Anmeldelser. Karl-Erik Frandsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelser. Karl-Erik Frandsen"

Transkript

1 244 estates [godssamfund] to a state of Estates [stænderstat]«. Han tilføjer, at indførelsen af arveriget ikke var i modstrid med dette mål, hvilket Sverige var et nærliggende eksempel på. Det skal tilgives Lockhart, at heller ikke han kan give en plausibel forklaring på, hvorfor udvalget af stænder kapitulerede og overlod det til Frederik 3. selv at skrive en ny forfatning. Med Lockharts bog har den internationale historieskrivning om Danmark fået en værdifuld fornyelse, som også danske læsere kan have stor glæde af. Der er tale om en koncentreret men velskrevet fremstilling med fyldige henvisninger til trykte kilder og litteratur. Desuden er der udarbejdet et godt og ajourført bibliografisk essay i slutningen af bogen. Til gengæld er der ikke fråset med det grafiske udstyr. Der er kun gengivet et par dårlige og meget forenklede kort over Danmark og Norge, og midt i bogen er helt umotiveret anbragt seks sort-hvide fotografier af malerier af kongerne. Paul Douglas Lockhart er en flittig og meget kyndig historiker. Han burde skrive en samlet fremstilling af Nordens historie fra 1520 til Den har vi savnet længe, og han kan gøre det. Karl-Erik Frandsen KATRINA HONEYMAN: Child Workers in England, Parish Apprentices and the Making of the Early Industrial Labour Force. Aldershot 2007, Ashgate. 354 sider. 65 GBP. INGRID SÖDERLIN & KRISTINA ENGWALL (red.): Barndom och arbete. Umeå 2008, Boréa. 250 sider. 188 SEK. Egentlig kunne man synes, at børnearbejdet var et overstået kapitel af barndommens historie i den vestlige verden. Både i Danmark og i udlandet har det formentlig været den side af barndommens historie, der har tiltrukket sig mest opmærksomhed. Siden Friedrich Engels bog om arbejderklassen i England fra 1845 har det været et fast indslag i fortællingen om industrialiseringen: Hvordan maskiner afløste mænd og skabte et nyt arbejdsmarked for kvinder og børn; hvordan landbrugets overgang til husdyrhold førte til en intensiveret brug af børns arbejds kraft; og hvordan det moderne forretnings- og byliv var helt afhængigt af børn, der bragte varer ud, solgte aviser, gjorde rent

2 Barndom og arbejde 245 eller passede børn. Fortællingen har i høj grad været fortalt med børn i rollen som ofre for voksenverdenens uforstand og forældrenes fattigdom. Der har været større interesse for brud end kontinuitet og følgelig en optagethed af børnearbejdets opståen og forsvinden, snarere end dets forandring over tid. Var det lovgivningen, skolen, et ændret barnesyn eller den almene velstandsstigning i de første årtier af det 20. århundrede, som resulterede i, at børnearbejdet i den vestlige verden udviklede sig fra at være fuldtid til deltid og til sidst fritid? Det strides de lærde ikke længere om. Det synes at være en etableret sandhed, at forklaringen er kompleks, og at der var stor forskel på udviklingen på landet og i byen. Hvor skolen vandt kampen om børnenes tid i byen i årtierne før 1. Verdenskrig, skal vi i en dansk sammenhæng helt op til tiden efter 2. Verdenskrig, før det samme gjorde sig gældende på landet. Det er ikke enestående for Danmark, i Sverige forholdt det sig ifølge forfatterne til bogen Barndom och arbete på samme måde. Det er heller ikke enestående for Danmark, at lovgivningen vedrørende børn og unges arbejde er fuld af huller. Dispensationsmulighederne fra de mange internationale konventioner er utallige, således at både aviser og reklamer kan blive delt ud, jordbærrene luget og teatre og film benytte sig af børneskueskuespillere. Sådan er det også i Sverige, og man må derfor konkludere, at både i fortiden og i nutiden udgør børnearbejdet et vigtigt element i samfundsøkonomien. Børnearbejdets historie er altså ikke et overstået kapitel, hverken i virkelighedens verden eller i historieskrivningens. Faktisk skabes en ny historiografi i disse år, med børn i rollerne som arbejdere i egen ret og med en interesse for tiden før den»store industrialisering«og tiden efter, nemlig det 20. århundrede, hvor mange har levet i troen på børne arbejdets forsvinden. Katrina Honeyman s bog om Parish Apprentices tager afsæt i det dilemma, der fulgte med de første indvandringsbølger til byerne, primært London. Der var ikke nok arbejde, hverken for voksne eller børn, og alt for mange endte derfor på fattiggården, hvor der ikke var mange fremtidsudsigter. En tredjedel af alle fattige var i slutningen af 1700-tallet under 16 år, og da der samtid opstod spinderier og tekstilfabrikker i det sydlige og mellemste England i egne, som var uden arbejdskraft, fødtes den nærliggende tanke blandt driftige folk i fattigvæsenets administration, at børnene kunne udskrives på langtidskontrakt til fabrikanterne. De fik dem som hovedregel gratis mod at betale kost, logi og elementær skolegang. Til gengæld fik de en senere voksen arbejdskraft, der havde lært at begå sig i den nye fabriksindustri, f.eks. at beskytte sig over for

3 246 farlige maskiner. Dermed havde de nu voksne børn sikret sig fremtidigt arbejde og mulighed for at forsørge sig selv. Myndighederne kunne trække vejret lettet i teorien. Praksis viser, at børnene ikke altid fik hverken kost eller skolegang, at de havde hjemve og stak af eller døde, og at de ikke altid var sikre på at få ansættelse som voksne. Parish apprentices har udgjort et mørkt kapitel i den engelske børnearbejdshistorie, idet historikerne især har hæftet sig ved, at der nærmest var tale om slavelignende forhold, og at børnene i højere grad blev udbyttet end oplært. Katrina Honeyman har sat sig for at ændre på dette billede, i den forstand at hun dels ønsker at se nærmere på, hvor børnene blev placeret, hvorfor, og hvad der skete med dem; dels prøver at nærme sig børnenes egen opfattelse af deres arbejdssituation. Stu diet bygger på 70 forskellige tekstilfabrikker, hvoraf 40 havde børn ansat. Især for drengenes vedkommende kan man tale om en slags oplæring til fabriksarbejdet, hvorimod pigerne tit blev sat til forefaldende og husligt arbejde. Ofte er det blevet hævdet, bl.a. af E.P. Thompson, at de lokale myndigheder lod børnene i stikken. Honeymans undersøgelser viser, at mange sogne var opsatte på at sikre børnenes oplæring, skolegang og søndagsskoleundervisning, således at de ikke i længden kom til at ligge sognet til byrde. Børnene fordeler sig på dem, der klagede over kost og mishandling, og dem som, når fabriksinspektionen kom på besøg, ikke fandt. at forholdene var værre end på den fattiggård, de kom fra. Derimod var der sjældent klage over de 12 timer lange arbejds dage. Men som Honeyman gør opmærksom på, kommer vi aldrig til at vide, hvordan det virkelig var. Børnenes stemmer gengives af andre, eller de toner frem i erindringens dunkle lys. Også den svenske bog om Barndom och arbete bestræber sig på at se børn som arbejdere i egen ret og på at se sagen fra deres side. Bogens udgangspunkt er efterkrigsårenes Sverige, hvor der var mange beskæfti gelsesmuligheder for børn: i landbruget, og i byerne som buddrenge eller babysittere eller som medhjælpere, når juleposten skulle uddeles. Helt frem til 1977 skulle alle mindreårige udstyres med en arbetsbok, i stil med ældre tiders skudsmålsbøger. Siden da er det gået ned ad bakke med børnearbejdet i Sverige, selv unge har i dag vanskeligt ved at finde et fritidsjob. Hvor 65 procent af de årige havde arbejde i 1950, var tallet i 2000 nede på 15 procent. Indførelsen af 9 års skolegang i løbet af 1960 erne og i praksis 12 år med den nye gymnasieordning fra 1980 erne har gjort skolen til den primære arbejdsplads. Med det nye fag, praktisk arbejdsorientering, også kaldet pryo [y for yrkes-], flyttede arbejdet ind i skolen, alt imens

4 Barndom og arbejde 247 det børnearbejde som reelt blev tilbage, bestod i salg af julehæfter og andre kommissionsvarer op mod juletid. Indtægterne fra salget går ikke længere til børnene, men til idrætsklubber eller klassekassen. Efterkrigsårene har generelt været præget af en opfattelse af, at arbejdet ikke hører barndommen til eller at det er et privat anliggende mellem forældre og børn. Senest blev det markeret med EU-harmoniseringslovgivning i 1990 erne, som hævede aldersgrænsen til 15 år, med mulighed for lettere arbejde ned til 13 år. Allerede i 1960 erne satte den svenske arbejdsstatistik 16 år som nedre grænse, og det er derfor vanskeligt at danne sig et reelt overblik over de kvantitative sider af udviklingen. Bogens forfattere har således i modsætning til Katrina Honeymann, der behandler en periode, hvor børnearbejdet var noget, man var stolt af, måttet gå mange omveje for at komme denne såkaldte»kulturelle blindhed«til livs. Det er blevet til studier af dispensationsansøgninger, børneblade, avisannoncer, elevstile, børnetegninger og ikke mindst af billeder af børn og unge i beskæftigelse. Især fotografierne er glimrende kilder til en tid, hvor det kompetente barn også var et arbejdende barn. Det billede, som tegner sig, er en udvikling fra, at det arbejde, børn udførte, var synligt og værdsat, til i dag, hvor det er usynligt, og ofte snarere forventet end værd(i)sat. Forældre og lærere synes nemlig alle, at det er godt, børn arbejder og hjælper til derhjemme, det må bare ikke gå ud over skolen eller lektierne. Derfor overrasker det måske ikke, at adspurgte elever i klasse ser skolen som deres vigtigste arbejdsplads og ikke finder, at det at arbejde nødvendigvis er forbundet med at blive betalt for det. Børns arbejdsmæssige indsats er, konkluderer forfatterne, inspireret af nyere barndomssociologi, henvist til en marginaliseret og usynliggjort position. Helt i stil med kvinderne, som efter 2. Verdenskrig blev sendt hjem til familien. Der ligger en tone af beklagelse over fremstillingen, som egentlig er historievidenskaben fremmed, men som man som privatperson godt kan sympatisere med. Begge bøger deres forskellighed til trods lægger op til refleksioner over, om der er behov for et anderledes arbejdsbegreb, når det handler om børn. Et klassisk begreb, som vægter løn og aftaleforhold, kan ikke rumme børn og slet ikke pigerne, som ofte ikke fik løn. Men heller ikke det forhold, at børns arbejde udføres lige så meget i privat som i offentligt regi eller i skolen, som det gør på arbejdsmarkedet, kan fanges op af et voksent arbejdsbegreb. Begge undersøgelser bidrager endvidere til en diskussion af, hvad det vil sige, at skrive historien med børn i rollen som informanter, hvad enten det er dem, der tegner og

5 248 fortæller i velfærdsstatens Sverige; dem, der som voksne gengiver erindrede begivenheder; eller dem, der møder arbejdsgiverne med trods og flugt i England omkring Er det barnets perspektiv, som kommer frem eller er det ikke snarere den voksne verdens udgave heraf? Undertegnede vil mene, at det er det sidste mere end det første, og at man gør klogt i at reflektere over forholdet mellem børns perspektiv og et barndomsperspektiv, især når man bevæger sig op i den nyeste historie, hvor kilder som stile, dagbøger og tegninger er produceret af børnene selv. Er disse autentiske udtryk for børns erfaringer eller er de fortsat formidlet gennem den voksne verdens normer og værdier? I begge bøger udfoldes således en række prisværdige og inspirerende bestræbelser på at skrive børnearbejdets historie på ny. En historie med børn i rollen som aktører men også en historie, hvor børns bidrag til samfundsøkonomi og forandring synliggøres og tages alvorligt. Det har resulteret i helt ny viden, man kun kan blive klogere af at studere nærmere. Ning de Coninck-Smith STEEN ANDERSEN & KURT JACOBSEN: Foss. København 2008, Børsens Forlag. 516 sider. 399,95 kr. Alexander Foss er en af dansk erhvervslivs store. Han blev født i Viborg i 1858 og døde i København i 1925 som 67-årig. Hans arbejdsområde og virkefelt var aldeles overvældende. Han var en af de tre medstiftere af F. L. Smidth & Co. og Aalborg Portland-Cement-Fabrik. Han var formand for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i København samt Jernindustriens Sammenslutning, og knap havde han forladt disse poster, før han i 1911 lod han sig vælge til formandsposten for det nystiftede Industriråd, alt imens han var medlem af Arbejdsgiverforeningens ledelse. Ud over sin indsats som erhvervs- og organisationsmand var han politisk aktiv, først som medlem af borgerrepræsentationen i København og senere som medstifter af Det konservative Folkeparti og konservativt folketingsmedlem og efterfølgende landstingsmedlem. Det er nok ikke helt forkert, når det i en nekrolog blev skrevet, at han»sprængtes af sit mægtige arbejde«. Steen Andersens og Kurt Jacobsens biografi over denne flittige og magtfulde mand har været en fornøjelse at læse. Den er velskrevet, præcis i sprog og ordvalg. Et portræt af en mand med et så omfat-

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold

Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold Af VILHELM NIELSEN En artikel under denne overskrift må nødvendigvis blive et forsøg på en fortsættelse af professor Roar Skovmands banebrydende arbejde

Læs mere

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Del I: Specialets udgangspunkt og baggrunden for undersøgelserne af kvindelige politikere...5 af Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen Kapitel 1 Problemstilling

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Udsat til børneforsorg

Udsat til børneforsorg Frank Ebsen Udsat til børneforsorg Om etablering af familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark LUND DISSERTATIONS IN SOCIAL WORK Lunds universitet Udsat til børneforsorg

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Demokrati men ikke for alle Demokrati betyder folkestyre. I dag forstår vi i Danmark et folkestyre som et samfund, hvor folket skal styre, og hvor den politiske

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER

Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 2 Kvinder bryder grænser ligestilling og arbejdsmarked i EU Informations Forlag og forfatterne 2005 Sats: Mediefabrikken

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Når man anbringer et barn. Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv

Når man anbringer et barn. Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv Når man anbringer et barn Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv Signe Hald Andersen (red.), Frank Ebsen, Mette Ejrnæs, Morten Ejrnæs, Peter Fallesen og Signe Frederiksen Når man anbringer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere