Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Lolland-Falster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Lolland-Falster"

Transkript

1 Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Lolland-Falster ENDELIG RAPPORT J.nr november 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og gennemførelse Karakteristik af det udvalgte område Undersøgelsen Kortlægning af sagerne Sagsbehandlingstiden Sagsbehandlingstiden fra modtagelsen af partens klage til myndighedens første henvendelse til parten Samlet sagsbehandlingstid Samlet sagsbehandlingstid generelt Den samlede sagsbehandlingstid i de undersøgte sager Besvarelse af rykkere og underretning af parten når en sag trækker ud Konklusion...20

3 1/22 Rapport om undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Lolland-Falster 1. Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og gennemførelse Jeg skrev den 21. november 2007 til Skatteankenævn Lolland-Falster at jeg havde besluttet at have særligt fokus på sagsbehandlingstiden hos en række myndigheder inden for forskellige områder. Jeg havde derfor besluttet efter bestemmelsen i 17, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand at gennemføre et egen drift-projekt om sagsbehandlingstiden hos en række forskellige myndigheder. I den forbindelse havde jeg besluttet at undersøge sagsbehandlingstiden hos bl.a. to skatteankenævn, og jeg havde her tilfældigt udvalgt Skatteankenævn Lolland-Falster og Skatteankenævn Vendsyssel. Jeg skrev at min undersøgelse ville angå dels den generelle sagsbehandlingstid hos Skatteankenævn Lolland-Falster (og Skatteankenævn Vendsyssel), dels sagsbehandlingstiden i 10 konkrete sager fra hvert af de to skatteankenævn. Der skulle være tale om de første 10 sager hvor skatteankenævnet havde truffet afgørelse efter 1. oktober I brevet bemærkede jeg at jeg på SKAT s hjemmeside havde konstateret at der i Resultatkontrakt for 2007 mellem Skatteministeriets departement og SKAT bl.a. var fastsat nogle generelle målsætninger vedrørende sagsbehandlingsprocesser og sagsbehandlingstider (resultatkrav 4). Af delmål 18 i resultatkontrakten fremgik følgende: Mål 18: Sagsbehandlingstider generelt Målet for den generelle sagsbehandlingstid i SKAT er, at sagerne skal være afsluttet inden for 90 dage. Der måles på sagsbehandlingstiden, og der måles på spredningen for at sikre et incitament til at behandle de sager, der har overskredet fristen.

4 2/22 Målingen omfatter den eksisterende sagsbeholdning såvel som nye sager, der oprettes i Mål 90 pct. af sagerne skal generelt være afsluttet inden for 90 dage. Mindst 94 pct. af sagerne skal være afsluttet inden for 6 måneder. Mindst 97 pct. af sagerne skal være afsluttet inden for 9 måneder. Mindst 99,5 pct. af sagerne skal være afsluttet inden for 12 måneder. Note: Undtaget fra målingen af sagsbehandlingstider generelt er de sager, der beror på domstolsprøvelse. Med henblik på min undersøgelse af den generelle sagsbehandlingstid hos Skatteankenævn Lolland-Falster anmodede jeg skatteankenævnet om, i en udtalelse til mig, at redegøre nærmere for hvorledes sagsbehandlingstiden hos skatteankenævnet var i forhold til de generelle målsætninger som fandtes i det ovenfor citerede delmål 18 fra resultatkontrakten mellem Skatteministeriets departement og SKAT. Jeg orienterede den 21. november 2007 Skatteministeriet om mit brev af samme dato til Skatteankenævn Lolland-Falster. Den 18. januar 2008 modtog jeg en udtalelse af 16. januar 2008 fra Skatteankenævn Lolland-Falster og de 10 sager som ankenævnet havde afgjort først i oktober I udtalelsen af 16. januar 2008 skrev Skatteankenævn Lolland-Falster bl.a. følgende: Organisatoriske oplysninger: Skatteankenævn Lolland-Falster har 15 medlemmer. Nævnet er opdelt i 3 besluttende led: Falster, Øst- og Midtlolland og Vestlolland. Sagerne til de besluttende led fordeles geografisk. I specielle situationer kan opdelingen fraviges efter aftale, ligesom der kan behandles sager på fællesmøder. De besluttende led har hver især møde 1 gang om måneden undtagen juli måned. Fællesmøder afholdes efter behov i juni og december. Skatteankenævnets udtalelse vedrørende sagsbehandlingstiden: Det er skatteankenævnets opfattelse, at ankenævnene ikke er omfattet af de fastsatte målsætninger vedr. sagsbehandlingstider i Resultatkontrakt for 2007 mellem Skatteministeriets departement og SKAT, idet skatteankenævnene er en uafhængig klageinstans.

5 3/22 Rent praktisk vil en sagsbehandlingstid på 3 måneder fra klage modtages og til afgørelse sendes som hovedregel ikke kunne overholdes jf. de formelle regler i skatteforvaltningsloven og forretningsorden for skatteankenævn. De formelle regler kræver følgende: Når klagen er modtaget, anmodes SKAT om en udtalelse, der skal afgives inden 14 dage jf. skatteforvaltningslovens 36 stk. 3 samt forretningsorden for skatteankenævn (bkg. nr. 607 af 14/ som ændret ved bkg. nr. 81 af 24/ herefter benævnt FO) 10 stk. 1. Det er ikke usædvanligt, at SKAT anmoder om yderligere frist. Herefter klargøres sagen af sekretariatet med sagsfremstilling og forslag til afgørelse til nævnet. Sagen skrives på dagsorden til nævnsmødet og sendes med dagsordenen ud til nævnsmedlemmerne jf. FO 6. Dagsordenen udsendes senest 7 dage før mødet jf. FO 6 stk. 3. Skatteankenævn Lolland-Falster har besluttet, at alle sager skal behandles på et møde, inden forslag og sagsfremstilling udsendes til klager (FO 11 stk. 6). Efter behandlingen på nævnsmøde sendes sagsfremstilling og forslag (hvis der ikke gives medhold) til høring hos klager/og klagers repræsentant jf. skatteforvaltningslovens 36 stk. 6 og FO 11 stk. 7. Svarfristen er 15 dage. Klagerens svarfrist kan forlænges, såfremt klageren ønsker det. Det forekommer ikke sjældent, især hvis klager har professionel rådgiver. Såfremt klager ønsker et foretræde for nævnet, skal klageren indkaldes til møde med 15 dages varsel FO 13 stk. 3 og 4. Hvis klageren udebliver fra et ønsket foretræde for nævnet eller undlader at indsende skriftlige kommentarer, selv om han har udtrykt, at der kommer skriftlige kommentarer, kan nævnet først træffe afgørelse efter at klager er gjort bekendt med, at der nu er fastsat en frist og fristen (ikke under 15 dage) er udløbet. Ovenstående betyder dog ikke, at skatteankenævnet ikke er yderst opmærksomt på sagsbehandlingstiderne. Skatteankenævnet tilstræber i overensstemmelse med god forvaltningsskik at behandle sagerne så enkelt, hurtigt og økonomisk som muligt. Nævnet har følgende aftale med sekretariatet om prioritering af sagsbehandlingen: Rækkefølgen i sagsbehandlingen prioriteres ud fra følgende kriterier:

6 4/22 1. Forskudsregistreringssager, bindende svar, anmodninger om genoptagelse, fristoverskridelsessager og sager, hvor det i øvrigt skønnes at der er behov for en hurtigere sagsbehandling. 2. Almindelige sager 3. Berostillede eller sager, der kan sidestilles hermed. Skatteankenævnet har i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 truffet afgørelse i 94 klager (1 klage = 1 indkomstår). Den gennemsnitlige sagsbehand- Iingstid er 9,2 måneder (ekskl. tilbagekaldte klager og klager, som har været berostillet). Der har været planlagt afholdt 35 ankenævnsmøder, hvoraf 6 er aflyst. Endelig er de første 10 sager afgjort i oktober ikke repræsentative, idet 8 af disse sager vedrører samme problemstilling, og hvor klagerens repræsentant gentagne gange anmoder om yderligere frist. Den 15. juli 2008 sendte jeg Skatteankenævn Lolland-Falster min foreløbige rapport om undersøgelsen af sagsbehandlingstiden hos skatteankenævnet med henblik på ankenævnets eventuelle bemærkninger hertil. I fremsendelsesbrevet skrev jeg bl.a. at hvis skatteankenævnet ønskede det, deltog man gerne herfra i et møde om rapporten inden skatteankenævnet afgav sin udtalelse. Jeg bad om at modtage ankenævnets bemærkninger senest den 1. september Skatteankenævn Lolland-Falster afgav på denne baggrund en udtalelse af 15. august Skatteankenævnets bemærkninger til min foreløbige rapport er gengivet de steder i rapporten som bemærkningerne vedrører. Jeg orienterede den 29. august 2008 Skatteankenævn Lolland-Falster om at jeg havde imødekommet en anmodning fra Skatteankenævn Vendsyssel om at få udskudt fristen for at komme med bemærkninger til min foreløbige rapport til starten af oktober Jeg ville herefter vende tilbage til sagen når jeg havde modtaget Skatteankenævn Vendsyssels bemærkninger og haft lejlighed til at lave de endelige rapporter.

7 5/22 2. Karakteristik af det udvalgte område Der er i skatteforvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 345 af 18. april 2007 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love, og ved 2 i lov nr. 531 af 17. juni 2008 om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven) fastsat bestemmelser om bl.a. skatteankenævn. Det bestemmes i skatteforvaltningslovens 6, stk. 1, at skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævn og antallet af medlemmer i det enkelte skatteankenævn. Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmer tillige med en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner som skatteankenævnskredsen omfatter (skatteforvaltningslovens 6, stk. 2). I medfør af bl.a. skatteforvaltningslovens 6, stk. 1, har skatteministeren udstedt bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om landets inddeling i skatte-, vurderings- og motorankenævnskredse. Det fremgår af bekendtgørelsens 1 at landet er inddelt i 30 skatteankenævnskredse, herunder Skatteankenævn Lolland- Falster der består af Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune og har 15 medlemmer ( 1, nr. 22). Ifølge skatteforvaltningslovens 5, stk. 1, afgør skatteankenævnene klager over toldog skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer inden for en række nærmere opregnede sagstyper. I skatteforvaltningslovens 7, stk. 8, bestemmes det at told- og skatteforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for skatteankenævnene. Det bestemmes samtidig at sekretariatet organisatorisk skal være adskilt fra den øvrige told- og skatteforvaltning. Skatteforvaltningslovens 36 indeholder bestemmelser om proceduren ved behandlingen af klagesager i skatteankenævnene. Af 36 fremgår bl.a. følgende: 36. Stk. 2. En klage til skatteankenævnet skal indgives skriftligt og begrundet til skatteankenævnet. Klagen skal være modtaget i skatteankenævnet senest 3 måneder efter modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Klagen afvises, hvis den indgives efter udløbet af fristen. Skatteankenævnet kan dog se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

8 6/22 Stk. 3. Forinden skatteankenævnet afgør en klage, skal det indhente en udtalelse om klagen fra told- og skatteforvaltningen. Udtalelsen skal afgives inden 14 dage. Hvis told- og skatteforvaltningen anmoder om det, og hvis omstændighederne ved den påklagede afgørelse taler derfor, kan skatteankenævnet dog give en længere frist. Stk. 4. Stk. 5. Bestemmelserne i 19, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse ved skatteankenævnets behandling af en klage. Stk. 6. Ved høringen efter stk. 5 skal der oplyses om, at sagens parter i øvrigt har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for skatteankenævnet. Skatteankenævnet kan, hvis udtalelsen ikke er afgivet inden for en rimelig tid, fastsætte en frist for afgivelse af udtalelsen. Stk. 7. Stk. 8. Skatteforvaltningslovens 36, stk. 5, bestemmer at lovens 19, stk. 1-3, finder anvendelse ved skatteankenævnets behandling af en klage. Det betyder at skatteankenævnet skal udarbejde en sagsfremstilling inden ankenævnet træffer en afgørelse i sagen. Det gælder dog ikke i det omfang afgørelsen træffes efter anmodning fra sagens parter, og skatteankenævnet fuldt ud kan imødekomme anmodningen, eller ankenævnet og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen ( 36, stk. 5, jf. 19, stk. 1). Sagsfremstillingen skal indeholde en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske forhold der påtænkes tillagt betydning ved afgørelsen. Der skal endvidere oplyses om den afgørelse som disse oplysninger efter ankenævnets vurdering fører til, med en begrundelse der opfylder de krav til begrundelsen af en forvaltningsafgørelse der følger af forvaltningsloven ( 36, stk. 5, jf. 19, stk. 2). Sagsfremstillingen skal sendes til udtalelse hos sagens parter med en svarfrist der ikke uden parternes samtykke kan være på mindre end 15 dage, regnet fra høringsskrivelsens datering, medmindre en anden frist er bestemt i lovgivningen. En part i sagen kan give afkald på denne høring ( 36, stk. 5, jf. 19, stk. 3). I skatteforvaltningslovens 7, stk. 6, bestemmes det at skatteministeren fastsætter en forretningsorden for skatteankenævnene. Dette er sket ved bekendtgørelse nr. 607 af 14. juni 2006 om forretningsorden for skatteankenævn som ændret ved bekendtgørelse nr. 81 af 24. januar 2007 om ændring af bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævn. Kapitel 6 i forretningsorden for skatteankenævn indeholder bestemmelser om møder i nævnet. Det bestemmes i 6, stk. 3, at formanden for skatteankenævnet efter aftale med sekretariatet fastsætter tid og sted for møderne i nævnet. Indkaldelsen til møderne skal så vidt muligt ske med mindst 7 dages varsel. Ifølge 6, stk. 6, 1. pkt., skal de

9 7/22 pågældende medlemmer af nævnet sammen med mødeindkaldelsen modtage det nødvendige materiale i de sager der skal behandles på mødet, herunder sagsfremstillingerne i sagerne og klagernes eventuelle kommentarer dertil. I kapitel 10 i forretningsorden for skatteankenævn er der fastsat bestemmelser om skatteankenævnenes behandling af klagesager. I er der fastsat bestemmelser der stort set svarer til bl.a. bestemmelserne i skatteforvaltningslovens 36, stk. 3, 36, stk. 5, jf. 19, stk. 1-3, og 36, stk. 6, som jeg har beskrevet ovenfor. I forretningsordenens 13, stk. 3, 1. pkt., bestemmes det at klageren indkaldes skriftligt til et møde med mindst 15 dages varsel hvis klageren har anmodet om lejlighed til at forelægge sagen for en beslutningsdygtig del af nævnet eller hvis nævnet anser det for hensigtsmæssigt at indhente en mundtlig udtalelse fra klageren. Modtager nævnet efter formandens beslutning en mundtlig orientering om klagen af sekretariatet forud for mødet, skal klageren vejledes herom senest samtidig med indkaldelsen til mødet, jf. 13, stk. 3, 1. pkt., og om at vedkommende har ret til at overvære denne orientering, men uden taleret (forretningsordenens 13, stk. 3, 3. pkt.). I forretningsordenens 13, stk. 4, bestemmes det at hvis en klager har tilkendegivet et ønske om at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for nævnet og udtalelsen ikke er fremkommet inden for rimelig tid, kan nævnet fastsætte en frist (se også skatteforvaltningslovens 36, stk. 6). For skriftlige udtalelser kan fristen ikke være under 15 dage (forretningsordenens 13, stk. 4, 2. pkt.). For mundtlige udtalelser skal fristen minimum være til næste møde og med en mødeindkaldelse på ikke under 15 dage (forretningsordenens 13, stk. 4, 3. pkt.). 3. Undersøgelsen 3.1. Kortlægning af sagerne De 10 sager fra Skatteankenævn Lolland-Falster som jeg har undersøgt og som i denne rapport er tildelt et fiktivt sagsnummer fra er sager hvor der er klaget til ankenævnet over en afgørelse fra et skattecenter. De 8 af sagerne (sagerne 3-10) handler om den samme problemstilling, og klagerne er repræsenteret af den samme. I nogle af sagerne har klagerne fået helt eller delvist medhold.

10 8/22 Hovedindholdet af de enkelte sager fremgår kort af følgende skema: Sag nr. Ankenævnets afgørelse angår Ankenævnets afgørelse 01 Skattecenters afgørelse om kørselsfradrag 02 Skattecenters afgørelse om opgørelse af indkomst 03 Skattecenters afgørelse om skattefri godtgørelse m.v. Medhold Delvist medhold Delvist medhold 04 Som sag 03 Stadfæstet 05 Som sag 03 Stadfæstet 06 Som sag 03 Stadfæstet 07 Som sag 03 Delvist medhold 08 Som sag 03 Forhøjet beskatning 09 Som sag 03 Delvist medhold 10 Som sag 03 Delvist medhold 3.2. Sagsbehandlingstiden Sagsbehandlingstiden fra modtagelsen af partens klage til myndighedens første henvendelse til parten I alle 10 undersøgte sager har Skatteankenævn Lolland-Falster rettet en første henvendelse til parten inden 1 måned fra modtagelsen af partens klage.

11 9/22 De 10 sager fordeler sig således: Tidsrum: Antal sager: Sagsnumre: Samme dag 3 01,02, 04 2 dage 7 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Den gennemsnitlige tid der i de 10 undersøgte sager gik fra modtagelsen af klagen fra parten og til ankenævnet første gang henvendte sig til parten, var knap 1½ dag (1,4 dag). Som det fremgår af skemaet ovenfor, var en sådan henvendelse i alle sagerne sket senest 2 dage efter modtagelsen af klagen. På baggrund af de almindelige krav som følger af god forvaltningsskik, vil det efter omstændighederne i konkrete tilfælde kunne forsvares at der går indtil 1 måned efter sagens start før myndigheden retter den første henvendelse til parten. Dette kan særligt gælde i tilfælde hvor myndigheden allerede ved sin første henvendelse til parten kan afslutte sagen; dette har ikke været aktuelt i nogen af de undersøgte sager. En noget kortere frist end 1 måned vil kunne følge af pligten til at underrette en registreret i medfør af i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer). Af persondatalovens fremgår følgende: 28. Ved indsamling af oplysninger hos den registrerede skal den dataansvarlige eller dennes repræsentant give den registrerede meddelelse om følgende: 1) Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet. 2) Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt. 3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, som f.eks.: a) Kategorierne af modtagere. b) Om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare stillede spørgsmål samt mulige følger af ikke at svare. c) Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte oplysninger.

12 10/ Hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, påhviler det den dataansvarlige eller dennes repræsentant ved registreringen, eller hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse til tredjemand, senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted, at give den registrerede meddelelse om følgende: 1) Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet. 2) Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt. 3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, som f.eks.: a) Hvilken type oplysninger det drejer sig om. b) Kategorierne af modtagere. c) Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte oplysninger, eller hvis registreringen eller videregivelsen udtrykkeligt er fastsat ved lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder heller ikke, hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig. Af Datatilsynets vejledning nr. 126 af 10. juli 2000 om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger fremgår bl.a. følgende: 2.1. Oplysningspligt ved indsamling af oplysninger hos den registrerede På hvilket tidspunkt skal oplysningspligten opfyldes? Efter lovens 28, stk. 1, indtræder den dataansvarliges oplysningspligt over for den registrerede ved indsamlingen af oplysninger. Begrebet indsamling, der er én blandt andre behandlingsformer, jf. lovens 3, nr. 2, dækker ikke blot over den form for behandling, der finder sted, når den dataansvarlige ved personlig eller telefonisk henvendelse eller gennem spørgeskemaer, ansøgningsformularer og lignende aktivt indsamler oplysninger hos den registrerede. Indsamling foreligger også, når den registrerede, evt. uopfordret, henvender sig til den dataansvarlige, hvad enten dette sker ved personligt fremmøde, telefonisk, skriftligt eller på anden måde, når blot den dataansvarlige modtager oplysningerne og derefter undergiver dem en eller anden form for behandling, f.eks. registrering eller opbevaring.

13 11/22 Den registrerede skal som udgangspunkt have meddelelse om de i 28 nævnte forhold samtidig med indsamlingen af oplysninger hos den registrerede. I de tilfælde, hvor oplysninger indsamles i forbindelse med, at den registrerede f.eks. skal indlevere en ansøgning, blanket eller lignende til den dataansvarlige, kan oplysningspligten opfyldes ved, at de fornødne informationer er fortrykt på ansøgningen, blanketten m.v. Det gælder også, hvis oplysningerne indsamles elektronisk gennem en hjemmeside på Internettet. Hvis den registrerede selv henvender sig til den dataansvarlige uden brug af en fortrykt ansøgningsformular eller lignende, f.eks. i et almindeligt brev, skal den dataansvarlige opfylde sin oplysningspligt snarest muligt, hvilket i almindelighed vil sige inden for 10 dage. I praksis må det dog forventes, at oplysningspligten ofte ikke gælder i disse situationer, jf. nærmere herom nedenfor under pkt Oplysningspligt ved indsamling af oplysninger hos andre end den registrerede På hvilket tidspunkt skal oplysningspligten opfyldes? Oplysningspligten over for den registrerede i forbindelse med indsamling af oplysninger om den pågældende hos andre end den registrerede selv indtræder som udgangspunkt ved registreringen af de indsamlede oplysninger. I de tilfælde, hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse til tredjemand, indtræder oplysningspligten dog senest, når videregivelse af de indsamlede oplysninger finder sted, jf. lovens 29, stk. 1. Hvilken tidsfrist, der kan indlægges i begrebet ved registreringen, afhænger af sagens nærmere omstændigheder. Den dataansvarlige skal dog altid vurderet i forhold til den indsats der kræves fra den dataansvarliges side for at opfylde oplysningspligten give den registrerede meddelelse så tidligt som muligt. Hvis den dataansvarlige allerede på selve registreringstidspunktet ved, at der i løbet af ganske kort tid herefter skal rettes henvendelse til den registrerede, f.eks. fordi den dataansvarlige skal forelægge sagens dokumenter for den registrerede, eller der skal foretages andre sagsbehandlingsskridt, vil oplysningspligten som altovervejende hovedregel kunne opfyldes samtidig med denne senere henvendelse. I øvrigt vil oplysningspligten i almindelighed skulle opfyldes inden for 10 dage efter registreringen.

14 12/22 Det må efter min opfattelse under alle omstændigheder anses for problematisk hvis der går mere end ca. 1 måned fra modtagelsen af partens klage til myndighedens første henvendelse til parten. Jo længere tid der går, des mere kritisk må tidsforløbet vurderes. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 til samtlige ministerier, styrelser m.v. om mål for hurtig sagsbehandling mv. og Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af samme dato (j.nr. 1.k. 1997/1002-2) til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd indeholder retningslinjer om målsætninger for sagsbehandlingstiden, herunder en konkret tilkendegivelse af at borgeren under alle omstændigheder hvor ikke andet er fastsat (jf. f.eks. 10-dagsfristen i offentlighedslovens 16, stk. 2, og forvaltningslovens 16, stk. 2) bør have et (eventuelt foreløbigt) svar fra myndighederne inden 1 måned efter sagens modtagelse. Den gennemsnitlige tid der gik fra modtagelsen af partens klage til ankenævnet rettede den første henvendelse til parten (knap 1½ dag) i de 10 undersøgte sager fra ankenævnet, ligger efter min opfattelse klart inden for det acceptable. I de undersøgte sager gik der i alle sagerne kun op til 2 dage efter modtagelsen af partens klage før ankenævnet første gang rettede henvendelse til parten. Efter min opfattelse må den tid der gik fra ankenævnets modtagelse af partens klage til ankenævnets første henvendelse til parten således i alle de undersøgte betegnes som yderst tilfredsstillende Samlet sagsbehandlingstid Samlet sagsbehandlingstid generelt Det er ikke muligt generelt at foretage en præcis angivelse af hvilken samlet sagsbehandlingstid der kan anses for acceptabel. En nærmere bedømmelse af den samlede sagsbehandlingstid kræver en vurdering af den pågældende sags art og eventuelt også sagens konkrete omstændigheder. Der må således f.eks. tages hensyn til i hvilken udstrækning en korrekt behandling af sagen har krævet indhentelse af (yderligere) oplysninger eller gennemførelse af andre tids- og ressourcekrævende processkridt, om sagens afgørelse når denne i øvrigt er klar til afgørelse er mere eller mindre kompliceret, og om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige interesser må anses for mere eller mindre hastende. Ligeledes kan en sag også give anledning til mere generelle og principielle overvejelser som kan betyde en længere samlet sagsbehandlingstid. Derimod kan der efter min opfattelse ved vurderingen af den generelt acceptable sagsbehandlingstid på et område ikke tages hensyn til myndighedens (og medarbej-

15 13/22 dernes) subjektive forhold, idet vurderingen må hvile på et objektivt grundlag. At myndigheden således i almindelighed har utilstrækkelige ressourcer, eller at der på et sagsområde kommer flere sager end forventet, kan således nok for myndighedens medarbejdere være subjektivt undskyldende momenter, men det kan ikke bevirke en forlængelse af den tid som må anses for en i almindelighed acceptabel sagsbehandlingstid på området. Med henblik på min undersøgelse af den generelle sagsbehandlingstid hos Skatteankenævn Lolland-Falster anmodede jeg i mit brev af 21. november 2007 skatteankenævnet om at redegøre nærmere for hvorledes sagsbehandlingstiden hos skatteankenævnet var i forhold til de generelle målsætninger som fandtes i det ovenfor citerede delmål 18 fra Resultatkontrakt for 2007 mellem Skatteministeriets departement og SKAT. Skatteankenævnet skriver i udtalelsen af 16. januar 2008 at et skatteankenævn som er en uafhængig klageinstans, ikke er omfattet af denne resultatkontrakt, herunder de generelle målsætninger i delmål 18. Dette er jeg enig med skatteankenævnet i. Min anmodning var alene begrundet i at det kunne være naturligt for skatteankenævnene at overveje om de generelle målsætninger der fremgår af resultatkontraktens delmål 18 som må formodes at være fastsat ud fra overvejelser om en acceptabel sagsbehandlingstid i de involverede sager kunne være til inspiration for ankenævnene. Skatteankenævnet skriver videre i udtalelsen af 16. januar 2008 at en sagsbehandlingstid på 3 måneder fra klage modtages og til afgørelse sendes som er målet ifølge delmål 18 som hovedregel rent praktisk ikke ville kunne overholdes. Skatteankenævnet henviser til de formelle regler i skatteforvaltningsloven og forretningsorden for skatteankenævn. I skatteforvaltningsloven og i forretningsorden for skatteankenævn er der som også beskrevet ovenfor i afsnit 2 og i ankenævnets udtalelse af 16. januar 2008 en række bestemmelser om processen i de sager som ankenævnene behandler. Det fremgår således af skatteforvaltningslovens 36, stk. 3, at forinden skatteankenævnet afgør en klage, skal det indhente en udtalelse om klagen fra told- og skatteforvaltningen. Denne udtalelse skal afgives inden 14 dage, men ankenævnet kan i visse tilfælde give en længere frist. Endvidere følger det af skatteforvaltningslovens 36, stk. 5, jf. 19, stk. 1-3, at skatteankenævnet skal udarbejde en sagsfremstilling inden ankenævnet træffer en afgørelse i sagen, medmindre afgørelsen træffes efter anmodning fra sagens parter og skatteankenævnet fuldt ud kan imødekomme anmodningen, eller ankenævnet og

16 14/22 sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen. Sagsfremstillingen skal indeholde en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske forhold der påtænkes tillagt betydning ved afgørelsen. Der skal endvidere oplyses om den afgørelse som disse oplysninger efter ankenævnets vurdering fører til, med en begrundelse der opfylder de krav til en begrundelse af en forvaltningsafgørelse der følger af forvaltningsloven. Sagsfremstillingen skal herefter sendes til udtalelse hos sagens parter med en svarfrist der ikke uden parternes samtykke kan være på mindre end 15 dage regnet fra høringsskrivelsens datering, medmindre en anden frist er bestemt i lovgivningen. Skatteankenævnet oplyser i udtalelsen af 16. januar 2008 at ankenævnet, i medfør af 11, stk. 6, i forretningsorden for skatteankenævn, har besluttet at de enkelte sager behandles på et møde i ankenævnet inden sagsfremstillingen med forslag til en afgørelse sendes til sagens parter. Ligeledes følger det af skatteforvaltningslovens 36, stk. 6, at sagens parter i øvrigt har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for skatteankenævnet. Hertil skal sagens parter også have en frist. I forretningsordenens 13, stk. 4, bestemmes det at hvis en klager har tilkendegivet et ønske om at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for nævnet, og udtalelsen ikke er fremkommet inden for rimelig tid, kan nævnet fastsætte en frist. For skriftlige udtalelser kan fristen ikke være under 15 dage (forretningsordenens 13, stk. 4, 2. pkt.). For mundtlige udtalelser skal fristen minimum være til næste møde og med en mødeindkaldelse på ikke under 15 dage (forretningsordenens 13, stk. 4, 3. pkt.). Skatteankenævnet har i udtalelsen af 16. januar 2008 oplyst at ankenævnet i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 har truffet afgørelse i 94 sager, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 9,2 måneder (ekskl. tilbagekaldte klager og klager som har været berostillet). Det er efter min opfattelse ikke muligt mere præcist at angive hvilken samlet sagsbehandlingstid der generelt vil være acceptabel for skatteankenævnenes behandling af de sager som hører under ankenævnenes område. Det er klart at en procedure som ovenfor beskrevet, med en pligt til at indhente en udtalelse fra den myndighed hvis afgørelse er påklaget, fremsendelse af en sagsfremstilling med et forslag til en afgørelse til parten, nævnsbehandling m.v., medfører en vis sagsbehandlingstid. Dog vil visse af disse sagsbehandlingsskridt i et vist omfang allerede gælde efter de almindeligt gældende sagsbehandlingsregler og således ikke være særlige for det her undersøgte område, ligesom visse af

17 15/22 sagsbehandlingsskridtene vil kunne undlades i de sager hvor der gives parten medhold. Det er også min umiddelbare vurdering at der på skatteområdet er en vis mængde mere eller mindre komplicerede sager som i sig selv kan betyde en vis sagsbehandlingstid. På denne baggrund er det min umiddelbare opfattelse at en gennemsnitlig samlet sagsbehandlingstid på ca. 9,2 måneder som skatteankenævnet har oplyst, ikke i sig selv kan anses for uacceptabel. Jeg bemærkede i min foreløbige rapport af 15. juli 2008 at Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 til samtlige ministerier, styrelser mv. om mål for hurtig sagsbehandling mv. og Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af samme dato (j.nr. 1.k. 1997/1002-2) til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd indeholder retningslinjer om målsætninger for sagsbehandlingstiden. Det henstilles således bl.a. at de enkelte offentlige myndigheder opstiller målsætninger for hvor hurtigt man vil bestræbe at behandle sager hvor myndigheden skal træffe afgørelser i forhold til borgerne. For sagstyper der sjældent forekommer, eller hvor der gør sig særlige forhold gældende, kan man undlade at opstille mål for sagsbehandlingstider. Det bemærkes samtidig at de enkelte offentlige myndigheder bør udarbejde en oversigt over de opstillede mål for sagsbehandlingstider og at oversigten er offentlig tilgængelig. Skatteankenævn Vendsyssel har i en udtalelse af 3. oktober 2008 bemærket at Skat Ankecenter har udtalt at der vil blive opstillet målsætninger for sagsbehandlingstider, og at målsætningerne vil blive offentliggjort Den samlede sagsbehandlingstid i de undersøgte sager Den samlede sagsbehandlingstid (regnet fra modtagelsen af partens klage til skatteankenævnets afgørelse i sagen) har i de 10 undersøgte sager varieret fra knap 5 ¼ måned (sag 1) til 10 ¾ måned (sag 4).

18 16/22 Den samlede sagsbehandlingstid har i de 10 sager fordelt sig således: Tidsrum: Antal sager: Sagsnumre: Over 5, men under 6 måneder Over 8, men under 9 måneder Over 9, men under 10 måneder Over 10, men under 11 måneder , 05, 06, 07, 08, 09, Den gennemsnitlige samlede sagsbehandlingstid har for alle 10 undersøgte sager været 267,7 dage svarende til godt 8 ¾ måned (8,801 måned). Jeg har ikke fundet anledning til at sætte mig nærmere ind i de materielle spørgsmål i de undersøgte sager for at kunne udtale mig mere konkret om den samlede sagsbehandlingstid i de enkelte sager. Jeg har lagt vægt på at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de undersøgte sager ligger ca. ½ måned under den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle de sager hvori ankenævnet traf afgørelse i Endvidere har jeg lagt vægt på at der ikke er den store spredning i sagsbehandlingstiden i de undersøgte sager. Det skal dog bemærkes at sagsbehandlingstiden i sag 1 var noget lavere end i de øvrige sager, men at der i sag 1 også blev givet fuldt medhold til parten. Ligeledes skal det bemærkes at sagerne 3-10 indgik i et sagskompleks hvor problemstillingen var den samme, og at det derfor var naturligt at sagerne blev afgjort på samme tid uanset sagernes forskellige udfald Besvarelse af rykkere og underretning af parten når en sag trækker ud Af Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (optaget i Retsinformation ( som VEJ nr af 4. december 1986) fremgår følgende om forvaltningsmyndigheders besvarelse af rykkerskrivelser: "208. Rykkerskrivelser fra den, der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, bør i almindelighed besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge."

19 17/22 Skatteankenævnet har ikke i nogen af de undersøgte sager efter det materiale der har foreligget for mig, modtaget rykkere fra en part. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (1986) indeholder også følgende punkter: "206. Hvis en forvaltningsmyndighed som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden kortere tid efter sagens modtagelse, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge Myndigheden bør endvidere give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt." Herefter har myndigheden ikke blot pligt til at underrette parten i tilfælde hvor sagen trækker længere ud end myndigheden i den konkrete sag (evt. som svar på en rykker) har givet udtryk for over for parten, men også i tilfælde hvor sagsbehandlingen bliver mere langvarig end det ud fra partens synspunkt med rimelighed kan forventes. Myndigheden må således vurdere hvor lang tid parten med rimelighed kan forvente at der i almindelighed vil medgå til behandlingen af en sag af den omhandlede art, og når dette tidsrum er forløbet underrette parten om at behandlingen af sagen trækker ud og så vidt muligt om hvornår sagen kan forventes afsluttet. Skatteankenævnet har i intet tilfælde i de undersøgte sager efter det materiale der har foreligget for mig, givet en part underretning efter pkt i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven. Jeg skrev i min foreløbige rapport af 15. juli 2008 at det var min opfattelse at der selv i de mere komplicerede af de undersøgte sager i alle tilfælde burde have været givet underretning efter pkt i Justitsministeriets vejledning når der var gået ca. tre måneder fra skatteankenævnets første henvendelse til parten og herefter igen ca. hver tredje måned.

20 18/22 Endvidere skrev jeg at der i alle de undersøgte sager efter det materiale der havde foreligget for mig, var en periode hvor der var gået længere tid end 3 måneder imellem sagsekspeditioner i forhold til sagernes parter. Jeg gav samtidig denne skematiske oversigt over disse sager: Sag Antal perioder > 3 mdr. Periodelængde(r) Sag 01 1 Godt 5 måneder (5,06 måned) Sag 02 1 Knap 7 ¼ måned (7,17 måned) Sag 03 1 Knap 3 ¾ måned (3,68 måned) Sag 04 1 Godt 7 måneder (7,10 måned) Sag 05 1 Godt 4 ¾ måned (4,87 måned) Sag 06 1 Knap 3 ¾ måned (3,68 måned) Sag 07 1 Godt 3 ¾ måned (4,87 måned) Sag 08 1 Knap 3 ¾ måned (3,68 måned) Sag 09 1 Knap 3 ¾ måned (3,68 måned) Sag 10 1 Knap 5 måneder (4,90 måned) På den baggrund skrev jeg i min foreløbige rapport af 15. juli 2008 at skatteankenævnet i de undersøgte sager konsekvent havde tilsidesat underretningspligten efter pkt i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven. Jeg bemærkede samtidig at undladelsen af at underrette efter pkt i vejledningen ikke alene var sket i tilfælde hvor der blev foretaget en sagsekspedition i forhold til sagens part kort tid efter udløbet af en 3 måneders periode, men også i tilfælde hvor der var gået langt mere end 3 måneder mellem sagsekspeditioner i forhold til sagens part. Dette syntes at være udtryk for at tilsidesættelsen af underretningspligten var sket konsekvent, og ikke alene i de tilfælde hvor ankenævnet foretog en sagsekspedition i forhold til parten kort tid efter udløbet af en 3 måneders periode.

21 19/22 Til min bemærkning om at skatteankenævnet i de undersøgte sager konsekvent havde tilsidesat underretningspligten efter pkt i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, har skatteankenævnet skrevet følgende i udtalelsen af 15. august 2008: Den sidste konklusion er skatteankenævnet uforstående over for, idet der i kvitteringsskrivelsen netop anføres, at den samlede sagsbehandlingstid i skatteankenævnet afhængig af sagens forhold normalt er 4-6 måneder. I de 10 undersøgte sager er sagsfremstilling og forslag til afgørelse udsendt i 8 ud af 10 sager inden for 6 måneder og i de sidste 2 sager efter 7 måneder. Skatteankenævnet har samtidig vedlagt et bilag med overskriften Sagens forløb ved skatteankenævnet. I dette bilag er det bl.a. nævnt at [d]en samlede sagsbehandlingstid i skatteankenævnet er afhængig af sagens forhold normalt 4-6 måneder. Jeg forstår det skatteankenævnet skriver i udtalelsen af 15. august 2008 således at dette bilag bliver vedlagt skatteankenævnets første brev til pågældende part (kvitteringsbrevet). Skatteankenævnet har endvidere vedlagt en oversigt over de 10 undersøgte sager hvoraf det fremgår at skatteankenævnet i 8 af sagerne (sagerne 1, 3 og 5-10) sendte en sagsfremstilling og et forslag til en afgørelse i sagerne til de pågældende parter inden 6 måneder efter at skatteankenævnet havde kvitteret for modtagelsen af pågældende klage. Af oversigten fremgår det at skatteankenævnet i de 2 resterende sager (sagerne 2 og 4) sendte en sagsfremstilling og et forslag til en afgørelse i sagerne til de pågældende parter efter godt 7 måneder. Jeg skal bemærke at det ikke af nogen af de 10 undersøgte sager efter det materiale der har foreligget for mig, er fremgået at skatteankenævnet i forbindelse med skatteankenævnets første brev til parten i en sag har orienteret om at den samlede sagsbehandlingstid normalt er 4-6 måneder. Det er ikke, ifølge brevkopierne i de 10 undersøgte sager, skrevet i selve de kvitteringsbreve som skatteankenævnet har sendt til parterne. Der er heller ikke, ifølge brevkopierne i sagerne, i kvitteringsbrevene henvist til at der var vedlagt et bilag. Endvidere har der, efter det materiale der har foreligget for mig, ikke i de undersøgte sager været en kopi af det ovenfor omtalte bilag hvor bl.a. den forventede samlede sagsbehandlingstid var angivet. Det har således ikke ved min gennemgang af de 10 undersøgte sager været muligt for mig at konstatere at skatteankenævnet i forbindelse med skatteankenævnets første brev til parten har orienteret om at den samlede sagsbehandlingstid normalt er 4-6 måneder.

22 20/22 Hvis det imidlertid lægges til grund at skatteankenævnet i forbindelse med skatteankenævnets første brev til parten i en sag, herunder ved et bilag, orienterer om at den samlede sagsbehandlingstid normalt er 4-6 måneder, er det min opfattelse at indtil de 4-6 måneder er forløbet, er der ikke krav om særskilt underretning efter pkt i Justitsministeriets vejledning når der er gået ca. tre måneder siden skatteankenævnet sidst har skrevet til parten i sagen. I så fald har skatteankenævnet ikke konsekvent tilsidesat underretningspligten efter pkt i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven i de undersøgte sager. Den orientering om sagsbehandlingstiden i en sag hos skatteankenævnet som der efter det nu oplyste gives til parten, vedrører den samlede sagsbehandlingstid. I bilaget Sagens forløb ved skatteankenævnet (som jeg forstår bliver vedlagt skatteankenævnets første brev til pågældende part) skrives der således at [d]en samlede sagsbehandlingstid i skatteankenævnet er afhængig af sagens forhold normalt 4-6 måneder. Den samlede sagsbehandlingstid må forstås som den tid der går fra parten modtager kvitteringsbrevet og indtil parten modtager en endelig afgørelse i sagen hos skatteankenævnet. Hvis parten i en sag hos skatteankenævnet ikke modtager en endelig afgørelse i sagen fra skatteankenævnet inden 4-6 måneder efter at parten modtog kvitteringsbrevet, bliver den samlede sagsbehandlingstid længere end den der er angivet over for parten. I sådanne tilfælde vil skatteankenævnet skulle underrette parten om at den samlede sagsbehandlingstid bliver længere end oprindeligt angivet, og så vidt muligt oplyse om hvornår den endelige afgørelse herefter kan forventes at foreligge. Bortset fra en enkelt sag (sag 1) er den samlede sagsbehandlingstid i de undersøgte sager længere end de 4-6 måneder som parten efter det oplyste er blevet orienteret om. Jeg henviser til skemaet ovenfor side 16. I disse sager skulle skatteankenævnet derfor underrette parten om at den samlede sagsbehandlingstid blev længere end oprindeligt angivet, og så vidt muligt oplyse om hvornår den endelige afgørelse herefter kunne forventes at foreligge. Skatteankenævnet har efter det materiale der har foreligget for mig, og efter det der i øvrigt er oplyst over for mig, ikke i disse sager (sagerne 2-10) underrettet parten om at den samlede sagsbehandlingstid blev længere end oprindeligt angivet. Dette finder jeg beklageligt. Konklusion Den gennemsnitlige tid der gik fra modtagelsen af partens klage til ankenævnet rettede den første henvendelse til parten (knap 1½ dag) i de 10 undersøgte sager fra ankenævnet, ligger efter min opfattelse klart inden for det acceptable.

23 21/22 I de undersøgte sager gik der i alle sagerne kun op til 2 dage efter modtagelsen af partens klage før ankenævnet første gang rettede henvendelse til parten. Efter min opfattelse må den tid der gik fra ankenævnets modtagelse af partens klage til ankenævnets første henvendelse til parten således i alle de undersøgte betegnes som yderst tilfredsstillende. Det er min umiddelbare opfattelse at en gennemsnitlig samlet sagsbehandlingstid på ca. 9,2 måneder, som skatteankenævnet har oplyst der er for de afgørelser nævnet har truffet afgørelse i i 2007, ikke i sig selv kan anses for uacceptabel. Den samlede sagsbehandlingstid (regnet fra modtagelsen af partens klage til skatteankenævnets afgørelse i sagen) har i de 10 undersøgte sager varieret fra knap 5 ¼ måned (sag 1) til 10 ¾ måned (sag 4). Den gennemsnitlige samlede sagsbehandlingstid har for alle 10 undersøgte sager været 267,7 dage svarende til godt 8 ¾ måned (8,801 måned). Jeg har ikke fundet anledning til at sætte mig nærmere ind i de materielle spørgsmål i de undersøgte sager for at kunne udtale mig mere konkret om den samlede sagsbehandlingstid i de enkelte sager. Jeg skrev i min foreløbige rapport af 15. juli 2008 at der i alle de undersøgte sager, efter det materiale der havde foreligget for mig, var en periode hvor der var gået længere tid end 3 måneder imellem sagsekspeditioner i forhold til sagernes parter. På den baggrund skrev jeg at skatteankenævnet i de undersøgte sager konsekvent havde tilsidesat underretningspligten efter pkt i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven. Jeg bemærkede samtidig at undladelsen af at underrette efter pkt i vejledningen ikke alene var sket i tilfælde hvor der blev foretaget en sagsekspedition i forhold til sagens part kort tid efter udløbet af en 3 måneders periode, men også i tilfælde hvor der var gået langt mere end 3 måneder mellem sagsekspeditioner i forhold til sagens part. Dette syntes at være udtryk for at tilsidesættelsen af underretningspligten var sket konsekvent, og ikke alene i de tilfælde hvor ankenævnet foretog en sagsekspedition i forhold til parten kort tid efter udløbet af en 3 måneders periode. Hvis det imidlertid lægges til grund at skatteankenævnet som oplyst i nævnets udtalelse af 15. august 2008 i forbindelse med skatteankenævnets første brev til

24 22/22 parten i en sag, herunder ved et bilag, orienterer om at den samlede sagsbehandlingstid normalt er 4-6 måneder, er det min opfattelse at indtil de 4-6 måneder er forløbet, er der ikke krav om særskilt underretning efter pkt i Justitsministeriets vejledning når der er gået ca. tre måneder siden skatteankenævnet sidst har skrevet til parten i sagen. I så fald har skatteankenævnet ikke konsekvent tilsidesat underretningspligten efter pkt i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven i de undersøgte sager. Bortset fra en enkelt sag (sag 1) er den samlede sagsbehandlingstid i de undersøgte sager længere end de 4-6 måneder som parten efter det oplyste er blevet orienteret om. Jeg henviser til skemaet ovenfor side 16. I disse sager skulle skatteankenævnet derfor underrette parten om at den samlede sagsbehandlingstid blev længere end oprindeligt angivet, og så vidt muligt oplyse om hvornår den endelige afgørelse herefter kunne forventes at foreligge. Skatteankenævnet har efter det materiale der har foreligget for mig, og efter det der i øvrigt er oplyst over for mig, ikke i disse sager (sagerne 2-10) underrettet parten om at den samlede sagsbehandlingstid blev længere end oprindeligt angivet. Dette finder jeg beklageligt. Med venlig hilsen

Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel

Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel ENDELIG RAPPORT J.nr. 2007-3299-980 26. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn

607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn 607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn Bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævnnr. 607 af 14. juni 2006 Skatteministeriet (SKAT) Ændringer til bekendtgørelsen I medfør

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr 1515 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere