Metodebeskrivelsen af PPS tager udgangspunkt i de 23 punkter i AGREE II.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodebeskrivelsen af PPS tager udgangspunkt i de 23 punkter i AGREE II."

Transkript

1 AGREE II og PPS Metodebeskrivelsen af PPS tager udgangspunkt i de 23 punkter i AGREE II. Eksemplerne i AGREEbrugervejledningen er rettet mod medicin og medicinske behandlingsregimer og diagnoser og er dermed ikke helt dækkende for sygeplejeprocedurer som PPS. PPS omfatter procedurer, der er beregnet til sygepleje- og pleje- og omsorgstjenesten. En procedure er en specifik fremgangsmåde til at udføre en aktivitet eller en proces (ISO-9000), og PPS er bygget op efter en skabelon for at sikre dette. Skabelonen består af definerede mål, indikationer, hygiejniske principper, informationer til patienten, gennemførelse af proceduren, type af udstyr (produktuafhængig), observationer og eventuel opfølgning på daglig hygiejne for patienten. Procedurerne beskriver arbejdsprocesserne trin for trin. Indholdet omfatter praktiske færdigheder, der er vigtige tiltag i sygeplejetjenesten og er udviklet på baggrund af en model for udøvelse af praktiske færdigheder i sygeplejen. Procedurerne i PPS tager ikke udgangspunkt i medicinske diagnoser, men kan benyttes til forskellige behandlingsplaner, i interaktion og i tværfagligt arbejde. DOMAIN 1. SCOPE AND PURPOSE 1.The overall objective(s) of the guideline is (are) specifically described Hver enkelt procedure har et defineret mål. Målet er relateret til forebyggelse eller sikring af kvaliteten på udførelsen af proceduren 2.The health question(s) covered by the guideline is (are) specifically described Procedurerne i PPS er ikke relateret til specifikke kliniske spørgsmål eller problemstillinger. Hver procedure har imidlertid indikationer, der omfatter det, som proceduren dækker. Detaljeringsgraden varierer afhængigt af, hvad der er relevant for den enkelte procedure. Hvor det er relevant at angive omfang, tidspunkt og varighed, er dette beskrevet. Der er lagt stor vægt på de hygiejniske principper i alle procedurerne for at sikre infektionsforebyggelse i alle led. 3.The population (patients, public, etc.) to whom the guideline is meant to apply is specifically described Indikationerne (jf. pkt. 2) giver informationer om, hvem proceduren er relevant for. Eftersom dette er procedurer i sygepleje, er det ikke relevant med afgrænsning til medicinske diagnoser. Procedurerne i PPS er relevante for forskellige behandlingsplaner og bidrager til at kvalitetssikre udførelsen af sygeplejen til patienterne og kommunikationen i det tværfaglige team. DOMAIN 2. STAKEHOLDER INVOLVEMENT 4.The guideline development group includes individuals from all the relevant professional groups Den arbejdsgruppe, der har udarbejdet procedurerne i PPS, består af personer med sundhedsfaglig baggrund (sygeplejere, læger, fysioterapeuter). Arbejdet er organiseret med interne og eksterne redaktører, forfattere og konsulenter, der er specialister inden for deres felter. Alle bidragsydere er opført i PPS med navn, titel, baggrund og arbejdsplads. Der arbejdes kontinuerligt med at udvide arbejdsgrupperne. Virksomheder, der har taget PPS i brug, udnævner superbrugere, der spiller en central rolle med hensyn til feedback på indhold, præsentation og funktionalitet til deres brugere. Superbrugere og andre kontaktpersoner udgør faglige netværk. Der arrangeres årlige træf, hvor formålet er at bidrage til den faglige udvikling og kvalitetssikring af procedurerne.

2 5.The views and preferences of the target population (patients, public, etc.) have been sought Interaktion og dialog med patienten er i høj grad prioriteret i procedurerne. Dette fremgår af beskrivelserne af, hvordan informationer skal formidles, i gennemførelsen af procedurerne og i efterfølgende observationer. Erfaringsviden om fx det gode håndelag spiller her en vigtig rolle i sygepleje. Denne viden er ikke så ofte beskrevet tidligere, men den bliver dokumenteret gennem procedurerne i PPS. Procedurerne er med andre ord ikke begrænset til en teknisk beskrivelse af en handling. Procedurerne tydeliggør også betydningen af forberedelse og kommunikation med patienterne, så oplevelsen af velvære bliver integreret i kvalitetsniveauet. Derudover bliver patientperspektivet også belyst i videnstoffet. I forfattervejledningen bliver det understreget, at man skal indhente og tage hensyn til synspunkter og ønsker fra patienterne, hvor dette er relevant. Litteraturgennemgang af patientoplevelser er et led heri. 6. The target users of the guideline are clearly defined Målgruppen er klart defineret både generelt i PPS og i særdeleshed i procedurerne. Til hver procedure hører en juridisk del, hvor det juridiske ansvarsforhold er afklaret bl.a. om det er nødvendigt med henvisning fra læge, og hvad faglig ansvarlighed i udførelse indebærer. DOMAIN 3. RIGOUR OF DEVELOPMENT 7. Systematic methods were used to search for evidence Der foretages systematiske søgninger og vurderinger af litteratur i henhold til anerkendte metoder. Udvikling af søgestrategier og gennemførelse af litteratursøgninger følger PICO-metoden og foregår i et samarbejde mellem fagmedarbejder, bibliotekar og redaktør. Litteratursøgningerne opbevares og vedligeholdes centralt hos redaktionen. Auto-alerts sikrer, at forfatterne får månedlige opdateringer af ny litteratur fra relevante databaser. Metoder og arbejde med litteratursøgning og overvågning for PPS er beskrevet under Litteratursøgning, og det samme gælder kritisk vurdering af litteratur under Kritisk vurdering. 8. The criteria for selecting the evidence are clearly described Det norske videncenters tjeklister for vurdering af forskningslitteratur danner grundlaget for kritisk vurdering af litteratur i PPS. En arbejdsgruppe af forskere/redaktører har tilpasset videncentrets tjeklister en anelse i forhold til PPS-indholdet. Disse tilpassede tjeklister er implementeret i PPS arbejdsprocesser, hvilket er nærmere beskrevet under. Tjeklister for kritisk vurdering af litteratur i PPS: - Oversigtsartikel/Cochrane review - Enkeltstudie kvalitativt - Enkeltstudie kvantitativt - Retningslinje - Fagartikler og lærebøger I de tilfælde hvor der er forskellige forskningsresultater eller andre forskelle i den faglige opfattelse i litteraturen, beskrives dette i procedurerne (for eksempel som forskellige alternativer) og i videnstoffet. Videnstoffet omfatter også en opsummering af forskningen og fagudviklingen inden for den enkelte proceduregruppe. 9. The strengths and limitations of the body of evidence are clearly described Procedurerne er underbygget med videnstof, hvor det fremgår, hvilken/hvilken type litteratur, der er lagt til grund. I de tilfælde hvor der foreligger forskellige alternativer/vurderinger er dette beskrevet både i videnstoffet og i proceduren. Derudover er der også lagt vægt på at få erfaringsviden frem i procedurerne. Vurderinger og tilbagemeldinger fra superbrugere udgør vigtig erfaringsviden, som ikke tidligere har været dokumenteret. Samtidig

3 fungerer det som en validering af eksisterende indhold i PPS. Alle brugerkommentarer bliver systematisk registreret og vurderet i forbindelse med indholdsrevisioner. Et brugerforum bidrager til yderligere konsensus om indholdet. 10.The methods for formulating the recommendations are clearly described Arbejdsprocessen under udvikling og opdatering af indholdet i PPS er dokumenteret under. 11. The health benefits, side effects, and risks have been considered in formulating the recommendations. De sundhedsmæssige fordele kommer til udtryk gennem veludførte procedurer som led i en behandlingsplan. Eventuelle komplikationer, der kan opstå i forbindelse med en procedure, er beskrevet. Der er ellers ikke knyttet bivirkninger eller anden risiko, som kriteriet her omtaler, til udførelse af procedurerne i PPS. Indholdet i procedurerne i PPS er beskrevet i detaljer. Der er lagt stor vægt på de hygiejniske principper, der ligger til grund for at procedurerne skal fungere som infektionsforebyggende tiltag i behandlingen. Observationer som skal gøres i tilknytning til hver procedure er også nøjagtigt beskrevet, sammen med opfølgende og forebyggende tiltag. Hvis patienten skal gennemføre sin personlige hygiejne på en speciel måde som følge af procedurerne, er dette beskrevet. 12. There is an explicit link between the recommendations and the supporting evidence Til hver procedure præsenteres aktuelle videnopsummeringer, hvor referancerne er organiseret i følgende kategorier: - Forskningslitteratur - Fagartikler - Fagbøger - Offentlige dokumenter - Juridisk og etisk litteratur Alle procedurer tager udgangspunkt i kvalitetsvurderet forskning, hvor denne er til rådighed. 13. The guideline has been externally reviewed by experts prior to its publication Arbejdet med udvikling og klargøring af procedurer/proceduregrupper gennemgår mange faser, som involverer flere bidragsydere. Der indhentes kvalitetsvurderinger fra både interne og eksterne konsulenter, både i forbindelse med førstegangs publicering og ved senere revisioner. Indspill fra superbrugere, med deres kompetence og erfaring, inkluderes også i arbejdet (jf. pkt. 10). 14. A procedure for updating the guideline is provided Alt indhold i PPS opdateres kontinuerligt og ny version publiceres mindst 1 gang årligt. Opdatering foregår i samarbejde mellem eksterne bidragsydere, redaktører og forskningsbibliotekarer. Dette arbejde er nærmere beskrevet under Litteratursøgning, Kritisk vurdering og Kommunikation i arbejdsprocessen. Procedurerne i PPS har versionshåndtering, som sikrer kontrol med endringer, der bliver foretaget fra version til version. Proceduren for opdatering og versionshåndtering er beskrevet i intern Rutinehåndbog. Verificering Indholdet i PPS bliver opdateret og verificeret mindst en gang om året. Det betyder, at alt indhold i PPS bliver gennemgået og vurderet på baggrund af ny viden og forskning. Ved hver ny version får PPS et nyt versionsnummer. Versionsnummeret står på proceduren i tidslinjefunktionen og i loggen for hver opdatering. Log over opdateringer I loggen for hver opdatering findes der en oversigt over hvilke ændringer, der er lavet i hver version.

4 Tidslinje (timeline) I tidslinjen (timeline) kan du søge tilbage til tidligere versioner af procedurerne i PPS. Du kan også bruge denne funktion til at se, hvilke ændringer der er lavet i procedurerne for hver version og det underliggende referencegrundlag. Tilbagemeldinger fra brugere Der er også fastlagt procedurer for feedback, som bliver anvendt i opfølgningen på virksomheder med PPS. Rutinerne omfatter korrektion af både tekniske og faglige problemer. Feedbacken vurderes og klassificeres i forhold til alvorsgrad i samarbejde med brugerne. I tilfælde af feedback om alvorlige fejl bliver samtlige brugere omgående informeret, både om, hvori fejlen består og om hvilke tiltag, der iværksættes. DOMAIN 4. CLARITY OF PRESENTATION 15.The recommendations are specific and unambiguous Procedurerne præsenteres detaljeret og trinvis. Hver procedure har forskellige visningsmuligheder, hvor indholdselementer kan afgrænses eller udvides efter behov. 16. The different options for management of the condition or health issue are clearly presented. Procedurerne kan ikke relateres til en tilstand. PPS omfatter procedurer, der kan anvendes i mange forskellige behandlingsforløb. Der er beskrevet forskellige alternativer i en procedure, hvis dette er relevant f.eks. forskellige trin i gennemførelsen afhængig af patientens situation eller typen af udstyr. 17. Key recommendations are easily identifiable Procedurerne er beskrevet med udgangspunkt i de bedste anbefalinger som foreligger p.t. (forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden). Forskellige alternativer er beskrevet, hvor dette er relevant (jf. pkt. 16). Indholdet præsenteres præcist og konkret i et brugervenligt format. Den sproglige formidling er særligt kvalitetssikret for at give et fagligt præcist udtryk af indholdet. Procedurerne præsenteres i en fælles skabelon, som skaber helhed og genkendelse, og gør det nemt at opfatte de forskellige indholdselementer. De centrale anbefalinger og vigtigste elementer i procedurerne fremhæves gennem: - en gennemarbejdet indholdsstruktur - en tydelig inddeling af hver procedure - en brugervenlig navigering mellem forskellige dele og detaljeniveauer - "luft" og fremhævninger i tekster og skærmbilleder - et rigt udvalg af illustrationer. som understøtter procedureudførelsen Fælles skabeloner og struktur giver hurtigt et godt overblik, og man kan nemt navigere mellem proceduren og øvrigt indhold. Indholdsstrukturen og interaktionsdesignet i PPS bygger på bred fagerfaring og praktisk viden, og strukturen er testet og evalueret. Vi får feedback om høj grad af brugervenlighed, uafhængigt af brugerens IKT-erfaring. DOMAIN 5. APPLICABILITY 18. The guideline describes facilitators and barriers to its application. PPS forudsætter ikke organisatoriske ændringer i forbindelse med brugen. Vores dialog med kunder og brugere har ikke afdækket nogen organisatoriske hindringer. PPS forudsætter adgang til pc-udstyr. Faglig begrundelse, funktionalitet og teknisk løsning gør, at PPS er anvendelig i alle de dele af sundhedsvæsenet, der arbejder med pleje- og omsorg til patienterne, samt i undervisnings- og uddannelsessammenhænge.

5 19. The guideline provides advice and/or tools on how the recommendations can be put into practice. Både brugerne og superbrugerne bliver varslet om offentliggørelsen af nye procedurer. Det betyder, at virksomheder, der bruger PPS, og fagmiljøerne i disse virksomheder, kan gennemgå og godkende procedurerne til brug i deres virksomheder. I praksis gøres dette ved at skrive i et særligt tekstfelt til godkendelse, som er indlagt i hver enkelt procedure. Indholdet i PPS understøttes af en teknisk funktionalitet, der hjælper brugerne med at finde og anvende dette i praksis. Under afprøvningen er det udført omfattende tester og blindtester af brugergrænsefladen og tilgængeligheden. Indholdet er præsenteret både med tekst og illustrationer/video. Der er flere alternative muligheder for at hente indholdet frem, og der er også forskellige indstillinger for udskrivning af procedurerne. Der er udviklet integrationsløsninger for elektroniske patientjournaler, elektroniske kvalitetssystemer og pædagogiske undervisningsværktøjer. Integrationsløsningerne er med til at sørge for, at PPS ikke bliver kørt ud på en sidelinje, men bliver en god implementeringsgevinst. Der er lagt vægt på at udarbejde gode integrationsløsninger for også at fremme den elektroniske interaktion og derved nedtone brugen af separate skemaer/dokumenter for procedurer i sygeplejen. Der er også udviklet en mobilversion af PPS, som bidrager til opdateret og tilgængelig viden uafhængig af, hvor sygeplejeren befinder sig (f.eks. hjemmesygepleje). 20. The potential resource implications of applying the recommendations have been considered. Det udstyr, der er specificeret i procedurerne, er produktuafhængigt. Der er kun specificeret forskellige typer af udstyr, hvilket ikke påvirker virksomhedens indkøbsprocedurer. Procedurerne stiller heller ikke krav om specielt teknisk udstyr. 21. The guideline presents monitoring and/or auditing criteria. Hvor det er relevant, er det specificeret, hvor hyppigt den pågældende procedure bør gennemføres. Disse anbefalinger kan anvendes i forbindelse med behandlingsplaner i elektroniske patientjournaler. DOMAIN 6. EDITORIAL INDEPENDENCE 22. The views of the funding body have not influenced the content of the guideline PPS udvikles og opdateres redaktionelt uafhængigt, og er produktneutralt. 23. Competing interests of guideline development group members have been recorded and addressed. Bidragsyderne blev adspurgt om eventuelle interessekonflikter i forbindelse med kontraktunderskrivningen. Så vidt vi ved, har PPS igen bidragsydere med interessekonflikter. Forfattere og konsulenter er opført i en særskilt oversigt i PPS. YDERLIGERE KOMMENTARER PPS er et resultat af et offentlig forsknings- og udviklingsprojekt, der blev afprøvet på det norske rigshospital HF, Sygehuset Telemark HF og Højskolen i Østfold i Norge. Evalueringerne af afprøvningerne er lagt til grund for videreudviklingen af PPS. Spredningen af PPS til uddannelsesinstitutioner som højere læreanstalter og universiteter, kommuner og hospitaler er med til at opbygge et bredt netværk mellem akademia og praksis. Dette giver et godt grundlag for både at fremme værdifuld erfaringsviden og at implementere videnbaseret praksis. Denne gevinst bliver ikke synlig ved hjælp af AGREE-instrumentet. PPS bidrager også til at igangsætte videre forskning og fagudvikling på fagområder, hvor der i dag er lidt forskningsbaseret viden.

6 AGREE-instrumentet er et incitament til videre udvikling og kvalitetssikring af PPS. Som alle andre værktøjer er også PPS i konstant udvikling på baggrund af bedre og mere hensigtsmæssige metoder og evalueringsformer samt ny viden.

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

- en baggrundsrapport IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE

- en baggrundsrapport IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE - en baggrundsrapport 2010 IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE Implementeringsforskning om forebyggelse en baggrundsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Louise Paulsen Rønnov og Bella Marckmann,

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Health Science and Technology Frederik Bajers Vej 7, DK- 9220 Aalborg Ø, Denmark Phone +45 99409940, Fax +45 98158129 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives.

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives. Executive summery This thesis has the purpose of assessing how the audit process works for financial institutions using a Cloud Computing solution. An analysis of the management considerations in the application

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs) Studie: Cand.merc.aud Type: Kandidatafhandling Navn: Toke Grønlund CPR: xxxxxx-xxxx Afleveret: 31/8-2012 Vejleder: Kurt Keldebæk Antal anslag: 155.827 Normalsider: 76 Copenhagen Business School 2012 Computer

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE. Kvalitetshåndbog. Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark

EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE. Kvalitetshåndbog. Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE Kvalitetshåndbog Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark Af Health Care Consulting EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE I SAMARBEJDE

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

AXHIS Metode til vurdering af itsystemer. implementering MASTER I SUNDHEDS IT IT UNIVERSITETET I KØBENHAVN

AXHIS Metode til vurdering af itsystemer. implementering MASTER I SUNDHEDS IT IT UNIVERSITETET I KØBENHAVN AXHIS Metode til vurdering af itsystemer inden implementering MASTER I SUNDHEDS IT IT UNIVERSITETET I KØBENHAVN Forår 2008 Af: Sanne Jensen Joan Nielsen Meyer Jesper Dahl Annabel Lee Krarup Sanne Jensen

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere