Røntgenpulverdiffraktion i 90 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røntgenpulverdiffraktion i 90 år"

Transkript

1 Røntgenpulverdiffraktion i 90 år Historien viser, hvordan grundforskning på en uforudsigelig måde fører frem til udvikling af praktisk anvendelige analysemetoder Af Svend Erik Rasmussen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet I 1912 fandt M. von Laue sammen med P. Knipping og W. L. Friedrich, at røntgenstråling spredes fra krystaller efter et interferensprincip, således at spredningen er begrænset til bestemte vinkler. Heraf kunne der drages to konklusioner: 1. Røntgenstråling måtte opfattes som en bølgebevægelse. 2: Krystallers atomer er arrangeret systematisk, som i et gitter. Figur 1 viser et eksempel på krystalgitre, og på hvordan planer kan tilordnes sådanne gitre. W.L. Bragg viste i 1913, at spredningen af røntgenstråling kunne opfattes som en refleksion af strålingen i planer gennem krystallen, som antydet i figur 2, og at betingelsen for refleksion kunne udtrykkes ved ligningen: λ = 2dsinθ, hvor λ er strålingens bølgelængde, θ er refleksionsvinklen og d afstanden mellem de reflekterende planer. Figur 3, side 46 viser princippet for et instrument, der bygger på anvendelsen af ovenstående formel. I Göttingen samme år beregnede den unge hollænder Petrus Josephus Wilhelmus Debije, der senere ændrede sit navn til Peter Debye, hvordan intensiteten af den spredte røntgenstråling fra krystaller afhænger af temperaturen. I 1915 publicerede han en teoretisk afhandling, hvori han viste, at monokromatisk røntgenstråling ville spredes fra elektroner i et atom på en sådan måde, at der optræder vinkelafhængige maksima og minima i den spredte stråling. På det tidspunkt opfattede man endnu elektroner som nærmest punktformede partikler. Skarpe linjer Det fysiske institut i Göttingen havde under første verdenskrig ( ) formentlig meget få studenter og unge lærere. Som hollænder var Debye imidlertid fritaget for tysk militærtjeneste. En af instituttets få studenter var Paul Scherrer, der var schweizer. I 1916 publicerede han og Debye en afhandling, der oprindeligt havde til formål at efterprøve de formler, som Debye havde udledt året før. Deres forsøgsopstilling er skitseret i figur 4, side 46. Den pulverformige prøve blev presset til en cylinder med diameter 2 mm og længde 10 mm og anbragt i centrum af en cylinder med radius 57 mm. Monokromatisk røntgenstråling blev sendt ind mod prøven gennem en kollimator, en blycylinder hvorigennem der var boret et hul på 2,5 mm i diameter. Den spredte stråling blev registreret på en film spændt op mod cylinderens indre væg. Til deres overraskelse fandt Debye og Scherrer, at deres film oven på en baggrund af vekslende størrelse også viste skarpe, veldefinerede linjer. Figur 5, side 46, viser et diagram af polykrystallinsk silicium optaget med et kamera af Debye-Scherrer-typen. De påviste, at linjerne fremkom som resultat af, at der blandt de mange små krystalkorn altid var nogle, der lå på en sådan måde, at Braggs lov var opfyldt for de planer, man kan lægge igennem krystalgitret. De konkluderede også, at man ved deres metode kunne skelne mellem mikrokrystallinske og egentligt amorfe stoffer. Figur 1. Udsnit af et krystalgitter med forskellige sæt af planer indtegnet. Tallene under figurerne angiver planernes hældning imod et koordinatsystem, som er valgt således, at akserne er parallelle med fremtrædende retninger i gitteret. Debye-Scherrer-Hull-metoden, men denne navnekonstellation var nok for lang. De grundlæggende principper i Debye-Scherrer-metoden anvendes den dag i dag i både røntgen-neutron- og synkrotronstråleinstrumenter, omend den fotografiske film nu er erstattet med forskellige typer af elektronisk registrering. Også andre typer af instrumenter er blevet anvendt til pulverdiffraktion. Instrumentet afbildet i figur 3 kan med mindre modifikationer også anvendes til pulverdiffraktion og instru- t Pulvermetoden I 1917 lavede A. W. Hull ved General Electrics forskningslaboratorium i USA eksperimenter, der var analoge med Debyes og Scherrers. På grund af krigen kendte han intet til deres publikationer. Hull bestemte en del simple krystalstrukturer ved hjælp af pulvermetoden, men forlod efter et par år røntgenkrystallografien til fordel for elektronikken. Hans navn blev ikke knyttet til pulvermetoden på samme måde som Debyes og Scherrers, omend man i det engelske sprogområde længe talte om Figur 2.Braggs lov. Stråling af bølgelængden l falder ind på en krystal og rammer et sæt af planer under vinklen θ. Afstanden mellem planerne er d. Den nederste stråle gennemløber en vejlængde, der er λdsinθ større end den øverste stråles. På figuren er det netop én bølgelængde. De to stråler forstærker således hinanden også efter spejlingen. Generelt sagt vil stråling spejlet fra et stort antal parallelle planer være i fase, når betingelsen: n λ =2dsinθ, hvor n er et helt tal, er opfyldt for konsekutive planer. dansk kemi, 88, nr. 4,

2 45 dansk kemi, 88, nr. 4, 2007

3 Lidt biografiske oplysninger: Petrus Josephus Wilhelmus Debije, ( Peter Debye), blev født i Holland (Maastricht) i Han studerede først elektroteknik i Aachen, tog derefter en doktorgrad i fysik i München og skabte sig hurtigt et navn som teoretisk fysiker. I 1911 efterfulgte han Einstein som professor i fysik ved universitetet i Zürich, blev året efter professor i Utrecht, og i 1913 blev han kaldet til en lærestol i Göttingen. Debye vendte i 1920 tilbage til Zürich, denne gang til ETH. Der gjorde han sit navn kendt inden for den fysiske kemi med et bidrag til beregning af aktivitetskoefficienter: Debye-Hückel-teorien. I 1927 modtog han en kaldelse til et professorat i Leipzig og i 1934 en kaldelse til Berlin. I 1936 fik han nobelprisen i kemi for sine bidrag til bestemmelse af molekylers struktur. I 1939 rejste han via Holland til USA og blev ansat ved Cornell University. Han blev aldrig tysk statsborger, men blev amerikansk statsborger i 1946 og døde i USA i Paul Scherrer, født 1890 i Schweiz, viste i 1918, at krystalkorn, der mindre end ca. 100 nm gav bredere diffraktionslinjer end normalt, og at man kunne benytte linjeforbredningen til måling af krystallitstørrelse. Han blev professor i fysik i Zürich i 1920 som tredveårig. Senere gik han ind i kernefysik og blev en ivrig fortaler for kerneenergi. Han døde i Zürich i Figur 3. Diffraktionsopstilling. menter baseret på den grundmetode er i dag måske de mest udbredte til det formål. Den personlige computer er i dag standard som styrings- og dataopsamlingsudstyr for pulverdiffraktometre. Ofte opsamler man datapunkter pr. grad over vinkelintervaller på Et sådant datasæt betegnes i almindelighed som et diffraktogram. Figur 6 viser et eksempel på et diffraktogram af kemisk rent TiO 2. Titandioxid eksisterer i tre krystalformer: rutil, anatas og brookit. Diagrammet viser, at den undersøgte prøve hovedsageligt består af rutil samt af et par procent anatas. Figur 4. Debye-Scherrer-forsøgsopstilling. Analytisk hjælpeværktøj Røntgenpulverdiffraktion blev i de første år efter metodens fremkomst hovedsageligt brugt til strukturanalyse af simple krystalstrukturer, men fik senere den største udbredelse som analytisk hjælpeværktøj i kemi og mineralogi. I 1938 publicerede J. D. Hanawalt, H. W. Rinn og L. K. Frevel fra Dow Chemical Co. diffraktionsdata for 1000 rene, kemiske forbindelser og en metode til at udnytte denne database til identifikationsformål. Udgangspunktet var ovennævnte Bragg s lov: λ = 2dsinθ Man ser heraf, at spredninsvinklen θ afhænger af bølgelængden λ, men at netplanafstanden, d, er uafhængig af disse størrelser, idet den er knyttet til krystallens struktur. Hanawalt et al. tabulerede d-værdierne, angivet i Å-enheder, efter faldende værdier, altså efter stigende vinkler. Linjeintensiteterne blev angivet på den måde, at den stærkeste linje blev tildelt værdien 100 og de øvrige linjers intensitet som en procentdel af denne linjes styrke. Endvidere angav man d-værdierne for de tre stærkeste linjer samt optiske og krystallografiske data. Systemet blev senere overtaget og videreført af A STM.: American Society for Testing Materials, der udgav databasen på kartotekskort, som vist på figur 7. Værdierne for de tre stærkeste linjer blev brugt til et index, der var udgangspunktet for en søgning i databasen. Når der er flere faser tilstede i en pulverprøve, giver hver fase sit diagram uafhængigt af Figur 6. Titandioxid, rutil iblandet lidt anatas. tilstedeværelsen af andre faser. Det er baggrunden for, at man siger, at et stofs pulverdiagram kan opfattes som stoffets»fingeraftryk«. Figur 8 viser et eksempel på diffraktogrammer af henholdsvis rent kvarts, rent calcit og en blanding af kvarts og calcit. Figur 9, side 48, viser et billede af et diffraktometer af en type, der er leveret til Geologisk Institut ved Aarhus Universitet i november Figur 5. Debye-Scherrerdiagram af silicium. dansk kemi, 88, nr. 4,

4 Figur 7. Eksempel på kartotekskort Digitaliseret database I dag udgives og vedligeholdes databasen af International Center for Diffraction Data: ICDD, et»non for profit«-institut beliggende i USA. Databasen er naturligvis for længst blevet digitaliseret og distribueres, dvs. sælges på denne form, som regel på en cd-rom, ligesom der findes programmel til søgning i databasen. Der er nu forbindelser registreret, og der findes partielle sektioner for mineraler, metaller, uorganiske og organiske forbindelser og farmaceutiske produkter. Udviklingen har medført, at man med en pc hurtigt og effektivt kan udnytte databasen. Identifikation af et rent stof, der er registreret i databasen, er i dag en ren rutineopgave, men ofte står kemikere og især geologer over for den opgave at analysere flerfasesystemer og også gerne at kunne give Figur 8. Eksempel på diffraktogrammer af ren kvarts, ren calcit samt en blanding af kvarts og calcit. en kvantitativ analyse af faserne. Mineraloger har i mange år med held anvendt polarisationsmikroskopet til identifikation af mineraler og også til kvantitative evalueringer, men også her har røntgendiffraktion bidraget til øget sikkerhed i analysen. Den teknologiske udvikling har ført til, at det er muligt at anvende både store datamængder og raffinerede programsystemer på relativt billige pc er. I Danmark var Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i en årrække center for kemikeres anvendelse af røntgendiffraktion. Den visionære leder af Landbohøjskolens kemiske Laboratorium, Niels Bjerrum, så tidligt anvendelsesmulighederne for den ny teknik og opmuntrede sin unge assistent Aksel Tovborg Jensen til at specialisere sig på dette område. Tovborg arbejdede både med énkrystal- og pulvermetoder. Der var dengang ingen formaliseret uddannelse i røntgenkrystal- Kunstner Bjørn Bjørnholt t Din ide er ikke din egen før den er beskyttet. 47 dansk kemi, 88, nr. 4, 2007

5 lografi i Danmark. Tovborg uddannede sig i denne disciplin ved studieophold i Uppsala og ved flere ophold ved engelske universiteter. Senere tjente han som lærer og inspirator for unge videnskabsmænd/kvinder fra videnskabelige laboratorier i København. I begyndelsen var det især uorganiske materialer, herunder Figur 9. mineraler, der blev Fuldautomatisk pulverdiffraktometer undersøgt ved røntgendiffraktion, men om- fra Pananalytical. kring 1950 begyndte den farmaceutuddannede Bodil Jerslev at anvende pulverdiffraktion på organiske, især farmaceutiske produkter. I dag er der en formaliseret uddannelse i røntgenkrystallografi mange steder i landet, og der står røntgenkrystallografisk udstyr i mange offentlige og private laboratorier. Bestemmelsen af en kemisk forbindelses struktur ud fra røntgenkrystallografiske målinger er ikke en rutineopgave, men et pulverdiffraktogram kan helt entydigt beregnes ud fra en kendt struktur. For et flerfasesytem, hvor strukturerne af de enkelte faser er kendte, kan man beregne diffraktogrammet for systemet som helhed og bestemme de relative mængder af de indgående forbindelser ved at tilpasse observerede intensiteter med beregnede vha. iterative metoder. En udbredt metode kaldes Rietveld metoden efter en hollandsk videnskabsmand, der oprindeligt anvendte den til forfining af atompositioner i krystalstrukturanalyser. Metoden er endnu ikke ren rutine, men erfarne brugere kan opnå resultater, der ikke eller kun vanskeligt kan opnås med andre metoder. Til denne metode findes der flere særdeles gode»public Domain«, dvs. gratis programmer, der kan fås via internettet. Udviklingen af røntgendiffraktometre og af synkrotronstrålingsfaciliteter har medført, at pulverdiffraktion har fået en vis renæssance som metode til strukturanalyse for forbindelser, der vanskeligt eller slet ikke kan opnås i form af tilstrækkeligt store énkrystaller. Det er tankevækkende for diskussioner om styring af forskning at betragte dette eksempel, som blot er et af mange, på hvordan forskning, der tager sit udgangspunkt i abstrakte teoretiske modeller, fører til resultater, der senere viser sig at være af særdeles praktisk betydning. Sushi en lidenskab, men også en videnskab Sushi Lidenskab, videnskab & sundhed Af Ole G. Mouritsen Jepsen og Co., 2006 ISBN Pris 350,- kr. Forfatteren til dette værk Ole Mouritsen, er professor i biofysik ved Syddansk Universitet, Odense.»Sushi og Zen«lyder en af kapiteloverskrifter-ne i begyndelsen af bogen vel ikke just hvad man ville forvente fra en professor i biofysik. Det næste afsnit hedder»liv, mad og molekyler«. Det kan man ligesom bedre forlige med biofysik. Men man får altså det ene med det andet i dette monumentale værk, og det er med til at gøre det spændende, i hvert fald for denne anmelder. Vi kommer meget vidt omkring i denne bog. Vi får en masse fakta om fisk og skaldyr sushiens primære bestanddele (foruden sur ris), men også om spiselig tang,. wasabi, soja, tofu, ja hele den japanske palet af ingredienser. Og vi kommer med på Tokyos enormt store fiskemarked, hvor tunfiskene ligger i rækker, nærmest som var der tale om et færøsk grindedrab. Det, der driver Ole Mouritsen, belyses fint i flg. citat:»videnskaben er den nysgerriges værktøj til at se bag om tingene og fænomenernes fremtrædelsesformer og i glimt erkende og forstå sammenhænge, som den uinteresserede og uindviede aldrig nogen sinde vil Udvalg af Sushi arrangeret som»mazemori«. begribe. Videnskaben stiller spørgsmål, og alene formuleringen af et spørgsmål fører til indsigt, også selvom spørgsmålet forbliver ubesvaret. Gode og dybe svar leder til nye spørgsmål, som igen fører til ny indsigt og ny erkendelse, der kan forstærke Haiku-øjeblikket«. En let modificeret udgave af denne artikel blev publiceret i»geologisk Nyt«, nr. 5, 2006 Figurerne 1 og 2 er venligst stillet til rådighed af docent emer. Rita Hazell, figur 9 af firmaet Pananalytical, figurerne 5, 6, 7 og 8 er lavet til denne publikation. Oprindelsen til figur 3 og 4 er usikker. www Besøg os på nettet -adresse Svend Erik Rasmussen: Vakuumpumper Lavtrykskompressorer Sidekanalblæsere Jeg går ud fra, at vor læser umiddelbart forstår min store betagelse af værket. Og så er bogen smuk. Der er en masse akvareller af japanske kunstnere, men en dansk akvarelkunstner har også været på spil. Jeg havde gerne set en signatur under sidstnævntes. 329 sider i kvartformat og stift bind for ca. lige så mange kroner. Køb den og bliv indviet i sushimagiens verden. Thorvald Pedersen dansk kemi, 88, nr. 4,

Den tidlige kodningsteoris historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

Den tidlige kodningsteoris historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK Den tidlige kodningsteoris historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 459-2008 blank Roskilde University, Department of Science,

Læs mere

Krystallografi - kemikerens genfundne redskab

Krystallografi - kemikerens genfundne redskab MATERIALEKRYSTALLOGRAFI 37 Krystallografi - kemikerens genfundne redskab Krystallografi betyder kort og godt måling af krystaller. De seneste år er er krystallografien blevet genfødt som disciplin og er

Læs mere

Se nanomaterialer blive til

Se nanomaterialer blive til 26 Se nanomaterialer blive til - in situ krystallografi Med en vifte af teknikker, der anvender røntgen- og neutronstråling, er det muligt reelt at observere, hvordan nanopartikler fødes og vokser på tværs

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e 1 Rygning og Fedme: Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion:... 4 1.1 Rygning:... 5 1.2 Fedme:... 7 1.3 Problemformulering:... 10 2. Projektdesign:... 10 3. Metoder:... 11 3.1 Afgrænsning:... 11 3.2 kvalitativ

Læs mere

Solsystemet. Fra altings oprindelse til Livets opståen

Solsystemet. Fra altings oprindelse til Livets opståen Solsystemet Fra altings oprindelse til Livets opståen Fra altings oprindelse til Livets opståen Hvor kommer vi fra, hvordan er Jorden og 2 NR. 3 2006 resten af Solsystemet blevet til? Hvornår skabtes alting,

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Nanoteknologiske Horisonter

Nanoteknologiske Horisonter Nanoteknologiske Horisonter Nanoteknologiske Horisonter Nanoteknologiske Horisonter Danmarks Tekniske Universitet 1. udgave, 2. oplag, 2010 Bogen kan hentes som pdf-fil på www.nano.dtu.dk. Redaktion: Anne

Læs mere

2. Å RG A N G NR. 3 / 2003

2. Å RG A N G NR. 3 / 2003 2. Å RG A N G NR. 3 / 2003 OPTIMALE KONSTRUKTIONER - når naturen former Mange natur- og menneskeskabte konstruktioner har optimale egenskaber, eller er resultat af forsøg på at opnå optimale egenskaber:

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

3. Semester, efterår 2012. Hus 13.2, Nat-Bas, Roskilde Universitet. Vejen til DNA. The Road to DNA

3. Semester, efterår 2012. Hus 13.2, Nat-Bas, Roskilde Universitet. Vejen til DNA. The Road to DNA 3. Semester, efterår 2012 Hus 13.2, Nat-Bas, Roskilde Universitet Vejen til DNA The Road to DNA Gruppe 5: Amina Rukhsar Khawaja, Anna Sofie Nielsen, Christina Tenna Bigum, Daniella Wedell Sønderhøj, Johanne

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

1 Videnskabens værktøj

1 Videnskabens værktøj Videnskabens værktøj Videnskabens værktøj Ethvert erhverv har sine værktøjer. Det særlige værktøj, der efterhånden er blevet fælleseje for næsten alle grene af videnskab, er matematikken. I dette kapitel

Læs mere

En landmåler i himlen

En landmåler i himlen En landmåler i himlen Af Erik Høg, Niels Bohr Institutet Erindringer om 50 år med astrometrien, der begyndte ved en høstak syd for Holbæk og førte til bygning af to satellitter. Et videnskabeligt højdepunkt

Læs mere

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Matematik Morgener - et udviklingsarbejde Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Vi arbejder på et ønske om at udvikle en praksis, hvor eleverne kan blive optaget af at bruge matematik til at beskrive

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere