Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland"

Transkript

1 Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse Regionskontor & Infocenter

2 Grænsependling af stor værdi Grænsependlerne fra Tyskland skaber stor værdi for det danske samfund. I alt løfter de tyske grænsependlere dansk økonomi med 1,3 milliarder danske kroner årligt. Da pendlingen var på sit højeste, i 2008, bidrog de tysk bosiddende grænsependlere med 3,5 milliarder danske kroner til den danske værditilvækst. I alt har grænsependlerne skabt værdier på de danske arbejdspladser for 13 milliarder danske kroner i perioden Figur 1 Pendlerskabt bruttoværditilvækst per år, Hovedparten af værditilvæksten skabes i Sydjylland, hvor to tredjedele af grænsependlerne arbejder. I alt 1 milliard af de 1,3 milliarder skabes i Sydjylland. A n d r e s e n A n a l y s e Side 2

3 Figur 2 Pendlerskabt bruttoværditilvækst, 2012 fordelt på brancher 80 procent af grænsependlernes bidrag til den danske bruttoværditilvækst skabes i industrien, bygge-og anlægsvirksomheder samt handels- og transportvirksomhederne. Det skyldes, at hovedparten af grænsependlerne arbejder i disse brancher. Fakta om bruttoværditilvækst Den værdi som ansatte skaber på arbejdspladserne betegnes bruttoværditilvæksten. Bruttoværditilvæksten er værdien af virksomhedernes produktion fratrukket de omkostninger, virksomheden har til indkøb af råvarer og serviceydelser, der er brugt i produktionsprocessen. Værditilvæksten går til aflønning af medarbejderne, overskud af virksomheden samt produktionsskatter, der ikke er produktspecifikke. Når bruttoværditilvæksten opgøres per medarbejder, fås et mål på værdien af den produktion som en medarbejder i gennemsnit producerer. Værditilvæksten per medarbejder varierer betydeligt mellem erhvervene. I nogle erhverv, som for eksempel medicinalvareindustrien og finansiel virksomhed, er den meget høj, mens for eksempel hoteller og restauranter har en lav værditilvækst per medarbejder. Værditilvæksten varierer derfor også en del fra område til område afhængig af erhvervsstrukturen i området. I Danmark er bruttoværditilvæksten per beskæftiget omkring danske kroner i gennemsnit. A n d r e s e n A n a l y s e Side 3

4 Pendlingsudviklingen Den lavkonjunktur, som finanskrisen har sendt dansk økonomi ind i, mærkes også på grænsependlingen mellem Tyskland og Danmark. Grænsependlingen toppede i 2008, hvor opgørelser fra infocentreret i Region Sønderjylland-Schleswig viser, at personer pendlede til et job på den anden side af den dansk-tyske grænse. Siden da er antallet af pendlere faldet til personer. Pendlingsstrømmen er stærkere mod Danmark end mod Tyskland. Hovedparten af pendlerne pendler fra Tyskland til Danmark. I 2012 udgjorde grænsependlere bosiddende i Tyskland 86 procent af alle grænsependlere. Figur 3 grænsependlingen mellem Tyskland og Danmark, Pendlerstrømmen fra Tyskland til Danmark er bedre statistisk belyst end pendlerstrømmen den modsatte retning. Ved hjælp af statistik fra infocentreret i Region Sønderjylland-Schleswig er det muligt at fordele pendlerne på arbejdsstedskommune. Arbejdsmarkedsstyrelsens Jobindsats.dk er endnu en kilde til oplysninger om grænsependlere. Jobindsats.dk indeholder oplysninger om blandt nationalitet og branchetilhørsforhold for udenlandske statsborgere, der arbejder i Danmark, herunder grænsependlere. A n d r e s e n A n a l y s e Side 4

5 Pendlere fra Tyskland til Danmark To ud af tre grænsependlere fra Tyskland til Danmark pendler til en arbejdsplads i Sydjylland. Kun 14 procent af grænsependlerne pendler til Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland). Sydjyllands andel af grænsependlerne er steget fra 2008, hvor Sydjylland beskæftigede 41 procent af grænsependlerne fra Tyskland til at udgøre 67 procent i Denne udvikling afspejler, at grænsependlingen fra Tyskland til Sydjylland er langt mere stabil over tid end pendlingen fra Tyskland til de øvrige områder i Danmark. Især udviklingen i grænsependlingen fra Tyskland til Østjylland understreger denne udvikling. I 2008 var 30 procent af grænsependlerne beskæftiget i Østjylland. I 2012 var det tal faldet til 7 procent af grænsependlerne det er stort set samme antal, som er beskæftiget i Region Hovedstaden. Figur 4 Arbejdsstedsområde for grænsependlere fra Tyskland til Danmark, 2012 A n d r e s e n A n a l y s e Side 5

6 Figur 5 Arbejdsstedsområde for grænsependlere fra Tyskland til Danmark, 2008 De tre grænsenære kommuner, Aabenraa, Sønderborg og Tønder giver arbejde til godt halvdelen (48 procent) af alle grænsependlere fra Tyskland. Transporttiden spiller en stor rolle for pendlere, især når der er tale om daglig pendling. Hver fjerde pendler (27 procent) pendler til en arbejdsplads i Aabenraa kommune. Aabenraa kommune har en god tilgængelighed til og fra Tyskland via rute E45 og har et stort pendlingsopland lige syd for grænsen, hvor Flensburg med ca indbyggere er beliggende. A n d r e s e n A n a l y s e Side 6

7 Figur 6 Arbejdsstedskommune for grænsependlere fra Tyskland til Danmark, 2012 Grænsependlerne udgør en betydelig del af arbejdsstyrken i de kommuner, der ligger tættest på den dansk-tyske landegrænse. I Aabenraa kommune udgør grænsependlerne fra Tyskland 4 procent af de beskæftigede, mens de udgør 2 procent i Sønderborg kommune og 1,5 procent i Tønder. Til sammenligning kan nævnes, at øresundspendlerne udgør 2,2 procent (2010) af de beskæftigede i Københavns Kommune og 8,8 procent i Tårnby, der med Kastrup Lufthavn er en kommune, der altid har haft mange svenske ansatte. A n d r e s e n A n a l y s e Side 7

8 Figur 7 Grænsependlernes andel af beskæftigelsen, 2012 På baggrund af tal fra kan grænsependlernes branchetilhørsforhold afdækkes. En tredjedel af grænsependlerne arbejder i industrien, mens bygge-og anlægsindustrien og handel og transportvirksomheder er andre brancher, hvor der er mange grænsependlere ansat. Figur 8 Grænsependlerne fordelt på brancher, 2012 A n d r e s e n A n a l y s e Side 8

9 Der er stor variation i, hvor stor en andel af de beskæftigede, som grænsependlerne udgør i de forskellige brancher i Sydjylland. Råstofindvinding, der er en meget specialiseret og, målt i beskæftigelse, lille branche, har den største andel grænsependlere ansat, 5 procent. I industrivirksomhederne og i bygge- og anlægsbranchen udgør grænsependlerne henholdsvis 1,7 procent og 1,6 procent af de beskæftigede. I den offentlige sektor er andelen af grænsependlere meget lav et billede, der også ses i Øresundsregionen. Figur 9 Grænsependlernes andel af beskæftigelsen i Sydjylland, 2012 Metode Infocenteret i Region Sønderjylland-Schleswig har hvert år i november-december i perioden gennemført en rundspørge hos alle 98 danske kommuner. I rundspørgen afdækkes hvor mange grænsependlere, der er fra Tyskland til Danmark. Alle grænsependlere, som arbejder i Danmark, får en dokumentation for sygesikring (den såkaldte E 106 blanket) fra den danske kommune og det er dette tal, som kommunerne bliver spurgt om. Det kan ikke udelukkes, at kommunerne også har indberettet statsborgere fra andre EU-lande. Derfor er der som sikkerhed trukket 20 procent fra i skønnet. Det samme gør sig gældende for administrationsfejl og fejl i forbindelse med fremsendelsen, som ligeledes er indregnet med et fradrag på 20 procent. Antallet af pendlere med bopæl i Danmark er skønnet. Skønnet beror på den information, Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig får gennem den daglige rådgivning af grænsependlere, herunder den pendling, der er fra Danmark til Tyskland. I grundlaget for skønnet indgår endvidere informationer fra samarbejdet med og kontakten til grænsependlerforeningen for pendlere med bopæl i Danmark og beskæftigelse i Tyskland samt øvrige netværk. A n d r e s e n A n a l y s e Side 9

10 For at kunne beregne bruttoværditilvæksten af pendlingen over den dansk-tyske grænse, er det nødvendigt at omregne antallet af grænsependlere til fuldtidsbeskæftigede. Det skyldes, at bruttoværditilvæksten per beskæftiget er opgjort som bruttoværditilvæksten per fuldtidsbeskæftiget. Jobindsats.dk opgør grænsependlerne både som antal personer og antal fuldtidsbeskæftigede. Disse oplysninger er brugt til at beregne en beskæftigelsesgrad for grænsependlere fra Tyskland til Danmark. Denne beskæftigelsesgrad er siden ganget på antallet af grænsependlere fra infocentrerets statistik for at få beregnet antal fuldtidsansatte. Beskæftigelsesgraden for grænsependlerne er omkring 50 procent. Der kan være mange årsager til at beskæftigelsesgraden er under én. I nationalregnskabsterminologi er en fuldtidsbeskæftiget en person, der arbejder fuldtid og har arbejdet fuldtid hele året. Deltidsarbejde er naturligvis én forklaring på, at beskæftigelsesgraden er under én. En anden forklaring er, at medarbejderen har påbegyndt sin ansættelse i løbet af kalenderåret eller på tilsvarende måde, at ansættelsen er ophørt i løbet af et kalenderår. Der beregnes en nettostrøm af grænsependlere ved at trække antal fuldtidsbeskæftigede grænsependlere fra Danmark til Tyskland fra antal fuldtidsbeskæftigede grænsependlere fra Tyskland til Danmark. Dette sker ud fra en betragtning om, at de grænsependlere, der pendler fra Danmark til Tyskland, i stedet for at være beskæftiget i Tyskland kunne være beskæftiget i Danmark. Dette ville til gengæld betyde, at der var plads til tilsvarende færre antal pendlere fra Tyskland til Danmark på det danske arbejdsmarked. I praksis må det formodes, at grænsependlerne skaber en værdi for deres arbejdsgiver, der er en smule højere end de ville gøre hos en arbejdsgiver i hjemlandet, hvilket motiverer til pendling og kan betale de ekstra omkostninger i form af længere transporttid og højere rejseomkostninger. Der findes dog ingen empiriske undersøgelser af denne merværdi ved pendlingen, hvorfor den af konservative grunde sættes lig nul i disse beregninger. Kilden til bruttoværditilvækst per beskæftiget er det danske nationalregnskab, der udarbejdes af Danmarks Statistik 1 efter internationale standarder. Bruttoværditilvækst og antal fuldtidsbeskæftigede er fordelt på landsdele og brancher På baggrund af disse tal beregnes bruttoværditilvæksten per beskæftiget og dette tal ganges på nettostrømmen af grænsependlere. 1 A n d r e s e n A n a l y s e Side 10

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN

DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN MANDAG D. 16. FEBRUAR 215 KL. 1.-15. KONCERTSALEN ALSION SØNDERBORG DANSK-TYSK MINISTERKONFERENCE DEBATOPLÆG DANSK-TYSKE KONFERENCE

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport 2013

Arbejdsmarkedsrapport 2013 Arbejdsmarkedsrapport 2013 1 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Tyskland... 3 1.1 Arbejdsløshedstal og -procenter i Tyskland... 3 1.2 Arbejdsløshedstal og -procenter... 4 1.3 Erhvervsaktive modtagere af Arbeitslosengeld

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport 1. halvår 2014

Arbejdsmarkedsrapport 1. halvår 2014 Arbejdsmarkedsrapport 1. halvår 2014 1 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Tyskland... 3 1.1. Arbejdsløshedstal og -procenter i Tyskland... 3 1.2. Arbejdsløshedstal og -procenter... 4 1.3. Erhvervsaktive modtagere

Læs mere

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

2013 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen. Analysenotat

2013 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen. Analysenotat 213 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen i København Analysenotat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3 2.1. INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...4 3. BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSSTRUKTUREN

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere