ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 29. Årgang nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 29. Årgang nr. 3. 2012"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 29. Årgang nr

2 1ssn: ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Tlf.: Telefonen er åben i arkivets åbningstid, hver anden onsdag i lige uger fra kl. 10,00 til 15,00 Vi kan endvidere kontaktes på vores hjemmeside: eller hos bestyrelsen: Formand: Andreas Iversen Tlf.: Kasserer: Jørn Jensen Tlf.: Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Deadline for næste nummer den 15. nov Bladet trykkes med hjælp fra 3F - Herning Tegningen på forsiden fra Snedkeren 1939 Den 3.April bliver en stor Dag i Danmarks Politiske Historie. Den Dag gør Folket op med Resterne af Fortidens Reaktion, ogsaa den, der møder i Smaapartiernes nye Forklædning. Sådan skriver Thorvald Stauning i Snedkeren fra Vi har set Resultatet. En Række Love, fremsat af Oppositionen som det før var umuligt at gennemføre, fordi de blev forkastet i Landstinget, nu blev til Virkelighed. Tugthusloven er borte, Lærlingeloven gennemført, Forbud mod Overarbejde, Arbejdsløshedsloven forbedret, Ferieloven med 14 Dages Ferie med løn til alle fra 1940, er gennemført. Og nu gennemføres en ny Grundlov, Den betyder Fjernelse af enhver Uretfærdighed fra Fortiden. For kun 2½ Aar siden fik Regeringspartierne Magten i Landstinget,. Nu gaar man ud i Valgkampen for at fjerne dette Ting. Demokratiet kræver tidssvarende Former at arbejde under. Mød frem paa Valgdagen - Stem for Fremskridt og Folkestyre - Stem for det Parti, der varetager dine Interesser og som bygger Fremtidens Danmark. Stem paa Socialdemokratiet! 2

3 Leder. Efter en god og veloverstået ferie, er vi nu klar til at tage fat på arbejdet i arkivet i ASRA igen. Som omtalt i sidste blad deltog ASRA i 1. maj arrangementet med en stand i Laugesens Have sammen med Lo Faglige Seniorer. Det var et godt arrangement med omkring 1000 til 1200 besøgende. Der var virkelig mange der besøgte vores fælles stand, og de viste stor interesse for de udstillede ting samt stillede mange spørgsmål til arbejdet omkring LO Faglige Seniorer, samt ASRA. Så formålet med at synliggøre begge foreninger lykkedes ganske godt. Det er ikke sidste gang vi laver en eller anden form for samarbejde. ASRA s vandreudstilling har i år stået i 3F Holstebro. På opfordring fra Lo Faglige Seniorer vil den her efter sommerferien blive stillet op i Aktivitetscentret i Struer, hvor den så skal stå resten af året. Asra er nu af Herning kommune blevet godkendt som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven, så vi fremover kan få tilskud til vores lokaler. Godkendelsen kræver dog, at vi må ændre nogle få ting i foreningens vedtægter, som vi så må tage fat på i bestyrelsen til vores generalforsamling. Både i arkivholdet og bestyrelsen, har der i den senere tid været en del snak om, hvordan vi arkiverer og opbevarer arkivalierne for eftertiden, og ikke 3 mindst nu hvor vi lever i den elektroniske tidsalder, der bliver jo ikke ført protokoller længere. Alt foregår jo nu på EDB. Så inden vi begynder at investere i nyt isenkram og eventuelt går på nettet, har vi besluttet at nogle af os aflægger Arbejdermuseet et besøg for at studere, hvordan de gemmer/håndterer computerbaserede arkivalier. Der bliver i denne agurketid diskuteret og skrevet mange ting, blandt andet afgifter og skatter. I en opgørelse fra skatteministeriet viser det sig at VK regeringen satte skatte og afgifterne op 287 gange i denne regeringstid fra 2001 til Det betyder med andre ord, at VK-regeringeni sine 120 måneder ved magten gav skatter og afgiftsskruen et nyt vrid 2,4 gange hver måned. Venstres slogan om at det ikke må være dyrere at være dansker, som Venstres folketingspolitikere igen og igen gentager som en papegøje klinger unægtelig noget hult, når man selv har været med til så mange skatte og afgift stigninger. Andreas Iversen formand

4 Jeppe Aakjær af Børge Nielsen Kildemateriale: jeppeaakjaer.dk, google forfatteren selv Kære læser For nylig fik jeg af de lærde medarbejdere på ASRA s Arkiv til opgave at skrive om én af vore store arbejderdigtere. Hvorfor jeg har valgt, som jeg har, håber jeg nedenstående på at belyse. Derfor! Arbejderdigtere skriver om frihedens fugle, blodrøde faner og andre smukke ting. Men rigtige arbejderdigtere ryger i spjældet for deres synspunkter. Det skete for Jeppe Aakjær d. 17 januar 1887, hvor han blev arresteret for sine foredrag mod Indre Mission og om Den franske Revolution, her sad han i 17 dage. 10 år senere fik han dog hævn med sit egentlige forfattegennembrud ' En Mission og Dens Høvding'. Med 'Vredens Børn', en skildring af landtyendes usle forhold, var han ligefrem med til at ændre lovgivningen. Efter en sand mediestorm, næsten 1000 avisartikler, de fleste imod, nedsatte rigsdagen en kommission med bl.a. Peter Sabroe, og det lykkedes at få fjernet den forhadte tyendelov. Senere kom visen om 'Jens Vejmand', hvor hans sociale indignation fandt sin kunstneriske form. 4 Opvæksten. Jeppe Aakjær, født Jensen d. 10. september 1866 voksede op med sine 7 søskende på den fattigste gård i Aakjær. Her blev han, allerede inden skolealderen, sendt afsted med forældrenes dyrehold ned til engene ved Karup Å, og skulle der ikke passes dyr, var der masser af andre pligter. Men i Fly Skole fandt man hurtigt ud af, at drengen havde boglige evner. Med lokale folks hjælp førte det nu til et ophold på Staby Højskole i Dette blev det første i en længere række af skoleophold, og mange flere år på skolebænken, end både Jeppe og hans forældre havde forudset. Opbrud Nu måtte den unge mand til hovedstaden. I 1884 blev han indskrevet på Blågårds Seminarium, hvorfra han tog præliminæreksamen i Så fulgte Askov Højskole , hvorefter han begyndte at undervise. Det brød han sig ikke om, idet han ikke mente at kunne lære børnene noget. Bedst syntes han om at undervise på en højskole, men da han i 1892 stod med en fyreseddel i hånden fra Københavns Højskole, måtte han jo starte forfra,

5 han måtte videreuddanne sig. I mellemtiden havde han derhjemme mødt Marie Bregendahl. De blev forlovede i 1888, hvorefter de sammen flyttede til København i 1892, hvor de blev gift året efter. Studenterårene I 1895 fik Jeppe Aakjær, med økonomisk hjælp hjemmefra, sin studentereksamen. Men da han ville læse historie på Københavns Universitet meldte hverdagen sig. Marie drev et pensionat, og han måtte læse korrektur for forskellige aviser om natten og studere om dagen. Da man samtidig havde fået sønnen Svend, blev det mere, end den lille familie kunne klare, og man skiltes i Siden er Marie blevet en anerkendt forfatter. Jeppe var efterhånden også blevet et navn, der ernærede sig ved sit forfatterskab og diverse avisskriverier. Her skal lige nævnes: Studierne blev aldrig fuldført. Nu dukkede længslen efter det Jydske op. Han havde i 1902 mødt den skønne Nanna Krog, som han først, på grund af rod i sine ægteskabspapirer, kunne blive gift med i Jenle Sammen med bro ren Jens blev det besluttet at opføre gården Jenle. Jens skulle så være landmand, og Jeppe skulle bare digte. Idyllen varede kun kort. Jens og Nanna kunne ikke enes, og til sidst røg gården på tvangsauktion i Et konsortium overtog, og Jens måtte forlade gården, mens Nanna og Jeppe blev boende. I 1919 kunne konsortiet så købes ud, og Aakjær blev eneejer. Nu skulle han pludselig både være bonde og digter. Det passede ham ikke. Derimod hørte man om hans rolle som vært på Jenle: Det var en rolle som ingenlunde var ham ukær. I 1929 lykkedes det ham at forpagte gården ud, så han igen kunne nøjes med at være digter. Selv om ikke alt gik, som det skulle på Jenle, blomstrede familielivet dog, og børnene Solvejg og Esben kom til. Forfatterskabet. Det vil føre for vidt her at opremse titlerne, men gå selv på biblioteket og underesøg. Her skal blot nævnes, at Aakjær fra Det Ancherske Legat i 1906 modtog en pris på 1800 kr. For pengene tog han en tur rundt i Europa: Det mest givende på turen var besøget i Skotland, hvor han fik kendskab til Robert Burns, forfatteren til Auld lang Syne som blev oversat til Skuld gammel venskab. Jeg vil nedenunder, i stærkt redigeret form, gengive noget af Aakjærs skriblerier. Han påstod selv at kende manden, og at dette blot er et referat. Men mon?: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri om Methuselem: Han bløw jo ni hunder og ni og tres aar inden han død, hwisomenstid det helsen er sand; men det forstaar sæ: Saa war han jo ogsaa halvfems, inden

6 han ku gaa med æ hjølli! Sjel hed han Methuselem, og æ muer det war Ma Thuselem, æ faar s navn wed a ett nø forre for, men æ slaw sku wær redle nok. Da han nu war skrejn øwer de fyrre, så begynd æ muer aa snak mæ ham om, te nu sku han te aa aasi æ pat te en minder, der war i kom. Saa bløw han da rent saa faale harmt, indte de haaj faat ham lært aa skraa. Han haaj jo tt den samm maal på æ tid som en naaen jen. En daa haaj de send ham ad æ mues aa graw tørr. Han war gavn ud ved majdaastid, og han kom hjem te kjørmes; da war han trængende for hans nætter. Det haaj han nu tawn for jen daw. A ved ett, te han bløw gywt nowesind. Han haaj nok hat æ i tanker aa foranner sæ now gaang, men inden han fæ sæ betint, war æ sølle pig baade død og henn. I hans walmajtsdaw maat han jo affensir for æ fød som en naan, men da han bløw aalder, sò han gjan ved æ kagel, ligmøj om en war warm he kold. Han bløw saamænd en ring mennesk, inden Worherr to ham; æ brændmen ku han ett taal, og æ brød ku han æ faa tøgged. De sidst fi hunder aar laa han jo kommunen te byrde. For han løwed iløwle ett saa læng, te han fik nø nytt af æ alderdomslov. 6

7 Jeppe Aakjærs død Jeppe Aakjær døde på Jenle d.22 april Han var gået i haven fra morgenstunden, som han plejede, her faldt han om, ramt af et hjertestop 63 år gammel. Dødsbudskabet blev modtaget med sorg, ikke alene i Salling, men over hele.landet. Derfor startede hans ligfærd på plænen ved Jenle, videre til Skive hvor 5000 var mødt op og til Aarhus, hvor man skønner, at mellem deltog. Derefter til København, hvor der blev holdt en radiotransmitteret højtidelighed i Idrætshuset. Herfra blev kisten kørt til Bispebjerg Krematirium. Aakjærs urne er nu sat ned i gravstedet i skoven ved Jenle. Her er også hans elskede Nanna, der boede på Jenle til sin død i 1962, sat ned. Efterskrift Jeg ved ikke om Jeppe Aakjær var ateist, eller det blot var et udslag af hans radikalt- sociale sindelag: Knæk sablen, vælt tronen og styrt kirken, der gjorde, at ingen kirkelige handlinger fandt sted i forbindelse med hans død. Måske var det blot en hilsen til Missionen. Med denne lille historie, som mere er en beskrivelse af hans levned end en beskrivelse af hans forfatterskab, håber og tror jeg på, at I vil gå på biblioteket, og, ligesom jeg, finde ud af, han er vor største arbejderdigter! /b Et lille P.S. Følte Jeppe Aakjær sig overlegen i forhold til kvinden. Ja læs selv her og døm: Kom Marie og sæt dig kun i tavshed ved min side, mens jeg kysser din kind og mund og dine øjne blidekysser, kysser og nynner til hvilke toner, der komme vil, stirrer ind i din barnesjæl, til tankerne langvejs ride. /jeppe 7

8 Den store lægebog Af Dr. Med. Ludvig Disqué I gamle dage var det ikke så almideligt at gå til lægen, Der var ofte transport man skulle tænke på, de offentlige transportmidler var ikke lige tilgængelige, alt efter vor man boede. Mange hjem og gårde på landet anskaffede sig derfor en lægebog, hvor man kunne hente gode råd. I det efterfølgende skal jeg hente nogle af de råd fra Den store læge bog fra 1897 Vand til indvendigt brug. I Begyndelsen af det forrige Aarhundrede og endnu til for 50 Aar siden (paa Priessnitz tid) ansaa man det for nyttigt at drikke meget vand. Nu er man af den modsatte Mening. Den megen Vanddrikning er til ingen nytte. Den bløder Kroppens Væv op, fortynder Mavesaften og forstyrrer Fordøjelsen. Just derfor bør vi ikke drikke vand eller kun drikke ubetydeligt til Maaltiderne. Dyrene drikker kun naar de er tørstige og holder op, naar tørsten er stillet. Mennesket er det eneste Væsen, som ofte drikker uden at være tørstig, enten det nu er fordi det smager godt eller af Vane eller for Selskabs Skyld. Ved Diarrhoer hos voksne ordinerer jeg en spiseskefuld Vand hver halve time. 8 At gaa barfodet er meget nyttigt ved mange sygdomme. Derved ledes Blodet ned til Fødderne. Især ved Blodstigninger med susen for Ørene, Svimmelhed og Hovedpine findes der intet bedre Middel. Jeg har med Held ordineret det hos Personer, de har haft Hjerneblødning, eller som har vist Anlæg derfor karakteriserende ved rødt Ansigt, Svimmelhed Susen for Ørene o.s.v. Imidlertid fraraader jeg paa samme Gang at drive det for vidt med denne Gåen barfodet, man bør sikkert ikke anvende denne Ordination hos alle syge og for alle sygdomme; den kan tvertimod ofte gøre Skade. Brystsyge kan derved let paadrage sig en Forkølelse, og forværre deres Sygdom. Hjertebanken Hjertet slaar saa længe vi lever. Banker det imidlertid saa haardt, at vi tydeligt mærker slagene, har vi Hjertebanken. Denne kan stamme fra legemlig Anstrangelse. f.eks. hurtigt Løb, eller for nervøs Ophidselse, og vi kalder da denne Hjertebanken nervøs. Den forekommer ofte hos blodfattige og nervøse Mennesker. Desuden forekommer Hjertebanken ved alle med Hjertesygdomme. Leo Skaaning

9 Indkøbstilladelse til Arbejdstøj Arbejdstøj, som ikke direkte er mærket Reserveret (et stort R), skal udleveres direkte paa Forbrugerkortet. (Udskift fra Snedkeren 1943) For at opnaa en nogenlunde retfærdig Fordeling af det beskedne Kvantum Arbejdstøj der fremstilles her i Landet under de nuværende Forhold, har De samvirkende Fagforbund ført forhandlinger med Direktoratet for Vareforsynig, og der er nu opnået Enighed om hvorledes fordelingen skal praktiseres i hvert enkelt Tilfælde at skønne over Nødvendigheden af, at Forbrugerkortet ombyttes med en Indkøbstilladelse og Medlemmerne bør forsøge enhver Mulighed for at skaffe Arbejdstøj direkte paa Forbrugerkortet. Kun i de Tilfælde, hvor dette er absolut ugørligt, bør der søges Adgang til Køb af det reserverede Arbejdstøj, Forbundet vil forsøge at fordele Indkøbstilladelserne under rimelig Hensyntagen til Afdelingernes Størrelse, og i den Rækkefølge Ansøgningerne indløber. Den satiriske tegner Herluf Bistrup forestiller sig Situationen således, når Afdelingsformanden foretager en nøgtern Vurdering Afdelingerne maa skønne i hvert enkelt Tilfælde. Da det Antal Indkøbstilladelser, Forbundet dispenserer over er stærkt begrænset, maa vi henstille til at ledelsen 9 De lokale Fællesorganisationers medvirken. I Byer hvor der findes Fællesorganistioner, vil Afdelingsbestyrelserne, sikkert være informeret om den Fremgangsmaade, der anvendes her. Af hensyn til de fagorganiserede Arbejdere kan Fællesorgaisationerne faa udleveret det nødvendige Antal Begæringer, som Fællesorgaisationerne derefter fordeler til de respektive Fagforeninger, der ønsker at komme i Betragtning. Fagforeningens Stempel skal være i Blankettens venstre Hjørne, derefter vil Ansøgerne fra Folkeregistret faa tilstillet et Forbrugerkort, for saa vidt Begæringen bliver godkendt. Leo Skaaning

10 Hårdtslående tillidsmand ved Jørn Jensen El-installationsfirmaet Lund & Erichsen fra Herning fejrer i 2012 sit 100 års jubilæum. I den forbindelse har virksomheden husstandsomdelt et jubilæumsskrift, og heri er der en omtale af en af virksomhedens mangeårige medarbejder og tillige tillidsmand L.V. Lauridsen. Arkivfoto 10 L.V.Lauridsen Mange herningensere har en erindring om LV som han blev kaldt. Han havde en lang karriere i det faglige arbejde, bl.a. som formand for Elektrikernes Fagforening og som formand for Fællesorganisationen i Herning (nuværende LO - Herning-Ikast.) Under overskriften: Hårdtslående tillidsmand, bringes nogle erindringer om LV og her følger et uddrag fra artiklen, idet det skal anføres at LV i artiklen fejlagtigt er benævnt som L.V. Laursen. Han hed rettelig Lauridsen, men det skal indrømmes at det kunne være svært at høre forskel bl.a. når han præsenterede sig i telefonen. En af de personligheder, der springer i øjnene ved gennemgangen af 100 års historie hos Lund & Erichsen, er den tidligere tillidsmand L.V. Lauridsen. Den nuværende medejer Sven Bendtsen kalder ham med et smil for et forfærdeligt menneske, med en speciel adfærd. Denne adfærd var dog ikke mere speciel end at han beklædte posten som tillidsmand i firmaet gennem mange år. LV præsterede flere gange at true sin arbejdsgiver Grindsted - med tæsk under lønforhandlingerne. Når parløbet mellem chef og den iltre tillidsmand alligevel kunne fortsætte, skyldes det bl.a. at LV ved flere lejligheder erklærede, at han gerne ville stikke Grindsted en undskyldning - en udtalelse som blev fremsat i kollegernes påhør og ikke uden en pæn portion selvfølelse. Lussing til flabet lærling Forholdet mellem svende og lærlinge var helt anderledes dengang. Hænderne sad løsere, og i hvert fald enkeltlussinger var langt fra ukendte, heller ikke hos Lund & Erichsen, og

11 slet ikke når svenden var L.V. Lauridsen. Den nuværende tillidsmand Allan Brygger refererer afdøde Evald Vedel Nielsen - Valle - for en selvoplevet historie fra Valles læretid, da han var med LV på job hos en kunde under anden verdenskrig. Husk at samle jøderne (ledningsstumperne) op lyder ordren til lærlingen. Det troede jeg, Hitler tog sig af lød lærlingens lidt for kvikke replik. For svaret fra svenden & tillidsmanden var en knaldende lussing. Lærlingens umulige valg Respekten eller i nogle tilfælde måske frygten for svendens luner kunne være enorm. Således havnede førnævnte Valle som lærling i et umuligt valg. Nemlig da han sammen med LV skulle på job i brunkulslejerne i Søby og derfor skulle med tog fra stationen i Herning. Svend og lærling var sent på den og løb derfor efter toget mellem skinnerne. Halt, lød ordren fra en bevæbnet tysk soldat på perronen. Men LV var ligeglad. Han ville nå toget, og lærlingen havde bare at følge med. Som lærlingen forklarede mange år senere: Jeg var mere bange for LV end for at blive skudt af tyskerne. Så svend og lærling ignorerede den bevæbnede soldats ordre og sprang på toget. Bandede til daglig men kunne bordbønnen Ingen kan hævde, at L.V.Lauridsen 11 ikke ejede social intelligens. Han havde en ræv bag øret og kunne spille spillet. I hvert fald et imponerende stykke ad vejen, hvilket følgende anekdote beviser. Omkring anden verdenskrig var der langt klarere skel mellem troende og ikke troende. Eller mellem de hellige og dem der var alt andet end hellige som L.V. Lauridsen. Dengang havde Lund & Erichsen ganske meget arbejde i oplandet, bl.a. med egen afdeling i Kølkær, hvor firmaet havde vundet el-arbejdet på byens missionshus. Ifølge den overleverede beretning fra daværende lærling, nu afdøde Evald Vedel Nielsen Valle, førte LV et frygteligt sprog, fyldt med eder. Men han var åbenbart i stand til at lægge det fra sig for en tid. Han gik så langt for at indynde sig hos de troende kunder, at han selv tilbød at forrette bordbønnen ved en frokost hos dem. Og slap godt fra det. Lærlingen, som jo vidste bedre, troede ikke sine egne ører. Men det holdt selvfølgelig ikke i længden. Uvist hvornår blev LV afsløret. Og så var det slut ikke bare med de missionske kunder, men med hele afdelingen i Kølkær. Således fra jubilæumsskriftet. L.V. Lauridsen besad utallige tillidshverv indenfor arbejder- og fagbevægelse gennem mange år. Ikke bare i Herning, men også som mangeårig formand for Fællesorganisationernes Samvirke i Ringkøbing amt. Altså forgængeren for LO - Ringkøbing amt.

12 Sluttelig kan jeg tilføje en lille pudsig ordveksling i forbindelse med L.V. Lauridsen. Igennem mit job skulle jeg i forbindelse med LV, og det var sådan, at han i de ledige stunder hvor han ikke var optaget af fagligt arbejde, var beskæftiget på Centralsygehuset i Herning. Dette skete før mobiltelefonens indtrængen i vores hverdag, så jeg ringede til sygehuset og forhørte mig hos omstillingsdamen (dengang var en omstillingsdame fuldt orienteret om hvad der rørte sig i virksomheden) Jeg præsenterede mig og sagde at de havde en elektriker fra Lund & Eriksen ved navn L.V. Lauridsen rendende et sted på sygehuset, og om det var muligt at komme i kontakt med ham. LV og Anker Jørgensen arkivfoto i baggrunden Fællestillidsm. Børge Nielsen og Folketingsmand Robert Pedersen. Damen var flink og venlig og kunne godt sætte mig i forbindelse med LV, men som hun udtrykte det: Rendende og rendende Faktaboks. Jørn Jensen Laurids Videbæk Lauridsen. Født i Viby J - død i Herning. Uddannet elektriker og arbejdede i mange år hos el-installationsfirmaet Lund & Erichsen. I 36 år på Herning Centralsygehus. Formand for Elektrikernes Fagforening i Herning. Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Herning gennem 14 år. Formand for Fællesorganisationernes Samvirke i Ringkøbing amt. Mangeårigt medlem af Kontaktudvalget i Arbejdernes Lands bank, Herning. Formand for Efterløns-og Pensionist klubben under Arbejdernes Fællesorganisation. Formand for Pensionist- og Handicap højskolen. (Som dog aldrig blev realiseret) 12

13 HAMMERUM FRISKOLE. I ERINDRINGENS SPEJL- Skrevet af Karla Jørgensen i År - så, længe er det siden, jeg en aprilsdag første gang mødte tanken om en Hammerum friskole. Jeg var husmoderafløser, endnu inden dette begreb var stadfæstet som et lønnet job, men konen i huset var på sygehuset, og manden stod med sit arbejde. fire børn samt fem fremmede på kost, så der var, hjælp behov. En eftermiddag kom til dette hjem en ældre statelig dame. Hun præsenterede sig som Thyra Rasmussen og forespurgte, om man kunne tænke sig, at lade familiens barn undervise i en Grundtvig-Koldsk friskole, eftersom en interesseret kreds havde planer om at oprette en sådan. Det var vigtigt at få tegnet det krævede mindste antal af skolesøgende børn. Og desuden at have nogle, at se frem til. Manden i huset var dog ikke interesseret, men jeg brød spontant ind i samtalen med ordene: Hvorfor er I dog ikke kommet til os?. Jamen, hvem er du da?, spurgte Thyra, og da det var klarlagt, noterede hun os på listen. Vi kunne dog kun love et barn straks og et syv år senere, men lidt har også ret. Thyra gav mig et varmt håndtryk og udtrykte sin glæde over, at nogen selv meldte sig til. Nu gik et par måneder, og en dag blev vi kaldt til et samtalemøde på Hammerum Højskolehjem, hvortil var indbudt et leder par fra Palleshave friskole på Fyn. De gav os dels et indblik i en friskoles daglige virke, og dels orienterede de om økonomi og andre praktiske ting vedrørende oprettelse og drift af en friskole. Mødet var godt besøgt, og der var absolut enighed om, at arbejdet skulle fortsætte. Et udvalg, bestående af Johannes Müller Rasmussen, Sigfred Kølbæk, Signe Kjær Andersen, Søren Christensen, Helga Iversen, Eva Fløe og Kristian Skov Olesen med assistance af Thyra Rasmussen og Kristine Smed, arbejdede nu bravt det næste års tid med at tegne medlemmer og bidragsydere, En sommerdag i 1948 var de nået så vidt, at der kunne sammenkaldes til stiftende generalforsamling Her blev der redegjort for den øjeblikkelige økonomiske situation, vedtægterne gennemgået punkt for punkt, og med fuld tilslutning fra forsamlingen var den selvejende institution Hammerum Friskole en kendsgerning - og jeg indvalgt i bestyrelsen, som i øvrigt bestod af udvalgets medlemmer bortset fra Helga Iversen, som ikke længere kunne afse tid til hvervet. To landmænd, en fabrikant, en håndværker, en landmandskone og to arbej-

14 derkoner. Det kunne vel kaldes et bredt demokratisk udsnit af kredsen omkring den fremtidige skole. Der blev dog ytret lidt betænkelighed omkring os to fra arbejderstanden, men det blev slået hen med en bemærkning om, at det måske var godt nok med repræsentanter for dem nedefra. Det første bestyrelsesmøde blev holdt hos Johs. M. Rasmussen to aftener senere, hvor bestyrelsen konstituerede sig. Johs. Rasmussen og Sigfred Kølbæk var nærmest selvskrevne til de to særdeles vigtige poster som henholdsvis formand og kasserer. Kølbæk havde kontor med regnskabskyndigt personale og desuden forbindelse med revisionsfirmaet Jens Pedersen og co. i Herning. Et firma der gennem alle årene har ydet skolen en solid støtte. Posten som skriftfører lå ikke lige for, men vi tre damer blev bedt om en skriftprøve, som så kom til afstemning, med det resultat, at jeg kom til at føre forhandlingsprotokollen de følgende nitten år. Nu fulgte en travl tid. Thyra Rasmussen, som boede i stuehuset til sin nedlagte landbrugsejendom, havde tilbudt, at skolen måtte overtage ejendommen, når der blev indrettet en bolig til hende selv i husets tagetage, Der skulle handles, omvurderes optages lån til ombygning, skrives papirer og tinglyses dokumenter. Der skulle træffes aftaler med håndværkere, indrettes lærerbolig, skolestue, toilet, legeplads, graves ud og 14 flyttes diger, alt så billigt som overhovedet muligt. Skolekredsen, som fortrinsvis bestod af valgmenighedens medlemmer, havde tegnet sig for frivillige bidrag, engangsbeløb eller årlige bidrag. Disse bidrag samt værdien af ejendomme dannede det økonomiske grundlag for statstilskud til skolens oprettelse og drift. Der skulle skaffes inventar, og her kom de gamle skoleborde fra en moderniseret skole ind som genbrug. Alt arbejde, som kunne udføres af kredsens medlemmer - med hånd- eller maskinkraft blev gjort i loyalt samarbejde ad frivillighedens vej, og hvem der ikke havde mulighed for at møde personligt betalte en dagløn til en lejet arbejdskraft. Men både mænd og kvinder mødte trofast, når der blev kaldt. Dette frivillige arbejde blev prissat og gav tilskud. Hammerum Friskole var en realitet, bygningen stod der, børneantallet var i orden 17 børn at starte med i en to klasses skole, og nu gjaldt det at finde en leder. Jeg ved, at nogen har spurgt. Hvordan og hvorfor jeg kom ind i arbejdet for friskolen. Måske er stedet for besvarelsen her. Jeg er fra Fyn, hvor den danske friskoles vugge stod, og da der findes mange friskoler på øen, var det noget jeg fra barnsben på mange måder var fortrolig med. Den skole jeg først gik i, var ledet i grundtvigsk ånd, jeg blev konfirmeret af en grundtvigsk præst, vi hav-

15 de grundtvigske naboer til alle sider af mit hjem, og dertil var jeg som ung fire år i huset hos et stærkt grundtvigsk ældre ægtepar, præstegårdsforpagter i Kølstrup præstegård, men tilsluttet Kerteminde valgmenighed. Det kræver nogen styrke at bo i den ene ende af præstegårdens stuehus med sognepræsten i den anden ende og tilhøre en anden menighed. Og hvad har så alt dette at gøre med et lederemne til Hammerum friskole? Jo dette forpagterhjem var barnløst, så de havde adopteret en moderløs dreng, der som voksen kom på højskole. En vinter på Frederiksborg og tre vintre på Askov. Han havde ledet ungdomsarbejde i grænselandet og havde overfor mig engang udtalt. At hans ønske var at blive lærer. I vores søgen efter et lederemne til friskolen omtalte jeg ham til Johs. Rasmussen som foreslog, at jeg skulle sætte mig i forbindelse med ham. Gennem købmandskonen i Eskilstrup på Fyn (hun var hans kusine) fik jeg et brev viderebragt til ham. Jeg skrev om skolen, spurgte om han kunne tænke sig at lede den, eventuelt tage den uddannelse, han måske manglede. Hans svarbrev var en stor overraskelse. Han var netop ved at færdiggøre sin uddannelse til lærer på Elbæk lærerskole. Her havde Johs. Rasmussen henvendt sig om et eventuelt lederemne. Forstanderen havde anbefalet Viggo Baun, som han hed, at orientere sig netop om Hammerum friskole, og allerede inden han havde modtaget 15 mit brev, havde han personligt aflagt et besøg hos Margrethe og Johs. B. Rasmussen, uden at vide at jeg boede i Hammerum og havde med friskolen at gøre, så overraskelsen var gensidig. Han havde hidtil arbejdet i landbruget. men var løbet fra plov og bondekors for at blive lærer, da han nærmede sig de 40 år. Desuden meddelte han, at han stod for at skulle giftes med Dolly Frederiksen, som havde ledet Revninge friskole på Fyn i 2o år. De to blev friskolens lederpar i de følgende seks år. - Ja - i erindringens spejl dukker mange enkeltheder frem, men det er jo netop disse, der skaber helheden. Karla Jørgensen Kilde: Lokalhistorisk arkiv Hammerum 2011 Faktaboks Karla Jørgensen Karla var æresmedlem i ASRA. Derudover var hun en flittig s k r i b e n t til ASRA NYT. Vi har med stor glæde fået lov af Hammerum Lokalarkiv at bringe ovenstånde artikel, som jo tydeligt afspejler Karla og hendes engagement i samfundet.

16 Lønoverenskomst mellem Fabrikant J.A.Lund, Ringkøbing og Dansk Tekstilarbejderforbund år er gået siden denne overenskomst blev indgået, og 100 år har givet tydelige aftryk på arbejdspladserne, også i positiv retning må man sige Når man umiddelbart læser overenskomsten, er den tydeligt delt op i forskellige faggrupper, og i mande og kvindearbejder. Derudover er det også af betydning hvilken alder man har. Dengang kendte man ej heller til lige løn for lige arbejde. Således kan man læse: Spinderiet Enhver faguddannet Selfactorspinder betales med 36 Øre pr. Time Arbejdsmænd Begyndelsesløn 31 Øre pr. Time Efter 3 Maaneder 32 Øre pr. Time Efter 6 Maaneder 34 Øre pr. Time Efter 1. Januar 1914 tillægges 1 Øre pr. Time paa alle disse Poster. Kvinder Aar Begyndelsesløn 14 Øre Efter 3 Mdr. 15 Øre Efter 1.Aar 17 Øre Efter 3 Aar 20 Øre over 18 Aar 17 Øre 18 Øre 20 Øre 22 Øre Der maa som Følge af disse Lønsatser ingen lønreduktion finde sted. 16 Overarbejde Betales med 33 1/3 % for Tiden Kl. 6 til 9 Aften. For Akkordarbejde betales et Tillæg af 15 øre pr. Time til Akkorden. Nat- og Søndagsarbejde betales med 75 % for fastlønnede og 30 Øres Tillæg pr. Time til Akkordarbejdere Arbejdstiden er 57 timer pr. Uge I Overenskomstens 3. står der: Enhver Væver skal have Lov til at passe saa mange Væve han kan, naar dette forlanges af Fabrikanten. 6. Naar en Fabrikant forlanger, at en Væver skal oplære en Lærling, skal Væveren herfor have et Honorar af 3 kr. ugentlig i indtil 8 Uger. Dette beløb betales af Lærlingen, saa snart denne begynder at arbejde selvstændigt, men garanteres Væveren af Fabrikanten. Naar en Væver ikke ønsker at oplære en Lærling, skal Fabrikanten saa vidt muligt tage Hensyn til et saadant Ønske, dog maa systematisk Nægtelse ikke finde sted.

17 8. Naar der paa en Fabrik indføres nye Systemer eller Maskiner, hvorved Driften bliver mere rationel og Produktionen forøges, er Fabriksledelsen, naar Lønsatserne ikke er beregnet herpaa, berettiget til at forlange disse taget op til Behandling. Naar Arbejderne gennem langsommere Gang af Maskinerne, end i Løntariffen forudsat, tror at have Ret til en Forhøjelse af Akkordlønnen, skal et Saadant Spørgsmaal behandles efter Arbejdstiden bliver for de Virksomheder, hvor der nu er 57 Timer eller derunder, 57 Timer, for Virksomheder, hvor der er 58 Timer eller derover, bliver den 58 Timer, Arbejdstid mellem 57 og 58 Timer forbliver uforandret. Der skal dog intet være til Hinder for, at Arbejdstiden som hidtil paa enkelte Fabrikker inddeles efter Aarstiden, saaledes som Arbejderne og Arbejdsgiveren kan enes om det, idet den gennemsnitlige Arbejdstid ikke maa overskride den for de paagældende Fabrikkers Normalarbejdstid. Denne Priskurant træder i Kraft fra den 1. Januar Dette er kun en lille del af overenskomsten, men med en arbejdstid på 58 tmer skal der jo være regler at arbejde efter, selv om man synes dem lidt besværlige. Leo Skaaning 17 Kvindelige tekstilarbejdere fra 1915 I 1912 var der røre i Massachusetts USA om arbejdstid og løn for tekstilarbejderne, strejken var ikke kommet til Danmark endnu, men det ulmede under overfladen. Strejken på tekstilarbejdere, mest kvinder og piger, der omfattede indfødte og indvandrere, vandt store indrømmelser på løn, betingelser og timer for hele tekstilindustrien

18 Til Anker Jørgensen i anledning af 90 års dagen. Kidnapningen på Venø. ved Elly Madsen Op gennem erne afholdt Socialdemokrater og medlemmer af Tekstilarbejdernes fagforening fra især den sydlige del af Ringkøbing Amt familielejre på Venø i en stor spejderhytte og med omkring 80 til 100 deltagere. DUI er var aktive omkring børnene med aktiviteter lige fra at bygge drager, lave natløb og til at spille teater. Man ankom fredag aften til hyggebål og tog hjem søndag efter frokost og rengøring. Et år var der rigtig mange børn, og der var mange aktiviteter i gang for store og små. Samme weekend afholdt Socialdemokratiet hovedbestyrelsesmøde på Langsøhus i Silkeborg, hvor Anker selvfølgelig deltog. Det gjorde Jørn Kofoed, formand i Skjern kredsen, også. Der var lavet aftale om, at han skulle fragte Anker til Venø, hvor han skulle holde én af de politiske taler for de voksne!! Anker holder tale. 18 I DUI- Leg og Virke arbejdede man på det tidspunkt med en kampagne om børnedemokrati. Vi udtænkte den ide, at vi ville kidnappe Anker, og først frigive ham til de voksne, når han havde holdt en tale til børnene. Og det var HEMMELIGT!! Men alle havde vist talt over sig inden aften. Der blev fremskaffet en landbrugsvogn og halmballer til at sidde på. Vognen blev pyntet med bøgegrene og markblomster og stod i gården og ventede og ventede og ventede. Der kom også en regnbyge, men pyt, det gik nok. Sidst på eftermiddagen blev vognen af mange børn trukket et stykke ned mod færgen og skjult bag et læhegn. Og børnene ventede: Hvornår kommer han? HB mødet trak ud, men endelig, mens vi spiste, blev der råbt : Anker er på vej!!. Aldrig er en spisesal tømt så hurtigt. Børnene styrtede ned ad vejen mod færgen og gemte sig bag hegnet ved vognen. Det var aftalt med Jørn, at han skulle sørge for at være den sidste bil, der kom fra færgen. Og vi ventede og kikkede efter biler og biler - men så endelig: Nu

19 Venøfærgen malet af Bjørn Søndergaard Børnene trak vognen ud og stimlede sammen om bilen og var lige ved at trække Anker ud. Han så lige til at begynde med lidt forskrækket ud, men fik så øje på det store banner, de store havde lavet i dagens løb, og sagde så: Vent lige lidt, jeg skal have mine sko på. Anker kom ud af bilen, blev kidnappet og sat op på vognen - og de ikke helt tørre halmballer. Nu gik det i fuld fart op mod lejren med en masse børn, der trak og skubbede vognen. Her standsede den, og Anker måtte ikke komme ned, før han havde holdt en tale til børnene. Nu var alle de voksne kommet ud. Anker kom op at stå og holdt alle tiders tale om Børnedemokrati. Så blev han befriet og overgivet til de voksne. Om resten af maden blev spist, ved jeg ikke. Om aftenen var der på 1. sal børnediskotek og hvem kom senere op og dansede med børnene: Det gjorde ANKER. Det var en herlig oplevelse!! Hvem andre end Anker kunne man have budt det?? 19 På vej hjem næste dag, blev Anker så glad for de tanker og ideer om børnedemokrati, han havde fået på lejren, at han undervejs skrev en artikel eller et læserbrev og sendte det til aviserne. Det gav vist en del ballade, for det var ikke på socialdemokratiets program osv. Han fik modereret eller dementeret sine udtalelelser, og så blev der ro igen. Anker Jørgensen Elly Madsen Anker Henrik Jørgensen blev født 13. juli 1922 i København som søn af kusk Johannes Albert Jørgensen og rengøringsdame Karen Marie Jørgensen. Som 5-årig blev han forældreløs og voksede op hos sin fars søster, tobaksarbejderske Karla Marie Sofie Jacobsen (f d.1975), på Christianshavn. Gift 1948 med Ingrid Kvist Pedersen (f d. 1997) Ingrid og Anker Jørgensen fik fire børn (heriblandt sønnen Peter), og parret boede hele deres liv i Sydhavnen. I begyndelsen af 2008 flyttede Anker Jørgensen på plejehjemmet Plejebo[1] fra lejligheden på Borgbjergsvej nr. 1, hvor flere statsoverhoveder har lagt turen forbi 3. sal til venstre. Selv i sine år som statsminister sagde han nej tak til at bo på Marienborg, men blev boende i sin lejlighed.

20 Kontingent Kontingent. Har du fået tømt kuverten? Sammen med nærværende udsendelse af ASRA Nyt er der i nogle kuverter ind lagt en rykkerskrivelse. Det er således at langt de fleste af vore medlemmer har betalt kontingent for 2012, men der er nogle enkelte der har glemt det. Vi har derfor tilladt os at vedlægge denne rykkerskrivelse sammen med et nyt indbetalingskort. Vi håber meget at du herefter vil få bragt kontingentbetalingen i orden, da vi i foreningen er meget afhængig af disse kontingentbetalinger. Først og fremmest af økonomiske årsager, men også for at opretholde forbindelsen til det enkelte medlem. Venlig hilsen Jørn Jensen kasserer Desværre har den gamle redachteur lagt sig syg, så I må nøjes med mig denne gang. Jeg vil gerne her, med udgangspunkt i redachteurens klumme i sidste nummer, blive nostalgisk. Det er jo sådan, at Dansk Sprognævn har barslet med en ny ordbog. Heri har man fjernet mange gode danske ord, bl.a. gibbernakker og dølgsmål. I kan sikkert finde mange fler. Er det sådan, at vi skal finde os i, at gamle ord bliver erstattet af smarte og strømlinede udenlandske? Nej, undskyld mig, fandeme nej! Så Bent, skynd dig at blive rask og kom tilbage på din pind. Du kan, om nogen, blive ved at holde liv i det svundne. /b Den gamle redachteur Bent Kruuse

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr. 1 2015 ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere