JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2010"

Transkript

1 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2010

2 Indledning Første halvår af 2010 betød et afgørende gennembrud i undersøgelsen af Jellings store palisadekompleks. Palisadens konstruktion og forløb blev undersøgt ved udgravninger på fire punkter langs palisadelinien ved Gorms Torv, Smededammen, Thyrasvej og Markedspladsen mens spor af nye bygninger tæt knyttet til palisadeanlægget blev afdækket inden for den nordøstlige kvadrant. Resultaterne betød, at det var muligt at formulere en ny model for udbygningen af monumentkomplekset og ændringerne i dets karakter og betydning i anden halvdel af 900-årene. Udgravningerne fortsatte henover sommeren og efteråret, hvor de sidste dele af nordøst-kvadranten blev undersøgt. Der dukkede ikke flere spor op af bygninger fra vikingetiden, men til gengæld nye detaljer om de bygninger af Trelleborgtype, der lå langs med palisaden, detaljer, som underbygger dateringen og ligheden med ringborgenes bygninger. Sideløbende med de arkæologiske udgravninger er der udført boringer i Mangehøjene mod nord med henblik på at dokumentere højenes opbygning og bevaringstilstand samt skaffe prøvemateriale til en større kortlægning af jordbundsforholdene og landskabet i monumentområdets umiddelbare omgivelser. Uden for Jelling er der gennemført analyser af stednavnestoffet og en registrering af de arkæologiske levn fra yngre jernalder og vikingetid i de tre udvalgte kommuner, Vejle, Fredericia og Hedensted. Lokaliteter og fund er nu registreret elektronisk i projektets GIS som udgangspunkt for en beskrivelse af monumentkompleksets regionale miljø. Det fysiske landskab omkring Jelling har sit eget særpræg, bl.a. betinget af de markante tunneldale, og for også at få dette perspektiv med følges de kulturgeografiske projekter op med en kortlægning og beskrivelse af områdets geologiske struktur i foråret Jellingprojektets hjemmeside er i efteråret fortsat blevet udbygget med nye resultater og ny viden om Jelling, og lokalt blev der i november samlet op på årets resultater ved et særdeles velbesøgt offentligt arrangement på Kongernes Jelling. Formidlingsindsatsen i øvrigt har især ligget på forberedelsen af den internationale vikingeudstilling i 2013 (København, London, Berlin) og på de indledende forberedelser til en mindre særudstilling i Jelling i 2011 i anledning af 150-året for Frederik VII s udgravning af de to Jellinghøje i Flere artikler er udkommet i årets løb, og projektdeltagerne har afholdt en hel række foredrag om resultaterne af de enkelte delprojekter og undersøgelser, en indsats, der forventes at blive mindst lige så omfattende i det kommende år. Data og dokumentation Digitaliseringen af de eksisterende data fra ældre udgravninger i Jelling og den nærmeste omegn er fortsat ind i efteråret og nærmer sig en foreløbig afslutning. Der er dermed skabt en særdeles vigtig ressource ikke blot for projektet, men også for fremtidens forskning og formidling, idet den samlede datamængde fremover lettere vil kunne gøres tilgængelig. Under årets feltarbejde er al dokumentation ligeledes registreret i projektets GIS. Dette har betydet en ændret arbejdsgang, idet registreringen i langt højere grad end normalt har hvilet på direkte indmåling med GPS frem for tegning i felten. Med henblik på den efterfølgende optegning af flader og fænomener er indmålingerne suppleret med digitale fotos med og uden opstregning af de identificerede fyldskifter. Dette har givet en effektiv 2

3 bearbejdning af dokumentationen, men har også nogle formidlingsmæssige fordele, idet systemet bl.a. understøtter muligheden for 3D-gengivelse af palisadeanlæg og bygninger. Samtidig er det muligt at levere data til senere udvikling af animationer og visualiseringer bl.a. til brug for den kommende vikingeudstilling. Dokumentation af et udsnit af palisadeforløbet ved Gorms Torv II: foto uden opstregning af fyldskifter, foto med opstregning og plantegning. Grafik Peter Jensen. I løbet af efteråret er der desuden sikret et overblik over en anden type dokumentation fra Jelling, nemlig analyserapporter fra undersøgelsen af genstandsfund fra højene og fra kirken. Rapporterne er digitaliserede, hvilket fremover vil lette adgangen til grunddata fra de mange forskelligartede tekniske og naturvidenskabelige analyser. Resultaterne af analyserne er i mange tilfælde publiceret, bl.a. i bogen Hedensk og Kristent. Fundene fra den kongelige gravhøj i Jelling (København 2007) af Knud J. Krogh og Bodil Leth-Larsen, men nogle af dem, bl.a. analyser af det lille sølvbæger fra Nordhøjen, vil nu også blive præsenteret på Jellingprojektets hjemmeside. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser Palisadeanlæggets NØ-kvadrant Udgravningerne i Jelling blev genoptaget efter sommerferien og fortsatte efter en pause i september/oktober frem til november for at afslutte NØ-kvadranten. De sidste baner, hvor jorden fra sommerens udgravninger havde ligget, blev dækket af, og der er nu undersøgt omkring m 2 i alt. Trods dets omfang svarer arealet kun til lidt over en tiendedel af det samlede areal på omkring 12,5 ha inden for palisaden. Efterårets udgravning var bl.a. rettet mod området umiddelbart inden for palisadens østlige linie ud fra en forventning om, at der her muligvis kunne lokaliseres en bygning svarende til den, der lå længere mod syd. Det måtte dog konstateres, at der ikke var spor af en sådan bygning. Til gengæld blev der iagttaget endnu et vindfang på den sydlige bygning på den langside, der vender ud mod palisaden. Undersøgelse af området nord for den østligste af de to bygninger ved den nordlige palisadelinie afslørende et tilsvarende, omend dårligere bevaret vindfang. Med disse nye vindfang, der ligger diagonalt overfor vindfangene på bygningernes modsatte langside ind mod palisadeområdet, er ligheden med husene på ringborgene, især Fyrkat endnu tydeligere. Den væsentligste forskel er, at bygningerne i Jelling er delt i fjerdedele, mens husene på borgene bygger på en opdeling i femtedele. Gavlrummene udgør således hver en femtedel og hovedrummet tre femtedele. I Jelling er fordelingen en fjerdedel til hvert gavlrum og to fjerdedele til hovedrummet. Hertil skal så føjes et anneks ved den ene gavl, et træk, som foreløbig er unikt. Gavlannekset på de to nordligste Trelleborghuse vender hhv. øst og vest, og det er endnu uklart, om den vestligste bygning havde vindfang. Bortset fra disse små afvigelser, er de tre huse dog identiske i deres grundstruktur. 3

4 Vindfanget ved den østlige langvæg på det sydligste Trelleborghus afdækket i oktober. Foto Mads Dengsø Jessen. Det nordre vindfang på hus 2 N på Fyrkat. Foto Olaf Olsen

5 Den markante overensstemmelse i målene på bygningskernen og på tilbygningerne viser, at alle tre er lagt ud efter en nøje fastlagt fælles skabelon. Den stramme planlægning kommer ligeledes til udtryk i deres placering inden for palisaden, idet afstanden mellem yderste langvæg og palisade udgør en halv bygningslængde. Den fjerde og sidste bygning af vikingetidstype, der lå tæt op ad palisaden, er noget mindre end Trelleborghusene og har formentlig haft en anden funktion. Ud over bygningerne blev det hidtil længste samlede stykke af palisaden frilagt mod øst, og ganske som for bygningerne understreger det lange rette forløb anlæggets præcise layout. Længderne på de fire sider varierer højst en meter eller to fra en standard på 360 m. Mod forventning var der ingen spor af åbninger eller porte i det 160 m lange østforløb. Har der været en port, må denne have ligget længere mod syd, måske i nærheden af Thyrasvej, et ældre vejforløb, der løber omtrent øst-vest, parallelt med det nuværende hovedstrøg i Jelling. Palisadeanlægget har sandsynligvis haft flere indgange andet er vanskeligt at forestille sig men indtil videre er der kun identificeret den ene port, der blev registreret ved udgravningen af den nordlige palisadelinie i Heller ikke det godt 30 m lange forløb på Gorms Torv viste spor af åbninger. Et af de få fund fra NØ-kvadranten, en bronzealderurne fra østenden af et af Trelleborghusene taget op i præparat i sommer, er nu endeligt udgravet. Foto Charlotta Lindblom. Sensommeren og efterårets arkæologiske indsats i øvrigt har primært bestået i at undersøge enkeltanlæg og ikke mindst hullerne efter de stolper, bygningerne var opført af, 5

6 og dernæst at udtage jordprøver. Som hidtil er der stort set ingen genstandsfund, og viden om bygninger og anlægs funktion må derfor udledes af de naturvidenskabelige analyser. Jordprøverne er indleveret til videre laboratorieundersøgelse, hvor det bevarede organiske materiale vil blive sorteret fra og undersøgt nærmere. Eventuelle planterester og korn vil kunne bidrage med oplysninger om vikingetidens flora i Jelling, og der vil forudsat der er tilstrækkeligt materiale blive udført C 14 -dateringer af prøverne. To af de i dag kun tre bevarede Mangehøje på markerne nord for Jellingkomplekset. Foto Charlotta Lindblom. Jordbundsundersøgelser nord for palisadeanlægget I forlængelse af boringerne i Nord- og Sydhøjen i blev der i 2010 udført nye boringer og jordbundsundersøgelser i Jelling i et samarbejde mellem Inst. for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet, Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet og Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet. Feltarbejdet blev indledt i marts med indsamling af jordbundsprøver omkring Jellinghøjene med henblik på at kortlægge og klassificere jorderne og derved muligvis afklare, hvorfra tørvene i højfylden blev hentet. Analyserne er gennemgået i en bacheloropgave afleveret ved Inst. for Geografi og Geologi og vil indgå i 1 For resultaterne se Henrik Breuning-Madsen, Mads Kähler Holst og Peter Steen Henriksen, Brønden på toppen af Nordhøjen i Jelling. Nationalmuseets Arbejdsmark

7 den endelige publikation af jordbundsundersøgelserne i Jelling. De foreløbige resultater viser, at jorderne syd for højene generelt er mere sandede end højfylden, mens jorderne umiddelbart mod nord svarer nøje til prøverne fra højene. Jordklassificeringen af de 16 analyserede prøver afviger dog noget fra de eksisterende basiskort for Jellingområdet. Antallet af prøver er derfor ikke tilstrækkeligt til endeligt at afgøre højtørvenes oprindelse. I august blev der foretaget i alt ni boringer i de tre tilbageværende, fredede Mangehøje nord for monumentkomplekset. Formålet med boringerne var at afklare, om disse høje er opført af samme materiale som Nord- og Sydhøjen, og samtidig indsamle prøver af tørv og undergrund til datering. Undersøgelsen ville desuden kunne give et indblik i højenes bevaringstilstand og belyse eventuelle ændringer i jordbunden fra bronzealderen til vikingetiden. Boringerne blev udført med samme type bor som ved Nord- og Sydhøjen (et hånddrevet kammerbor, 7 cm i diameter), og prøverne blev beskrevet efter samme jordbeskrivelsessystem. Mangehøjene er mere stenede end Jellinghøjene, men godt halvdelen af boringerne nåede trods de mange sten ned til undergrund. Højene viste sig at være gennemgravede af ræve og grævlinge og dertil veldrænede med det resultat, at der ikke var velbevarede planterester i prøverne. Egentlige tørvestrukturer kunne heller ikke iagttages. En enkelt prøve fra undergrunden i den vestligste af Mangehøjene er sammen med tilsvarende prøver fra Nordhøjen og en bronzealderhøj (Skelhøj) indleveret til C 14 -analyse på Aarhus Universitet. Resultatet af dateringerne sammenholdt med beskrivelsen af boreprøverne forventes at kunne belyse, om Nordhøjen i sin helhed er fra vikingetiden eller som formodet efter udgravningerne i 1942 er opført over en kerne fra bronzealderen. I forbindelse med boringerne blev yderligere et delprojekt indledt i efteråret. Hensigten er at undersøge de jordbundskemiske og -fysiske forhold i vikingetiden i relation til moderne landbrugs- og skovjorder og dermed beskrive ændringerne op til i dag under skov og ved moderne landbrug. Projektet udføres som et masterprojekt ved Inst. for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet. Jordbundsprofiler konstrueret på grundlag af boringerne i Jellinghøjene i 2009 vil blive suppleret med en profil og jordprøver fra et område af Refstrup Skov ved Gadbjerg (undersøgt i august), en profil og jordprøver fra marken mellem Mangehøjene og Nordhøjen (undersøgt i september) og to boringer fra Sydhøjen tæt ved højfoden (oktober). Revision af de dendrokronologiske dateringer Et andet delprojekt iværksat i efteråret sigter mod afslutning og revision af undersøgelsen af træmaterialet fra Jellinghøjene. Dateringen af monumenterne, ikke mindst Nordhøjen, har spillet en central rolle for forståelsen af Jellingkompleksets etablering og udvikling. De første dendrokronologiske dateringer blev foretaget for godt 35 år siden, og der er i den mellemliggende periode sket en stærk udvikling af metodens praksis og metodik. Hensigten med projektet er derfor at foretage en gennemgang af materialet som helhed med anvendelse af den samme procedure for alle prøver og ved brug af de i dag gængse analyse-programmer. Dette vil formentlig kunne bekræfte og styrke de foreliggende dateringer. Samtidig forventes undersøgelsen at kunne underbygge den hidtidige datering af gravkammeret i Nordhøjen og forhåbentlig give en mere præcis datering af afslutningen på opførelsen af Sydhøjen. 7

8 Det kultur- og naturhistoriske landskab Stednavne omkring Jelling To delprojekter ved Afd. for Navneforskning, Københavns Universitet tager udgangspunkt i stednavnestoffet. Det ene vægter de navne, der kan bidrage til at tegne et billede af den regionale bebyggelse omkring Jelling i vikingetiden og den ældre middelalder. Fra Danmarks Stednavne er der trukket omkring 400 kendte/eksisterende navne ud, som er belagt i perioden indtil ca. 1550, men da marknavnestoffet kan indeholde spor af flere, er Nørvang og Tørrild herreder (projektets kerneområde) gennemsøgt for bl.a. Gammeltoft og torp-navne, der kan være tegn på forsvundne bebyggelser. Omkring 80 navne vil blive analyseret nærmere og kortlagt. I analysen indgår bebyggelsesnavne med daterende efterled, herunder ældre navnetyper med endelserne -inge, -um og -hem (jernalder), lidt yngre typer med endelserne -sted og -lev (jernalder og vikingetid) samt navne på -by (vikingetid og middelalder). Desuden vil en gruppe stednavne med efterleddet -with med oprindelig betydning skov blive inddraget, samt den største gruppe, -torp navnene. Museumsinspektør Charlotta Lindblom (Vejle Museum), lektor Almut Schülke (Oslo Universitet), adjunkt Rikke Steenholt Olesen og projektforsker Lisbeth Christensen (Københavns Universitet) på besigtigelse i oktober 2010 ved Skærmklint knap 3 km vest for Jelling. På marken er der fundet genstande fra omkring år Foto Anne Pedersen. 8

9 Data fra projektet vil, efterhånden som analyser og tolkning skrider frem, blive integreret i Jellingprojektets GIS sammen med resultaterne af den anden stednavneundersøgelse. Inden for udvalgte områder lægges der her primært vægt på navnestof, der kan knyttes til kommunikation og samfærdsel samt religion, forsvar og retsudøvelse, træk, der knytter sig til forståelsen af Jellingkomplekset og dets forhold til omverdenen. De primære kilder hertil er udskrifter af Markbogen fra 1683 samt matrikel- og udskiftningskort fra årene omkring Supplerende oplysninger vil blive eftersøgt i bl.a. udskrifter af herreds- og tingbøger, taxationsforretninger og nyere kortmateriale. Ødsted Kirke. Tårnet er en sengotisk tilbygning; et ældre våbenhus blev i første halvdel af 1800-årene afløst af det nuværende. Foto Anne Pedersen. Bebyggelsen omkring Jelling I Jellingprojektets analyse af monumentkompleksets lokale og regionale miljø indgår en kortlægning af fortidsminder i Vejle, Fredericia og Hedensted kommuner samt enkelte sogne i den sydligste del af Horsens Kommune. De ydre kronologiske rammer for projektet er defineret som yngre germansk jernalder og tidlig middelalder. Hovedvægten ligger dog på vikingetiden. Det indsamlede materiale vil blive fremlagt i katalogform suppleret med kortmateriale over alle lokaliteter. Til registreringen er der i 2010 udarbejdet en database, hvori data om de enkelte lokaliteter og deres geografiske beliggenhed bliver registreret. 9

10 Den empiriske del af analysen er ved at være afsluttet, og der er med udgangen af 2010 registreret i alt 153 lokaliteter, hvoraf 64 ligger i kerneområdet omkring Jelling. De udvalgte lokaliteter omfatter bopladser, kulturlag, løsfund, grave/gravpladser, runesten, skibssætninger, vadesteder, broer, veje, kirketomter, bådhuse og vrag. Blandt fundene fra Jellings omegn er f.eks. en enkelt kvindegrav fra første halvdel af 800-årene, der lå umiddelbart nordvest for Ødsted Kirke, godt 10 km syd for Jelling. Det er endnu uvist, om der findes flere grave i området. Resultaterne af stednavneanalyserne og kortlægningen af den ældre og samtidige bebyggelse vil blive kombineret med undersøgelser af bl.a. runesten og vidnesbyrd om ødekirker i området med henblik på at nå frem til et mangefacetteret billede af det lokale og regionale landskab, Jellingkomplekset var en del af. Status for de enkelte projekter blev sammenfattet på et arbejdsseminar i Jelling den 11. oktober, der sluttede af med en besigtigelse af nogle af de væsentligste lokaliteter i området: Skærmklint og Trollerup vest for Jelling; Bredstenlund, Ravning og Ødsted syd for Jelling, og Erritsø ved kysten ud mod Lillebælt. De østjyske frådstenskirker Ødsted Kirkes kor og skib er som koret og skibet i Jelling Kirke opført af frådsten. Denne porøse stenart findes en del steder i Østjylland, bl.a. i Jelling Skov, og Vejleegnen er rig på frådstenskirker. Dette østjyske frådstensbyggeri er emnet for et nyt delprojekt påbegyndt i efteråret Den romanske stenkirke i Jelling har ikke tidligere været sammenlignet med det omfattende regionale frådstensbyggeri, og målet med projektet er via en nyundersøgelse af Jelling Kirke (bygningsredaktør Thomas Bertelsen, Danmarks Kirker) at bidrage med et nyt og nuanceret syn på netop denne bygnings forbindelse til de øvrige kristne monumenter i Jelling og samtidig give et nøjere kendskab til Østjyllands andre romanske frådstenskirker. Dendrokronologiske dateringer forventes yderligere at kunne præcisere, hvornår frådstenskirkebyggeriet satte ind i landsdelen. Frådsten har en særlig tilknytning til den tidligste stenarkitektur i Danmark, men materialet var endnu i brug efter 1200, og frådstensbygningerne er derfor ikke nødvendigvis alle lige gamle. Anden del af dette projekt (konservator Peder Bøllingtoft, Kunstakademiets Konservatorskole) vil først og fremmest sætte fokus på de romanske kalkmalerier i Jelling, Tamdrup og Ørridslev Kirke med en udløber til apsismalerierne i Vrigsted Kirke. Målet er opnå større viden om de metoder og materialer, der knytter sig til frembringelsen af kalkmalerierne i disse kirker for derved at understøtte den indbyrdes sammenhæng. Overensstemmelsen mellem f.eks. målene og udformningen af hovedet på Johannes Døberen i Jelling (kalke udført af J. Magnus Petersen i 1874) og en mand i en korsfæstelsesscene i Tamdrup tyder således på, at der eksisterede en klar ikonografisk og metrologisk sammenhæng mellem kalkmalerierne. Projektet vil samtidig undersøge den dateringsmæssige sammenhæng mellem kalkmalerier og kirkebygning. Jelling Norden Europa Delprojektet om de såkaldte korsmønter, der er tilskrevet Harald Blåtand, nærmer sig nu sin afslutning. De nye mønter fra Hedeby nævnt i forrige halvårsrapport er indarbejdet i manuskriptet, og en første artikel om fundene, udarbejdet af museumsinspektør Jens 10

11 Christian Moesgaard sammen med Volker Hilberg fra Landesmuseum, Schloss Gottorf, er udkommet i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 4, I samme nummer er en artikel om mønternes ikonografi af ph.d. Lise G. Bertelsen. En variant af korsmotivet, som blev brugt i den midterste fase af udmøntningen, tolkes som en gengivelse af Kristi korsfæstelse på højen Golgata. Nye mønter af korstype dukker fortsat op, senest ved en stor udgravning på Bispetorv i Århus, hvorfra der nu er hele tre eksemplarer. Den første mønt dukkede op i maj Den lå i opfyldslagene i et brændt grubehus og blev kun fundet, fordi al fyldjorden fra grubehuset blev vandsoldet. Mønten vakte som den første vikingemønt fra udgravningen stor begejstring, men straks efter nytår kunne Moesgård Museum berette om yderligere to mønter af korstype, den ene fundet i selve brandlaget i det nedbrændte grubehus, den anden i et kulturlag uden for grubehuset. Et projekt under Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener ser på Harald Blåtands Danmark under en anden synsvinkel. Målet er at undersøge arkæologiske vidnesbyrd om forbindelser på tvær af Skagerrak og Kattegat i vikingetiden og forudsætningerne herfor. Samtidens skriftlige kilder de Frankiske Rigsannaler fra begyndelsen af 800-årene, handelsmanden Ottars rejseberetning fra omkring 890, de 11

12 nordiske runesten, skjaldekvadene og senere tiders historiske krøniker tegner et broget billede af tætte familiebånd, politiske alliancer og en mere eller mindre stabil magtbalance mellem Danmark, Viken i Sydøstnorge og den vestsvenske kystregion. Kilderne giver først og fremmest et indtryk af de overordnede politiske forhold og de samfundsgrupper, der var involveret i håndhævelsen af magthavernes autoritet. De beretter ikke om, hvordan elitens alliancer og netværk blev vedligeholdt og synliggjort i hverdagen. Heller ikke om og i givet fald hvordan lokalsamfundene blev berørt. Her kan arkæologien supplere de skriftlige kilders udsagn på flere niveauer. Udgangspunktet for projektet er den materielle kultur set både som et konkret vidnesbyrd om udveksling inden for områdets netværk og som et betydningsbærende element, der kunne udnyttes aktivt i et individs, en gruppes eller et samfunds forsøg på at gøre sine interesser gældende. Som optakt til projektet er der etableret et samarbejde med Oslo Universitet med henblik på at få beskrevet kommunikationslandskabet i Viken og få kortlagt nogle af de fundgrupper, der kan være med til at belyse f.eks. kontrolfunktioner i området. En lignende undersøgelse er planlagt for Vestsverige i samarbejde med Riksantikvarämbetet UV Väst. Det er desuden tanken at udbygge projektet med et tværfagligt seminar med henblik på at samle og diskutere de mange forskelligartede materialegrupper ud fra et helhedsperspektiv med Skagerrak og Kattegat som omdrejningspunkt. Dette vil kunne bygge videre på resultater fra symposier arrangeret af hhv. Gilleleje Museum (2006) og Riksantikvarämbetet UV Väst (2004) under temaet Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat. Formidlingsmæssige initiativer Efter successen med et offentligt arrangement for Jellings borgere i 2009 blev der afholdt et nyt informationsmøde i Jelling den 16. november, hvor arkæologerne Steen Wulff Andersen, Mads Dengsø Jessen og Mads Kähler Holst berettede om jagten på palisaden og de nye bygningsspor. Fremmødet var overvældende; i alt 150 personer fra Jelling og omegn deltog i arrangementet. Spørgelysten var stor, og præsentationen af årets resultater førte til megen diskussion, ikke mindst om Jellingmonumenternes udvikling og funktion i lyset af den nye viden fra udgravningerne. Fotoudstillingen Den forsvundne by, udarbejdet af journalist Leif Baun, blev efter nogle måneder taget ned på Kongernes Jelling og sendt på vandring til de lokale biblioteker. I oktober fik interesserede en chance for at se den på Vejle Bibliotek. Forberedelserne til en særudstilling i Jelling blev indledt i efteråret. I 2011 er det 150 år siden Kong Frederik VII den 1. juli 1861 indledte en storstilet undersøgelse af Sydhøjen, den såkaldte Kong Gorms høj, i Jelling. Målet var at nå ind til et gravkammer på niveau med det, der i 1820/21 var fundet i Dronning Thyras høj nord for kirken. Det daglige ansvar for undersøgelserne hvilede på professor Jens Jacob Asmussen Worsaae, Vor Inspekteur over de antiqvariske Mindesmærker, der få år senere skulle følge Christian Jürgensen Thomsen på posten som direktør for Oldnordisk Museum i København. Den planlagte udstilling tager udgangspunkt i de to nøglepersoner, Frederik VII og Worsaae, amatørarkæologen og den professionelle inspektør. De havde begge en mangeårig interesse for arkæologien, der i udstillingen vil blive illustreret ved fund fra deres egne 12

13 samlinger eller ved genstande fundet af dem personligt. Vægten vil især ligge på fund fra Jelling og omegn. Jagten på Kong Gorm. Tegning udført af J. Kornerup i Nationalmuseet. Tegneren og arkæologen Jakob Kornerup deltog ved udgravningerne i 1861, og ved siden af sine officielle opgaver udførte han på anmodning fra Worsaae en serie tegninger, der sammen med Worsaaes breve til hustruen giver et indtryk af stemningen og forventningerne til udgravningen. Kornerups tegninger vil som bearbejdet grafik udgøre den billedmæssige ramme for udstillingen. Tegningerne suppleres af citater bl.a. fra Worsaaes breve til hustruen Jacobine i København. Brevene giver et levende og detaljeret indtryk af skuffelser og overraskelser under forløbet. Et sæt af Kornerups tegninger fra 1861 opbevares på Nationalmuseet. To er i dag udstillet på Kongernes Jelling. Som supplement til særudstillingen vil hele sættet ledsaget af forklaringer til motiverne blive tilgængelig på Jellingprojektets hjemmeside. Lektor Jens Vellev, Aarhus Universitet planlægger i samarbejde med Jellingprojektet en samlet publicering af de forskellige versioner af Kornerups tegninger og Worsaaes originale breve som personlige kommentarer til udgravningerne i Heri indgår til dels ikke tidligere publiceret kildemateriale, idet udgivelsen af Worsaaes breve fra 1930 erne har vist sig ikke at være fuldt dækkende. Også andet materiale fra undersøgelserne vil blive inddraget. Bogen tænkes udgivet i samme format som Et archæologisk Vikingetog. J.J.A. Worsaaes rejse til England, Skotland og Irland af Jørgen Jensen. Udgivelse er planlagt til den 6. oktober (Frederik VIIs fødselsdag). Jellingprojektet blev i 2010 kontaktet af produktionsselskabet Fiddler s Green, der planlagde en serie udsendelser inspireret af det engelske BBC s Time Team koncept. Jelling blev valgt ud som tema for en teaser og som pilotafsnit. Optagelser på stedet blev 13

14 gennemført i oktober, og hele projektoplægget med titlen Et hul i tiden kunne afleveres til DR i slutningen af året. DR er allerede engageret i to andre produktioner med arkæologisk/ historisk vinkel.og har derfor ikke mulighed for at gå ind i projektet. Planerne er dog ikke opgivet, og andre TV-kanaler vil blive kontaktet. Eksperterne diskuterer. De første optagelser i oktober til en appetitvækker for en arkæologisk TV-serie, Et hul i tiden. Foto Anne Pedersen. Offentlige arrangementer efteråret 2010 Omvisning i Jelling for studerende fra Harvard Universitet 4. juli (Mads Kähler Holst). Offentligt arrangement på Kongernes Jelling den 16. november (foredrag om årets udgravninger v/mads Dengsø Jessen, Steen Wulff Andersen og Mads Kähler Holst). 14

15 Foredrag Jelling. New excavations and new insights into the structure of a Viking-Age, royal domain, foredrag (Mads Dengsø Jessen) ved konferencen New Directions in Medieval Scandinavian Studies 27 th 28 th March 2010, Fordham University, New York. Jelling new developments, new interpretations, foredrag (Anne Pedersen) ved European Association of Archaeologists Annual Meeting 1 st 5 th September 2010, Haag. Jellingudgravningen og den tidlige kristendom, foredrag (Mads Dengsø Jessen) den 3. september, arrangeret af Tværpilen, Taastrup Medborgerhus. Gorm og Thyra, foredrag (Steen Wulff Andersen) den 20. september på Kongernes Jelling, arrangeret af Y s Men s Club Vejle. Jelling Dynastic Appearances in a Time of Change, foredrag (Anne Pedersen & Mads Kähler Holst) ved Das 61. Sachsensymposion September 2010, Haderslev. Harald konge bød gøre - om runerne i Jelling og andre steder, foredrag (Lisbeth M. Imer) den 23. september, arrangeret af Vejleegnens Museer og Kongernes Jelling i samarbejde med Folkeuniversitet i Vejle. New Light on Royal Jelling, foredrag (Anne Pedersen) den 4. november på Interdisciplinary Ph.D. course in Viking studies, Aarhus Universitet. Graven i offentligheden: politisk brug, nationalikoner og kulturhistorisk værdi, foredrag (Anne Pedersen) 5. november på Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Harald Blåtands Kongsgård? Nyt om palisadeanlægget i Jelling (Anne Pedersen) og Brønden på Thyras høj hvordan dannedes den, og hvordan var landskabet omkring Jelling i vikingetid (prof. Henrik Breuning-Madsen), foredrag den 9. november ved Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab. Jelling, foredrag (Steen Wulff Andersen) 15. november, arrangeret af Flintøksen, Vejle. Jelling og Jellingprojektet en midtvejsstatus (Anne Pedersen), Seneste udgravningsresultater fra Jelling (Mads Dengsø Jessen & Charlotta Lindblom), og Var Hedeby dansk ? Møntfundenes tale (Jens Chr. Moesgaard), indlæg 17. november på Kulturhistorisk orienteringsmøde Fuglsø 2010 arrrangeret af ODM. Boringer i Jellinghøjene, foredrag (Henrik Breuning-Madsen) den 22. november arrangeret af Dansk Blindesamfunds Østsjællandskreds i Roskilde. Jellingudgravningerne Arkæologien og samtiden, foredrag (Mads Dengsø Jessen) den 1. december, Folkeuniversitet i Ålborg. Boringer i Jellinghøjene, foredrag (Henrik Breuning-Madsen) den 8. december på Geologisk Museum, København. 15

16 Publikationer 2010 Steen W. Andersen, Mads Kähler Holst & Henrik Breuning-Madsen, Nyt fra Jelling. Skalk 2010: Leif Baun, Kongens gård i Jelling. Lokal Historie fra Sydøstjylland Henrik Breuning-Madsen, Mads Kähler Holst og Peter Steen Henriksen, Brønden på toppen af Nordhøjen i Jelling. Nationalmuseets Arbejdsmark Jens Chr. Moesgaard, Opsigtsvækkende fund af korsmønter. Er hypotesen om Tyskervældet i Hedeby forkert?. NNUM 2010 nr Anne Pedersen, Jelling und das Jellingprojekt Neues Licht auf ein tausendjähriges Monument. Archäologie in Deutschland 2010/ Anne Pedersen, Gorm den Gamle og Jelling Jellingbægeret. J. Laursen & L. Jørgensen (eds.), Dronning Margrethe og arkæologien. København Anne Pedersen & Susanne Trudsø, Runesten som reklamesøjler, gaver og dokumentation. Lokal Historie fra Sydøstjylland Planer for foråret 2011 Jellingprojektet planlægger i 2011 at rette fokus mod det centrale område inden for palisadeanlægget. Udgravningerne forventes indledt i marts i området umiddelbart nord for kirkegården med henblik på dels at eftersøge stenspor og undergravede sten, dels at indmåle udgravningsfelter fra 1964/65. Derefter vil portområdet og det vestligste af de tre Trelleborghuse mod nord blive afdækket og undersøgt i detaljer, og et enkelt område inden for palisadeanlæggets nordvestlige hjørne vil blive åbnet for at afklare, om der her skulle være bygninger svarende til Trelleborghusene i palisadeanlæggets nordøstlige kvadrant. Som led i overdækningen af de to runesten skal der foretages arkæologiske forundersøgelser omkring stenene. Resultaterne vil sammen med dokumentationen fra Ejnar Dyggves undersøgelser i 1940 erne og Knud J. Kroghs undersøgelser i 1980 erne blive integreret i projektets GIS, så alle udgravninger samles under et. Boringerne i de to Jellinghøje i 2009 og i Mangehøjene 2010 vil blive suppleret med enkelte nye boringer og jordbundsundersøgelser i området nord for monumentkomplekset. Igangsatte delprojekter, herunder stednavneanalyserne og kortlægningen af den regionale bebyggelse fortsættes. En beskrivelse af den grundlæggende geologi i området vil blive udarbejdet ved GEUS, Københavns Universitet, og yderligere delprojekter om hhv. de kongelige runesten og forholdet mellem hedensk kult og kristen kirke iværksættes ved årsskiftet 2010/11. Projekternes resultater vil som i 2009 og 2010 blive præsenteret på Jellingprojektets hjemmeside. Internt i projektet planlægges bl.a. et seminar om monumenternes historie og reception i moderne tid samt yderligere arbejdsseminarer som optakt til publiceringen af udgravningerne og de enkelte projektresultater. 16

17 Deltagere i Jellingprojektet Seniorforsker Anne Pedersen, Nationalmuseet (projektleder) Lektor Mads Kähler Holst, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Projektforsker Mads Dengsø Jessen, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Cand.mag. Peter Jensen, Arkæologisk IT, Aarhus Universitet Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum Museumsinspektør Folmer Christiansen, Vejle Museum Museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejle Museum Museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Vejle Museum Adjunkt Rikke Steenholt Olesen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet Projektforsker Lisbeth Christensen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet Prof. Henrik Breuning-Madsen, Inst. for Geografi og Geologi, Københavns Universitet Prof. Stig Schack Petersen, GEUS Cand.agro. Peter Steen Henriksen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Seniorforsker Charlie Christensen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Museumsinspektør Peter Pentz, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet Museumsinspektør Lisbeth M. Imer, Danmarks Middelalder & Renæssance, Nationalmuseet Bygningsredaktør Thomas Bertelsen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet Konservator Peder Bøllingtoft, Kunstakademiets Konservatorskole, København Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 2009) Museumsinspektør Jens Chr. Moesgaard, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet Videnskabelig medarbejder Gitte Tarnow Ingvardsen, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet Forskningsassistent Josefine Franck Bican, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 2009) Ph.d. Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet (særudstilling 2011) Undervisnings- og udviklingsansvarlig Marlene Kramm, Nationalmuseet Webmedarbejder Ida N. Gustav, Nationalmuseet Fotograf Roberto Fortuna, Nationalmuseet Videnskabelig medarbejder Sofie Drotner, Nationalmuseet Lektor Jens Vellev, Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet Redaktør Chr. Adamsen, Skalk Dendrokronolog Kjeld Christensen, Århus Lektor Almut Schülke, Oslo Universitet Ph.d. stipendiat Kasper H. Andersen, Aarhus Universitet Liv Stidsing Reher-Langberg (student på NØ-kvadranten 2010) Peter Moe Astrup (student på NØ-kvadranten 2010) Casper Skaaning Andersen (student på NØ-kvadranten 2010) Disa Lundsgård Simonsen (student på palisadegravningerne 2010) 17

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2012 Indledning I efteråret 2012 er der fulgt op på de initiativer, der blev sat i værk i årets første halvdel.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Bilag 1 Præsentation af databasen

Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Peder Dam () Afd. for Historie, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet Baggrund og formål DigDag-projektet (www.digdag.dk) Gentagne forespørgsler fra

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret Byer i Vandbalance FIF-møde den 13. juni 2012 Byer i Vandbalance 10.00-10.30 10.30-10.40 10.40-11.00 11.00-11.10 11.10-11.25 11.10-11.30 11.30-11.44 11.45-12.00 12.00-12.40 12.40-12.50 12.50-14.10 14.10-14.20

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 1. Den europæiske sammenhæng 2. Begyndende rigsdannelse 3. De første byer 4. Den vældige ekspansion 5. Den gamle tro og den nye Europa ca. 800

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

VejleMuseernes. Årsberetning 2014

VejleMuseernes. Årsberetning 2014 VejleMuseernes Årsberetning 2014 1 Kære læser I Kulturmuseets gæstebog skrev Mikael for nylig: Vi har lært en masse nye ting, mens vi havde det sjovt!, og det er lige præcis dét, der er kernen i VejleMuseernes

Læs mere

Bebyggelsesarkæologisk tænketank

Bebyggelsesarkæologisk tænketank Bebyggelsesarkæologisk tænketank Hvordan bryder vi dogmerne? 1) Velkomst og introduktion til dagens tema (10 min) 2) Korte oplæg (20 min) 3) Oplæg Anna Beck: Fænomenologiske metoder Josefine Franck Bican:

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Program efterår 2015 Tværpilen Vestegnens amatørarkæologiske forening

Program efterår 2015 Tværpilen Vestegnens amatørarkæologiske forening M KE NS FO RENING V E ST E G NE A AT Ø RARKÆOLO GI S Program efterår 2015 Tværpilen Vestegnens amatørarkæologiske forening Indhold Medlemmernes mail og telefon......... 2 Nyt fra Tværpilen................

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet

FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet AR TI KE L M Ma ÅN rts ED 20 EN 15 S FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør Det er først, når arkæologerne

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning)

Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning) Projektbeskrivelse Projektnavn: Vejledning til geologisk modelopstilling. Projektperiode: 01.04.2007 31.12.2007 Projektejer + institutions ejer: Projektleder: Richard Thomsen, Afd. for Grundvandskortlægning

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Storvildt i dansk natur?

Storvildt i dansk natur? Storvildt i dansk natur? Om samspillet mellem store planteædere og vegetationen i nordvesteuropæisk natur. Konference om den nordvesteuropæiske naturs indhold og udseende under indflydelse af store planteædere

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere