VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013 FORMÅL Formålet med produktionsskolens virksomhed er, i henhold til vedtægterne, at tilbyde undervisnings- og produktionsaktiviteter, som i kombination skal styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder, primært i uddannelsessystemet og sekundært på arbejdsmarkedet. Produktionsskolen skal være en skole, hvor de unge øver sig på alle aspekter af livet. En skole som vægter såvel praktiske, teoretiske, sociale og etiske færdigheder og inkluderende demokratiske læreprocesser. Den enkelte produktionsskoleelev skal respekteres med sin egenart, og have mulighed for en individuel tilrettelagt læreproces, som styrker hans eller hendes forudsætninger for identitetsskabelse i form af uddannelse, arbejde og et personligt liv. MÅLGRUPPER Produktionsskolens målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. * Unge, som henvender sig, og som ungdommens uddannelsesvejledning vurderer er indenfor målgruppe til produktionshøjskolen * Unge, som henvises som led i en ( kommunal) aktivering * Unge, som tilbydes uddannelse på den Erhvervsfaglige Grunduddannelse (EGU) * Unge i brobygnings- eller praktikforløb * Unge på PSB baserede lærlingeforløb. PSB produktionsskolebaserede lærlingeforløb OVERORDNET MISSION At skabe et læringsmiljø hvor eleverne får mulighed for at udvikle selvansvarlighed og ansvarlighed samt for at tilegne sig sociale og faglige færdigheder som basis for at blive en aktiv medspiller i vores kultur. Endvidere er det vores hensigt at lære vore elever at reflektere over sig selv, sine værdier og sine muligheder, samt at få indsigt i og erfaring med det dynamiske i at for at få, må jeg lære at give FÆLLES FOR UNDERVISNINGSAKTIVITETERNE En vigtig forudsætning for skolens arbejde er, at hver linie tager sit faglige grundlag alvorligt og griber opgaverne professionelt an. Det er på linierne, at den integrerede og afledte undervisning naturligt ligger i forbindelse med liniernes opgaver. Herunder ligger også undervisning i ny teknologi m.v. Det vægtes, at elever og lærere også arbejder sammen på tværs af faggrænser. Det skal medvirke til at fremme og afdække færdigheder som fleksibilitet, samarbejdsevner, omstillingsparathed og ansvarsfølelse, som skolen prioriterer som fremtidens nødvendige kvalificeringsbehov. En anden forudsætning for udviklingen af disse og andre brede, personlige kvalifikationer er i vores skoles læringsmiljøer, bl.a. at eleverne føler sig trygge i det sociale miljø her. Det søges fx sikret ved, at hver enkelt elev - som oftest i hele sin elevperiode - er tilknyttet én linieleder og én linie med sædvanligvis 10 elever.

2 GENERELT OM LINIERNE I det følgende vil det bliver beskrevet, hvilke mål eleven har for opholdet på skolen, og hvad eleven har opnået hidtil. Hver enkelt linie har beskrevet deres mission, det vil sige, hvad skal de konkret lave, deres vision - det vil sige, hvad vil vi gerne opnå med de laver - og deres værdigrundlag, det vil sige, med hvilken holdning de møder eleverne. De tre punkter overlapper i høj grad hinanden. LIVSSTIL Mission: Sosu Pædagogik - krop & bevægelse, sanser - sundhed & sygdom, løfteteknik, rengøring & hygiejne, læring, kommunikation & samarbejde. Vi har samarbejde med Social og Sundhedsskolen, Vestsjælland. Krop & sjæl Hårvask & hårpleje, føn & krøl teknikker, kendskab til farveskalaer (hår/tøj/makeup), opsætning af langt hår, negle - og makeuplære, massage, farvning af bryn & vipper. Kreativt Du lærer at lave forskellige smykker, at strikke og sy på symaskine. Vi har bolsjekogeri en gang om ugen samt salg af vores bolsjer. Kost & motion Vi bruger vores egne erfaringer i at undervise i sund kost og motion. Eleverne laver bl.a. en ugeplan for deres kostindtag og derefter snakker vi om den. Motionen er af forskellig karakter, da den skal passe til den enkeltes behov. Der arbejdes med læringsstile, så eleverne og linjelærerne bedre kan forstå de individuelle læreprocesser. Eleverne har daglige opgaver, såsom rengøring, hvor de lærer at forstå nødvendigheden af orden, hygiejne og rene lokaler ikke kun på linien, men også på hele skolen. Der arbejdes med logbøger, samarbejde og kommunikation, samt forståelse og udvikling af elevernes egne kompetencer. Her især fagligt, socialt og personligt udvikling. Desuden arbejder eleverne med selvindsigt, moral og etik. Visioner: Ambitionen er at modne og socialisere de unge, samt give dem struktur på hverdagen og styrke deres identitetsopfattelse. Det gøres via motivation, omsorg gennem oplevelser og indflydelse. At sætte grænser og opstille regelsæt holde fast, samt vise de unge respekt. Vi vil gerne kvalificere dem til uddannelse/ arbejde og i den forbindelse give dem praktiske erfaringer. Vi vil ihærdigt søge at sikre, at ingen sluses ud til ledighed. De unge skal gerne opleve succes ved deres arbejde og derved blive motiverede til de videre forløb. 2

3 Værdigrundlag: Med linieledernes kompetencer er der mulighed for at dække de unges mange behov. Det hele menneske har mange behov, som bør dækkes. Fysisk, psykisk og socialt skal der rykkes ved de unge, og det sker bl.a. ved brug af alle sanser, snak om følelser, kommunikation og vores forskellighed. Samarbejdet mellem linielederne sættes i fokus med MBTI som guide. OPDRÆTSLINJEN Mission: De unge skal opnå kompetencer indenfor både de praktiske og teoretiske sider af fiskeopdræt og naturvedligeholdelse. Der er planlagt: Et geddeprojekt og et ørredprojekt, som skal indeholde indfangning af moderfisk, elektrofiskeri, opsætning og pasning af bundgarn og gællegarn, strygning af moderfisk, befrugtning og klækning af æg, pasning af yngel, fodring, optælling og udsætning. Teori og retningslinjer i.f.m. opdrætsarbejde. Forløb med fiskeundersøgelser der omfatter opsætning og tømning af gællegarn, samt teori om grej, biomanipulation og registrering af fangst. Desuden skal eleverne lære om restaurering af vandløb og sø, bl.a. etablering af gydeområder for ørred i vandløb. Skolen har ligeledes lavet et samarbejde med Gisselfeld gods hvor skolens naturpleje linie, står for oprensning samt vedligeholdelse af de gamle karpedamme, samt opdræt af karper som man gjorde for flere 100 år siden samt udsætning af flodkrebs til flere søer så bestanden ikke bliver så sårbar. Vision: Eleverne har mulighed for at opnå faglige kompetencer, men også udvikle deres personlige kompetencer som f.eks. ansvarlighed, deltagelse/ involvering, arbejdsdisciplin, initiativ, samarbejde og mødedisciplin. Værdigrundlag: Eleverne skal have tillid til, at jeg er en, de kan stole på, jeg er på deres side og er en medspiller. Omvendt giver jeg dem ansvar, jeg har tillid til, at når jeg giver slip på ansvaret, så tager de imod det og forvalter det godt. MEDIELINJEN Mission: Vigtige ting at komme igennem på linien: Grundlæggende forståelse for hvordan en computer virker, f.eks. Pc-kørekort eller anden udfordring, som passer til elevens niveau. Lære at bruge computer-netværk praktisk brug af skolens netværk. Lære at bruge Internet til aktiv søgning og se mulighederne på nettet. Billedbehandling, hjemme-sideproduktion, supportopgaver for de teknisk velfunderede elever. Årsplanen indeholder faste opgaver som opgradering af hardware og rotation af maskiner. Foldere og lister til skituren og sommerturen. Opdatering af hjemmesiden med billeder og tekst fra de forskellige ture og arrangementer. Årlig revision af skolens foldere og hjemmesiden. Vision: Eleverne skal lære ansvarlighed ved at få det fulde ansvar for en opgave, der ligger indenfor elevens kompetenceområde. Eleverne får en oplevelse af, at de godt kan selv, selvom de på tidspunkter godt kan have lyst til at give op. Eleven skal opnå selvtillid ved, at der tilrettelægges opgaver, som ligger lige på grænsen til, hvad de kan, så de får følelsen af virkelig at have udrettet noget. 3

4 Værdigrundlag: Eleverne får udfordringer, der passer til det niveau, de er på. Vi bakker gerne op, men det er vigtigt, at vi ikke går ind og tager over. Giver i høj grad eleverne mulighed for selv at vælge de områder, hvor de vil forbedre sig under ansvar. Dyrker præcision. Bruger meget sidemandsoplæring for at synliggøre for eleven, at det man har lært, sidder bedre fast, når man forklarer andre det. Desuden styrker det sammenholdet. Supplerer gerne de boglige ting med lidt spas, bl.a. spil, når eleverne er ved at koge over. KØKKEN/ KANTINELINJEN Mission: I årsplanen bliver der arbejdet med følgende punkter: Krop og kost. Påske. Åbent hus. Arrangement for gamle elever. Etnisk aften og etnisk mad. Jul med fremstilling af småkager og chokolade. Julehygge og traditioner. Eksempler på områder, som eleverne lærer om, er behandling af grøntsager, æg og fjerkræ bl.a. i forbindelse med ernæring og hygiejne. Tilsætningsstoffer hvad er det, og hvordan påvirker det os. Egenkontrol. Vision: Det et klart mål for dagen, at den enkelte unge har haft en succesoplevelse og er blevet anerkendt for sit arbejde. De unge vil i starten gerne arbejde sammen to og to, og opgaven er dels at give dem den mulighed, men også ligeså stille at give dem individuelle opgaver. På den måde oplever de glæde og stolthed over at kunne selv. Når tingene lykkes, bliver lysten til at lære større, og dermed kommer der helhedsforståelse, initiativ og kreativitet. Værdigrundlag: Opnåelse af kvalifikationer på køkkenområdet er mulig for alle typer af elever, da der findes mange forskellige funktioner. Undervisningen tager udgangspunkt i det syn, at unge skal lære at tage ansvar - også for egen læring. Jeg tilrettelægger undervisningen, så eleverne bliver sat i situationer, der lægger op til refleksion, handling og udvikling. For eksempel bliver eleven som regel den første dag bedt om at lave boller sammen med en garvet elev. Det giver tryghed, ansvarsfølelse, fordi tiden skal passes, en succesoplevelse fra starten, kendskab til vigtige maskiner og rengøringsprocedurer og en nysgerrighed overfor produktet. Desuden lærer den garvede elev også noget. Denne fremgangsmåde kan bruges overfor de alle de praktiske opgaver i køkkenet. HÅNDVÆRKSLINJEN Mission: Der er planlagt følgende opgaver: Vi har lavet nyt rum, hvor man starter om med at lære om værktøjets brug. Vi starter med fuglekasser og arbejder os videre med falkekasser, uglekasser og flagermus kasser, inden vi går videre med bord- bænkesæt, og ultimativt legehuse / shelter. Desuden vil der løbende være bestilte opgaver og forefaldende arbejde at tage sig af. Vil gerne sætte dem til opgaver, der kan kobles til matematik. F.eks. måle en skammel og regne ud, hvor meget plade der skal bruges til den. Vision: Gøre dem interesserede i håndværk. At modne eleverne, så de kan komme i praktik hos tømrer eller andet relevant sted. Give opgaver så hver elev kommer rundt til alle de maskiner vi har i værkstedet og som de må bruge jævnfør lovgivningen. 4

5 Eleverne modtager således et maskinkørekort ved udskrivelsen, på de maskiner man jævnfør alder og uddannelse har modtaget på vores håndværks linie. Har lavet tavle / skema med elevernes navne og krydser blandt andet ud for de maskiner, de har lært at bruge. Vil motivere eleverne til at få så mange krydser som muligt. Eleverne kan gøres klar til en uges praktik på teknisk skole, / kombiforløb, så de får lov til at snuse til et fag uden at binde sig og med mulighed for at vende tilbage til os. Tage på virksomhedsbesøg og derigennem skabe en interesse hos eleverne. Vil give elever en dobbeltrolle, hvor de underviser hinanden. Værdigrundlag: At møde eleven hvor han/ hun er. Opgaverne skal være tilpas for eleven og ikke tage for lang tid. Vi stræber efter at give vejledning hver 4-6 uge, hvor vi følger op på elevens arbejde på værkstedet. Vi giver ved hver vejledning et pædagogisk / kompetencegivende mål, / indsats til næste vejledning. Vi laver således ved hver vejledning et refleksions spørgsmål til både elev og lærer, så vi er sikre på at følge op på vores pædagogiske / kompetencegivende indsats, fra foregående vejledning, så vi hele tiden udvikler os GRØN LINJE Grøn linie varetager skolens grønne arealer, linien består hovedsagligt af elever der har brug for i perioder at komme ud og bruge noget af deres opsparede energi - disse elever er tilknyttet anden linie men i perioder lånt ud de slår græs, klipper og beskærer og sørger for at der er pænt og ryddeligt. PERSONALE GUIDELINES For at kunne leve op til bekendtgørelsen har ledelsen på Ringsted Produktionshøjskole tilrettelagt arbejdet med de nedenfor nævnte temaer og rammer. Læreren er leder på et produktionsværksted. Ringsted produktionshøjskole tilbyder værksteder med en faglig variation og kvalitet, der afspejler arbejdsmarkedet. Den teoretiske undervisning integreres i det praktiske arbejde og i produktionen. Deltagerne er tilknyttet ét værksted og en faglærer. Din opgave er at inddrage deltagerne i såvel produktionen som i skolens øvrige aktiviteter. Det grundlæggende kendetegn for Ringsted Produktionshøjskole er praktisk arbejde og produktion. Læring foregår i et forpligtende arbejdsfællesskab. Formålet er den unges personlige, sociale og faglige udvikling. Læreren er samtidig lærer på en produktionsskole Deltagere tilbydes undervisning i almene fag, samt kultur og samfundsforhold. Betragt dig selv som rollemodel for skolens elever. Du skal støtter den enkelte deltager i at opstille realistiske mål og i at nå disse udvalgte prioriterede mål gennem forløbet på skolen. 5

6 Det betyder at du er primær ansvarlig for værkstedets elever, men du skal om nødvendigt, også forholde dig til andre af skolens elever. Det forventes altid at du er i stand til at møde eleven på en måde der er præget af respekt og forståelse for elevens livssituation. Produktionsskolelærerens grundvilkår i Ringsted. Produktionsskolerne optager og udskriver deltagerne enkeltvis. Det sker løbende og under hensyn til den enkelte deltagers behov. Elevernes kompetenceudvikling dokumenteres i et kompetencebevis. Det forventes at du kan gå utraditionelle veje i din pædagogiske praksis og din opgave er at skabe relationelle gennembrud til elever, der er kendetegnet ved at have manglede tillid til voksne autoriteter. Overordnede arbejdsopgaver: PBE (læs produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, PSP (læs produktionsskoleprojektet), EGU (læs erhvervsgrunduddannelsen) er de nye varer i vores skoletilbud. Du skal sikre at dine elever, når de er klar til det, indgår i de lovpligtige kombinationsforløb på den nærmeste fag- og erhvervsskole. Værkstedsvejledningen er krumtappen i det pædagogiske arbejde. Linjerne skal som et minimum afholde vejledningssamtaler hver sjette uge. Logbogsystemet Nordplaner skal anvendes til at dokumentere elevens fremskridt. Obsevationsskemaet benyttes til lærernes forberedelse før og evt. under hver vejledningssamtale. Læreren udarbejder et kompetencebevis, der gør rede for elevens faglige udvikling. Kompetencebeviset tilbydes eleven ved udslusningssamtalen. Timer indenfor normal undervisning: Det forventes at lærerne efter tur afholder morgenmøde i spisesalen og at læreren har forberedt sit indlæg. Herefter er der morgenmøde på linjen. Læreren begynder dagen fælles med eleverne og afslutter dagen sammen med eleverne. Læreren fortæller hvad eleverne kan glæde sig til næste dag. Ordinært ansatte personaler har ugentlige timer til forberedelse idet personalet er ansat 37 timer. Onsdag er mødedag og her slutter dagen efter det fælles lærermøde fra kl til kl Fredag er ugens tidlige dag og undervisningen slutter kl Forberedelsestiden kan være umiddelbart efter undervisningen eller ligge før undervisningen den følgende dag. Planlægning af arrangementer under 130 timer aftalen kan således ligge onsdag eftermiddag eller på hverdage efter eleverne har forladt værkstederne. Timer udenfor normal undervisning Læreren deltager i initiativer til afvikling af 130 timers aftalen. De har med planlægning og gennemførelse af konkrete opgaver og aktiviteter at gøre der vedrører hele skolen, fx ekskursioner, kulturelle arrangementer, fester og fælles bestyrelsesmøder m.m. Sikkerhedsarbejdet Læreren varetager det nødvendige sikkerhedsarbejde på linien, og underviser eleverne indenfor emnet. Værkstedets APV er i den forbindelse udgangspunktet. 6

7 Medansvarlig for værkstedets økonomi. Læreren deltager i personale-, planlægnings-, udvalgs-, supervision -, og øvrige, møder efter aftale. Læreren deltager i budgetlægning og budgetopfølgning for skolen. Læreren foretager nødvendige indkøb prisbevidst og under hensyntagen til skolens budget. Du afgiver tilbud og prisoverslag som opfølgning på konkrete henvendelser fra mulige kunder. Ved årets udgang gør læreren værkstedets lager op. Generelt Læreren holder sig ajour indenfor sit faglige område og indenfor produktionsskoleområdet og det pædagogiske felt. Læreren bidrager til opfyldelsen af målene i skolens virksomhedsplan og skolens indsatsområder. Det forventes at læreren er udviklingsorienteret, fleksibel og omstillingsparat og han kan forvente det samme fra ledelsen. Vi er en lille skole med en stor opgave. Det forudsættes at enhver der er ansat her evner, at indgå i modne forpligtende samarbejder, med en hvilken som helst anden kollega og medarbejder. Vi skal konstant kommunikere om de mange og ofte udfordrende opgaver og her skal vi udnytte at vi er et lille sted og at vi har en nem og smidig adgang til hinanden. På Ringsted produktionshøjskole kan du som lærer ikke være privat praktiserende. Kollegial sparring, supervision og gode samarbejde smitter og sætter sig som lyst og glæde til arbejdet. Det er afgørende for succesen i de uddannelsesmæssige kerneydelser, som vi skal levere til en gruppe unge, der har brug for vores mentale overskud og for vores fokusering på kerneopgaven. Teambaseret kompetenceudvikling: Personalegruppen er organiseret i teams med henblik på muligheden for i hverdagen at få kollegial, pædagogisk supervision. Tanken er at få disse teams til at være konstruktivt handling løsningsorienteret i forhold til sin pædagogiske praksis. Skolen vil fortsat tilbyde lærerne mulighed for ekstern supervision Forstanderen varetager ledelsen af det daglige arbejde. Kontorlederen varetager skolens regnskab og øvrige administration og kontorservice. Linieledere og undervisningslederen er sidestillede med hensyn til ansvar og kompetence. Eventuelle lærlinge, servicemedarbejdere, løst ansat personale, assistenter/vikarer/ timelærere, herunder personer i jobtræning o. lign., er under linielederens, kontorlederens eller forstanderens ledelse. Linieledere og øvrige ansatte ansættes og afskediges af forstanderen på bestyrelsens vegne. Ved ansættelser prioriteres tidligere uddannelse og erfaring, men også - og ikke mindst - et menneskesyn, som er præget af respekt for det enkelte individ, samt lysten til og tålmodigheden til at arbejde med de udsatte unge som helhed. Personalet arbejder indenfor hver deres faglige område og dækker desuden normalt hinandens områder ved kortere fravær. Personalet arbejder tværfagligt sammen både i dagligdagen og med projekter, når dette falder naturligt. 7

8 Personalet arbejder desuden med skoleopgaver, som fx ekskursioner, studiebesøg, oplysende aktiviteter ud af huset, kontakter med den unges sociale netværk, valgfag, anden undervisning, arrangementer, planlægningsopgaver mv., der medvirker til opfyldelsen af skolens formål. Personalet holder sig løbende a jour med faglige emner både indenfor eget fag og indenfor produktionsskole- og undervisningsområdet generelt. I den forbindelse forudsættes deltagelse i møder, orientering gennem tidsskrifter og faglitteratur og kursusaktivitet. STÅENDE UDVALG PÅ RPHS: Deltagerrådet består af en repræsentant for hver af skolens linier. Forstanderen deltager i møderne. Linielederne sikrer, at repræsentanten sammen med sin linie forbereder sig til og refererer fra deltagerrådet. Arbejdsmiljøudvalget: Sikkerheden på skolen er primært linielederens daglige ansvar. Til støtte er oprettet en sikkerhedsgruppe med deltagelse af elev- og linieleder- repræsentanter sammen med forstanderen som den overordnet ansvarlige. Gruppen holder møde ca. hver 2. måned. Sikkerhedsgruppens henstillinger og pålæg skal snarest muligt følges af den vejledte linieleder. Linielederen og sikkerhedsgruppen rådfører sig ved behov med Arbejdstilsynet, der også undertiden inviteres til at stå for et undervisningsarrangement. Støtteforeningen på RPHS: Produktionsskolens støtteforening har som medlemmer personer, der økonomisk og/eller praktisk støtter skolens formål. Foreningen støttes fra skolens personale og elever med information og praktisk bistand. Skønt de nuværende medlemmer er meget trofaste, sker det, at afstanden til skolen med tiden bliver for stor. Støtteforeningen deltager fx på Ringsted festivalen, og har i mange år stået for skolens kunsthåndværkermarked, som ligger sammen med skolens åbent hus overskud fra disse arrangementer, går til ubeskåret til arrangementer/ udstyr til gavn for skolens elever. Støtteforeningen holder generalforsamling hvert år i august. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG BRANDING : Ungdommens uddannelses-vejledninger har myndigheds retten til at afgøre om interesserede unge er en del af målgruppen til en produktionsskole. RPHS hører under Ungdommens Uddannelses-vejledning, Vestsjælland Syd. Vejledningscentret ligger i Slagelse, men har fordelt teams af vejledere over hele deres indsatsområde. Vi har det daglige samarbejde med teamet i Ringsted. Særligt vores udsatte gruppe af unge har brug for den kontinuitet og kvalitet i vejledningen, der er afgørende for at vi kan løse opgaven. Vi skal også kortlægge andre mulige samarbejdspartnere - fra den lille virksomhed til de store uddannelsesinstitutioner. 8

9 I Ringsted kommune er det Arbejdsmarkedsafdelingen, der er produktionsskolens primære kontakt. Det er herfra, man varetager henvisninger af eventuelle aktiverede unge. Det er også denne afdeling, som financierer skolens kommunale grundtilskud og ekstra tilskud i henhold til særlig aftale om dette. I forbindelse med skolens naturskoleaktiviteter og de pædagogiske aktiviteter på livsstilslinien er der gode muligheder for frugtbart samarbejde med kommuneskoler, ungdomsskoler, og daginstitutioner i Ringsted. Regionssamarbejdet er formaliseret ved regionsmøder mellem forstanderne, ved fælles personalearrangementer, idrætsstævner o. lign. Skolens forstander er næstformand i Forstanderkredsen i Danmark. Skolens beliggenhed i et landområde gør, at der er en del interesse om skolen lokalt. Skolens årlige Åbent Hus-dag er altid velbesøgt også af de lokale beboere. Skolen har gennem mange år haft et godt samarbejde med Kommunens Tekniske Forvaltning såvel som med kommunens og regionens miljøafdelinger, som er rekvirenter af den stor del af skolens naturplejearbejde, lige som foreningerne Susåfonden, Sydsjællands Ørredfond og andre sportsfiskerforeninger er naturlige samarbejdspartnere, når der er tale om fiskeopdræt. Der arbejdes på skolen med kontinuerligt at forbedre og kvalificere kendskabet til skolen gennem hyppig kontakt med UU vejlederne både i og udenfor kommunen. Flere gange om året holder vi vejledningscafe på skolen og i de senere år også i Ringsted by, hvor skolens linieledere og skolens vejleder på skift er til at træffe så eventuelt interesserede elever kan se skolen med deres forældre, og få praktiske oplysninger om skolen og dagligdagen. Ofte er der ligeledes en UU vejleder til stede. Skolens jævnlige pressemeddelelser til især de lokale medier om alle aktiviteter af interesse modtages godt, og hjælper til at udbrede kendskabet til skolen ligesom den annoncering, der foretages efter nye elever i husstandsomdelte aviser i hele området bidrager til markedsføring af skolen. SKOLENS ØKONOMI: Skolens budget har altid haft skiftende forudsætninger, som ofte endda har været ukendte et langt stykke tid ind i det nye budgetår. Finanslovsforhandlingerne følges derfor altid med stor interesse. Det er nemlig fra centralt hold i undervisningsministeriet at skolen modtager hovedparten af sine likvide midler. Disse midler anvendes til driften i form af udbetalt taxametertilskud tildelt direkte efter antallet af årselever. Ringsted produktionshøjskole budgetterer i 2013 med 58 årselever. Gennem mange år er det lykkedes at lægge en mindre sum til side til egenkapitalen, således at der er blevet "sparet sammen" til om - og tilbygninger på skolen, uforudsete udgifter og udskiftninger af køretøjer mv. De senere års konstante indsnævring af skolens mulige målgruppe og udhuling af taxameteret betyder, at det i de kommende år vil være tiltagende vanskeligt at samle overskydende midler til bygningsrenoveringer og udskiftning af nedslidte maskiner, biler og materiel. 9

10 SOCIALE KLAUSULER I tråd med produktionsskolens hovedopgave med at sikre unge uden uddannelse mod marginalisering og udstødelse, tilbydes også andre grupper deltagelse på produktionsskolen med samme formål. Ringsted kommune yder et særligt tilskud ud over det lovpligtige grundtilskud. Derfor råder Ringsted kommune over 5 aktiveringspladser som står dem frit for at disponere over. Visitationen hertil går gennem forstanderen eller vejlederen, der i hvert enkelt tilfælde vurdere, om skolen har det rigtige tilbud til den pågældende person. Det drejer sig om følgende mulige deltagere: - voksenelever, som er personer, der deltager i værkstedproduktionen og som er over 25 år. Pladsen betales af Jobcentret eller den kommunale forvaltning. - assistenter, som er personer, der assisterer skolens lærere som praktiske og pædagogiske medhjælpere. Assistenterne er ansat i individuel jobtræning fra enten AF eller en kommunal forvaltning, som led i en arbejdsprøvning eller som revalidender. Når det findes hensigtsmæssigt og økonomisk muligt ansættes linieledere, kontoreller servicepersonale efter reglerne om flex-job eller skånejob. MISBRUGSPOLITIK: Skolen har samlet formuleret en misbrugspolitik for alle der færdes på RPHS. Der må ikke anvendes alkohol eller (naturligvis) narkotika på skolen. I forbindelse med enkelte elevers problemer desangående har personalet undertiden gjort tilbuddet om en plads her afhængigt af om eleven var indstillet på at indgå i et forløb hos en misbrugskonsulent ved kommunens projekt Ungeliv. Overtrædelse af forbuddet medfører normalt omgående bortvisning. Der kan dog, når det er aftalt, nydes alkohol på skolen i forbindelse med fester mv. Skolens rygepolitik: - Skal sikre, at ingen ufrivilligt udsættes for andres røg. - Skolen skal signalere overfor omverdenen, at vi har et sundt miljø. - De unge skal støttes i at undgå at blive rygere. - Rygere skal tilskyndes til at begrænse deres forbrug. Derfor må der på skolen kun ryges udenfor i fri luft, og KUN i et særligt anvist rygeskur. 10

11 2020 vision for RPHS Vi skal være en af de førende skoler indenfor praksis nær læring. Vores specialviden om målgruppen og vores metodikker i det pædagogiske arbejde skal danne skole indenfor området og bygge bro til de omgivende uddannelsesinstitutioner og til arbejdsmarkedet. Vi har et Center for Situeret læring og vi vidensdeler gerne med de beslægtede faggrupper, der er vores samarbejdspartnere i den nationale 95% målsætning. Vi er en udviklingsorienteret skole og vi vil arbejde benhårdt for at eleverne på vores skole får optimeret muligheden for støtte i deres bestræbelser på at vinde fodfæste på uddannelsesinstitutionerne såvel som på arbejdsmarkedet. Dette betyder at vi kontinuerligt initierer projekter og uddannelsesaktiviteter, der er rettet mod vores målgruppe og styrker deres muligheder i uddannelsessystemet. Vores realkompetenceafklarings arbejde skal dokumentere elevens fremskridt og samtidig støtte både lærer og elev så de får øje for de kompetencemål, som eleven har opnået. Vi vil gerne udvikle det ordinære skolesystems læringsmiljøer og tilbyde vores hjælp til en mere praksisorienteret pædagogik. Undervisningsmiljø blandt eleverne og kommunalt aktiverede: Vores samarbejdskultur skal være præget af åbenhed og tillid blandt alle der til daglig færdes på vores skole. Vi ved at relationer og resultater er hinandens forudsætning Deltagerådet hjælper med at tage temperaturen på det daglige samarbejdsklima her på RPHS. Mange elever nyder den relationelle pædagogik og ofte bemærker de, at lærerne er meget anderledes end de lærere, som de tidligere er stødt på. Ringsted Produktionshøjskole har medarbejdere i fleksjob. De er alle ansat som produktionsskolelærere med tilknytning til undervisningen på værkstederne. Vi har også forløb med virksomhedsaktiverede borgere fra Ringsted kommune. Disse personer indgår som assistenter på linjerne. Vi oplever ofte at de aktiverede borgere og elever blomstrer og genfinder lysten og interessen i arbejdsfællesskabet. Direkte adspurgt pointerer de over for os, at den imødekommenhed og anerkendende tilgang til dem fra os er afgørende for deres lyst til at ville bidrage. Vi tror på at disse aktiverede og eleverne har noget at bidrage med og den positive tilgang bliver dynamoen i deres personlige udviklingsprojekt. Dermed har vi gjort en forskel for den aktiverede og eleverne, der kommer herfra med fornyet tro på egne potentialer. Internt samarbejde blandt lærerne: Personalet giver samlet set udtryk for at deres grundstemning er god når de møder frem på Ringsted Produktionshøjskole. Mange fremhævede, at de har stor indflydelse i planlægningen af deres egen arbejdsdag. Enkelte bemærkede at det er væsentligt at huske hinanden på at skolen er vokset og at der er kommet flere drifts- og udviklingsopgaver til. Det er nødvendigt med konstant kommunikation og forventningsafstemning i forhold til opgaveløsningen. Der er gennem de seneste 15 år brugt mange ressourcer på at afdække alle ansattes MBTI profiler. Viden om hinandens personlige styrker og udviklingspotentialer er et grundlag der understøtter samarbejdet. Grøn omstilling: Installationen af et solcelleanlæg bør relativt kunne forrentes og betales tilbage over en kort årrække. Den nationale klimaaftale er et udtryk for at der fra politisk hold er bred opbakning til den grønne forandring og det er ganske givet at dette også vil få betydning for kravene til de statsstøttede institutioner på miljø- og klimaområdet. Omstillingen til en mere bæredygtig grøn udvikling indenfor skolens samlede el- og 11

12 varmeforbrug kan således initieres inden lovgiverne trækker os i retning af den allerede fastlagte nationale kurs. Socialfondsprojekt i regionen. YouthTurn: Projektets formål er at udvikle og afprøve en model for en særlig erhvervsuddannelses fremmende indsats overfor socialt udsatte unge (16-20 årige), der har stor risiko for ikke at opnå en varig plads på arbejdsmarkedet. I projektet vil der i et samarbejde mellem Ringsted Produktionshøjskole, Zealand Business College og Ringsted kommune blive gennemført en række aktiviteter overfor en gruppe af socialt udsatte elever på Ringsted Produktionshøjskole, således at disse elever opnår større muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektets hovedaktiviteter udgøres af: Et erhvervskvalificerende forløb, som afdækker den enkeltes faglige og personlige behov ift., at gennemføre en uddannelse. Mentorordning, som giver den enkelte faglig støtte. Faglige erhvervsuddannelsesfremmende forløb i tæt samarbejde med Zealand Business College. Udvikling af særlige forløb med personlig støtte til de unge. Etablering af netværk med lokale virksomheder, der muliggør udvidede praktikpladser til deltagerne. 12

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Fyns Laksefisk

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Fyns Laksefisk AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Fyns Laksefisk Præsentation af værkstedet Fyns Laksefisk er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Det er et recirkuleret opdrætsanlæg for havørreder samt et

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Lyst Nysgerrighed Glæde

Lyst Nysgerrighed Glæde Tilbagemeldinger fra gruppearbejdet Mandag den 9. februar 2009 Gruppe 1: Vidensdeling: På langs på tværs i og af afdelingerne Interaktive tavler (fx Smartsbord) Rød tråd Sundhed: Fælles kost og bevægelsespolitik

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere