Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde"

Transkript

1 Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at danskerne er deres løn værd. For hver arbejdstime skabes i gennemsnit 411 kr. i værdi i Danmark heraf går 251 kr. til lønomkostninger. Forskellen mellem løn og værditilvækst er dermed den næsthøjeste i EU, og gevinsten til arbejdsgiveren er dermed tilsvarende høj. I industrien og rengøringsbranchen er forskellen mellem løn og værdiskabelse Europas højeste. Danmark har et højere lønniveau end mange andre lande, men danske ansatte skaber også mere værdi per arbejdstime. Som det fremgår af figur 1, ligger Danmark meget højt, når vi sammenligner værditilvæksten per arbejdstime med resten af Europa. Forskellen på den værdi, der skabes i virksomhederne, og lønnen udbetalt til medarbejdere, er dermed stor i Danmark, hvilket er til gavn for de danske virksomheder. Danmark ligger nr. 2 i den gruppe af europæiske lande, som der er tilgængelige data for, og er kun overgået af Luxembourg. 1 FIGUR 1: VÆRDITILVÆKST PER ARBEJDSTIME OG 1 Idet Eurostat er ved at opdatere deres metode til opgørelse af BNP, mangler der aktuelle sammenlignelige data fra en række europæiske lande. Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Christian Gormsen, økonom E. Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Maj Baltzarsen, analytiker E.

2 Løn sammenlignet med den værdi, der skabes på arbejdspladsen I den danske debat fremhæves høje lønniveauer ofte som en hovedudfordring for det danske erhvervsliv. Når man skal vurdere, om lønniveauer er for høje, er det vigtigt at tage højde for, hvor meget værdi de ansatte skaber for virksomheden. I figur 1 er lønnen i hvert land stillet over for værditilvækst per arbejdstime : Værditilvæksten måler, hvor meget værdi en virksomheds varer eller tjenesteydelser kan sælges for, når de varer og tjenesteydelser, som virksomheden selv køber, fraregnes. Altså hvor meget værdi virksomhedens produktion tilfører i forhold til de varer, som virksomheden bruger i produktionen. Ved at dividere denne værditilvækst med antal arbejdstimer får vi et mål, som sætter lønnen i perspektiv: Hvor meget indtægt får virksomheden for hver time, der bliver arbejdet, og hvor meget af denne indtægt går til løn (inkl. pension Man kan ikke nødvendigvis sammenligne værditilvækst per arbejdstime på tværs af brancher. Andre produktionsfaktorer såsom maskiner bidrager ligeledes til produktionsværdien, og i nogle brancher f.eks. inden for olieboring er arbejdskraften ikke den primære faktor for virksomhedernes værdiskabelse. Desuden er det ikke kun mere produktive ansatte, som kan øge værditilvæksten. En høj værditilvækst kan afspejle, at de ansatte er meget produktive, men det kan også skyldes, at landets prisniveau er højt måske på grund af manglende konkurrence eller simpelthen, at landets indbyggere er rigere og derfor har mulighed for at efterspørge dyrere varer og tjenesteydelser. Set fra virksomheden såvel som de ansattes perspektiv er årsagen imidlertid ikke så vigtig: Hvis virksomheden får stor værdi ud af sine ansatte, er det naturligt, at de ansatte også får del i denne værdi. Danmark har Europas mest produktive industri I industrien viser billedet entydigt, at de ansatte er deres løn værd. Figur 2 viser de gennemsnitlige lønomkostninger per medarbejder i industrien over for industriens værditilvækst per arbejdstime. Sammenlignet med resten af Europa ligger den danske industri nr. 1. Den danske industri har både den højeste værditilvækst og den største forskel mellem lønninger og værditilvækst. For hver arbejdstime tilføjer danske industrivirksomheder i gennemsnit værdi for 464 kr., og selvom lønnen er Europas næsthøjeste, er værdiskabelsen i Danmark så høj, at der er 188 kr. tilbage, når lønnen er betalt. Både arbejdere og arbejdsgivere får dermed meget ud af den danske industriproduktion. 2

3 FIGUR 2: INDUSTRIENS VÆRDITILVÆKST PER ARBEJDSTIME OG Den store forskel mellem løn og værditilvækst indikerer en meget stærk konkurrenceevne i industrien. Forskellen mellem løn og værditilvækst er steget yderligere i 2013 til 282 kr. lønomkostninger per time og en værditilvækst per arbejdstime på 503 kr.. Den store forskel er positivt for virksomhedernes perspektiv, men ikke nødvendigvis ud fra et beskæftigelsesperspektiv. Mange industrijob er forsvundet siden Værditilvæksten per arbejdstime er dermed blandt andet steget, fordi antallet af arbejdstimer er faldet, og produktionen er effektiviseret. Samtidig har lønstigningerne siden 2008 været moderate, hvilket har bidraget til et øget gab mellem lønomkostninger og værditilvækst. Sammenlignet med andre lande ser der ud til, at der er rum for lønstigninger til de danske industriarbejdere. Særligt da afstanden mellem lønomkostninger og værditilvæksten er steget yderligere i 2013, og Danmark rykker yderligere fra de andre lande. 2 Det er godt for samfundet at have en høj værditilvækst, da det betyder, at virksomhederne skaber meget værdi. Den danske industri har stor eksport, og figur 2 peger på, at den danske industris konkurrenceevne er god. Det er dog ikke nødvendigvis positivt, at lønnen ikke følger med produktivitetsstigningerne. På kort sigt kan løntilbageholdenhed være en måde at forbedre konkurrenceevnen, men den skal omsættes til vækst og jobs, før det kommer samfundet til gode. Transport og lager ligger nr. 2 i Europa Figur 3 sammenligner transport og lager på tværs af Europa. Danmarks værditilvækst i transport og lager er med 378 kr. per arbejdstime den næsthøjeste i Europa og dermed kun knap 3 kr. lavere end i Belgien. Lønomkostningerne per time i Danmark er 244 kr., hvilket er lavere end Belgien og Luxembourg. Forskellen på værditilvækst og løn er også høj i Danmark, men overgås af Grækenland, Italien og Østrig på grund af betydeligt lavere lønninger. 2 Data for løn i Frankrig er endnu ikke tilgængeligt for 2013, derfor er data fra 2012 valgt. 3

4 FIGUR 3: TRANSPORTS VÆRDITILVÆKST PER ARBEJDSTIME OG Transportbranchen er et godt eksempel på, at lande kan være profitable for arbejdsgiverne på to måder. Enten kan man have lave lønninger og mellemhøj produktivitet, hvilket vi ser i Østrig, Grækenland, Italien og Tyskland, ellers kan man have høje lønninger og meget høj produktivitet, hvilket vi ser i Danmark og Belgien. For de ansatte er der ingen tvivl om, at den danske model er at foretrække. Selv i lavtlønsbrancher har Danmark rekord høj værditilvækst I hotel- og restaurationsbranchen ligger den danske værditilvækst også øverst med 378 kr. per time. I denne branche har Danmark altså den højeste værdiskabelse, og en stor del af denne værdi går til de ansatte. De danske lønninger er også de højeste (244 kr. i timen), og Danmark placerer sig i midten af Europa, hvis man sammenligner forskellen mellem løn og værdiskabelse. FIGUR 4: VÆRDITILVÆKST PER ARBEJDSTIME OG 4

5 Sammenlignet med andre brancher er lønningerne i hotel og restauration lave. Det gælder i alle lande også Danmark. Men lande som f.eks. Østrig, Belgien og Frankrig har betydeligt lavere lønninger end Danmark (mellem 69 og 36 kroner mindre i timen), selvom værditilvæksten er i samme størrelsesorden som for Danmark. Hoteller konkurrerer i nogen grad med udlandet om at skaffe turister, men højere danske lønninger ser ikke ud til at have givet problemer med jobskabelsen; branchen er en af de hurtigst voksende. Omregnet til fuldtidsstillinger beskæftiger hotel og restauration ansatte i 2013 mod i 1995, og der er ca flere ansatte end i Den største rengøringsbranche er Almindelig rengøring i bygninger, og branchens årsløn og værditilvækst per ansat (omregnet til fuld tid) per år er vist i figur Den danske værditilvækst er meget høj kun overgået af Norge. Samtidig er forskellen på løn og værditilvækst den højeste i Europa. Selvom de danske lønninger er højere end i de fleste europæiske lande, er de altså ikke høje sammenlignet med den værdi, der bliver skabt i rengøringsbranchen. FIGUR 5: VÆRDITILVÆKST PER ARBEJDSTIME OG 3 Eurostats BNP-data 4 Figur 5 er på baggrund af en anden datakilde, fordi rengøring ikke er opgjort separat i Eurostats BNP-data. Dette betyder, at vi ikke kan sammenligne lønomkostninger og værditilvækst per time. Vi må i stedet bruge månedsløn og værdiskabelse for en fuldtidsansat (tallene er baseret på en omregning af al arbejdstid til fuldtidsstillinger, se metodeafsnit sidst i notatet). 5

6 1000 kr. per år Årlig værditilvækst og årsløn per ansat (omregnet til fuldtidsansatte, inkl. udgifter til pension, medarbejdergoder, Datagrundlag: Strukturel virksomhedsstatistik fra Eurostat. Bygge og anlæg har høje lønninger og høj værditilvækst Figur 6 viser løn og værditilvækst fra bygge og anlæg. Sammenlignet med andre europæiske lande er den danske værditilvækst i bygge og anlæg høj dog en anelse lavere end i Frankrig og noget lavere end i Belgien. Lønnen er til gengæld Europas højeste og ligger noget tættere på værditilvæksten end i resten af Vesteuropa. En af årsagerne er formodentlig, at den danske bygge og anlægsbranche har ligget noget underdrejet siden boligboblen brast i 2007, og at værditilvæksten derfor er lav på grund af svigtende salg. 6

7 FIGUR 6: VÆRDITILVÆKST PER ARBEJDSTIME OG METODE Data i dette notat stammer fra Eurostats BNP opdelt på brancher. Værditilvækst per time er beregnet ved at dividere en branches samlede værditilvækst med branchens samlede opgjorte antal arbejdstimer for alle ansatte. Tilsvarende er lønnen beregnet ud fra hele branchens samlede udbetalinger til medarbejdere. Lønnen er altså gennemsnit for alle ansatte i en branche, uanset stilling, og inkluderer alle arbejdsgiveromkostninger: Løn, pension, sygesikring, ferie, etc. Idet Eurostat er ved at opdatere deres metode til opgørelse af BNP, mangler der aktuelle sammenlignelige data fra en række europæiske lande. For rengøring i figur 5 er brugt en anden datakilde og en lidt anden metode: Eurostats strukturelle virksomhedsstatistik. Den strukturelle virksomhedsstatistik indeholder imidlertid ikke oplysninger om antal arbejdstimer. Til gengæld er der opgørelser for antal ansatte omregnet til årsværk på fuld tid. (Dvs. tre deltidsansatte på halv tid bliver omregnet til halvanden ansat). Branchens samlede værditilvækst og løn (samme definition som ovenfor) bliver derfor divideret med antal årsværk i stedet. (Grafen viser derfor løn og værditilvækst per arbejdsår, ikke per arbejdstime). Den alternative metode introducerer en potentiel unøjagtighed: Da selvstændige ikke er inkluderet i denne optælling, kan et lands lønninger og værditilvækst per ansat blive systematisk overvurderet, hvis landet har flere selvstændige end andre lande. Dette er dog ikke tilfældet for Danmark. Tværtimod har den danske rengøringsbranche en lav andel af selvstændige sammenlignet med andre lande. Generelt har lande med større værditilvækst en tendens til at have færre selvstændige. Metoden undervurderer altså de viste forskelle i værditilvækst landene imellem. Vi har ikke opgørelser over, hvor meget de selvstændige arbejder, og vi kan derfor ikke præcist kvantificere korrektionerne. Men ud fra andelen af selvstændige ved vi hvilket fortegn, korrektionen har: Hvis det var muligt præcist at korrigere for selvstændiges arbejdstid, ville pointen om Danmarks høje værditilvækst blive forstærket. 7

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 6 3 Data og metode... 6 3.1 Fordele og ulemper ved de to datakilder...

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark

Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark Antallet af enmandsvirksomheder er i vækst i Danmark. Det kan umiddelbart lyde som en positiv udvikling, da iværksættere ofte bliver hyldet som vækst- og

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere