Årsredegørelse Forsvarets Efterretningstjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse 2014. Forsvarets Efterretningstjeneste"

Transkript

1 Årsredegørelse 2014 Forsvarets Efterretningstjeneste

2 Årsredegørelse 2014 Forsvarets Efterretningstjeneste Udgivet af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, april 2015 Layout: Eckardt ApS Portrætfotos: Lars Engelgaar Publikationen kan downloades fra tilsynets hjemmeside på Indhold Til forsvarsministeren...1 Forord Om Forsvarets Efterretningstjeneste Tilsynet med Efterretningstjenesterne Tilsynets opgaver i forhold til FE Tilsynets adgang til oplysninger i FE Tilsynets reaktionsmuligheder Tilsynets arbejde i Tilsynets fokusområder i Tilvejebringelse, intern behandling og videregivelse af oplysninger samt lovlig politisk virksomhed Om indsamling og indhentning af oplysninger, jf. FE-lovens Om intern behandling af oplysninger efter FE-lovens 4 og Om intern behandling af oplysninger, særligt sletning af oplysninger, efter FE-lovens 6 og persondatalovens 5, stk Om videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens Om lovlig politisk virksomhed, jf. FE-lovens Tilsynets kontrol vedrørende tilvejebringelse og intern behandling af oplysninger samt lovlig politisk virksomhed Tilsynets kontrol vedrørende videregivelse af oplysninger Implementering af FE-loven Anmodninger om indsigt efter FE-lovens 9 og Tema: Videregivelse af oplysninger til udenlandske samarbejdspartnere Center for Cybersikkerhed...24

3 1 Til forsvarsministeren I overensstemmelse med lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) 19 (lov nr. 602 af 12. juni 2013 med senere ændring) afgiver Tilsynet med Efterretningstjenesterne hermed årlig redegørelse om sin virksomhed vedrørende FE for Redegørelsen skal forelægges Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og skal herefter offentliggøres. København, april 2015 Ulla Staal Formand for Tilsynet med Efterretningstjenesterne

4

5 3 Forord Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der blandt andet fører tilsyn med, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet blev oprettet ved lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), der ligesom lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) trådte i kraft den 1. januar 2014, og redegørelsen om tilsynets virksomhed vedrørende FE for 2014 er således tilsynets første. Tilsynet har i opbygningsfasen investeret en del ressourcer i at få indsigt i de oplysninger og it-systemer, som tilsynet skal kontrollere, og med at få etableret de fysiske og it-mæssige rammer, som er nødvendige for opbevaring og behandling af klassificeret materiale. Tilsynets kontrol i 2014 med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer har derfor været begrænset, men har i løbet af året gradvist kunnet intensiveres. Sigtet med redegørelsen er at orientere om den lovgivning, som tilsynet skal kontrollere, at FE overholder, og at give en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves vedrørende tjenesten. Redegørelsen indeholder herunder oplysning om de forhold, som tilsynet i 2014 har valgt særligt at interessere sig for, og om i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at tjenestens behandling af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne. Ulla Staal formand

6 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 4 1 Om Forsvarets Efterretningstjeneste Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har som hovedopgave at være Danmarks udenrigs- og mi litæ re efterretningstjeneste, at være ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste og at være national it-sikkerhedsmyndighed samt den militære varslingstjeneste for internettrusler mv. (MIL CERT) og den statslige varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT).

7 OM FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 5 FEs efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenestens opgave er i den forbindelse at indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlan det af betydning for Danmark og danske interesser med henblik på at tilvejebringe det efterret ningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt medvirke til at fo rebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Et hovedpunkt i loven er at lovregulere FEs opgaver for dermed at skabe klarhed om rammerne for FEs virksomhed, en lovregulering af opgaver der i altovervejende grad svarer til de opgaver, som FE hidtil har varetaget. FEs opgave i forbindelse med den militære sikkerhedstjeneste er at være ansvarlig for at lede og kontrollere denne tjeneste, som skal beskytte forsvaret mod spionage, sabotage, terrorisme og andre former for kriminalitet, og varetage funktionen som national sikkerhedsmyn dighed inden for For svarsministeriets område. Indtil den 1. januar 2014 var FEs virksomhed alene reguleret af forsvarslovens 13 og af administrative direktiver udstedt af Forsvarsministeriet. FE er undergivet ekstern kontrol af Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og var fra 1978 og frem til den 1. januar 2014 tillige undergivet kontrol af det af den daværende regering i 1964 nedsatte Wamberg-udvalg, hvis opgave var at føre kontrol med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. I juni 2013 vedtog Folketinget lov nr. 602 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med ikrafttræden den 1. januar 2014 (herefter FE-loven). Et hovedpunkt i loven er at lovregulere FEs opgaver for dermed at skabe klarhed om rammerne for FEs virksomhed, en lovregulering af opgaver der i altovervejende grad svarer til de opgaver, som FE hidtil har varetaget. Et andet hovedpunkt er at lovregulere FEs indsamling, indhentning og anden behandling af oplysninger, blandt andet intern behandling af oplysninger, herunder sletning af oplysninger, og videregivelse af oplysninger. Til afløsning af Wamberg-udvalget er med den samtidig vedtagne lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (herefter PET-loven) oprettet et uafhængigt tilsyn, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der med FE-loven tillige har til opgave at føre tilsyn med, at FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer er i overensstemmelse med lovgivningen. FE-loven indeholder herudover en regulering af adgangen til indsigt i oplysninger hos FE, der som noget nyt indebærer, at en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person kan anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at undersøge, om FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter vedkommende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning). Det følger af FE-loven, at FEs opgaver som national it-sikkerhedsmyndighed samt militær vars lingstjeneste for internettrusler mv. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT) ikke er omfattet af loven. MILCERTs og GovCERTs virksomheder er i dag reguleret af lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed (herefter CFCS-loven), der trådte i kraft den 1. juli Efter denne lov skal Tilsynet med Efterretningstjenesterne tillige føre tilsyn med, at Center for Cybersikkerheds behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med lovgivningen, og afgi ve en årlig redegørelse herom til forsvarsmini steren. Første redegørelse vil omfatte perioden 1. juli december 2015, idet en redegørelse alene for 2014 kun vil vedrø re en periode på seks måneder, i hvilken tilsynet har anvendt betydelige ressourcer på at tilegne sig indsigt i de oplys nin ger og it-systemer, som tilsynet skal kontrollere i centret, og dermed kun i begrænset omfang har kunnet foretage kontrol i. Om Center for Cybersikkerhed (CFCS) henvises til afsnit 5.

8 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 6 2 Tilsynet med Efterretningstjenesterne Tilsynet med Efterretningstjenesterne er oprettet ved PET-loven, der ligesom FE-loven trådte i kraft den 1. januar Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at PET be handler oplysninger om fysiske og juridi ske personer i over ens stemmelse med lov givningen, og at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske per soner i overens stemmelse med lovgivningen. Efter ikraft trædelsen den 1. juli 2014 af CFCS-loven har tilsynet tilli ge ført kontrol med, at CFCS behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivnin gen. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uaf hængighed og er således ikke undergivet tjenestebefalin ger fra Forsvarsministeriet eller andre admini strative myndigheder med hensyn til udøvelsen af sin virksomhed. Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med for svarsministe ren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsiden terne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrø rende Efterretningstjenesterne. Medlemmerne er: landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand) advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater direktør Adam Wolf, Danske Regioner professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus Universitet bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er landsdommer Ulla Staal, advokat Pernille Backhau sen og direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, mens professor Jørgen Grøn negård Christen sen og bestyrelsesformand Erik Jacobsen er udpeget for en periode på to år. Samt lige medlemmer har mulig hed for genbeskikkelse i yderligere fire år. Bestyrelsesformand Erik Ja cobsen blev udpeget ultimo oktober 2014 til afløsning af Karsten Ohrt, formand for Ny Carlsberg fondet, der var medlem af tilsynet fra dets oprettel se og indtil ultimo oktober Tilsynet bistås af et sekretariat, der alene er undergivet tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal ansættes i sekretariatet, herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer, de pågældende skal have. 2.1 Tilsynets opgaver i forhold til FE Ifølge FE-loven skal tilsynet efter klage eller af egen drift påse, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, det vil sige personer med en kvalificeret tilknytning til det danske samfund, i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i FE-loven samt regler udstedt i medfør heraf. Tilsynet påser, at tjenesten overholder lovens regler om

9 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE 7 tilvejebringelse af oplysninger, herunder indsamling og indhentning, intern behandling af oplysninger, herunder frister for sletning af oplysninger, videregivelse af oplysninger, herunder til PET og til andre danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer, og forbud mod at behandle oplysninger om her i landet hjemmehørende fysiske personer alene på bag grund af de pågældendes lovlige politiske virksom hed. Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol med, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske per soner i overensstemmelse med lovgivningen, og tilsynet skal således ikke påse, om FE udfører sine opgaver på en hensigtsmæssig måde. Tilsynet afgør selv intensiteten af sin kontrol, herunder i hvilket omfang kontrollen skal være fuld stændig eller stikprøvevis, hvilke sagsområder, der særskilt skal prioriteres, og i hvilket omfang tilsynet vil tage sager op af egen drift. Der er ikke givet nærmere retningslinjer for tilsynets udførel se af sin kontrol, udover at det i lovens forarbejder er forudsat, at tilsynet som led i sine egen drift-undersøgelser blandt andet foretager inspektionsbesøg hos FE, og at antallet af disse besøg er i stør relsesordenen 3-5 om året. Efter anmodning fra en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person undersøger tilsynet tillige, om FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning). Af forarbejderne til loven fremgår, at det af tilsynets medde lelse alene skal kunne udledes, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om den pågældende. Det skal således ikke fremgå eller kunne udledes, om der ikke behandles eller har været behandlet oplysninger, om der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, eller om der berettiget behandles oplysninger. 2.2 Tilsynets adgang til oplysninger i FE Tilsynet kan hos FE kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virk somhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol med, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske per soner i overensstemmelse med lovgivningen, og tilsynet skal således ikke påse, om FE udfører sine opgaver på en hensigtsmæssig måde. FE skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed, ligesom tilsynet kan anmode om, at en repræsentant for FE er til stede med henblik på at redegøre for de behandlede sager. FE har stillet et lokale til rådighed for tilsynet, hvorfra tilsynet på egen hånd kan foretage søgnin ger i tjene stens it-systemer. 2.3 Tilsynets reaktionsmuligheder Som led i den indirekte indsigtsordning, ifølge hvilken tilsynet som nævnt efter anmodning fra en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person undersøger, om FE uberettiget behandler op lysninger om den pågældende, kan tilsynet pålægge FE at slette oplysninger, som tjenesten efter tilsynets opfattelse behandler med urette. Bortset herfra har tilsynet ikke kompetence til at påbyde tjenesten bestemte foranstaltninger i forhold til behandling af oplysninger. Tilsynet kan derimod afgive udtalelser over for FE, hvori tilsynet blandt andet kan tilkendegive sin opfat telse af, om tjenesten overholder reglerne om behandling af oplysninger. Hvis FE undtagelses vis måtte beslutte ikke at følge en henstilling i en udtalelse fra tilsynet, skal FE underrette tilsynet herom og straks forelægge sagen for forsvarsministeren til afgørelse. Såfremt forsvarsministeren undtagel sesvis måtte beslutte ikke at følge hen stillingen fra tilsynet, skal regeringen orientere Fol ketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne herom. Tilsynet skal underrette forsvarsministeren om forhold, som ministeren efter tilsynets opfattelse bør have kend skab til.

10 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 8 Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til forsvarsministeren. Redegørelsen, der offentliggøres, giver en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med FE. Det fremgår således af forarbejderne til loven, at sigtet med den årlige redegørelse er at give en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med tjenesten, herunder en generel beskrivelse af, hvilke forhold tilsynet måtte have valgt særligt at interessere sig for. Tilsynet vil også kunne medtage oplysninger om, i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at efterretningstjenestens be handling af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne, herunder i hvor mange tilfælde tilsynet som led i den indirekte indsigtsordning har pålagt tjenesten at slette oplys ninger. Tilsy nets kontrol med FEs behandling af oplysninger om fysiske og juri diske personer er såle des væ sentlig mere intensiv end den kontrol, som det tidligere Wamberg-ud valg havde mulighed for at udføre, og kontrollen i 2014 lever fuldt ud op til for udsætningerne i forarbejderne til FE-loven om, at tilsynet skal foretage 3-5 årlige inspek tionsbesøg hos FE. 2.4 Tilsynets arbejde i 2014 Tilsynet har i sit første år fået etableret de nødven dige fysiske og it-mæs sige rammer for opbevaring og behandling af klassificeret materiale. Opbygningsfasen har været arbejdsmæssig ressourcekræ vende og har bevirket, at kontrollen med FEs behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer i 2014 har været begrænset. I lø bet af året har kon trollen dog gradvist kunnet intensiveres, jf. nedenfor. Tilsynets sekretariat blev oprettet primo 2014 med ansættelsen af en juridisk sekretariatschef, der varetager den daglige ledelse af sekretariatet, og i løbet af året er sekretariatet successivt udvidet med ansættelse af en kontorfunktionær, en cand.scient.pol., en jurist og senest en it-konsulent. Tilsynet og sekretariatet har indledningsvist deltaget i en række møder hos FE med det primære formål at få indsigt i de oplys ninger og it-systemer, som tilsynet skal kontrollere. Sekretariatet har siden som led i de forudsatte inspektionsbesøg til bragt i gennemsnit et par dage om ugen hos FE, hvor sekretariatet har foretaget kontroller, navnlig stikprøvekontroller, og afholdt møder med tjene stens personale til afklaring af spørgsmål m.m. Resultatet af kontrollerne er forelagt tilsy net på må nedlige møder, hvor det blandt andet er besluttet, om konkrete oplysnin ger m.m. har givet anledning til yderligere spørgsmål til FE. I løbet af året har tilsynet endvidere deltaget i flere møder med tjene sten, hvor typisk nærmere af tilsynet på forhånd angivne speci fikke emner har været drøftet, dels af konkret karakter relaterende sig til den udførte kontrol, dels af mere generel karak ter. Tilsy nets kontrol med FEs behandling af oplysninger om fysiske og juri diske personer er såle des væ sentlig mere intensiv end den kontrol, som det tidligere Wamberg-ud valg havde mulighed for at udføre, og kontrollen i 2014 lever fuldt ud op til for udsæt ningerne i forarbejderne til FE-loven om, at tilsynet skal foretage 3-5 årlige inspek tionsbesøg hos FE. Tilsynet har i 2014 prioriteret stikprøvekontroller med fokus på FEs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af oplysninger og intern behandling af oplysninger, herunder slettefrister, om vide regivelse af oplysninger, herunder en fuldstændig kontrol af videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til udenlandske myndigheder, samt på FEs implementering af FE-loven. Tilsynets valg af kontrolområder har navnlig været baseret på en vur dering af, hvilke områder der særligt måtte forventes at kunne give problemer i relation til den nye lov, ligesom valg af metode har været tilpasset de enkelte kontrolområder. Om den nærmere gen nemgang af kontrollen på fokusområderne henvises til afsnit 3.2 og 3.3. I 2014 har tilsynet etableret kontakt med nogle udenlandske råd og kontrolorganer, der på forskellig vis fører kontrol med deres respektive landes efterretningstjenester, for på denne måde at kunne indhente erfaringer fra internationalt regi. Tilsynet har herunder deltaget i International Intelligence Review Agencies Conference (IIRAC), som blev afholdt i London, med et overordnet tema om ba lancen mellem beskyttelsen af individuelle personers ret til privatliv over for borgernes ret til national sikkerhed. Et emne til drøftelse på konferencen var endvidere behovet for, at sådanne råd og kontrolorganer erhverver fornøden teknisk bistand med henblik på at kunne foretage kvalificerede undersøgelser, analyser m.m. af efterretningstjenesternes it-systemer.

11 9

12 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 10 3 Tilsynets fokusområder i 2014 Tilsynet har ved sin kontrol i 2014 prioriteret stikprøvekontroller med fokus på FEs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af oplysninger og intern behandling af oplysninger, herunder om slettefrister, og om videregivelse af oplysninger, idet tilsynet ved valget af fokusområder har foretaget en vurdering af, hvilke områder der særligt måtte forventes at kunne give problemer i relation til den nye lov. Tilsynet har herudover prioriteret kontrol med FEs implementering af FE-loven, herunder tjenestens udarbejdelse af interne retningslinjer. Tilsynet har således foretaget stikprøvekontrol af tjenestens overholdelse af bestem melserne om tilvejebringelse af oplysninger i FE-lovens 3, om intern behandling af oplysninger i FE-lovens 4 og 5, om intern behandling af oplysninger, særligt sletning af oplysninger, i FE-lovens 6 og per sondatalovens 5, stk. 5, og om vide regivelse af oplysninger i FE-lovens 7, herunder en fuld stændig kontrol af videregivelse af oplys ninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juri diske personer til udenlandske samarbejdspartnere. Tilsynet har i denne for bindelse tillige påset, at FE ikke har behandlet oplysninger i strid med FE-lovens 8 om lovlig politisk virksomhed. 3.1 Tilvejebringelse, intern behandling og videregivelse af oplysninger samt lovlig politisk virksomhed Om indsamling og indhentning af oplysninger, jf. FE-lovens 3 Det følger af lovens 3, at FE kan indsamle og indhente oplysninger, der kan have betydning for tjene stens efterretningsmæssige virksomhed, og at tjenesten ved denne virksomhed rettet mod for hold i udlandet kan medtage oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske per soner og personer, der opholder sig i Danmark. For så vidt angår FEs øvrige virksomhed kan tjene sten indsamle og indhente oplysninger, der er nødvendig for denne virksomhed. Det væsentligste formål med bestemmelsen er at understrege, at FE i sin efterretningsmæssige virk somhed rettet mod for hold i udlandet er berettiget til at indsamle og indhente data, herunder rådata (se afsnit 3.1.2), gennem blandt andet elektronisk efter retningsindhentning og fysisk indhentning, blot disse data på indsamlings- eller indhentningstids punktet vurderes at kunne have betydning for tjene stens efterretningsmæssige virksomhed. Indhent ningen skal være sagligt begrundet, hvilket i relation til indhentning af rå data indebærer, at der anlæg ges et generelt saglighedskrav (se afsnit 3.1.2). Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen må FE i forbindelse med sin elektroniske ind hentning kun medtage såkaldte tilfældighedsfund om i Danmark hjemmehørende personer, mens tjenesten i forbindelse med sin fysiske indhentning af oplysninger har mulighed for at tilvejebringe sådanne oplysninger, uden at disse har karakter af tilfældighedsfund. FE kan dog ikke af egen drift aktivt iværksætte fysisk indhentning mod en i forvejen kendt og identificeret person, som er hjem mehørende i Danmark, men som måtte befinde sig i udlandet. Sådan

13 TILSYNETS FOKUSOMRÅDER I Ifølge forarbejderne til loven finder lovens behandlings- og videregivelsesregler i princippet an ven delse på rådata, der indeholder personoplysninger, men den praktiske administration af reg lerne må ske under hensyn til disse datas særlige karakter. Dette betyder, at lovens bestemmelser om in tern behandling og videregivelse af oplysninger og om lovlig politisk virksomhed kun me ningsfuldt kan an vendes i relation til rådata, når disse data er blevet bearbejdet og behandlet (og dermed ikke læn gere er rådata). Persondamålrettet indhentning kan alene ske efter anmodning fra PET. Oplysninger, der indhentes efter anmodning fra PET, vil uanset indhentningsmetode ikke blive tilvejebragt af FE ved et tilfælde. Begrebet i Danmark hjemmehørende fysiske personer omfatter danske statsborgere, nordiske stats borgere og andre udlændinge med ret til ophold i Dan mark, hvis vedkommende er tilmeldt folkere gistret, samt asyl ansøgere med (kendt) ophold i Dan mark i mere end 6 måneder, mens i Danmark hjemmehørende juridiske personer omfatter partier, foreninger, organisationer, virksomheder mv., som i kraft af deres hovedkontor mv. har deres over vejende tilknytning her til landet. I lovens forarbejder anføres om kontrollen med bestemmelsen, at denne særligt omfatter en kontrol af, at oplysninger i forbindelse med den elektroniske efterretningsindhentning, der vedrører i Dan mark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, er kommet FE i hænde ved en tilfældighed, eller er indhentet efter anmodning fra PET, herunder om nødvendigt efter retsken delse Om intern behandling af oplysninger efter FE-lovens 4 og 5 Bestemmelserne i lovens 4, stk. 1, og 5, stk. 1, indebærer, at en række af persondatalovens be stemmelser finder anvendelse ved FEs behandling af indsamlede og indhentede oplysninger vedrø rende i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Af lovforslagets be mærkninger til bestemmelserne fremgår, at der som udgangspunkt skal benyttes de samme almindelige databe skyttelsesprincipper mv. ved vurderingen af, hvilke grundlæggende betingelser der skal være op fyldt ved FEs behandling af nævnte personoplysninger, som ved vurderingen af andre danske myn digheders behandling af personoplysninger. FE er herunder omfattet af persondatalovens 5, der blandt andet fastsætter krav om saglighed og proportionalitet ved behandling af personoplysninger, herunder at en behandling ikke må være uforenelig med de formål, der har begrundet indsamlingen af de pågældende oplysninger, og at indsamlede og indhentede personoplysninger ikke må opbeva res på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i længere tid end nødvendigt. Det følger af lovens 4, stk. 2, og 5, stk. 2, at FE kan behandle enhver oplysning om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridi ske personer, hvis behandlingen 1. sker med samtykke, 2. må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver efter 1, stk. 1 (som efterretningstjeneste) og 1, stk. 4 ( øvrige opgaver henlagt til tjenesten), eller 3. er nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver efter 1, stk. 2 (som militær sikkerhedstjene ste). Efter lovens 4, stk. 2, nr. 2, og 5, stk. 2, nr. 2, kan FE således behandle enhver oplysning om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen må antages at have be tydning for varetagelsen tjenestens opgaver som efterretningstjeneste m.m. I betingelsen om, at op lysningerne må antages at have betydning for FEs varetagelse af de nævnte opgaver, ligger, at der skal være en mere konkret formodning for, at de oplysninger, som FE ønsker at behandle, vil have betyd ning for varetagelsen heraf. Efter lovens 4, stk. 2, nr. 3, og 5, stk. 2, nr. 3, kan FE således behandle enhver oplysning om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen er nødvendig for vareta gelsen af tjenestens opgaver som militær sikkerhedstjeneste. I betingelsen om, at oplysningerne er nødvendige for FEs varetagelse af de nævnte opgaver, ligger, at FE efter en konkret vurdering må antages at have et reelt behov for at behandle de pågæl dende oplysninger for at kunne varetage sine op gaver som militær sikkerhedstjeneste. Ved FEs elektroniske indhentning indsamles meget store informationsmængder, som på indhent ningstidspunktet er ikke-behandlede data. Sådanne data betegnes som rådata og er kendetegnet ved, at det, indtil de udsættes for bearbejdning, herunder om nødvendigt dekryptering og oversæt telse, ikke er muligt at afgøre, hvilke oplysninger der måtte ligge gemt i disse data. Bearbejdning er således en forudsætning for at erkende karakteren af ind hold og vurdere, om de indhentede oplys ninger er relevante for FEs efterretningsmæssige og analy tiske arbejde.

14 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 12 talovens principper om god databehandlingsskik og behandlingssikker hed skal derfor i relation til FEs indhentning og behandling af rådata forstås under hensyntagen til disse datas særlige karakter. Dette indebærer, at der for kravet i persondatalovens 5, stk. 2, om saglighed i behandlin gen af data skal anlægges et generelt saglighedskrav i forhold til indhentnin gen af rådata, idet indhent ningen skal være sagligt begrundet. Endvidere indebærer prin cipperne, at rådata, der ind hentes af FE, skal anvendes til de formål, hvortil de er indhentet, og ikke må opbeva res læn gere, end formålet tilsiger. Dette betyder, at lovens bestemmelser om in tern behandling og videregivelse af oplysninger og om lovlig politisk virksomhed kun me ningsfuldt kan an vendes i relation til rådata, når disse data er blevet bearbejdet og behandlet (og dermed ikke læn gere er rådata) Om intern behandling af oplysninger, særligt sletning af oplysninger, efter FE-lovens 6 og persondatalovens 5, stk. 5 Efter FE-lovens 6 skal FE, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slette oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, der er tilveje bragt som led i FEs efterretningsmæssige virksomhed, når der ikke er tilvejebragt nye oplysninger, der indholdsmæssigt vedrører samme sag, inden for de seneste 15 år. Sletning af sådanne oplysnin ger kan dog undla des, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af FEs efterretningsmæssige opgaver gør det nødven digt. Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen, som alene om fatter oplys ninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i FEs efterret ningsmæssige virksomhed, fastsætter bestemmelsen en overordnet slettefrist for oplys ninger, der opbevares hos FE. FE-lovens 4 og 5 indebærer som nævnt, at en række af persondatalovens bestemmelser finder anvendelse ved FEs behandling af indsamlede og indhentede oplysninger vedrørende fysiske og juridiske per soner, herunder persondatalovens 5. Af denne bestemmelses stk. 5 følger, at indsam lede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registre rede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er ind samlet. Loven indebærer således, at FE ikke må opbevare indsamlede og indhentede oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i længere tid end nødvendigt. FE vil i den forbindelse være forpligtet til løbende at gennemgå de oplysninger, som tjenesten opbevarer, med henblik på at sikre, at den fornødne sletning (alternativt anonymisering) af oplysningerne sker. Der findes i anden lovgivning, herunder navnlig arkivlovgivningen, regler, der indebærer, at FE ikke er be rettiget til at slette oplysninger. Sådanne regler skal FE følge, hvilket indebærer, at FE er afskåret fra at slette oplysningerne, idet FE-lovens 6 foreskriver, at FEs forpligtelse til at slette oplysninger ikke skal gælde, hvis andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov Om videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens 7 FE-lovens 7 om videregivelse af oplysninger indeholder i stk. 1 en bestemmelse om, at FE kan videregive oplysninger til Politiets Efterretningstjeneste (PET), hvis videregivelsen kan have betyd ning for varetagelsen af tjenesternes opgaver. Denne vide adgang til videregivelse af oplys ninger til PET er begrundet i de to efterretningstjenesters nært forbundne arbejdsområder. Efter bestemmelsens stk. 2, kan FE videregive personoplysninger om en i Danmark hjem mehørende fysisk person til andre danske forvaltnings myndigheder (end

15 TILSYNETS FOKUSOMRÅDER I

16 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 14 Under hensyn til de alvorlige konsekvenser for de registrerede, der efter omstændighederne vil kunne være forbundet med videregivelse af oplysninger, suppleres betingelserne for videregivelse i lovens 7, stk. 2 og 3, af en betingelse i stk. 4, hvorefter FEs videregivelse af oplysninger efter stk. 2 og 3 kun kan ske, hvis vide regivelsen efter en konkret vurdering må anses for forsvarlig. PET), private, udenlandske myn dighe der og internationale organisationer, hvis betingelserne for intern behandling i FE-lovens 4 er op fyldt. Videregivelse af følsomme personoplysninger som omhandlet i persondatalovens 7, stk. 1, og 8, stk. 1, kan dog kun ske, hvis betingelserne i persondatalovens 8, stk. 2, tillige er opfyldt. Dette indebærer, at oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs el ler filoso fisk overbevisning, fagfore ningsmæssige tilhørsforhold, helbredsmæssige eller seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold kun må vide regives, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen, 2) videregi velsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interes ser, der begrunder hemmelig holdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, 3) vide regivel sen er nødvendig for udførel sen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørel se, som myndigheden skal træffe, eller 4) hvis videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en per sons eller virksomheds opgaver for det offentlige. For FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer til andre danske forvaltningsmyndig heder (end PET), private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer, gælder efter lovens 7, stk. 3, at betingelserne for intern behandling i lovens 5 skal være op fyldt. Under hensyn til de alvorlige konsekvenser for de registrerede, der efter omstændighederne vil kunne være forbundet med videregivelse af oplysninger, suppleres betingelserne for videregivelse i lovens 7, stk. 2 og 3, af en betingelse i stk. 4, hvorefter FEs videregivelse af oplysninger efter stk. 2 og 3 kun kan ske, hvis vide regivelsen efter en konkret vurdering må anses for forsvarlig. Af lovforslagets bemærkninger til 7, stk. 4, fremgår, at denne afgørelse skal træffes efter en kon kret afvejning af samtlige fore liggende omstændigheder. I afvejningen må navnlig indgå det nær mere indhold af oplysningerne, for målet med videregivelsen og en vurdering af den skadevirk ning, som en videregivelse vurderes at kunne få for den, som oplysningerne vedrører. Forsvarlig hedsvurderingen kan falde forskelligt ud, alt efter om videregivelse skal ske til en anden dansk for valt ningsmyndighed, en privat person eller organisation, en udenlandsk myndighed eller en interna tio nal organisation. Ved videregivelse til udenlandske myndigheder vil det kunne indgå i vurderingen, om videre givelsen af personoplysningerne sker med henblik på at forebygge og efterforske alvorlig international kri minalitet, som også Danmark har en væsentlig interesse i at bekæmpe. Også forhol dene i det eventuelle modtagerland må indgå i vurderingen. Det forudsættes, at bestem melsen om videregivelse suppleres af regler af processuel ka rakter fastsat administrativt, som, i lig hed med hvad der tidligere fulgte af FEs interne retningslinjer om bl.a. samarbejdet med uden land ske efter retningstjenester,

17 TILSYNETS FOKUSOMRÅDER I skal omfatte klare bestemmelser om betingelserne for videregivelse af person identificerbare oplysninger til udenlandske samarbejdspartnere. Tilsynet vil have mulighed for at påse FEs overholdelse af disse regler Om lovlig politisk virksomhed, jf. FE-lovens 8 FE-lovens 8 om lovlig politisk virksomhed indeholder i stk. 1 en bestemmelse om, at en i Dan mark hjemmehørende fysisk persons deltagelse i lovlig politisk virksomhed ikke i sig selv kan be grunde, at FE behandler oplysninger om den pågældende. Af stk. 2 fremgår, at bestemmelsen i stk. 1 dog ikke afskærer FE fra at behandle oplysninger om en persons politiske virksomhed med hen blik på at afklare, om virksomheden er lovlig. Ifølge stk. 3 afskærer bestemmelsen i stk. 1 heller ikke FE fra ved behandlingen af oplysninger om politiske foreninger og organisationer at medtage oplysninger om, hvem der udgør ledelsen. I lovforslagets bemærkninger til 8 hedder det om politisk virksom hed, at der hermed overordnet må forstås enhver aktivitet, der beskæftiger sig med sty relse og på virkning af eksisterende samfund og samfundsforhold, og at politisk virksomhed ikke alene omfat ter ytringer, men også andre former for politiske tilkendegivelser, f.eks. deltagelse i politiske demonstrationer. Forbuddet mod at behandle oplysninger om udøvelse af lovlig politisk virksomhed er ikke absolut. Dette er tilkendegivet med formuleringen ikke i sig selv. FE kan således behandle oplysninger om en persons lovlige politiske virksomhed, når andre forhold bevirker, at en person er genstand for tjenestens interesse. Er den pågældende allerede i søgelyset i forbindelse med FEs opgavevareta gelse, kan FE tillige behandle oplysninger om den pågældendes lovlige politiske virksomhed, hvis en sådan oplysning er relevant for undersøgelsen. Der kan f.eks. være tale om, at en person benytter udøvelse af politisk virksomhed som påskud for at planlægge, forberede eller udføre spionage, ter rorisme eller voldelig ekstremistisk virksomhed rettet mod forsvaret. FE skal således i hvert enkelt tilfælde foretage en vurdering af, om behandling af oplysninger om lovlig politisk virksomhed er begrundet i andre for hold end selve udøvelsen af denne virksomhed, og en sådan vurdering vil nød vendigvis bero på et skøn. Efter bestemmelsens stk. 2 kan FE som led i sine undersøgelser behandle personoplysninger om en persons politiske virke med henblik på at afklare, om virksomheden er lovlig eller ulovlig. Viser undersøgelserne, at virksomheden er lovlig, skal personoplysningerne slettes. Tilsynet kan påse, at bestemmelsen i stk. 2 ikke misbruges til at omgå forbuddet i stk. 1 og dermed, at FEs undersøgelser af, om en politisk virksomhed er lovlig, sker på en forsvarlig og rimelig måde og med respekt af formålet bag forbudsreglen. Det fremgår af bestemmelsens stk. 3, at FE i sager om politiske foreninger og organisationer kan medtage oplysninger om, hvem der udgør ledelsen. Forbuddet i bestemmelsens stk. 1 mod behand ling af oplysninger om lovlig politisk virksomhed omfatter ikke behandling af oplysninger om juri diske personer. Lovens almindelige regler for behandling af oplysninger om juridiske personer gæl der imidlertid for en sådan behandling af oplysninger. Oplysninger om ledelsen omfatter kun identifikationsoplysninger om de pågældende ledende med lemmer, der i relation til en politisk forening f.eks. er hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsud valgsmedlemmer, ministre, folketingsmedlemmer, medlemmer af Europa Parlamentet, regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer. Uden for denne kategori falder menige partimedlemmer, stillere, delegerede samt deltagere i seminarer, deputationer og vælgermøder. Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i stk. 3 vil det være en central opgave for tilsy net at sikre, at en persons lovlige politiske virksomhed i form af deltagelse som ledende medlem i en politisk organisation eller forening kun behandles i det omfang, det må anses for nødvendigt for en meningsfuld behandling af oplysninger om organisatio nen eller foreningen. 3.2 Tilsynets kontrol vedrørende tilvejebringelse og intern behandling af oplysninger samt lovlig politisk virksomhed Med henblik på kontrol af FEs overholdelse af reglerne om indsamling og indhentning af oplysnin ger, jf. FE-lovens 3, om intern behandling af oplysninger, jf. FE-lovens 4-6 og persondata lo vens 5, stk. 5, og lovlig politisk virksomhed, jf. FE-lovens 8, har tilsynet foretaget 3 stikprøvekontrol i FEs elektroniske sags- og dokumentationssystemer vedrørende sa ger og op lysninger om i Dan mark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, og 3 stikprøvekontrol i FEs fysiske arkiv over oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske perso ner.

18 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 16 I FEs elektroniske sags- og dokumentationssystemer med tilhørende udvalgte analyseværktøjer m.m. udtrak tilsynet en stikprøve på et forholdsmæssigt stort antal sa ger og oplysninger om i Dan mark hjemmehørende fysiske og juridiske per soner oprettet i 2013 og FE behandler, herunder opbevarer, oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i forskellige it-systemer, og det er ressourcekrævende at afdække alle oplysninger, som tjenesten måtte behandle om en given person. I forbindelse med stikprøvekon trollen tilveje bragte og gennemgik sekretariatet udvalgte søgbare oplysninger vedrø rende de udtrukne personer og anmodede derpå efter en konkret vurde ring FE om uddybende bemærk nin ger. På dette grundlag blev re sultatet af stikprøven forelagt tilsy net, som herefter besluttede, om hver enkelt oplysning var til strækkelig belyst, eller om der var behov for indhentelse af yderligere oplysninger eller nærmere drøftelser med tjenesten. I relation til totredjedele af de udtagne sager og oplysninger havde sekretariatet spørgsmål til og/eller drøf telser med tje nesten, herunder om grundlaget for konkrete behandlinger af oplys ninger om i Danmark hjemmehø rende personer, om indhentning af rådata, om indhentnings- og arbejds metoder og om tjenestens samarbejde med PET. I et enkelt tilfælde resulterede tilsynets spørgs mål i, at FE erklærede sig enig i at slette en enkelt oplysning om en i Danmark hjemmehø rende fysisk per son.!! Tilsynets bemærkninger Stikprøvekontrollerne viste, at FE i samtlige kontrollerede oplysninger om i Danmark hjemme høren de personer overholdt FE-lovens bestemmelser om tilvejebringelse og intern be hand ling af oplys ninger og om lovlig politisk virksomhed. Tilsynets uddybende spørgsmål til FE var i nogen grad præget af, at tilsynet befandt sig i en etable ringsfase med behov for at tilegne sig fornøden viden om tjenestens arbejdsmetoder og forskellige it-systemer. Andre spørgsmål var imidlertid foranlediget af, at tjenestens grundlag for en given ind hentning eller intern behandling af oplysninger ikke var dokumenteret på den pågældende sag eller oplysning. Tilsynets spørgsmål blev i alle tilfælde besvaret på til fredsstillende vis og blev om nød vendigt fulgt op med en nærmere redegørelse, og i samtlige udtagne sager og oplysninger doku menterede FE, at der forelå det fornød ne grundlag for behandling af oplysningerne. 3.3 Tilsynets kontrol vedrørende videregivelse af oplysninger Med henblik på kontrol af FEs overholdelse af bestemmelserne om videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens 7, har tilsynet foretaget stikprøvekontrol vedrørende FEs videregivelser af oplysninger om i Danmark hjemmehøren de fysiske og juridiske personer til PET, fuldstændig kontrol af FEs videregivelser af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysi ske og juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere. Stikprøvekontrol vedrørende FEs videregivelser af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysi ske og juridiske per soner til PET Sekretariatet gennemgik oplysninger i tilfældigt udvalgte sager oprettet i 2013 og 2014 og sammen holdt disse med resultat af søgninger i tjenestens øvrige oplysninger. Efter en kon kret vurdering anmodede sekretariatet FE om uddybende bemærkninger, hvorefter op lysningerne blev forelagt tilsynet, som herefter besluttede, om oplysningerne i de ud valgte sager var tilstrækkelig belyst, eller om der var behov for indhentelse af yderlige re oplysninger eller nær mere drøftelser med tjenesten. Fuldstændig kontrol af FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere I 2014 foretog sekretariatet løbende en fuldstændig kontrol af FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer til udenlandske samarbejdspartnere. Det dre jede sig om i alt 72 dokumenter om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, som var videregivet til en række udenlandske samarbejdspartnere. Hovedparten af oplysningerne relaterede sig til terrorisme, herunder beskyttel se af potentielle ofre for terrorisme i udlandet. Herudover vedrørte oplysningerne han del med pro dukter, der kunne anvendes til fremstilling af masseødelæggelsesvåben. Det fremgår af sagerne, at FE i alle tilfælde havde koordineret videregivelsen med PET. Efter en konkret vurdering, herunder om videregivelsen konkret måtte anses for forsvarlig, anmo dede sekretariatet successivt FE om uddybende bemærkninger, hvorefter oplysnin gerne på måned lige møder blev fore lagt tilsynet, som besluttede, om de en kelte videregivelser var til-

19 Stikprøvekontrollerne viste, at FE i samtlige kontrollerede oplysninger om i Danmark hjemme høren de personer overholdt FE-lovens bestemmelser om tilvejebringelse og intern be hand ling af oplys ninger og om lovlig politisk virksomhed. 17

20 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 18 strækkelig be lyst, eller om der var behov for indhentelse af yderligere oplysninger eller nærmere drøftelser med tjenesten. Tilsynets kontrol viste, at i 12 tilfælde var oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske eller juridiske personer videregivet til udenlandske samarbejdspartnere, uden at der forinden var indhen tet juridisk godkendelse heraf som foreskrevet i tjenestens interne retningslinjer. FE blev samtidig med tilsynets kontrol opmærksom på problemet og foretog ef terfølgende juridisk vurde ring og god kendelse af videregivelserne med tilbagevirkende kraft. Til synet fandt, at vide regivelsen af oplys ninger om i Danmark hjemmehørende personer i alle 12 tilfælde var sket under iagttagelse af FE-lovens bestemmelser herom.!! Tilsynets bemærkninger Stikprøvekontrollen vedrørende FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer til PET viste, at FEs videregivelse i alle tilfælde overholdt FE-lovens bestemmelse herom. Stikprøvekontrollen gav samtidig tilsynet indsigt i omfanget af og metoden for videregivelse af op lysninger fra FE til PET samt i de specifikke samarbejdsmetoder tje nesterne imellem. Tilsynets fuldstændige kontrol vedrørende FEs videregivelser af oplysninger om i Danmark hjem mehørende personer til udenlandske samarbejdspartnere viste, at videregivelserne i alle tilfælde var sket i overensstemmelse med FE-lovens bestemmelser herom, men at der i 12 tilfælde ikke forelå forudgående juridisk godkendelse heraf som foreskrevet i tjenestens interne retningslinjer. Det er tilsynets vurdering, at FE har foretaget det fornødne til imødegåelse af fremtidig tilsidesættelse heraf. 3.4 Implementering af FE-loven Betænkning nr om PET og FE, der har dannet grundlag for lovene om de to efterretnings tje nester, blev afgivet i februar 2012, og Forsvarsministeriets forslag til FE-loven blev fremsat i fe bruar 2013 og vedtaget i juni samme år med ikrafttræden den 1. januar På baggrund af betænkningen og forslaget til FE-loven igangsatte FE forud for lovens ikrafttræden projekter, som havde til formål at sikre, at FE blev i stand til at implementere de nye regler. Det drejede sig navnlig om udstedelse af nye interne retningslinjer, som var sat i værk ved lo vens ikrafttræden, undervisning af alle medarbejdere i FE-loven tilpasset den enkelte medarbejders be hov for kendskab hertil samt udvikling af nye it-systemer herunder af betydning for tjenestens egenkontrol. FE har endvidere indgået skriftlige aftaler med udenlandske samarbejdspartnere om ud veksling af rådata for at få de pågældendes erklæring om at ville håndtere data i overens stemmel se med dansk lovgivning og internationale konventioner. FEs orientering af tilsynet Det følger af lovforslagets bemærkninger til FE-loven, at FE løbende skal orientere tilsynet om an vendelsen af en række bestemmelser i loven. FE skal således orientere tilsynet om: tjenestens beslutninger i medfør af lovens 6, stk. 3, om at undlade at slette oplysninger, som har nået slettefristen på 15 år i bestemmelsens stk. 1 og 2, alle væsentlige spørgsmål vedrørende tjenestens behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, og nye administrative retningslinjer, som udstedes i medfør af lovens 1, stk. 5, 4, stk. 3, og 5, stk. 3. Tilsynet har modtaget FEs nye interne retningslinjer blandt andet om tilvejebringelse, intern be handling og videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske perso ner, som var sat i værk ved lovens ikrafttræden. Tilsynet er endvidere løbende blevet orienteret om væ sentlige spørgsmål angående FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysi ske og juridiske personer.!! Tilsynets bemærkninger På baggrund af tilsynets kontroller med FE og tjenestens rettidige udarbejdelse af inter ne retnings linjer og tilrettelæggelse af procedurer i overensstemmelse hermed er det tilsynets vurde ring, at FE har haft betydelig fokus på at sikre implementeringen af FE-loven. 3.5 Anmodninger om indsigt, jf. FE-lovens 9 og 10 FE-lovens 9 og 10 om indsigt Det følger FE-lovens 9, at en fysisk eller juridiske person ikke har ret til indsigt i oplysninger, som FE behandler om vedkommende, eller ret til indsigt i, hvorvidt tjenesten

21 TILSYNETS FOKUSOMRÅDER I behandler oplys ninger om vedkommende. Hvis særlige forhold taler herfor, kan FE dog give hel eller delvis ind sigt i så danne oplysninger. Efter FE-lovens 10 kan en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person anmode tilsynet om at undersøge, hvorvidt FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sik rer, at dette ikke er tilfæl det, og giver herefter den pågældende meddelelse herom. Hvis særlige for hold taler herfor, kan til synet pålægge tjenesten at give hel eller delvis indsigt i oplysninger som nævnt i 9. Med FE-lovens 10 er således etableret en indirekte indsigtsordning, hvorefter tilsynet som led i sin kontrol med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer efter anmodning fra en sådan person tillige skal undersøge, om tjenesten uberettiget be handler oplysninger om vedkommende. Tilsynet kan som led i denne indsigtsordning blandt andet pålægge FE at slette op lysninger, som FE efter tilsynets opfattelse behandler med urette. Til synet sikrer, at FE ikke uberettiget be handler oplysninger om den pågældende, og giver herefter ved kommende meddelelse herom. Af lovforslagets be mærkninger til bestemmelsen fremgår imid lertid, at det af medde lelsen alene skal kunne udledes, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om den pågældende. Det skal således ikke fremgå eller kunne udledes, om der ikke behandles eller har været behandlet oplysnin ger, om der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, eller om der berettiget behandles oplysninger. En person, der har fået meddelelse fra tilsynet efter FE-lovens 10, har efter bestemmelsen ikke krav på en ny meddelelse før 6 måneder efter seneste meddelelse. Tilsynets behandling af anmodninger Når en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person anmoder tilsynet om at undersøge, hvorvidt FE uberettiget be handler oplys ninger om den pågældende, foretager sekretariatet en under søgelse heraf hos FE, hvor tilsynet har adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betyd ning for tilsy nets virksomhed. Det kan være både ressourcekrævende og kompliceret at afdække alle oplysninger, som FE måtte behandle om en person, men sekretariatet bestræber sig på at udfinde alle oplysnin ger, som FE måtte behandle om en person, der anmoder om indirekte indsigt. Med hen blik på at skabe størst mulig sikkerhed for, at alle oplysninger om vedkommende er udfundet, an moder se kretariatet ef terfølgende FE om at undersøge, hvorvidt tjenesten måtte behandle yderligere oplysninger om den pågældende. Når undersøgelserne er tilendebragt, vurderer tilsynet, om FE efter tilsynets opfattel se uberettiget behandler oplysninger om den pågældende person. Finder tilsynet, at dette er tilfæl det, pålægger tilsynet FE at slette sådanne oplysninger. Når tilsynet har sikret, at der herefter ikke læn gere uberet tiget behandles oplysninger om den pågældende, besvarer tilsynet henvendelsen. I de tilfælde, hvor tilsynet fra en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person modtager en anmodning efter lovens 9 om indsigt i oplysninger, som FE behandler om vedkommende, eller indsigt i, om tjene sten behandler oplysninger om ved kommende, foretager sekretariatet en undersø gel se af, hvilke oplysninger FE måtte be handle om den pågældende, ligesom FEs bemærkninger indhentes, inden tilsynet træffer afgørelse efter be stemmelsen. Modtagne anmodninger og sagsbehandlingstid I 2014 modtog tilsynet fra ni i Danmark hjemmehørende fysiske eller juridiske personer anmodnin ger om at undersøge, om FE uberettiget behandlede oplysninger om dem. I ingen af til fældene fandt tilsynet, at dette var tilfældet. Én anmodning om indirekte indsigt er endnu ikke færdigbehandlet. Af de ni anmodninger indeholdt to tillige anmodninger om hel eller delvis indsigt i oplysninger, som FE behandler om vedkommende, eller ind sigt i, om FE behand ler oplysninger om vedkom mende. I begge tilfælde fandt tilsynet, at der ikke forelå særlige for hold, som kunne begrunde et pålæg til tjenesten om at give den ønskede ind sigt, og anmodningerne blev derfor ikke imødekom met. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af de otte færdigbehandlede anmodninger var 83 dage, hvoraf 14 dage udgjorde sagsbehandlings tid hos FE. Tilsynet tilstræber at besvare anmodningerne om indsigt så hurtigt som muligt, men da under søgel serne som nævnt både kan være ressourcekrævende og komplicerede, og da resultatet heraf fore lægges FE, inden tilsynet på et månedligt møde træffer afgørelse om spørgsmålene, kan sagsbehandlingstiden næppe forventes væsentligt nedbragt i 2015.

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 1 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 2 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerhed Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 3332 5580

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere