JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2010"

Transkript

1 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2010

2 Indledning Første halvår af 2010 betød et afgørende gennembrud i undersøgelsen af Jellings store palisadekompleks. Palisadens konstruktion og forløb blev undersøgt ved udgravninger på fire punkter langs palisadelinien ved Gorms Torv, Smededammen, Thyrasvej og Markedspladsen mens spor af nye bygninger tæt knyttet til palisadeanlægget blev afdækket inden for den nordøstlige kvadrant. Resultaterne betød, at det var muligt at formulere en ny model for udbygningen af monumentkomplekset og ændringerne i dets karakter og betydning i anden halvdel af 900-årene. Udgravningerne fortsatte henover sommeren og efteråret, hvor de sidste dele af nordøst-kvadranten blev undersøgt. Der dukkede ikke flere spor op af bygninger fra vikingetiden, men til gengæld nye detaljer om de bygninger af Trelleborgtype, der lå langs med palisaden, detaljer, som underbygger dateringen og ligheden med ringborgenes bygninger. Sideløbende med de arkæologiske udgravninger er der udført boringer i Mangehøjene mod nord med henblik på at dokumentere højenes opbygning og bevaringstilstand samt skaffe prøvemateriale til en større kortlægning af jordbundsforholdene og landskabet i monumentområdets umiddelbare omgivelser. Uden for Jelling er der gennemført analyser af stednavnestoffet og en registrering af de arkæologiske levn fra yngre jernalder og vikingetid i de tre udvalgte kommuner, Vejle, Fredericia og Hedensted. Lokaliteter og fund er nu registreret elektronisk i projektets GIS som udgangspunkt for en beskrivelse af monumentkompleksets regionale miljø. Det fysiske landskab omkring Jelling har sit eget særpræg, bl.a. betinget af de markante tunneldale, og for også at få dette perspektiv med følges de kulturgeografiske projekter op med en kortlægning og beskrivelse af områdets geologiske struktur i foråret Jellingprojektets hjemmeside er i efteråret fortsat blevet udbygget med nye resultater og ny viden om Jelling, og lokalt blev der i november samlet op på årets resultater ved et særdeles velbesøgt offentligt arrangement på Kongernes Jelling. Formidlingsindsatsen i øvrigt har især ligget på forberedelsen af den internationale vikingeudstilling i 2013 (København, London, Berlin) og på de indledende forberedelser til en mindre særudstilling i Jelling i 2011 i anledning af 150-året for Frederik VII s udgravning af de to Jellinghøje i Flere artikler er udkommet i årets løb, og projektdeltagerne har afholdt en hel række foredrag om resultaterne af de enkelte delprojekter og undersøgelser, en indsats, der forventes at blive mindst lige så omfattende i det kommende år. Data og dokumentation Digitaliseringen af de eksisterende data fra ældre udgravninger i Jelling og den nærmeste omegn er fortsat ind i efteråret og nærmer sig en foreløbig afslutning. Der er dermed skabt en særdeles vigtig ressource ikke blot for projektet, men også for fremtidens forskning og formidling, idet den samlede datamængde fremover lettere vil kunne gøres tilgængelig. Under årets feltarbejde er al dokumentation ligeledes registreret i projektets GIS. Dette har betydet en ændret arbejdsgang, idet registreringen i langt højere grad end normalt har hvilet på direkte indmåling med GPS frem for tegning i felten. Med henblik på den efterfølgende optegning af flader og fænomener er indmålingerne suppleret med digitale fotos med og uden opstregning af de identificerede fyldskifter. Dette har givet en effektiv 2

3 bearbejdning af dokumentationen, men har også nogle formidlingsmæssige fordele, idet systemet bl.a. understøtter muligheden for 3D-gengivelse af palisadeanlæg og bygninger. Samtidig er det muligt at levere data til senere udvikling af animationer og visualiseringer bl.a. til brug for den kommende vikingeudstilling. Dokumentation af et udsnit af palisadeforløbet ved Gorms Torv II: foto uden opstregning af fyldskifter, foto med opstregning og plantegning. Grafik Peter Jensen. I løbet af efteråret er der desuden sikret et overblik over en anden type dokumentation fra Jelling, nemlig analyserapporter fra undersøgelsen af genstandsfund fra højene og fra kirken. Rapporterne er digitaliserede, hvilket fremover vil lette adgangen til grunddata fra de mange forskelligartede tekniske og naturvidenskabelige analyser. Resultaterne af analyserne er i mange tilfælde publiceret, bl.a. i bogen Hedensk og Kristent. Fundene fra den kongelige gravhøj i Jelling (København 2007) af Knud J. Krogh og Bodil Leth-Larsen, men nogle af dem, bl.a. analyser af det lille sølvbæger fra Nordhøjen, vil nu også blive præsenteret på Jellingprojektets hjemmeside. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser Palisadeanlæggets NØ-kvadrant Udgravningerne i Jelling blev genoptaget efter sommerferien og fortsatte efter en pause i september/oktober frem til november for at afslutte NØ-kvadranten. De sidste baner, hvor jorden fra sommerens udgravninger havde ligget, blev dækket af, og der er nu undersøgt omkring m 2 i alt. Trods dets omfang svarer arealet kun til lidt over en tiendedel af det samlede areal på omkring 12,5 ha inden for palisaden. Efterårets udgravning var bl.a. rettet mod området umiddelbart inden for palisadens østlige linie ud fra en forventning om, at der her muligvis kunne lokaliseres en bygning svarende til den, der lå længere mod syd. Det måtte dog konstateres, at der ikke var spor af en sådan bygning. Til gengæld blev der iagttaget endnu et vindfang på den sydlige bygning på den langside, der vender ud mod palisaden. Undersøgelse af området nord for den østligste af de to bygninger ved den nordlige palisadelinie afslørende et tilsvarende, omend dårligere bevaret vindfang. Med disse nye vindfang, der ligger diagonalt overfor vindfangene på bygningernes modsatte langside ind mod palisadeområdet, er ligheden med husene på ringborgene, især Fyrkat endnu tydeligere. Den væsentligste forskel er, at bygningerne i Jelling er delt i fjerdedele, mens husene på borgene bygger på en opdeling i femtedele. Gavlrummene udgør således hver en femtedel og hovedrummet tre femtedele. I Jelling er fordelingen en fjerdedel til hvert gavlrum og to fjerdedele til hovedrummet. Hertil skal så føjes et anneks ved den ene gavl, et træk, som foreløbig er unikt. Gavlannekset på de to nordligste Trelleborghuse vender hhv. øst og vest, og det er endnu uklart, om den vestligste bygning havde vindfang. Bortset fra disse små afvigelser, er de tre huse dog identiske i deres grundstruktur. 3

4 Vindfanget ved den østlige langvæg på det sydligste Trelleborghus afdækket i oktober. Foto Mads Dengsø Jessen. Det nordre vindfang på hus 2 N på Fyrkat. Foto Olaf Olsen

5 Den markante overensstemmelse i målene på bygningskernen og på tilbygningerne viser, at alle tre er lagt ud efter en nøje fastlagt fælles skabelon. Den stramme planlægning kommer ligeledes til udtryk i deres placering inden for palisaden, idet afstanden mellem yderste langvæg og palisade udgør en halv bygningslængde. Den fjerde og sidste bygning af vikingetidstype, der lå tæt op ad palisaden, er noget mindre end Trelleborghusene og har formentlig haft en anden funktion. Ud over bygningerne blev det hidtil længste samlede stykke af palisaden frilagt mod øst, og ganske som for bygningerne understreger det lange rette forløb anlæggets præcise layout. Længderne på de fire sider varierer højst en meter eller to fra en standard på 360 m. Mod forventning var der ingen spor af åbninger eller porte i det 160 m lange østforløb. Har der været en port, må denne have ligget længere mod syd, måske i nærheden af Thyrasvej, et ældre vejforløb, der løber omtrent øst-vest, parallelt med det nuværende hovedstrøg i Jelling. Palisadeanlægget har sandsynligvis haft flere indgange andet er vanskeligt at forestille sig men indtil videre er der kun identificeret den ene port, der blev registreret ved udgravningen af den nordlige palisadelinie i Heller ikke det godt 30 m lange forløb på Gorms Torv viste spor af åbninger. Et af de få fund fra NØ-kvadranten, en bronzealderurne fra østenden af et af Trelleborghusene taget op i præparat i sommer, er nu endeligt udgravet. Foto Charlotta Lindblom. Sensommeren og efterårets arkæologiske indsats i øvrigt har primært bestået i at undersøge enkeltanlæg og ikke mindst hullerne efter de stolper, bygningerne var opført af, 5

6 og dernæst at udtage jordprøver. Som hidtil er der stort set ingen genstandsfund, og viden om bygninger og anlægs funktion må derfor udledes af de naturvidenskabelige analyser. Jordprøverne er indleveret til videre laboratorieundersøgelse, hvor det bevarede organiske materiale vil blive sorteret fra og undersøgt nærmere. Eventuelle planterester og korn vil kunne bidrage med oplysninger om vikingetidens flora i Jelling, og der vil forudsat der er tilstrækkeligt materiale blive udført C 14 -dateringer af prøverne. To af de i dag kun tre bevarede Mangehøje på markerne nord for Jellingkomplekset. Foto Charlotta Lindblom. Jordbundsundersøgelser nord for palisadeanlægget I forlængelse af boringerne i Nord- og Sydhøjen i blev der i 2010 udført nye boringer og jordbundsundersøgelser i Jelling i et samarbejde mellem Inst. for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet, Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet og Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet. Feltarbejdet blev indledt i marts med indsamling af jordbundsprøver omkring Jellinghøjene med henblik på at kortlægge og klassificere jorderne og derved muligvis afklare, hvorfra tørvene i højfylden blev hentet. Analyserne er gennemgået i en bacheloropgave afleveret ved Inst. for Geografi og Geologi og vil indgå i 1 For resultaterne se Henrik Breuning-Madsen, Mads Kähler Holst og Peter Steen Henriksen, Brønden på toppen af Nordhøjen i Jelling. Nationalmuseets Arbejdsmark

7 den endelige publikation af jordbundsundersøgelserne i Jelling. De foreløbige resultater viser, at jorderne syd for højene generelt er mere sandede end højfylden, mens jorderne umiddelbart mod nord svarer nøje til prøverne fra højene. Jordklassificeringen af de 16 analyserede prøver afviger dog noget fra de eksisterende basiskort for Jellingområdet. Antallet af prøver er derfor ikke tilstrækkeligt til endeligt at afgøre højtørvenes oprindelse. I august blev der foretaget i alt ni boringer i de tre tilbageværende, fredede Mangehøje nord for monumentkomplekset. Formålet med boringerne var at afklare, om disse høje er opført af samme materiale som Nord- og Sydhøjen, og samtidig indsamle prøver af tørv og undergrund til datering. Undersøgelsen ville desuden kunne give et indblik i højenes bevaringstilstand og belyse eventuelle ændringer i jordbunden fra bronzealderen til vikingetiden. Boringerne blev udført med samme type bor som ved Nord- og Sydhøjen (et hånddrevet kammerbor, 7 cm i diameter), og prøverne blev beskrevet efter samme jordbeskrivelsessystem. Mangehøjene er mere stenede end Jellinghøjene, men godt halvdelen af boringerne nåede trods de mange sten ned til undergrund. Højene viste sig at være gennemgravede af ræve og grævlinge og dertil veldrænede med det resultat, at der ikke var velbevarede planterester i prøverne. Egentlige tørvestrukturer kunne heller ikke iagttages. En enkelt prøve fra undergrunden i den vestligste af Mangehøjene er sammen med tilsvarende prøver fra Nordhøjen og en bronzealderhøj (Skelhøj) indleveret til C 14 -analyse på Aarhus Universitet. Resultatet af dateringerne sammenholdt med beskrivelsen af boreprøverne forventes at kunne belyse, om Nordhøjen i sin helhed er fra vikingetiden eller som formodet efter udgravningerne i 1942 er opført over en kerne fra bronzealderen. I forbindelse med boringerne blev yderligere et delprojekt indledt i efteråret. Hensigten er at undersøge de jordbundskemiske og -fysiske forhold i vikingetiden i relation til moderne landbrugs- og skovjorder og dermed beskrive ændringerne op til i dag under skov og ved moderne landbrug. Projektet udføres som et masterprojekt ved Inst. for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet. Jordbundsprofiler konstrueret på grundlag af boringerne i Jellinghøjene i 2009 vil blive suppleret med en profil og jordprøver fra et område af Refstrup Skov ved Gadbjerg (undersøgt i august), en profil og jordprøver fra marken mellem Mangehøjene og Nordhøjen (undersøgt i september) og to boringer fra Sydhøjen tæt ved højfoden (oktober). Revision af de dendrokronologiske dateringer Et andet delprojekt iværksat i efteråret sigter mod afslutning og revision af undersøgelsen af træmaterialet fra Jellinghøjene. Dateringen af monumenterne, ikke mindst Nordhøjen, har spillet en central rolle for forståelsen af Jellingkompleksets etablering og udvikling. De første dendrokronologiske dateringer blev foretaget for godt 35 år siden, og der er i den mellemliggende periode sket en stærk udvikling af metodens praksis og metodik. Hensigten med projektet er derfor at foretage en gennemgang af materialet som helhed med anvendelse af den samme procedure for alle prøver og ved brug af de i dag gængse analyse-programmer. Dette vil formentlig kunne bekræfte og styrke de foreliggende dateringer. Samtidig forventes undersøgelsen at kunne underbygge den hidtidige datering af gravkammeret i Nordhøjen og forhåbentlig give en mere præcis datering af afslutningen på opførelsen af Sydhøjen. 7

8 Det kultur- og naturhistoriske landskab Stednavne omkring Jelling To delprojekter ved Afd. for Navneforskning, Københavns Universitet tager udgangspunkt i stednavnestoffet. Det ene vægter de navne, der kan bidrage til at tegne et billede af den regionale bebyggelse omkring Jelling i vikingetiden og den ældre middelalder. Fra Danmarks Stednavne er der trukket omkring 400 kendte/eksisterende navne ud, som er belagt i perioden indtil ca. 1550, men da marknavnestoffet kan indeholde spor af flere, er Nørvang og Tørrild herreder (projektets kerneområde) gennemsøgt for bl.a. Gammeltoft og torp-navne, der kan være tegn på forsvundne bebyggelser. Omkring 80 navne vil blive analyseret nærmere og kortlagt. I analysen indgår bebyggelsesnavne med daterende efterled, herunder ældre navnetyper med endelserne -inge, -um og -hem (jernalder), lidt yngre typer med endelserne -sted og -lev (jernalder og vikingetid) samt navne på -by (vikingetid og middelalder). Desuden vil en gruppe stednavne med efterleddet -with med oprindelig betydning skov blive inddraget, samt den største gruppe, -torp navnene. Museumsinspektør Charlotta Lindblom (Vejle Museum), lektor Almut Schülke (Oslo Universitet), adjunkt Rikke Steenholt Olesen og projektforsker Lisbeth Christensen (Københavns Universitet) på besigtigelse i oktober 2010 ved Skærmklint knap 3 km vest for Jelling. På marken er der fundet genstande fra omkring år Foto Anne Pedersen. 8

9 Data fra projektet vil, efterhånden som analyser og tolkning skrider frem, blive integreret i Jellingprojektets GIS sammen med resultaterne af den anden stednavneundersøgelse. Inden for udvalgte områder lægges der her primært vægt på navnestof, der kan knyttes til kommunikation og samfærdsel samt religion, forsvar og retsudøvelse, træk, der knytter sig til forståelsen af Jellingkomplekset og dets forhold til omverdenen. De primære kilder hertil er udskrifter af Markbogen fra 1683 samt matrikel- og udskiftningskort fra årene omkring Supplerende oplysninger vil blive eftersøgt i bl.a. udskrifter af herreds- og tingbøger, taxationsforretninger og nyere kortmateriale. Ødsted Kirke. Tårnet er en sengotisk tilbygning; et ældre våbenhus blev i første halvdel af 1800-årene afløst af det nuværende. Foto Anne Pedersen. Bebyggelsen omkring Jelling I Jellingprojektets analyse af monumentkompleksets lokale og regionale miljø indgår en kortlægning af fortidsminder i Vejle, Fredericia og Hedensted kommuner samt enkelte sogne i den sydligste del af Horsens Kommune. De ydre kronologiske rammer for projektet er defineret som yngre germansk jernalder og tidlig middelalder. Hovedvægten ligger dog på vikingetiden. Det indsamlede materiale vil blive fremlagt i katalogform suppleret med kortmateriale over alle lokaliteter. Til registreringen er der i 2010 udarbejdet en database, hvori data om de enkelte lokaliteter og deres geografiske beliggenhed bliver registreret. 9

10 Den empiriske del af analysen er ved at være afsluttet, og der er med udgangen af 2010 registreret i alt 153 lokaliteter, hvoraf 64 ligger i kerneområdet omkring Jelling. De udvalgte lokaliteter omfatter bopladser, kulturlag, løsfund, grave/gravpladser, runesten, skibssætninger, vadesteder, broer, veje, kirketomter, bådhuse og vrag. Blandt fundene fra Jellings omegn er f.eks. en enkelt kvindegrav fra første halvdel af 800-årene, der lå umiddelbart nordvest for Ødsted Kirke, godt 10 km syd for Jelling. Det er endnu uvist, om der findes flere grave i området. Resultaterne af stednavneanalyserne og kortlægningen af den ældre og samtidige bebyggelse vil blive kombineret med undersøgelser af bl.a. runesten og vidnesbyrd om ødekirker i området med henblik på at nå frem til et mangefacetteret billede af det lokale og regionale landskab, Jellingkomplekset var en del af. Status for de enkelte projekter blev sammenfattet på et arbejdsseminar i Jelling den 11. oktober, der sluttede af med en besigtigelse af nogle af de væsentligste lokaliteter i området: Skærmklint og Trollerup vest for Jelling; Bredstenlund, Ravning og Ødsted syd for Jelling, og Erritsø ved kysten ud mod Lillebælt. De østjyske frådstenskirker Ødsted Kirkes kor og skib er som koret og skibet i Jelling Kirke opført af frådsten. Denne porøse stenart findes en del steder i Østjylland, bl.a. i Jelling Skov, og Vejleegnen er rig på frådstenskirker. Dette østjyske frådstensbyggeri er emnet for et nyt delprojekt påbegyndt i efteråret Den romanske stenkirke i Jelling har ikke tidligere været sammenlignet med det omfattende regionale frådstensbyggeri, og målet med projektet er via en nyundersøgelse af Jelling Kirke (bygningsredaktør Thomas Bertelsen, Danmarks Kirker) at bidrage med et nyt og nuanceret syn på netop denne bygnings forbindelse til de øvrige kristne monumenter i Jelling og samtidig give et nøjere kendskab til Østjyllands andre romanske frådstenskirker. Dendrokronologiske dateringer forventes yderligere at kunne præcisere, hvornår frådstenskirkebyggeriet satte ind i landsdelen. Frådsten har en særlig tilknytning til den tidligste stenarkitektur i Danmark, men materialet var endnu i brug efter 1200, og frådstensbygningerne er derfor ikke nødvendigvis alle lige gamle. Anden del af dette projekt (konservator Peder Bøllingtoft, Kunstakademiets Konservatorskole) vil først og fremmest sætte fokus på de romanske kalkmalerier i Jelling, Tamdrup og Ørridslev Kirke med en udløber til apsismalerierne i Vrigsted Kirke. Målet er opnå større viden om de metoder og materialer, der knytter sig til frembringelsen af kalkmalerierne i disse kirker for derved at understøtte den indbyrdes sammenhæng. Overensstemmelsen mellem f.eks. målene og udformningen af hovedet på Johannes Døberen i Jelling (kalke udført af J. Magnus Petersen i 1874) og en mand i en korsfæstelsesscene i Tamdrup tyder således på, at der eksisterede en klar ikonografisk og metrologisk sammenhæng mellem kalkmalerierne. Projektet vil samtidig undersøge den dateringsmæssige sammenhæng mellem kalkmalerier og kirkebygning. Jelling Norden Europa Delprojektet om de såkaldte korsmønter, der er tilskrevet Harald Blåtand, nærmer sig nu sin afslutning. De nye mønter fra Hedeby nævnt i forrige halvårsrapport er indarbejdet i manuskriptet, og en første artikel om fundene, udarbejdet af museumsinspektør Jens 10

11 Christian Moesgaard sammen med Volker Hilberg fra Landesmuseum, Schloss Gottorf, er udkommet i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 4, I samme nummer er en artikel om mønternes ikonografi af ph.d. Lise G. Bertelsen. En variant af korsmotivet, som blev brugt i den midterste fase af udmøntningen, tolkes som en gengivelse af Kristi korsfæstelse på højen Golgata. Nye mønter af korstype dukker fortsat op, senest ved en stor udgravning på Bispetorv i Århus, hvorfra der nu er hele tre eksemplarer. Den første mønt dukkede op i maj Den lå i opfyldslagene i et brændt grubehus og blev kun fundet, fordi al fyldjorden fra grubehuset blev vandsoldet. Mønten vakte som den første vikingemønt fra udgravningen stor begejstring, men straks efter nytår kunne Moesgård Museum berette om yderligere to mønter af korstype, den ene fundet i selve brandlaget i det nedbrændte grubehus, den anden i et kulturlag uden for grubehuset. Et projekt under Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener ser på Harald Blåtands Danmark under en anden synsvinkel. Målet er at undersøge arkæologiske vidnesbyrd om forbindelser på tvær af Skagerrak og Kattegat i vikingetiden og forudsætningerne herfor. Samtidens skriftlige kilder de Frankiske Rigsannaler fra begyndelsen af 800-årene, handelsmanden Ottars rejseberetning fra omkring 890, de 11

12 nordiske runesten, skjaldekvadene og senere tiders historiske krøniker tegner et broget billede af tætte familiebånd, politiske alliancer og en mere eller mindre stabil magtbalance mellem Danmark, Viken i Sydøstnorge og den vestsvenske kystregion. Kilderne giver først og fremmest et indtryk af de overordnede politiske forhold og de samfundsgrupper, der var involveret i håndhævelsen af magthavernes autoritet. De beretter ikke om, hvordan elitens alliancer og netværk blev vedligeholdt og synliggjort i hverdagen. Heller ikke om og i givet fald hvordan lokalsamfundene blev berørt. Her kan arkæologien supplere de skriftlige kilders udsagn på flere niveauer. Udgangspunktet for projektet er den materielle kultur set både som et konkret vidnesbyrd om udveksling inden for områdets netværk og som et betydningsbærende element, der kunne udnyttes aktivt i et individs, en gruppes eller et samfunds forsøg på at gøre sine interesser gældende. Som optakt til projektet er der etableret et samarbejde med Oslo Universitet med henblik på at få beskrevet kommunikationslandskabet i Viken og få kortlagt nogle af de fundgrupper, der kan være med til at belyse f.eks. kontrolfunktioner i området. En lignende undersøgelse er planlagt for Vestsverige i samarbejde med Riksantikvarämbetet UV Väst. Det er desuden tanken at udbygge projektet med et tværfagligt seminar med henblik på at samle og diskutere de mange forskelligartede materialegrupper ud fra et helhedsperspektiv med Skagerrak og Kattegat som omdrejningspunkt. Dette vil kunne bygge videre på resultater fra symposier arrangeret af hhv. Gilleleje Museum (2006) og Riksantikvarämbetet UV Väst (2004) under temaet Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat. Formidlingsmæssige initiativer Efter successen med et offentligt arrangement for Jellings borgere i 2009 blev der afholdt et nyt informationsmøde i Jelling den 16. november, hvor arkæologerne Steen Wulff Andersen, Mads Dengsø Jessen og Mads Kähler Holst berettede om jagten på palisaden og de nye bygningsspor. Fremmødet var overvældende; i alt 150 personer fra Jelling og omegn deltog i arrangementet. Spørgelysten var stor, og præsentationen af årets resultater førte til megen diskussion, ikke mindst om Jellingmonumenternes udvikling og funktion i lyset af den nye viden fra udgravningerne. Fotoudstillingen Den forsvundne by, udarbejdet af journalist Leif Baun, blev efter nogle måneder taget ned på Kongernes Jelling og sendt på vandring til de lokale biblioteker. I oktober fik interesserede en chance for at se den på Vejle Bibliotek. Forberedelserne til en særudstilling i Jelling blev indledt i efteråret. I 2011 er det 150 år siden Kong Frederik VII den 1. juli 1861 indledte en storstilet undersøgelse af Sydhøjen, den såkaldte Kong Gorms høj, i Jelling. Målet var at nå ind til et gravkammer på niveau med det, der i 1820/21 var fundet i Dronning Thyras høj nord for kirken. Det daglige ansvar for undersøgelserne hvilede på professor Jens Jacob Asmussen Worsaae, Vor Inspekteur over de antiqvariske Mindesmærker, der få år senere skulle følge Christian Jürgensen Thomsen på posten som direktør for Oldnordisk Museum i København. Den planlagte udstilling tager udgangspunkt i de to nøglepersoner, Frederik VII og Worsaae, amatørarkæologen og den professionelle inspektør. De havde begge en mangeårig interesse for arkæologien, der i udstillingen vil blive illustreret ved fund fra deres egne 12

13 samlinger eller ved genstande fundet af dem personligt. Vægten vil især ligge på fund fra Jelling og omegn. Jagten på Kong Gorm. Tegning udført af J. Kornerup i Nationalmuseet. Tegneren og arkæologen Jakob Kornerup deltog ved udgravningerne i 1861, og ved siden af sine officielle opgaver udførte han på anmodning fra Worsaae en serie tegninger, der sammen med Worsaaes breve til hustruen giver et indtryk af stemningen og forventningerne til udgravningen. Kornerups tegninger vil som bearbejdet grafik udgøre den billedmæssige ramme for udstillingen. Tegningerne suppleres af citater bl.a. fra Worsaaes breve til hustruen Jacobine i København. Brevene giver et levende og detaljeret indtryk af skuffelser og overraskelser under forløbet. Et sæt af Kornerups tegninger fra 1861 opbevares på Nationalmuseet. To er i dag udstillet på Kongernes Jelling. Som supplement til særudstillingen vil hele sættet ledsaget af forklaringer til motiverne blive tilgængelig på Jellingprojektets hjemmeside. Lektor Jens Vellev, Aarhus Universitet planlægger i samarbejde med Jellingprojektet en samlet publicering af de forskellige versioner af Kornerups tegninger og Worsaaes originale breve som personlige kommentarer til udgravningerne i Heri indgår til dels ikke tidligere publiceret kildemateriale, idet udgivelsen af Worsaaes breve fra 1930 erne har vist sig ikke at være fuldt dækkende. Også andet materiale fra undersøgelserne vil blive inddraget. Bogen tænkes udgivet i samme format som Et archæologisk Vikingetog. J.J.A. Worsaaes rejse til England, Skotland og Irland af Jørgen Jensen. Udgivelse er planlagt til den 6. oktober (Frederik VIIs fødselsdag). Jellingprojektet blev i 2010 kontaktet af produktionsselskabet Fiddler s Green, der planlagde en serie udsendelser inspireret af det engelske BBC s Time Team koncept. Jelling blev valgt ud som tema for en teaser og som pilotafsnit. Optagelser på stedet blev 13

14 gennemført i oktober, og hele projektoplægget med titlen Et hul i tiden kunne afleveres til DR i slutningen af året. DR er allerede engageret i to andre produktioner med arkæologisk/ historisk vinkel.og har derfor ikke mulighed for at gå ind i projektet. Planerne er dog ikke opgivet, og andre TV-kanaler vil blive kontaktet. Eksperterne diskuterer. De første optagelser i oktober til en appetitvækker for en arkæologisk TV-serie, Et hul i tiden. Foto Anne Pedersen. Offentlige arrangementer efteråret 2010 Omvisning i Jelling for studerende fra Harvard Universitet 4. juli (Mads Kähler Holst). Offentligt arrangement på Kongernes Jelling den 16. november (foredrag om årets udgravninger v/mads Dengsø Jessen, Steen Wulff Andersen og Mads Kähler Holst). 14

15 Foredrag Jelling. New excavations and new insights into the structure of a Viking-Age, royal domain, foredrag (Mads Dengsø Jessen) ved konferencen New Directions in Medieval Scandinavian Studies 27 th 28 th March 2010, Fordham University, New York. Jelling new developments, new interpretations, foredrag (Anne Pedersen) ved European Association of Archaeologists Annual Meeting 1 st 5 th September 2010, Haag. Jellingudgravningen og den tidlige kristendom, foredrag (Mads Dengsø Jessen) den 3. september, arrangeret af Tværpilen, Taastrup Medborgerhus. Gorm og Thyra, foredrag (Steen Wulff Andersen) den 20. september på Kongernes Jelling, arrangeret af Y s Men s Club Vejle. Jelling Dynastic Appearances in a Time of Change, foredrag (Anne Pedersen & Mads Kähler Holst) ved Das 61. Sachsensymposion September 2010, Haderslev. Harald konge bød gøre - om runerne i Jelling og andre steder, foredrag (Lisbeth M. Imer) den 23. september, arrangeret af Vejleegnens Museer og Kongernes Jelling i samarbejde med Folkeuniversitet i Vejle. New Light on Royal Jelling, foredrag (Anne Pedersen) den 4. november på Interdisciplinary Ph.D. course in Viking studies, Aarhus Universitet. Graven i offentligheden: politisk brug, nationalikoner og kulturhistorisk værdi, foredrag (Anne Pedersen) 5. november på Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Harald Blåtands Kongsgård? Nyt om palisadeanlægget i Jelling (Anne Pedersen) og Brønden på Thyras høj hvordan dannedes den, og hvordan var landskabet omkring Jelling i vikingetid (prof. Henrik Breuning-Madsen), foredrag den 9. november ved Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab. Jelling, foredrag (Steen Wulff Andersen) 15. november, arrangeret af Flintøksen, Vejle. Jelling og Jellingprojektet en midtvejsstatus (Anne Pedersen), Seneste udgravningsresultater fra Jelling (Mads Dengsø Jessen & Charlotta Lindblom), og Var Hedeby dansk ? Møntfundenes tale (Jens Chr. Moesgaard), indlæg 17. november på Kulturhistorisk orienteringsmøde Fuglsø 2010 arrrangeret af ODM. Boringer i Jellinghøjene, foredrag (Henrik Breuning-Madsen) den 22. november arrangeret af Dansk Blindesamfunds Østsjællandskreds i Roskilde. Jellingudgravningerne Arkæologien og samtiden, foredrag (Mads Dengsø Jessen) den 1. december, Folkeuniversitet i Ålborg. Boringer i Jellinghøjene, foredrag (Henrik Breuning-Madsen) den 8. december på Geologisk Museum, København. 15

16 Publikationer 2010 Steen W. Andersen, Mads Kähler Holst & Henrik Breuning-Madsen, Nyt fra Jelling. Skalk 2010: Leif Baun, Kongens gård i Jelling. Lokal Historie fra Sydøstjylland Henrik Breuning-Madsen, Mads Kähler Holst og Peter Steen Henriksen, Brønden på toppen af Nordhøjen i Jelling. Nationalmuseets Arbejdsmark Jens Chr. Moesgaard, Opsigtsvækkende fund af korsmønter. Er hypotesen om Tyskervældet i Hedeby forkert?. NNUM 2010 nr Anne Pedersen, Jelling und das Jellingprojekt Neues Licht auf ein tausendjähriges Monument. Archäologie in Deutschland 2010/ Anne Pedersen, Gorm den Gamle og Jelling Jellingbægeret. J. Laursen & L. Jørgensen (eds.), Dronning Margrethe og arkæologien. København Anne Pedersen & Susanne Trudsø, Runesten som reklamesøjler, gaver og dokumentation. Lokal Historie fra Sydøstjylland Planer for foråret 2011 Jellingprojektet planlægger i 2011 at rette fokus mod det centrale område inden for palisadeanlægget. Udgravningerne forventes indledt i marts i området umiddelbart nord for kirkegården med henblik på dels at eftersøge stenspor og undergravede sten, dels at indmåle udgravningsfelter fra 1964/65. Derefter vil portområdet og det vestligste af de tre Trelleborghuse mod nord blive afdækket og undersøgt i detaljer, og et enkelt område inden for palisadeanlæggets nordvestlige hjørne vil blive åbnet for at afklare, om der her skulle være bygninger svarende til Trelleborghusene i palisadeanlæggets nordøstlige kvadrant. Som led i overdækningen af de to runesten skal der foretages arkæologiske forundersøgelser omkring stenene. Resultaterne vil sammen med dokumentationen fra Ejnar Dyggves undersøgelser i 1940 erne og Knud J. Kroghs undersøgelser i 1980 erne blive integreret i projektets GIS, så alle udgravninger samles under et. Boringerne i de to Jellinghøje i 2009 og i Mangehøjene 2010 vil blive suppleret med enkelte nye boringer og jordbundsundersøgelser i området nord for monumentkomplekset. Igangsatte delprojekter, herunder stednavneanalyserne og kortlægningen af den regionale bebyggelse fortsættes. En beskrivelse af den grundlæggende geologi i området vil blive udarbejdet ved GEUS, Københavns Universitet, og yderligere delprojekter om hhv. de kongelige runesten og forholdet mellem hedensk kult og kristen kirke iværksættes ved årsskiftet 2010/11. Projekternes resultater vil som i 2009 og 2010 blive præsenteret på Jellingprojektets hjemmeside. Internt i projektet planlægges bl.a. et seminar om monumenternes historie og reception i moderne tid samt yderligere arbejdsseminarer som optakt til publiceringen af udgravningerne og de enkelte projektresultater. 16

17 Deltagere i Jellingprojektet Seniorforsker Anne Pedersen, Nationalmuseet (projektleder) Lektor Mads Kähler Holst, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Projektforsker Mads Dengsø Jessen, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Cand.mag. Peter Jensen, Arkæologisk IT, Aarhus Universitet Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum Museumsinspektør Folmer Christiansen, Vejle Museum Museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejle Museum Museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Vejle Museum Adjunkt Rikke Steenholt Olesen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet Projektforsker Lisbeth Christensen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet Prof. Henrik Breuning-Madsen, Inst. for Geografi og Geologi, Københavns Universitet Prof. Stig Schack Petersen, GEUS Cand.agro. Peter Steen Henriksen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Seniorforsker Charlie Christensen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Museumsinspektør Peter Pentz, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet Museumsinspektør Lisbeth M. Imer, Danmarks Middelalder & Renæssance, Nationalmuseet Bygningsredaktør Thomas Bertelsen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet Konservator Peder Bøllingtoft, Kunstakademiets Konservatorskole, København Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 2009) Museumsinspektør Jens Chr. Moesgaard, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet Videnskabelig medarbejder Gitte Tarnow Ingvardsen, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet Forskningsassistent Josefine Franck Bican, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 2009) Ph.d. Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet (særudstilling 2011) Undervisnings- og udviklingsansvarlig Marlene Kramm, Nationalmuseet Webmedarbejder Ida N. Gustav, Nationalmuseet Fotograf Roberto Fortuna, Nationalmuseet Videnskabelig medarbejder Sofie Drotner, Nationalmuseet Lektor Jens Vellev, Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet Redaktør Chr. Adamsen, Skalk Dendrokronolog Kjeld Christensen, Århus Lektor Almut Schülke, Oslo Universitet Ph.d. stipendiat Kasper H. Andersen, Aarhus Universitet Liv Stidsing Reher-Langberg (student på NØ-kvadranten 2010) Peter Moe Astrup (student på NØ-kvadranten 2010) Casper Skaaning Andersen (student på NØ-kvadranten 2010) Disa Lundsgård Simonsen (student på palisadegravningerne 2010) 17

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2012 Indledning I efteråret 2012 er der fulgt op på de initiativer, der blev sat i værk i årets første halvdel.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2009

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2009 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2009 Indledning I løbet af efteråret 2009 er der fulgt op på initiativer og planer fra foråret. En stor del af

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2011

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2011 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2011 Indledning Jellingprojektets arkæologiske indsats har i løbet af efteråret 2011 været rettet mod at afslutte

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

VKH 7155 Jelling detektortræf 2008

VKH 7155 Jelling detektortræf 2008 Rapport for detektortræf i Jelling d. 6.-7 september 2008 VKH 7155 detektorafsøgning nord og nordøst for højområdet i Jelling. (Jelling s., Tørrild h., Vejle a.) Afsøgning af området vest for kirken på

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2010

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2010 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Første halvårsrapport 2010 Indledning Jellingprojektet er nu gået ind i sit andet hele år. Rækken af delprojekter er vokset, og aktiviteten

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk JELLING JELLING OG KONGEMAGTEN Jelling er rammen om et af de vigtigste monumenter fra Danmarks vikingetid. Der er flere grunde til, at Jelling-monumentet er så betydningsfuldt, som det er. For det første

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2009

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2009 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Første halvårsrapport 2009 Indledning Jellingprojektets mål for efteråret 2008 var at iværksætte en række konkrete initiativer og forundersøgelser

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aggersborg i vikingetiden

Aggersborg i vikingetiden Aggersborg i vikingetiden Bebyggelsen og borgen Redigeret af Else Roesdahl, Søren M. Sindbak & Anne Pedersen Nationalmuseet Jysk Arkæologisk Selskab Indhold Forord 9 1. Indledning Else Roesdahl & Søren

Læs mere

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved, Rands VKH 2799 Gårslev sogn, Holmans herred, Vejle Amt. Stednr.: 17.05.02 sb.nr 29 Resumé Sb. 29 ses som en forhøjning i forgrunden af

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2012

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2012 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Første halvårsrapport 2012 Indledning Jellingprojektets første fase, planlagt frem til udgangen af 2011, er forlænget til og med 2012.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

PÅ SPORET AF VIKINGERNE

PÅ SPORET AF VIKINGERNE RUM 15 Prøv at skrive dit navn med runer på linierne herunder. Hvis du ikke kan finde alle bogstaverne i dit navn, så sæt ٠ for det manglende bogstav. Når du har øvet dig i at skrive dit navn, så kan du

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse i forbindelse med udvidelse af Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE

Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE VINDMØLLE Idéen Ikke kun Jellingstenene, men hele det samlede mindesmærke i Jelling med kirken, de to vældige kongehøje, resterne af den skibsformede stensætning,

Læs mere

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen.

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3 Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tusind tak for, at jeg må få lov til at sige et par ord ved denne festlige begivenhed,

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag KUML 2014 KUML 2014 Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab With summaries in English I kommission hos Aarhus Universitetsforlag Kongens Borge Det kronologiske forhold mellem Pine Mølle og Trelleborg - svar

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117.

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117. HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 200209 Sb. 117. Indhold Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Tidstavle med udgravningen indplaceret

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere