1. Problem og metode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Problem og metode."

Transkript

1 Frihed og orden Problem og metode. 1.1 Problemet Jean Bodin (1529/ ) bliver ofte betragtet som en af 1500-tallets betydeligste tænkere. Bodin havde et omfattende forfatterskab bag sig og ydede væsentlige bidrag indenfor både historiefilosofi, økonomi, politisk filosofi, retsvidenskab, religionsfilosofi og naturfilosofi. 1 Som oftest forbindes han dog med sin teori om suverænitet, hvor han regnes som den første til at fremlægge en systematisk og gennemarbejdet teori om suverænitet. 2 Specialet her er et forsøg på at forklare og analysere Bodins teori om suverænitet. Et forsøg på at forklare hvordan og hvorfor forestillingen om suverænitet opstod, og hvad det var Bodin forsøgte at opnå med sin teori. Bodins teori repræsenterer på mange måder et brud i forhold til middelalderens politiske og juridiske tænkning. Dels i forhold til middelalderens mange overlappende jurisdiktioner og dels i forhold til det juridiske fundament, der hidtil havde bestået af en blanding af romerret, sædvaneret, kanonisk ret og naturret. Som historisk problem er specialet et forsøg på forklare opkomsten af Bodins teori. Hvordan og hvorfor opstod teorien? Hvordan forklarer vi de forandringer, den repræsenterer i forhold til middelalderens politiske og juridiske tænkning? Og hvordan forklarer vi den i forhold til, hvad der i øvrigt blev sagt og skrevet i 1500-tallet. Fremstillingen er centreret omkring forholdet mellem suverænen og undersåtterne, og som filosofisk problem kan forholdet mellem undersåtterne og suverænen beskrives som et dilemma mellem frihed og orden. 3 På den ene side står hensynet til den politiske orden, der kræver, at suverænen skal være i besiddelse af de nødvendige beføjelser, og på den anden side står hensynet til undersåtternes frihed, der kræver, at der skal sættes grænser for suverænen. Forholdet mellem undersåtter og suveræn rejser således en lang række spørgsmål: Hvor vidt rækker suverænens beføjelser? Hvor langt må statsmagten gå i sine bestræbelser på at opretholde lov og orden? Hvilke rettigheder og pligter har suverænen overfor undersåtterne? Og hvilke rettigheder og pligter havde undersåtterne overfor suverænen? Skal borgerne garanteres ukrænkelige rettigheder? Og er dette foreneligt med den effektivitet, man forventer af staten? Er suverænitetsbegrebet i det hele taget foreneligt med andre hensyn? 1.2 Metode Suverænitetsbegrebet har som så mange andre begreber fra den politiske filosofi været tillagt et utal af betydninger, og man kan derfor med en vis ret diskutere, om det overhovedet er rimeligt at tale om ét suverænitetsbegreb. Begrebet rummer en række forskellige konnotationer, og det er vanskeligt at anvise et præcist indhold. Enkelte har endog argumenteret for helt at afskaffe begrebet. 4 Men fremstillingen her er ikke et forsøg på at sige noget om suverænitet generelt, men et forsøg på at analysere Bodins teori, og spørgsmålet er derfor, hvordan vi læser og forstår Bodin. 1 Franklin, 2006, s. xi. 2 Franklin, 2006, s. xii. 3 Nordin, 1990, s Benn, 1971.

2 Frihed og orden - 4 Jeg har i fremstillingen her taget udgangspunkt i Quentin Skinners efterhånden klassiske artikel Meaning and Understanding in the History of Ideas fra Skinner tilhører den såkaldte Cambridge-skole, hvor man er mindre interesseret i at tilpasse eller bruge historiske tekster med et aktuelt mål for øje. Snarere er der tale om en genopdagelse af forfatternes oprindelige intention. 5 Cambridge-skolen tæller udover Skinner navne som John Dunn, John Pocock og Anthony Pagden. I antologien Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics peger James Tully på 5 spørgsmål, der tilsammen opsummerer Skinners tilgang til den politiske idéhistorie: 1. Hvad gør forfatteren ved at skrive teksten i forhold til andre tekster og dermed den ideologiske kontekst? 2. Hvad gør forfatteren ved at skrive teksten i forhold til de eventuelt problematiske politiske handlemuligheder, der udgør den praktiske kontekst? 3. Hvordan identificeres ideologier, og hvordan undersøges og forklares deres udformning, kritik og forandring? 4. Hvilke forhold mellem politisk ideologi og praksis forklarer bedst muligt udbredelsen af visse ideologier frem for andre, og hvordan påvirker dette den politiske adfærd? 5. Hvilke former for politisk tænkning og handlen er der involveret i udbredelsen af ideologiske forandringer. 6 Skinners artikel vakte kolossal opmærksomhed, først og fremmest fordi den var et opgør med de to herskende doktriner indenfor den politisk filosofi og historie. Skinner selv beskriver sin metode som et opgør med to forestillinger, der hver især har haft afgørende indflydelse på metodologien indenfor den politiske idéhistorie. På den ene side forestillingen om tekstens autonomi, der hævder, at teksten bør stå i centrum for analysen, og at teksten i sig selv er i stand til at besvare vores spørgsmål. Og på den anden side forestillingen om at teksten er et produkt af sin kontekst - det være sig religiøse, politiske eller økonomiske forhold - og at det derfor er konteksten, der skal danne baggrund for analysen. Ifølge Skinner er begge tilgange dog utilstrækkelige og ude af stand til at give en tilfredsstillende forståelse af teksten. 7 Forestillingen om tekstens autonomi trives ikke mindst indenfor den politiske filosofi, hvor motivet til at studere de filosofiske klassikere ofte synes at være en forestilling om, at de rummer en kerne af visdom, der eksister uafhængigt af tid og sted. 8 Man antager, at teksterne behandler et sæt universelle begreber, og at begreberne rummer en kerne eller essens, der forbliver uforandret. 9 Filosofiske lærebøger former sig derfor ofte som en gennemgang af de filosofiske hovedværker ud fra en forventning om, at vi ved at studere klassikerne og deres universelle problemer får indsigt i deres evigtgyldige visdom. 10 Det er derfor teksten selv og intet andet, der er i fokus. At forståelsen af teksten skulle være historisk betinget, vil set fra det synspunkt være det samme som at afvise tekstens universelle gyldighed og dermed hele formålet med undersøgelsen. 11 Selv en overfladisk gennemgang viser dog hurtigt, at virkeligheden er en anden. Politiske begreber tillægges ofte vidt forskellige betydninger, og suverænitetsbegrebet er ingen undtagelse i den henseende. På den anden side er der næppe heller tvivl om, at der optræder en vis konstans i begrebsapparatet 5 Eriksen & Kjærgaard, 2001, s J. Tully, The Pen is a Mighty Sword, i J. Tully (red.). Meaning and Context. Quentin Skinner and His Critics,. 7-8, her fra Eriksen & Kjærgaard, 2001, s Skinner, 1988, s Skinner,1988, s Skinner, 1988, s Se Strauss & Cropsey, 1987, s. xiii som et eksempel på dette. 11 Skinner, 1988, s. 30.

3 Frihed og orden - 5 indenfor den politiske idehistorie. Uden en form for genkendelighed ville det være meningsløst at skrive historie, og det paradoksale er, siger Skinner, at det netop er genkendeligheden, der skaber forvirring omkring begreberne. 12 Problemerne opstår, fordi vi på forhånd har en forventning om indhold og betydning af begreberne, hvorfor det er nærmest umuligt at studere teksten uden en forventning om indholdet. Vi må, siger Skinner, klassificere for at forstå, og vi kan kun klassificere det ukendte ved hjælp af det kendte. Faren er derfor, at vore egne forestillinger om teksten fører til en opfattelse, som forfatteren selv hverken ville eller kunne acceptere. 13 Ser vi alene på hvad teksten siger, havner vi derfor let i historiske absurditeter. 14 Det sker, siger Skinner, bl.a. når vi fortolker teksten i lyset af senere tænkere. Eksempelvis når vi hævder, at teksten foregriber senere idéer og synspunkter. Herved overser vi forfatterens intention og den simple kendsgerning, at forfatteren næppe kan have ønsket at bidrage til noget, han ikke kunne kende til. 15 Der er naturligvis intet forgjort i at påstå, at en tekst har virket som inspiration for senere tænkere, ligesom det er legitimt at interessere sig for, hvad værket kan sige os i dag. Problemerne opstår, når vi forveksler den betydning, værket havde for forfatteren, med den betydning værket fik i eftertiden. Som eksempler nævner Skinner bl.a. Platon og Rousseau, der begge siges at have bidraget til totalitarismen og derfor ofte tillægges et ansvar i den forbindelse. Men teksten havde ikke nødvendigvis den samme betydning for forfatteren, og det er, siger Skinner, nødvendigt at skelne mellem den betydning værket havde for forfatteren, og den betydning værket fik i eftertiden. 16 Ifølge Skinner må vi opgive forestillingen om, at der eksisterer en essens af begrebet, som forfatteren bidrager til. 17 En idé har ikke en historie, hævder Skinner; der eksisterer kun den konkrete brug af konkrete aktører, og derfor giver det heller ikke mening at skrive en idés historie. 18 Vi må derfor opgive forestillingen om, at meningen og indholdet af et ord er konstant og uforandret og i stedet studere den konkrete brug af ord og begreber. Eller som det hedder et andet sted:..we should study not the meanings of the words, but their use. 19 Skinner er her under påvirkning af sprogfilosofien hos bl.a. Wittgenstein, Austin og Searle, og i lighed med disse betragter Skinner sproget og teksten som en handling. Sproget har dels en lokutionær eller propositionel betydning, hvor sproget bruges til at udpege og betegne noget. Men sproget har også en illokutionær betydning, hvor den, der bruger sproget, har en bestemt intention. Det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at forstå den lokutionære betydning af teksten. For at få forståelse af teksten må vi også forstå den illokutionære betydning. 20 Med andre er det ikke tilstrækkeligt, at forstå hvad Bodin skrev, man må også vide hvorfor. Forfatteren har en intention med teksten, og spørgsmålet er derfor, hvad forfatteren forsøger at gøre med teksten. Når Bodin fx skriver om naturretten, er 12 Skinner, 1988, s Skinner, 1988, s Skinner, 1988, s Skinner, 1988, s Skinner, 1988, s Skinner, 1988, s Skinner, 1988, s Skinner, 1988, s Skinner, 1988(a), s

4 Frihed og orden - 6 det altså ikke tilstrækkeligt bare at se på, hvad han skrev om naturretten. Man må også forstå hvorfor han skrev sådan. Nøglen til teksten ligger altså i forfatterens intention. 21 For at forstå intentionen er vi nødt til at se på, hvad det var for et samfund, teksten blev skrevet til. Vi må derfor udvide undersøgelsen til også at omfatte den ideologiske og praktiske kontekst. Dermed ikke sagt, at teksten skal reduceres til et produkt af sin kontekst, men det er nødvendigt at inddrage den sammenhæng, hvori teksten er undfanget. 22 Ved at undersøge tekster, der behandler samme eller lignende emner i perioden, får vi mulighed for at danne os et overblik over de idéer og konventioner, der var gældende, og det bliver muligt, at se hvordan teksten passer ind i den ideologiske kontekst om den er i overensstemmelse med de gældende konventioner, eller måske udfordrer disse. Den ideologiske kontekst tegner således et billede af teksten på baggrund af, hvad der i øvrigt blev skrevet og viser forfatterens ideologiske placering. Hvor ligger han på linje med andre tekster, og hvor han adskiller sig? Herved bliver det muligt at se, hvor teksten afviger fra den gængse opfattelse og bestemme tekstens originalitet. På samme måde må vi også inddrage den politiske kontekst. Den politiske praksis gør det naturligt at beskæftige sig med visse emner frem for andre, mener Skinner, og spørgsmålet er derfor, hvad forfatteren gjorde ved at skrive teksten i netop den sammenhæng. Den politiske teori fungerer som våben i politiske stridigheder, hvor den politiske teori kan bruges til at retfærdiggøre ændringer eller en opretholdelse af den bestående orden. Konventionel brug af det politiske ordforråd er med til at legitimere den politiske praksis, men ideologien kan også ændres og tilføres et nyt indhold. Det sidste kalder Skinner for manipulation af de ideologiske konventioner, og efter Skinners opfattelse er det sådan ideologier forandrer sig. For såvel den ideologiske som den praktisk/politiske kontekst er det imidlertid en vigtig pointe, at konteksten ikke fungerer som kausal forklaring. Der er ikke tale om, at konteksten automatisk afføder bestemte synspunkter, men at den udgør en ramme, der gør det muligt at forklare forfatterens intention. Et vigtigt forbehold i den forbindelse er også, at den intention forfatteren havde i forhold til den politiske kontekst, ikke nødvendigvis falder sammen med den betydning teksten fik i praksis. Det gælder ikke mindst i forbindelse med Bodin, der åbenlyst beklagede den udlægning, Six Livres de la Republique fik blandt en del af hans kritikere. 1.3 Implementering af metode I The Foundations of Modern Political Thought fra 1978 genlæser Skinner de centrale værker fra den senere middelalder og renæssancen og forsøger at forklare dem i forhold til den ideologiske og politiske kontekst. Skinner forsøger at analysere de ideologiske konventioner ved at undersøge de tekster, der behandler samme eller lignende emner i samme periode og herigennem se, hvordan teksten passer ind i den lingvistiske kontekst. Eriksen og Kjærsgaard har gjort gældende, at begrebet lingvistisk kontekst langt fra er uproblematisk. Det kan for eksempel være uhyre vanskeligt at definere præcis hvad en kontekst er, hvor langt den strækker, hvilke emner der hører til og hvilke der falder uden for. 23 Bortset fra de rent principielle vanskeligheder ved Skinners tilgang, er der dog ingen tvivl om, at en genlæsning af de centrale værker fra perioden ligger ud over rammerne for et almindeligt universitetsspeciale. Specialet er derfor ikke en kildebaseret 21 Skinner, 1988, s Skinner, 1988, s Eriksen & Kjærgaard, 2001, s. 12.

5 Frihed og orden - 7 fremstilling af den politiske og ideologiske kontekst. I det omfang jeg har været stand til at danne mig et overblik over konteksten, er det baseret på de forskellige fremstillinger, jeg har benyttet, og mine vurderinger er derfor også til en vis grad afhængige af disse. I litteratursøgningen har jeg forsøgt at kompensere for dette ved så vidt muligt at sikre et udvalg af fremstillinger, der tager højde for de forskellige tolkninger. Specialet skal derfor ikke ses som et detaljeret studie af hvad der i øvrigt blev sagt og skrevet i 1500-t.. Min brug af Skinners metode skal først og fremmest ses som en forklaringsmodel, hvor jeg forsøger at forklare Bodins teori og intention i forhold til de politiske og ideologiske strømninger, jf. Tullys opsummering ovenfor. 1.4 Kilder og oversættelser Kilderne til specialet er Bodins Methodus ad facilem historiarum cognitionem fra 1566 og Six Livres de la Republique fra Til Methodus har jeg benyttet Beatrice Reynolds oversættelse fra Reynolds udgave er en oversættelse af den latinske version fra 1583 og er den eneste komplette oversættelse på engelsk udgaven indeholder en del tilføjelser i forhold til den oprindelige 1566-udgave; disse blev første gang bragt i en lettere revideret udgave fra Reynolds oversættelse har desuden den fordel, at den er sammenlignet med udgivelser fra 1566, 1572 og Til Six Livres de la Republique har jeg benyttet et faksimileoptryk af Richard Knolles engelske oversættelse fra I modsætning til hvad man kunne forvente udkom den første udgave af Six livres i 1576 ikke på latin eller græsk, men på fransk. Bodin siger i forordet til Republique 1576, at han har valgt folkets sprog, for bedre at kunne udbrede sit budskab til alle interesserede og derved genrejse Frankrig i al dets fordums glans. Bodin betragtede altså stadig latin som det naturlige sprog for en videnskabelig afhandling, men anså det ikke for det bedst egnede sprog til sit publikum. Ganske vist var Six Livres de la Republique ikke det første politisk filosofiske skrift der udkom på fransk, men hidtil havde de fleste været oversættelser fra latin. Originaludgaver på fransk var sjældne. Knolles oversættelse er en sammenskrivning af henholdsvis den franske udgivelse fra 1576 og den latinske udgivelse fra 1586 og er samtidig den eneste komplette oversættelse på engelsk. På engelsk og tysk findes desuden Tooleys oversatte uddrag fra 1955 og Niedharts oversatte uddrag fra Ingen af disse ville dog være tilstrækkelige i denne sammenhæng. Knolles-udgaven har derudover den fordel, at den giver mulighed for at følge udviklingen i Bodins forfatterskab i perioden mellem 1576 og 1586, fordi den gør det muligt at sammenligne den franske og latinske version. Den latinske udgave De republica libri sex fra 1586 er ofte arrangeret anderledes end den franske, nye dele er kommet til, andre er forsvundet eller har fået en større opmærksomhed. Nok så væsentligt i denne sammenhæng er det dog, at diskussionen af suverænitet ikke gennemgår større forandringer. Et af problemerne ved den oprindelige Knolles-udgave kan være, at det er uklart, hvornår der oversættes fra henholdsvis fransk og latin, men genoptrykket er forsynet med et omfattende noteapparat, der gennemgår forskellene mellem de to versioner og gør det muligt at skelne mellem værkerne. Endelig er det et problem, at Knolles oversættelse mildt sagt ikke er særlig læsevenlig. Jeg har derfor indimellem måttet supplere med Bernd Wimmers tyske oversættelse fra 1986 og Julian Franklins nyoversættelse af kapitlerne om suverænitet fra Både Wimmers og Franklins oversættelse er baseret på Jacques du Puys franske udgave fra 1583, der er en af de oftest benyttede franske udgaver, bl.a. fordi den indeholder en række kommentarer og tilføjelser, som

6 Frihed og orden - 8 Bodin lod indføje efter 1576-udgaven. Du Puys udgave har endvidere den fordel, at den er tilgængelig i et faksimileoptryk fra 1961, hvad der gør det lettere at sammenligne original og oversættelse. Wimmers og Franklins oversættelser er dog først og fremmest brugt til kontrollere og sammenligne med Knolles-udgaven, hvor jeg har været i tvivl. Af hensyn til kontinuiteten har jeg derfor valgt udelukkende at citere fra Knolles. 1.5 Sekundærlitteraturen Til metodeafsnittet har jeg benyttet antologien Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics. Meaning and Context er redigeret af James Tully og præsenterer en række af Skinners vigtigste artikler. Derudover indeholder bogen en række essays af Skinners kritikere og ikke mindst Skinners svar på kritikken. Til den europæiske historie i 1500-t. har jeg bl.a. brugt V.H.H. Greens Renaissance and Reformation (London, 1970), Leonard W. Cowies Sixteenth Century Europe (Edinburgh, 1977) og Koenigsberger, Mosse og Bowlers Europe in the Sixteenth Century (New York, 1996). Til Frankrigs historie i 1500-t. har jeg bl.a. brugt Salmons Society in Crisis: France in the Sixteenth Century (London, 1975) og David Potters A History of France, : The Emergence of a Nationstate (New York, 1995). John Russell Majors Representative Institutions in Renaissance France (Madison, 1960) og From Renaissance Monarchy to Absolute Monarchy: French Kings, Nobles, & Estates (Baltimore, 1994) gennemgår forholdet mellem konge og stænder, mens H.A. Lloyds The State, France, and the Sixteenth Century (London, 1983) analyserer statsdannelsen i 1500-tallets Frankrig. Til kirkens udvikling i middelalderen har jeg anvendt Joseph Lynchs The Medieval Church: A Brief History (New York, 1992). Quentin Skinners The Foundations of Modern Political Thought (Cambridge, 2009) er en fremragende fremstilling af den politiske tænkning i senmiddelalderen og under reformationen. Knapt så omfattende er Antony Blacks Political Thought in Europe (Cambridge, 1992) og Joseph Cannings A History of Medieval Political Thought: (London, 1996), men begge er velegnede introduktioner. Det gælder også Walther Ullmanns klassiker A History of Political Thought: The Middle Ages (Harmondsworth, 1970). J.W Allens A History of Political Thought in the Sixteenth Century (London, 1964) er en glimrende introduktion til 1500-tallet, men lider under et mangelfuldt noteapparat. William F. Churchs Constitutional Thought in Sixteenth-Century France: A Study in the Evolution of Ideas (Cambridge, Mass. 1941) er efter min opfattelse den bedste gennemgang af den politiske tænkning i 1500-tallets Frankrig. F.H. Hinsleys Sovereignty (Cambridge, 1986) gennemgår suverænitetstænkningens udvikling fra antikken til nutiden og analyserer forudsætningerne for Bodins teori. Et godt overblik over den europæiske retshistorie får man i Robinson, Fergus og Gordons An Introduction to European Legal History (Trowbridge, 1985) samt Caenegems An Historical Introduction to Western Constitutional Law (Cambridge, 1996). Myron Piper Gilmores Argument from Roman Law in Political Thought (Cambridge, Mass. 1941) gennemgår romerrettens betydning for den politiske tænkning. Julian Franklins Jean Bodin and the 16th- Century Revolution in the Methodology of Law and History (New York, 1963) diskuterer opkomsten af den humanistiske retsvidenskab og dens betydning for Bodin, mens Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory (Cambridge, 1973) analyserer Bodins udvikling fra konstitutionalist til absolutist. Beatrice Reynolds Proponents of limited Monarchy in Sixteenth Century France (New York, 1968) sammenligner Hotman og Bodin og forsøger at forklare overgangen fra konstitutionalisme til absolutisme hos Bodin, mens R.E. Gieseys Medieval Jurisprudence in Bodin s Concept of Sovereignty (München, 1973) delvist karakteriserer Bodin som konstitutionalist på baggrund af hans

7 Frihed og orden - 9 fremstilling af naturretten. J.L. Browns The Methodus ad facilem historiarum cognitionem: A Critical Study (Washington, D.C. 1939) analyserer Methodus, og Gerd Treffers Jean Bodin: Zum Versuch einer juristisch-philosophischen Bewältigung des allgemeinen religiösen Bürgerkrieges in Frankreich (München, 1977) giver en god introduktion til Jean Bodins juridisk/politiske tænkning. 1.6 Tendenser i forskningen Bodin havde et omfattende forfatterskab bag sig, også indenfor områder, der ikke umiddelbart er af betydning her. Et godt overblik over de forskellige positioner får man i Jean Bodin: Verhandlungen der Internationalen Bodin Tagung in München (red. Horst Denzer, München, 1973) og Jean Bodin (red. Julian H. Franklin, Hampshire 2006). I denne sammenhæng er det dog først og fremmest retsfilosofien og hans politiske teori, der interesserer, og her har forskellen mellem Methodus og Six Livres de la Republique været en central diskussion. Den mest almindelige opfattelse har hidtil været, at Bodins fremstilling af suverænen i Methodus lå i forlængelse af en traditionel middelalderlig konstitutionalisme, men at han i Six Livres de la Republique fjernede enhver begrænsning af suverænen. Giesey har hævdet, at fremstillingen af absolutismen er overdrevet, bl.a. ud fra Bodins syn på naturretten. Jeg har i fremstillingen her forsøgt at analysere suverænens forhold til naturretten og argumenterer bl.a. for, hvorfor absolutismen ikke er uforenelig med moralske eller religiøse begrænsninger. Endvidere argumenterer jeg for hvorfor de institutionelle begrænsninger af suverænen bør tillægges større betydning. Og jeg argumenterer for, hvorfor Bodins fremstilling af suverænen i Six Livres de la Republique skal ses som et svar på huguenotternes modstandsdoktrin. Diskussionen af hvorvidt Bodins absolutisme repræsenterer et nybrud, afhænger naturligvis også af, hvordan man i øvrigt betragter perioden. Den dominerende opfattelse var længe, at Frankrig i begyndelsen af 1500-t. var godt på vej mod absolutismen, men den amerikanske historiker John Russell Major har hævdet, at magtstrukturen i Frankrig grundlæggende var decentral, og at kronen i høj grad var afhængig af samarbejdet med stænderne. 24 Lloyd har til gengæld hævdet, at spørgsmålet ikke kan besvares uden nærmere studier af den administrative praksis. Spørgsmålet har dog ikke haft den store interesse i nyere fransk historieskrivning, og en endelig afklaring lader derfor vente på sig Se fx Major, 1994, s. xviii. 25 Lloyd, 1983, s. 213.

8 Frihed og orden Ret og stat i senmiddelalderen 2.1 Biografi Jean Bodin (1529/ ) blev født i Angers i provinsen Anjou i det vestlige Frankrig. Hans familieforhold er stort set ukendte. Om moderen er det sagt, at hun var spansk eller portugisisk jødinde 26, og at dette skulle forklare Bodins kendskab til hebraisk sprog og litteratur, men andre har hævdet, at der ikke findes beviser for dette, og at historien om moderen snarere er opfundet som et forsøg på at forklare Bodins sympati for jødedommen. 27 I 1545 blev Bodin optaget i Karmelitterordenen, og i 1547 rejste han til karmelitterne i Paris, hvor han begyndte at studere ved Collège de quatre langues. 28 I løbet af 1548 eller 1549 blev Bodin løst af sit munkeløfte, angiveligt fordi han havde været for ung ved sin indtræden, og da Bodin var omkring tyve år gammel forlod han Paris for at studere ved det juridiske fakultet i Toulouse. Den præcise dato er ukendt, men vi ved fra hans senere værk Demonomanie des Sorciers, at han befandt sig i Nantes i 1549, og at han formentlig var i Toulouse året efter. 29 Årene i Toulouse er en forholdsvis ukendt periode i Bodins liv. Det er blevet hævdet, at Bodin blev ansat som underviser ved universitetet, men universitetets egne arkiver indeholder ingen oplysninger om perioden. 30 Fra dedikationen i Six Livres de la republique ved vi, at Bodin underviste i Toulouse, men det står ikke klart, hvorvidt der var tale om en stilling ved universitetet. 31 Omkring 1560/1561 rejste Bodin tilbage til Paris, hvor han begyndte at virke som advokat ved parlamentet. 32 I 1566 fik han Bodin udgivet sit første større værk, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, og efterhånden begyndte man at lægge mærke til ham ved hoffet. Omkring 1570 blev han betroet en række opgaver af Karl 9., og i 1571 gik han i tjeneste hos Henrik 3.s bror, Frans af Alencon, der var udset til at efterfølge Henrik på tronen. 33 I 1576 indtraf højdepunktet i Bodins karriere, da han fik udgivet Six livres de la rèpublique. Bogen vakte stor opmærksomhed, men allerede samme år blev Bodin draget ind i en skæbnesvanger strid med Henrik 3. Ved stænderforsamlingen i Blois satte Bodin sig op mod Henrik i en strid om udskrivning af skatter, og hermed var der sat punktum for en ellers lovende karriere ved hoffet. 34 I 1580 udgav Bodin et skrift om hekseforfølgelser, De la dèmonomanie des sorciers, og i 1581 rejste han til England for at udrede trådene i en ægteskabsstrid mellem hertugen og Elizabeth 1. I 1584 døde Frans og Bodin rejste til Laon, hvor han igen begyndte at virke som advokat. Her skrev han 26 Allen 1964, s. 394; Brown, 1939, s Brown, 1939, s Franklin, 1992, s. ix. 29 Brown, 1939, s Brown, 1939, s Brown, 1939, s Franklin, 1992, s. ix-x; Allen 1964, s Franklin, 1992, s. x. 34 Franklin, 1992, s. x-xi.

9 Frihed og orden - 11 også to mindre moralfilosofiske værker samt den omfattende naturfilosofi, Universae Naturae Theatrum og det religionsfilosofiske værk Colloquium Heptaplomeres. Bodin døde i Den universelle kristenhed Bodin interesse for statsretten går formentlig tilbage til tiden i Toulouse, hvor spørgsmålet om suverænitet var genstand for en livlig diskussion tallets diskussion af statsretten skal ses på baggrund af middelalderen, hvor staten var fanget mellem på den ene side forholdet til pave- og kejsermagten, der begge gjorde krav på universel autoritet, og på den anden side den feudale retsorden, der udgjorde et uoverskueligt virvar af overlappende jurisdiktioner. 36 Da territorialstaten i løbet af 11- og 1200-t. voksede frem i England, Frankrig og Sicilien, var dens juridiske status derfor en kompliceret affære. Den politiske tænkning var gennemsyret af forestillingen om den universelle kristenhed, og monarkierne rundt omkring i Europa blev ikke betragtet som selvstændige størrelser, men som dele af den universelle kristenhed. 37 Kirken var det universelle fællesskab, der forenede alle kristne, og kirken var ikke blot et trosfællesskab, men også et juridisk fællesskab. Og selvom man var klar over, at ikke alle var kristne - jøder, muslimer og græsk-ortodokse stod i sagens natur udenfor så var der ingen tvivl om, at alle burde være det Genopdagelsen af romerretten og Aristoteles Indtil 1200-t. skelnede man ikke mellem religiøs og verdslig ret. Den moderne forestilling om en positiv ret, der regulerer samfundet, løsrevet fra moralske og religiøse idéer, var ukendt. Loven lå i forlængelse af den guddommelige ret, og som sådan var den hævet over al verdslig autoritet. 39 Forestillingen om en sekulær ret spirede langsomt frem, da man i slutningen af 1000-t. begyndte at studere romerretten ved universiteterne i Ravenna og Bologna. Interessen for romerretten bredte sig snart til det øvrige Europa, og efterhånden kom romerretten til at udgøre kejserrigets juridiske fundament. 40 Hos romerretten fandt man forestillingen om et politisk fællesskab, der var til for menneskets egen skyld, og hvor loven udsprang af folket. Romerretten fik derfor stor betydning, fordi den var med til at skabe, eller rettere genskabe, forestillingen om en positiv ret. Dels gennem princippet om at loven altid kunne ændres gennem vedtagelse af nye love, dels gennem princippet om at loven var det, der stod i lovbøgerne - og kun det. 41 Også genopdagelsen af Aristoteles spillede en vigtig rolle. Aristoteles værker havde været glemt i århundreder, men i begyndelsen af 1100-t. spredte de sig fra kalifatet i Cordoba til det øvrige Europa. Som oftest var de bevaret i arabiske oversættelser, men snart forelå de også på latin. De første oversættelser var af Aristoteles logiske værker, men efterhånden blev også de moralske og politiske værker oversat, og omkring 1250 havde dominikanermunken William af Moerbeke færdiggjort en oversættelse af Politeia. I romerretten og hos Aristoteles fandt man et alternativ til det augustinske samfundssyn, der havde domineret middelalderen. Augustin ( ) havde hævdet, at både kirken og den verdslige magt, sacerdotium og regnum, var indsat af Gud. Men 35 Franklin, 1992, s. xi-xxi. 36 Canning, 1997, s Ullmann, 1970, s Black, 1993, s Hinsley, 1986, s Skinner, 2009, bd. I, s Hinsley, 1986, s. 72, 74.

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Roskilde Universitetscenter - Institut for historie og samfundsforhold - 1997 Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Institut for historie

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Frihed før liberalismen

Frihed før liberalismen Juni 2012 Frihed før liberalismen Frihedsidéerne i oldtidens Athen Steen Steensen Naturretten før Locke Johan J.R. Espersen Friheden i middelalderen Henrik Gade Jensen Den bundne samvittigheds frihed Katrine

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Holbergs første levnedsbrev Dansk bachelorprojekt

Holbergs første levnedsbrev Dansk bachelorprojekt Dansk bachelorprojekt Holbergs første levnedsbrev Karakter 12, februar 2012 Lix 47 73.234 karakterer ~ 30,5 NS Januar 2012 Morten Nielsen Dansk bachelorprojekt Indhold Summary... 3 Problemstilling, hypoteser

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen GEERT HALLBÄCK SØREN JENSEN

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen GEERT HALLBÄCK SØREN JENSEN dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Johannes' Åbenbaring, kap 13 GEERT HALLBÄCK Fra apokalyptik til science

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør Friedrich August von Hayek (1899-1992) efterlod sig ved sin død et omfangsrigt samfundsfilosofisk

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse

Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse 2 Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 1 TITELSIDE Specialet titel: Hegemonier i det 20. og 21. århundrede

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel?

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Af Søren Obed Madsen *»Everything is backwards now, like out there is the true world, and in here is the dream.«jake

Læs mere