Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere"

Transkript

1 Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere Et felteksperiment på lejeboligmarkedet Ankestyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 English summary 4 3 Intro 5 4 Resultater fra felteksperiment Omfanget af forskelsbehandling på lejeboligmarkedet Forskelsbehandling på tværs af ansøgerkarakteristika 6 5 Metode Beskrivelse af eksperimentet Målsætning Beskrivelse af ansøgerne og de ansøgte boliger 13 6 Konklusioner 18 7 Referencer 19 A Appendiks: Boligansøgninger 20 A.1 Ansøgning med positiv personlig beskrivelse 20 A.2 Ansøgning med neutral personlig beskrivelse 20 A.3 Ansøgning med negativ personlig beskrivelse 20 A.4 Svar til udlejer 21 Kolofon Forfatter(e): Jonas Herby, Ulrik Haagen Nielsen Dato: Version: 1 Kontakt Incentive, Holte Stationsvej 14, 1., DK-2840 Holte T: (+45) , E: 2

3 1 Resumé Denne kortlægning afdækker, om boligsøgende med et almindeligt mellemøstligt klingende navn har sværere ved at få en lejebolig på det private boligmarked i Danmark end boligsøgende med et almindeligt danskklingende navn. Kortlægningen er baseret på data fra et større kontrolleret og randomiseret felteksperiment på en større internetbaseret markedsplads for lejeboliger i Danmark. Forsøget blev afviklet i efteråret 2014, hvor der blev sendt mere end ansøgninger fra boligsøgende med forskellige profiler. Disse boligsøgende varierede tilfældigt i etnicitet, som implicit blev indikeret i kraft af den enkelte ansøgers navn. Herudover varierede køn og alder, ligesom vi varierede den personlige beskrivelse af ansøgerne (positiv, neutral eller negativ) for at undersøge, om andre vilkår end navnet havde betydning for en evt. forskelsbehandling af boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn. Omfanget af forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne blev defineret i kortlægningen som forskellen på, hvor stor en andel af ansøgningerne som de boligsøgende med hhv. dansk og mellemøstligt klingende navne får positivt svar på (dvs. tilbud om fremvisning eller leje). Kortlægningen finder, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne i snit skal sende 27% flere ansøgninger end ansøgere med danskklingende navne for at have lige så gode chancer for at få et positivt svar. Det vil sige, at når boligsøgende med danskklingende navne sender fire ansøgninger for at opnå et positivt svar, skal boligsøgende med mellemøstligt klingende navne i snit sende cirka fem ansøgninger for at opnå samme resultat. Der er imidlertid forskelle i omfanget af forskelsbehandlingen på tværs af ansøger- og boligkarakteristika. Kortlægningen finder, at etnisk forskelsbehandling særligt rammer mandlige boligsøgende. Kortlægningens resultater indikerer endvidere, at forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne er forventningsbaseret, sådan at udlejerne har lavere forventninger til disse ansøgere end identiske ansøgere med danskklingende navne, og derfor fravælger de i højere grad denne gruppes ansøgninger. 3

4 2 English summary This mapping examines whether applicants for rental housing with an ordinary Middle Eastern-sounding name find it more difficult to obtain housing on the private housing market in Denmark than do applicants with an ordinary Danish-sounding name. The mapping is based on data from a larger controlled and randomized field experiment carried out on a larger internet-based marketplace for rental housing in Denmark. The experiment was carried out in fall 2014 where more than applications from applicants with different profiles were sent. These fictional applicants for rental housing varied randomly in ethnicity which was implicitly indicated by the name of each applicant. In addition, we varied the gender and the age as well as the personal description of the applicant (this was either positive, neutral or negative). This was done to examine whether other factors than the name of the applicant had an influence on a possible differential treatment of applicants with a Middle Eastern-sounding name. The extent of the differential treatment of applicants for rental housing with a Middle Eastern-sounding name was defined in the mapping as the difference between the share of positive replies that the group of applicants with Middle Eastern-sounding names gets and the group of applicants with Danish-sounding names gets. Here, a positive reply indicates that the applicant was offered a showing or to rent the housing. The mapping finds that applicants with Middle Eastern-sounding names have to send 27% more applications on average than applicants with Danish-sounding names in order to have the same chances of receiving a positive reply on an application. This means that when applicants with Danish-sounding names send four applications to get a positive reply, applicants with Middle Eastern-sounding names on average have to send five. There are however differences in the extent of the differential treatment across the characteristics of the applicants and housing. The mapping finds that ethnic differential treatment on the rental housing market in Denmark especially affects male applicants. Furthermore, the results of the mapping indicate that the differential treatment against this group of applicants is based on expectations, which means that the landlords have lower expectations to this group than to identical applicants with Danish-sounding names and thus more often disregard applications from the group with Middle Eastern-sounding names. 4

5 3 Intro Ifølge Det Nationale Integrationsbarometer oplever næsten hver anden nydansker (45%) at blive udsat for diskrimination. 1 Værst ser det ud for mænd i aldersgruppen år. Her giver 63% udtryk for at blive udsat for diskrimination. Denne kortlægning dokumenterer, at mænd ligeledes er mest udsatte for forskelsbehandling på lejeboligmarkedet. Ved at sende et større antal boligansøgninger til udlejere, finder kortlægningen, at boligsøgende med et danskklingende navn, som fx. Christian eller Anne, får positivt svar fra udlejeren (dvs. tilbud om fremvisning eller yderligere dialog) på ca. 37% af deres ansøgninger om lejeboliger. Boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn, som fx. Omar eller Fatima, får derimod kun positivt svar på ca. 29% af boligansøgningerne. Forskellen er statistisk signifikant. I tidligere forsøg på at opgøre forskelsbehandlingen i Danmark har man typisk spurgt enten dem, der forskelsbehandler, eller dem, der bliver ramt af forskelsbehandlingen, om, hvor stort omfanget af forskelsbehandlingen er. Mens den type af undersøgelser kan være god til at afdække følelser og oplevelser, vil de ikke kunne afdække omfanget af den faktiske forskelsbehandling. Årsagen er, at personerne i sådanne undersøgelser, bevidst eller ubevidst, kan svare anderledes i spørgeskemaet, end de ville have handlet i virkeligheden. Denne kortlægning afdækker egentlige handlinger her også kaldet faktisk forskelsbehandling. Udlejerne har altså deltaget i kortlægningens eksperiment uden at være vidende om, at deres adfærd ville blive observeret og indgå i en kortlægning om etnisk forskelsbehandling. De har derfor ikke haft mulighed for at ændre adfærd for at påvirke undersøgelsens resultater. Det er altså udlejernes faktiske adfærd og deres faktiske forskelsbehandling af boligsøgende, som vi her kortlægger. Kortlægningen er bygget op som følger: + Afsnit 4 beskriver resultater fra kortlægningens felteksperiment. + Afsnit 5 beskriver kortlægningens metode. + Afsnit 6 indeholder konklusioner. + Afsnit 7 indeholder en oversigt over kortlægningens referencer. I appendiks A har vi vedlagt de boligansøgninger og svar til udlejere, der er anvendt i kortlægningen. 1 5

6 4 Resultater fra felteksperiment I dette afsnit beskriver vi resultaterne fra felteksperimentet. Alle resultater er præsenteret i form af en figur, der viser forskelsbehandlingen efter vi har kontrolleret for andre forklarende faktorer, fx boligens beliggenhed. I afsnit 4.1 præsenterer vi resultaterne for den gennemsnitlige forskelsbehandling på det danske lejeboligmarked. Herefter fremlægger vi afsnit 4.2 forskelsbehandlingen på tværs af ansøgerkarakteristika. 4.1 Omfanget af forskelsbehandling på lejeboligmarkedet Resultaterne af felteksperimentet dokumenterer, at ansøgere med et mellemøstligt klingende navn bliver forskelsbehandlet på det private lejeboligmarked i Danmark. Dog viser det sig, at forskellige faktorer spiller ind på, i hvor høj grad denne forskelsbehandling forekommer. Dette uddyber vi i de kommende afsnit. Felteksperimentet viste overordnet, at boligsøgende med et danskklingende navn får positivt svar fra udlejeren på 37,0% af deres ansøgninger, mens identiske boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn kun får positivt svar på 29,2% af ansøgningerne (se figur 1). Forskellen på 7,8%-point er statistisk signifikant (p=0,001). For at en boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn har lige så gode chancer for at få et positivt svar fra en udlejer som en boligsøgende med et danskklingende navn, skal førstnævnte ansøger altså i snit ansøge om 27% flere boliger end sidstnævnte. Figur 1. Andel positive svar på boligansøgninger på tværs af implicit etnicitet 37% 29% Danskklingende navn Mellemøstligt klingende navn Kilde: Incentive 4.2 Forskelsbehandling på tværs af ansøgerkarakteristika I dette afsnit beskriver vi, om omfanget af forskelsbehandlingen varierer med ansøgernes køn, alder og den personlige beskrivelse af ansøgerne (positiv, neutral eller negativ), som ansøgningerne indeholdt. 6

7 Køn Vi varierede kønnet på ansøgerne for at kunne afgøre, om omfanget af etnisk forskelsbehandling af boligsøgende er større for det ene køn end det andet. Figur 2 viser, at boligsøgende mænd med mellemøstligt klingende navne i højere grad bliver forskelsbehandlet. Mandlige ansøgere med et danskklingende navn får et positivt svar på 36% af ansøgningerne, mens mandlige ansøgere med et mellemøstligt klingende navn får positivt svar på 27% af ansøgningerne, hvilket er signifikant færre (p=0,004). Der er ingen signifikant forskel på andelen af positive svar, som kvinder med et henholdsvis dansk- og mellemøstligt klingende navn får (p=0,095). Figur 2. Andel positive svar på boligansøgninger på tværs af implicit etnicitet og køn 36% 38% 32% 27% Danskklingende navn Mellemøstligt klingende navn Mand Kvinde Kilde: Incentive Alder I felteksperimentet blev ansøgernes alder varieret for at kunne afgøre, om unge boligsøgende bliver forskelsbehandlet mere eller mindre end midaldrende boligsøgende på 45 år. Figur 3 viser, at forskelsbehandlingen finder sted mod begge aldersgrupper med mellemøstligt klingende navne. Mens 25- årige ansøgere med danskklingende navne får positivt svar på 39% af boligansøgningerne, får jævnaldrende ansøgere med mellemøstligt klingende navne positivt svar på blot 30% af ansøgningerne. Denne forskel er statistisk signifikant (p=0,005). Forskelsbehandlingen blandt de 45-årige er lidt mindre. Ansøgere med danskklingende navn får positivt svar på 35% af ansøgningerne, mens ansøgere med mellemøstligt klingende navn får positivt svar på 28% af ansøgningerne. Denne forskel er også statistisk signifikant (p=0,037). 7

8 Figur 3. Andel positive svar på boligansøgninger på tværs af implicit etnicitet og alder 39% 30% 35% 28% Danskklingende navn Mellemøstligt klingende navn 25 år 45 år Kilde: Incentive Forskelle på tværs af køn og alder I ovenstående ser man en forskelsbehandling på tværs af henholdsvis køn og alder. I dette afsnit vil det yderligere blive undersøgt, om omfanget af forskelsbehandlingen varierer med både køn og alder. Tabel 1 viser forskellen i andelen af positive svar, som de fire fiktive ansøgere med mellemøstligt klingende navn hver især fik i forhold til den samlede gruppe af ansøgere med danskklingende navne. Forskellen i andelene er estimeret ved brug af Linear Probability Model-regressioner, hvor vi har kontrolleret for baggrundsvariable. Tabellen viser følgende: Den gennemsnitlige ansøger med danskklingende navn får 13,7%-point flere positive svar end 45-årige mænd med mellemøstligt klingende navn. Ingen af de tre øvrige ansøgere med mellemøstligt klingende navn bliver signifikant forskelsbehandlet i forhold til den samlede gruppe af ansøgere med danskklingende navn. Bemærk, at fordi hver enkelt fiktiv ansøger kun sendte mellem 168 og 179 ansøgninger, skal forskellen i andelen af positive svar være relativ stor, før man kan konkludere, at den er statistisk signifikant. 8

9 Tabel 1. Forskelle i andelen af positive svar, som de enkelte ansøgere med mellemøstligt klingende navn får i forhold til gennemsnittet af ansøgere med danskklingende navne Personer med mellemøstligt klingende navn: Forskelsbehandling i forhold til gennemsnittet af ansøgere med danskklingende navne p-værdi Signifikant? 25-årig mand 6,6 %-point 0,076 Nej 45-årig mand 13,7 %-point 0,000 Ja 25-årig kvinde 6,6 %-point 0,072 Nej 45-årig kvinde 4,9 %-point 0,211 Nej Kilde: Incentive Spørgsmålet er, om det udelukkende er forskelsbehandling på baggrund af etnicitet, der finder sted på det danske lejeboligmarked, eller om bestemte typer boligsøgende med danskklingende navn også bliver forskelsbehandlet? I tabel 2 ser vi på boligsøgende med danskklingende navne. Den viser forskellen i andelen af positive svar, som 25-årige ansøgere fik i forhold til 45-årige ansøgere, og som mandlige ansøgere fik i forhold til kvindelige ansøgere. Forskelsbehandlingen er i ingen af tilfældene statistisk signifikant. Dette indikerer, at forskelsbehandlingen på det private lejeboligmarked i Danmark primært er af etnisk karakter. Tabel 2. Forskelle i andelen af positive svar, som ansøgningsgrupper med danskklingende navn får Ansøgere med danskklingende navn Forskelsbehandling i forhold til øvrige ansøgere med danskklingende navn p-værdi Signifikant? 25-årige -5,0 %-point 0,165 Nej Mænd 1,2 %-point 0,728 Nej Kilde: Incentive Personlig beskrivelse Den personlige beskrivelse, som ansøgerne sendte sammen med deres ansøgning, blev varieret på tre måder, for at kunne afdække udlejernes forventninger til den enkelte ansøgers kvalitet som lejer: + Positiv beskrivelse: Ansøgeren fortalte, at han/hun var veluddannet, i vellønnet job og ikkeryger. + Neutral beskrivelse: Ansøgeren fortalte ikke noget om sig selv. + Negativ beskrivelse: Ansøgeren fortalte, at han/hun var ufaglært, ledig og ryger. 9

10 Ikke overraskende får boligsøgende, der sender udlejeren en positiv personlig beskrivelse, oftere positivt svar end boligsøgende, der beskriver sig selv neutralt eller negativt, jf. figur 4. 2 Dette gælder både boligsøgende med dansk og mellemøstligt klingende navne. Ansøgere med danskklingende navn får 38% positive svar, hvis de sender en neutral beskrivelse, mens en ansøger med mellemøstligt klingende navn får 27% positive svar. Denne forskel er signifikant (p=0,012). Hvis de to grupper sender ansøgninger med negativ beskrivelse, falder andelen af positive svar for begge grupper. Ansøgere med danskklingende navn får 34% positive svar, mens en ansøger med mellemøstligt klingende navn får 23%. Forskelsbehandlingen forbliver på næsten samme niveau og er signifikant (p=0,005). Der er ingen statistisk signifikant forskel på andelen af positive svar, som boligsøgende med danskklingende eller mellemøstligt klingende navne får, når de sender positive beskrivelser af sig selv (p=0,522). Figur 4. Andel positive svar på boligansøgninger på tværs af implicit etnicitet og personlig beskrivelse 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Positiv Neutral Negativ Danskklingende navn Mellemøstligt klingende navn Kilde: Incentive Hvad der er bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng, er, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne, der sender en neutral beskrivelse, får færre positive svar på deres ansøgninger, end ansøgere med danskklingende navne får på ansøgninger, der indeholder en negativ beskrivelse af sig selv. Samtidig viser figur 4, at der ikke er meget forskel på udlejernes vurdering af neutrale og negative boligansøgninger fra ansøgere med mellemøstligt klingende navne. Hvis ansøgere med mellemøstligt klingende navne sender en positiv beskrivelse af dem selv i stedet for en neutral beskrivelse, øger de imidlertid sandsynligheden for at få et positivt svar fra hele 27% til hele 37% - en stigning på 37%. Især to observationer er bemærkelsesværdige, når man kigger på ovenstående resultater. 2 Se de personlige beskrivelser i appendiks A. 10

11 For det første må man antage, at udlejerne tager konkret stilling til ansøgningerne, da de oftere giver positivt svar, hvis ansøgerne er højtuddannede, i vellønnede job og ikke ryger, end hvis ansøgerne vedlægger en neutral eller negativ beskrivelse af sig selv. Dette gælder både ansøgere med dansk og mellemøstligt klingende navne, hvilket kunne tyde på, at ansøgerne bliver forskelsbehandlet på baggrund af forventninger til dem som lejere. For det andet viser tabel 3, at forskelsbehandlingen af ansøgere med et mellemøstligt klingende navn, der ikke beskriver sig selv, er omtrent lige så stor som forskelsbehandlingen af ansøgere med et mellemøstligt klingende navn, der fortæller, at de er ufaglærte, arbejdsløse og ryger. Dette kunne igen tyde på, at udlejerne generelt har lave forventninger til ansøgere med et mellemøstligt klingende navn. Tabel 3. Forskelsbehandling af personer med mellemøstligt klingende navn på tværs af personlig beskrivelse Forskelsbehandling p-værdi Signifikant? Positiv 2,7%-point 0,522 Nej Neutral 10,5%-point 0,012 Ja Negativ 10,9%-point 0,005 Ja Note: Forskelsbehandling er forskellen målt i %-point på, hvor stor en andel af ansøgningerne som ansøgere med hhv. dansk og mellemøstligt klingende navne får positivt svar på. Kontrol for baggrundsvariable inkluderer kontrol for ansøgerkarakteristika, boligkarakteristika og tidspunkt for ansøgningen. Der kontrolleres for disse ting i en Linear Probability Model-regression med robuste standardfejl. Kilde: Incentive 11

12 5 Metode 5.1 Beskrivelse af eksperimentet Alle resultaterne, vi har præsenteret i første del af rapporten, stammer fra et kontrolleret og randomiseret felteksperiment, som Incentive gennemførte i efteråret 2014 på en større internetbaseret markedsplads for lejeboliger i Danmark. Resultaterne er baseret på boligansøgninger sendt til boliger over hele landet fra d. 26. september til d. 26. oktober Ansøgningerne blev varieret tilfældigt på: + Etnicitet: Ansøgeren havde enten et danskklingende navn eller et mellemøstligt klingende navn. + Køn: Ansøgeren var enten mand eller kvinde. + Alder: Ansøgeren var enten 25 eller 45 år. + Personlig beskrivelse: Ansøgeren sendte enten 1) en positiv personlig beskrivelse af, at vedkommende var ikke-ryger, veluddannet og havde et vellønnet job, 2) en neutral beskrivelse uden personlige informationer, eller 3) en negativ beskrivelse, som fortalte, at ansøgeren var ryger, ufaglært og uden arbejde. I felteksperimentet sendte vi ansøgninger på vegne af otte fiktive boligsøgende personer. De fiktive boligsøgende er beskrevet nærmere i afsnit 5.3. Bortset fra variationerne beskrevet ovenfor var alle ansøgninger 100% identiske. Ved at benytte fiktive personer og kun bruge skriftlig kommunikation med udlejerne i vores ansøgninger sikrede vi, at forskelle i sandsynligheden for at få et positivt svar fra udlejeren udelukkende skyldtes forskelle i ovenstående variable og ikke forskelle i ansøgernes øvrige karakteristika (fx. udseende, sociale kompetencer eller danskkundskaber). Som økonomen James Heckman beskriver, er dette den eneste måde, hvormed man kan måle den nøjagtige effekt af etnicitet på sandsynligheden for at få et positivt svar fra udlejeren (Heckman, 1998). Da det er unaturligt i en skriftlig korrespondance mellem to personer, der ikke kender hinanden (her mellem lejer og udlejer), eksplicit at angive sin etnicitet, blev ansøgernes etnicitet i stedet indikeret implicit ved at bruge navne, som tydeligt var af dansk eller mellemøstlig oprindelse. Denne metode har været flittigt anvendt i udenlandske felteksperimenter, der har målt omfanget af faktisk forskelsbehandling af etniske minoriteter (Bertrand & Mullainathan, 2004), herunder også i forbindelse med etnisk forskelsbehandling på boligmarkedet (Ahmed et al., 2010; Ahmed & Hammarstedt, 2008; Andersson et al., 2012; Baldini & Federici, 2011; Bosch et al., 2010; Carlsson & Eriksson, 2014a, 2014b; Carpusor & Loges, 2006; Ewens et al., 2013; Hanson et al., 2011; Hanson & Hawley, 2011; Hanson & Santas, 2013). For at minimere genen for udlejerne og for at undgå at påvirke boligmarkedet unødigt, blev der kun sendt én ansøgning pr. annonceret bolig. Desuden blev eventuelle henvendelser fra udlejerne besvaret så hurtigt som muligt med en forklaring om, at den fiktive ansøger ikke længere var interesseret i den annoncerede lejebolig. 55% af udlejerne modtog en besvarelse samme dag, de henvendte sig, og 94% inden for to dage. Denne tilgang følger de etiske retningslinjer, der har dannet rammerne for lignende felteksperimenter i fx. USA (se Ewens et al., 2013). 12

13 For at undgå menneskelige fejl og for at sikre et hurtigt svar til udlejerne blev indsamlingen af data automatiseret i et Excel-regneark. I den sidste del af eksperimentet samlede regnearket data ind tre gange om dagen. Ved hver indsamling blev der: + sendt ansøgninger til alle nye lejemål. + registreret svar fra tidligere udsendte ansøgninger. + sendt svar til udlejere, som havde svaret. Der er betydelige fordele ved at automatisere dataindsamlingen i større felteksperimenter af denne art. Ud over at mindske risikoen for menneskelige fejl reducerer man også marginalomkostningerne ved dataindsamlingen. 5.2 Målsætning Målsætningen med kortlægningen var at undersøge, hvorvidt forskelsbehandling af nydanskere med mellemøstligt klingende navne forekommer på det private boligmarked i Danmark, og om der er forskelle i omfanget af forskelsbehandlingen på tværs af personkarakteristika (fx. alder, køn og indkomst). Dette er væsentligt at undersøge, også for bedre at kunne målrette indsatsen mod uretmæssig forskelsbehandling. Kvantificering af forskelsbehandling Omfanget af forskelsbehandlingen kvantificeres som den absolutte forskel i andelen af positive svar (fx. tilbud om leje eller fremvisning) fra udlejerne målt i %-point, som boligsøgende med et hhv. dansk og mellemøstligt klingende navn får. Det vil sige, at omfanget af forskelsbehandlingen er defineret som: omfanget af forskelsbehandling = % positive svar til ansøgere med et danskklingende navn % positive svar til ansøgere med et mellemøstligt klingende navn Det betyder, at hvis ansøgere med danskklingende navne får positivt svar på 25% af ansøgningerne, og ansøgere med mellemøstligt klingende navne får positivt svar på 20% af ansøgningerne, er omfanget af forskelsbehandlingen med denne definition 5 %-point. Vi refererer også til forskelsbehandlingen som den relative forskel i andelen af positive svar, som henholdsvis danskere og nydanskere får. I eksemplet med de hhv. 25% og 20% positive svar får ansøgere med danskklingende navne 25% flere positive svar (25 %/20 %-1 = 25%), hvilket vil sige, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne i snit skal søge om 25% flere boliger end ansøgere med danskklingende navne for at få lige så mange positive svar. 5.3 Beskrivelse af ansøgerne og de ansøgte boliger Otte fiktive boligsøgende med hver deres brugerprofil udgjorde kernen i felteksperimentet. De søgte alle lejeboliger på en større internetbaseret markedsplads for lejeboliger i Danmark i perioden fra d. 26. september til d. 26. oktober De fiktive boligsøgende, som havde hver deres brugerprofil på den internetbaserede markedsplads, varierede i navn, som implicit indikerede deres etnicitet (etnisk dansk eller af mellemøstlig karakter), køn (mand eller kvinde) og alder (25 eller 45 år). Brugerprofilerne fremgår af tabel 4. 13

14 Der blev desuden oprettet en konto til hver person på formen Nogle af mailadresserne var optaget, og derfor ændrede vi formatet på mailadressen marginalt for disse personer. Tabel 4. Brugerprofilernes navn, implicitte etnicitet, køn, alder og antal afsendte ansøgninger Navn Implicit etnicitet Køn Alder n Peter Mortensen Dansk Mand 25 år 171 Christian Johansen Dansk Mand 45 år 168 Mohammad Salem Mellemøstlig Mand 25 år 179 Omar Mansour Mellemøstlig Mand 45 år 173 Maria Jørgensen Dansk Kvinde 25 år 169 Anne Møller Dansk Kvinde 45 år 168 Aisha Hassan Mellemøstlig Kvinde 25 år 170 Fatima Al-Harbi Mellemøstlig Kvinde 45 år 169 Note: Navnene er valgt ud fra, at det skulle være almindelige, hyppigt brugte navne. Navnet Mansour var i november-december 2014 meget omtalt i de danske medier pga. en terrordømt nydansker. Dette eksperiment fandt dog sted før denne medieomtale. Kilde: Incentive Der blev i alt sendt ansøgninger på et tilsvarende antal unikke udbudte boliger. Hver ansøgning og bolig tæller som én observation. Der er i alt blevet frasorteret to observationer uden postnummer, to observationer uden kvadratmeteroplysning, én observation med forkert angivet antal kvadratmeter (1.800 m 2 ), en observation uden huslejeangivelse og en observation med forkert angivet husleje (175 kr./måned). Resultaterne er derfor baseret på observationer, hvis fordeling på tværs af de otte fiktive personer er vist i tabel 4. I alt blev 49,5% af ansøgningerne sendt af ansøgere med danskklingende navne, mens de resterende 50,5% af ansøgningerne blev sendt af ansøgere med mellemøstligt klingende navne. Tabel 5 viser fordelingen af de ansøgninger, der blev sendt, fordelt på køn, alder og personlig beskrivelse. Som det fremgår, var der ikke signifikante forskelle i ansøgernes karakteristika på tværs af, om de sendte ansøgningen med et dansk eller mellemøstligt klingende navn. Fx blev 51% af alle ansøgninger sendt af mænd, og 50% af alle ansøgninger sendt af 25-årige. 14

15 Tabel 5. Beskrivelse af de fiktive ansøgere Alle ansøgere Ansøgere med danskklingende navn Ansøgere med mellemøstligt klingende navn Mand 51% 50% 51% 25 år 50% 50% 51% Positiv beskrivelse 34% 34% 33% Neutral beskrivelse 33% 34% 33% Negativ beskrivelse 33% 32% 34% Note: Alle består af n=1.367 observationer, Dansk består af n=676 observationer, og Mellemøstlig består af n=691 observationer. p-værdi viser sandsynligheden for, at der ikke er forskel på ansøgere med dansk og mellemøstligt klingende navn ved hjælp af Fisher s exact tests. Kilde: Incentive Ansøgerne søgte boliger med følgende karakteristika over hele landet: + Boligtype: Værelse, 1-værelses lejlighed, 2-værelses lejlighed og delebolig + Husleje: kr./måned + Størrelse: m 2 Tabel 6 viser de ansøgte boligers karakteristika på tværs af etnicitet. Det fremgår, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne ved et tilfælde søgte om flere boliger med ubegrænset lejeperiode, og at ansøgere med danskklingende navne søgte om relativt mange boliger i Region Hovedstaden, i en storby 3 og i områder med en relativt høj koncentration af nydanske indbyggere af mellemøstlig herkomst. Bemærk, at disse tre karakteristika i høj grad er korreleret. Det fremgår desuden, at der blev ansøgt om relativt mange boliger i Region Midtjylland i forhold til Region Hovedstaden på trods af, at folketallet i Region Hovedstaden pr. 1. oktober 2014 var 38% større i Region Hovedstaden. 4 Dette kan være et udtryk for, at lejeboliger i København ofte bliver allokeret på anden vis end via offentlige, webbaserede markedspladser. 3 København, Aarhus, Odense og Aalborg. 4 Statistikbanken.dk, tabel FOLK1. 15

16 Tabel 6. Beskrivelse af de ansøgte boliger Alle ansøgere Ansøgere med danskklingende navn Ansøgere med mellemøstligt klingende navn Gns. Std.afv. Gns. Std.afv. Gns. Std.afv. (a) Bolig Størrelse, m Månedlig husleje, kr Værelse 17% 18% 16% 1-værelses lejlighed 12% 11% 12% 2-værelses lejlighed 70% 68% 71% Delebolig 2% 2% 1% Ubegrænset lejeperiode 87% 84% 89% (b) Beliggenhed Region Hovedstaden 13% 15% 12% Region Sjælland 11% 11% 12% Region Syddanmark 25% 24% 26% Region Midtjylland 35% 35% 35% Region Nordjylland 15% 16% 15% Storby 31% 34% 28% Andel mellemøstlige i postnummer 3,3% 3,8% 3,7% 4,2% 3,0% 3,2% Note: Alle består af n=1.367 observationer, Dansk består af n=676 observationer, og Mellemøstlig består af n=691 observationer. p-værdi viser sandsynligheden for, at der ikke er forskel på ansøgere med dansk og mellemøstligt klingende navn ved hjælp af Fisher s exact tests. Kilde: Incentive Den statistiske metode, som ligger til grund for resultaterne, tager højde for, at andet end personernes navne og dermed implicitte etnicitet kan være afgørende for sandsynligheden for at få et positivt svar. Der er fx. store regionale forskelle i, hvor sandsynligt det er at få et positivt svar på sin boligansøgning. På tværs af alle otte fiktive boligsøgende var andelen af positive svar 14% i Region Hovedstaden, 36% i Region Sjælland, 42% i Region Syddanmark, 30% i Region Midtjylland og 38% i Region Nordjylland. I de forskelle, som vi har afrapporteret i afsnit 4, har vi derfor kontrolleret for baggrundsvariable for ansøgerkarakteristika (køn, alder og personlig beskrivelse), boligkarakteristika (m 2, månedlig husleje, boligtype, lejeperiode, møblering, region, storby, andel nydanske indbyggere af mellemøstlig herkomst i lokalområdet, antal dage til ønsket overtagelse af lejemålet) og tidspunkt for ansøgning (ugedag og - nummer). Dette har vi gjort i Linear Probability Model-regressioner. De afrapporterede andele af positive svar er af formidlingsmæssige hensyn beregnet på følgende måde: (1) Andelene af positive svar, hvor der ikke var kontrolleret for baggrundsvariable, blev først gjort op. I forhold til figur 1 viste opgørelsen, at ansøgere med danskklingende navne fik positivt svar på 36,1% af 16

17 ansøgningerne, mens ansøgere med mellemøstligt klingende navne fik positivt svar på 30,1% af ansøgningerne. Forskellen var altså 6,0 %-point. (2) Dernæst gennemførte vi en Linear Probability Model-regression, hvor forskellen i andelene af positive svar blev undersøgt, og hvor der også var kontrolleret for baggrundsvariable. I forhold til figur 1 viste denne regression en forskel i andelen af positive svar på 7,8 %-point mellem ansøgere med danskklingende og mellemøstligt klingende navne. (3) Niveauerne for andelene af positive svar blev herefter justeret ligeligt mellem de to grupper, forskellen blev målt i mellem, på baggrund af de justerede forskelle i andelen af positive svar. I forhold til figur 1 var forskellen i andelen af positive svar 1,8 %-point større, når vi kontrollerede for baggrundsvariable, end når vi ikke gjorde (7,8 %-point 6,0 %-point). Halvdelen af de 1,8 %-point (dvs. 0,9 %-point) blev lagt til andelen af positive svar, som ansøgere med danskklingende navne fik uden kontrol for baggrundsvariable (36,1 % + 0,9 %-point), og dernæst blev den anden halvdel af de 1,8 %-point trukket fra andelen af positive svar, som ansøgere med mellemøstligt klingende navne fik uden kontrol for baggrundsvariable (30,1 %-point 0,9 %-point). De afrapporterede andele af positive svar fra udlejerne, der vises i figur 1, er derfor 37,0% for boligsøgende med danskklingende navne og 29,2% for personer med mellemøstligt klingende navn. 17

18 6 Konklusioner Resultaterne i kortlægningen viser, at boligsøgende med mellemøstligt klingende navne bliver forskelsbehandlet på lejeboligmarkedet i Danmark, sådan at de får positivt svar på knap 8%-point færre af deres ansøgninger end boligsøgende med danskklingende navne. Boligsøgende med mellemøstligt klingende navne skal altså i snit søge om 27% flere boliger end boligsøgende med danskklingende navne for at få lige så mange positive svar på deres ansøgninger. Der er imidlertid variation i omfanget af forskelsbehandlingen på tværs af ansøger- og boligkarakteristika. Forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne er især rettet mod mandlige boligsøgende samt mod boligsøgende, der ikke eksplicit angiver, at de har et vellønnet job, en længere uddannelse eller er ikke-rygere. Resultaterne indikerer overordnet set, at forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne er forventningsbaseret, sådan at udlejerne har lavere forventninger til disse ansøgeres betalingsevne og evne til at passe på boligen end identiske ansøgere med danskklingende navne. Ansøgere med mellemøstligt klingende navn bliver altså sandsynligvis ikke forskelsbehandlet, fordi udlejerne ikke bryder sig om dem, men i stedet fordi udlejerne har lave forventninger til dem. 18

19 7 Referencer Ahmed, A.M., Andersson, L., Hammarstedt, M., Can Discrimination in the Housing Market Be Reduced by Increasing the Information about the Applicants? Land Econ. 86, Ahmed, A.M., Hammarstedt, M., Discrimination in the rental housing market: A field experiment on the Internet. J. Urban Econ. 64, Andersson, L., Jakobsson, N., Kotsadam, A., A Field Experiment of Discrimination in the Norwegian Housing Market: Gender, Class, and Ethnicity. Land Econ. 88, Baldini, M., Federici, M., Ethnic discrimination in the Italian rental housing market. J. Hous. Econ. 20, Becker, G.S., The Economics of Discrimination, 2nd ed. University of Chicago Press. Bertrand, M., Mullainathan, S., Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. Am. Econ. Rev. 94, Bosch, M., Carnero, M.A., Farré, L., Information and discrimination in the rental housing market: Evidence from a field experiment. Reg. Sci. Urban Econ. 40, Carlsson, M., Eriksson, S., 2014a. Discrimination in the rental market for apartments. J. Hous. Econ. 23, Carlsson, M., Eriksson, S., 2014b. Ethnic Discrimination in the London Market for Shared Housing. J. Ethn. Migr. Stud., forthcoming. Carpusor, A.G., Loges, W.E., Rental Discrimination and Ethnicity in Names1. J. Appl. Soc. Psychol. 36, Ewens, M., Tomlin, B., Wang, L.C., Statistical Discrimination or Prejudice? A Large Sample Field Experiment. Rev. Econ. Stat. 96, Hanson, A., Hawley, Z., Do landlords discriminate in the rental housing market? Evidence from an internet field experiment in US cities. J. Urban Econ. 70, Hanson, A., Hawley, Z., Taylor, A., Subtle discrimination in the rental housing market: Evidence from correspondence with landlords. J. Hous. Econ. 20, Hanson, A., Santas, M., Field Experiment Tests for Discrimination against Hispanics in the U.S. Rental Housing Market. South. Econ. J. 81, Heckman, J.J., Detecting Discrimination. J. Econ. Perspect. 12, Phelps, E.S., The Statistical Theory of Racism and Sexism. Am. Econ. Rev. 62,

20 A Appendiks: Boligansøgninger Det blev tilfældigt varieret, hvilken ansøgningstekst der blev sendt til udlejerne. Ansøgningerne adskilte sig ud over ansøgerens navn, køn og alder ved den personlige beskrivelse. Formålet med at variere de personlige beskrivelser var at undersøge, om en positiv eller negativ beskrivelse i forhold til den neutrale beskrivelse påvirkede omfanget af forskelsbehandlingen af ansøgere med mellemøstligt klingende navne. De positive, neutrale og negative beskrivelser er gengivet herunder, ligesom det svar, der blev sendt til de udlejere, som besvarede ansøgningerne, her er gengivet. A.1 Ansøgning med positiv personlig beskrivelse Hej Mit navn er [fornavn efternavn], og jeg er [25 år/45 år]. Jeg søger en ny bolig, da mit nuværende lejemål snart udløber. Jeg har set din annonce og er meget interesseret i at leje din bolig. Jeg er uddannet ingeniør og arbejder til daglig som projektleder i en større dansk industrivirksomhed. Jeg er desuden ikke-ryger. Er den stadig ledig? Jeg er meget fleksibel med hensyn til fremvisning og indflytning, så du kan frit vælge, hvornår det passer dig. Håber at høre fra dig! Bedste hilsner [fornavn efternavn] A.2 Ansøgning med neutral personlig beskrivelse Hej Mit navn er [fornavn efternavn], og jeg er [25 år/45 år]. Jeg søger en ny bolig, da mit nuværende lejemål snart udløber. Jeg har set din annonce og er meget interesseret i at leje din bolig. Er den stadig ledig? Jeg er meget fleksibel med hensyn til fremvisning og indflytning, så du kan frit vælge, hvornår det passer dig. Håber at høre fra dig! Bedste hilsner [fornavn efternavn] A.3 Ansøgning med negativ personlig beskrivelse Hej Mit navn er [fornavn efternavn], og jeg er [25 år/45 år]. Jeg søger en ny bolig, da mit nuværende lejemål snart udløber. Jeg har set din annonce og er meget interesseret i at leje din bolig. 20

21 Jeg er ufaglært og for tiden uden arbejde. Jeg ryger til daglig, men aldrig indendørs. Er den stadig ledig? Jeg er meget fleksibel med hensyn til fremvisning og indflytning, så du kan frit vælge, hvornår det passer dig. Håber at høre fra dig! Bedste hilsner [fornavn efternavn] A.4 Svar til udlejer Mange tak for tilbagemeldingen. Jeg må desværre afslå, da jeg netop er blevet tilbudt en anden bolig. 21

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Køber gifte kvinder flere aktier?

Køber gifte kvinder flere aktier? Køber gifte kvinder flere aktier? Baggrund og resumé Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ankestyrelsen Enheden for Antidiskrimination

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere