Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene 2017-2019"

Transkript

1 Specielle bemærkninger på drift til brug for førstebehandlingen af budgetforslag

2 Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene Indholdsfortegnelse Socialudvalget... 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 7 Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Voksenudvalget Økonomiudvalget

3 Socialudvalget 1. Ansvar og opgaver Socialudvalget (SU) har følgende ansvarsområder: Botilbud og døgnpleje Pædagogisk støtte i eget hjem og forebyggende foranstaltninger BPA-ordninger Kontakt- og ledsagerordning Dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Voksen Special Uddannelse (VSU) 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget SU 8% Central refusionsordning Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 4% Ældreboliger Lovbundne 0% udgifter 4% Øvrige udvalg 92% Serviceudgifter 92% Refusion 7% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 9% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget SU 0% Udgifter 84% Øvrige anlæg 100% Socialudvalget 2

4 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 SOCIALUDVALGET heraf serviceudgifter heraf lovbundne udgifter heraf central refusionsordning heraf ældreboliger Myndighedsområdet Budgetreguleringer Tomme boliger BPA ordninger Køb og salg af pladser Kontakt og ledsagerordninger Merudg for voksne Refusion/berigtigelser SDE Refusion aktiveringsprojekt Beskyttet beskæftigelse og Nybo Handicap - bosteder/institutioner Specialundervisning Børnehandicap Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Pleje og omsorg Ledsagerordninger Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste Børnehandicapteam Refusion/berigtigelser SDE * Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Myndighedsområdet Haderslev kommune yder tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA ordninger). Der er budgetteret med udgifter til 15 personer. Områdernes betaling til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens bestemmelser kan og må flytte mellem kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at betale for udgifterne såfremt betingelserne for at blive visiteret til en ordning er opfyldt. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne kan ydes til familier med børn med handicap. Formålet er at give familierne mulighed for at få dækket disse merudgifter. Den enkelte familie skal selv betale den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, som familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap. Socialudvalget 3

5 Der kan ydes tilskud til merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år som opfylder betingelserne herfor. Beskyttet beskæftigelse og Nybo Kommunen driver 8 beskyttede værksteder og aktivitets og samværstilbud med et normeret pladsantal på 160 pladser. Værksteder tilbyder beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær til brugerne. De 7 værksteder samarbejder på tværs med bl.a. aktiviteter, brugerråd og kurser. Brugere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse modtager et arbejdsvederlag for deres arbejde. Brugerne er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. 104 serviceloven. Nybo er et bo- og rehabiliteringstilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Der er 7 døgnpladser. Der er til Nybo oprettet et dagtilbud som er normeret til 15 fuldtidspladser. Målgruppen er borgere som har erhvervet en hjerneskade og tilbuddet danner rammen om en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats til borgere med senhjerneskade. Tilbuddet retter sig både mod borgere som bor i eget hjem, og borgere der bor i Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Nybo. Handicap bosteder/institutioner Haderslev kommune har 13 bosteder med 145 boliger som er oprettet efter Lov om almene boliger. Der er indgået administrationsaftaler vedr. drift af boligerne med boligforeninger. I bostederne bor der borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne har behov for megen omsorg, støtte og vejledning i deres dagligdag, og mange har også behov for pleje. Specialundervisning. Voksenspecialundervisning er et tilbud om kompenserende specialundervisning til mennesker med et fysisk eller psykisk handicap som følge af funktionsnedsættelser. Undervisningen har som formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Der er ikke noget fast fagtilbud hos VSU. Undervisningen planlægges ved en individuel samtale hvor lærer og kursist sammen finder frem til et mål. Der er ca. 45 kursister. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlig behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er dimensioneret til at kunne optage op til 30 elever pr. årgang. Børnehandicap Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan anbringes uden for hjemmet i plejefamilier og på opholdssteder/døgninstitutioner, herunder kost- og efterskoler, i eget værelse og i socialpædagogiske kollektiver, skibsprojekter m.m., når barnet, den unges eller familiens forhold med baggrund i en undersøgelse og en vurdering i forhold til mindste indgrebsprincippet tilsiger det. Endvidere kan der iværksættes forebyggende foranstaltninger såfremt det vurderes at barnet, den unge eller familien kan afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet. Socialudvalget 4

6 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Socialudvalget Beløb i hele kr Handicap - bosteder/institutioner Myndighedsområdet Børnehandicap Beskyttet beskæftigelse og Nybo Specialundervisning Socialudvalget 5

7 6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til serviceloven. De centrale enheder er rammebudgetteret. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Socialudvalget godkendte den 30. juni 2014 de politiske målsætninger, der forløber sig fra 2014 til De politiske målsætninger er delt op i 2 spor et styringsspor og et innovationsspor. Styringssporet er med fokus på udmøntningen af BDO-rapporten, en mere strategisk styring af økonomien samt på effektmåling. Innovationssporet er med fokus på de nationale strømninger på handicapområdet. Disse strømninger tager afsæt i temaerne: o Helhedsorienterede og fremskudte indsatser o Borgeren er den fremmeste ekspert i sit eget liv o Facilitering af borgeren til at leve et liv på egne præmisser (gennem mestring og habilitering) o Borgeren inkluderes i samfundet (skole, uddannelse, beskæftigelse og bopæl) o Borgeren er en aktiv part i opgaveløsningen o Samskabelse skaber ny velfærd o Teknologien understøtter opgaveløsningen Et blandt flere mål for Socialudvalget er at politik for borgere med handicap bruges aktivt og at Handicaprådet og de borgere som har deltaget i udformning af politikken inddrages og er medskabende i forhold til fremtidens løsninger for borgere med handicap. 8. Anlæg Anlægsområder for Socialudvalget (SU) Beløb hele kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Socialudvalget i alt Kilde: Prisme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Socialudvalget 6

8 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Ansvar og opgaver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) har følgende ansvarsområder: Arbejdsmarkedsområdet har følgende hoved driftsenheder: Jobcenter Ydelsescenter Integrations- og Modtagecenter Forsørgelse til borgere på: Dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Førtidspension m.fl. 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget BIU 27% Serviceudgifter 10% Øvrige udvalg 73% Lovbundne udgifter 90% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 5% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget BIU 0% Refusion 25% Udgifter 70% Øvrige anlæg 100% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 7

9 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Serviceudgifter Lovbundne udgifter Tilbud til udlændinge Førtidspensioner Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Seniorjob for personer over 55 år Arbejdsmarkedsforanstaltninger Dagpenge til forsikrede ledige Udvalget i alt Afrundingsdifferencer kan forekomme. 4. Beskrivelse af området Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager følgende opgaver indenfor beskæftigelsesområdet. Jobcenter Haderslev varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Herudover behandles førtidspensionssager og ydelseskontoret varetager al udbetaling af ydelser til borgerne. Serviceudgifter består hovedsageligt af følgende driftsudgifter: Løn til ca. 220 ansatte samt afledte personalerelaterede udgifter så som ansvarsforsikring, uddannelse, inventar og mødeaktiviteter m.m. Husleje, el, vand, varme, forsikring og vedligeholdelse vedrørende Hansborgbygningen m.m. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udddannelsesordning m.m. Elevbidrag til produktionsskoler Tilskud fra flekspuljen (ophørende pulje). Servicejobbere De lovbundne udgifter består hovedsageligt af følgende udgifter: Tilbud til udlændinge omfattet af integrationsperioden herunder kontanthjælp, sprogundervisning, beskæftigelsesrettede tilbud samt mentorudgifter. Forsørgelse til borgere på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, dagpenge, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse m.m. Sociale formål herunder hjælp til enkeltudgifter og flytning Arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder den kommunale beskæftigelsesindsats ved Center for afklaring og udvikling samt ekterne aktører, seniorjob over 55 år, samt diverse beskæftigelsesordninger herunder udgifter til mentorer m.m. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 8

10 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset lokale og landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området. Ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig af den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budget for overførelsesudgifter bygger på en vurdering af, hvor mange borgere, der kommer på de forskellige forsørgelsesgrupper. Budgettets mængdeforudsætninger opgjort i antal helårspersoner fordelt på forsørgelsesgrupper fremgår af figuren nedenfor Antal helårspersoner borgere i aldersgruppen år i Haderslev Kommune er i beskæftigelse. Dette svarer til 73 % i aldersgruppen. Der er arbejdspladser i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur Fleksjob Forsikrede ledige Førtidspension Kontant- og udd.hjælp Kontanthj. til udlændinge Ledighedsydelse Ress.forløb og Jobafkl. Revalidering Sygedagpenge borgere i Haderslev Kommune pendler til job udenfor kommunegrænsen borgere fra andre kommuner pendler til job i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur 2014 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 9

11 6. Styringsredskaber og lovgivning BIU har udarbejdet en vision, principper og strategier for perioden Dokumentet er et styringsredskab for, hvordan udvalget vil håndtere de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og muligheder der er i indeværende periode. Dette suppleres af den årlige beskæftigelsesplan, der konkret beskriver de indsatser der iværksættes for jobcentres målgrupper. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, forskellige integrationsfremmende projekter, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke Mål, udfordringer og visioner for 2016 Vision for beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate og uddannelsesparate borgere hjælpes hurtigst muligt ud i hhv. et passende job og uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig medvirke til, at flest mulige virksomheder og uddannelsesinstitutioner ser jobcenteret som en attraktiv samarbejdspartner, og at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det Samarbejdende Råd. 8. Anlæg Anlægsområder for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) Beløb hele kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Kilde: Prisme Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10

12 Udvalget for Børn og Familier 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Børn og Familier (UBF) har følgende ansvarsområder: Kommunal sundhedspleje 0-17 år Dagtilbud 0-6 år og særlige dagtilbud Puljeordninger til privat pasning Folkeskoler årgang og skolefritidsordninger Ungdomsskole og ungdomsklubber Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Forebyggende indsatser efter serviceloven Børn og unge i socialt udsatte positioner, indsatser og foranstaltninger efter serviceloven 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget UBF 26% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Lovbundne udgifter 0% Central refusionsordning 0% Øvrige udvalg 74% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Refusion 0% Indtægter 11% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UBF 14% Udgifter 89% Øvrige anlæg 86% Udvalget for Børn og Familier 11

13 3. Budgetoversigt Beløb hele kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 UBF i alt Folkeskoler Fællesudgifter skolevæsen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsskolen Sundhedsplejen Fællesudgifter dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til puljeordninger Det børnesociale område x) Administration og politik x) inkl. Familiehuset og en del af Rådgivningsteamet. Afrundingsdifferencer kan forekomme. 4. Beskrivelse af området Udvalget for Børn og Familier varetager opgaver i forhold til børn og unge og deres familier, primært serviceydelser og indsatser rettet mod de 0 18 årige. Serviceudgifterne udgør langt størstedelen af budgettet og består af følgende driftsudgifter: Sundhed og forebyggelse Sundhedsplejen, som tilbyder individuel vejledning, undervisning, undersøgelser og forebyggende indsatser til gravide og børn og unge op til 18 år. Sundhedsplejen tilbyder bl.a. vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre, funktionsundersøgelser af børn i den undervisningspligtige alder, generel forebyggelse og sundhedsfremme. Indgår i tværsektorielt samarbejde med almen praksis, jordemodercenter og fødegang, socialforvaltning m.fl. Udbyder kursus til førstegangsforældre. Driver i samarbejde med det sociale område Forældreværksted for gravide og småbørnsforældre i socialt udsatte positioner. Dagtilbud Dagpleje til godt 600 børn fordelt på ca. 160 dagplejer Børnehaver, 0-6 års institutioner, specialgrupper og modtagegrupper til ca børn Tilskud til private puljeordninger og institutioner Dagplejen er opdelt i distrikter og inddelt i grupper i lokalområderne. Daginstitutionerne er enten kommunale eller selvejende. 14 institutioner modtager børn på 0-6 år, og 12 institutioner børn fra knap 3 til 6 år. Der er etableret tre specialgrupper til børn med særlige behov, og tre modtagegrupper til børn af flygtninge. Kommunen giver tilskud til to puljeordninger med sammenlagt 115 børn, og til to privatinstitutioner med sammenlagt 70 børn. Folkeskoler og skolefritidsordninger Ni almene folkeskoler, hvoraf fire har Ungeunivers. Skolerne er beliggende på 16 matrikler. Der er ca elever, hvoraf ca. 150 går i specialklasse og 7 er enkeltintegrerede. Skolefritidsordninger på skoler med indskolingsklasser Udvalget for Børn og Familier 12

14 Specialskole for klassetrin med ca. 155 elever, og specialskoleafdeling tilknyttet en almen folkeskole med ca. 28 elever 10. klasse skole med ca. 150 elever De almene folkeskoler er opdelt i børne- og junioruniverser for klassetrin og ungeuniverser for klassetrin. Fem skoler har specialklasser, og to har enkeltintegrerede elever. Fire skoler har modtageklasser til sammenlagt 110 børn med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen indbetaler tilskud til staten for elever på de fem friskoler og private grundskoler i kommunen. Ungdomsskole og klubber m.v. Haderslev Ungdomsskole, der anvendes af ca unge i alderen år. Ungdomsskolen står for fritidsundervisning, ungdomsklubber og en klub for unge med særlige behov, SSP (samarbejde Skole-Social-Politi), Naturskole, EGU klassse (erhvervsgrunduddannelse) Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til en indholdsrig tilværelse. Mange af de 13 ungdomsklubber er placeret i små lokalsamfund. Der er GOTI-klubber (Gadeplan Og Tidlig Indsats) for børn og unge med særlige behov i centerbyerne. Naturskolen er et tilbud til skolelever i klasse. Rådgivning, vejledning og konsulentbistand Pædagogisk Center, der understøtter det pædagogiske arbejde med børns udvikling og trivsel Ungdommens Uddannelsesvejledning, fra 7. klasse og med specialvejledning op til 25 år. Pædagogisk-psykologisk rådgivning fra Det rådgivende team og specialfaglige konsulenter Specialpædagogisk støtte og konsulentbistand fra dagtilbud og Det rådgivende team Rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser efter serviceloven m.v.fra Det rådgivende team Pædagogisk Center er en servicefunktion for primært skoler og dagtilbud med tilbud om matematik-, læse, skole- og IT-konsulenter, informations- og udlånssamling og kurser. Legeteket udlåner pædagogiske materialer til børn, der har brug for ekstra stimulering. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge i valg af uddannelse og erhverv, og er i særlig grad målrettet unge, som uden en særlig vejledningsindsats vil have vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Det rådgivende team består af et tværfagligt team i hvert distrikt og et specialrådgivningsteam. Teamet yder rådgivning og vejledning, sparring, konsulentstøtte til dagtilbud og skoler, og rådgivning og forebyggende indsatser til børn, unge og forældre. Psykologer varetager de pædagogisk-psykologiske opgaver, og teamet består herudover af sundhedsplejersker, pædagogiske og specialpædagogiske konsulenter, fysioterapeuter, familiekonsulenter og socialrådgivere. Specialpædagogkorpset yder støtte til børn med særlige behov i dagtilbud. Tale-hørepædagoger yder støtte til alle børn med tale- og læsevanskeligheder. Sociale indsatser og foranstaltninger Rådgivning og vejledning fra Familierådgivningen til børn, unge og forældre i socialt udsatte positioner Familieplejekonsulenter Foranstaltninger i Familiehuset og eksterne tilbud, herunder døgnanbringelse, til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre Familierådgivningen varetager servicelovens myndighedsopgaver i forhold til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre. Afdelingen rådgiver og vejleder, behandler underretninger, foretager børnefaglige undersøgelser, visiterer til støtte i hjemmet og anbringelse uden for hjemmet. Børn og Ungeudvalget træffer beslutning i sager, hvor forældrene ikke giver samtykke. Familiehuset er kommunens interne leverandør af foranstaltninger i form af kontaktpersoner, familiekonsulenter, familiebehandlere og børnerådgivning. Aflastning og døgnanbringelse foregår i netværksfamilier, plejefamilier og eksterne opholdssteder og døgninstitutioner. Administration administrative opgaver og konsulentfunktioner i forhold til hele serviceområdet De lovbundne udgifter består af følgende udgifter: drift af erhvervsgrunduddannelsen Udvalget for Børn og Familier 13

15 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Udvalget for Børn og Familier skal løbende tilpasse sine aktiviteter efter antal af fødsler og børn i forskellige aldersgrupper. Flest mulige børn søges inkluderet i de almene tilbud, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber i lokalområdet sammen med deres jævnaldrende. Læring er et gennemgående tema i alle sammenhænge, da det er en forudsætning for, at børnene kan få en aktiv og selvstændig voksentilværelse Antal fødte år Fødselstal og småbørn Fødselstallet har været nedadgående i flere år, Medio 2015 ligger fødselstallet på niveau med 2012, og prognosen viser en svag stigning. Hertil kommer tilgang af børn af asylsøgere. Der er oprettet modtagegrupper, så der er kapacitet til at modtage børn i Kilde: TEA og Statistikbanken inklusionsprocent Andel børn og unge inkluderet i folkeskolens almene tilbud / / / / /15 skoleår Haderslev hele landet Inklusion af skolebørn Udvalget fortsætter arbejdet med at nå målet om, at 95 % af eleverne skal være inkluderet i den almene folkeskole. Inklusionsprocenten i Haderslev kommune er stigende, men ligger under landsgennemsnittet Flere drenge end piger modtager specialundervisning, og pigerne starter med specialundervisning senere i skoleforløbet end drengene Kilde: LIS procent 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Andel unge, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter endt 9. klasse årgang 2008 årgang 2009 årgang 2010 årgang 2011 årgang 2012 Ungdomsuddannelse Udvalget arbejder på at nå det nationale mål, at 95 % af en årgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. Hderslev ligger over landsgennemsnittet. Ved en elementær fremskrivning vil målet nås i 2035 for de piger, der afsluttede 9. klasse i I 2013/14 var 87 % af de unge tilmeldt en ungdomsuddannelse Kilde: statistik.uni-c.dk Udvalget for Børn og Familier 14

16 6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget forvalter kommunens opgaver efter Sundhedsloven Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., Lov om erhvervsgrunduddannelse, Servicelovens bestemmelser om rådgivning, forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier og foranstaltninger til børn og unge med særlige sociale behov. Haderslevreformen er styrende for hele udvalgets område. De tværgående principper er større fleksibilitet, stærke netværk, faglig specialisering og tværfaglighed. Der er med udgangspunkt i Haderslevreformen udarbejdet strategi på folkeskoleområdet Læring i Universer. Inklusionsstrategi, strategi for Læring i dagtilbud og Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner forventes godkendt inden udgangen af På det sociale område er der defineret vejledende serviceniveauer. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Strategierne for udviklingen inden for folkeskoler, dagtilbud og sociale indsatser udgør sammen med med udviklingsplaner for udvalgets mindre områder en sammenhængende børn- og ungepolitik, der skal implementeres i 2016 og de efterfølgende år. Mulighederne for at etablere fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler vil blive afsøgt. Der skal udvikles redskaber, som kan understøtte implementeringen af folkeskolereformen, herunder udvikles et nyt undervisningsdesign. Folkeskoleområdet deltager i flere programmer, hvor der genereres data om effekt og kvalitet. Dataene i Kvalitetsrapporterne og Program for Læringsledelse skal anvendes i praksis. Prioriteringen af ressourcer skal revurderes, efterhånden som statslige støttemidler udfases. På det sociale område er kommunen partnerskabskommune i projekt Tidlig indsats Livslang effekt. Udvalget godkender inden udgangen af 2015 en udviklingsplan, som vil være styrende for indsatserne i De økonomiske udfordringer skal løses gennem en løbende tilpasning mellem aktiviteter og økonomi, blandt andet gennem implementering af nye arbejdsformer og mere fleksible indsatser.0 orgere i aldersgruppen år i Haderslev Kommune er i beskæftigelse. Dette svarer til 73ersgruppen. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Børn- og Familier (UBF) Beløb hele kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 UBF i alt Skole i sydbyen Indeklima i Buegade Pulje til vedligeholdelse Svømmehal ved Sdr. Otting Skole Sct. Severin Skole ventilation Skolen v/stadion renovering ink.påbud Skolen v/stadion gymnastiksal på ny sokkel Ny daginstitution i Gram For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Børn og Familier 15

17 Udvalget for Kultur og Fritid 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) har følgende ansvarsområder: Kultur og Fritid har følgende hoved driftsenheder: Faste ejendomme til aktivitetsformål Idrætsanlæg Talentudvikling Kulturelle opgaver og puljer Lokaletilskud og folkeoplysende arbejder Administration Institutioner 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UKF 3% Øvrige udvalg 97% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 22% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UKF 6% Refusion 3% Udgifter 75% Øvrige anlæg 94% Udvalget for Kultur og Fritid 16

18 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 KULTUR OG FRITID I ALT Faste ejendomme til aktivitetsformål Idrætsanlæg Talentudvikling Kulturelle opgaver og puljer Lokaletilskud og folkeoplysende arbejde Administration Institutioner Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme 4. Beskrivelse af området Udvalget for Kultur og Fritid er ansvarlig for Haderslev Kommunes kultur- og fritidsaktiviteter og samarbejdet med staten, regionen, andre kommuner samt kommunens institutioner, de mange frivillige foreninger, organisationer og aktive enkeltpersoner. Udgifterne på området fordeles til: Decentrale kommunale enheder: Bibliotek, Turistbureau, Aktivitetshuset, Musikskolen, Historisk arkiv og Haderslev Idrætscenter Kommunale idrætsfaciliteter som klubhuse, haller og udeanlæg Selvejende idrætsinstitutioner som f.eks. StreetDome og de selvejende haller. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter: lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud, aftenskoletilskud og udviklingspuljen. Tilskud på kulturområdet til Teatret Møllen, Forsøgsscenen, Kulturhuset Harmonien, Vojens Kulturog Musikhus, Kulturelt Samråd, Kulturfestival, kulturpakker, Museum Midtjylland, Dansk- Tysk Kulturaftale, forsamlingshuse m.m. Renoverings- og facilitetspuljer samt diverse ansøgningspuljer til konkrete aktiviteter. Eliteidrætten i forhold til Team Danmark samarbejdet Der er op mod 50 kommunale faciliteter, som driftes inden for området, og godt 80 selvejende eller foreningsejede faciliteter, som modtager driftstilskud. Herudover varetages opgaver og projekter så som udvikling og drift af faciliteter, styring af grønne områder, eventpulje, grejbank, udvikling af kulturaktiviteter, forsamlingshustilskud, frivillighedskoordinator, Dansk-Tysk Kultursamarbejde og Get2Sport. I Kultur og Fritid samt de decentrale institutioner, udbetales der løn til ca. 200 medarbejdere, omfattende fastansatte, vikarer/timelønnede samt fleksjobber. Lønbudgettet udgør ca. 48% af det samlede budget. Udvalget for Kultur og Fritid 17

19 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Opgavevaretagelsen på kultur- og fritidsområdet foregår inden for rammerne af de politiske visioner og lovgivningen. I styrelsesvedtægten er følgende kompetenceområder angivet: Kultur og fritid, eliteidræt, bibliotek, musikskole, arkiv og kulturinstitutioner. Området løftes i samarbejde med en række aktører inden for kultur- og fritidslivet, og serviceområde har bl.a. opgaver i relation til følgende udvalg og sammenslutninger: Folkeoplysningsudvalget med underudvalg Elitesportsudvalget, Idrætsakademiet og Idrætsrådet Billedkunstrådet Kulturelt samråd Ungdomsrådet Bestyrelsen for Museum Sønderjylland, Slesvigske Musikhus Helhedsplan Syd godkendte folkeoplysende foreninger i alt Haderslev Bibliotek udlåner hvert år enheder, herunder e-bøger hvor udlånet er stigende. 120 Biblioteket havde i de tre afdelinger besøgende i Der samarbejdes med ca. 84 kulturelle foreninger og institutioner. Der ydes tilskud til 16 forsamlingshuse. Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til foreningsmedlemsskaber i idrætsforeninger er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Sammen tæller de lokalt ca medlemmer. 70 foreninger er medlem af Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Sammen tæller de lokalt ca medlemmer. Udvalget for Kultur og Fritid 18

20 6. Styringsredskaber og lovgivning Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven og Musikskoleloven bestemmer de lovbundne opgaver på kultur- og fritidsområdet. Herudover er Eliteidrætsloven, Arkivloven, Teaterloven, Museumsloven og Lov om kulturaftaler relevante lovgivninger for det arbejde, der sker på området. Endelig rummer kommunalfuldmagtsreglerne hjemler til arbejdet inden for kultur, fritid og turisme 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Kultur- og fritidspolitikken dækker perioden og beskriver en række indsatser inden for teatre, musik, kunst, museum, bibliotek, musikskole, aktivitetshuse, lokalhistoriske arkiver, kulturarv, fritid, markedsføring og kulturaftaler. Af andre politikker kan nævnes Bibliotekspolitikken og Idrætspolitikken samt Folkeoplysningspolitikken. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Kultur og Fritid: Beløb i hele kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Nettoanlægsramme Tag på svømmehal i Vojens Gram Motorikcenter Renoverings- og facilitetspulje til haller m.v Kunstgræsbane i Vojens Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Kultur og Fritid 19

21 Udvalget for Plan og Miljø 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Plan og Miljø (UPM) har følgende ansvarsområder: Teknik og Miljø. Teknik og Miljø har følgende hoveddriftsenheder: By og Land Infrastruktur og Sikkerhed Driftsafdelingen 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UPM 4% Øvrige udvalg 96% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 10% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UPM 41% Øvrige anlæg 59% Udgifter 90% Udvalget for Plan og Miljø 20

22 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Forskellene på budgetårene skyldes varrierende budgetmidler til vandplan- og Natura 2000-projektet, helhedsorientering af driftsafdelingen og driftsbesparelse på overgang til LED-gadebelysning. 4. Beskrivelse af området Arbejdet under Udvalget for Plan og Miljø er organiseret i 3 afdelinger: By og Land Infrastruktur og Sikkerhed Driftsafdelingen. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår Serviceudgifter Fælles Infrastruktur og Sikkerhed By og Land Driftsafdelingen Kilde: Prisme Afrundingsdifferencer kan forekomme By og Land har som primært opgavefelt servicering af myndighedsopgaver. Afdelingen omfatter de tre fagområder; Plan, Miljø og Natur de tidligere politikområder Natur og Miljø, samt Plan og Byg. Afdelingens opgaveportefølje omfatter bl.a. sektorplanlægningen for udviklingen af afffalds- spildevandsog vandforsyningsområdet, vedligeholdelse af vandløb, pleje af naturområder, vedligeholdelse af stier i det åbne land, vandløbsrestaurerings- og naturgenopretningsprojekter samt forskellige strategi-, udviklingsog politikområder så som kommune- og byudvikling, arkitekturpolitik og varetagelse af bevaringsinteresser. Infrastruktur og Sikkerhed varetager en række tværgående funktioner og har som primært opgavefelt at servicere og optimere driften af flere driftsenheder. Afdelingen omfatter de seks fagområder; Brand og Redning, Data og Information, Færger og Havne, Kommunale Ejendomme, Park og Vejdrift samt Veje og Trafik de tidligere politikområder Fælles funktioner samt Vej og Park. Brand og Redning ligger i Beredskabskommissionens ansvarsområde og flyttes pr. 1. januar 2016 til det fælleskommunale selskab Brand og Redning Sønderjylland. Afdelingens opgaveportefølje rummer bl.a. brandvæsen, tekniske sikringsanlæg og vægtertjeneste, BBR, ejendomsskat, kort og geodata, færge- og havnedrift, anlæg, vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger, drift af veje og grønne områder, vej- og anlægsprojektering, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, samt kollektiv trafik. Konkrete opgaver med kommunens bygninger udføres direkte under Økonomiudvalgets budget. Driftsafdelingen er kommunens egen entreprenør, der udfører en række drifts- og anlægsopgaver i et partneringbaseret samarbejde med bestillere i de enkelte teams og serviceområder for at sikre høj kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse. Af hensyn til kommunens infrastruktur er afdelingen organiseret i to områder, et område øst og et område vest for motorvejen. Afdelingen har kontrakt med Teknik og Miljø på drift og vedligeholdelse af kommunens veje, stier, fortove, grønne områder, strande, vandløbsvedligeholdelsen og vintertjeneste. Ligeledes har afdelingen kontrakt med Kultur og Fritid om drift og vedligehold af kommunens idrætsanlæg, herudover udføres drift og vedligehold af udenoms arealer ved skoler og institutioner mv. Opgaverne udføres i henhold til plejeplaner og kvalitetsbeskrivelser. 5. Udvalgte udvalgs aktiviteter I arbejdet med Teknik og Miljøs vision vil der blive udarbejdet en række nye nøgleindikatorer. Disse vil blive præsenteret for Udvalget for Plan og Miljø og vil fremadrettet indgå i budgettets specielle bemærkninger. Udvalget for Plan og Miljø 21

23 6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget for Plan og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter bl.a. Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. Teknik og Miljø har justeret sin mission og sine visioner og arbejder i øjeblikket med udarbejdelse af strategier, som vil udgøre grundrammen i afdelingens styringsredskaber, der suppleres med en række fagspecifikke plansæt. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Med afsæt i byrådets politiske intentioner og den generelle kommunale udviklingstrend har Teknik og Miljø i løbet af foråret 2015 justeret sin mission og sine visioner. Afledt af arbejdet med Teknik og Miljøs mission og visioner er der ved at blive udarbejdet strategier, som vil indeholde en række konkrete mål for indsatsen. Disse vil blive præsenteret for Udvalget for Plan og Miljø og vil fremadrettet indgå i budgettets specielle bemærkninger. Mission for Teknik og Miljø Vi skaber muligheder for at Mennesker kan leve et godt liv Virksomheder kan skabe en god forretning under respekt for fællesskabet. Vision for Teknik og Miljø Fra samarbejde til samskabelse Vi skal sikre samskabelse mellem kommune, borgere, virksomheder og foreninger i et arbejdsfællesskab. Det er mere end samarbejde. Det er en proces hvor flere parter udvikler løsninger. Løsninger der kan rumme flere niveauer: Fælles ideudvikling, produktion, etablering og drift. Samtidig skal vi gennem vores faglighed præge kommunens udvikling. Økonomiske udfordringer For en række områder under Udvalget for Plan og Miljø forventes økonomiske udfordringer, herunder Vintertjeneste, Kollektiv trafik, Vejafvandingsbidrag og byggesagsbehandlingen. Der arbejdes videre med de økonomiske udfordringer i budgetlægningen , samt den daglige økonomistyring. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Plan og Miljø (UPM): Beløb i hele kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår Nettoanlægsramme Boligudstykning af Viggo Carstensensvej Byggemodning Starup Byggemodning Hammelev Belægningsarbejder - diverse Byfornyelsesprojekt Haderslev (herunder banesti) Cykelsti mellem Starup og Øsby Funktionskontrakter på veje Pulje til vedligeholdelse Cykelstipulje Elektroniske P-tavler Investering i LED-gadebelysning Vedligehold af cykelstier Kilde: Prisme Afrudingsdifferencer kan forekomme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Plan og Miljø 22

24 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) har følgende ansvarsområder: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Tandpleje Drift af sundhedscenter Projekter med forbyggende og sundhedsfremmende sigte Støtte til frivilligt socialt arbejde Kommunens sundhedstilbud til medarbejderne 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget USF 8% Serviceudgifter 23% Øvrige udvalg 92% Aktivitetsbestemt medfinansiering 77% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 0% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget USF 8% Udgifter 100% Øvrige anlæg 92% Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 23

25 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 USF i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Træningscenter og patientrettet forbyg Vederlagsfri fysioterapi Tandplejen Puljer under udvalget Støtte til frivilligt socialt arbejde Kommunens sundhedstilbud til medarb Fælles område - herunder SHC Vojens Afrundingsdifferencer kan forekomme Beskrivelse af området Udvalget iværksætter via afdelingen Sundhed og Personale sundhedsfremmende tiltag målrettet almene borgere i Haderslev Kommune indenfor et bredt sundhedsbegreb, hvor sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Mental sundhed og fokus på borgernes handlekompetence er centralt i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, ligesom der er indsatser indenfor områderne kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed og hygiejne. Indsatserne iværksættes og planlægges i tæt samarbejde med andre afdelinger i Haderslev Kommune, med sygehuse i området, med de praktiserende læger i kommunen, med frivillige organisationer og patientforeninger og med idrætsforeninger i kommunen. Enkelte specifikke tilbud er målrettet patientgrupper indenfor specielle diagnoser som kræft, diabetes, hjerte-kar sygdom og lungesygdom. Det er en politisk prioritering, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og indsatser målrettes de borgere i kommunen, der har de største sundhedsmæssige udfordringer også omtalt som de 20 % af borgerne der sundhedsmæssigt står svagest. På denne måde tydeliggøres kommunens fokus på social ulighed i sundhed. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende: Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet er de udgifter Haderslev Kommune skal afholde til regionerne for borgere, der har modtaget en eller flere af følgende ydelser: Stationær og/eller ambulant somatisk ydelser på offentlige eller private sygehuse i ind- og udland. Stationære og ambulante psykiatriske ydelser Offentlige sygesikringsydelser, samt genoptræning under indlæggelse. Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Aktiviteterne på de kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter dækker udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter indenfor somatik og psykiatri. Træningscenter og patientrettet forebyggelse Træningscentret varetager genoptræningen af en borger, der kommer fra en sygehusindlæggelse med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen er lavet på baggrund af en lægefaglig vurdering. Derudover er Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 24

26 genoptræning uden sygehusindlæggelse, men som visiteres af kommunen på baggrund af henvendelse fra borger/pårørende/læge eller andre ligeledes en del af træningscentret. Patientrettet forebyggelse er indsatser rettet mod borgere med kronisk sygdom eks. KOL, diabetes, hjertesygdom, claudiocatio intermittens (vindueskigger) samt rygsygdom, som her får et kursus med henblik på at lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. Borgerne kommer via lægehenvisning, men visiteres af kommunen. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi ordineres af lægerne. Fysioterapien er til personer med svært fysisk handicap eller varig funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tandplejen Tandplejen består af omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn: I henhold til Sundhedsloven skal den kommunale tandpleje tilbyde: - Et vederlagsfrit forebyggende og behandlende tandplejetilbud til alle børn og unge op til 18 år - Et forebyggende og behandlende omsorgstandplejetilbud, til den del af befolkningen, hvis egenomsorg er så begrænset som følge af fysisk eller psykisk svækkelse, at man ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud - Et specialiseret tandplejetilbud til den gruppe af psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede, der dels ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud og derudover har brug for et mere specialiseret behandlingstilbud end det, som omsorgstandplejen kan tilbyde. Puljer under udvalget Udvalgets puljer er til indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Midlerne er til igangværende såvel som til nye projekter, og udmøntes på baggrund af en politisk prioritering i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Puljerne muliggør, at der kan søges eksterne midler til samfinansiering af mange projekter, som ellers ikke ville kunne realiseres. Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte og facilitering af det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse prioriterer udgifter til støtte af sociale organisationer og foreninger samt frivilligt arbejde jf. 18 i Serviceloven. Udgifter forbundet hermed vedrører støtte til Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev samt puljemidler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter ansøgning de såkaldte 18 midler. Kommunens sundhedstilbud til medarbejdere. Haderslev Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads med engagerede og sunde medarbejdere - en arbejdsplads hvor der er fokus på arbejdsmiljø, trivsel, sundhed og velvære. Derfor tilbydes ansatte ved Haderslev Kommune en trænings- og behandlingsordning. Fælles område herunder SHC Vojens Fælles område, som blandt andet består af driften til Sundhedscenter Vojens. Udvalget driver det nyetablerede Sundhedscenter Vojens, der blev indviet i marts Visionen med Sundhedscenter Vojens er at sikre borgerne en bedre sundhed gennem én indgang og at sikre at borgerne får nem adgang til mange samlende tilbud. I centeret er en række kommunale og private aktører på sundhedsområdet derfor samlet i ét hus, og centeret er samlingssted for frivillige organisationer og foreninger. Afdelingen Pleje og Træning dækker funktioner i centeret idenfor patientrettede forebyggelseshold, ligesom afdelingens visitationsafdeling og sygeplejeklinik findes i centeret. Derudover er udgifter til afdelingen Sundhed og Forebyggelse placeret under fælles området, samt øvrige projekter såsom Unge på sporet og KRAMS i socialpsykiatrien. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 25

27 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter I diagrammet nedenfor ses fordelingen af budgettet i 2016 på udvalgets område. Aktivitetsbestemt medfinansiering Tandplejen Træningscenter og patientrettet forbyg. Vederlagsfri fysioterapi Fælles område -herunder SHC Vojens Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Puljer under udvalget Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 26

28 6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 De politiske målsætninger: Sætte særligt fokus på de 20 % af befolkningen, der sundhedsmæssigt står svagest, fx borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, forældre med lav forældreevne, overvægtige børn og deres familier, indvandrerbørn, socialt udsatte/isolerede, ensomme ældre samt kronisk og psykisk syge. Have fortsat fokus på KRAMS-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed) særligt blandt udvalgte målgrupper. Arbejde på at fremme vidensdeling og samarbejde på tværs af fagudvalgene i Haderslev Kommune, samt sikre det politiske ejerskab til arbejdet med sundhed på tværs af Haderslev Kommune. Indtænke og udnytte borgernes egne ressourcer og ideer i sundhedsindsatserne (borgeren som samarbejdspartner og medproducent) Sundhedspolitik: Udvalget har endvidere ansvaret for at formulere Haderslev Kommunes Sundhedspolitik. Sundhedspolitikken for udarbejdes med tæt involvering af borgerne i kommunen, der via dette samarbejde får stor indflydelse i indholdet. Det helt overordnede mål med Sundhedspolitikken er at det sunde valg fortsat skal være det lette valg. Målsætningen er desuden at gøre Sundhedspolitikken så let, levende og anvendelig som muligt. De 4 overordnede temaer for Haderslev Kommunes Sundhedspolitik er: - Mestre livet - Positive fællesskaber - En sund uddannelses- og erhvervsby - Sunde og naturlige rammer i hverdagen 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) Beløb i hele kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Sundhedscenter Haderslev Kilde: Prisme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 27

29 Voksenudvalget 1. Ansvar og opgaver Voksenudvalget (VU) har følgende ansvarsområder: Pleje og Træning o Pasning, pleje og rehabilitering af borgere på plejecentre og i eget hjem o Hjemmesygepleje o Hjælpemidler, pasning af døende o Aktivitets- og dagcentre Handicap og Psykiatri o Bofællesskaber, væresteder, pædagogisk støtte i eget hjem o Misbrugsbehandling o Forsorgshjem, Krisecentre 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget VU 15% Lovbundne udgifter 0% Central refusionsordning 0% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Ældreboliger 2% Øvrige udvalg 85% Serviceudgifter 98% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 16% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget VU 2% Refusion 2% Udgifter 82% Øvrige anlæg 98% Voksenudvalget 28

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere