Afsnit 1 Side 2. BRFkredit og BRFkredit Bank (BRF)s virksomhedsoverenskomst. Afsnit 2 Side 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 1 Side 2. BRFkredit og BRFkredit Bank (BRF)s virksomhedsoverenskomst. Afsnit 2 Side 51"

Transkript

1 Afsnit 1 Side 2 BRFkredit og BRFkredit Bank (BRF)s virksomhedsoverenskomst Afsnit 2 Side 51 Bilag A: Løntabeller Bilag B: BRF-timer Bilag C: Lønstigninger i perioden Bilag D: Ikrafttrædelse og opsigelsesbetingelser 1

2 Afsnit 1 BRFkredit og BRFkredit Bank (BRF)s virksomhedsoverenskomst Side Kapitel I Gyldighedsområde 4 Kapitel II Arbejdstid 5 Kapitel III Løn 24 Kapitel IV Særlige medarbejdergrupper 26 Kapitel V Andre ansættelsesbestemmelser 27 Kapitel VI Ferie 28 Kapitel VII Uddannelse 32 Kapitel VIII Kompetenceudvikling 37 Kapitel IX Sociale bestemmelser 41 Kapitel X Afskedigelser og fratrædelsesgodtgørelse 49 2

3 BRFkredit Overenskomst Hensigtserklæring Der er kommet en ny opsætning af BRFkredits overenskomst og formuleringerne i flere bestemmelser er ændret, så de svarer til formuleringen i Standardoverenskomsten. Hensigten med ændringerne i opsætning og bestemmelsernes ordlyd er ikke at ændre betydningen af tidligere bestemmelser. Hensigten er derimod at skabe et bedre grundlag for at sammenligne BRFkredit overenskomsten med Standardoverenskomsten samt at tilstræbe en harmonisering mellem Jyske Banks overenskomst og BRFkredits overenskomst. 3

4 Kapitel I Gyldighedsområde 1 Standardoverenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter medarbejdere med beskæftigelse inden for Finansforbundets område i virksomheder, som er medlem af FA, medmindre medarbejderne er omfattet af en anden mellem FA og Finansforbundet indgået overenskomst om løn- og arbejdsvilkår eller af en virksomhedsoverenskomst. Stk. 2. Alle overenskomstansatte er omfattet af funktionærloven. Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke følgende medarbejderkategorier: a. Medarbejdere ansat til midlertidig beskæftigelse, der ikke varer ud over 1 måned. b. Medarbejdere med en arbejdstid på 8 timer eller derunder ugentlig respektive 34,7 timer månedlig. Der henvises i øvrigt til lokalt protokollat om studerende, der er ansat med en arbejdstid på 8 timer ugentlig respektive 34,7 timer månedligt eller mere i BRFkredit. 4

5 Kapitel II Arbejdstid Arbejdstid Generelle holdninger 2 Implementering af arbejdstidsdirektivet Generelle bestemmelser Stk. 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer, inklusive over-/merarbejde, over en 13-ugers-periode. Stk. 2. Retten til pauser er beskrevet i 10. Stk. 3. Der henvises til EU-direktivet om arbejdstid, se afsnit 8. 3 Arbejdstidens længde Årsnorm Stk. 1. Den effektive arbejdstid er for heltidsansatte 1924 timer på årsbasis. Ved effektiv arbejdstid forstås eksklusiv pauser og anden eventuel frihed. Medarbejdere, der arbejder efter reglerne om aftalt arbejdstid og udvidet aftalt arbejdstid, skiftehold, samt deltidsansatte medarbejdere, skal have en årsnorm, der svarer til medarbejdere på almindelig arbejdstid, og har derfor ret til erstatningsfrihed, når en planlagt arbejdsfri dag falder på en søgnehelligdag. Det aftales lokalt, hvordan rettigheden administreres. Arbejdstidens længde Stk. 2. Arbejdstiden er for heltidsansatte i den enkelte uge 37 timer Stk. 3. Deltidsansatte medarbejderes løn beregnes efter forholdet mellem det årlige aftalte timetal og Arbejdstiden for deltidsansatte aftales individuelt ved ansættelsen eller ved overgangen til deltid. Den daglige arbejdstid kan udgøre mindre end 4 timer for deltidsansatte. For deltidsansatte skal arbejdsugen placeres på to til fem dage. Ved aftalt og udvidet arbejdstid jf. 6 og 7 betales tillæg jf. 8, stk Søgnehelligdage og sidestillede dage Stk. 1. Ved aftalt arbejdstid på en søgnehelligdag gives der medarbejderen tilsvarende erstatningsfrihed. 5

6 Stk. 2. Arbejde på fredagen efter Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag sidestilles med arbejde på søgnehelligdage. Stk. 3. Ved overarbejde/merarbejde på søgnehelligdage samt lørdag og/ eller søndag i påsken og pinsen gives tilsvarende erstatningsfrihed. Stk. 4. Der honoreres efter bestemmelser for helligdage til dagen efter en helligdag klokken Arbejdstid fastsat af virksomheden Stk. 1. Den normale ugentlige effektive arbejdstid er beliggende på ugens fem første dage og udgør 37 timer. Den effektive daglige arbejdstid udgør mellem 6 og 10 timer. Arbejdstiden kan placeres i tidsrummet mellem kl og kl Stk. 2. Placering af arbejdstiden skal ske med størst mulig hensyntagen til medarbejdere, der har pasnings- og afhentningsproblemer for mindre børn. Stk. 3. Bestemmelser om arbejdstidens placering kan fraviges i forbindelse med BRFkredits flekstidsordning. Stk. 4. For service/teknikere er den daglige arbejdstid mellem kl og kl Arbejdstiden kan i de enkelte uger variere i dette tidsrum, og for heltidsansatte skal den daglige effektive arbejdstid være mindst 6 timer. Arbejdes der på søgnehelligdage i den for medarbejderen fastlagte arbejdstid, gives der tilsvarende frihed. Der gives ikke tillæg på hverdage i tidsrummet kl Stk. 5. Service/teknikere, der udfører arbejdsopgaver, der naturligt falder udenfor dispositionstiden i stk. 4, eller hvis arbejdsopgaverne planlægges og udføres individuelt, kan disse udføres uden betaling af tillæg. Ved sådanne arbejdsopgaver tænkes primært på rengøring, vinduespolering og viceværtsopgaver. Stk. 6. Ændring af den daglige arbejdstid varsles med 4 uger. Ved et kortere varsel betales der - indtil varselsperioden på 4 uger er forløbet - et tillæg på 50 % af timelønnen for den arbejdstid, der ligger uden for den. 6

7 Arbejdstid Fastsat arbejdstid 6 Aftalt arbejdstid Stk. 1. Der kan mellem leder og medarbejder indgås skriftlig aftale om arbejdstidens placering indenfor tidsrummet kl til på ugens 5 hverdage. Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid kan variere mellem 20 og 43 timer over 2, 3, 4 eller 5 dage. Beregningen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer, kan ske over en periode på indtil 4 uger. Stk. 3. Arbejdstidens placering skal aftales med den enkelte medarbejder således, at arbejdstidens placering kendes mindst 4 uger forud. Såfremt den skriftlige aftale indgås på BRFkredits initiativ, betales tillæg efter 8, for de omfattede tidsrum. Såfremt aftalen udelukkende indgås med baggrund i medarbejderens behov og initiativ, betales ingen tillæg. Stk. 4. Medarbejderen kan opsige aftalen med 4 ugers varsel, såfremt aftalen er indgået på medarbejderens initiativ. I øvrigt kan medarbejder og virksomhed opsige aftalen med 3 måneders varsel. 7 Udvidet aftalt arbejdstid Arbejdstid - Udvidet aftalt arbejdstid Stk. 1. Der kan mellem BRFkredit og Jyske Bank Kreds indgås aftale om muligheder for arbejdstidens placering, som fraviger ovennævnte bestemmelser. Arbejdstiden kan placeres hele døgnet på alle ugens syv dage inden for følgende rammer: a. Beregning af den aftale, gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan ske over en periode på højest 26 uger. b. Arbejdstiden kan lægges på 2, 3, 4, 5 eller 6 dage pr. uge. Den enkelte arbejdsdag kan være mindst 4 timer og højst 12 timer. Den aftalte ugentlige arbejdstid kan maksimalt være 42,5 timer. c. I den enkelte uge kan arbejdstiden inkl. over-/merarbejde højst være 48 timer. I særlige situationer kan BRFkredit og Jyske Bank Kreds aftale at fravige denne begrænsning. d. En aftale om udvidet aftalt arbejdstid skal indeholde: Ikrafttrædelsestidspunkt. Opsigelsesvarsel på 6 måneder til en måneds udgang. Hvilke arbejdsopgaver, afdelinger og/eller funktioner fx telekoncepter, lørdagsarbejde og lign. der er omfattet. 7

8 Stk. 2. Såfremt BRFkredit og Jyske Bank Kreds har indgået en rammeaftale om udvidet aftalt arbejdstid, kan medarbejderen skriftligt indgå aftale om at arbejde inden for rammerne af rammeaftalen. Arbejdstidens placering skal aftales med den enkelte medarbejder således, at arbejdstidens placering kendes mindst 4 uger forud. Stk. 3. Såfremt den skriftlige aftale indgås på BRFkredits initiativ betales tillæg efter 8, stk. 4 for de omfattede tidsrum. Såfremt aftalen indgås på medarbejderens initiativ halveres disse tillæg. Stk. 4. Medarbejderen kan opsige den individuelle aftale med 4 ugers varsel. BRFkredit kan opsige den individuelle aftale med medarbejderens opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Stk. 5. Inden et nyt koncept for udvidet aftalt arbejdstid præsenteres for medarbejderen/medarbejderne og inden indgåelse af den individuelle aftale, skal principperne for placering af arbejdstiden under konceptet drøftes med Jyske Bank Kreds. Efter konceptets implementering kan en drøftelse af arbejdstidens placering til enhver tid genoptages på foranledning af Jyske Bank Kreds 8 Aftaler og tillæg Stk. 1. Det skal ved aftaler, jf. 6 og 7, tydeliggøres, på hvis initiativ aftalen indgås. Medarbejderen har ret til bistand fra tillidsmanden ved aftalens udformning. Stk. 2. Når aftaler efter 6 og 7, opsiges, omfattes de berørte medarbejdere af 5 ved opsigelsesfristens udløb. Stk. 3. Hvis der på virksomhedens foranledning aftales en ændring i arbejdstidens placering med kortere varsel end 4 uger, betales der et tillæg på 50 % af timelønnen for den arbejdstid, der ligger uden for den hidtidige planlagte arbejdstid. Hvis den aftalte ændring af arbejdstidens placering, medfører arbejde på planlagte arbejdsfrie dage, betales der i stedet et tillæg på 66 2/3 % af timelønnen. Stk. 4. Ved aftalt arbejdstid på særlige tidspunkter betales: for arbejde på hverdage: i tidsrummet kl og kl et tillæg på 45% af timelønnen i tidsrummet kl et tillæg på 65% af timelønnen 8

9 i tidsrummet kl et tillæg på 25% af timelønnen. i tidsrummet kl betales ikke tillæg. For arbejde på lør-, søn- og helligdage: Ved aftalt arbejdstid på særlige tidspunkter betales: For arbejde på hverdage: i tidsrummet kl et tillæg på 75% af timelønnen i tidsrummet kl et tillæg på 65% af timelønnen Ved sygdom, ferie mv. betales sædvanligt tillæg. 9 Særlige arbejdsopgaver Stk. 1 Ved særlige arbejdsopgaver af markedsføringsmæssig art i eller uden for virksomheden aftaler leder og medarbejder dennes deltagelse. Der ydes betaling i forholdet 1:1 og tillæg herfor i henhold til 8, stk Pauser Stk. 1. På arbejdsdage på fire timer eller mere holdes 1/2 times pause, som betales af medarbejderen selv. I de tilfælde, hvor medarbejderen skal være til rådighed i pausen, eller hvor medarbejderen på grund af sit arbejde ikke kan holde pausen uden afbrydelse, er det arbejdstid. Stk. 2. Pausen lægges på et tidspunkt, der passer ind i arbejdets udførelse. Stk. 3. BRFkredit betaler ikke løn for pauser i arbejdstiden. Indføres der nye pauser, er det arbejdstid. Udvides de eksisterende pauser, er det arbejdstid. Stk. 4. Ved overarbejde/merarbejde ud over tre timer sørger BRFkredit for bespisning og medarbejderen har ret til en spisepause på op til 30 min. Spisepausen medregnes i arbejdstiden. I de tilfælde hvor BRFkredit ikke sørger for bespisning, refunderes bespisningsudgiften efter regning på op til 250 kr. 9

10 11 Timebank Stk. 1. Timebanken er en opgørelse af medarbejderens tilgodehavende frihed eller skyldige arbejdstid. Der føres en konto for hver medarbejder. Stk. 2. BRFkredit stiller et registreringssystem til rådighed. Systemet skal gøre det muligt at se, hvilke typer indskud og træk der er til-/fragået medarbejderens konto. Stk. 3. Den enkelte medarbejder skal have adgang til oplysninger om indeståender på timebankkontoen. Efter aftale med Jyske Bank Kreds skal BRFkredit mindst én gang årligt levere statistiske oplysninger om timebankens anvendelse. Stk. 4. Alle indskud i timebanken konverteres til tid efter aktuel løn på optjeningstidspunktet. Stk. 5. Det er aftalt at følgende elementer kan indskydes i timebanken for løntrin 1-30: Overarbejde Merarbejde Erstatningsfrihed for søgnehelligdage Overførte BRFtimer Det er aftalt at følgende elementer kan indskydes i timebanken for løntrin samt medarbejdere med genetillæg: Overførte BRFtimer Stk. 6. Registreringen sker i tidsregistreringssystemet via relevante lønkoder uanset om det gælder indskud eller udtræk. Stk. 7. Saldoen kan maksimalt udgøre 481 timer i overskud og 10 timer i underskud. Saldoens udvikling drøftes mellem medarbejder og leder mindst én gang om året. I særlige tilfælde kan der individuelt aftales et formålsbestemt højere maksimum. Stk. 8. Medarbejderen kan vælge, om indestående ønskes udbetalt kontant eller ønskes afholdt som afspadsering eller i form af nedsat tid eller orlov. Kontant udbetaling finder sted i forbindelse med lønudbetaling og til den aktuelle trinløn inklusiv pension. 10

11 Såfremt indeståendet anvendes til frihed, afholdes friheden med lønkompensation til aktuel timesats inklusiv pension. Friheden aftales med BRFkredit under afbalanceret hensyn til BRFkredits og medarbejderens behov. Afvikling af friheden holdes fortrinsvis som halve eller hele sammenhængende dage. Medarbejderen har krav på at holde fri i op til 3 sammenhængende dage. Afvikling skal ske senest 3 måneder efter ønske herom er fremsat. Nedsat tid og orlov skal være planlagt inden 3 måneder efter ønske herom er fremsat. Stk. 9. Medarbejdere i opsagt stilling kan ikke oparbejde ekstra timer i timebanken. Der kan ikke ske modregning i indeståendet på timebankkontoen i forbindelse med fritstilling. Stk. 10. Den enkelte medarbejder skal have adgang til oplysninger om indestående på timebankskontoen. Se endvidere mere om timebanken i BRFkredits lokalaftale. 12 Flekstid Stk. 1. Flekstid tilgodeser medarbejderens mulighed for selv at tilrettelægge sin daglige arbejdstid. Under ansvar og med hensyntagen til BRFkredits drift. Stk. 2. Flekstiden er placeret mellem kl og Stk. 3. Fixtiden er placeret mellem kl kl og udgør det tidsrum på dagen, hvor medarbejderen skal være til stede. Der henvises til protokollat om flekstid. 13 Skifteholdsarbejde fastlagt af virksomheden Stk. 1. Heltidsansatte it-medarbejdere, hvis ugentlige arbejdstid er placeret ved en forud fastlagt turnus med flerholdsdrift, er omfattet af bestemmelserne i stk. 2-6 neden for om skifteholdsarbejde. 11

12 Fastlæggelse af skifteholdsarbejde Stk. 2. Den effektive ugentlige arbejdstid udgør indtil 32 1/2 time fordelt på højst 5 på hinanden følgende arbejdsperioder. Den daglige arbejdstid kan ikke være fastlagt til mere end 10 timer på lørdage, søndage og søgnehelligdage dog 12 timer. Stk. 3. Turnusplanen offentliggøres senest 4 uger før dens ikrafttrædelse og omfatter arbejdstidens placering for en periode på 13 uger. Stk. 4. Turnusplanen tilrettelægges således, at de enkelte skift (aftenskift, natskift mv.) fordeles ligeligt på medarbejdere, der indgår i samme turnusplan, og således at der for den enkelte medarbejder er 13 sammenhængende frihedsperioder af gennemsnitlig mindst 60 timers varighed. For hver søgnehelligdag, der indgår i den for medarbejderen fastlagte arbejdstid, gives tilsvarende erstatningsfrihed. Ændring af skifteholdsturnus Stk. 5. Hvis virksomheden i særlige tilfælde må ændre turnusplanen for den enkelte medarbejder, honoreres det med et engangsbeløb på 510 kr. og pr. 1. juli 2013 på 520 kr. Varsles ændringen mindre end 2 uger før, udgør beløbet 675 kr. og pr. 1. juli kr. Hvis ændringen omfatter en lørdag/søndag eller helligdag inden for 2-ugersperioden, udgør beløbet 900 kr. og pr. 1. juli kr. Hvis tilbageflytningen af medarbejderen til den oprindelige turnusplan varsles samtidig, eller hvis ændringen sker på grund af hændelser, der ikke kan forudses, som fx sygdom, dækker betalingen også tilbageflytningen. Betaling for skifteholdsarbejde Stk. 6. Ved skifteholdsarbejde betales tillæg på 25 % af lønnen. Tillægget betales månedsvis forud og udbetales med lønnen. Ved skifteholdsarbejde i tidsrummet lørdag kl til mandag kl samt på søgnehelligdage kl til kl betales et ekstra tillæg på 40 % af timelønnen. Ved opgørelsen regnes med begyndte kvarttimer, og timelønnen beregnes ved at dividere årslønnen, eksklusive skifteholdstillægget på 25 %, med I tilfælde af sygdom, frihed ved barns sygdom, ferie og omsorgsdage udbetales sædvanligt tillæg. Tillægget er pensionsgivende. 12

13 14 Særlige forhold på it-området Enearbejde Stk. 1. For it-medarbejdere bør der ved fastlæggelse af vagtplaner for medarbejdere på skiftehold tages hensyn til virksomhedens sikkerhedsog driftsmæssige forhold samt arbejdsmiljøet. Det tilstræbes, at sådanne overvejelser gennemføres, hvor virksomheden har igangsat eller planlægger at igangsætte aktiviteter, hvor medarbejderen skal være alene på arbejdspladsen. Frihed til uddannelse Stk. 2. Hvis en it-medarbejder på aftalt arbejdstid, udvidet aftalt arbejdstid eller skiftehold efter den teknologiske udvikling ønsker at deltage i efter- eller videreuddannelse, bør virksomheden tage hensyn hertil ved fastlæggelsen af vagtplanen. 15 Aftrapning og modregning Stk. 1. Medarbejdere, der i over 2 år har haft tillæg for arbejde efter 8, stk. 4, skifteholdsarbejde efter 13, stk. 6, svarende til mindst 10% af den årlige løn (beregnet eksklusive tillægget, dog for skifteholdsarbejde inklusive tillægget) og som på virksomhedens foranledning får arbejdstiden omlagt til almindelig arbejdstid, eller hvis dette sker af lægeligt dokumenterede helbredsmæssige årsager, modtager i det 1. år: ¾ 2. år: ½ 3. år: ¼ af det i de sidste 12 måneder før omlægningen modtagne tillæg. Stk. 2. Der kan ske modregning for lønstigninger, der ikke er anciennitetsbaserede. Herudover kan der for it-medarbejdere under skiftehold i henhold til 13, stk. 6, ske modregning for nye tillæg knyttet til arbejdsfunktionen. For service/teknikere kan modregning herudover ske i det aftrappede tillæg ved betaling af funktionstillæg. For medarbejdere, der har fået tillæg i form af hel eller delvis nedsat arbejdstid, foretages en omregning efter stk

14 16 Overarbejde i løntrin 1-30 Stk. 1. Virksomheden kan beordre medarbejdere i løntrin 1-30 til at udføre overarbejde ud over den fastlagte/aftalte arbejdstid. Virksomheden er ansvarlig for, at der er fastlagt procedurer for registrering af beordret overarbejde- Overarbejde skal så vidt muligt begrænses. Systematisk overarbejde må ikke finde sted for den enkelte medarbejder. Systematisk overarbejde foreligger, når virksomheden i sin daglige arbejdstilrettelæggelse kalkulerer med udførelsen af en bestemt overarbejdsmængde, og dette ikke skyldes midlertidige spidsbelastninger. Forbuddet mod systematisk overarbejde er ikke til hinder for, at der lokalt mellem ledelsen og tillidsmanden kan aftales over- og merarbejde ved gennemførelse af projekter. Herfra er dog undtaget overarbejde som følge af, at medarbejderen er til disposition i frokosten. Ved indgåelse af en aftale om over-/ merarbejde aftales hvordan og hvornår arbejdstiden bringes ned på medarbejdernes normtid. Medarbejderne informeres efterfølgende herom. Hvis aftalen dækker flere tillidsmandsområder, skal den indgås mellem ledelsen og den Faglige repræsentant. Ved beordring af overarbejde skal der tages skyldigt hensyn til medarbejderens personlige grunde for i en konkret situation ikke at kunne påtage sig overarbejdet. Ved akut opstået behov for beordret over/merarbejde er der intet varsel. Når over-/merarbejdet varsles, skal det forventede start- og sluttidspunkt oplyses. Såfremt varslet overarbejde aflyses senere end kl arbejdsdagen før overarbejde skulle være påbegyndt, betaler virksomheden for den varslede tid, dog højst for 2 overarbejdstimer. BRFkredit er ansvarlig for, at der er fastlagt procedurer for registrering af merarbejde/overarbejde. Beordring af overarbejde Stk. 2. Medarbejdere kan ikke beordres til at udføre arbejde på dage, der er arbejdsfrie. BRFkredit kan ikke beordre medarbejdere på arbejde i weekenden, med undtagelse af systemafhængigt merarbejde. 14

15 Mellemtimereglen Stk. 3. Medarbejdere på løntrin 1-30, der udfører overarbejde uden umiddelbar tilslutning til den daglige arbejdstids ophør, betales med timeløn + samme tillæg pr. time, som medarbejderen ville have fået, hvis der var arbejdet uden afbrydelse. Opgørelsestidspunktet Stk. 4. Antallet af overarbejdstimer opgøres efter hver måneds slutning. Betaling ydes for overarbejde fra påbegyndt minut. Det samlede månedlige overarbejde afrundes op til nærmeste kvarttime. Afspadsering af overarbejde Stk. 5. For hver times overarbejde gives henholdsvis 1½ eller 2 timers frihed, jf. stk. 6. Betaling for overarbejde Stk. 6. Betaling og afspadsering af overarbejde (trin 1 30) Betaling for overarbejde til medarbejdere på løntrin 1 30 er timeløn + 50 % for de første tre timer og derefter samt på lørdage, søndage og søgnehelligdage timeløn %. Ved overarbejde på medarbejderens arbejdsfrie dage betales for mindst to timers overarbejde. Medarbejderen honoreres med timeløn % fra første time. Ved overarbejde ved arbejdstid, hvor der betales tillæg, jf. 8, stk. 4, betales der ud over overarbejdsbetaling tillige tillægget, som medarbejderen modtager i umiddelbar tilknytning til overarbejdet. Timelønnen beregnes ved at dividere trinlønnen med 1924 timer (fuldtidsnorm). Ved overarbejde ved arbejdstid, for hvilken der betales tillæg, jf. 8, stk. 4, bortses der ved timelønnens beregning fra disse tillæg. Medarbejderen kan vælge, om overarbejde ønskes udbetalt kontant eller til timebanken. Kontant udbetaling finder sted i forbindelse med lønudbetaling og til den aktuelle trinløn inklusiv pension. Såfremt overarbejde anvendes til frihed, afholdes friheden med lønkompensation til aktuel timesats inklusiv pension. Friheden aftales 15

16 med BRFkredit under afbalanceret hensyn til BRFkredit og medarbejderens behov. Tillæg opgøres efter hver måneds slutning og betales senest ved udgangen af den følgende måned. Se endvidere reglerne om timebank. Merarbejde på løntrin 1-30 Stk. 7. Merarbejde bør så vidt muligt begrænses til vedkommendes arbejdsområde og bør efterfølgende forsøges udlignet i fornødent omfang i forholdet 1:1. BRFkredit er ansvarlig for, at der er fastlagt procedurer for registrering af merarbejde. Medarbejderen kan vælge, om merarbejde ønskes udbetalt kontant eller som afspadsering, nedsat tid eller orlov. Såfremt merarbejde anvendes til frihed, afholdes friheden med lønkompensation til aktuel timesats inklusiv pension. Friheden aftales med BRFkredit under afbalanceret hensyn til BRFkredits og medarbejderens behov. Afspadsering holdes fortrinsvis som halve eller hele sammenhængende dage. Medarbejderen har krav på at afspadsere i op til 3 sammenhængende dage. Afspadsering skal være afviklet senest 3 måneder efter ønske herom er fremsat. Nedsat tid og orlov skal være planlagt inden 3 måneder efter ønske herom er fremsat. Ved merarbejde ved arbejdstid, hvor der betales tillæg efter 8, stk. 4, betales der ud over merarbejdsbetaling tillige tillægget, som medarbejderen modtager i umiddelbar tilknytning til merarbejdet. Ved merarbejde på medarbejderens arbejdsfrie dage betales for mindst to timers merarbejde. Tillæg opgøres efter hver måneds slutning og betales senest ved udgangen af den følgende måned. Over- og merarbejde for deltidsansatte Stk. 8. Deltidsmedarbejdere betales med normal timeløn for de timer, der sammen med den aftalte arbejdstid, ligger inden for rammerne af 6. 16

17 Timelønnen beregnes ved at dividere trinlønnen med 1924 timer. Ved merarbejde ved arbejdstid, hvor der betales tillæg, jf. 8, stk. 4, betales der ud over merarbejdsbetaling tillige tillægget, som medarbejderen modtager i umiddelbar tilknytning til merarbejdet. Ved overarbejde betales et tillæg på 50 % fra time 1. tillægget betales i umiddelbar tilknytning til merarbejdet. Deltidsmedarbejderes merarbejde afvikles eller udbetales efter reglerne for timebanken, jf. 11. Tillæg for afvarsling af over- og merarbejde Stk. 9. Varslet mer- og overarbejde, der afvarsles samme dag, som det skulle være udført, honoreres med et ulempetillæg på 620 kr. (pr. 1/7-2015: 630 kr. og pr. 1/ kr.). 17 Merarbejde på løntrin og ledende medarbejdere på løntrin Stk. 1. Merarbejde (trin 31 36) For medarbejdere indplaceret på trin 31-36, kan honoreringen, for et eventuelt merarbejde, indeholdes helt eller delvis i lønnen. Medarbejdere i dette trininterval kan, i ekstraordinære situationer og i begrænset omfang, bevilges frihed med løn efter en konkret vurdering begrundet i en betydende mængde erlagt merarbejde. Ved merarbejde på medarbejderens arbejdsfrie dage betales for mindst to timers merarbejde. Stk. 2. Merarbejde (trin 27 36) ledende medarbejdere For ledende medarbejdere, indplaceret på løntrin 27 eller højere, kan det individuelt aftales, at merarbejdsbetalingen erstattes af et rimeligt vederlag i form af et fast tillæg til lønnen, bilordning eller lignende. Stk. 3. Ved akut opstået behov for beordret over/merarbejde er der intet varsel. Når over-/merarbejdet varsles, skal det forventede start- og sluttidspunkt oplyses. Stk. 4. Såfremt varslet overarbejde aflyses senere end kl arbejdsdagen før overarbejde skulle være påbegyndt, betaler virksomheden for den varslede tid, dog højst for 2 overarbejdstimer. 17

18 18 Maskin-/systemafhængigt merarbejde Stk. 1. For medarbejdere på løntrin 24-30, skal maskin-/systemafhængigt merarbejde, der beordres udført på hverdage mellem kl og kl eller mellem fredag kl og mandag kl , respektive på helligdage mellem kl og kl , honoreres særskilt og betales med 425 kr. pr. time. (pr. 1/7-2015: 430 kr. og pr. 1/ kr.). Stk. 2. Bestemmelsen om maskin-/systemafhængigt merarbejde finder kun anvendelse i tilfælde, hvor det pågældende arbejde (test, implementering eller andre systemrelaterede opgaver) på grund af maskinkonfigurationen eller igangsætning af nye systemer nødvendigvis må udføres på de pågældende tidspunkter, og det må i de enkelte tilfælde fremgå klart, i forbindelse med merarbejdets beordring, at der er tale om et sådant specielt merarbejde. 19 Rådighedsvagt, tilkald og konsultation Personkreds og gyldighedsområde Stk. 1. Ved rådighedsvagt forstås, at medarbejderen, uden for normal arbejdstid, er til rådighed for besvarelse af forespørgsler og i givet fald kan tilkaldes til udførelse af arbejdsopgaver i BRFkredit. Der kan højst beordres rådighedsvagt 40 gange pr. år (dog max 480 timer pr. år) for den enkelte medarbejder. Der kan på arbejdsfrie dage op til en ferieperiode ikke beordres rådighedsvagt. Antallet af rådighedsvagter finder ikke anvendelse for medarbejdere i Teknisk Afdeling med pligt til at indgå i Teknisk Afdelings vagtordning. Stk. 2. Rådighedsvagt, der så vidt muligt skal fordeles ligeligt på de enkelte medarbejdere, skal så vidt muligt varsles senest 24 timer før. For medarbejdere i Teknisk Afdeling og medarbejdere med tilsvarende arbejdsopgaver gælder: Rådighedsvagt kan have en varighed på op til 24 timer. Rådighedsvagt på hverdage er beliggende fra arbejdstids ophør mandag til fredag kl. 16:00. Weekendvagter går fra fredag kl. 16:00 til mandag kl. 8:00. Vagter i weekend og helligdage kan højst strække sig over 12 timer pr. vagt. Fredagsvagten dog over 16 timer. Der kan højest være rådighedsvagt 40 gange per år dog max. 480 timer pr. år for den enkelte medarbejder. 18

19 Ved lokalaftale mellem virksomheden og den faglige repræsentant kan der aftales mere end 40 rådighedsvagter eller 480 timer pr. år. Den enkelte medarbejder skal dog også acceptere at påtage sig flere vagter/timer. Rådighedsvagt betales med 720 kr. pr. vagt. (pr. 1/7-2015: 730 kr. og pr. 1/ kr.). På hverdage og i weekend og helligdage med 845 kr. pr. vagt. (pr. 1/7-2015: 860 kr. og pr. 1/ kr.). Der ydes ikke betaling for besvarelser af forespørgsler under rådighedsvagt, medens tilkald til udførelse af arbejdsopgaver i BRFkredit eller hjemmet honoreres særskilt, jf. stk. 3. For øvrige medarbejdere: Rådighedsvagt kan have en varighed på op til 16 timer. Rådighedsvagt på hverdage er beliggende fra arbejdstids ophør mandag til fredag kl. 16:00. Weekendvagter går fra fredag kl. 16:00 til mandag kl. 8:00. Vagter i weekend og helligdage kan højst strække sig over 12 timer pr. vagt. Fredagsvagten dog over 16 timer. Rådighedsvagt betales med 720 kr. pr. vagt. (pr. 1/7-2015: 730 kr. og pr. 1/ kr.). På hverdage og i weekend og helligdage med kr. pr. vagt. (pr. 1/7-2015: kr. og pr. 1/ kr.). Der ydes ikke betaling for besvarelser af forespørgsler under rådighedsvagt, medens tilkald til udførelse af arbejdsopgaver i BRFkredit eller hjemmet honoreres særskilt, jf. stk. 3. Stk. 3. Tilkald betales, uanset om der er beordret rådighedsvagt med normal timeløn %. Et tilkald regnes fra det tidspunkt, hvor bopælen forlades, og til medarbejderen er nået tilbage til sin bopæl. Der betales højst for det antal tilkald, der svarer til vagtens timemæssige udstrækning, dog mindst for medgået effektiv tid. Med rådighedsvagt mandag til søndag kl. 6 til 24 2 timer mandag til søndag kl. 24 til 6 2½ time Uden rådighedsvagt 19

20 mandag til søndag kl. 6 til 24 3 timer mandag til søndag kl. 24 til 6 3½ time Timelønnen beregnes ved at dividere trinlønnen med 1924 timer. Transportudgifter i forbindelse med tilkald, betales af BRFkredit efter aftale. Benyttes egen bil som transportmiddel, ydes der kilometergodtgørelse efter de af staten fastsatte takster. Under rådighedsvagt må "vagthavende" ikke befinde sig længere væk, end BRFkredit kan nås inden for en time fra tilkaldetidspunktet. Stk. 4. Ved konsultation forstås, at medarbejderen uden for vedkommendes arbejdstid pr. telefon eller på anden måde bliver kontaktet af virksomheden og i forbindelse hermed yder bistand ved afklaring af et arbejdsmæssigt problem. Konsulteres en medarbejder, som ikke er under rådighedsvagt, til afklaring af et arbejdsmæssigt problem, betales medarbejderen et beløb på 450 kr. pr. konsultation. (pr. 1/7-2015: 460 kr. og pr. 1/ kr.). Flere konsultationer inden for samme halve time betragtes som én konsultation. 20 Vagtterminaler Definitioner Stk. 1. I relation til it-medarbejdere defineres vagtterminaler og deres anvendelse ved: En vagtterminal er en terminal, der anvendes til fejlretning ved rådighedsvagt og konsultation. Der er tale om en frivillig ordning, og det er virksomheden, der afgør, om en medarbejder har brug for en vagtterminal. Opkobling via vagtterminal til virksomheden må alene ske ved afhjælpning af et produktionsproblem og ikke ved almindeligt udviklingsarbejde. Adgang må således kun etableres, hvis medarbejderen kontaktes af virksomheden eller forlods har aftalt aktiviteten med sin leder. Virksomheden har det fulde ansvar for de sikkerhedsmæssige rutiner ved opkobling til medarbejderens vagtterminal, ligesom det påhviler virksomheden at registrere samtlige nødvendige oplysninger ved opkoblingen. Medarbejderen har pligt til at dokumentere, hvad der er foretaget ved opkoblingen efter virksomhedens retningslinjer. 20

21 Omkostninger Stk. 2. Samtlige omkostninger ved opstilling og nedtagning af it-udstyr samt eventuelt møblement hos den ansatte betales af virksomheden. Hvis der efter en konkret vurdering skal etableres en telefonforbindelse, betales denne af virksomheden. Ansvar Stk. 3. Det påhviler virksomheden at sørge for eventuel nødvendig forsikring af det lånte udstyr. Eventuelle skader på udstyr eller it-anlæg er den ansatte uvedkommende. Medarbejderen er forpligtet til at overholde de sikkerhedsmæssige bestemmelser, der er fastsat i virksomhedens forretningsgange for anvendelse af it-udstyr og -systemer. Det er virksomhedens ansvar, at udlånt it-udstyr lever op til de fastsatte tekniske, sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige standarder. Medarbejderen skal være bekendt med virksomhedens regler for privat brug af udstyret, sikkerhedsbestemmelser for brug og opkobling af udstyret samt forretningsgang for registrering af brug af udstyret. 21 Overvågningsterminaler Stk. 1. Der kan for it-medarbejdere mellem virksomheden og den Faglige repræsentant træffes aftale om overvågningsterminaler, som kan benyttes til overvågning af den daglige automatiserede driftsafvikling. Aftalen skal, inden iværksættelse, godkendes af overenskomstparterne. Stk. 2. I de lokale drøftelser skal der som minimum tages stilling til følgende: - Antal vagter ad gangen og længden af disse. - Honorering for vagten/udført arbejde. - Eventuel honorering, hvis medarbejderen er nødsaget til at tage ind på arbejdspladsen. - Honorering for aktiviteter ud over vagtperioden. - Planlægning/ændring af vagter. - På hvilke systemområder terminalerne kan benyttes. - Hvor hurtigt vagten er forpligtet til at reagere. - Hvordan eventuelle kontakter foregår. - Om der skal udføres kontrolopgaver. Stk. 3. I øvrigt gælder 20, stk

22 22 Deltagelse i møde- og kursusarrangementer Stk. 1. Når virksomheden foranstalter instruktionsmøder, kurser eller anden oplæring, som er nødvendig for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver, er der mødepligt. Her tænkes fx på uddannelse i: - produkter - nye arbejdsprocesser - ny teknologi - teambuilding - budget- og planlægningsmøder - salg og marketing. Den hertil medgåede tid betragtes som arbejdstid, ligesom 23 om tjenesterejser finder anvendelse. I forbindelse med mødeindkaldelser til ovennævnte møder, hvor der er mødepligt, skal dette fremgå af mødeindkaldelsen - i modsat fald er det reelt frivilligt at deltage. Stk. 2. Det skal aftales lokalt, hvordan stk. 1 praktiseres i virksomheden. 23 Tjenesterejser Stk. 1. Reglerne gælder ved tjenesterejser som er aftalt i virksomhedens tjeneste ved: - indenlandske tjenesterejser og - tjenesterejser til europæiske destinationer. Rejsetid medregnes som arbejdstid, i det omfang rejsetiden uden for aftalt/fastlagt arbejdstid overstiger medarbejderens sædvanlige transporttid mellem hjem og arbejdssted. Reglerne gælder tillige ved transport mellem 2 daglige arbejdssteder. Ved oversøiske tjenesterejser med afrejse/hjemrejse lørdag/søndag/søgnehelligdage arbejdsfrie dage gives en erstatningsfridag. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder, for så vidt angår rejser til europæiske og oversøiske destinationer. Stk. 3. Under tjenesterejser ydes der medarbejderen betaling for den i henhold til 5 og 6, fastsatte arbejdstid. Deltidsmedarbejdere betales 22

23 dog også med normaltimeløn for de timer, der sammen med den aftalte arbejdstid, ligger inden for rammerne af overenskomstens 5 og Rejseudgiver Rejseudgifter refunderes: - efter regning efter virksomhedens retningslinjer med tog, fly, skib, bus, taxa eller - efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen ved kørsel i egen bil efter statens takster for kørselsgodtgørelse til tjenestemænd eller - efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen med anden godtgørelse, hvis medarbejderen har et særligt stort kørselsbehov. Nødvendige udgifter til fortæring og ophold på hotel refunderes efter regning og efter konkret aftale mellem virksomheden og medarbejderen. 23

24 Kapitel III - Løn erstattes af følgende kaldet 25: Stk. 1. Aflønning sker efter omstående løntrin (bilag A) og omfatter de 1, stk. 1, nævnte medarbejdere. Lønsystemet omfatter trin 1 til trin 36. Stk. 2. Deltidsbeskæftigede medarbejderes løn beregnes efter forholdet mellem det årlige timeantal, jf. 6, stk. 5, og 1924 timer. Beregning af det årlige timetal sker på basis af 52 uger. Stk. 3. Der kan efter BRFkredits bestemmelse ydes pensionsgivende funktionstillæg, personlige tillæg og genetillæg. Funktionstillæg kan ydes i situationer, hvor medarbejderen midlertidigt fungerer i en højere stilling. Personlige tillæg kan ydes i, hvor særlige forhold begrunder det. Genetillæg ydes i situationer, hvor medarbejderen midlertidigt, eller i specielle tilfælde permanent, har pligt til at deltage i et væsentligt antal møder og tjenesterejser. Genetillæg gives for arbejde inden for eget arbejdsområde. I genetillægget er indeholdt godtgørelse for eventuelt mer-/overarbejde, jf. 16 og for arbejde på tidspunkter omfattet af reglerne om øvrig arbejdstid, jf. 8, stk. 4. Genetillæg skal mindst udgøre kr. pr. måned. (Pr. 1/ reguleres beløbet til kr. pr. måned og pr. 1/ til kr.). Stk. 4. Medarbejdere, der kontraktmæssigt er forpligtet til at stille hjemmekontor til rådighed, ydes en månedlig godtgørelse på kr. pr. måned (pr. 1/ er tillægget kr. pr. måned og pr. 1/ er tillægget kr. pr. måned). Stk. 5. Lønnen betales månedsvis forud. Stk. 6. For elever gælder, at årlig trinstigning finder sted på årsdagen for ansættelsen. Hvis ansættelsen har fundet sted den 15. eller tidligere, sker oprykningen pr. den 1. i samme måned, mens oprykningen sker den 1. i den følgende måned, hvis ansættelsen har fundet sted den 16. eller senere. Ved forlængelse af elevtiden, jf. pkt. elevtid, stk. 2, udsættes den årlige trinstigning med et tidsrum af samme længde som det fravær, der har begrundet forlængelsen. Elever ydes samme overarbejdsbetaling som heltidsmedarbejdere indplaceret på løntrin 1. 24

25 Service/teknikere Erstattes af lokalt protokollat for service- og teknikerpersonale. Øvrige lønbestemmelser Andet system se

26 Kapitel IV - Særlige medarbejdergrupper 43 Vikarer og studerende på deltid 43 er erstattet af lokalt protokollat om studerende, der er ansat med en arbejdstid på 8 timer ugentlig respektive 34,7 timer månedligt eller mere i BRFkredit. Midlertidig beskæftigelse mm. 44 Medarbejdere med midlertidig beskæftigelse i indtil 1 måned BRFkredit har ikke ansatte med midlertidig beskæftigelse i indtil 1 måned. 45 Tilkaldepersonale BRFkredit har ikke ansat tilkaldepersonale. 46 Medarbejdere med arbejdstid på 8 timer eller derunder ugentlig respektive 34,7 timer månedlig For studerende gælder lokalt protokollat om studerende, der er ansat med en arbejdstid på 8 timer ugentlig respektive 34,7 timer månedligt eller mere i BRFkredit. 26

27 Kapital V - Andre ansættelsesbestemmelser 47 Ansættelsesbevis m.v. Ved ansættelsen gives der medarbejderen skriftlig bekræftelse på gældende løn- og arbejdsvilkår. Der udleveres et eksemplar af den for virksomheden gældende overenskomst. Der henvises til protokollat om ansættelsesaftaler i afsnit Forflyttelser Forflyttelser, der nødvendiggør boligskift, og som ikke har forbindelse med udnævnelse til højere stilling, kan ikke mod medarbejderens ønske ske med kortere varsel end det for medarbejderen efter funktionærloven gældende opsigelsesvarsel. Hvis forflyttelsen foranlediges af virksomheden, betales dokumenterede omkostninger ved flytning af bohave samt øvrige dokumenterede omkostninger ved selve flytningen, dog højst kr. af virksomheden. 49 Attest ved sygdom Ved sygdom af mere end 3, men under 14 dages varighed, afgiver medarbejderen i stedet for lægeattest en erklæring på tro og love som dokumentation. Lægens samlede honorar ved udstedelse af lægeattest betales af virksomheden. 27

28 Kapitel VI - Ferie 50 Ferietillæg Stk. 1. Der ydes ferie med løn efter ferieloven. Ferien optjenes og afholdes i timer. Ferie afholdes dog som udgangspunkt som hele dage. Såfremt der mellem medarbejder og leder er enighed om afvikling af feriedage som halve dage/enkelte timer, kan dette aftales for maksimalt 37 timer pr. ferieår. Stk. 2. I stedet for det i ferieloven omhandlede ferietillæg betales et særligt ferietillæg: Pr. 1. april 2014: - trin 1-30 på 3,75 % - trin på 3,25 % Det særlige ferietillæg beregnes af bruttolønnen i det foregående optjeningsår, idet der ses bort fra udbetalt særligt ferietillæg. Det særlige ferietillæg udbetales 1. maj. Stk. 3. Til medarbejdere, der i stedet for ferie med løn holder ferie med feriegodtgørelse, betales det særlige ferietillæg med: Pr. 1. april 2014: - trin 1-30 på 2,75 % - trin på 2,25 % Stk. 4. Ved beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold udbetales det særlige ferietillæg, hvis det ikke allerede er udbetalt, med: Pr. 1. april 2014: - trin 1-30 på 2,75 % - trin på 2,25 % 28

29 Er det særlige ferietillæg allerede udbetalt, kan der kun ske fradrag af den del, der svarer til det i ferieloven omhandlede ferietillæg ved beregningen af feriegodtgørelse ved ansættelsens ophør Overenskomstbestemte ferie, BRFtimer og fri uden løn Stk. 1. Arbejdstid For medarbejdere med en arbejdstid, som er en anden end 37 timer om ugen, reguleres BRF- og ferietimer forhold til den pågældendes arbejdstid. Stk. 2. Tiltrædelse Ved tiltrædelse tildeles BRFtimer i henhold til Bilag B. Stk. 3. Fratrædelse Ved fratrædelse opgøres BRFtimer i henhold til Bilag B. Ikke afholdte timer udbetales. BRFkredit kan ikke, udover reguleringen, jf. Bilag B, modregne i indestående BRFtimer for opsagte medarbejdere, mens medarbejderen er fritstillet. For mange afholdte timer skal tilbagebetales og kan fratrækkes i ikke udbetalt løn. Stk. 4. Overførsel af ferie Ferie skal i videst muligt omfang afvikles på en sådan måde, at overførsel af ferie kun sker undtagelsesvist. Medarbejdere kan overføre op til 5 dages ferie til det efterfølgende ferieår. Aftale om ferieoverførsel skal indgås inden ferieårets udløb den 30. april. Aftalen skal være skriftlig. En sådan aftale kan kun ændres ved indgåelse af en ny skriftlig aftale. Overført ferie skal afvikles før anden ferie. Overførte feriedage kan ikke pålægges placeret i en opsigelsesperiode, herunder fritstillingsperiode, meddelt af BRFkredit. Ikke afholdte overførte feriedage udbetales ved medarbejderens fratrædelse. Stk. 5. BRFtimer omsorgsdage, sjette ferieuge, BRFdage, seniordage, BRFseniordage 29

30 I BRFkredit har medarbejderen mulighed for at oppebære: Omsorgsdage Sjette ferieuge BRFdage trin Seniordage BRFseniordage og Fridage uden løn trin 1-30 Omsorgsdage, 6. ferieuge, BRFdage (trin 31-36), seniordage, BRFseniordage omregnes til BRFtimer. Stk. 6. Overførsel af BRFtimer Ikke afholdte BRFtimer opgøres pr. 30. april og udbetales ultimo maj såfremt medarbejderne ikke anmoder om, at få dem overført til timebanken. Ved udbetaling er værdien af BRFtimer beregnet i forhold til trinløn inkl. pensionsbidrag. BRFtimer tilskrives og reguleres efter Bilag B. Der kan minimum overføres BRFtimer svarende til 1 hel dag og der kan maksimalt overføres 5 BRFdage. Stk. 7. Fridage uden løn Medarbejdere på trin 1-30 kan i kalenderåret afholde tre fridage uden løn. 53 Valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge Stk. 1. Inden udgangen af kalenderåret kan medarbejdere på løntrin 1 30 vælge at være omfattet af reglerne om overarbejde, jf. 16, stk. 6 og 7 eller af reglerne om merarbejde/5 BRFdage, jf. 16, stk. 8 og 9 og 51, stk. 4. Stk. 2. Valg, jf. stk. 1, træder i kraft ved ferieårets begyndelse. Stk. 3. Valgfriheden i stk. 1 gælder ikke for medarbejdere på trin samt medarbejdere indplaceret på løntrin 1-23 som har 5 seniordage, jf. 77, stk. 4, samt medarbejdere der modtager genetillæg, jf. 25, stk

31 Stk. 4. Sjette Ferieuge. For de medarbejdere, som har valgt merarbejde og derved får tildelt yderligere fem BRFdage, jf. stk. 1-3, opgøres dagene i BRFtimer. 54 Elevers ferie Stk. 1. Til elever gives ferie efter følgende regler. a. Elever, der ansættes i tiden maj til og med juli har ret til 25 dages ferie i det ferieår, hvor ansættelsen har fundet sted. Heri medregnes optjente feriedage, afholdt i tiden 1. maj til tiltrædelsen. Ferie placeres efter lov om ferie. b. Ved ansættelse i tidsrummet efter det under a nævnte og 1. december eller første hverdag derefter gives ferie i 7 arbejdsdage inden udgangen af det ferieår, hvori ansættelsen har fundet sted. c. Samtlige elever gives 25 dages ferie i det ferieår, der følger efter ferieåret, hvor ansættelsen har fundet sted. Stk. 2. Elever. Hvis eleven ikke har optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, gives ferie med løn i de resterende feriedage. Der ses herved bort fra feriegodtgørelse optjent ved fritidsarbejde. 55 Ferie i det ferieår, hvor uddannelsestiden afsluttes eller i det første ferieår derefter Feriedage, der er optjent i uddannelsestiden, men som holdes, efter at medarbejderen har gennemført uddannelsestiden i en finansiel virksomhed, skal gives med aktuel løn, uanset om medarbejderen umiddelbart efter uddannelsestidens afslutning eller senere er blevet ansat i en anden finansiel virksomhed end den, hvori uddannelsestiden er gennemgået. 31

32 Kapitel VII - Uddannelse 56 Elevers ansættelse/ophør Elever har funktionærstatus, og ansættelse sker normalt med varig ansættelse for øje. Hvis der i ansættelsesaftalen er taget forbehold for fremtidig ansættelse, giver virksomheden senest ved uddannelsestidens afslutning skriftlig meddelelse til eleven, om eleven kan fortsætte i virksomheden. En fortsættelse forudsætter bestået eksamen. Hvis virksomheden ikke skønner, at eleven kan fastansættes, meddeles dette til eleven med minimum 3 måneders varsel og til fratrædelse tidligst 3 måneder efter uddannelsestidens normale afslutning. 57 Elevers arbejdstid For elever gælder samme arbejdstidsbestemmelser som anført for finansansatte. 58 Elevers skoletid/rejsetid Når eleven indkaldes til skoleundervisning eller skoleplanlagte aktiviteter, i henhold til de i bekendtgørelsen for finansuddannelsen fastlagte skoleperioder, af hele eller flere dages varighed, regnes disse dage som arbejdstid, hvor eleven ikke er til rådighed for virksomheden. Kun rejsetid i forbindelse med elevens pligtige uddannelse, der tilrettelægges forlagt, er omfattet af 22, 23 og 24. Honorering for rejsetid kan ske kontant. Finanselever 59 Ansættelse Personer, som antages til almindelig uddannelse i et penge- eller realkreditinstitut, ansættes som elever. Ved ansættelse af elever til kontormæssig oplæring i virksomheder henvises til Uddannelsestid Stk. 1. Uddannelsestiden er 2 år for elever, der har bestået en af følgende eksaminer: - Den 2-årige HG - HHX - STX - HF 32

33 Uddannelsestiden er 4 år for elever med afgangsprøve fra 10. klasse, der efter uddannelsesbekendtgørelsen indleder uddannelsen i praktikvirksomheden. Stk. 2. Hvis en elev - på grund af sygdom er fraværende i mere end 10% af den fastsatte uddannelsestid, - har orlov ved graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller - har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold, kan der mellem eleven og virksomheden indgås aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum. Hvis uddannelsestiden ifølge aftalen skal forlænges med mere end fraværsperioden, skal aftalen godkendes af Det faglige Udvalg for Finanssektoren. Kan der ikke opnås enighed mellem eleven og virksomheden om en forlængelse af uddannelsestiden, kan Det faglige Udvalg for Finanssektoren på virksomhedens eller elevens begæring forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Stk. 3. De første 6 måneder af uddannelsestiden, jf. 2. afsnit, er en gensidig prøvetid. Såvel virksomheden som eleven, hvis eleven er fyldt 18 år, eller forældremyndighedens indehaver kan uden angivelse af nogen grund forlange ansættelsesforholdet hævet med 1 måneds varsel til ophør senest ved prøvetidens udløb. Elever, der med virksomheden har indgået uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, er i uddannelsestiden omfattet af de i loven fastsatte regler. De første 3 måneder er en gensidig prøvetid. Såvel virksomheden som eleven, hvis eleven er fyldt 18 år, eller forældremyndighedens indehaver kan uden angivelse af nogen grund forlange ansættelsesforholdet hævet fra dag til dag. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, og prøvetiden forlænges tilsvarende. 33

34 Stk. 4. I prøvetiden skal der finde en løbende vurdering sted af eleven. Inden prøvetidens udløb udfærdiges bl.a. på grundlag af samtaler med eleven en skriftlig bedømmelse, som forelægges for eleven og underskrives af denne. 61 Teoretisk og praktisk uddannelse Stk. 1. I uddannelsestiden skal eleven gennemgå Finansuddannelsen efter de af overenskomstparterne aftalte retningslinjer, eller svarende til den til enhver tid gældende uddannelsesbekendtgørelse for Finansuddannelsen. Stk. 2. Endvidere skal eleven gennemgå en forsvarlig praktisk uddannelse efter de aftalte retningslinjer. Stk. 3. Ved uddannelsestidens ophør gives en skriftlig bekræftelse på, at uddannelsestiden er gennemgået og Finansuddannelsen bestået. Medarbejderen er herefter finansassistent (bank-, sparekasse- eller realkreditassistent). For elever med uddannelsesaftale, jf. 60, stk. 3, 2. afsnit, gives endvidere efter afslutning af praktiktiden og efter indhentet erklæring fra det undervisningssted, hvor eleven har gennemgået den teoretiske del af uddannelsen, bevis for afsluttet erhvervsuddannelse. Kontorelever 62 Anvendelsesområde Stk. 1. Virksomheden kan ansætte elever til kontoruddannelse inden for specialerne administration eller regnskab, hvis virksomheden af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser er godkendt som praktiksted efter lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. Ved virksomheder forstås de medlemmer af FA, der ikke er berettiget til at uddanne finanselever. 63 Ansættelse Stk. 1. Som kontorelev kan ansættes personer, der - har gennemgået den 2-årige 2. skoleperiode inden for handels- og kontorområdet, - har bestået HTX eller - ved særlig tilladelse (dispensation) har opnået adgang til at indgå uddannelsesaftale. 34

35 Stk. 2. Der indgås en uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven efter lov om erhvervsuddannelser. Stk. 3. Elever, der med virksomheden har indgået uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, er i uddannelsestiden omfattet af de i loven fastsatte regler. De første 3 måneder er en gensidig prøvetid. Såvel virksomheden som eleven, hvis eleven er fyldt 18 år, eller forældremyndighedens indehaver kan uden angivelse af nogen grund forlange ansættelsesforholdet hævet fra dag til dag. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, og prøvetiden forlænges tilsvarende. 64 Uddannelsestid Stk. 1. Uddannelsestiden er 2 år, svarende til praktiktiden inden for handels- og kontoruddannelserne. Stk. 2. Hvis en elev - på grund af sygdom er fraværende i mere end 10% af den fastsatte uddannelsestid, - har orlov ved graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller - har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold, kan der mellem eleven og virksomheden indgås aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum. Hvis uddannelsestiden ifølge aftalen skal forlænges med mere end fraværsperioden, skal aftalen godkendes af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser. Kan der ikke opnås enighed mellem eleven og virksomheden om en forlængelse af uddannelsestiden, kan Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser på virksomhedens eller elevens begæring forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. 65 Teoretisk og praktisk uddannelse Stk. 1. I uddannelsestiden deltager eleven i de til uddannelsesretningen knyttede skoleophold på en handelsskole. Stk. 2. I uddannelsestiden skal virksomheden give eleven en forsvarlig praktisk kontoruddannelse efter gældende uddannelsesregler inden for specialerne administration eller regnskab. 35

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

KONCERN- OVERENSKOMST

KONCERN- OVERENSKOMST KONCERN- OVERENSKOMST 2014-2017 INDHOLD AFSNIT 1 Overenskomst for Nykredit... 4 AFSNIT 2 Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ Sundhedsforsikring Ansættelsesaftaler - Løntabeller...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Koncernoverenskomst

Koncernoverenskomst Koncernoverenskomst 2017-2020 Indhold Afsnit 1 Overenskomst 2 AFSNIT 1 Overenskomst for Nykredit 33 AFSNIT 2 Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ Sundhedsforsikring Ansættelsesaftaler

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER INDHOLD FORORD... 3 A. GENERELT... 4 Eksempel 1... 4 Eksempel 2... 5 Eksempel 3... 5 Eksempel 4A... 6 Eksempel 4B... 6 Eksempel 5... 7 Eksempel

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2017-2020 August 2017 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2017...49 Stikordsregister...68

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2017 31. marts 2020 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2012 31. marts 2014 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2012 31. marts 2014 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut. Afsnit 3 Lønpakker Pensionsordninger Feriekortordning Lønstatistik

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut. Afsnit 3 Lønpakker Pensionsordninger Feriekortordning Lønstatistik Overenskomst 2012 2 Indhold Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) Bilag slutprotokollen OK 14 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) 1 Bilag 1.a Protokollat om udmøntning af lønstigninger mv. A. Lønstigninger i standardoverenskomsten I

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Der henvises til Standardoverenskomstens 4, samt 5 om tjenesterejser.

Der henvises til Standardoverenskomstens 4, samt 5 om tjenesterejser. Deltagelse i møde- og kursusarrangementer FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledende eksempelsamling, der giver løsninger på de fleste spørgsmål i forbindelse med honorering for

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Bilag til vejledning OK April 2014

Bilag til vejledning OK April 2014 Bilag til vejledning OK 2014 April 2014 1 Bilag 1 Ved udformningen af nye STOK-bestemmelser skal det aftales konkret, om/hvordan de slår igennem på VOK. Kravet gælder for alle VOK-virksomheder 2 Bilag

Læs mere