BILAG 1. Beskrivelse af procedure for placering af indvindinger i modellerne for Sjælland samt Lolland, Falster og Møn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. Beskrivelse af procedure for placering af indvindinger i modellerne for Sjælland samt Lolland, Falster og Møn"

Transkript

1 BILAG 1 Beskrivelse af procedure for placering af indvindinger i modellerne for Sjælland samt Lolland, Falster og Møn

2 Indvindingsdata Område 1 (Sjælland) og 2 (Lolland, Falster og Møn) Introduktion Fra JupiterXL databasen er 7670 indvindingsindtag for perioden (fordelt på 3158 anlæg) for Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm trukket ud i en Access database, som ved hjælp af specielt udviklede GIS værktøjer er konverteret til en tabel/shapefil, der indeholder de relevante udtræk (novomr12_indvind_ks.shp). I denne tabel laves dels en fejlsøgning for indtag der må ekskluderes fra modellen grundet fx manglende georeference eller manglende boringsoplysninger (tabel 2), og dels laves en fejlsøgning samt tilretning af indtag, der mangler intagskoter, men som har tilstrækkelige oplysninger til at disse kan beregnes (tabel 3). Endelig associeres indtagene med et modellag (tabel 4). Bemærk at indvindingsmængderne er baseret på gennemsnit for perioden og kan altså ikke tages som udtryk for den reelle indvinding. Figur 1 og 2 viser den samlede mængde indvinding for henholdsvis Sjælland og øerne fordelt på år. Tabel 1 Oversigt over antal indtag og mængder af indvinding fordelt på område. Område Antal indtag Antal anlæg Indvinding [m 3 /år] Sjælland, Lolland, Falster og Møn Indvinding [%] ,6 Sjælland ,6 Heraf mangler georeference Yderligere uden for modelrand (Sjælland) ,1 Lolland, Falster og Møn ,0 Heraf mangler georeference Yderligere uden for modelrand (Lolland, ,1 Falster og Møn) Bornholm ,0 Heraf mangler georeference Total Herfra opereres kun for Sjælland, Lolland, Falster og Møn, dog ikke for boringer der ligger uden for randen af de to modeller. B1.2

3 Frasortering For de 7464 indtag på Sjælland og øerne er indtag ekskluderet af forskellige årsager så som manglende georeference eller manglende boringsoplysninger (manglende NOVA- NAID), se tabel 2, hvorefter det totale antal indtag er Det skal bemærkes, at der i databasen er oplyst indvinding for alle indtag, dvs. ingen indtag har 0 m 3 indvinding per år. Tabel 2 Oversigt over antal indtag og mængder af indvinding, der ikke kan medtages i modellen grundet fejl. Error Code Årsagsbeskrivelse Antal indtag Antal anlæg I alt indv. [m 3 /år] Heraf anlæg med indv. > 1 mio. m 3 /år Heraf anlæg med indv. > m 3 /år I alt indv. [%]**** EC1* Manglende georeference ,7 EC2 Manglende NOVANAID ,4 EC4 Ikke frasorteret med de ,4 ovenfor beskrevne koder, men hvor der stadig ikke er tilstrækkelige oplysninger til at frembringe intagsbund- og/eller topkoter* * Total*** Frasorteres ,8 * EC1 er med 1 undtagelse en delmængde af EC2 ** hvor hverken indtagets bund- og topkote eller boredybde eller casingbottom eller dybden til toppen af indtaget eller bunden af indtaget er kendt ("INTAKTOPK" =-999 AND "INTAKBOTK" =-999 and drilldepth=0 and casibot=0 and intaketop=-999 and intakebot=-999). ***Samme indtag kan være inkluderet i flere kategorier. **** I forhold til m 3 /år (samlede indvinding for Sjælland og øerne). B1.3

4 Fejl screening Der er foretaget tilretning af INTAKTOPK og INTAKBOTK, hvor disse ikke er registreret (- 999) og hvor andre oplysninger fra JupiterXL databasen kan anvendes til at beregne dem. Følgende kriterier er anvendt: 1. Indtag, hvor terrænkote mangler (JupKote = -999), og som har fået INTAKTOPK og INTAKBOTK beregnet ud fra DTMkote og henholdsvis INTAKTOP og INTAKBOT. 2. Indtag der står i kalk, og som har fået INTAKTOPK og/eller INTAKBOTK beregnet ud fra JUPKOTE eller DTMKOTE og henholdsvis forerørsdybde (casibot) og drilldepth. 3. Indtag der står i kalk, og som har fået INTAKTOPK og INTAKBOTK beregnet ud fra JUPKOTE eller DTMKOTE og henholdsvis drilldepth+5m og drilldepth. 4. Indtag der ikke står i kalk, og som har fået INTAKTOPK og INTAKBOTK beregnet ud fra JUPKOTE eller DTMKOTE og henholdsvis drilldepth+5 m og drilldepth. Tabel 3 Oversigt over antallet af indtag og indvindingsmængder, hvor indtagets bund- og topkote er beregnet ud fra andre oplysninger. Beskrivelse QC_TOPK/BOTK Top/Bund Kote Antal indtag Top 94 Bund 95 Top 74 Bund 71 Top 402 Bund 211 Top 378 Indvinding [m 3 /år] Indvinding [%]* Bund 293 Total ,2 * I forhold til m 3 /år (samlede indvinding for Sjælland og øerne). B1.4

5 Placering af indtag i forhold til den Geologiske model i DK-Model NOVANA Der skelnes mellem modellens geologiske lag og beregningslag. Der er 11 geologiske lag i modellen (1:11), hvorimod der er 12 beregningslag (1:12). Dette skyldes at det øverste geologiske lag er opdelt i to beregningslag, hvor det øverste af dem repræsenterer opsprækket ler og kaldes beregningslag 1. Kolonnerne LAYER, NEW_LAYER, LER_LAYER og LAYER_ALL refererer alle til de geologiske lag, hvorimod BERELAG refererer til beregningslag. Beregningslagene er brugt i det følgende til at få et overblik over indvindingsmængder i de enkelte beregningslag. Indtagene placeres i lag i den geologiske model i DK-model NOVANA. Til opgaven er anvendt specielt udviklede GIS værktøjer, der, lag for lag, udtrækker de indtag der helt eller delvist falder sammen med et angivet lag: 1. For de indtag, hvor indtaget helt eller delvist falder sammen med et vandførende lag i DK-model NOVANA (beregningslag 3, 5, 7, 9 og 12), associeres indtaget til det aktuelle lagnummer. I de tilfælde, hvor et indtag sidder i to eller flere vandførende lag er indtaget angivet placeret i det dybeste lag. (Kolonne OK_LAYER=1) 2. Hvor indtaget ikke falder sammen med et vandførende lag i DK-model NOVANA, angives et vandførende lag, der ligger enten over eller under indtaget med prioritet i nedadgående retning, såfremt dette har en nærmere specificeret tykkelse (10 cm er anvendt). Indtaget kan flyttes mere end 1 lag, hvor tykkelsen af de mellemliggende lerlag er lille. Indtag, der bliver flyttet får specificeret nye indtagsbund-, midt- og topkoter svarende til det vandførende lag de flyttes til. (Kolonne OK_LAYER =2) 3. For de resterende indtag er det antaget, at indtaget står i ler eller mindre sandmagasin, der ikke er repræsenteret i den geologiske model. For disse indtag angives det lerlag (beregningslag 2, 4, 6, 8, 10 og 11), hvor indtaget sidder. (Kolonne OK_LAYER =3). En kommentar er yderligere knyttet til disse indtag (Kolonne OK_KOMMENT). For de indtag der står i lerlag er det blevet testet om de er en del af et større anlæg, dvs. hvis det pågældende anlæg indvinder mere end 1000 m 3 /år og har mere end 1 indtag. I disse tilfælde vil det være sædvanligt at anlæggets øvrige indtag står i vandførende lag (typisk kalken), men at netop dette indtag har fået associeret et forkert lagnummer enten pga. fejl i den geologiske model eller pga. fejl i indberetningerne af INTAKTOPK og/eller INTAKBOTK. Disse tilfælde er manuelt blevet registreret og frasorteret (25 stk på Sjælland, 8 stk på Lolland, Falster og Møn OK3_LAYER= -1). Indvinding fordelt på lag og år Efter frasortering af indtag er det sikret at anlæggets samlede indvinding er bibeholdt og fordelt på anlæggets resterende indtag. Af tabel 4 fremgår antallet af indtag, der er associeret til de enkelte vandførende lag, og som ikke er frasorteret, samt den tilsvarende summerede mængde indvinding knyttet til disse indtag. Figur 1 og 2 viser den årlige indvinding fra 1990 til 2005 for henholdsvis Sjælland og Lolland, Falster og Møn. Konklusion 13,0 % (ca. 31,5 mio m 3 /år) af den samlede indvinding for Sjælland er ekskluderet fra modellen pga. frasortering. Tilsvarende er 3,9 % ekskluderet for Lolland, Falster og Møn. B1.5

6 Tabel 4 Oversigt over antallet af indtag i de enkelte lag i modellen samt de tilsvarende indvindingsmængder, for Sjælland (modelområde 1). Lag Indtag i vandførende lag Indtag flyttet hertil Indtag i lerlag Total* Indvinding [m3/år] Indvinding % Af Sjællands totale indvinding < 0,1 3 (Sand) , ,1 5 (Sand) , ,3 7 (Sand) , ,2 9 (Sand) , , ,1 12 (Kalk) ,1 Total ,0 Total indvinding for Sjælland Rest pga. frasorterede (EC_ALL=-1) ,0 * i Total er angivet indtag der er indplaceret i modellen, dvs. indtag hvor indvindingen er omfordelt på andre indtag i samme anlæg er ikke talt med Tabel 5 Oversigt over antallet af indtag i de enkelte lag i modellen samt de tilsvarende indvindingsmængder, for Lolland, Falster og Møn (modelområde 2). Lag Indtag i vandførende lag Indtag flyttet hertil Indtag i lerlag Total* Indvinding [m3/år] Indvinding % Af Lolland, Falster og Møns totale indvinding ,3 3 (Sand) ,4 5 (Sand) , ,0 7 (Sand) , ,2 9 (Sand) , , (Kalk) ,2 Total ,9 Total indvinding Lolland, Falster og Møn Rest pga. frasorterede ,9 * i Total er angivet indtag der er indplaceret i modellen, dvs. indtag hvor indvindingen er omfordelt på andre indtag i samme anlæg er ikke talt med B1.6

7 mio. m Sum År Figur 1 Årlige indvindingsmængder for Sjælland mio. m Sum År Figur 2 Årlige indvindingsmængder for Lolland, Falster og Møn, Dykket i 2005 skyldes formodentlig manglende indberetninger. B1.7

8

9 BILAG 2 Beskrivelse af procedure for udvælgelse af pejlinger til kalibrering af modellerne for Sjælland samt Lolland, Falster og Møn

10 Pejledata område 1 (Sjælland) og 2 (Lolland, Falster og Møn) Introduktion/Resumé Pejlingsdata er baseret på Jupiterudtræk i perioden I alt pejlinger for Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm er trukket ud i en Access database, som ved hjælp af specielt udviklede GIS værktøjer er konverteret til en tabel/shapefil, der indeholder de relevante udtræk (novomr12_pejle_ks.shp). I denne tabel laves en første fejlsøgning for manglende data, så som georeference, indtagskoter og vandstandskote (tabel 1). Tabellen reduceres dernæst ved at tage et gennemsnit af alle individuelle pejlinger til hvert enkelt indtag. Således opnås en ny tabel/shapefil (novomr12_meanh.shp), der indeholder unikke indtag med dertilhørende gennemsnitspejl (tabel 2). Denne tabel anvendes i den videre behandling af indtagene, hvor disse tildeles modellag (tabel 3). Efter en første stationær kørsel af Sjællandsmodellen og efterfølgende sammenligning med observerede potentialer, er der foretaget en sekundær fejlsøgning, hvor især indtag, der ligger tæt på indvindinger i samme lag er sorteret fra, men også andre indtag er sorteret fra af forskellige grunde (tabel 4). Første fejlsøgning af alle individuelle pejlinger Til en første fejlsøgning er brugt tre kriterier, som er beskrevet i tabel 1. Tabel 1 Første fejlsøgning af alle individuelle pejlinger fra Jupiter databasen (novomr12_pejle_ks.shp). Error Code (EC) Beskrivelse Antal pejlinger Fordelt på antal unikke Indtag EC1 = -1 Mangler geografiske koordinater EC2 = -1 Indtag uden gyldig intakmidk, intaktopk eller intakbotk EC3 = -1 Manglende vandstandskote (WAT- LEVMSL), og hvor denne ikke er beregnet vha. terrænkote og vandspejlet målt som meter under ter- ræn (JUPKOTE-WATLEVGRSU) InfEc3 Indtag hvor watlevmsl er beregnet vha. jupkote-watlevgrsu (1460) NA Total* Ud af Brugbare pejlinger/indtag i alt * Samme boring kan være inkluderet i flere kriterier. B2.2

11 Opsummering af individuelle pejlinger på indtag og periode Alle pejlinger tilhører et indtag, som kan identificeres vha. NovanaID. Der er unikke NovanaID er, dvs. indtag (novomr1_meanh.shp). Tabel 2 viser antallet af unikke indtag fordelt på område og fejlkode. For hvert indtag er lavet et gennemsnit af alle tilhørende pejlinger. Hvis indtaget kun er aktivt før 2000 er der taget et gennemsnit for perioden 1990 til 1999, og hvis indtaget er aktivt fra 2000 og frem er der taget et gennemsnit for perioden 2000 til Tabel 2 Oversigt over antallet af unikke boringer fordelt på områder og fejlkoder fra første fejscreening (novomr12_meanh.shp. Område Antal indtag Antal indtag Antal brugbare behæftet med indtag fejl (EC1, EC2 eller EC3) Sjælland Lolland, Falster, Møn Bornholm Uden georeference Total Placering af indtag i forhold til den Geologiske model i DK-Model NOVANA Der skelnes mellem modellens geologiske lag og beregningslag. Der er 11 geologiske lag i modellen (1:11), hvorimod der er 12 beregningslag (1:12). Dette skyldes at det øverste geologiske lag er opdelt i to beregningslag, hvor det øverste af dem repræsenterer opsprækket ler og kaldes beregningslag 1. Kolonnerne LAYER, NEW_LAYER, LER_LAYER og LAYER_ALL refererer alle til de geologiske lag, hvorimod BERELAG refererer til beregningslag. Beregningslagene er brugt i det følgende til at få et overblik over placeringen af indtag der benyttes til pejling i de enkelte beregningslag. Indtagene placeres i lag i den geologiske model i DK-model NOVANA. Til opgaven er anvendt specielt udviklede GIS værktøjer, der, lag for lag, udtrækker de indtag der helt eller delvist falder sammen med et angivet lag: 1. For de boringer, hvor indtaget helt eller delvist falder sammen med et vandførende lag i DK-model NOVANA (lag 3, 5, 7, 9 og 12), associeres pejlingen til det aktuelle lagnummer. I de særlige tilfælde, hvor et indtag sidder i to vandførende lag er indtaget angivet placeret i det dybeste lag. (Kolonne OK_LAYER=1) 2. Hvor indtaget ikke falder sammen med et vandførende lag i DK-model NOVANA, angives det nærmeste vandførende lag under indtaget, såfremt dette har en nærmere specificeret tykkelse (10 cm er anvendt). Hvis det nærmeste vandførende lag under indtaget ikke har tilstrækkelig tykkelse anvendes det nærmeste vandførende lag over indtaget, såfremt dette opfylder kravet om 10 cm tykkelse. Indtaget flyttes maximalt +/- ét vandførende lag. Disse indtag får specificeret nye indtagsbund-, midt- og topkoter svarende til det vandførende lag de flyttes til. (Kolonne OK_LAYER =2) 3. For de resterede indtag er det antaget, at indtaget står i ler eller mindre sandmagasin, der ikke er repræsenteret i den geologiske model. For disse indtag angives det lerlag (lag 2, 4, 6, 8, 10 og 11), hvor indtaget sidder. (Kolonne OK_LAYER =3) 4. Enkelte tilbageværende indtag er placeret i det øverste geologiske lag, idet indtagets topkote ligger højere end topografien. (Kolonne OK_LAYER =4) B2.3

12 5. Endelig udvælges de indtag, hvor både top- og bundkote ligger inden for 3 m fra topografien. For disse sikres, at de er placeret i modellens øverste beregningslag, lag 1. Tabel 3 giver et overblik over antallet af indtag, der sidder i eller er flyttet til de forskellige lag. Tabel 3 Oversigt over antallet af indtag i de enkelte lag i modellen, fordelt på Sjælland og Lolland, Falster og Møn efter første fejlsøgningsrunde. Sjælland Lag Indtag i vandførende lag Indtag flyttet hertil Indtag i lerlag Total (Sand) (Sand) (Sand) (Sand) (Kalk) Total Lolland, Falster og Møn Lag Indtag i vandførende lag Indtag flyttet hertil Indtag i lerlag Total (Sand) (Sand) (Sand) (Sand) (Kalk) Total B2.4

13 Sekundær fejlsøgning (delvis manuel) kun Sjælland Med et særligt udviklet statistik program kaldet Layer Statistics (LS) sammenlignes de modellerede potentialer med observerede, hvormed Mean Error (ME) og Root Mean Square (RMS) bliver beregnet. Efter en første kørsel med LS er de indtag med størst ME blevet identificeret for modelområde Sjælland. Herefter er foretaget en sekundær runde af fejlsøgning kun for Sjælland, hvor hovedsageligt afstand til nærmeste indvindingsboring frasorterer en stor mængde indtag. Fejlsøgningskriterierne er beskrevet i tabel 4. I alt sorteres 3045 indtag (37 %) fra på baggrund af den sekundære fejlsøgning. Tabel 5 giver en oversigt over fordelingen af indtag på lag efter den sekundære fejlsorteringsrunde. Ud over kriterierne listet i tabel 4 er yderligere fundet en mængde indtag, hvor flere indtag har store ME i samme område. Her formodes det, at modellens geologi i særlig grad ikke stemmer overens med virkeligheden (kolonne KOMMENT= Geologi? ) i alt 70 indtag. Tabel 4 Beskrivelse af kriterier for den sekundære fejlsøgningsrunde. Kun Sjælland. Error Code 4 Beskrivelse Antal Boringer (EC4), værdi 1 Afstand til nærmeste indvindingsboring er mindre end 10 m Afstand til nærmeste indvinding er mindre end 500m og ME er mindre end -10m 29 Manuel søgning i boringer med ME 2 større end 100, to forskellige hovedårsager er fundet: 3 Observeret middelpejling er markant forskellig fra de omkringliggende i samme lag 62 4 Der er flere pejlinger i samme boring og samme lag, hvoraf den ene tydeligvis afviger fra de omkringliggende (3 stk), eller boringen kunne være indvindingspåvirket 10 (5 stk), eller boringen ligger tæt på modelranden (2 stk). 5 Indtaget er sandsynligvis tildelt forkert modellag, da de omkringliggende har samme niveau i middelpejl, men 41 ligger i et andet lag. 6 Boringen ligger uden for modelområdet 42 Total 3045 B2.5

14 Tabel 5 Oversigt over antallet af indtag i de enkelte lag i modellen efter den sekundære fejlsøgningsrunde. Sjælland Lag Indtag i vandførende lag Indtag flyttet hertil Indtag i lerlag Total Total B2.6

15 Resultater Layer statistics (Sjælland) Tabel 6 ME og RMS for henholdsvis alle lag, hele modellen og for magasinerne for (1) alle indtag (exclusiv alle fejlbehæftede indtag: EC1, EC2, EC3 og EC4) og (2) for alle indtag hvor yderligere 70 indtag, hvor modellens geologi er tvivlsom, er ekskluderet. (1) Alle indtag (n=5184) (2) Alle indtag eksklusiv Geologi? (n=5114) Lagnummer ME RMS n ME RMS n 1-0,31 3, ,56 2, ,04 4, ,43 3, ,06 3, ,60 3, ,28 3, ,23 3, ,26 3, ,23 3, ,03 4, ,03 4, ,88 3, ,88 3, ,78 4, ,78 4, ,26 3, ,26 3, ,93 3, ,93 3, ,91 8,21 8-4,91 8, ,27 4, ,09 3, Magasiner -1,40 3, ,29 3, Hele model -1,33 3, * -1,28 3, * * NB ikke alle H observationer er medtaget i LS pga. tørre celler. Tabel 7 ME og RMS for henholdsvis alle lag og, hele modellen og for magasinerne for (1) alle indtag (inklusiv fejlbehæftede indtag fundet via den sekundære fejlsøgningsrunde (EC4) og (2) for alle indtag (inklusiv fejlbehæftede indtag fundet via den sekundære fejlsøgningsrunde, men dog ikke hvor afstanden til nærmeste indvindingsboring er mindre end 10 m (EC4=1). (1) Alle indtag incl. EC4 (n=8229) (2) Alle indtag incl. EC4, dog ikke EC4=1 (n=5368) Lagnummer ME RMS n ME RMS n 1-0,30 3, ,30 3, ,72 6, ,41 5, ,63 4, ,51 4, ,28 3, ,29 3, ,26 5, ,13 4, ,71 6, ,53 5, ,95 6, ,48 5, ,85 6, ,04 5, ,41 5, ,63 5, ,88 6, ,03 5, ,40 7, ,56 10, ,98 15, ,44 5, Magasiner -2,10 11, ,40 4, Hele model -1,99 10, * -1,35 4, * * NB ikke alle H observationer er medtaget i LS pga. tørre celler. B2.7

16 Resultater Layer statistics (Lolland, Falster og Møn) Tabel 8 viser resultaterne af Layer Statistics for modelområde 2. For modelområde 2 er der 666 indtag der kan placeres i modellen, heraf er 333 indtag placeret mindre end 10 m fra nærmeste indvindingsboring) Tabel 8 ME og RMS for henholdsvis alle lag, hele modellen og for magasinerne for (1) alle indtag (exclusiv alle fejlbehæftede indtag: EC1, EC2, EC3 og EC4) og (2) for alle indtag (inklusiv indtag placeret tættere end 10m på en indvindingsboring i samme lag; EC4=1). (1) Alle indtag (n=333) (2) Alle indtag inklusiv EC4=1 (n=666) Lagnummer ME RMS n ME RMS n 1 0,87 2, ,10 2, ,16 1, ,20 3, ,30 3, ,96 2, ,57 2, ,93 2, ,81 6, ,27 3, Magasiner Hele model , * * NB ikke alle H observationer er medtaget i LS pga. tørre celler. B2.8

17 BILAG 3 Observerede og simulerede pejletidsserier - Sjælland

18 Plot number 1 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME=-6575 MAE=6575 RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 2 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 3 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 4 sim _2, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _2.dfs0, item no _2 [m] sim _2 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 5 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.2

19 Plot number 6 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 7 sim186.55_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\186.55_1.dfs0, item no _1 [m] sim186.55_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)=-3911 Plot number 8 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 9 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 10 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.3

20 Plot number 11 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 12 sim _2, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _2.dfs0, item no _2 [m] sim _2 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 13 sim _3, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _3.dfs0, item no _3 [m] sim _3 [m] ME=525 MAE=525 RMSE=7184 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 14 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 15 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.4

21 Plot number 16 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE=0423 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 17 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 18 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 19 sim _2, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _2.dfs0, item no _2 [m] sim _2 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 20 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME=-4226 MAE=4226 RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.5

22 Plot number 21 sim187.16_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\187.16_1.dfs0, item no _1 [m] sim187.16_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 22 sim187.72_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\187.72_1.dfs0, item no _1 [m] sim187.72_1 [m] ME=-4952 MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 23 sim187.73_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\187.73_1.dfs0, item no _1 [m] sim187.73_1 [m] ME= MAE= RMSE=07 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 24 sim187.76_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\187.76_1.dfs0, item no _1 [m] sim187.76_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 25 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)=90281 R2(Nash_Sutcliffe)= B3.6

23 Plot number 26 sim190.73_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\190.73_1.dfs0, item no _1 [m] sim190.73_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 27 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 28 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] - - ME= MAE=6923 RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 29 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] 5.0 ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 30 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE=7982 RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.7

24 Plot number 31 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 32 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] - ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 33 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 34 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE=1303 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 35 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.8

25 Plot number 36 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 37 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres=8899 R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 38 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 39 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME=-15 MAE=15 RMSE=1615 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 40 sim191.36a_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\191.36A_1.dfs0, item no A_1 [m] sim191.36a_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres=9589 R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.9

26 Plot number 41 sim191.67_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\191.67_1.dfs0, item no _1 [m] sim191.67_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 42 sim191.92_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\191.92_1.dfs0, item no _1 [m] sim191.92_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 43 sim191.98_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\191.98_1.dfs0, item no _1 [m] sim191.98_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 44 sim192.11b_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.11B_1.dfs0, item no B_1 [m] sim192.11b_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)=-213 Plot number 45 sim192.16_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.16_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.16_1 [m] 1 ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.10

27 Plot number 46 sim192.17_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.17_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.17_1 [m] ME= MAE=3.259 RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 47 sim192.18_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.18_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.18_1 [m] 1 1 ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 48 sim192.19_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.19_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.19_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 49 sim192.40_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.40_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.40_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 50 sim192.41_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.41_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.41_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.11

28 Plot number 51 sim192.45_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.45_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.45_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 52 sim192.46_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.46_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.46_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 53 sim192.47_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.47_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.47_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 54 sim192.48_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.48_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.48_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 55 sim192.72_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.72_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.72_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.12

29 Plot number 56 sim192.73_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.73_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.73_1 [m] 5.0 ME= MAE=2.701 RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)=-2446 Plot number 57 sim192.74_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.74_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.74_1 [m] 1 ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 58 sim192.75_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\192.75_1.dfs0, item no _1 [m] sim192.75_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 59 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 60 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.13

30 Plot number 61 sim193.30c_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.30C_1.dfs0, item no C_1 [m] sim193.30c_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 62 sim193.33_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.33_1.dfs0, item no _1 [m] sim193.33_1 [m] ME= MAE= RMSE=9445 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 63 sim193.34_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.34_1.dfs0, item no _1 [m] sim193.34_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 64 sim193.36_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.36_1.dfs0, item no _1 [m] sim193.36_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 65 sim193.37_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.37_1.dfs0, item no _1 [m] sim193.37_1 [m] 1 1 ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.14

31 Plot number 66 sim193.44_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.44_1.dfs0, item no _1 [m] sim193.44_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 67 sim193.45_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.45_1.dfs0, item no _1 [m] sim193.45_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 68 sim193.49b_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.49B_1.dfs0, item no B_1 [m] sim193.49b_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 69 sim193.53_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.53_1.dfs0, item no _1 [m] sim193.53_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)=-7959 Plot number 70 sim193.54_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\193.54_1.dfs0, item no _1 [m] sim193.54_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.15

32 Plot number 71 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 72 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] - ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 73 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME=-4132 MAE=4132 RMSE=5011 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 74 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 75 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME=1406 MAE=1406 RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.16

33 Plot number 76 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 77 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)=-5105 Plot number 78 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)=-8547 Plot number 79 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 80 sim196.45_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\196.45_1.dfs0, item no _1 [m] sim196.45_1 [m] - ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.17

34 Plot number 81 sim196.72_1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\196.72_1.dfs0, item no _1 [m] sim196.72_1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 82 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 83 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE=519 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 84 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 85 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] - - ME= MAE= RMSE= STDres=022 R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.18

35 Plot number 86 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE=8562 STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 87 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 88 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 89 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 90 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.19

36 Plot number 91 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 92 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 93 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] - - ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 94 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 95 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] - - ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.20

37 Plot number 96 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] - - ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)=-5376 Plot number 97 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 98 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 99 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= Plot number 100 sim _1, head elevation in saturated zone - Obs: D:\DHI\Data\novana\sjaelland\Time\Obs\H-data\mcr\ _1.dfs0, item no _1 [m] sim _1 [m] ME= MAE= RMSE= STDres= R(Correlation)= R2(Nash_Sutcliffe)= B3.21

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

DK-model2009 - Opdatering 2005-2009

DK-model2009 - Opdatering 2005-2009 DK-model2009 Seminardag 25. maj 2010, GEUS, København DK-model2009 - Opdatering 2005-2009 Geologisk og hydrostratigrafisk opdatering: Teknisk løsningl Lars Troldborg, GEUS Disposition Geologisk opdatering

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

Kvalitetssikring af hydrologiske modeller

Kvalitetssikring af hydrologiske modeller Projekt: Opgavebeskrivelse Titel: Kvalitetssikring af hydrologiske modeller Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: SVANA Godkendt af: JEHAN Dato: 12-09-2016 Version: 1 Kvalitetssikring af hydrologiske

Læs mere

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Anne Lausten Hansen Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Sammenligning af grundvandsdannelse til kalk simuleret udfra Suså model og DK-model

Sammenligning af grundvandsdannelse til kalk simuleret udfra Suså model og DK-model Sammenligning af grundvandsdannelse til kalk simuleret udfra Suså model og DK-model Notat udarbejdet af Hans Jørgen Henriksen, GEUS Endelige rettelser pr. 27. oktober 2002 1. Baggrund Storstrøms Amt og

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

Indledning Temadag 16. dec Procedurer og anbefalinger ved udarbejdelse af potentialekort udarbejdelse af potentialekort - Ny Geovejledning

Indledning Temadag 16. dec Procedurer og anbefalinger ved udarbejdelse af potentialekort udarbejdelse af potentialekort - Ny Geovejledning Indledning Temadag 16. dec. 2009 Procedurer og anbefalinger ved udarbejdelse af potentialekort udarbejdelse af potentialekort - Ny Geovejledning Indledende overvejelser - geologiske og hydrologiske forhold

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Kvælstoftransport og beregningsmetoder. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Kvælstoftransport og beregningsmetoder. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Kvælstoftransport og beregningsmetoder Kvælstoftransport Landscentret Kvælstoftransport - søer Nitratklasse kort: Som generel værdi for kvælstoffjernelsen i søer er anvendt 30 % af tilførslen, hvilket

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) Indhold Baggrund og formål Opbygning af model Geologisk/hydrogeologisk model Numerisk setup

Læs mere

Oplandsberegninger. Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia

Oplandsberegninger. Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia Oplandsberegninger Oplandsberegninger Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia Disposition Indledning Oplandsberegninger hvorfor og hvordan AEM modeller Hvad er det? Sammenligning af oplande med forskellige

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

Metode til at estimere lertykkelse under jordforureninger kortlagt på V1 og V2. - Anvendelse af geologiske data i GrundRisk

Metode til at estimere lertykkelse under jordforureninger kortlagt på V1 og V2. - Anvendelse af geologiske data i GrundRisk Metode til at estimere lertykkelse under jordforureninger kortlagt på V1 og V2 - Anvendelse af geologiske data i GrundRisk Projektramme mål og forudsætninger Mål Udvikling af en metode/applikation, der

Læs mere

Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller

Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Hydrogeolog Thomas Wernberg, ALECTIA Geolog Mads Kjærstrup, Miljøcenter Ringkøbing Introduktion til Analytiske

Læs mere

DK-model geologi. Status, visioner og anvendelse. ATV-øst Gå-hjem-møde 24 oktober 2012

DK-model geologi. Status, visioner og anvendelse. ATV-øst Gå-hjem-møde 24 oktober 2012 DK-model geologi Status, visioner og anvendelse ATV-øst Gå-hjem-møde 24 oktober 2012 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet Lars Troldborg (ltr@geus.dk)

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

Bilag 5. Grundvandsmodelnotat

Bilag 5. Grundvandsmodelnotat Bilag 5 Grundvandsmodelnotat Notat GRUNDVANDSMODEL FOR LYNGE GRUSGRAV Modelnotat 20 aug. 2012 Projekt nr. 207488 Dokument nr. 124803153 Version 1 Udarbejdet af KiW Kontrolleret af AKO Godkendt af TBJ 1

Læs mere

Erfaringer med brugen af DK-model Sjælland til udvikling af kommunemodel ved Næstved m.m.

Erfaringer med brugen af DK-model Sjælland til udvikling af kommunemodel ved Næstved m.m. Erfaringer med brugen af DK-model Sjælland til udvikling af kommunemodel ved Næstved m.m. Næstved Trin 1 kortlægning Grundvandspotentiale, vandbalancer, grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande,

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN. Af Flemming Damgaard Christensen,

UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN. Af Flemming Damgaard Christensen, UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN Af Flemming Damgaard Christensen, fldc@hofor.dk AGENDA Baggrund for BNBO istorie for BNBO Fremtiden for BNBO Konceptuelt model for BNBO Forudsætninger & matematik Betydningen

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

Kapitel 7 FASTLÆGGELSE AF RANDBETINGELSER

Kapitel 7 FASTLÆGGELSE AF RANDBETINGELSER Kapitel 7 FASTLÆGGELSE AF RANDBETINGELSER Adam Brun IHA Ingeniørhøjskolen i Århus Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke-stationær, fastholdt tryk, flux, indvinding. ABSTRACT: En numerisk model

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK PROJEKT Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere

Vanddataanalysen i Region Midtjylland

Vanddataanalysen i Region Midtjylland Vanddataanalysen i Region Midtjylland Den 9. juni 2016, Natur og Miljø 2016 Sandra Roost, saro@orbicon.dk Spor Frede Busk Sørensen Formål Anvende eksisterende, tilgængelige data i Region Midtjylland Analyse

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

FØLSOMHEDSANALYSE STOKASTISKE OPLANDE HJØRRING MODELLEN 22-06-2011 FØLSOMHEDSANALYSE

FØLSOMHEDSANALYSE STOKASTISKE OPLANDE HJØRRING MODELLEN 22-06-2011 FØLSOMHEDSANALYSE STOKASTISKE OPLANDE HJØRRING MODELLEN OG STOKASTISKE BEREGNINGER Dagsorden -Introduktion -Følsomhedsanalyse -Erfaringer fra kalibreringen -Stokastiske beregninger -Gennemgang og snak om kommentarer til

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 11. november 2010 Grundlæggende konceptuelle forståelse Side 2 11. november 2010 Nitratkoncentrationer

Læs mere

Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen

Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen Kristian Bitsch og Christina Hansen, Rambøll Opgaven er udført i samarbejde med NST Roskilde og GEUS ATV gå-hjem-møde

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Sammenligninger mellem stationære og dynamisk beregnede oplande

Sammenligninger mellem stationære og dynamisk beregnede oplande Sammenligninger mellem stationære og dynamisk beregnede oplande Rasmus R. Møller, GEUS Lars Troldborg, GEUS Steen Christensen, AU Claus H. Iversen, GEUS KPN-møde-Hydrologi, Århus d. 16. december 2009 Disposition

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 Ansøgning om ATES anlæg Undersøgelser af muligheder for at etablere et ATES anlæg til det nye Syddansk

Læs mere

NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK

NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK April 2012 NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK PROJEKT Nedsivningsforhold i området omkring Skovbakkevej, Frederiksværk Projekt nr. 207713 Udarbejdet af jku Kontrolleret af

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

GRUNDVANDSMODEL HJØRRING KOMMUNE OG HJØRRING VAND- SELSKAB

GRUNDVANDSMODEL HJØRRING KOMMUNE OG HJØRRING VAND- SELSKAB Til Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab Dokumenttype Rapport Dato Maj 2011 Beskrivelse Grundvandsmodel for Hjørring Kommune (OSD 3, 4, 5, 6c og 9) GRUNDVANDSMODEL HJØRRING KOMMUNE OG HJØRRING VAND-

Læs mere

Kursus i varians- og regressionsanalyse Data med detektionsgrænse. Birthe Lykke Thomsen H. Lundbeck A/S

Kursus i varians- og regressionsanalyse Data med detektionsgrænse. Birthe Lykke Thomsen H. Lundbeck A/S Kursus i varians- og regressionsanalyse Data med detektionsgrænse Birthe Lykke Thomsen H. Lundbeck A/S 1 Data med detektionsgrænse Venstrecensurering: Baggrundsstøj eller begrænsning i måleudstyrets følsomhed

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9.

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Nitrat reduktion i undergruden Nitrat kan fjernes naturlig ved reduktion

Læs mere

Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen

Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen Lisbeth Flindt Jørgensen, GEUS De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland Klima, Energi og Bygningsministeriet ATV Vintermøde 215. Vingstedcentret,1.-11.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

APPENDIX G KVANTITATIV VURDERING AF 20 DANSKE GRUNDVANDSFOREKOMSTER

APPENDIX G KVANTITATIV VURDERING AF 20 DANSKE GRUNDVANDSFOREKOMSTER APPENDIX G KVANTITATIV VURDERING AF 20 DANSKE GRUNDVANDSFOREKOMSTER Kvantitativ vurdering af de danske grundvandsforekomster. I det følgende præsenteres en gennemgang af 20 af de 402 danske grundvandforekomster

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

Statistiske Modeller 1: Kontingenstabeller i SAS

Statistiske Modeller 1: Kontingenstabeller i SAS Statistiske Modeller 1: Kontingenstabeller i SAS Jens Ledet Jensen October 31, 2005 1 Indledning Som vist i Notat 1 afsnit 13 er 2 log Q for et test i en multinomialmodel ækvivalent med et test i en poissonmodel.

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

UDPEGNING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTER I RIBE AMT

UDPEGNING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTER I RIBE AMT UDPEGNING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTER I RIBE AMT Geolog Susanne Nørgaard Marcussen Ribe Amt ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006 RESUMÈ Udpegningen

Læs mere

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Figur 1 2/7 Modelområde samt beregnet grundvandspotentiale Modelområdet måler 650 x 700 m Der er tale om en kombination af en stationær og en dynamisk

Læs mere

Simuleringer og rapportering til NOVANA overvågningsrapport for Anker Lajer Højberg, Lars Troldborg, Maria Ondracek & Per Nyegaard

Simuleringer og rapportering til NOVANA overvågningsrapport for Anker Lajer Højberg, Lars Troldborg, Maria Ondracek & Per Nyegaard Simuleringer og rapportering til NOVANA overvågningsrapport for 2007 Anker Lajer Højberg, Lars Troldborg, Maria Ondracek & Per Nyegaard Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), 2007 Forord

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Metoden og KS af kortlægning af redoxgrænsen og beregning af tykkelsen af reduceret ler

Metoden og KS af kortlægning af redoxgrænsen og beregning af tykkelsen af reduceret ler Projekt: Opgavebeskrivelse Titel: Metoden og KS af kortlægning af redoxgræsen og beregning af tykkelsen af reduceret ler Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: SVANA Godkendt af: NALJE Dato: 01-02-2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42.

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42. Air sparging test, STEP Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 7449 Dato: 7-1-8 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42 Sparge boring: DGE19a : Ny air2, dybt filter Vand Logger nr. Luft Logger nr. Observationsboring

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens udfordringer -grundvandskortlægningen Unik kortlægning i ca. 40 af landet Fokus på beskyttelse af grundvandet Fokus på

Læs mere

? 2,643 0,511 2,646 (20,851 1) ) Vestsjælland 20,700 13,000 0,200? 1,400 0,800 0,200

? 2,643 0,511 2,646 (20,851 1) ) Vestsjælland 20,700 13,000 0,200? 1,400 0,800 0,200 Grundvandsressourcer *UXQGYDQGVLQGYLQGLQJL Vandindvindingen i Danmark er altovervejende baseret på grundvand, mere end 98% af vandet hentes fra grundvandsmagasiner. Enkelte steder anvendes også en beskeden

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Til Høje-Taastrup Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni, 2017 MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Revision 1 Dato 2017-06-29 Udarbejdet af Johanne Urup (JNU) Kontrolleret af Line

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Cand. Scient Lærke Thorling Side 1 1. februar 2008 Århus Amt Side 2 1. februar 2008 Århus Amt Nitratfrontens beliggenhed på typelokaliteter

Læs mere

Potentialekortlægning

Potentialekortlægning Potentialekortlægning Vejledning i udarbejdelse af potentialekort Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen GEO-VEJLEDNING 4 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER

VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER Formål Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan boringsfikspunkter, terrænkoter, pejlepunkter og andre afledede højdedata registreres

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Grundvandsmodel for Lindved Indsatsområde

Grundvandsmodel for Lindved Indsatsområde Naturstyrelsen Aarhus Grundvandsmodel for Lindved Indsatsområde November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Naturstyrelsen Aarhus Grundvandsmodel

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

β = SDD xt SSD t σ 2 s 2 02 = SSD 02 f 02 i=1

β = SDD xt SSD t σ 2 s 2 02 = SSD 02 f 02 i=1 Lineær regression Lad x 1,..., x n være udfald af stokastiske variable X 1,..., X n og betragt modellen M 2 : X i N(α + βt i, σ 2 ) hvor t i, i = 1,..., n, er kendte tal. Konkret analyseres (en del af)

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Brug af numeriske modeller mhp bæredygtig forvaltning af grundvandsressourcen og grundvand i øvrigt - de første erfaringer fra Helsingør Kommune

Brug af numeriske modeller mhp bæredygtig forvaltning af grundvandsressourcen og grundvand i øvrigt - de første erfaringer fra Helsingør Kommune Brug af numeriske modeller mhp bæredygtig forvaltning af grundvandsressourcen og grundvand i øvrigt - de første erfaringer fra Helsingør Kommune Allan Pratt, Hydrogeolog Dette indlæg: Processen frem mod-

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Appendiks C Beregning af reduceret ler (akkumulerede lertykkelseskort)

Appendiks C Beregning af reduceret ler (akkumulerede lertykkelseskort) Naturstyrelsen Appendiks C Beregning af reduceret ler (akkumulerede lertykkelseskort) GEOLOGISK OG HYDROSTRATIGRAFISK MODEL SYDØSTFYN Udført af: Kvalitetssikring: Godkendt af: Anders Juhl Kallesøe, Mette

Læs mere

Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge

Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge Opgave 2. Vi betragter målinger af hjertevægt (i g) og total kropsvægt (målt i kg) for 10 normale mænd og 11 mænd med hjertesvigt. Målingerne er taget ved

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

DK-model2009. Geologisk og hydrostratigrafisk opdatering 2005-2009. Per Nyegaard, Lars Troldborg & Anker L. Højberg

DK-model2009. Geologisk og hydrostratigrafisk opdatering 2005-2009. Per Nyegaard, Lars Troldborg & Anker L. Højberg DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2010/80 DK-model2009 Geologisk og hydrostratigrafisk opdatering 2005-2009 Per Nyegaard, Lars Troldborg & Anker L. Højberg DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Hjemmeopgave, efterår 2009

Hjemmeopgave, efterår 2009 Hjemmeopgave, efterår 2009 Basal statistik for sundhedsvidenskabelige forskere Udleveret 29. september, afleveres senest ved øvelserne i uge 44 (27.-29. oktober) I alt 112 piger har fået målt bone mineral

Læs mere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Klima- og Energiministeriet Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Data fra perioden 15. december 2009-15. oktober 2010 Peter Riddersholm Wang www.dmi.dk/dmi/tr10-16 København 2010

Læs mere

Løsning eksamen d. 15. december 2008

Løsning eksamen d. 15. december 2008 Informatik - DTU 02402 Introduktion til Statistik 2010-2-01 LFF/lff Løsning eksamen d. 15. december 2008 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th

Læs mere

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder G R E V E K O M M U N E Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder 2015-08-19 Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jnku@alectia.com

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere