Vejledningsforløb - Grundlagstekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningsforløb - Grundlagstekst"

Transkript

1

2 Vejledningsforløb - Grundlagstekst I denne tekst sammenlignes flere forskellige eksempler på vejledningsforløb med det formål at give et bud på en form for integreret model for vejledningsforløb. Med vejledningsforløb menes de arbejdsfaser, som en enkelt vejledning kan være inddelt i. I beskrivelserne af vejledningsforløbet forekommer der overlapninger og de forskellige kilder omtaler i vidt omfang sammenlignelige faser. Faserne vil fremover blive benævnt aftale, beskrivelse, problem, fordybelse og afklaring, løsninger og evaluering, da disse betegnelser er de oftest brugte betegnelser for den enkelte arbejdsfase i den litteratur, som er undersøgt og da de giver rimelig mening og skaber umiddelbar forståelse for de fleste af de adspurgte studerende. Der er en forholdsvis høj grad af konsensus om rækkefølgen i arbejdsfaserne, men det bør dog bemærkes, at flere af de undersøgte forfattere slår to eller flere af faserne sammen, ligesom flere taler om forskellige niveauer indenfor den enkelte arbejdsfase f.eks. Graugaard 1, der taler om et sagligt lag, et metodisk lag og et personligt lag indenfor fordybelsesfasen. En kort forklaring til de enkelte arbejdsfaser kunne lyde således: 1. Aftalen er den fase, hvor vejleder og vejledningssøgende etablerer en form for kontrakt om, hvordan vejledningen skal afvikles i praksis f.eks. aftaler om rammer, mål, forventninger til relationer mellem deltagerne samt problemdefinition. 2. Beskrivelsen er vejledningssøgendes fremlæggelse af sit problem f.eks. i form af en situationsbeskrivelse fra praksis. 3. Problem er vejleders og vejledningssøgendes fælles afgrænsning af, hvilket problem de ønsker at prioritere i vejledningen. 4. Fordybelse og afklaring er en analysefase, hvor vejleder og vejledningssøgende undersøger, analyserer og vurderer problemet fra forskellige perspektiver og med forskellige redskaber med det formål at opnå bedst mulig forståelse af problemet. 5. Løsninger er fasen, hvor vejleder og vejledningssøgende undersøger mulige handlingsmåder og deres konsekvenser. 6. Evaluering er afslutningsfasen, hvor vejleder og vejledningssøgende vurderer, hvordan vejledningsforløbet er gået. Ovenstående faser benævnes som sagt lidt forskelligt i de udvalgte kilder, hvilket ses i flg. skema: 1 Graugaard

3 6-dages kursus Kilder Andersen Bang og Heap Humle Løw Schwartz Aftale Aftale Etablere aftale Etablering af aftale Indgåelse af aftale Beskrivelse Beskrivelse Formidle information Fremlæggelse af problem Afklaringsfasen Beskriv situation Valg af problem Kernen Beslutning om problem Hvad problemet er Fordybelse og afklaring Hvad har situationen lært dig? Forståelse af problemerne Problemanalyse Undersøgelsesfasen Problem diskuteres kritisk Løsninger Valg af løsninger Mulige handlingsmåder Håndteringsfasen Handlemuligheder Evaluering Feedback Evaluering Evaluering og refleksion Evalueringsfasen Opsamling Man kan således med en vis rimelighed antyde, at der er en form for konsensus i flere danske vejledningsog supervisionsforfatteres opfattelse af arbejdsfaser i vejledningsforløbet. 2 Andersen Bang og Heap Humle Løw Schwartz

4 Vejledningsforløb - Grundlagstekst Fisken Med udgangspunkt i ovenstående arbejdsfaser i et vejledningsforløb er det forsøgt at konstruere en grafisk model, som dels indeholder faserne og dels forsøge at anskueliggøre, hvilke faser der er åbnende og udvidende i forhold til indhold og form i vejledningen, og hvilke der er lukkende og præciserende. Beskrivelsesfasen kan f.eks. starte med en afklaring og en forståelse af en situation bredt i så mange aspekter og perspektiver som muligt - for langsomt at glide over i en præcisering af, hvilket problem den vejledningssøgende præcist ønsker at fokusere på i vejledningen for derefter at åbne sig mod de mange tolkningsmuligheder i fordybelses- og afklaringsfasen osv. Denne grafiske model er blevet kaldt fisken, da modellen har en vis lighed med en fisk: Med arbejdsfaserne indsat ser det således ud: Aftale Beskrivel Valg af proble Fordybelse og afklaring Løsning Evaluerin 3

5 6-dages kursus Ideen er altså visuelt at anskueliggøre, at hvor trompetfisken er bred/tyk, vil vejlederen benytte sig af åbne og udvidende 7 spørgsmål med det formål at hjælpe den vejledningssøgende til nye perspektiver og muligheder, mens vejlederen i de snævre og lukkede områder (markeret med en cirkel) vil benytte lukkede og afgrænsende spørgsmål med det formål at hjælpe den vejledningssøgende til valg af afgrænsede problemer eller løsninger. Hvis vejlederen ikke blot bruger spørgsmål men også udtrykker sine egne perspektiver og synspunkter, vil han i de brede faser indskyde nye synspunkter og i de snævre faser komme med synspunkter, der kan gøre valget af problem eller løsning mere præcist. I skematisk form kunne dette se således ud: Aftale Beskrivelse Valg af problem Fordybelse og afklaring Løsninger Evaluering lukket åben lukket åben lukket åben Som det ses en skiftevis åben og lukket form, hvilket antyder en dialektisk tilgang. Konvergent og divergent erkendelse Denne dualisme 8 mellem det afgrænsende og det udvidende kan man også udtrykke gennem begreberne konvergent og divergent 9, som er hentet fra intelligensforskeren Guilfords matematisk-logiske strukturteori, Structure of Intellect-modellen: Konvergent erkendelse betegner en entydig erkendelse med en bestemt løsning opnået gennem fastlagte problemløsningsmetoder. Divergent erkendelse betegner modsat en flertydig erkendelse, kreativitet eller mangfoldighed, hvilket betyder muligheden for flere forskellige ikke fastlagte løsninger opnået gennem forskellige problemløsningsmetoder. I Guilfords tredimensionelle S.I.model, som består af 120 intellektuelle delfunktioner, er konvergent og divergent produktion placeret sammen med vurdering, hukommelse og kognition på dimensionen for operation, som i modellen kombineres med en produktdimension med 6 områder og en indholdsdimension med 5 områder. Selvom denne omfattende model har vist sig ikke at være specielt brugbar i praksis på grund af vanskeligheder ved at kombinere de mange delfunktioner, er de to begreber konvergent og divergent ganske brugbare i en vejledningssammenhæng, idet de betegner den skelnen, som ofte viser sig nødvendig i pædagogisk-psykologiske sammenhænge, mellem problemer med en rigtig løsning og problemer med flere mulige løsninger. Dette beskriver mere grundlæggende to forskellige videnskabssyn, 7 Metze og Nystrup 1995 bruger begreberne udvidende og afgrænsende gensvarsmodeller s Dualismen hævder, at alt værende skal forklares ud fra to klart adskilte og uafhængige grundprincipper (Lübcke 1983 s. 95) 9 Oprindelig er begreberne hentet fra geometriens betegnelser for to liniers retning mod samme eller flere punkter, som bl.a. bruges i de synsperceptuelle begreber om øjnenes bevægelser. 4

6 Vejledningsforløb - Grundlagstekst hvor vejledningen kan tage retning enten mod en reduktionistisk 10 refleksion, som søger mod et mål bl.a. gennem forenkling og en holistisk 11 refleksion, som søger mod flere forskellige mål bl.a. gennem kreativitet, mangfoldighed og udvidelsestænkning. Hvis man skulle placere konvergent-divergent-dualismen i tidligere nævnte skema ville det se således ud: Aftale Beskrivelse Valg af problem Fordybelse og afklaring Løsninger Evaluering konvergent divergent konvergent divergent konvergent divergent Perry s stadier for erkendelsesmæssig udvikling En lignende skelnen finder man i Perry s undersøgelse af studerendes erkendelsesmæssige udvikling, hvor han gennem semi-strukturerede interviews finder frem til tre hovedudviklingspositioner 12. Den første hovedposition, som indtages af nye studerende, er absolutistisk tænkning med én rigtig løsning og én absolut sandhed, hvilket også betyder, at den studerende ser læreren eller vejlederen som autoriteten. I den anden hovedposition har den studerende fået erfaring gennem flere oplevelser af modsætningsfyldte sandheder og indtager derfor en relativistisk holdning med mulighed for flere forskellige rigtige løsninger, hvilket kan udtrykkes som at alt er relativt og kontekstuelt. Disse to hovedfaser er, som det ses, identiske med Guilford s konvergent-divergent-dualisme, men Perry tilføjer en tredje hovedposition, som han kalder valg og engagement (Commitment 13 ), hvor den studerende blandt de mange muligheder vælger en løsning for at engagere sig i denne f.eks. uddannelse, job, børn, bosted osv., men det kan også være de helt eksistentielle valg f.eks. at livets mening er at hjælpe andre el.lign. I vejledningssituationen kan det ofte være af stor betydning sammen med den vejledte at klarlægge de forforståelser, som hun har om konvergente eller divergente løsninger og mål og dermed klarlægge, om hendes opfattelse står i modsætning til problemets erkendelsesmulighed. Ofte oplever vejlederen, at vejledningssøgende reflekterer reduktionistisk over problemer, der kræver divergente løsninger eller 10 Reduktion vil sige, at man vælger, hvordan man vil anskue det videnskabelige genstandsfelt for derefter at se bort fra andre aspekter ved det pågældende et eksempel herpå behaviorisme vælger at se bort fra bevidstheden for i stedet at koncentrere sig om adfærden. (Christensen 2002 s.30) 11 Holisme-teorier er karakteriseret ved at hævde at helheden er mere end summen af delene (Christensen 2002 s.88). I denne sammenhæng betegner det dog nærmere et syntese-synspunkt overfor et atomistisk eller et pluralistisk overfor et absolutistisk. 12 Perry opererer med tre underpositioner for hver hovedposition, altså i alt 9 underpositioner 13 Perry bruger begrebet Commitment og skriver om dette: In this study the term Commitment refers to an act, or ongoing activity relating a person as agent and chooser to aspects of his life in which he invests his energies, his care, and his identity Commitments require the courage of responsibility, and presuppose an acceptance of human limits, including the limits of reason."(perry 1970 s ). Oversættelsen til valg og engagement har jeg hentet fra Jacobsen 1999 s.117 5

7 6-dages kursus omvendt, problemer, hvor kun en konvergent løsning er mulig, bliver udsat for megen kreativitet og divergent tænkning. Litteraturliste Andersen, Ole D.; Petersson, Erling (1995): Kollegial supervision en håndbog. Kbh., Undervisningsministeriet. FoU-publ Bang, Susanne; Heap, Ken (1999): Skjulte ressourcer. Supervisionsgruppen og dens arbejdsmetoder. Kbh., Munksgaard. Christensen, Gerd (2002): Psykologiens videnskabsteori en introduktion. Roskilde, Roskilde Universitetsforlag. Graugaard, Hanne (1996) Supervision. I: Psykologisk pædagogisk Rådgivning, nr.3, 1996 s Humle, Anne-Suzette (1995): Samtalen til faglig og personlig udvikling: Kollegial supervision. I Humle, Anne- Suzette: Dialog der bygger bro. Schultz. s Jacobsen, Bo (1999): Den psykologiske udvikling hos studerende. I: Knudsen, Anne; Nejst Jensen, Carsten: Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Værløse, Villesø & Baltzer. Lübcke, Poul (1983): Politikkens filosofileksikon. København, Politikens Forlag. Løw, Ole (1998): Kollegial supervision i systemisk perspektiv. Århus, Århus Dag- og Aftenseminarium Metze, Erno; Nystrup, Jørgen (1995): Samtaletræning. Håndbog i præcis kommunikation. København, Socialpædagogisk Bibliotek. Perry, W. (1970): Forms of intellectual and ethical development in the college years. New York, Holt, Rinehart and Winston Schwartz, Ida (1998): Sparring. Faglig samtale og refleksion i pædagogisk praksis. Rapport finansieret af Udviklings- og forskningsfonden, BUPL & SL. 6

8

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere