ALTING PÅ SIN PLADS OG PLADS TIL ALTING. OM AT ORDNE OG UDNYTTE VIDEN OM VERDEN. Bodil Nistrup Madsen Handelshøjskolen i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALTING PÅ SIN PLADS OG PLADS TIL ALTING. OM AT ORDNE OG UDNYTTE VIDEN OM VERDEN. Bodil Nistrup Madsen Handelshøjskolen i København"

Transkript

1 71 ALTING PÅ SIN PLADS OG PLADS TIL ALTING. OM AT ORDNE OG UDNYTTE VIDEN OM VERDEN Bodil Nistrup Madsen Handelshøjskolen i København Abstract After a brief introduction to various types of knowledge structuring and the differences and similarities between them, the paper focuses on terminological concept systems, es and data models. In connection with es, the use of domain specific and general es will be discussed as well as the possibility of using one common ontology to solve the problems of communication between experts from different domains. 1. Indledning Det er et velkendt faktum, at mennesket til alle tider har ønsket at ordne viden om verden. Filosoffer har udarbejdet er, ofte også kaldet metafysikker (Aristoteles, Immanuel Kant, Charles Sanders Pierce m.fl.), se f.eks. Sowa (1997). Dokumentalister og fageksperter har udarbejdet emneklassifikationer (Melvil Dewey, Paul Otlet, Henry la Fontaine m.fl.), se f.eks. BS 1000M: Part 1 (1985) og tesaurusser, se f.eks. Soergel (1974), Spang- Hanssen (1985) og Vickery (1960). Filologer har udarbejdet begrebsordbøger (Peter Mark Roget og Harry Andersen), se f.eks. Vickery (1960) og Ruus (1988). Terminologer har udarbejdet begrebssystemer, se f.eks. Arntz & Picht (1989), Nuopponen (1994), og Madsen (1996 og 1999). Ordning af viden har gennem tiden haft forskellige formål. Generelle er har tidligere primært tjent til en systematisering af viden om verden på en filosofisk baggrund. Emneklassifikationer er blevet udarbejdet til brug for ordning af objekter, typisk ordning af publikationer i et bibliotek eller museumsgenstande i et museum. Snævert forbundet med emneklassifikationer er tesaurusser, som anvendes inden for informations- og dokumentationssøgning til indeksering og genfinding af publikationer mv. Tesaurusser har til formål at hjælpe brugeren til at komme fra et ord til et indhold, eller snarere til den deskriptor, som

2 72 er valgt til at beskrive et givent indhold, typisk indholdet i en publikation. Begrebsordbøger 1 derimod har til formål at hjælpe forfattere med at komme fra ide, dvs. indhold, til ord. Begrebsordbøger og tesaurusser har mange lighedspunkter, men adskiller sig mht. formål. Begrebsordbøger har endvidere mange lighedspunkter med de almene er, som i de seneste år er blevet udarbejdet, f.eks. Cyc, som omtales nedenfor, se f.eks. Sowa (1997), Vickery (1997). Både tesaurusser, begrebsordbøger og er er ligesom begrebssystemer baseret på en begrebsorienteret systematik, men begrebssystemer udarbejdes i forbindelse med terminologiarbejde for at registrere relationer mellem faglige begreber og at fastlægge definitioner af sådanne begreber inden for et afgrænset emneområde m.h.p. begrebsafklaring og fastlæggelse ækvivalens mellem begreber på forskellige sprog. I forbindelse med anvendelsen af datamatiske systemer er der ligeledes behov for en strukturering af den information, som skal benyttes i form af data i sådanne systemer. Dette omtales f.eks. i forbindelse med databaser som datamodellering eller semantisk modellering, se f.eks. Date (1990: 579f), og består typisk i udarbejdelse af entitets/relationsdiagrammer. I dag anvendes i stigende grad objektorienteret datamodellering, OMT, Object-oriented Modeling Technique (Coad & Jourdon 1991), og UML, Unified Modeling Language (Eriksson & Penker 1998). Med den øgede anvendelse af datamatiske systemer, f.eks. til opbygning af vidensbaser, udarbejdelse af natursprogsgrænseflader og avancerede søgemetoder, er strukturering af viden, udarbejdelse af præcise begrebsdefinitioner og datamodellering blevet endnu mere aktuel, og grænserne mellem datamodellering og begrebsstrukturering samtidig mere udflydende. I nærværende indlæg vil en række centrale problemstillinger vedrørende er, begrebssystemer og datamodeller blive behandlet. Pladsen tillader ikke at komme ind på en nærmere diskussion af tesaurusser og emneklassifikationer, hvorfor der henvises til Spang- Hanssen (1985) og Madsen (1999). 1 På engelsk bruges 'thesaurus' både om informationssøgningstesaurusser og begrebsordbøger.

3 73 2. Ontologier En er en systematisk specifikation af viden om klasser af entiteter i verden og relationerne mellem disse. Oprindeligt omfattede er kun generiske relationer, men i dag indgår ofte andre relationsarter, især del-helheds-relationer. Hver knude i en repræsenterer en klasse af entiteter. Der findes forskellige typer er, som har forskellige formål. Sowa (1997: 36) siger: "Philosophers usually build their es from the top down. They start with grand conceptions about everything in heaven and earth. Programmers, however, tend to work from the bottom up. For their database and AI systems, they start with limited es or microworlds, which have a small number of concepts that are tailored for a single application." Guarino (1998:4) skelner overordnet mellem er, som er udarbejdet af filosoffer og er baseret på en bestemt verdensanskuelse, og er, som anvendes i forbindelse med kunstig intelligens til at beskrive en del af virkeligheden. En 'filosofisk' er sproguafhængig, den gengiver en bestemt 'vision of the world' (Guarino 1998:4), som er den samme uanset hvilket sprog den beskrives i, hvorimod er, som bruges som grundlag for datamatiske systemer, er sprogafhængige. Herudover skelner Guarino (1998:9 10) mellem typerne 'top-level ontology' (generelle begreber uafhængige af emne eller opgave), 'domain ontology' (emnespecifik), 'task ontology' (opgavespecifik) og 'application ontology' (både emne- og opgavespecifik). Endelig skelnes mellem formelle og ikke formelle er, jf. f.eks. Smith (1998:19f). På basis af ovennævnte opstiller jeg følgende inddeling af er 2 (jf. også oversigten i Appendiks 1): 2 Der mangler gængse udtryk for nogle af begreberne, og ikke alle begreber omtales eksplicit i de her nævnte kilder (Sowa 1997, Vickery 1997, Guarino 1998). Valg af benævnelser og udarbejdelse af definitioner vanskeliggøres af upræcise definitioner af udtryk som generel, almen, specifik og speciel.

4 74 mht. anskuelsesmåde: filosofisk : pragmatisk : mht. niveau: top-niveau-: speciel : universel : dækningsgrad mht. emne: domænespecifik : almen : baseret på en bestemt verdensanskuelse ikke baseret på en bestemt verdensanskuelse omfatter kun generelle begreber på et overordnet niveau omfatter specielle begreber på lavere niveauer omfatter både generelle og specielle begreber omfatter et specifikt emneområde omfatter almindelige (dagligdags) begreber dækningsgrad mht. formål: opgavespecifik : udarbejdes til et specielt formål 3 opgaveuafhængig udarbejdes ikke til et specielt formål : dækningsgrad mht. sprog: sproguafhængig : sprogafhængig : mht. formalisering: formel : ikke formel : ikke relateret til et bestemt sprog relateret til et bestemt sprog omfatter formalisering af relationer (og evt. aksiomer) omfatter ikke formalisering Et eksempel på en filosofisk er Franz Brentanos træstruktur omfattende Aristoteles' ti kategorier plus 6 andre kategorier taget fra Aristoteles forskellige værker, jf. Brentano (1862). Denne er vist i figur 1. Denne er samtidig en sproguafhængig, opgaveuafhængig, ikke formel, top-niveau. Det er et spørgsmål, om man skal anse denne, og andre filosofiske er, for at være almen eller domænespecifik (fagområde: filosofi?). Begreberne repræsenteres ganske vist af almindelige udtryk, men de kan formodentlig ikke siges at referere til almene, dagligdags begreber, da de tillægges en særlig betydning i en, bl.a. i kraft af de relationer, de indgår i. 3 En, som er både domæne- og opgavespecifik kalder Guarino (1998:10), som ovenfor nævnt, 'application specific'.

5 75 Being Substance Accident Affection Relation Inherence Process Circumstance Quantity Quality Activity Position Passivity State Where When Figur 1. Brentanos træstruktur over Aristoteles' kategorier Et nutidigt eksempel på en pragmatisk er Cyc, hvis navn er afledt af 'encyclopedia', jf. f.eks. Lenat (1995), Sowa (1997). Cyc er udviklet af Cycorp, Austin Texas og findes på < Cyc har gennemgået mange ændringer i tidens løb. I figur 2 gengives en tidligere version af Cyc's 'top-level categories', som omfatter ca begreber, jf. Sowa (1997). Under denne findes ca begreber. Cyc er samtidig et eksempel på en opgaveuafhængig, universel, da den omfatter både generelle og specielle begreber. Top-level-kategorierne er generelle og sproguafhængige, medens begreberne på de lavere niveauer må betragtes som specielle og sprogafhængige, men dette er der formodentlig delte meninger om. Ligesom ved Aristoteles' begreber kan det diskuteres, om der er tale om almene (dagligdags) begreber. F.eks. er begreberne under f.eks. 'Attribute Value' ikke særlig dagligdags. Cyc er formel, idet den omfatter en formel beskrivelse af begrebsrelationer.

6 76 Thing IndividualObject Intangible RepresentedThing Collection Stuff IntangibleObject Event Relationship Process IntangibleStuff InternalMachineThing Slot SomethingOccurring SomethingExisting AttributeValue Attribute AbsoluteAttribValue RelativeAttribValue DynamicProcess TangibleObject QualitativeAttribValue NonphysicalAttribValue Intelligence PhysicallyPerceivableAttribValue TangibleStuff CompositeTangible&IntangibleObject Figur 2. Cyc's øverste kategorier Et eksempel på en domænespecifik, som ligeledes omtales i Sowa (1997) er 'Chat- 80 en', som omfatter geografiske kategorier, jf. også Warren & Pereira (1982: ). Den er pragmatisk og speciel, men det kan diskuteres, om den er sproguafhængig. Chat-en er udviklet til 'Chat-80 question-answering system', og er derfor endvidere et eksempel på en opgavespecifik. Chat-80-kategorierne anvendes flere steder i Chat-80-systemet: "for reasoning, they support inheritance of properties from supertypes to subtypes; for queries, they map to the fields and domains in the database; and for language analysis, they determine the constraints on permissible combinations of nouns, verbs, and adjectives" (Sowa 1997: 36). Chat-en vises i figur 3.

7 77 Geographical-Feature Area Point Line Block Dam On-Land On-Water Terrain Town Country Bridge Road River Wetland Airstrip Border Mountain Heliport Railroad Obstruction Power-Line Figur 3. Chat-en Sowa (1997) fremhæver, at Chat-en er udviklet specielt til Chat-80-applikationen, hvilket bl.a. fremgår af at f.eks. 'River' og 'Road' er underbegreber til 'Line', og 'Town', 'Bridge' og 'Airstrip' behandles som en slags 'Point'. Dette stemmer meget godt overens med den opfattelse, som kommer til udtryk i følgende citat. Mahesh (i: Principles for 'cal engineering', citeret fra Vickery 1997: 283) siger: "there is no unique ontology of the world (or even of a narrow domain). Ontologies are not natural entities to be discovered, they are artifacts to be constructed (and their structure will depend on their intended use)". I en anden domænespecifik inden for samme emneområde ville 'Line' og 'Point' ikke nødvendigvis være overbegreber. 3. Begrebssystemer Et begrebssystem er en systematisk specifikation af begreber inden for et specifikt emneområde, som fastlægger relationerne mellem begreberne. Formålet med et begrebssystem er, som nævnt i indledningen, afklaring og definition af begreber, og i oversættelsessammenhæng endvidere fastlæggelse af ækivalensrelationer mellem begreber på forskellige sprog. Begrebssystemer omfatter mange forskellige begrebsrelationer, jf. f.eks.

8 78 Arntz & Picht (1989: 79ff.) og Nuopponen (1994, 1997: ). De indeholder ofte inddelingskriterier, og de kan være polyhierarkiske (dvs. at et underbegreb kan have flere overbegreber). Hver knude i et begrebssystem repræsenterer et begreb, bestående af en mængde af karakteristiske træk. Denne definition af begreb findes hos Madsen (1991, 1998). En tilsvarende definition gives af Dahlberg (1985: 141) og af Picht (1997: 112) som, anfører at karakteristiske træk er det enkelte begrebs byggesten. I figur 4 vises et udsnit af et begrebssystem inden for livsforsikring, jf. Thomsen (1998a, 1998b). I dette system findes to inddelingskriterier, markeret med versaler: UDBETALING og BEGIVENHED. Inddelingskriterierne svarer til de adskillende træk. Inddelingskriterierne er naturligvis egentlig også begreber, men de betragtes ikke som sådanne i dette begrebssystem, da de kun har til funktion at gøre begrebssystemet mere overskueligt. Endvidere er der tale om polyhierarki, idet livsbetinget kapitalforsikring er underbegreb til to overbegreber: livsbetinget forsikring og kapitalforsikring. livsforsikring UDBETALING BEGIVENHED kapitalforsikring renteforsikring dødsforsikring livsbetinget forsikring livsbetinget kapitalforsikring Figur 4. Udsnit af et begrebssystem inden for livsforsikring I overensstemmelse med definitionen af et begreb, kan man til hvert begreb i et begrebssystem anføre en trækstruktur, jf. Thomsen (1998 a, 1998 b), og Madsen (1998). En trækstruktur er en mængde af trækspecifikationer, bestående af træk-værdi par, jf. f.eks. Carpenter (1992). Dette eksemplificeres i figur 5.

9 79 livsforsikring [FORSIKRINGSOBJEKT: person] UDBETALING BEGIVENHED kapitalforsikring renteforsikring dødsfaldsforsikring livsbetinget forsikring FORS.OBJEKT:person UDBETALING:samlet FORS.OBJEKT:person UDBETALING:periodisk FORS.OBJEKT:person BEGIVENHED:død FORS.OBJEKT:person BEGIVENHED:liv livsbetinget kapitalforsikring FORS.OBJEKT:person BEGIVENHED:liv UDBETALING:samlet Figur 5. Udsnit af begrebssystem med trækstrukturer I figur 5 ses, at underbegreber arver overbegrebers træk, og at inddelingskriterierne (de adskillende træk) fremgår af trækspecifikationerne. Madsen, Thomsen & Vikner (1999) foreslår, at den i figur 5 anvendte metode til anførelse af inddelingskriterier anvendes, da den er mere korrekt end den, der traditionelt anvendes i terminologiske begrebssystemer. Når inddelingskriterierne er indsat som særlige hjælpeknuder, som i figur 4, kan læseren forledes til at opfatte dem som begreber på linie med de øvrige begreber i det pågældende system. 4. Forskelle og ligheder mellem begrebssystemer og domænespecifikke er Begrebssystemer og er har mange lighedspunkter. De anvendes begge til strukturering af viden om verden. De adskiller sig imidlertid mht. det mere specifikke formål og beskrivelsen af arten af de elementer, de omfatter. Ontologier kan, som nævnt i 2, være enten domænespecifikke eller almene. Domænespecifikke er og begrebssystemer har meget tilfælles, idet de anvendes til strukturering af viden inden for et specifikt

10 80 emneområde. I det følgende vil vi ved sammenligningen med begrebssystemer kun referere til domænespecifikke er. Den mest markante forskel er den måde, hvorpå knuderne beskrives: som hhv. klasser af entiteter (i er) og mængder af træk (i begrebssystemer), hvilket imidlertid må siges at være to sider af samme sag (Madsen 1994 a: 99). Der er dog også en anden forskel, nemlig den, at en evt. indeholder nogle knuder, som ikke umiddelbart ville forekomme i et begrebssystem. Dette gælder f.eks. Chat-en i figur 3, jf. f.eks. 'Line' og 'Point'. Man kunne dog evt. forestille sig, at disse ville danne grundlag for nogle inddelingskriterier i et begrebssystem. I Madsen (1994 b: 86) redegøres der for, hvorledes inddelingskriterier i et begrebssystem evt. vil blive indført som selvstændige knuder i et semantisk net 4, udarbejdet m.h.p. oprettelsen af en vidensbase. Det drejer sig om et net for aktietyper, udarbejdet af Jensen & Worsøe (1993), hvori der er indført nogle knuder, f.eks. aktie mht. overdragelse, aktie mht. udbytte, aktie mht. stemmeret og aktie mht. aktiekapitalforhøjelse, som er baseret på nogle inddelingskriterier i et tilsvarende begrebssystem for aktier: OVERDRAGELSE, UD- BYTTE, STEMMERET og AKTIEKAPITALFORHØJELSE (Madsen (1994b: 80). Knuderne i nettet (aktie mht. overdragelse osv.) svarer altså ikke til egentlige begreber i det pågældende begrebssystem, men hvis man baserer en vidensbase på dette net, er det muligt at stille forespørgsler, f.eks. om en fondsaktie udstedes ved aktiekapitalforhøjelse, eller om en A-aktie er en aktie, som giver særlige rettigheder til udbytte eller stemmeret. Arbejdet med flere er vil vise, om denne type knuder, som ikke repræsenterer egentlige begreber i et begrebssystem, hyppigt vil forekomme i domænespecifikke er. 4 Semantiske net og er har mange lighedspunkter. Semantiske net indeholder mange forskellige relationer mellem knuderne, hvor er tidligere typisk indeholdt generiske relationer, men denne forskel eksisterer ikke længere, idet er kan indeholde andre relationer. Semantiske net og er behandles derfor i denne sammenhæng under ét.

11 81 5. Forskellen på generiske og ske relationer Inden for den klassiske terminologilære inddeles begrebsrelationer i logiske og ske begrebsrelationer, jf. Nuopponen (1994: 67 71, 1997: ). Ifølge Wüster (1985: 9 13) er den logiske begrebsrelation baseret på lighed mellem begreber, medens den ske begrebsrelation er baseret på en relation mellem de entiteter, som begreberne refererer til. Ontologiske begrebsrelationer er f.eks. del-helheds-relationer, temporale relationer og kausale relationer. Logiske relationer er baseret på den logiske inklusionsrelation (Dahlberg 1985), og kaldes også generiske relationer. Sidstnævnte benævnelse foretrækkes her, da der strengt taget findes andre logiske relationer (identitet, eksklusion, intersektion og negation). Det der karakteriserer et underbegreb, som står i en generisk relation til et overbegreb, er, at underbegrebet arver alle overbegrebets karakteristiske træk, og derudover besidder mindst et yderligere træk, som adskiller det fra dets sideordnede begreb(er). Ud fra et intensionelt synspunkt udgør overbegrebets karakteristiske træk altså en delmængde af underbegrebets karakteristiske træk. Ud fra et ekstensionelt synspunkt udgør referenterne i underbegrebets ekstension en delmængde af referenterne i overbegrebets ekstension, jf. f.eks. også Andersen (1992: 38), Madsen (1994 a: 99). Hvis man i et begrebssystem for hvert begreb anfører en trækstruktur, som i figur 5, ses dette forhold mellem over- og underordnede begreber tydeligt. Generiske relationer svarer til hyponomi-relationer i leksikalsk semantik (Ruus 1988: 118). I leksikalsk semantik opereres også med taksonomier (Cruse 1986) og typehierarkier (Copestake, Sanfilippo, Briscoe & de Paiva 1993). Disse omfatter kun generiske relationer, og i taksonomier må et begreb kun forekomme ét sted i hierarkiet og må kun have ét overbegreb. Mellem begreber, som indgår i ske relationer, består ikke et nedarvningsforhold. Et delbgreb har ikke træk fælles med helhedsbegrebet og to begreber i et temporalt forhold har heller ikke nødvendigvis fælles træk.

12 82 To sideordnede delbegreber har det tilfælles, at de entiteter, som de refererer til, begge indgår i den entitet, som helhedsbegrebet referer til. I del-helheds-relationer er der tale om en samling af delbegrebernes karakteristiske træk i helhedsbegrebet. Del-helheds-relationen svarer til meronymi-relationer i leksikalsk semantik (Ruus 1988: 118). Ruus (1995: 131) siger, at der foregår en egenskabstransport fra meronymet (delbegrebet) til holonymet (helhedsbegrebet): en hoveddør har fra meronymet brevsprække den egenskab 'at man kan putte breve igennem den', og fra meronymet lås har den egenskaben 'at den kan låses'. Ofte bruges egenskab og karakteristisk træk som synonymer, men f.eks. Madsen (1991: 71) og Nuopponen (1994: 61) skelner mellem disse: en egenskab er på 'entitetsniveau', medens et karakteristisk træk er på 'begrebsniveau', og et karakteristisk træk er i sig selv et begreb. I temporale relationer har de enkelte begreber det til fælles, at de indgår som delbegreber i det samlede forløb, som i denne sammenhæng kan betragtes som en helhed (Madsen 1996: 5). Det kan umiddelbart forekomme forvirrende, at en typisk er bygget op omkring generiske relationer, og ikke ske relationer. Betegnelsen hænger dog sammen med, at en beskriver det værende, dvs. (dele af) verden, og den har ikke noget at gøre med de relationsarter, som anvendes i denne beskrivelse. 6. Kan man drage fordel af generelle er i forbindelse med opbygning af begrebssystemer og datamatiske systemer? Når man i forbindelse med et terminologiprojekt udarbejder definitioner, anvender man den klassiske definitionsmetode, analysemetoden, til at udforme en indholdsdefinition, ifølge hvilken der anføres nærmeste overbegreb og adskillende træk. Denne metode kan dog ikke uden videre anvendes, når der er tale om et begrebssystem, som er baseret på ske relationer, f.eks. del-helheds-relationer. I dette tilfælde kan man enten vælge at indlede definitionen med at fastslå, at delbegrebet repræsenterer en del af den entitet, som helhedsbegrebet refererer til, eller man kan vælge at anvende et mere generelt overordnet begreb (Madsen 1999). Et eksempel er begrebet bremse, som kan defineres på to måder:

13 83 'del af cykel, som har til formål at nedsætte hastigheden' 'apparat, som har til formål at nedsætte hastigheden'. Et andet tilfælde, hvor man ikke kan referere til et direkte overordnet begreb i en generisk relation, er ved det mest overordnede begreb i et begrebssystem, 'topbegrebet'. Det er jo netop karakteristisk for begrebssystemer, at de oftest starter med et begreb, som hører til i det specifikke emneområde, og derfor er der ikke umiddelbart et overbegreb, som kan indsættes i definitionen. Også i dette tilfælde kan man anvende et mere generelt begreb. Frandsen (1982: ) nævner, at man inden for tekniske områder af og til er henvist til at bruge et generelt begreb, som f.eks. anlæg, og at dette ikke behøver at blive defineret, da det er alment kendt. Frandsen (1982: 28) anfører at en variant af analysemetoden består i, at man bruger et formelt kategoribegreb svarende til en af Aristoteles' kategorier, jf. Dahlberg (1976: 102). Se også Dahlberg (1978: 144f, 1981: 19f). I sådanne tilfælde kunne man forestille sig, at man kunne drage nytte af en generel, hvor man kunne bruge nogle af de overordnede kategorier som nærmeste overbegreb i definitioner. I forbindelse med arbejdet inden for området 'medicinsk informatik' inden for den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, har en arbejdsgruppe udarbejdet en standard, CEN prenv (1996), Medical informatics Categorial structure of systems of concepts Medical Devices, som foreskriver udarbejdelsen af en 'kategoristruktur' inden for et givent emneområde, som kan bruges ved udarbejdelse af definitioner inden for det pågældende område. Kategoristrukturen i Medical devices svarer til en slags, som omfatter en systematisering af både generelle, overordnede begreber ('base concepts'), f.eks. 'equipment', og domænespecifikke begreber ('target concepts'), f.eks. 'airway temperature monitor', samt trækværdier ('associated concepts'), f.eks. 'monitoring', 'controlling' og 'transporting'. Trækværdierne, som anvendes til at beskrive 'target concepts', indgår i kategoristrukturen som begreber. Madsen (1998) og Thomsen (1998 b) viser, hvorledes standardens begreber og trækværdier kan indkodes i et typehierarki i systemet Lexical Knowledge Base (LKB), jf. Copestake (1993). I LKB indkodes trækværdierne ligesom de generelle og de specifikke begreber som typer, dvs. som selvstændige begreber.

14 84 De overordnede begreber i CEN prenv (1996) omfatter kun begreber, som er relevante inden for medicinsk udstyr. Topbegrebet er 'device', dvs. at der er ikke tale om, at hierarkiet starter med 'being', 'entity' eller 'thing', som i top-nievau-erne. Om det, f.eks. i forbindelse med natursprogsanalyse vil være hensigtsmæssigt at anvende en almen, top-niveau- i kombination med en domænespecifik, vil være genstand for nærmere undersøgelser i et kommende forskningsprojekt. 7. Hvad er forskellen på hhv. datamodellering og begrebsstrukturering? I mange sammenhænge anføres det, at en kan sammenlignes med en datamodel, som bruges til udarbejdelse af datastrukturen i en database, jf. f.eks. Guarino (1998: 14). Igennem de seneste år er der da også blevet udarbejdet domæne- og opgavespecifikke er og semantiske net som grundlag for udvikling af vidensbaser og informationssystemer, som f.eks. vidensrepræsentationssystemet KL-ONE, se f.eks. Ahrenberg (1992) og Brachmann (1985). Som nævnt i indledningen er grænserne mellem datamodellering og begrebsstrukturering i dag ikke så klare. Principper, som bruges i datamodeller, kan også anvendes i begrebssystemer. F.eks. kan oplysninger om relationsgrad og fakultativitet, som findes i entitets/relationsdiagrammer, med fordel anvendes i begrebssystemer, da det kan være relevant at vide, om f.eks. en maskine har én eller flere komponenter af en bestemt slags, og om en eller flere komponenter evt. kan udelades, jf. Madsen (1994 a:105). Her skal argumenteres for den opfattelse, at selv om der ganske vist er mange lighedspunkter mellem begrebs- og datamodellering, er der dog også forskelle, som primært er relateret til formålet med anvendelsen af de forskellige modellerings- eller strukturbeskrivelsesværktøjer og den måde de beskrives på. I Madsen (1994 a: 84) er der redegjort for et entitets/relationsdiagram til en database med oplysninger om en virksomhed. I dette diagram indgår nogle entitetstyper som f.eks. AFDELING, MEDARBEJDER, VARE, KUNDE og ORDRE. Disse entitetstyper genfindes direkte som tabeller i databasen. Ved arbejdet med en natursprogsgrænseflade til databasen (Madsen, Stahél og Vikner 1997) viste det sig, at disse entitetstyper (tabeller) er tilstrækkelige til, at man vha. grænsefladen

15 85 kan formulere spørgsmål om f.eks. hvilken afdeling en medarbejder er ansat i, eller hvem der leder salgsafdelingen, da betydningen af substantiver og verber repræsenteres i grænsefladens leksikon af semantiske prædikater, som refererer til tabeller og kolonner, jf. Madsen og Vikner (1994). Imidlertid kunne man ikke vha. grænsefladen formulere følgende spørgsmål: 'Hvem er kollega til Jørgen Hansen' eller 'Hvilke varer forhandler firmaet?' I det første spørgsmål skal grænsefladen vide, hvad kollega betyder, og i det andet spørgsmål skal det være kendt, at firmaet udgøres af afdelinger. Da der ikke eksisterede entitetstyper (tabeller) svarende til kollega og firma, var der heller ikke defineret prædikater for disse begreber. Der blev derfor udarbejdet et udkast til en domænemodel i form af et semantisk net, som skulle danne baggrund for udarbejdelse af flere prædikater. I figur 6 vises et udsnit af dette net, som dog ikke er implementeret i grænsefladen. entitet objekt person abstrakt objekt konkret objekt juridisk person fysisk person vare ordre firma medarbejder kunde afdeling være kollega med typerelation del-helheds- rollerelation relation Figur 6. Udsnit af semantisk net Det semantiske net omfatter altså de nævnte begreber, som ikke findes i entitets/relationsdiagrammet, og derudover er der indført nogle få generelle begreber, som danner

16 86 top-niveauet i nettet. Der er dog kun indført sådanne begreber, som ville være nødvendige af hensyn til grænsefladen. I forbindelse med udarbejdelse af modeller til elektroniske patientjournaler er spørgsmålet om forskelle og ligheder mellem begrebssystemer og datamodeller blevet meget aktuelt. I et begrebssystem, udarbejdet som grundlag for udvikling af en datamodel i forbindelse med elektronisk registrering af oplysninger om patienter, vil der typisk findes et begreb, som f.eks. sygdom med en række underbegreber, svarende til forskellige typer af sygdomme. I en datamodel til en relationel database vil der også findes en entitetstype sygdom, men de enkelte sygdomstyper vil ikke findes i modellen. I en database vil disse tilsammen udgøre det domæne, som er knyttet til et attribut (et felt) SYGDOM. Dette svarer til den opsplitning i begrebssystem, model for journalsystem og patientdata i journalsystemet, som findes i en svensk rapport (Hedin et al 1998: 92). Hvis der imidlertid ikke er tale om en datamodel til en relationel database, men f.eks. en datamodel til en vidensbase, vil der være større sammenfald mellem begrebs- og datamodel, og dette sammenfald er måske netop det, der kommer til udtryk i at er (og semantiske net), anvendes ved både begrebsog datamodellering. Dette spørgsmål vil være genstand for nærmere udforskning i forbindelse med udarbejdelse af datamodeller i forbindelse med udvikling af elektroniske patientjournaliseringssystemer. 8. Er det muligt at udarbejde en fælles for beslægtede områder? I takt med det øgede behov for strukturering af viden og udarbejdelse af definitioner til brug for datamatiske systemer stiger behovet for afklaring og definering af en lang række grundlæggende begreber, da kommunikationen mellem forskellige grupper af fagfolk ellers i stigende grad hæmmes. I foreningen Lykeion arbejder bl.a. en række danske forskningsinstitutioner og store virksomheder, specielt rådgivende ingeniørvirksomheder, på metoder og værktøjer til forbedring af kommunikation mellem forskellige faggrupper. Ved gennemførelse af store projekter (f.eks. bygning af et hospital eller en bro) viser det sig ofte, at de forskellige parter, som er impliceret i et projekt, har svært ved at forstå hinanden. Dette skyldes, at et og samme udtryk ofte tillægges forskellige betydninger, og at der samtidig anvendes forskellige udtryk om samme begreber. Som eksempler kan blot nævnes nogle

17 87 gængse udtryk som model, system, attribut. Dvs. at der er brug for klare definitioner af en lang række begreber, som anvendes i forbindelse med analyse, design, konstruktion og anvendelse af projektstyringssystemer. I Lykeion diskuteres det, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at udarbejde et sæt af fælles grundbegreber med en generel definition for hvert begreb, dvs. en fælles. Det er dog et spørgsmål, om der ikke snarere er behov for en eller flere domænespecifikke er. Hvis det rent faktisk kan konstateres, at der er tale om flere forskellige domæner, vil det formodentlig være en mere farbar vej, at udarbejde specifikke definitioner for begreberne inden for de enkelte (del)domæner, med henvisninger til forskelle og ligheder inden for disse områder. 9. Sammenfatning I dette indlæg er langt fra alting sat på plads. Der er opstillet en foreløbig inddeling af er, som der skal arbejdes videre med, og der er redegjort for ligheder mellem begrebssystemer og er (og lignende strukturbeskrivelser, f.eks. semantiske net), men der er også gjort opmærksom på forskelle, som skal udforskes nærmere. Generiske og ske begrebsrelationer er diskuteret specielt i forhold til er, og ligeledes nytten af at anvende generelle er i forbindelse med begrebssystematisering og datamodellering. Det konkluderes, at der er forskel på begrebs- og datamodellering, men i denne sammenhæng udgør er (og semantiske net) måske en slags hybrid form, idet de har træk af både begrebs- og datamodellering. Endelig sættes der spørgsmålstegn ved, om det vil være muligt at udarbejde en fælles for en række grundbegreber, som anvendes i forbindelse med analyse, design, konstruktion og anvendelse af projektstyringssystemer.

18 88 Referencer Ahrenberg, Lars (1992). Kunskapsrepresentation ett datalingvistisk perspektiv. I: Terminologi, edb & vidensteknik, 2. nordiske symposium, Ed. Bertha Toft. Varde: Handelshøjskole Syd. Andersen, Harry (1945). Dansk Begrebsordbog. Paa Grundlag af Viggo Petersens efterladte Manuskript. København: Munksgaard. Andersen Øivin (1992). Begrepshierarkiers logiske og empiriske egenskaper. In: Terminologi, edb & vidensteknik, 2. nordiske symposium, Ed. Bertha Toft. Varde: Handelshøjskole Syd. Arntz, Reiner & Heribert Picht (1989). Einführung in die Terminologiearbeit. Studien zu Sprache und Technik, Band 2, Hildesheim: Georg Olms Verlag. Brachmann, Ronald J. & James G. Schmolze (1985). An overview of the KL-ONE Knowledge Representations System. Cognitive Science, 9 (2), Brentano, Franz (1862). Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, translated as On the Several Senses of Being in Aristotle, Berkeley: University of California Press, Citeret fra Sowa BS 1000M: Part 1 (1985). Universal Decimal Classification. International Medium Edition, English text, FID publication no Carpenter, Bob (1992). The Logic of Typed Feature Structures. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press. CEN prenv (1996). Medical Informatics Categorial Structure of Systems of Concepts Medical Devices. European prestandard. Brussels: European Committee for Standardization, Oct Coad, P. & E. Yourdon (1991). Object-Oriented Anlysis. Prentice Hall. Copestake, Ann (1993). The Compleat LKB. Technical Report No. 316, University of Cambridge Computer Laboratory. Copestake, Ann, Antonio Sanfilippo, Ted Briscoe & Valeria de Paiva (1993). The ACQUILEX LKB: An Introduction. In: Inheritance, Defaults and the Lexicon, Eds T Briscoe, V de Paiva & A Copestake. Cambridge: Cambridge University Press. Cruse, D.A. (1986). Lexical Semantics. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge University Press. Dahlberg, Ingetraut (1976). Über Gegenstände, Begriffe, Definitionen und Benennungen. Zur möglichen Neufassung von DIN Muttersprache 2, Dahlberg, Ingetraut (1978). A referent-oriented, analytical concept theory for INTERCONCEPT. In: International Classification 5 No. 3, Dahlberg, Ingetraut (1981). Conceptual Definitions for INTERCONCEPT. In: International Classification 8: 1,

19 89 Dahlberg, Ingetraut (1985). Begriffsbeziehungen und Definitionstheorie. In: Terminologi und benachbarte Gebiete: , Wien: Infoterm. Date, C J (1990). An Introduction to Database Systems, Volume I, Fifth Edition. Reading: Addison-Wesley Publishing Company. Erikson, Hans-Erik & Magnus Penker (1998). UML Toolkit. New York: Wiley. Frandsen, Lene (1982). Definition. Objekter, metoder og regler. ARK 15, Sproginstitutternes Arbejdspapir. København: Handelshøjskolen i København. Guarino, Nicola (1998). Formal Ontology and Information Systems. In: Formal Ontology in Information Systems, Proceedings of the First International Conference (FOIS'98), Ed. Nicola Guarino. Amsterdam: IOS Press. Hedin, Anita, Lena Jernberg, H. C. Lennér, Torsten Lundmark & Sven-Bertil Wallin (1998). Hälso- och sjukvårdens begreppssystem. Stömfåra, kontrapunkt eller blå dunster? Skåne Term, Region Skåne. Jensen Pia Dorrit & Joan Worsøe (1993). Semantisk netværk og rammer i et vidensbaseret sysstem, Speciale i datalingvistik, Insitut for Datalingvistik, Handelshøjskolen i København. Lenat, Douglas B. (1995). CYC: A large-scale investment in knowledge infrastructure. Communications of the ACM 38:11, Citeret fra (Sowa 1997). Madsen, Bodil Nistrup (1991). In terms of concepts. Copenhagen Studies of Language 14, Madsen, Bodil Nistrup (1994 a). Begrebssystemer og vidensmodellering. I: Fagsproglig kommunikation. Jubilæumsskrift Bind 3, Ed. Annelise Grinsted. Kolding: Handelshøjskole Syd, Samfundslitteratur. Madsen, Bodil Nistrup (1994 b). Begrebssystemer og vidensmodellering. I: ARK 76, LEKSIKON OG VERDEN, Sproginstitutternes Arbejdspapir, Ed. Finn Sørensen. København: Handelshøjskolen i København. Madsen, Bodil Nistrup (1996). Ikke-generiske begrebsrelationer. LAMBDA Nr. 21, Handelshøjskolen i København. Madsen, Bodil Nistrup (1998). Typed feature structures for terminology work Part I. In: LSP Identity and Interface Research, Knowledge and Society. Proceedings of the 11 th European Symposium on Language for Special Purposes, Ed. L. Lundquist, H. Picht & J. Qvistgaard. Copenhagen Business School. Madsen, Bodil Nistrup (1999 b). Terminologi, Principper og metoder. Terminologi 2 Øvelser og eksempler. København: Gads Forlag. Madsen, Bodil Nistrup, Annie Stahél & Carl Vikner (1997). A Database Query Generator. Conversion of Natural Language Semantic Representations into Database Queries. Department of Computational Linguistics, Copenhagen Business School. Madsen, Bodil Nistrup, Hanne Erdman Thomsen & Carl Vikner (1999). The project 'Computer-Aided Ontology Structuring' (CAOS). Udkommer i særnummer af Copenhagen Studies in Language, rapport om projekt OMNIS.

20 90 Madsen, Bodil Nistrup & Carl Vikner (1994). Leksikalsk flertydighed ved forespørgsler til en database. I: ARK 76, LEKSIKON OG VERDEN, Sproginstitutternes Arbejdspapir, Ed. F. Sørensen. København: Handelshøjskolen i København. Nuopponen, Anita (1994). Begreppssystem för terminologisk analys. Acta Wasaensia, No 38, Språkvetenskap 5. Vasa universitet. Nuopponen, Anita (1997). Begreppsrelationer och begreppssystem. I: Terminologi som vetenskapsgren, Eds Laurén, Christer, Johan Myking & Heribert Picht. Lund: Studentlitteratur. Picht, Heribert (1997). Genstand og begreb. I: Terminologi som vetenskapsgren, Eds Laurén, Christer, Johan Myking & Heribert Picht. Lund: Studentlitteratur. Ruus, Hanne (1988). General purpose semantics: Hyponomy and generic relationships. Nordic Journal of Linguistics 11, Ruus, Hanne (1995). Danske Kerneord. Centrale dele af den danske leksikalske norm. København: Museum Tusculanums Forlag. Smith, Barry (1998). Basic concept of formal ontology. In: Formal Ontology in Information Systems, Proceedings of the First International Conference (FOIS'98), Ed. Nicola Guarino. Amsterdam: IOS Press. Soergel, Dagobert (1974). Indexing Languages and Thesauri: Construction and Maintenance. Los Angeles: Melville Publishing Company. Sowa, John F. (1997). Knowledge Representation. Logical, Philosophical and Computational Foundations. Boston, Massachusetts: PWS Publishing Company. Draft of a book in preparation, udkommer maj Spang-Hanssen, Henning (1985). Terminologi og I&D. I: Nordisk terminologikursus II, del 2, Handelshøjskolen i København. Thomsen, Hanne Erdman (1998 a). Feature specifications applied to the field of life insurance. In: Terminology Science & Research Journal of the International Institute for Terminology Research, vol. 8 (1997), 1/2, Wien: TermNet. Thomsen, Hanne Erdman (1998 b): Typed feature structures for terminology work Part II. I: LSP Identity and Interface Research, Knowledge and Society. Proceedings of the 11th European Symposium on Language for Special Purposes, Copenhagen Business School. Vickery, B C (1960). Thesaurus A new word in documentation. Journal of Documentation 16: 4, Vickery, B C (1997). Ontologies. In: Journal of Information Science 23: 4, Warren, David H. D. & Fernando C. N. Pereira (1982). An efficient easily adaptable system for interpreting natural language queries. American Journal of Computational Linguistics 8: 3 4, Wüster, Eugen (1985). Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. The LSP Centre, The Copenhagen School of Economics.

21 91 APPENDIKS 1. Oversigt over typer af er onto- logi filosofisk pragmatisk top-niveau- universel domæne- specifik almen opgave- specifik opgave- uafhængig sprog- uafhængig sprog- afhængig formel ikke formel speciel applikations- specifik A N S K U E L S E S M Å D E N I V E A U E M N E F O R M Å L S P R O G F O R M A L I S E R I N G

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER 2005 Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 1: Principper Bodil Nistrup

Læs mere

Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering

Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering Højnelse af datakvalitet og øget effektivitet i it-systemer Copenhagen Business School, mandag den 5. december 2016 Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman

Læs mere

KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE

KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE Fra: Til: Resumé: Begrebssekretariatet Arbejdsgruppedeltagere og alle øvrige interesserede Beskrivelse af rammer og indhold i terminologiarbejde, herunder de forskellige

Læs mere

ISSN: 1602-9259 LYKEION 11 LYKEION

ISSN: 1602-9259 LYKEION 11 LYKEION ISSN: 1602-9259 LYKEION nyt 11 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: 38153371, Fax: 38153820 Juli 2003, redaktion: Mogens Ehrich Dette nummer indeholder bl.a. materiale

Læs mere

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER 2005 Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 1: Principper Håndbog i begrebsarbejde

Læs mere

Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank

Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank Bodil Nistrup Madsen Hanne Erdman Thomsen Tine Lassen Charlotte Pedersen Copenhagen Business School & DANTERMcenter 1 Oversigt

Læs mere

DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island

DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island Jakob Halskov (jh.id@cbs.dk) Dept. of Computational Linguistics Copenhagen Business School

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Metoder til at reducere kompleksiteten i SNOMED CT-implementering. Af Anne Randorff Højen, E-sundhedsobservatoriets årskonference, d. 2.

Metoder til at reducere kompleksiteten i SNOMED CT-implementering. Af Anne Randorff Højen, E-sundhedsobservatoriets årskonference, d. 2. Metoder til at reducere kompleksiteten i SNOMED CT-implementering Af Anne Randorff Højen, E-sundhedsobservatoriets årskonference, d. 2. oktober 2014 FORVENTNINGEN TIL SNOMED CT - Semantisk interoperabilitet

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning Marianne Lykke, Peter Ingwersen, Birger Larsen, Haakon Lund og Toine Bogers DEFF projekt 2008-2009 Dagens emner Projektets formål og problemstilling

Læs mere

Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al.

Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. Tema Titel Materiale 1 IS i sundheds-sektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. 2 Registrering af patientdata Berg. Kap. 2 Waiting for Godot. 3 Relations-databaser Silberschatz Kap 1 (1.1-1.6) 4

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Bertrand Meyer 1986 Design and Programming by Contract Michael R. Hansen & Anne Haxthausen mrh@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Forskelle på begrebsmodellering og datamodellering

Forskelle på begrebsmodellering og datamodellering Forskelle på begrebsmodellering og datamodellering Bodil Nistrup Madsen bnm.danterm@cbs.dk DANTERMcentret www.danterm.dk Problemstilling Udviklere af it-systemer springer ofte begrebsmodelleringen over

Læs mere

Terminologiarbejde på tværs af kulturer og sprog Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman Thomsen

Terminologiarbejde på tværs af kulturer og sprog Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman Thomsen NORDTERM 2017 Terminologiarbejde på tværs af kulturer og sprog Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman Thomsen DANTERM Research Dept. of Management, Society and Communication Oversigt Arbejdsmetode Eksempler

Læs mere

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK Introduktion til værktøjet 1. Tegnet og repræsentationen: Tegn som repræsentative via semiotik 2. Den rigtige verden og tegnet: Repræsentation og mening 3. Tegnets natur:

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Sproglige problemstillinger i informationssøgning. Marianne Lykke Nielsen Mln@db.dk Danmarks Biblioteksskole Institut for Informationsstudier

Sproglige problemstillinger i informationssøgning. Marianne Lykke Nielsen Mln@db.dk Danmarks Biblioteksskole Institut for Informationsstudier Sproglige problemstillinger i informationssøgning Mln@db.dk Danmarks Biblioteksskole Institut for Informationsstudier Viden og Dokumenthåndtering med sprogteknologi 2. Agenda Informationssøgningsprocessen

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister

Litteraturhenvisninger og litteraturlister Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Harvard-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 16. februar 2006. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 16. februar 2006. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 16. februar 2006 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvorfor og hvordan? Business rules

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

FAGSPECIFIKKE KOMMENTARER TIL DET AT KLASSIFICERE

FAGSPECIFIKKE KOMMENTARER TIL DET AT KLASSIFICERE Præhøring af standarder: kommentarer til indlægget Klassifikation - specificering af en forretningsservice for klassifikation v/palle Aagaard fra ITog Telestyrelsen 9. juli 2009 Kære "klassifikations-team"

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD ICD-11 på 10 minutter Kort introduktion til den nye version af ICD Hvorfor en ny version af ICD? ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen.

Læs mere

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område Udviklingsseminar Fælles begreber og terminologi på det sociale område Dagens program Præsentation Nogle konkrete eksempler på begrebsarbejde på socialområdet Hvad er begrebsarbejde teori og øvelser Nogle

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

Morville and Rosenfeld. (2006). Organization Structures. S. 69.

Morville and Rosenfeld. (2006). Organization Structures. S. 69. 1 2 3 4 Morville and Rosenfeld. (2006). Organization Structures. S. 69. 5 6 7 8 Fundamentet for næsten al klassifikation er Hierarki/Taksonomi. Hjørland (redigeret 2006-02-17) Top down versus Bottom up

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

PILGRIMs termdatabase

PILGRIMs termdatabase PILGRIMs termdatabase - fra termdatabase til vidensbase - Et terminologiteoretisk speciale om udarbejdelse af terminologiske enheder i en termdatabase Uddannelsesinstitution: Handelshøjskolen i Århus Afleveringstidspunkt:

Læs mere

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING DATABASE - MIN MUSIKSAMLING I dette forløb skulle vi lære om databaser, som bruger sproget SQL. SQL står for Structured Query Language. Det bruges til at vise og manipulere data, gemt i en database. I

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

Klart sprog i sundhedsvæsenet og i fællesoffentlig digital forvaltning

Klart sprog i sundhedsvæsenet og i fællesoffentlig digital forvaltning Bodil Nistrup Madsen Klart sprog i sundhedsvæsenet og i fællesoffentlig digital forvaltning Behovet for begrebsafklaring og -standardisering i den offentlige sektor Behovet for entydig faglig kommunikation

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Dansk Standard DS/ISO 128-50 1. udgave 2002-05-21 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Technical drawings General principles

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER

DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER KIRSTINE ROSENBECK GØEG Tema Titel Materiale 1 IS i sundhedssektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. 2 Registrering

Læs mere

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger?

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Semantik, ontologi, tesaurus mv. - Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Seniorforsker, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Indhold Hvorfor er semantik relevant for

Læs mere

Anne Lise Laursen Spansk Institut

Anne Lise Laursen Spansk Institut 1. Begrebssystemer Anne Lise Laursen Spansk Institut Et begrebssystem er en oversigt over et fagområdes begreber. Oversigten viser de enkelte begrebers indbyrdes forhold, dvs. forholdet mellem over- og

Læs mere

Conceptual, logic, physical

Conceptual, logic, physical Conceptual, logic, physical Conceptual er et billede af virkeligheden. Entity names og attributter relaterer til den faktiske verden. Physical er i SQL databasen, her skriver vi de navne på tabeller og

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A Bente

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005 Databasesystemer IT Universitetet i København 7. juni 2005 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 13 spørgsmål, fordelt på 6 sider (inklusiv denne side). Vægten af hver opgave er angivet. Du har 4 timer

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri BEGREBSLISTE til Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere