Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej Valby Att: Mette Kathrine Larsen Sagsnr Dokumentnr Besvarelse af anmodning om aktindsigt Jeg skal hermed vende tilbage til Go morgen Danmarks anmodning om aktindsigt af 13. april 2015, hvor du stiller en række spørgsmål om børn med autisme. Det fremgår af din anmodning om aktindsigt, at du anmoder om følgende oplysninger, hvor der fra Københavns Kommunes side er indsat numre på spørgsmålene for at lette besvarelsen af anmodningen. Kære Kommune. Jeg er journalist på Go' morgen Danmark på TV 2 og er i gang med at undersøge, hvilke tilbud de enkelte kommuner har til børn med autisme - og hvordan kommunerne tackler skolevægrende børn med autisme. Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. Jeg skal derfor bede kommunen om at svare på nedenstående spørgsmål. Denne mail er sendt til alle landets kommuner og svarfristen er - i henhold til offentlighedslovens regler - 7 arbejdsdage, dvs. senest d. 23. april ) Hvor mange ansøgninger modtog kommunen om aflastning fra forældre til børn med autisme: Og i hvor mange sager har kommunen givet afslag? 2) Hvor mange ansøgninger modtog kommunen om støtte til merudgifter fra forældre til børn med autisme: Og i hvor mange sager har kommunen givet afslag? 3) Hvor mange ansøgninger om dækning af tabt arbejdsfortjeneste modtog kommunen fra forældre til børn med autisme? Og hvor mange afslag blev der givet? 4) Hvor mange ansøgninger modtog kommunen fra forældre til børn med autisme, om hjælp fra VISO? Hvor mange afslag blev der givet? Center for Politik - Rådhuset Rådhuset 1550 København V Telefon Mobil EAN nummer

2 5) Hvor mange ansøgninger fik kommunen om visitering af et barn med autisme fra folkeskole til specialskole? Hvor mange afslag blev der givet? 6) Hvor mange ansøgninger fik kommunen om visitering af et barn med autisme fra folkeskole til specialklasse? Hvor mange afslag blev der givet? 7) I hvor mange sager har kommunen givet - eller arbejdet på at give - forældre til skolevægrende børn med autisme et forældrepålæg? 8) I hvor mange sager har kommunen tvangsfjernet - eller arbejdet på at tvangsfjerne - skolevægrende børn med autisme? 9) Hvilke tilbud til hjælp og støtte har kommunen til børn med autisme? Og til deres forældre? 10) Har kommunen indført besparelser på handicapområdet inden for de seneste 3 år? Hvis ja, hvor mange? 11) Arbejder kommunen på at indføre besparelser på handicapområdet inden for det næste år? Hvis ja, hvor mange? Socialforvaltningen har været i kontakt med Børne- og Ungdomsforvaltningen for at kunne give en samlet besvarelse. Dette skyldes, at børneområdet er delt i Københavns Kommune mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Nærværende besvarelse indeholder således en samlet besvarelse fra Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Du kan læse nedenfor om de to forvaltningers besvarelse. Socialforvaltningens besvarelse Socialforvaltningen må meddele afslag på anmodningen med henvisning til offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt tidsforbrug i forhold til spørgsmål 1 til og med 8. Side 2 af 7

3 Du kan læse nærmere om begrundelsen nedenfor. I forhold til spørgsmål 9 om tilbud til hjælp og støtte til børn og unge med autisme er udgangspunktet for alle Københavns Kommunes tilbud, at de skal være tilgængelige for alle borgere, og borgere med en funktionsnedsættelse. Dertil kan Socialforvaltningen oplyse, at Socialforvaltningen har et Familiehus. Familiehuset er målrettet særlige grupper, herunder blandt andet autismeområdet. Familiehuset tilbyder både kortere og længerevarende råd og vejledningsforløb, kursusforløb målrettet forældre, børn, unge, og søskende, kontaktpersoner, netværksgrupper, og familiebehandlingsforløb. For så vidt angår spørgsmål 10 kan Socialforvaltningen orientere om, at der ikke er indført besparelser på handicapområdet de sidste tre år. Som svar på spørgsmål 11 om forventede besparelser, kan Socialforvaltningen oplyse, at det endelige budget for 2016 vedtages af København Kommunes Borgerrepræsentation d. 1. oktober Socialforvaltningen har ikke belæg for at forvente, at budget 2016 vil adskille sig væsentligt fra tidligere år, hvad angår den samlede økonomiske ramme. Ud fra en alt andet lige betragtning forventes der heraf ikke nogen besparelser på området for borgere med handicap. Socialforvaltningen kan også henvise til nedenstående tabel om budgetterede udgifter til borgere med handicap. Oversigt over budgetterede udgifter til borgere med handicap ( ) (1000 kr.) Vedtaget budget Vedtaget budget Vedtaget budget Vedtaget budget Borgere handicap med Begrundelse for afslag vedr. spørgsmål 1 til og med 8 Socialforvaltningen benytter det elektroniske journaliseringssystem CSC Social. CSC Social giver ikke mulighed for systematisk at indsamle oplysninger om borgeren ud fra deres handicap. Dette skyldes, at Socialforvaltningen ikke kategoriserer borgerne ud fra den funktionsnedsættelse, borgerne måtte have. Side 3 af 7

4 Det er derfor ikke muligt at indsamle oplysninger fra CSC Social på en måde, der kræver få og enkelte kommandoer, som anført i offentlighedslovens 11, stk. 1. Socialforvaltningen har i dag ca. 960 børnesager, hvor der er igangsat foranstaltninger efter serviceloven. Socialforvaltningen skulle således for at kunne besvare anmodningen om aktindsigt gennemgå samtlige børnehandicapsager. Socialforvaltningen har i den forbindelse lavet et tidsmæssigt estimat der dækker over, at det tager ca minutter i alt til gennemlæsning samt databehandling af hver sag. Dette dækker over, at det vurderes forholdsvist hurtigt at kunne afklares i den enkelte sag, om der er tale om et barn med autisme, men det er ikke alle de efterspurgte oplysninger, der kan trækkes i CSC, hvorfor der også vil være behov for en manuel gennemgang af sagerne. Samtidig efterspørges der data for 3 år. Dertil kommer, at der i perioden er sket skift i sagsbehandlingssystemer (overgang til CSC sommeren 2013). Det vil medføre et forventeligt cirka ressourceforbrug på op til 815 timer svarende til ca. 22 arbejdsdage. Det skal tilføjes, at selv med det ovennævnte arbejde kan der være en vis usikkerhed behæftet med data trukket i systemet, og i sidste ende også hvor stor tidsmæssigt forbrug en gennemførelse af anmodning vil medføre. Socialforvaltningen må derfor henvise til offentlighedslovens 9, stk. 2, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug og afvise anmodningen om aktindsigt. Såfremt Go Morgen Danmark fortsat ønsker aktindsigt i oplysninger, som Socialforvaltningen måtte være i besiddelse af vedrørende den pågældende borgergruppe, må Socialforvaltningen henvise til, at Go Morgen Danmark henviser sig på ny med en mere afgrænset anmodning om aktindsigt. Børne- og Ungdomsforvaltningens besvarelse Socialforvaltningen har modtaget følgende fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningens besvarelse vedrørende spørgsmål 5, 6 og 9. Socialforvaltningen henviser til Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) besvarelse: I Københavns Kommune visiteres der til specialundervisning med udgangspunkt i elevernes kognitive niveau. Der er således elever med vanskeligheder indenfor autismespektret på alle typer af specialskoler. Side 4 af 7

5 Der visiteres 2 gange årligt med hovedvisitation i jan/feb og opfølgende visitation i maj. Der kan desuden ved tilflytning eller særligt akutte sager visiteres løbende. Normaltbegavede elever med vanskeligheder indenfor autismespektret indstilles til visitation via et fælles visitationsudvalg, der dækker hele kommunen. Eleverne indstilles til et tilbud indenfor autismespektret (gennemgribende udviklingsforstyrrelser) og der skelnes ved indstillingen ikke til om man indstilles til en specialskole, en specialklasserække eller en gruppeordning. Visitationsudvalget fordeler de optagne elever på tilbud ud fra en række parametre, herunder forældreønsker, geografi, klasse/gruppedannelse, ledig kapacitet på de enkelte tilbud mv. Forvaltningen registrerer de indkomne indstillinger på skoleår og ikke kalenderår. Til skoleåret modtog Københavns Kommune 58 indstillinger. Heraf fik 9 afslag. Til skoleåret 2013/2014 modtog Københavns Kommune 65 indstillinger. Heraf fik 12 afslag. Til skoleåret 2014/2015 modtog Københavns Kommune 88 indstillinger. Heraf fik 7 afslag. Der er følgende undervisningstilbud til elever indenfor denne målgruppe i Københavns Kommune: Specialskoler: Frejaskolen, Skolen i Peter Vedelsgade, Charlottegården Specialklasserække: Lundehusskolen Grupperne: Specialskole for unge i alderen 13-17, som er særligt sårbare og derfor har brug for et mindre og specielt tilpasset skoletilbud. Eleverne på Grupperne har udover deres sårbarhed ofte også andre vanskeligheder, bl.a. indenfor autismespektret. BUF-flex tilbud på almen folkeskole: Mulighed for at søge om at tilrettelægge et specialskoletilbud på en almenfolkeskolen. Der tildeles skolen ressourcer svarende til 75 % af specialskoletaksten for målgruppen, fratrukket skolens almindelige elevtakst. BUF-flex tilrettelægges kun for elever, hvor forældre og skole er enige om at ønske tilbuddet. Dagbehandlingstilbud: tilbud under Serviceloven, som visiteres via Socialforvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen peger på et relevant undervisningstilbud i forbindelse med bevilling af Side 5 af 7

6 dagbehandling ofte på en intern skole på dagbehandlingstilbuddet. Øvrige tilbud i BUF Kompetencecentrene i Københavns Kommune f.eks kompetencecentret på Frejaskolen (gennemgribende udviklingsforstyrrelse - autisme), kompetencecentret på Charlottegården (specifikke indlæringsvanskeligheder ADHD) mf. Den tværfaglige støttefunktion i områderne yder rådgivning og vejledning til forældre til børn, der er inkluderet i almene institutioner og skoler. Børnecenter København, yder specialrådgivning, vejledning og supervision til fagpersoner i kommunen. Børnecenter København tilbyder desuden fortløbende kursusforløb til forældre til småbørn med nydiagnosticeret autisme. Forældrene tilbydes 6 kursusgange og undervisningen forestås af en psykolog og en talehørelærer. Tværkommunalt, tværsektorial og regionalt rådgivningstilbud til forældre: blev det besluttet at etablere et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde med Region Hovedstaden. København SOF og BUF, Frederiksberg Kommune Socialforvaltning og PPR har sammen med Region Hovedstaden, BUC Bispebjerg etableret et undervisningsforløb til alle familier med nydiagnosticerede børn med ADHD. Dette tilbud, samt et tilsvarende tilbud til børn med autisme planlægges fremover at være et fast tilbud. Denne undervisning forventes at starte i maj Forældrene undervises 5 gange a 2 timer. Det er medarbejdere fra alle sektorer fra Frederiksberg og Københavns kommune der forestår undervisningen bl.a. Børne ungdomspsykiatere, psykologer, fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger og socialrådgivere Meroffentlighed Københavns Kommune har overvejet, om du burde meddeles meraktindsigt efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, men har ikke fundet grundlag herfor. Klagevejledning Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Imidlertid kan afgørelsen indbringes for Statsforvaltningen Hovedstadens kommunale tilsyn. Side 6 af 7

7 Hvis du ønsker at klage, skal du indledningsvis sende din klage til Københavns Kommune. Klagen kan indgives via de kontaktoplysninger, der fremgår af side 1 på dette brev. Såfremt Kommunen fastholder afgørelsen, sender vi klagen og sagens dokumenter, herunder afgørelsen til Tilsynet snarest og som udgangspunkt senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen i Kommunen. Er der i øvrigt spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Niels Nicolai Nordstrøm Specialkonsulent, cand.jur. Side 7 af 7

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Indhold National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere