På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen."

Transkript

1 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW

2 ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø en hindring for lønmodtagernes trivsel og velfærd. Det er baggrunden for, at LO og FTF også i 2009 engagerer sig aktivt i Den internationale Arbejdsmiljødag i samarbejde med Ulandssekretariatet. Vi sætter løbende fokus på at skabe et sikkert og sundt arbejde for alle. Og der er rigeligt at tage fat på. De seneste statistikker viser, at farligt, hårdt, støjende og stressende arbejde er skyld i et voksende antal dødsfald, skader og sygdomme herhjemme. I 2007 anmeldtes f. eks arbejdsulykker en stigning i forhold til året før og flere end i GYLNOLQJHQI OJHUSROLWLNNHQ Den nuværende regering har på flere områder udhulet den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet: BST-rådgivningsordningen blev nedlagt Loven om sikkerhedsorganisationen for små arbejdspladser blev fjernet Generelt har virksomhederne fået lempet deres særlige ansvar ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Andre forringelser som skrotningen af de skriftlige arbejdspladsvurderinger for små arbejdspladser blev alene hindret af EU-lovgivning kombineret med markant modstand fra de faglige organisationers side. En tilsvarende modstand begrænsede i 2008 regeringens forsøg på med henvisning til EU s anerkendelsesdirektiv at fritage midlertidigt arbejdende udlændinge for 16 obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. Det lykkes desværre kun at få genindført uddannelseskravet i 9 af de 16 risikoområder. 0DVVLYWSUHVJDYUHVXOWDWHUPHQ De seneste år har regeringen ændret holdning på flere områder, men kun efter massivt pres fra de faglige organisationer og oppositionen i Folketinget. De ændrede signaler kommer bl.a. til udtryk i Velfærdsforliget. Forebyggelsesfonden blev oprettet. Her kan virksomheder og institutioner søge tilskud til indsatser om godt arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Arbejdstilsynet fik et tiltrængt tilskud på 70 mio. kr. årligt til en særlig indsats i brancher med hårdt, ensidigt og nedslidende arbejde. Initiativet ligger i forlængelse af arbejdsmiljøovervågningen, der viser et stort behov for indsats. Finansloven for 2010 vil afsløre, om regeringen tager problemerne seriøst og forlænger bevillingen på 70 mio. kr. Desuden har et serviceeftersyn af arbejdsmiljøloven ført til en forbedring af myndighedernes handlingsmuligheder på arbejdspladserne. Trepartsforhandlinger om kvalitetsreformen på det offentlige område har ført til: Obligatoriske trivselsundersøgelser En stor bevilling til Videncenter for Arbejdsmiljø, der skal udbrede best practice til arbejdspladserne. 2

3 På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. I 2009 forventes trepartsdrøftelser om bedre forebyggelse på området. Senest har de alt for mange dødsulykker og alvorlige skader ikke mindst i byggeog anlægssektoren - ført til en lovændring, som fordobler bødestørrelsen ved alvorlig legemsbeskadigelse. Alle initiativer på arbejdsmiljøområdet er velkomne, men LO og FTF mener dog fortsat, at regeringen satser alt for ensidigt på brandslukning i stedet for at styrke den forebyggende indsats og gøre det attraktiv for virksomhederne at være på forkant med et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det kan være i form af mere rådgivning til arbejdspladserne om forebyggelse eller økonomiske incitamenter, hvor dårligt arbejdsmiljø koster på virksomhedens bundlinje. 3

4 +YRUHUGHUEUXJIRUDWV WWHIRNXV" Nogle af de mest presserende arbejdsmiljøspørgsmål er lige nu: 6WUHVVRJGnUOLJWDUEHMGVPLOM er et voksende problem på arbejdspladsen. Det anslås, at hver tiende lider af alvorlig stress, som primært skyldes de stadigt stigende individuelle krav til omstillingsevne, fleksibilitet og ansvar samt manglende opbakning fra ledelsen. Det kræver en resolut indsats fra myndighedernes side at ændre udviklingen, men også nye løsninger og nytænkning hos alle involverede parter. *RGOHGHOVH er forudsætningen for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet skal for alvor være en del af ledelsens beslutninger. I samarbejde med resten af arbejdspladsen skal ledelsen tage initiativ til at opstille fælles målsætninger, der skaber rene linjer om trivsel. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor de ansatte trives, skal anerkendes på linje med gode bundlinjeresultater. Der findes gode ledelsesværktøjer, som styrker denne udvikling og øger værdien af virksomhedernes sociale kapital gennem samarbejde og tillid. 'HXQJHRJGHQ\DQVDWWH udgør særlige risikogrupper. LO s jobpatrulje afslører igen og igen, at mange unge under 18 år arbejder under ulovlige forhold. De årige topper ulykkesstatistikkerne med dobbelt så stor og desværre stigende risiko for at blive ramt af arbejdsulykker. Her er der brug for en vedholdende og forebyggende indsats, hvor arbejdspladser, myndigheder og uddannelsessystem tager initiativer, som sikrer ordentlig uddannelse, instruktion og tilsyn. 9ROGRJWUXVOHUer rykket ind på arbejdspladserne. Lønmodtagere i sundhedssektoren, undervisning, dag- og døgninstitutioner og i service- og tjenesteydelser oplever i stigende grad vold på jobbet. Her er der for alvor brug for en helhedsorienteret samfundsindsats for at skabe et værn om de ansatte og i bogstaveligste forstand sikre en tryg arbejdsplads. (WVDPVSLOPHOOHPDUEHMGVPLOM RJVXQGKHGVIUHPPHQGHDNWLYLWHWHUåbner nye muligheder for at forebygge sygdom og uligheder i sundheden. 8O\NNHUSV\NLVNDUEHMGVPLOM PXVNHORJVNHOHWEHVY UVDPWVW MHUHWVWRUW SUREOHP Arbejdsmarkedets parter og Folketinget blev derfor enige om en plan med forbedringsmål, som skal indfris senest Alle aktører skal levere en stærk indsats for at nå i mål. 1HGVOnHQGHJOREDOHIRUKROG Arbejdsmiljøproblemerne bliver endnu mere påtrængende internationalt set, hvis tilkæmpede forbedringer forringes under den aktuelle globale økonomiske krise. På verdensplan dør ca. 2,4 millioner arbejdstagere hvert år som følge af arbejdsulykker eller arbejdsbetingede sygdomme. Alene asbest kræver hvert år liv. Derfor skal FN-arbejdet bl.a. styrkes, så det nye klassificeringssystem Global Harmonised System for farlige stoffer indføres. En række andre initiativer om gode arbejdsforhold 4

5 bl.a. Decent Work-program under FN s internationale arbejdsorganisation (ILO) skal også støttes og udbredes. 9LJWLJHLQLWLDWLYHUIRU(8 EU s kemikalielov gælder fra Fremover er det producenter og importører, der skal bevise, at deres produkter er ufarlige for mennesker og natur. Et grundprincip i kemikalieloven er: Ingen data intet marked. Derudover indføres et krav om mere effektiv kommunikation mellem leverandørerne og brugerne af kemiske stoffer. EU har også vedtaget en ambitiøs ny arbejdsmiljøstrategi for alle medlemslande. De arbejdsrelaterede ulykker skal være reduceret med 25 pct. i alle medlemslande i I 2008 og 2009 sætter EU særligt fokus på arbejdspladsvurderinger som del af den forebyggende indsats Samtidig er fagbevægelsen i EU i gang med en vurdering af eventuelle risici ved de meget små nano-bestanddele, som stadig oftere indgår i materialer, stoffer mv. Risiko ved nano-bestanddele afsløres ikke ved reglerne i EU s nye kemikalielov. Det er bl.a. usikkert, om eksisterende grænseværdier giver mening, og det vides ikke om eksisterende personlige beskyttelsesmidler yder tilstrækkelig sikkerhed, når der er tale om små nano-bestanddele. 5

6 )DNWDRPDUEHMGVPLOM HWL'DQPDUNRJLXGODQGHW I 2007 steg de anmeldte arbejdsulykker til flere end i I 2007 omkom 65 personer ved arbejdsulykker 7 flere end året før og det højeste antal siden Hver 3. arbejdsulykke sker blandt nyansatte. I 2003 var det kun cirka hver 4. De årige er hårdest ramt af stigningen. I 2007 blev der anmeldt ulykker blandt årige børn og unge. De fleste skader sker blandt årige. Tal fra landets skadestuer viser, at risikoen for arbejdsulykker er dobbelt så høj for unge årige som for andre aldersgrupper. Mange ulykker anmeldes ikke, og derfor ligger det reelle tal på godt arbejdsulykker årligt blandt børn og unge. LO s jobpatrulje afslører hvert år, at mange unge under 18 år arbejder under ulovlige forhold. Sygdomme i muskel og skelet førte i 2007 til anmeldelser og udgør cirka halvdelen af alle anmeldte arbejdsrelaterede sygdomstilfælde. Muskel- og skeletsygdomme er den gruppe, der oftest anmeldes. I 2007 blev der anmeldt tilfælde af arbejdsrelateret psykisk sygdom en tredobling siden I 2002 blev der anmeldt tilfælde af vold i forbindelse med arbejdet. Anmeldesystemet er ændret. Derfor er det ikke længere muligt at få en samlet oversigt over voldsbaserede arbejdsulykker. I EU-landene dør der årligt ca mennesker som følge af deres arbejde. Mere end af dødsfaldene skyldes arbejdsulykker. Der bliver hvert år anmeldt over 7 millioner arbejdsulykker. I hele verden dør ca. 2,4 millioner arbejdstagere årligt som følge af arbejdsrelaterede ulykker eller lidelser. Der sker omkring 330 millioner arbejdsulykker. 111 millioner børn under 15 år arbejder verden over i risikable erhverv børn dør hvert år som følge af arbejdsulykker. Kilder: Arbejdstilsynet, Statens Institut for Folkesundhed, Danmarks Statistik, LO, FTF, Eurostat og ILO. 9LOGXKDYH\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQRPXGYLNOLQJHQSnDUEHMGVPLOM RPUnGHW NRQWDNWNRQVXOHQW3RXO6FK QLQJ/2SnHOOHUNRQVXOHQW+DQV 'DQNHUW)7)Sn 6

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi

Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi BILAG 1 1. juni 2011 DJØF/lik Notat til AC s bestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Pkt. 4) Temadrøftelse om arbejdsmiljø Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater Indhold 1. Indledning... 3 2. Investeringer i arbejdsmiljø kommer dobbelt tilbage...

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 Til stede: Bodil Nørgaard, lokalcentrene Vest, Århus, Birthe Bay Johannesen, Jane Lundø Simonsen, Lokalpsykiatrien, mange

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere