Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende"

Transkript

1 Metoder og kontrol Jytte Hansen Dansk Standard har udgivet en standard DS , som omhandler styring af infektionshygiejnen på tandklinikker. Heri angives bl.a. forskellige krav til sterilisationsprocesser og deres kontrol. Det skal pointeres at det er frivilligt at følge disse krav, hvilket dog er påkrævet hvis man ønsker klinikken certificeret af Dansk Standard. I denne artikel beskrives forskellige autoklavetyper, specielt med vægt lagt på forskellene mellem vakuum-, ikke-vakuum- og specialautoklaver, og hvilke formål de forskellige typer kan og ikke kan anvendes til. Ligeledes beskrives de forskellige kontrolmetoder i form af indikatorer og deres anvendelsesområde. Eller med andre ord: hvad skal man foretage sig af daglig kontrol for at opnå en sikker sterilisationsproces? Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende mikroorganismer på instrumenterne. Hertil kan anvendes forskellige metoder. Denne artikel vil kun omhandle sterilisation med varme. Kun rengjorte instrumenter må steriliseres (se DS (1) for rengørings- og desinfektionsmetoder). Med sterile instrumenter forhindres både krydskontaminering mellem de forskellige patienter samt infektion af den enkelte patient ved invasive indgreb. Sterilisation med varme Varme forårsager en irreversibel ødelæggelse af forskellige cellekomponenter i mikroorganismerne, hvorved mikroorganismerne bliver dræbt. En sterilisation baseret på den rene temperatureffekt kræver anvendelse af relativt høje temperaturer i relativt lang tid. Der er her tale om tørsterilisering, hvor der typisk anvendes holdetider på 1 /2-2 timer ved temperaturer på C (længst tid ved lavest temperatur) (1). Skal tid og/eller temperatur reduceres, må der tilføres energi på anden vis. Her har tør, mættet vanddamp vist sig meget velegnet. Den har et meget højt energiindhold som afgives når dampen kondenserer på en overflade. Dette energibidrag er så stort at temperaturen kan reduceres til typisk C, samtidig med at holdetiden kan reduceres til 3-15 min. (længst tid ved lavest temperatur) (1). Denne proces kaldes en autoklavering. For at kondensationsvarmen kan overføres til overflader, skal den have direkte kontakt med disse. Den største hindring herfor er luft, som kan danne et isolerende lag på overfladen. Under luften er forholdene som ved tørsterilisering. Overflader dækket med luft vil derfor ikke blive steriliseret ved de temperaturer/tider som anvendes i en autoklavering. Luft har en tendens til især at samle sig i hulrum og snævre kanaler samt i porøse materialer. Når dampen kondenserer, reduceres dens volumen kraftigt, og der opstår et tomrum over overfladen på instrumenterne. Dette trækker ny damp til. Er der luft i dampen, vil denne ophobes ved overfladen, da den ikke ændrer volumen ved kondensationsprocessen. Luften kan stamme fra flere kilder: dårlig evakuering/luftuddrivelse før damptilførsel, utætheder i autoklaven, fx ved dørpakningen, eller ikke-kondensérbare gasser i dampen. Sidstnævnte stammer fra den luft der er i det vand som bliver anvendt til dampgenerering. Autoklavetyper Små autoklaver, dvs. autoklaver med et rumindhold på op til 60 l, kan inddeles i tre forskellige typer (2), som hver har de TANDLÆGEBLADET NR. 15

2 res fordele og ulemper. Det gælder om at vælge den der passer til det behov klinikken har. Type N-autoklave Den billigste type er en type N-autoklave. Den er ikke forsynet med en vakuumpumpe. Den tilledte damp skal fortrænge den tilstedeværende luftmængde i autoklaven. Dette kan kun lade sig gøre hvis der ikke er områder hvor luften kan blive fanget, som fx i hulrum. Derfor kan type N-autoklaver kun anbefales til massive instrumenter som ikke er indpakkede. Type B-autoklaver De noget dyrere autoklaver med vakuumpumpe betegnes type B-autoklaver. Vakuumpumpen anvendes til at evakuere autoklavekammeret før dampen tilledes. Vakuumpumpen kan også anvendes til at tørre lasten efter endt autoklavering. Denne type autoklave kan i princippet anvendes til alle typer instrumenter i klinikken og til såvel indpakkede som uindpakkede instrumenter. Hvis der anvendes kassetter, skal disse være beregnet til autoklavering. Lukkede kassetter må ikke anvendes da dampen ikke kan trænge ind i disse. En sammenligning af effektiviteten af en type B- og en type N-autoklave er foretaget af Andersen et al. (3). Heri vises at alle sporeprøver placeret i en type B-autoklave bliver dræbt i en autoklaveringsproces, mens et varierende antal overlever i type N-autoklaver. Type S-autoklaver Den sidste type af autoklaver er de såkaldte type S-autoklaver. De er konstrueret til helt specielle formål, oftest til autoklavering af hånd- og vinkelstykker og turbiner. De kan således være fremstillet med specielle studse, hvorpå håndog vinkelstykkerne kan placeres og damp efterfølgende kan trykkes ind igennem. De må kun anvendes til de formål som de er beregnet til. Oftest tillader de pga. deres konstruktion og virkemåde ikke at indpakkede instrumenter kan steriliseres i dem. Det betyder at instrumenterne, så snart autoklaven åbnes, ikke længere kan anses for at være sterile. Kontrolmetoder Det er vigtigt at overvåge hver eneste autoklavekørsel for at sikre at den er udført korrekt. Kun en korrekt kørsel giver sandsynlighed for at instrumenterne er blevet sterile. Som det fremgår af ovenstående, er der ved autoklavering tre kritiske parametre som alle skal have opnået korrekte værdier. Det er temperatur, tid og dampkvalitet, hvor utilsigtet luft indgår i sidstnævnte. Fysiske målinger Alle tre parametre kan bestemmes ved fysiske målinger, de to førstnævnte direkte og den sidstnævnte indirekte ved måling og sammenholdning af temperatur- og trykmålinger. Mange autoklaver er forsynet med et display hvorpå de to førstnævnte parametre kan aflæses. Ulempen er at det sjældent bliver gjort. Det er derfor en stor fordel, og også et krav i den europæiske standard DS/EN 554 (4), at autoklaven bliver forsynet med en printer så de relevante parametre kan blive printet ud for efterfølgende kontrol. I dag er det også muligt at få et interface til autoklaven så parametrene i stedet kan sendes til og opsamles på en pc. Men i begge tilfælde gælder at dataene skal kontrolleres for hver kørsel så eventuelle fejl opdages. Nyere autoklaver er forsynet med forskellige alarmsystemer som aktiveres ved fejl. Man skulle derfor tro at ovenstående manuelle kontrol var unødvendig. Ideelt set er den det også, men hvis kontrolsystemerne ikke jævnligt efterses, kontrolleres og kalibreres, så kan man ikke stole fuldkommen på dem. Som nævnt opnås et mål for dampkvaliteten hvis der er overensstemmelse mellem tryk og temperatur i autoklaven, hvilket kan aflæses på en damptrykskurve. Dette bliver normalt ikke gjort, så dampkvaliteten må måles indirekte ved kemiske og/eller biologiske metoder som beskrives nedenfor. De fysiske målinger foretages med følere/sensorer. For at opnå korrekt måling er det nødvendigt at få følerne kalibreret med jævne mellemrum. Følerne er placeret i autoklavekammeret og kan ikke måle hvordan forholdene er inde mellem instrumenterne. Man kan sige at de fysiske målinger er en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for at opnå sterilitet. Derfor er det anbefalet, fx i DS (1), at supplere de fysiske målinger med andre målinger som kan foretages inde mellem instrumenterne. Her kommer de kemiske og biologiske indikatorer på tale. Kemiske indikatorer Der findes flere typer af kemiske indikatorer, som dog alle er karakteriseret ved at de er så små at de kan lægges ind mellem instrumenterne. Da det er her forholdene skal måles, er det vigtigt at indikatorerne lægges med ind i indpakningen, om denne så er poser eller kassetter. Den kemiske indikator består typisk af en papirstrip som der er afsat en kemisk forbindelse på. Denne skifter fx farve når den kemiske indikator har været gennem en autoklaveringsproces. Farveskiftet kan aflæses straks efter afsluttet proces. Procesindikatorer, fx autoklavetape (Fig. 1), kan ikke anvendes til kontrol. Denne type indikatorer viser kun om TANDLÆGEBLADET NR. 15 FAGLIGE ARTIKLER 1229

3 Fig. 1. Eksempler på procesindikatorer. Fig. 1. Examples of process indicators. Fig. 3. Luftuddrivelses- og damppenetrerings-testudstyr bestående af adaptor med tilhørende kemiske indikator. Fig. 3. Air removal and steam penetration test system consisting of an adaptor and the corresponding chemical indicator. Fig. 2. Eksempler på kemiske indikatorer. Fig. 2. Examples of chemical indicators. pakningen har været gennem en autoklaveringsproces eller ej, men siger ikke noget om processens effektivitet. En- eller multiparameterindikatorer (Fig. 2) måler fysiske parametre ligesom de fysiske målinger, men altså på mere utilgængelige steder. Indikatoren reagerer på de parametre som står trykt på den. Det kan fx være tid, temperatur og dampkvalitet. En sidste type kemiske indikatorer (Fig. 3) anvendes i en luftuddrivelses- og damppenetreringstest (alternativ Bowieog Dick-test). Denne test er kun relevant for vakuumautoklaver (type B-autoklaver) og giver et mål for om luften er effektivt fjernet fra autoklaven før dampen tilledes. Den kemiske indikator placeres i en speciel holder og skal have skiftet farve efter den har været kørt i en tom autoklave ved fx 134 C i min. I DS/EN 554 (4) er nævnt at denne type test foretages hver morgen som det første før autoklaven tages i brug til dagens arbejde. Krav til kemiske indikatorer findes i pren ISO (5), som netop er blevet godkendt. Krav til specialindikatorerne til luftuddrivelses- og damppenetreringstest findes i DS/EN (6). Brug af kemiske indikatorer er beskrevet i DS/EN ISO (7). Biologiske indikatorer De biologiske indikatorer adskiller sig fra de kemiske ved at med de biologiske indikatorer opnås et direkte mål for processens effektivitet da der direkte måles på drab af mikroorganismer. En biologisk indikator består typisk af en papir-strip hvorpå der er afsat nogle meget resistente bakteriesporer. Strippen er pakket i en primær emballage for at gøre den mere håndteringsvenlig (Fig. 4). Dette system er indstil TANDLÆGEBLADET NR. 15

4 49807 TB15_s1228_ /12/05 7:44 Side 1231 Fig. 4. Eksempler på biologiske indikatorer. Fig. 5. Eksempler på»selfcontained«biologiske indikatorer. Fig. 4. Examples of biological indicators. Fig. 5. Examples of selfcontained biological indicators. let til en bestemt resistens der sikrer at bakteriesporerne kun bliver dræbt hvis processen har kørt korrekt. De biologiske indikatorer er også små og kan derfor anvendes på samme måde som de kemiske indikatorer, dvs. de pakkes også med ind i indpakningen sammen med instrumenterne. Til forskel fra de kemiske indikatorer kan resultatet ikke straks aflæses efter endt kørsel. Sporerne i indikatoren skal overføres til et vækstmedium, så det kan afgøres om nogle af dem skulle have overlevet. Der er her to muligheder. Enten kan de eksponerede indikatorer indsendes til et laboratorium til opdyrkning, hvor der bør vælges et laboratorium der er akkrediteret til dette. Eller der kan vælges at bruge»selfcontained«biologiske indikatorer (Fig. 5), hvor klinikken selv kan stå for opdyrkningen. De»selfcontained«biologiske indikatorer består ud over af strippen med bakteriesporer også af en ampul med dyrkningsmedium. Det hele ligger i en lille beholder. Efter endt eksponering knuses ampullen, og sporerne kan inkuberes i dyrkningsmediet i en varmeblok som holder korrekt temperatur. Krav til biologiske indikatorer findes i DS/EN (8) og ISO (9), som meget snart bliver afløst af pren ISO (10). Det er vigtigt at bemærke at det er frivilligt at følge disse standarder. Brug af biologiske indikatorer er beskrevet i DS/EN ISO (11). TA N DL Æ GE B L A DE T N R. 1 5 Valg af autoklave Når der skal købes ny autoklave, bør vælges en vakuumautoklave (type B-autoklave), også selv om klinikken anvender en type S-autoklave til hånd- og vinkelstykker. Kun i en type B-autoklave sikres effektiv luftfjernelse fra indpakkede instrumenter og instrumenter med hulrum. En autoklave skal være typegodkendt efter standarden DS/EN (2). Dette dokumenteres gennem en overensstemmelseserklæring (Letter of conformity), som altid skal foreligge eller kunne fremskaffes. Derudover bør leverandøren kunne fremlægge kalibreringscertifikater for alle følere i autoklaven, samt udførlig beskrivelse for funktionen af alle alarmsystemer inkl. tolerancer. Med denne dokumentation er det tæt på at autoklaven kan siges at være valideret, og nærmere kommer vi nok ikke dette begreb i dag. Validering er et indirekte bevis på at autoklaven kan levere sterile instrumenter. DS (1) kræver at der anvendes en valideret autoklave, uden dog at give nogle retningslinjer for hvordan det skal opnås. Validering af autoklaver er beskrevet i standarden DS/EN 554 (4). Denne er nu under revision og vil inden så længe blive afløst af pren ISO (12), som giver en væsentlig mere udførlig beskrivelse af hvordan en validering skal udføres. Måske dette kan fremme interessen for at foretage autoklavevalidering. For at være en rigtig validering mangler der kort fortalt i FAGLIGE ARTIKLER 1231

5 ovenstående dokumentation en afprøvning i den enkelte klinik der kan vise at den fremgangsmåde klinikken anvender, er i orden. Instrumenttyper, lastmønstre, fyldningsgrad og indpakning er vigtige parametre at tage hensyn til. Kontrolprogram En validering holder ikke evigt. DS/EN 554 (4) foreslår revalidering årligt, mens DS (1) slet ikke nævner dette begreb, hvorfor det heller ikke bliver udført i praksis. Dette gør en omhyggelig rutinekontrol endnu mere vigtig. Hertil anvendes de forskellige kontrolmetoder som er omtalt ovenfor. DS (1) siger at de fysiske målinger altid skal kontrolleres hvis det er muligt. Disse suppleres med daglig kontrol med kemiske indikatorer (ikke procesindikatorer) og mindst kvartalsvis kontrol med biologiske indikatorer. Der bør altid anvendes mere end én indikator (kemisk eller biologisk) i rutinekontrollen. Antallet afhænger af autoklavens størrelse For vakuumautoklaver suppleres yderligere med en luftfjernelses- og damppenetreringstest. Dette er dog ikke omtalt i DS (1). Til type S-autoklaver kan biologiske eller kemiske indikatorer med fordel indsættes i en speciel holder der er udformet så den simulerer forholdene inde i de instrumenter som steriliseres i type S-autoklaven. Sådanne holdere, også kaldet Process Challenge Devices eller attrapper, kan leveres til nogle type S-autoklaver. Det er vigtigt at de kun anvendes til de autoklaver som de er beregnet til, da deres funktion er tilpasset netop disse autoklaver. Konklusion Det er vigtigt at fastslå at en autoklave er et udstyr der kræver en del bevågenhed og omtanke i brug for at fungere korrekt. Det er ikke tilstrækkeligt blot at tænde på en knap og så overlade resten til maskinen. Autoklavering er en vanskelig proces med mange fejlmuligheder hvorfor omhyggelig kontrol er påkrævet. Det kan måske virke overvældende med al den kontrol som foreslås ovenfor, men bliver den lagt ind i faste rammer, kan den gennemføres uden alt for stort besvær for klinikken. Selv om nye autoklaver er forsynet med megen automatisk overvågning, kan den eksterne kontrol ikke undværes. English summary Sterilization methods and control A Danish standard DS has been published regarding management of infection control in dentist clinics. It includes some optional requirements for sterilisation of instruments and for monitoring and control of the sterilisation processes. This article discusses these items in detail, i.e. the different types of autoclaves and the different methods by which the sterilisation process can be controlled. Advantages and disadvantages of type N, B and S autoclaves are addressed as well as requirements to a new autoclave. It is explained how the different control methods such as physical, chemical and biological measurements supplement each other and can be used in the routine control of the sterilisation processes. Litteratur 1. DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker DS/EN Små damp-autoklaver Andersen H-K, Fiehn N-E, Larsen T. Effect of steam sterilization inside the turbine chambers of dental tubines. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 87: DS/EN 554. Sterilisation af medicinsk udstyr. Validering og rutinekontrol af dampsterilisation pren ISO Sterilization of health care products Chemical indicators Part 1: General requirements DS/EN Ikke-biologiske systemer til brug i sterilisatorer Del 5: Specifikation for indikator- og procesafprøvningssystemer til brug ved præstationsprøvning af små sterilisatorer Type B og Type S DS/EN ISO Sterilisation af sundhedspleje-produkter Kemiske indikatorer Vejledning i valg, anvendelse og fortolkning af resultater DS/EN Biologiske systemer til prøvning af sterilisatorer og sterilisationsprocesser Del 3: Særlige systemer til anvendelse i dampsterilisatorer ISO Sterilization of health care products Biological indicators Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization pren ISO Sterilization of health care products Biological indicator systems Part 3: Use in assessing moist heat sterilization processes DS/EN ISO Sterilisation af medicinsk udstyr og farmaceutiske produkter Biologiske indikatorer Vejledning i udvælgelse, anvendelse og fortolkning af resultater pren ISO Sterilization of health care products Moist heat Development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices Forfatter Jytte Hansen, faglig ekspert, civilingeniør, ph.d. SSI Diagnostika, Statens Serum Institut Hygiejne Infektion Smitte Sterilisation 1232 TANDLÆGEBLADET NR. 15

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL INDIKATORER TIL PROCESKONTROL Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER

VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER VASKE MONITORING STERILISATIONS-MONITORING DOKUMENTATION gke produkter til dental praksis, klinikker og laboratorier VASK OG DESINFEKTION Vaskeindikatorer til vaske-desinfektorer

Læs mere

Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard

Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard Billede: Den kommunale tandpleje i Århus kommune (for ca 100 år siden!) 1 Program 13.35-14.45

Læs mere

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser 2 Indholdsfortegnelse Bowie Dick simulations test... 4 Bowie Dick test PCD hulrørsparameter... 5 Bowie Dick test

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010

Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010 Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010 Hvorfor? Der sker jo aldrig noget.. Dit næste tandlægebesøg: Er du tryg

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 NIR SOM FUNDAMENT Elsebeth Tvenstrup Jensen Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut etj@ssi.dk NIR SOM FUNDAMENT FOR Retningsgivende instrukser Dialog-redskab med afdeling/hospital,

Læs mere

GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER. Always with you

GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER. Always with you GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER Always with you HIGH-SPEED STERILIZATION OVERLEGEN KAPACITET OG EFFEKTIVITET Getinge K-serie autoklaver er usædvanligt hurtige bordmodeller med høj kapacitet. I realiteten

Læs mere

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Generel information til personer, der udfører piercing på andre

Generel information til personer, der udfører piercing på andre Generel information til personer, der udfører piercing på andre Forebyggelse af smitte i piercingklinikken: Ved at følge generelle hygiejniske retningslinjer, også kaldet hverdagshygiejniske retningslinjer,

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Skema til støtte for vurdering af forhold vedr. hygiejne Af skemaet fremgår, hvor manglende indikatoropfyldelse medfører vurderingen NO/IO,

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - EPOS Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende uddannelse for sterilcentralassistenter 42657 EPOS Juli 2003

Læs mere

Oplæringsskema for DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter. Modtagelse af ubrugte Instrumenter.

Oplæringsskema for DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter. Modtagelse af ubrugte Instrumenter. DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter Modtagelse af ubrugte Instrumenter Manuel rengøring Ultralydsbehandling 1. Betjening 2. Vedligehold(rengøring) 3. Dokumentation

Læs mere

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.1 Hygiejne ? Hvor ofte oplever I, at Jeres patienter pådrages en infektion i klinikken? De gode råd! Læs NIR grundigt obs rengøring, desinfektion og sterilisation I anbefales en skriftlig rengøringsvejledning.

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed.

Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed. Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed. Baggrund Når patienter skal have foretaget et operativt indgreb foregår dette med sterile instrumenter

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

Risikovurdering I praksis

Risikovurdering I praksis Risikovurdering I praksis 02-03-2016 Lone Hansen Fakta om Bureau Veritas Bureau Veritas blev etableret i 1828 Verdensledende inden for test, inspektion og certificering. Specialister inden for kvalitet,

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow

Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow Lærebog kapitel Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow Generel del 3.0 Indledning til genbehandlingsfunktionen Håndtering af udstyr efter brug på 3.1 brugssted Lærebog Har læst Dato: Legeplads

Læs mere

UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard

UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard Lillian Hansen

Læs mere

Autoklaver. Den N æ s te Generation

Autoklaver. Den N æ s te Generation Autoklaver Den N æ s te Generation Ny Lisa 300 og 500, et nyt koncept ankommer Lisa 300 og 500 autoklaver giver «hospitals autoklavering» på klinikken og øget sikkerhed. Vores ekspertise giver dig sikkerhed

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Retningslinjer for låneprogram

Retningslinjer for låneprogram Retningslinjer for låneprogram Dette dokument er kun gyldigt fra udskrivningsdatoen. Hvis der er usikkerhed om udskrivningsdatoen, skal dokumentet udskrives igen for at sikre, at den seneste version anvendes

Læs mere

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg Ansvarlig for EHEDG certificering Medlem af EHEDG Sub Group - Test method - Test center - Meat Hygiene - Design

Læs mere

GETINGE ASSURED PRODUKTER TIL VASKEKONTROL OG STERILITETSSIKRING

GETINGE ASSURED PRODUKTER TIL VASKEKONTROL OG STERILITETSSIKRING GETINGE SSURED PRODUKTER TIL VSKEKONTROL OG STERILITETSSIKRING 2 Getinge ssured GETINGE FORSTÅR Hver eneste dag rengør du mange forskellige instrumenter og redskaber. Måske på forskellige tidspunkter,

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

Indikator 4.1 Hygiejne

Indikator 4.1 Hygiejne Indikator 4.1 Hygiejne Dokumentnavn: Håndtering af hygiejne Dato for ikrafttrædelse: 1. December 2015 Revideres senest: 1. December 2018 Ansvarlig for dokumentet: Berit Lassen, Aneta Søgaard, Tina Lindberg

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

GETINGE DA VINCI LØSNINGEN

GETINGE DA VINCI LØSNINGEN GETINGE DA VINCI LØSNINGEN 2 GETINGE DA VINCI LØSNING NY OG AVANCERET LØSNING, VALIDERET OG KLAR TIL ROBOTASSISTERET KIRURGI I mere end 100 år har Getinge leveret produkter i forbindelse med rengørings-

Læs mere

EHEDG Certificering af åbent og lukket produktionsudstyr

EHEDG Certificering af åbent og lukket produktionsudstyr EHEDG Certificering af åbent og lukket produktionsudstyr Henrik Classen Seniorkonsulent Fødevareteknologi Teknologisk Institut Ansvarlig for EHEDG Certificering Medlem af EHEDG Sub group Test Methode EHEDG

Læs mere

Bilag 5.C KLINISKE OG FUNKTIONELLE KRAV

Bilag 5.C KLINISKE OG FUNKTIONELLE KRAV Bilag 5.C KLINISKE OG FUNKTIONELLE KRAV Punkt Beskrivelse C.1 C.2 Generelle forhold Anvendelsesformål og placering Autoklaverne skal anvendes til sterilisering af flergangsmedicinsk udstyr i form af instrumentbakker

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten

Læs mere

Brugsanvisning (DA) Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+ For Pro-Class autoklaver

Brugsanvisning (DA) Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+ For Pro-Class autoklaver Brugsanvisning (DA) For Pro-Class autoklaver Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+ Fra software version 4.06 Læs venligst denne brugsanvisning inden autoklaven tages i brug. Instruktionerne indeholder vigtige

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01 BRUGSANVISNING MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning 4 5. Ibrugtagning

Læs mere

Tank- og rørinstallationer

Tank- og rørinstallationer MED LINE Gasser for livet Tank- og rørinstallationer SUNDHED VERSION 2015/04 MYNDIGHEDSKRAV OG GODKENDELSER Lægemiddelgasser er ikke det samme som tekniske gasser. Der er skærpede krav til produktkvalitet

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Mål renhed. og vær tryg. 3M Clean-Trace ATP-system til hygiejnekontrol

Mål renhed. og vær tryg. 3M Clean-Trace ATP-system til hygiejnekontrol Mål renhed og vær tryg 3M Clean-Trace ATP-system til hygiejnekontrol Se hygiejnekontrol Se under overfladen For fødevareindustrien er målet at levere sikre produkter af høj kvalitet. I et marked hvor fødevarebårne

Læs mere

Henrik Johnsen NOVADAN

Henrik Johnsen NOVADAN René Larsen NOVADAN Henrik Johnsen NOVADAN Kan den halvårlige kontrol af indholdet af Bacillus cereus i nyvaskede hospitals tekstiler bruges som en indikation for at vaskeprocessen effektivt desinficerer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 40940 Udviklet af: Helle Jessen Helle Kloth Social og sundhedsskolen syd Social og sundhedsskolen syd Bjerggade 4 M Bjerggade 4 M 6200 Aabenraa 6200 Aabenraa Tlf.:

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.11.2014 L 337/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1252/2014 af 28. maj 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

5 dages uddannelse i fremstilling af sterile medicinske utensilier

5 dages uddannelse i fremstilling af sterile medicinske utensilier Kursusbeskrivelse for: 5 dages uddannelse i fremstilling af sterile medicinske utensilier Formålet med kurset: At sikre, at kursisterne tilføres den teoretiske viden, som danner kravgrundlag for fastsat

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

ren og lydløs dental

ren og lydløs dental ren og lydløs dental ren luft til din klinik JUN-AIR introducerede den første kompressor for næsten 50 år siden og indledte udviklingen af den teknologi og det design, som har gjort JUN-AIRs kompressorer

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

1. Opbevaring af anvendt kirurgisk

1. Opbevaring af anvendt kirurgisk 1 1. Kirurgisk flergangsudstyr, lærebog Læst dato 1.1 Indledning - Genbehandlingsprocessen 0. Overordnet om genbehandling 100. overordnet om genbehandling 1.2 Dekontaminering af instrumenter 1.3 Rengøring

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed d det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Hygiejne Sundhed Renlighed Effektivitet Beskyttelse Sikkerhed Antibakteriel hvorfor? Igennem de seneste årtier har der været

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 260 sager efter eksternt survey

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 3 Farer ved spildevandet 3 Smittefare og mikroorganismer 3 Kemiske farer 3 Forholdsregler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Prædesinfektion, rengøring og sterilisation. Brugervejledning

Prædesinfektion, rengøring og sterilisation. Brugervejledning Prædesinfektion, rengøring og sterilisation Brugervejledning Indholdsfortegnelse Digisonic SP screwdriver, Insertion forceps, Insertion fork, Processor indicator, Neuro Zti magnet extractor Indledning...4

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Uanset dine prioriteter, er du dækket ind med BARRIER operationskitler

Uanset dine prioriteter, er du dækket ind med BARRIER operationskitler BARRIER operationskitler, sortimentsfolder Uanset dine prioriteter, er du dækket ind med BARRIER operationskitler For den optimale balance mellem beskyttelse og komfort At vælge den rigtige operationskittel

Læs mere

in the Danish case Intelligent Hospital Logistics

in the Danish case Intelligent Hospital Logistics User Klik understanding for at redigere and i master cocreation in the Danish case Intelligent Hospital Logistics Klik for at redigere i master Marie Krag, Copenhagen Living Lab mk@copenhagenlivinglab.com

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 3. udgave 2011-03-14 Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality System for establishing and assessing cleaning quality DS/INSTA

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen?

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Nyborg Strand 14. maj 2014 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: annemand@rm.dk 15-05-2014 Mie Andersen 1 Multiresistente

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010)

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010) Hvorfor er dette farligt gods? Lithiumbatterier (eller celler) der benyttes til at tilbringe strøm til en større elektroniske enheder anses for farligt gods idet disse, under visse forhold, kan overophede

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere