPM): Beløb i hele kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår Nettoanlægsramme Boligudstykning af Viggo Carstensensvej Byggemodning Starup Byggemodning Hammelev Belægningsarbejder - diverse Byfornyelsesprojekt Haderslev (herunder banesti) Cykelsti mellem Starup og Øsby Funktionskontrakter på veje Pulje til vedligeholdelse Cykelstipulje Elektroniske P-tavler Investering i LED-gadebelysning Vedligehold af cykelstier Kilde: Prisme Afrudingsdifferencer kan forekomme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Plan og Miljø 22

24 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) har følgende ansvarsområder: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Tandpleje Drift af sundhedscenter Projekter med forbyggende og sundhedsfremmende sigte Støtte til frivilligt socialt arbejde Kommunens sundhedstilbud til medarbejderne 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget USF 8% Serviceudgifter 23% Øvrige udvalg 92% Aktivitetsbestemt medfinansiering 77% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 0% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget USF 8% Udgifter 100% Øvrige anlæg 92% Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 23

25 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 USF i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Træningscenter og patientrettet forbyg Vederlagsfri fysioterapi Tandplejen Puljer under udvalget Støtte til frivilligt socialt arbejde Kommunens sundhedstilbud til medarb Fælles område - herunder SHC Vojens Afrundingsdifferencer kan forekomme Beskrivelse af området Udvalget iværksætter via afdelingen Sundhed og Personale sundhedsfremmende tiltag målrettet almene borgere i Haderslev Kommune indenfor et bredt sundhedsbegreb, hvor sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Mental sundhed og fokus på borgernes handlekompetence er centralt i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, ligesom der er indsatser indenfor områderne kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed og hygiejne. Indsatserne iværksættes og planlægges i tæt samarbejde med andre afdelinger i Haderslev Kommune, med sygehuse i området, med de praktiserende læger i kommunen, med frivillige organisationer og patientforeninger og med idrætsforeninger i kommunen. Enkelte specifikke tilbud er målrettet patientgrupper indenfor specielle diagnoser som kræft, diabetes, hjerte-kar sygdom og lungesygdom. Det er en politisk prioritering, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og indsatser målrettes de borgere i kommunen, der har de største sundhedsmæssige udfordringer også omtalt som de 20 % af borgerne der sundhedsmæssigt står svagest. På denne måde tydeliggøres kommunens fokus på social ulighed i sundhed. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende: Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet er de udgifter Haderslev Kommune skal afholde til regionerne for borgere, der har modtaget en eller flere af følgende ydelser: Stationær og/eller ambulant somatisk ydelser på offentlige eller private sygehuse i ind- og udland. Stationære og ambulante psykiatriske ydelser Offentlige sygesikringsydelser, samt genoptræning under indlæggelse. Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Aktiviteterne på de kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter dækker udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter indenfor somatik og psykiatri. Træningscenter og patientrettet forebyggelse Træningscentret varetager genoptræningen af en borger, der kommer fra en sygehusindlæggelse med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen er lavet på baggrund af en lægefaglig vurdering. Derudover er Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 24

26 genoptræning uden sygehusindlæggelse, men som visiteres af kommunen på baggrund af henvendelse fra borger/pårørende/læge eller andre ligeledes en del af træningscentret. Patientrettet forebyggelse er indsatser rettet mod borgere med kronisk sygdom eks. KOL, diabetes, hjertesygdom, claudiocatio intermittens (vindueskigger) samt rygsygdom, som her får et kursus med henblik på at lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. Borgerne kommer via lægehenvisning, men visiteres af kommunen. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi ordineres af lægerne. Fysioterapien er til personer med svært fysisk handicap eller varig funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tandplejen Tandplejen består af omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn: I henhold til Sundhedsloven skal den kommunale tandpleje tilbyde: - Et vederlagsfrit forebyggende og behandlende tandplejetilbud til alle børn og unge op til 18 år - Et forebyggende og behandlende omsorgstandplejetilbud, til den del af befolkningen, hvis egenomsorg er så begrænset som følge af fysisk eller psykisk svækkelse, at man ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud - Et specialiseret tandplejetilbud til den gruppe af psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede, der dels ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud og derudover har brug for et mere specialiseret behandlingstilbud end det, som omsorgstandplejen kan tilbyde. Puljer under udvalget Udvalgets puljer er til indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Midlerne er til igangværende såvel som til nye projekter, og udmøntes på baggrund af en politisk prioritering i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Puljerne muliggør, at der kan søges eksterne midler til samfinansiering af mange projekter, som ellers ikke ville kunne realiseres. Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte og facilitering af det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse prioriterer udgifter til støtte af sociale organisationer og foreninger samt frivilligt arbejde jf. 18 i Serviceloven. Udgifter forbundet hermed vedrører støtte til Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev samt puljemidler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter ansøgning de såkaldte 18 midler. Kommunens sundhedstilbud til medarbejdere. Haderslev Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads med engagerede og sunde medarbejdere - en arbejdsplads hvor der er fokus på arbejdsmiljø, trivsel, sundhed og velvære. Derfor tilbydes ansatte ved Haderslev Kommune en trænings- og behandlingsordning. Fælles område herunder SHC Vojens Fælles område, som blandt andet består af driften til Sundhedscenter Vojens. Udvalget driver det nyetablerede Sundhedscenter Vojens, der blev indviet i marts Visionen med Sundhedscenter Vojens er at sikre borgerne en bedre sundhed gennem én indgang og at sikre at borgerne får nem adgang til mange samlende tilbud. I centeret er en række kommunale og private aktører på sundhedsområdet derfor samlet i ét hus, og centeret er samlingssted for frivillige organisationer og foreninger. Afdelingen Pleje og Træning dækker funktioner i centeret idenfor patientrettede forebyggelseshold, ligesom afdelingens visitationsafdeling og sygeplejeklinik findes i centeret. Derudover er udgifter til afdelingen Sundhed og Forebyggelse placeret under fælles området, samt øvrige projekter såsom Unge på sporet og KRAMS i socialpsykiatrien. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 25

27 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter I diagrammet nedenfor ses fordelingen af budgettet i 2016 på udvalgets område. Aktivitetsbestemt medfinansiering Tandplejen Træningscenter og patientrettet forbyg. Vederlagsfri fysioterapi Fælles område -herunder SHC Vojens Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Puljer under udvalget Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 26

28 6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 De politiske målsætninger: Sætte særligt fokus på de 20 % af befolkningen, der sundhedsmæssigt står svagest, fx borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, forældre med lav forældreevne, overvægtige børn og deres familier, indvandrerbørn, socialt udsatte/isolerede, ensomme ældre samt kronisk og psykisk syge. Have fortsat fokus på KRAMS-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed) særligt blandt udvalgte målgrupper. Arbejde på at fremme vidensdeling og samarbejde på tværs af fagudvalgene i Haderslev Kommune, samt sikre det politiske ejerskab til arbejdet med sundhed på tværs af Haderslev Kommune. Indtænke og udnytte borgernes egne ressourcer og ideer i sundhedsindsatserne (borgeren som samarbejdspartner og medproducent) Sundhedspolitik: Udvalget har endvidere ansvaret for at formulere Haderslev Kommunes Sundhedspolitik. Sundhedspolitikken for udarbejdes med tæt involvering af borgerne i kommunen, der via dette samarbejde får stor indflydelse i indholdet. Det helt overordnede mål med Sundhedspolitikken er at det sunde valg fortsat skal være det lette valg. Målsætningen er desuden at gøre Sundhedspolitikken så let, levende og anvendelig som muligt. De 4 overordnede temaer for Haderslev Kommunes Sundhedspolitik er: - Mestre livet - Positive fællesskaber - En sund uddannelses- og erhvervsby - Sunde og naturlige rammer i hverdagen 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) Beløb i hele kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Sundhedscenter Haderslev Kilde: Prisme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 27

29 Voksenudvalget 1. Ansvar og opgaver Voksenudvalget (VU) har følgende ansvarsområder: Pleje og Træning o Pasning, pleje og rehabilitering af borgere på plejecentre og i eget hjem o Hjemmesygepleje o Hjælpemidler, pasning af døende o Aktivitets- og dagcentre Handicap og Psykiatri o Bofællesskaber, væresteder, pædagogisk støtte i eget hjem o Misbrugsbehandling o Forsorgshjem, Krisecentre 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget VU 15% Lovbundne udgifter 0% Central refusionsordning 0% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Ældreboliger 2% Øvrige udvalg 85% Serviceudgifter 98% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 16% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget VU 2% Refusion 2% Udgifter 82% Øvrige anlæg 98% Voksenudvalget 28

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Budget Del 2

Budget Del 2 Budget 2017-2020 Del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Del 1 Godkendelsespåtegning 1 Beskatningsprocenter m.v. 2 Oversigt over totalbudgettet 2017-2020 3 Generelle bemærkninger til budget 2017-2020 7 Bevillingsoversigt

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Økonomi, Erhverv og Plan

Økonomi, Erhverv og Plan KB Råd vedr. Råd vedr. idræt og kultur Udsatte råd 17.4 Borger inddragelse Handicap råd Ældre råd Økonomi, Erhverv og Plan Integratio nsråd Klima og Bæredygtighed Natur og Miljø Social og Sundhed Børn

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere