MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer

2 PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks Aarhus C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

3 INDHOLD 1 Indledning Metode Vurderingsgrundlag Tværgående pædagogiske problemstillinger Fleksibilitet Fællesrum og plads AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) og specialundervisning IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi) og mediatek Faglokaler Lærerforberedelse og mødelokaler Tværgående bygningsmæssige problemstillinger Indeklima Økonomisk oversigt Oversigt over renoveringsforslag inden for de næste 5 år Oversigt over pædagogiske/fysiske ønsker Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet

4 1 INDLEDNING Denne rapport samler op på de 15 skolebesøg som konsortiet 1 gennemførte i oktober og november 2011 ud fra hvilke en række interessante fællestræk og variationer i skolevæsnet i Vesthimmerlands Kommune blev identificeret. Både i forhold til skolernes bygningsmæssige rammer, men også i forhold til de pædagogiske tilgange som skolerne anvender. Rapporten præsenterer disse fællestræk og variationer tematisk ud fra, hvad der karakteriserer den moderne og inkluderende skole. Ambitionen med rapporten er dermed at give input til, på hvilke områder skolerne i Vesthimmerlands Kommune er godt med, og hvor der bør prioriteres fremover. Ved at sammenholde de pædagogiske ambitioner og visioner med de bygningsmæssige rammer giver rapporten et overordnet billede af, hvilke ressourcer og investeringer det kræver at sikre, at skolevæsnet i Vesthimmerlands Kommune kan komme til at leve op til principperne bag den moderne skole. Sammenholdt med de skolespecifikke rapporter udgør denne rapport dermed en masterplan for skolevæsnet i Vesthimmerlands Kommune. 1.1 Metode Det centrale element i dataindsamlingen er casebesøg på de 15 besøgte skoler i Vesthimmerlands Kommune. Ved alle besøg deltog fra konsortiet en bygningsfagkyndig, en pædagogisk konsulent samt en referent. Casebesøgene fulgte den samme skabelon: Indledende samtale med skoleledelsen og udvalgte lærere samt evt. repræsentanter for SFO/LBO, forældrebestyrelse og servicemedarbejdere Rundtur på skolen med fokus på bygningernes overordnede fysiske tilstand og pædagogiske udnyttelsesmuligheder Opsamlende samtale om skolens væsentligste udfordringer og ønsker med udgangspunkt i de fysiske rammer og de pædagogiske visioner Inden besøgene havde skolerne haft en visionsproces, med inddragelse af lærere, forældre og elever. Skoleledernes afsæt for dette arbejde var en fælles inspirationseftermiddag med input om selve processen, krav til den moderne skole samt visionsarbejde. På skolebesøgene var der en række temaer der gik igen, men fælles for besøgene har været, at det er skolerne selv der i høj grad har bragt emner på banen. Det giver udfordringer i forhold til at sammenligne stringent på tværs mellem 1 Konsortiet består af NIRAS A/S og Konsulent Henning Ladefoged Jeppesen samt N. Krogh Madsen A/S som underleverandører til NIRAS A/S Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 1

5 skolerne. Dette betyder, at de tværgående afsnit der følger umiddelbart herefter giver et billede på en række tendenser og tegner et overordnet billede af både den pædagogiske og bygningsmæssige tilstand, mens nuancerne er flere i rapporterne fra de enkelte skoler. Samlet set er de tendenser der beskrives i de følgende afsnit og skolerapporterne baseret på samtaler med skolelederne, lærerne, servicemedarbejderne, SFO/LBO-personalet og forældrebestyrelsesmedlemmer samt i enkelte tilfælde også skolernes elever. Derudover er de beskrevne tendenser baseret på konsulenternes og de bygningssagkyndiges observationer under besøgene og på skolernes visioner som blev tilsendt NIRAS forud for hvert besøg. Med lidt andre ord kan man sige at der er tre principper der mødes i afrapporteringen: Visioner og ønsker fra praksis De bygningssagkyndiges og konsulenternes observationer Teoretiske principper jf. næste afsnit 1.2 Vurderingsgrundlag Som standard i forhold til at vurdere, om udvidelsesønsker er rimelige og nødvendige eller ikke, har vi brugt et nøgletal fra nyere skole- og SFO-byggeri på 12 m 2 pr elev. Da gamle skoler ikke kan udnytte pladsen så optimalt, som det kan ske ved nybyggeri, har vi sat nøgletallet til 15 m 2 for normalundervisning i vores vurderinger. De skoler, der varetager specialundervisningsopgaver, har behov for et større antal m 2 /elev, ligesom der lokalt kan være bygningsforhold, der gør, at et stort antal m 2 slet ikke kan udnyttes, da der er tale om bruttotal, dvs. inklusiv kælder, gangarealer mv.. Tallene nedenfor skal derfor tages med disse forbehold, ligesom tallene nogle steder dækker børnehavedelen også, mens disse tal andre steder ikke indgår. Variationerne fremgår af noterne. I konsulenternes og de bygningssagkyndiges vurdering har tallene således alene været brugt til at af- eller bekræfte den vurdering, skolebesøg og samtaler gav. Tabel 1. Skolernes antal bruttokvadratmeter i alt inkl. og ekskl. børnehave samt m²/elev (ekskl. børnehave) Brutto m 2 i alt inkl. børnehave Brutto m 2 i alt ekskl. børnehave Elevtal m 2 /elev Blære Skole ,1 Farsø Skole 1) ,1 Gedsted Skole 2) ,7 Hornum Skole ,2 Løgstør Skole 3) ,8 Overlade Skole 4) ,2 Ranum Skole 5) ,8 Strandby Skole ,8 Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 2

6 Brutto m 2 i alt inkl. børnehave Brutto m 2 i alt ekskl. børnehave Elevtal m 2 /elev Toppedals Skole ,1 Ullits Skole ,5 V. Hornum Skole ,0 Vestrup Skole ,3 Østermarkskolen. 6) ,4 Aalestrup Skole ,9 Aars Skole. 7) ,1 1) SFO er her opdelt på tre adresser, og arealer er ikke opmålt 2) Der er kælder under skolen, men arealer er ikke opmålt. SFO er beliggende på anden adresse, og arealer er ikke opmålt 3) Der er kælder under dele af skolen, og arealer er ikke opmålt. Løgstør Skole har en bygning adskilt fra skolen, og arealer her er ikke opmålt 4) Overlade Skole har elever på 1. sal i en ejendom placeret i forbindelse med hovedgaden. Disse arealer er ikke opmålt 5) Ranum Skole har elever i en anden bygning i anden by, og arealer her er ikke opmålt 6) Der er kælder under Østermarkskolen, men arealer er ikke opmålt 7) Arealer af SFO ved Aars Skole er ikke opmålt Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 3

7 2 TVÆRGÅENDE PÆDAGOGISKE PROBLEMSTILLINGER For at kunne vurdere på hvilke områder skolevæsnet i Vesthimmerlands Kommune kan siges at leve op til kravene til den moderne skole, og på hvilke områder der er mangler i forhold til dette, er det nødvendigt at opstille principper som skolerne bliver vurderet i forhold til. De tværgående problemstillinger konsortiet har identificeret i Vesthimmerlands Kommune centrerer sig derfor om følgende seks principper for den moderne skole: a. Mulighed for aldersopdeling, fordi forskellige udviklingstrin kræver forskellige udfordringer b. Engagement i inspirerende rum rum skal indbyde til aktivitet frem for passivitet, da det fremmer læring c. Innovation og tværfaglighed. Omgivelserne skal være fleksible, så de muliggør forskellige formål og arbejde i grupper af varierende størrelser d. Mulighed for aktivitet og kropslighed ligeledes for at fremme læring e. Mulighed for både fælles og individuelt arbejde f. Integration af Informations- og Kommunikations-Teknologi (IKT) De seks principper er udviklet af en tænketank som Aarhus Kommune nedsatte, hvor en række forskere fik til opgave at kortlægge, hvordan man indretter nyskabende og spændende børne- og skolemiljøer med fokus på leg og læring. Principperne danner rammen for gennemgangen af de tværgående problemstillinger som blev identificeret via casebesøgene på alle skoler i Vesthimmerlands Kommune. I alt har vi under arbejdet identificeret 7 tværgående temaer, som i større eller mindre grad har været udfordringer eller udviklingsområder for skolerne: 1. Fleksibilitet 2. Fællesrum og plads 3. AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) og specialundervisning 4. IKT og mediatek 5. Faglokaler og idræt 6. Lærerforberedelse og mødelokaler 7. Indeklima Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 4

8 De 7 ovenstående temaer vil i det følgende blive gennemgået. Temaerne gennemgås ikke i en prioriteret rækkefølge, da temaerne vægter forskelligt på skolerne, hvorfor det er vanskeligt, at lave en prioritering der er dækkende for alle skoler. I gennemgangen af temaerne vil hvert afsnit være opbygget efter samme struktur: Beskrivelse af det pædagogiske tema (fx: hvorfor er fleksibilitet vigtigt?) Beskrivelse af rammerne (fx: hvordan ser rammerne ud mht. fleksibilitet og hvordan varierer skolerne på dette område?) Beskrivelse af skolernes ønsker (fx: hvilke ønsker har skolerne er der fællesnævnere eller er de vidt forskellige?) 2.1 Fleksibilitet Fleksibilitet skal sikre at skolerne er inkluderende ved bl.a. at understøtte undervisningsdifferentiering. Fleksibilitet dækker derfor både over at kunne foretage aldersinddeling, dvs. opdeling af skolen i indskoling, mellemtrin og udskoling og over at kunne arbejde i forskellige gruppestørrelser i klasserne og arbejde med holddannelse på tværs af klasser i f.eks. indskolingen. De færreste skoler i Vesthimmerlands Kommune kan tilbyde fleksible lokaler der fordrer forskellige former for gruppearbejde og dermed undervisningsdifferentiering på samme tid. Omvendt er der dog stort potentiale for at kunne skabe mere fleksibilitet, da de fleste skoler har mange og i nogle tilfælde uudnyttede - kvadratmeter. For de fleste skoler viser prognoserne endvidere faldende elevtal, hvilket på sigt også vil frigive plads til at indrette skolerne mere fleksibelt. Hornum Skole er en af de skoler, der er nået langt i forhold til at skabe fleksibilitet i rammerne for dermed at kunne understøtte arbejdet med undervisningsdifferentiering og have fokus på læringsstile. Skolen har således formået at udnytte de relativt mange kvadratmeter, som skolen råder over. Flere skoler har dog vanskeligt ved at skabe fleksible rammer, enten som følge af decideret pladsmangel eller pga. dårlig udnyttelse af de eksisterende rammer. Til førstnævnte kategori hører eksempelvis Ullits, hvor alle lokaler er i brug, og det vil derfor kræve en udbygning af indskolingsområdet at skabe mere plads til fleksible grupperum. Til sidstnævnte kategori hører eksempelvis Aalestrup og Toppedalskolen. Begge skoler er karakteriseret ved god plads, hvorfor der umiddelbart kan findes løsninger ved at sammenlægge klasselokaler og indsætte foldedøre mv. for at skabe fleksibilitet for rummenes anvendelighed. Et andet aspekt i forbindelse med fleksibilitet og inklusion er, at skolerne bør være aldersopdelte understøttet af rammerne. De fleste skoler i Vesthimmerlands Kommune arbejder således også ud fra principper om aldersopdeling i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Men ikke alle skoler har mulighed for stringent at følge denne ambition til dørs pga. indretningsmæssige udfordringer. Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 5

9 Og færre endnu har et fællesrum for hvert af de tre alderstrin, som eleverne kan samles i, lave gruppearbejde og generelt have socialt samvær i, eksempelvis i pauserne. Aars Skole kommer tæt på ved at have gode fællesrum for indskoling og mellemtrinnet, mens udskolingseleverne mangler sådanne faciliteter. Det kan nævnes, at de store skoler bygget i 1960 erne ikke har tilstrækkeligt med fællesrum for de tre aldersopdelinger Østermarkskolen har det i nogen grad, men udskolingen har ikke optimale faciliteter, mens Løgstør slet ikke har fællesrum for alderstrinene. En interessant tendens i forlængelse af arbejdet med aldersopdeling er, at flere skoler tænker indskoling og skolefritidsordning (SFO) mere sammen for derigennem at skabe mere helhed for de yngste elever. Eksempelvis Farsø og Aalestrup, hvor der er tæt samarbejde mellem SFO-pædagoger og lærere. På Aalestrup har de gode rammer herfor, mens rammerne på Farsø skole i nogen grad modarbejder deres vision om tæt integrering mellem SFO og indskoling. Endvidere er der enkelte skoler som er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en Landsbyordning (LBO). Tabel 2. Oversigt over skolernes nuværende rammer og ønsker i forhold til fleksibilitet og aldersopdeling Fleksibilitet og aldersopdeling Skole Rammer Ønsker Blære Små og ufleksible rum, inkl. LBO en. Manglende plads til gruppearbejde Mere fleksible rum og bedre forhold for gruppearbejde Farsø Særligt indskolingen mangler plads til Samling af indskoling og SFO gruppearbejde så læringsstile kan imødekommes. Manglende muligheder for integration mellem SFO og indskoling Gedsted God plads med store, men ufleksible klasselokaler (især mellemtrin). I barakkerne er lokalerne ikke tidssvarende. Indskolingen er spredt mellem hovedbygningen og barakkerne. Sammenlægning af lokaler til større enheder med mulighed for fleksibilitet. Samling af indskolingen i hovedbygningen. Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Mange klasseværelser med fleksible rum. Mindre udfordring ift. stringent aldersopdeling Ikke stringent aldersopdeling hvor især integrationen mellem SFO og indskoling er udfordret. Manglende fællesrum og fleksibilitet i de forskellige aldersopdelte fløje God plads til eleverne i alle klasser. Antallet af gruppearbejdspladser er dog begrænset, og mulighederne for at samle flere klassetrin sammen er begrænsede, da der mangler store eller fleksible fælleslokaler Få grupperum og ufleksible fællesrum i klyngerne vanskeliggør undervisningsdifferentiering. Store klasselokaler muliggør gruppearbejde Udnyttelse/ændring af lokalerne der sikrer stringent aldersopdeling Sammenlægning af klasselokaler til mere fleksible rum, der samtidigt kan indeholde alderstrin. Bedre udnyttelse af gangarealerne; etablering af flere arbejdsstationer til gruppearbejde og fleksible lokaler, der både kan samle flere klasser ad gangen og kan rumme undervisning af elever i mindre hold. Fleksibelt mediatek. Fleksible fællesrum i klyngerne et behov der forstærkes af de mange specialundervisningsklasser Ønske om at kunne inkludere udearealet bedre i undervisningen Toppedalskolen God plads med mange klasselokaler. Lo- Sammenlægning af lokaler til større enhe- Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 6

10 Fleksibilitet og aldersopdeling Skole Rammer Ønsker kalerne er dog små og ikke fleksible og er i de ældste bygninger i dårlig stand. Dog der med mulighed for fleksibilitet samt gennemgribende renovering gode forhold for udskolingseleverne i en nyere bygning. Ullits V. Hornum Vestrup Østermarkskolen Aalestrup Aars Ingen rum til gruppearbejde og manglende fleksibilitet Generel pladsmangel begrænser mulighederne for gruppearbejde, fleksibilitet mv. Ikke stringent aldersopdeling pga. manglende plads i fløjene. Få lokaler til gruppearbejde og manglende fleksible fællesrum. Højt støjniveau i fællesrum i fløjene. Mellemtrinnet mangler grupperum og fleksible lokaler. God integration mellem indskoling og SFO Udbygning af indskolingsområdet med lokaler med mulighed fleksibilitet og større fællesrum Mere plads der kan skabe et fleksibelt læringsmiljø. Mere fleksible fællesrum i de aldersinddelte fløje. Lyddæmpende tiltag. Bedre anvendelse af ikke udnyttede kvadratmeter. Grupperum mellem klasselokalerne gøres mere anvendelige. i kælderen (med lift) kan frigøre nuværende depotplads til arbejdspladser. Sammenlægning af ikke anvendte klasselokaler i mellemtrinsfløjen Manglende muligheder for gruppearbejde i Bedre og fleksible rum til gruppearbejde. alle afdelinger. Generelt små klasselokalerling og faglokalernes placering. Bedre sammenhæng mellem aldersopde- Note: -- : ikke relevant eller ikke et emne i forbindelse med casebesøg. 2.2 Fællesrum og plads I forlængelse af ovenstående er det også relevant at have et område hvor alle skolens elever på én gang kan være samlet. Dette har eksempelvis stor betydning i forhold til at skabe en fællesskabsfølelse på skolen og er dermed et redskab til at skabe inklusion. Men ikke alle skoler i Vesthimmerlands Kommune har fællesrum hvor hele skolen kan samles. Endvidere kræver flere af disse fællesrum en betydelig renovering eller mindre ombygning for fuldt ud kunne anvendes som fællesrum for alle skolens elever på samme tid. Aalestrup er en af de skoler, der har mulighed for at samle alle skolens elever. Oven i købet indeholder fællesrummet en stor teaterscene, hvorfor skolen har særdeles gode faciliteter i denne henseende. Generelt gælder det, at de mindre skoler har bedre muligheder for at samle alle elever end de større skoler. Således er der hverken på Løgstør, Aars eller Østermarkskolen Skole mulighed for at samle alle elever i et fællesrum, mens fællessalen på Farsø Skole trænger til en gennemgribende renovering. Et ønske der gik igen hos de fleste af de større skoler er derfor et sådant fællesrum, herunder et lokale der kan danne ramme for kantine / fælles spisested. På trods af, at flere skoler således mangler fællesrum, er det konsortiets vurdering, at skolerne generelt oplever god plads både indendørs og udendørs. Dette er en af styrkerne ved rammerne for skolevæsnet i Vesthimmerlands Kommu- Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 7

11 ne og en styrke der især i forhold til de udendørs arealer kan styrkes yderligere. Dette uddybes i afsnit 2.5. Tabel 3. Oversigt over skolernes nuværende rammer og ønsker i forhold til fællesrum Fællesrum Skole Rammer Ønsker Blære Der er fællesrum for hele skolen. Der er -- ikke stringent aldersopdeling; fokus på en samlet skole Farsø Fællessalen er utæt og bjælkerne er rådne Renovering af fællessal i forbindelse med renovering af tag Gedsted God plads på skolen, herunder fællessal -- der fungerer Hornum Trappe i fællesrum vanskeliggør afholdelse Fjernelse af trappen af fælles morgensamling mv. Løgstør Manglende fællesrum hvor alle elever kan Se under fleksibilitet samles Overlade Mulighederne for at samle flere klassetrin Se under fleksibilitet sammen er begrænsede, da der mangler store eller fleksible fælleslokaler Ranum Fællesrum, men vanskeligt at samle alle elever på samme tid Udbygning af det nuværende fællesrum/mediatek Strandby Aula med plads til alle elever -- Toppedalskolen Fællessal med mulighed for at samle skolens Renovering af fællessal på Brøndumvej elever (på begge matrikler) Ullits Mindre fællesrum der vanskeligt kan rumme alle elever Ifm. udbygning af indskolingsområdet kan fællesrummet gøres større V. Hornum Fællesrum med teatersal mv. Rummet trænger til en renovering Vestrup Skolen mangler et fælles lokale til samling af alle eleverne og til fester mv. Etablering af minihal jf. Projekt Vestrupcentret Østermarkskolen Manglende fællesrum hvor alle elever kan samles Samlet fællesrum der kan rumme alle skolens elever. Alternativt udbygning af udskolingsfløjen med større fællesrum for udskolingseleverne. Aalestrup Godt fællesrum med mulighed for at samle -- alle skolens elever Aars Manglende fællesrum i alle afdelinger, -- hvor alle elever kan samles Note: -- : ikke relevant eller ikke et emne i forbindelse med casebesøg 2.3 AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) og specialundervisning Der er mange specialundervisningstilbud i Vesthimmerlands Kommune 2, hvilket giver skolerne selvstændige udfordringer i forhold til indretning og anvendelse af de bygningsmæssige rammer, da elever i specialtilbud ofte kræver mere plads end almindelige skoleelever. Begrebet specialklasser bliver anvendt som en 2 I den forrige regerings udspil til en bedre folkeskole fremføres det, at antallet af elever i specialklasser inden 2020 skal nedbringes til 3% af alle elever i kommunen. Det betyder, at antallet i Vesthimmerlands Kommune ville skulle reduceres med cirka 53% i forhold til august 2010 (http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/faerre-specialklasser-kan-koste-fornogle-skoler.aspx). Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 8

12 fælles betegnelse for både Adfærds- Kontakt- og Trivselsproblemer (AKT), K- klasser (autisme), Skrive- og læsevanskeligheder (SL klasser) og specialklasser, selvom der er forskelle imellem de forskellige typer af tilbud, hvad angår bl.a. kravene til pladsen. I henhold til principperne om fokus på øget inklusion i skolen er tendensen, at der i højere grad skal tænkes i undervisningsdifferentiering, så elever med eksempelvis læse- og skrivevanskeligheder skal forblive i klasserne for derved i højere grad at opleve sig inkluderede. Der er dog væsentlige forskelle i udfordringer med at inkludere de forskellige typer af specialklasseelever i undervisningen. AKT klasser er det specialtilbud der oftest afstedkommer udfordringer i forhold til rammerne og det er samtidigt den elevgruppe, det oftere vil være vanskeligt at inkludere i den almindelige undervisning. Nogle skoler arbejder således målrettet mod at få inkluderet så mange i almindelige klasse som muligt, mens andre hellere holder dem adskilt. Dette hænger som nævnt sammen med hvilken type specialundervisning der er tale om eksempelvis vil det være nemmere at inkludere SL-elever (fx i Løgstør) i den almindelige undervisning end K-klasserne med autisme spektret diagnoser som i Ranum. I forhold til en vurdering af i hvilken grad masterplanen skal imødekomme disse udfordringer, vil det dog være relevant at holde beslutningen om omstruktureringen af specialklasserne, hvor forslaget lige nu er til høring, in mente. Trods omstruktureringsforslaget kan der dog alligevel beskrives nogle gennemgående tendenser. Fællesnævneren for skoler med specialundervisningstilbud er, at de enten ønsker i højere grad at samle deres tilbud i et bestemt område på skolen, og/eller at skabe nye og bedre rammer for specialklasserne. Dette gælder især Farsø og Ranum, mens Løgstør og Aars synes at kunne rumme deres specialklasser inden for de nuværende rammer. Samlet set peger det i retning af, at Vesthimmerlands Kommune skal fastlægge en klar strategi for specialundervisning, der tager højde for de bygningsmæssige og pædagogiske udfordringer som skolerne har med denne gruppe af elever. Tabel 4. Oversigt over skolernes nuværende rammer og ønsker i forhold til AKT- og specialklasser AKT og specialklasser Skole Rammer Ønsker Blære Se under fleksibilitet. Farsø ADHD-afdelingen er bygget til 3 klasser, Bedre rammer for ADHD-adelingen men Farsø har elever svarende til 6 klasser og er derfor i pladsmangel Gedsted Gode rammer for Familieklasse -- Hornum Løgstør AKT-klasse i selvstændig bygning Forbedring lyd- og lysforhold i AKTbygningen Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 9

13 AKT og specialklasser Skole Rammer Ønsker Overlade AKT-afdelingen er i en selvstændig bygning med fem små lokaler, hvor bygningen generelt er uhensigtsmæssigt indrettet. Afdelingen har 1. sal mens stuen huser pensionister, Indflytning i eksisterende lokaler i den almene skole såfremt det pladsmæssigt kan lade sig gøre. Alternativt ønskes en tilbygning der kan huse AKT-afdelingen. og der er fælles indgang hvilket giver anledning til frustration. Ranum K-klasser (autisme spektret) kræver meget plads, herunder mange små rum, hvilket er en mangel Udflytning af K-klasser til anden bygning. Alternativt tilbygning der kan rumme K- klasserne Strandby Gode muligheder inklusion af de to specialklasser -- Toppedal Ullits V. Hornum Vestrup Østermarkskolen Udmærkede rammer, men der mangler - Flere samtalerum til AKT-arbejdet. samtalerum til skolens AKT-arbejde Aalestrup Specialeleverne er samlet i kælderlokalerne. Bedre forhold, eksempelvis ved at flytte nogle vægge, hvilket kan skabe bedre undervisningsmuligheder Aars AKT-klasse i selvstændig bygning. Mangler aflastningsrum til enkelt elever. Har et generelt ønske om mere plads til AKT-elever. Note: -- : ikke relevant eller ikke et emne i forbindelse med casebesøg. 2.4 IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi) og mediatek Integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) handler dels om selve rammerne for at kunne tilbyde IKT-baseret undervisning, dels om skolens tilgang til anvendelse af IKT. Det er med andre ord ikke nok at have interaktive tavler i alle klasser; skolens lærere skal også kunne anvende de mange muligheder, som tavlerne kan tilbyde og på den måde integrere IKT i undervisningen. Overordnet set vurderes det, at skolerne er godt fremme i forhold til rammerne. Vesthimmerlands Kommune arbejder på en plan om, at alle skolerne skal kunne tilbyde bærbare pc er til eleverne fra 0. til 1. klasse, og mange skoler er allerede begyndt at tilbyde klasser bærbare pc er enten personlige pc er eller i form af let adgang til bærbare. Dog kan der også identificeres væsentlige forskelle mellem skolernes tilgange til IKT. Nogle skoler fastholder store fælles EDB-lokaler, mens andre skoler på sigt vil udfase disse, og endelig har nogle skoler allerede udfaset EDB-lokalerne og i Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 10

14 stedet fokuseret på at sikre, at eleverne har bærbare computere (eller let adgang til dem i f.eks. mediateket). Ligeledes er der forskelle på, hvordan IKT integreres og anvendes i undervisningen. De fleste skoler har anskaffet sig Active eller Smart Boards, men ikke alle formår at udnytte mulighederne, og flere savner decideret undervisning i, hvordan de bedst kan udnyttes. Skolernes mediatek/bibliotek er også centralt i forhold til at integrere IKT i undervisningen. På samme måde som med EDB-lokalerne har flere af skolerne planer om at forandre det klassiske bibliotek til mere et åbent og IT-venligt område til gruppearbejde mm. Farsø Skole er et eksempel på en skole, der med stor succes har fået etableret et centralt beliggende mediatek med mange frit tilgængelige computere, bøger, hyggekroge samt et videorum. Den store pædagogiske fordel ved f.eks. Farsø Skoles mediatek er, at computere/videorum er tilgængeligt for eleverne både i og uden for timerne. Toppedalskolen er et andet eksempel på en skole, der prioriterer fri tilgængelighed til computere. Skolen råder over en række rulleborde med bærbare computere, som eleverne selv kan hente til brug i undervisningen. Både forskellene mellem rammerne for IKT og selve integreringen af IKT i undervisningen kalder på en mere fælles IKT-strategi. Vesthimmerlands Kommune er i gang med en fælles IT-strategi og i forbindelse hermed er det dermed vigtigt at indtænke skolernes forskellige tilgange til anvendelsen af IKT i undervisningen. Eksempelvis således at der ikke kun tænkes i at sikre rammerne for anvendelse (jf. kommunens forslag om at sikre bærbare computere til alle elever i klasse), men at der også indtænkes kursus og efteruddannelse til lærerne i anvendelse og integrering af IKT i undervisningen. Tabel 5. Oversigt over skolernes nuværende rammer og ønsker i forhold til IKT IKT Rammer Ønsker Blære Projektarbejde hvor IKT integreres -- Farsø Arbejdspladser i gangene, interaktive tavler i alle klasser, -- mediatek med fri afbenyttelse af computere. Ambiti- on om at nedlægge EDB-lokalet og øget integrering af IKT i hverdagen. Gedsted IKT-baserede lærermidler i indskolingen, forsøg med -- ipads og generel IKT-integrering og dermed (på sigt) mindre anvendelse af de to EDB-lokaler Hornum Vægt på integrering af IKT (fx emneuger, læringsstile -- mv.), Smart Boards i næsten alle lokaler, computere (bærbare og stationære). Løgstør Ambition om at skolen bliver bog- og papirløs, forsøg -- Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 11

15 IKT Rammer Ønsker med bærbare pc er til 2. og 7. klasse på sigt til alle elever. IKT-baserede undervisningsprogrammer, halvdelen har Smart Boards. To EDB-lokaler. Overlade EDB-lokale, bærbare pc ere til elever i AKT-adelingen, -- trådløst netværk. Ingen planer om at udfase EDBlokalet. Ranum Problemer med internetopkoblingen i nogle lokaler. Et EDB-lokale. Smart Boards i halvdelen af lokalerne med Sikre en mere stabil internetopkobling. ambition om at udbrede det til alle lokaler. Strandby Toppedalskolen Fri afbenyttelse af bærbare pc er (mellemtrin og udskoling) EDB-lokale (indskoling). Ambition om udfasning af EDB-lokalerne. Etablering af et udendørs interaktivt gulv. Etablering af skærme på gangene og dermed synliggørelse af IKT. Ullits EDB-lokale som påtænkes udfaset på sigt, IKTbaserede undervisningsprogrammer (Kolorit og Fandango). Undervisning af lærere i Smart Boards V. Hornum Stort EDB-lokale og bærbare pc er. Ingen planer om at -- udfase EDB-lokalet. Vestrup Østermarkskolen Smart Boards i 9 (ud af 29) klasselokaler og 6 faglokaler, -- et stort samt to mindre EDB-lokaler, to rulleborde med bærbare pc ere. Aalestrup To EDB-lokaler, Smart Boards i klasselokaler. Planer Etablering af interaktivt gulv om på sigt at udfase EDB-lokalerne. Aars Arbejdspladser i gangene, computere i mediatek og Smart Boards i alle lokaler. Målsætning om at 45% af undervisningsmaterialet i 2013 er IT-baseret. Interaktive tavler til alle specialklasser IT-rygsække til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Note: -- : ikke relevant eller ikke et emne i forbindelse med casebesøg. 2.5 Faglokaler Udviklingen i pædagogikken har de sidste år fokuseret på de indlæringsmæssige fordele, man kan opnå ved at benytte en bred vifte af læringsstile i undervisningen. Denne udvikling er også meget central for faglokalers indretning. De naturfaglige fag bevæger sig i højere grad væk fra den teoretiske tavleundervisning og i retning af mere anvendelsesorienteret og praktisk undervisning. Kravet til de fysiske rammer i faglokalerne bliver mere fleksibilitet og plads til forskellig former for undervisning. Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 12

16 Skolebesøgene på Vesthimmerlands Kommunes skoler har været med til at pege på en række gennemgående temaer for faglokalerne. a. Faglokalernes stand b. Sammenlægning af faglokaler c. Nytænkning af faglokalerne herunder inddragelse af udeområder d. Idrætsfaciliteter a) Faglokalernes stand: Standen i faglokalerne er samlet set ganske god. De relativt store faglokaler giver lærerne muligheder og fleksibilitet i undervisningen. Mange af faglokalerne er desuden løbende blevet renoveret. Skolekøkkenerne er dog et af de områder, hvor en række skoler (Gedsted, Vester Hornum, Strandby) døjer med gamle og nedslidte lokaler. Flere af skolekøkkenerne er også relativt store og ufleksible. I forbindelse med at flere af skolekøkkenerne skal renoveres, vil det være relevant at kigge på mulighederne for at indskrænke dem lidt, især hvis skolen i forvejen har pladsmangel. b) Strukturen af faglokalerne: På skoleområdet i Danmark er der, i trit med at tværfaglighed er blevet en central del af undervisningen, rettet fokus på skolernes mange faglokaler. Flere skoler på landsplan er derfor i gang med at revurdere om det er hensigtsmæssigt at have opdelt sløjd, billedkunst og håndarbejde, når belægningstiden er meget lille på disse lokaler. Denne principielle diskussion eksisterer også på en del af Vesthimmerlands Kommunes skoler. Flere skoler (Blære, Toppedal, Ullits, Vester Hornum) har pga. økonomi, pladsmangel eller tværfaglige ambitioner tanker om at etablere lokaler til kreativt værksted eller materiel design, hvor flere af fagene kan benytte samme lokale. Flere af de mindre skoler har også overskydende fysiklokaler efter omlægningen i skolestrukturen. Her er skolerne i gang med at kigge på alternativ brug/indretning af lokalerne. c) Nytænkning af faglokaler herunder inddragelse af udeområder: En lang række af Vesthimmerlands Kommunes skoler går med planer om at nytænke den traditionelle måde, man tænker faglokaler på. Hensigten med disse planer er at gøre fagtimerne mere værkstedsbaserede og praktiske f.eks. ved at inddrage udeområderne i undervisningen. Der ligger også en række inklusionsmæssige perspektiver i disse tanker pga. differentieringen i undervisningsmetoderne. Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 13

17 Der er allerede nu skoler, som har etableret undervisning i det fri. F.eks. har Vestrup Skole etableret to huggehuse til udendørs sløjdundervisning, mens Strandby Skole benytter sig af fagdage i det fri til skolens specialklasser. Hornum Skole er i gang med at søge fondsmidler til et Science Lab, der skal være et naturvidenskabeligt testcenter i skolens kælder. Flere af skolerne (Blære, Strandby) har ønsker om at etablere deciderede udeskoler til f.eks. natur og teknik, mens andre skoler (Gedsted, Ranum, Overlade) går med tanker om at integrere udeområder mere i undervisningen. Langt hovedparten af skolerne har helt unikke udeområder med skov, græsarealer, boldbaner og legepladser. Skolerne går selv med tanker om at inddrage dem bedre i undervisningen, men som kommune kunne man understøtte denne proces eksempelvis ved at formulere en række principper og konkrete metoder til at implementere udendørs undervisning som inspiration for skolerne. Det vil både styrke fleksibiliteten i skolernes lokaler og understøtte inklusionsperspektivet. d) Idrætsfaciliteter: Mange af kommunens skoler er privilegerede ved, at de kan benytte sig af eksterne idrætshaller i idrætsundervisningen. Langt de fleste af de eksterne haller er moderne og funktionelle. Anderledes ser det dog ud for flere skoler (Blære, Vestrup, Løgstør og Strandby), der benytter egne gymnastiksale. Disse gymnastiksale er der ikke sket meget med i forhold til at få moderniseret idrætsredskaberne, og gulvene er i flere tilfælde fra 1970 erne. På enkelte skoler (Vestrup og Blære) er der desuden kun ét omklædningsrum, som gør, at skolerne må kønsopdele undervisningen. Vurderingen er, at kommunen i løbet af en overskuelig fremtid bør se på modernisering af disse gymnastiksales gulve, inventar og idrætsredskaber. Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 14

18 Tabel 6. Oversigt over skolernes nuværende rammer og ønsker i forhold til faglokaler Faglokaler Rammer Ønsker Blære Skolen har en lidt rodet sammensætning af faglokaler, hvor f.eks. billedkunst og N/T ikke har et specialiseret rum. Skolen har en lille gymnastiksal med kun et omklædningsrum. - Hvis Blære Multicenter opføres ønsker skolen at lave gymnastiksalen om til musiklokale. - Skolen ønsker derudover etablering af kreativt værksted og et udeværksted. Farsø Skolen har generelt rigtig fine faglokaler og der -- opføres bl.a. nye fysiklokaler som en del af renoveringen. Skolen benytter den lokale hal til idræt. Gedsted Skolens faglokaler er samlet i en afdeling af skolen, og de er generelt ganske fine/funktionelle. - Renovering af skolekøkkenet. - Musiklegeplads Skolen har deres egen gymnastiksal men benytter også den lokale hal i undervisningen Hornum Skolens faglokaler er for nyligt blevet renoveret og fungerer rigtig godt. Skolen benytter sig af den lokale hal til idræt - Skolen har søgt fondsmidler til Science Lab, man ønsker at opføre i kælderen som et naturvidenskabeligt testcenter. Løgstør Faglokalerne er placeret i forbindelse med skolens 3 fløje og er generelt ganske gode. Skolen har to mindre gymnastiksale til idrætsundervisningen. - Skolen har et ønske om forbedrede idrætsfaciliteter. Ønsket hænger sammen med Lanterneprojektet. Hvis ikke Lanterneprojektet bliver til noget, er ønsket, at der etableres en ny hal. - Etablering af legepladser Overlade Skolen har fine faglokaler og idrætsfaciliteter. -- Ranum Skolens faglokaler er af meget varierende størrelse nogle for små andre for store. Idrætsundervisningen foregår i den lokale multihal. - Ombygning af fysik/kemi-lokalet. - Mere fleksibilitet i sløjd og skolekøkken. Strandby Skolen har stor variation i standen af faglokalerne. Skolen benytter en lokal idrætshal og egen - Renovering af skolekøkken. - Omdanne fysiklokalet til N/T. - Etablering af udeskole gymnastiksal til idrætsundervisningen. Toppedalskolen Skolen har fine faglokaler. Idrætsundervisningen foregår i lokale idrætshaller. På sigt ønske skolen at slå håndarbejde og billedkunst sammen til materiel design Ullits Skolen har en udfordring ift. sløjd og N/T. Re- - Etablere et kreativt værksted Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 15

19 Faglokaler Rammer Ønsker sten af faglokalerne fungerer fint. Skolen benytter den lokale hal til idrætsundervisningen V. Hornum Skolens faglokaler ligger lidt spredt og er af svingende kvalitet. Hallen er placeret ved siden af skolen og anvendes - Lokale til materiel design - Skolekøkkenet skal renoveres - Forbedringer i musiklokalet af skolen til idræt. Vestrup Skolen har funktionelle faglokaler Skolen har en lille gymnastiksal med ét omklædningsrum - Realisering af projekt Vestrupcentret Østermarkskolen Rammerne er generelt ok, men følgende lokaler har udfordringer. Musiklokalet har dårlig lyd, sløjdlokalet rummer ikke nok bænke til eleverne - Ombygning af fysiklokalet - Forbedring af rammerne i øvrige lokaler og endelig er fysik/kemi nedslidt. Endvidere har skolen intet faglokale i Nat/teknik Man benytter den lokale idrætshal til idrætsundervisningen. Aalestrup Skolen har funktionelle faglokaler. Skolen benytter egen gymnastiksal og den lokale idrætshal - omdanne fysiklokale til N/T-lokale - samle billedkunst og håndarbejde i et samlet krea lokale Aars Skolen har fine faglokaler. Skolen benytter sine to gymnastiksale og lejlighedsvis Ønske om at anvende Østermarkhallen til idrætsundervisning. Østermarkshallen Note: -- : ikke relevant eller ikke et emne i forbindelse med casebesøg. 2.6 Lærerforberedelse og mødelokaler Den pædagogiske udvikling har de sidste mange år bevæget sig væk fra standardiserede lærebogsforløb primært med tavleundervisning og over imod flere tværfaglige projekter og mere gruppearbejde i undervisningen. Ideer fødes i fællesskab både blandt elever og lærere. Denne tendens har også konsekvenser for måden lærerne forbereder sig på til undervisningen. Der er et uopfyldt behov for at få etableret mødelokaler og pædagogisk værksted til lærernes forberedelse. Gode personaleforhold og fysiske rammer er centralt i forhold til at skabe et godt produkt - dette gælder også for undervisningen. Ønsket om bedre fysiske rammer til lærerforberedelse har været et gennemgående tema på flere af skolerne. Vurderingen er, at skolerne overordnet set både mangler individuelle lærerarbejdspladser, mødelokaler og et tidssvarende pædagogisk værksted, hvor flere lærere kan planlægge undervisningen sammen. Ønsket om bedre fysiske rammer til pædagogisk værksted hænger også godt sammen med udviklingen af forskellige læringsstile. Bøger og kopierede tekster Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 16

20 er ikke længere de eneste undervisningsmaterialer, og her er et pædagogisk værksted centralt til videreudvikling og nytænkning af undervisningsmaterialer. Der er dog forskelle mellem skolernes rammer til lærerforberedelse og arbejdspladser, hvorfor der følgelig er forskel på behovene. Generelt set har skoler med pladsmangel (f.eks. Ranum, Vestrup og Blære) valgt at prioritere børnenes behov for plads over lærernes, hvilket giver mangler ift. lærerforberedelse. Ud over selve rammerne hænger skolernes behov for lærerforberedelse også sammen med skolens pædagogiske og ledelsesmæssige visioner. De mere afdelingsopdelte skoler (Farsø, Ranum, Løgstør og Aars) har i højere grad decentraliseret forberedelsen til de enkelte afdelinger frem for et centralt beliggende lærerværelse. De mindre skoler prioriterer modsat et samlet lærerværelse og pædagogisk værksted højt, da det er med til at styrke skolernes ønske om et stærkt sammenhold på hele skolen. Skoler, der arbejder systematisk med læringsstile har samtidig et stort behov for et pædagogisk værksted til udvikling af alternative undervisningsmidler. Alle skoler har altså ikke brug for ét stort lærerværelse og ét stort tilstødende pædagogisk værksted/mødelokale. Nogle skoler har brug for flere små rum til forberedelse, mens andre skoler prioriterer ét fælles lærerværelse. Et af de bedste eksempler på et velfungerende forberedelsesmiljø til lærerne er på Farsø Skole. Her har man i forbindelse med renoveringen af skolen fået etableret et åbent kontorlandskab til skoleledelsen med tilhørende mødelokaler til brug for alle lærere. Derudover har man et centralt placeret lærerværelse hovedsageligt til socialt samvær og et lærerforberedelseslokale ved siden af, hvis lærerne ønsker mere ro. Disse fysiske rammer indbyder til mange forskellige typer forberedelse. Skolen med de mest presserende problemer mht. lærerforberedelse er Vestrup Skole. Et meget lille lærerværelse og én arbejdsplads på gangen er ikke tidssvarende forhold. En sådan løsning er også hæmmende for det faglige miljø, da lærerne er tvunget til næsten udelukkende at forberede sig hjemmefra. Tabel 7. Oversigt over skolernes nuværende rammer og ønsker i forhold til lærerforberedelse og mødelokaler Lærerforberedelse og mødelokaler Rammer Ønsker Blære Skolen har et lærerværelse med 2 lærerarbejdspladser. Til specielle behov kan skolen bruge et lokale i Boblen - Ønske om at etablere et pædagogisk værksted i eksisterende rammer. Farsø Har efter ombygningen fået etableret rigtigt flotte -- lærerarbejdspladser og et stort lærerværelse Gedsted Skolen har etableret mødelokale, pædagogisk -- Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 17

21 Lærerforberedelse og mødelokaler Rammer Ønsker værksted og lærerværelse i tilstødende lokaler Hornum Har lærerværelse og et mødelokale i den gamle -- lærerbygning Løgstør Skolen har lærerværelse i forbindelse med en af fløjene Skolen har planer om at forbedre forberedelsesmuligheder ved at inddrage tilstødende lokaler. Overlade Skolen har et fint lærerværelse og et pædagogisk værksted Ranum Skolen har et lærerværelse med enkelte lærerarbejdspladser. De har også et pædagogisk værksted, der ikke benyttes så meget. Skolen har et ønske om at inddrage gangen mellem lærerværelse og det pædagogiske værksted, og lave det til et spændende lokale med plads til gruppearbejde og isolerede pladser. Strandby Skolen har et mødelokale og lærerværelse -- Toppedalskolen Skolen har et lærerværelse på begge skolens -- matrikler. På Brøndumvej benytter man desuden ungeområdet til møder. Ullits Skolen er i gang med at opdanne lokalet, hvor -- skolen tidligere havde 7. klasser, til lærerforberedelse. Skolens har desuden er lærerværelse V. Hornum Skolen har et lærerværelse, men mangler i nogen -- grad et pædagogisk værksted eller et lokale til lærerforberedelse Vestrup Skolen har et meget lille lærerværelse og en enkelt lærerarbejdsplads på gangen Hvis minihallen opføres har skolen et ønske om at inddrage det nuværende bibliotek til lærerforberedelse. Ellers er ønsket en tilbygning til lærerværelset. Østermarkskolen Skolen har et lærerværelse med tilstødende pædagogisk - Flere lærerarbejdspladser værksted inkl. 5 arbejdspladser til lærer- forberedelse. Aalestrup Skolen har et lærerværelse, et tilstødende mødelokale -- samt lærerforberedelse med arbejdspladser til alle medarbejdere. Aars Skolen har et stort personalerum. I andre lokaler -- har man etableret mødelokale og pædagogisk værksted Note: -- : ikke relevant eller ikke et emne i forbindelse med casebesøg. Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 18

22 3 TVÆRGÅENDE BYGNINGSMÆSSIGE PROBLEMSTILLINGER 3.1 Indeklima Sammenhængen mellem indeklima og indlæringsevne er de sidste år blevet dokumenteret i talrige undersøgelser. F.eks. slår en DTU-undersøgelse fra 2006 fast, at indlæringsevnen i en skoleklasse blev forbedret med 15 % ved undervisning i et lokale med øget luftudskiftning og sænket temperatur 3. Med indeklima mener vi her ordentlig luftcirkulation, behagelig temperatur og acceptabelt støjniveau. Den overordnede vurdering er, at skolerne har store mangler mht. indeklima. Næsten alle skoler har på en eller anden måde fremhævet problemer med ventilation, vinduer, sollys etc. Skolernes indeklima hænger generelt set sammen med, hvornår bygningerne er blevet opført, men løbende vedligeholdelse og installation af ventilationssystemer kan afhjælpe problemerne. Der er også generel enighed om, at indeklimaproblematikken er for omfattende rent økonomisk til, at skolerne selv kan løse problemet inden for egen budgetramme. Det vil i højere grad blive lappeløsninger end egentlige langsigtede forbedringer. Anbefalingen bør i forhold til indeklima være, at kommunen skal udarbejde en samlet strategi for, hvordan man får løftet indeklimaniveauet på skolerne. Her vil man med fordel kunne tænke klimaforbedring og energibesparelse ind i strategien. For at opfylde arbejdstilsynets krav vedr. ventilation skal der udføres mekanisk ventilation på de skoler, som endnu ikke har etableres et sådant anlæg Der anbefales en samlet gennemgang af de øvrige bygninger med hensyn til klimaskærm samt etablering af energirigtige belysningsarmaturer og ventilationsanlæg med varmegenvinding. Dette anbefales udført under ESCO-ordning, hvor investeringen kan afholdes af ekstern investor med en tilbagebetalingstid på år. Der er generelt som minimum medregnet vedligeholdelse til maling af skolerne indenfor de næste 5 år, da det kan konstateres, at de fleste af skolerne har været underbudgetteret med midler til løbende drift og vedligeholdelse. 3 Undersøgelsen er foretaget i en skoleklasse på Rungsted Skole (http://www.dr.dk/nyheder/indland/2006/11/22/ htm) Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 19

23 4 ØKONOMISK OVERSIGT 4.1 Oversigt over renoveringsforslag inden for de næste 5 år Alle skolernes tilstand er bedømt ud fra karaktergivningen, som er anført i nedenstående skema. Karakter 1: Almindelig god stand Karakteren anvendes, hvor almindelig vedligeholdelse vurderes at kunne hindre en begyndende nedbrydning af bygningsdelen. Karakter 2: Mindre istandsættelse nødvendig Karakteren anvendes, hvor istandsættelse af den eksisterende konstruktion kan hindre yderligere forfald og sætte konstruktionen/overfladerne i acceptabel stand. Karakter 3: Større istandsættelsesarbejder eller udskiftning nødvendige Karakteren anvendes, hvor bygningsdelene er i en sådan forfatning, at egentlig udskiftning eller store istandsættelser er nødvendige. Karakteren 1 (angives med farven hvid på bilagstegningerne) gives generelt for maling af vægge samt øvrigt mindre vedligeholdelsesarbejder - som følge af et efterslæb af den almindelige vedligeholdelse. Karakteren 2 (angives med farven rød på bilagstegningerne) gives hvor der vurderes behov for renovering af bygningsdelen indenfor de næste 5 år, for at undgå yderligere markant nedslidning af bygningen, med dertil hørende større renoveringsomkostninger til følge. Dette kunne f.eks. være ny gulvbelægning. Karakteren 3 (angives med farven grøn på bilagstegningerne) gives hvor der vurderes behov for udskiftning af bygningsdelen indenfor de næste 5 år. Dette kunne være råd i tag eller lignende. Under denne karakter hører endvidere arbejdstilsynets krav vedr. ventilation. Nedenstående tabel viser en oversigt over hvilke beløb der samlet set bør afsættes indenfor de næste 5 år, for at bringe eksisterende bygningsmasse op på nutidigt standard. Beløbene er angivet samlet for hver skole samt for hver af de tre kategorier, der i nærværende rapport er arbejdet med. Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 20

24 Tabel 8. Økonomisk oversigt over skolernes tilstandsvurdering Skole / karakter I alt Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Toppedal Ullits Vester Hornum Vestrup Østermarkskolen* Aalestrup Aars I alt Note: *Østermarkskolen er ikke blevet vurderet grundet omfattende problemer med skimmelsvamp hvilket håndteres i et andet projekt. Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 21

25 4.2 Oversigt over pædagogiske/fysiske ønsker Skolernes ledelse, lærere, pædagoger, skolebestyrelse m.v. har med afsæt i de tidligere beskrevne seks principper og deres egen virkelighed opstillet ønsker for hver deres skole med henblik på at skabe en moderne og inkluderende skole. Disse ønsker er i dialogen med de pædagogiske konsulenter blevet prioriteret. I nedenstående skema er anført det samlede beløb, der vurderes behov for med henblik på at opfylde ønskerne for kommunens 15 skoler. Indfris nogle af behovene i forbindelse med renovering af skolerne i øvrigt, er det vores vurdering at der vil kunne opnås en økonomisk gevinst. Tabel 9. Økonomisk oversigt over skolens ønsker efter skolernes prioriterede rækkefølge Skole / prioritet I alt Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum * Strandby Toppedal Ullits Vester Hornum Vestrup Østermarkskolen Aalestrup Aars Total Note: *Ranums 7., 8. og 9. prioriteret er for overskuelighedens skyld samlet. Vesthimmerlands Kommune: Masterplan for skolevæsnet 22

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

UCL Campusstrategi. December 2010

UCL Campusstrategi. December 2010 UCL Campusstrategi December 2010 Forord Forandringen er et vilkår. Derfor nytter det ikke noget at bygge læhegn, når forandringens vinde blæser. Men hvordan bygger man vindmøller, der udnytter de muligheder

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Fremtidens børnebyggeri

Fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri - rum til leg og læring Udgivet af Børn og Unge Århus Kommune August 2008

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

Odenses skolers tilstand

Odenses skolers tilstand Odenses skolers tilstand Skolebestyrelsernes kvalitetsrapport 2015 Forord Hvert år udgiver Odense Kommunes Børn og Ungeforvaltning en kvalitetsrapport. Denne rapport beskriver, hvordan det går på skolerne

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Sådan kan du indrette dementes boliger

Sådan kan du indrette dementes boliger Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 www.servicestyrelsen.dk aeldre@servicestyrelsen.dk Udgivelsesår: 2008 1. oplag: 2.500 stk. Layout: KreativGrafisk

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere