Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 10_2-1929) Indstilling angaaende Besættelse af Udvalg og Valg til Kommissioner m. m. a) Forslag fra den socialdemokratiske Gruppe om, at Sporvejene sorterer under Belysningsudvalget, dog saaledes, at Sporvejene fører eget Regnskab. Vedtoges. b) Forslag fra samme om, at Brolægningsudvalget, Belysningsudvalget og Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse udvides fra 3 til 5 Medlemmer. Vedtoges. c) Forslag fra den borgerlige Gruppe om, at Sygehusudvalget og Forsørgelsesudvalget udvides fra 3 til 5 Medlemmer. J. Chr. Møller anbefalede Forslaget. De to Udvalg var saa store, at det var Begrundelse nok for en Udvidelse. H. P. Christensen henviste til Forhandlingsmødet lingsmødet den foregaaende Dag, hvor der fra socialdemokratisk Side blev foreslaaet den nu vedtagne Udvidelse af de tre Udvalg, Dette dokument er fra Side 1 af 14

2 men der kom dengang intet Forslag fra Mindretallet om yderligere Udvidelser. Der var dog en ganske væsentlig Forskel paa disse to Udvalg og de tre, som nu var udvidet; Belysningsudvalget fik nu ogsaa Sporvejene og derved et meget betydeligt Omraade under sig, og selv om Brolægningsudvalget ikke var saa stort, maatte man erindre, at det ikke her drejede sig om Kontorarbejde, men en Mængde forskellige Forhold indenfor hele Byens Omraade; noget lignende var Tilfældet med Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse, som ofte behandlede meget store Spørgsmaal angaaende Byens Udvidelse og derfor skulde tage Stilling til meget store Udgifter. Taleren vilde anbefale, at man for denne Gang nøjes med de vedtagne Udvidelser, saa kunde man maaske senere komme tilbage til Spørgsmaalet om de to andre Udvalg. J. Chr. Møller erklærede, at Sagen dog blev berørt paa det nævnte Møde m. H. t. Forsørgelsesudvalget. Det var forøvrigt ikke noget egentligt Forhandlingsmøde, men væsentlig en Meddelelse fra Flertallets Side om, hvad det havde vedtaget, og Mindretallet havde jo saa intet andet at gøre end at tage det til Efterretning. Der blev straks sagt, at Flertallet ønskede at besætte samtlige Formandsposter i Udvalgene, og saa var der intet at forhandle om. Taleren troede dog ikke, at denne Fremgangsmaade særlig fremmede Samarbejdet i Byraadet, og der fandtes ikke noget tilsvarende i en eneste af Danmarks Provinsbyer; det havde vist været klogt, om Flertallet havde stillet sig lidt anderledes og dog ladet den borgerlige Gruppe beholde enklelte Formandsposter, selv om det jo vilde blive de mindst betydende. Angaaende Sygehusudvalget, saa var der nu Tale om meget store Udvidelser af Hospitalet, og det var af den Grund naturligt at vælge 5 Medlemmer dertil. For Forsørgelsesudvalgets Vedkommende havde der været en ret stærk Kritik af Administrationen, hvorfor det ogsaa var paakrævet at udvide dette Udvalg. Taleren maatte derfor fastholde Forslaget. Rasmus Rasmussen vilde ogsaa anbefale at udvide de to Udvalg, særlig Forsørgelsesudvalget, hvor Taleren var foreslaaet som Medlem. Der gik i Byen svære Rygter om, at Taleren skulde køres træt, og saa var det rart at have en anden ved Siden, naar Taleren trængte til at hvile sig. H. P. Christensen havde ikke tænkt, at man her skulde ind paa selve Udvalgsbesættelserne; men Taleren skulde saa til Fabrikant Møller sige, at naar Mindretallet fralægger sig ethvert Ansvar for det Budget, der nu var vedtaget, og Flertallet altsaa alene skulde have Ansvaret, maatte man ogsaa tage Ansvaret indenfor Udvalgene. Dette dokument er fra Side 2 af 14

3 Efter Forholdstal var Flertallet berettiget til at vælge 2 Medlemmer til 3-Mands Udvalgene og 3 Medlemmer til 5-Mands Udvalgene, og det var da naturligt, at Flertallet i Udvalgene vælger Formanden. Selv om der kunde være Uenighed om forskellige Ting, burde Mindretallet ikke have stillet sig saa skarpt, at de stemte imod Budgettet. Angaaende Forhandlingsmødet, saa meddelte i hvert Fald den borgerlige Gruppe, hvilke Medlemmer de ønskede valgt, og Flertallet lavede saa sit Forslag. Derfor kunde man selvfølgelig ikke nu gaa med til at forandre det. Leonhard Hansen forstod ikke, at det Spørgsmaal skulde diskuteres her, for Mindretallet maatte dog være klar over, at Flertallet kun forlangte, hvad de havde Ret til i Henhold til Forholdstalsvalgmaaden. Den Maade, hvorpaa Mindretallet havde optraadt, skaffede dem ikke Vejvilje fra Flertallets Side. Nu betragtede de det som en uvenlig Handling, at de ikke faar Lov til at besætte nogen at Formandsposterne, men naar man tog i Betragtning, at Mindretallet stemte imod Budgettet, og dernæst erindrede den generne Maade, hvorpaa Agitationen blev ført forud for Byraadsvalget med personlige Overfald paa Socialdemokratiets ; Mænd, saa maatte de finde sig i at tage Skade for Hjemgæld. Naar Hr. Rasmussen udtalte, at han skulde køres træt, vilde Taleren sige, at det i hvert Fald ikke var fra Flertallets Side, at en saadan Udtalelse var fremsat, og naar han først kom i Udvalget, vilde han næppe nogetsteds finde en mere elskværdig Formand. Det var vist rigtigt, at der var talt om at køre ham træt, men det var fra de Konservative selv, og hidtil havde det jo ogsaa vist sig, at den Mand, som kom i dette Udvalg, blev slagtet, naar de 4 Aar var gaaet. J. Chr. Møller mente ikke, man med Grund kunde bebrejde Mindretallet, at de stemte imod Budgettet, naar der ikke blev taget Spor Hensyn til Mindretallets Forslag eller Ønsker. Flertallet forkastede ethvert Forslag fra den Side og tvang faktisk Mindretallet til at stemme imod. A. E. Baastrup havde af Borgmesterens Udtalelser ved det første Byraadsmøde forstaaet, at der paatænktes en større Udvidelse af Kommunehospitalet, og i saa Fald fik Sygehusudvalget et meget forøget Arbejde og kom til at tage Stilling til Forslag om meget store Udgifter. Alene af Hensyn til den foreslaaede Udvidelse var der Grund til at udvide Medlemstallet fra 3 til 5, og Taleren vilde meget henstille at gaa med dertil. Forslaget forkastedes med 12 Stemmer mod 8. d) Forslag fra de to Byraadsgrupper til Valg af Udvalg m. m. Dette dokument er fra Side 3 af 14

4 Følgende Forslag forelaa: For Havnevæsenet: J. Perregaard, Chr. Nielsen, P. Petersen, Niels Barnow. For Kasse- og Regnskabsvæsenet: J. Chr. Møller. Suppleanter: Leonhard Hansen, C. Holst-Knudsen. For Forsørgelsesvæsenet: Leonhard Hansen, Formand, Chr. Nielsen, Rasmus Rasmussen. For Aldersrente: Andr. Bitsch, Formand, Johanne Berg, A. E. Baastrup. For Understøttelse til Børn af Enker ifølge Lov af 29. April 1913: Andr. Bitsch, Formand, Johanne Berg, A. E. Baastrup. Dette dokument er fra Side 4 af 14

5 For Skolevæsenet: K. Mousten, Formand, Chr. Christiansen, A. E. Baastrup. For Brolægnings - og Vejvæsen samt Hovedvandløb: Andr. Bitsch, Formand, J. Fogh Mogensen, Chr. Christiansen, J. R. Fanger, Rasmus Rasmussen, For Belysningsvæsen og Sporveje: Formand, Leonhard Hansen, Holger Eriksen, P. Petersen, J. R. Fanger. For Sygehusene: K. Mousten, Formand, E. Stecher Christensen, For Bygninger og Inventariesager: J. Perregaard, Formand, H. J. Baden, J. P. N. Siig. For Legater: Dette dokument er fra Side 5 af 14

6 Chr. Christensen, A. E. Baastrup. For Byens Skove: Leonhard Hansen, Formand, Chr. Christiansen, C. Holst-Knudsen. For Byens og Omegns Forskønnelse: Johanne Berg, Formand, E. Stecher Christensen, P. Petersen. For Mark væsenet: H. J. Baden, Formand, Andr. Bitsch, Aage Jensen For Vandværket: H. J. Baden, J. P. N. Siig. For det offentlige Slagtehus: H. J. Baden, Formand, E. Stecher Christensen, Den kommunale Valgbestyrelse, herunder Affattelse af de kommunale Valglister: Holger Eriksen, C. Holst-Knudsen. Suppleanter: Dette dokument er fra Side 6 af 14

7 Johanne Berg. Udvalget for Affattelse af Rigsdagsvalglister: Holger Eriksen, C. Holst-Knudsen. Suppleanter: Johanne Berg, Udvalget for Revision af Skatterestancelister: J. Fogh Mogensen, Formand, E. Stecher Christensen, J. P. N. Siig. Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse: J. Perregaard, C. Holst-Knudsen, J. Chr. Møller. Løn udvalget: Formand, J. Fogh Mogensen, Chr. Nielsen, Rasmus Rasmussen, J. R. Fanger. Dette dokument er fra Side 7 af 14

8 Til at gennemgaa Repartitionen paa Amtets Købstæder: K. Mousten, Formand, Til at afgive Erklæring over Andragender om Indfødsret m. m. K. Mousten, Formand, E. Stecher Christensen, A. E. Baastrup. Arkiv - og Biblioteksudvalg: Johanne Berg, Formand, Chr. Christiansen, A. E. Baastrup. Udvalget for Indkvartering m. m. : borgmesteren, Formand, P. Petersen. Til at forberede Decisionen af Kommunens Regnskaber: H. J. Baden, Formand, Til kritisk at gennemgaa Havnens Regnskab: K. Mousten, Formand. Til at gennemgaa Regnskaberne for Politikassen og Politiets Understøttelsesfond: K. Mousten. Udvalget for Tilsyn med Kommunes Arbejderes Sygekasse: Andr. Bitsch, Formand, Rasmus Rasmussen. Udvalget til Forhandling med Hjælpekassen: Dette dokument er fra Side 8 af 14

9 Budgetudvalget. Skolebørnsbespisningen: Johanne Berg, Formand, J. Fogh Mogensen, H. J. Baden, A. E. Baastrup, P. Petersen. Bevillingsnævn et: K. Mousten, Baneformand O. Olesen, J. P. N. Siig. Restauratør J. Rasmussen, Observatoriets Bestyrelse: Johanne Berg, Formand, Holger Eriksen, A. E. Baastrup. Kirkegaardsbestyrelsen: E. Stecher Christensen, J. P. N. Siig. Skolekommissionen: Holger Eriksen, J. Fogh Mogensen, J. Perregaard, Dette dokument er fra Side 9 af 14

10 Chr. Christiensen, Johanne Berg, Fru M. Bitsch, Holst-Knudsen, A. E. Baastrup, Aage Jensen, P. Petersen. Bygningsk ommissionen: K. Kaasgaard, Rasmus Rasmussen, Arkitekt Frimodt Clausen. Brandkommissionen: Leonhard Hansen, Formand, J. Fogh Mogensen, J. R. Fanger. Eksamenskommissionen for Gas- og Vandmester prøven, Censorer: Rørlægger Egon Jensen, P. Petersen, Gas- og Vandmester R. Nielsen, Medlemmer af Bestyrelsen for Universitetsundervisningen i Jylland: Borgmesteren, C. Holst-Knudsen. Medlemmer af Bestyrelsen for Aarhus tekniske Skole: Dette dokument er fra Side 10 af 14

11 Rasmus Rasmussen. Medlemmer af Bestyrelsen for Aarhus Folkebibliotek: Johanne Berg, J. Perregaard, J. Chr. Møller. Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Museums Kunstafdeling: Holger Eriksen. Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Museums historiske Afdeling: K. Mousten. Medlem af Bestyrelsen for Naturhistorisk Museum: K. Mousten. Medlemmer af Bestyrelsen for "D e n gamle By": C. Holst-Knudsen. Medlemmer af Aarhus Teaters Repræsentantskab: Leonhard Hansen, K. Mousten, P. Petersen, J. Chr. Møller. Medlemmer af Mindeparkens Repræsentantantskab: Borgmesteren. Leonhard Hansen, Dette dokument er fra Side 11 af 14

12 J. Chr. Møller, P. Petersen. Medlemmer af Bestyrelsen for Mindeparken: Borgmesteren, J. Chr. Møller. Medlemmer af Aarhus Politiraad: Chr. Nielsen, P. Petersen. Medlemmer af Udvalg efter Lov om Sygekasser af 10. Juni : J. Perregaard. Til at føre det i Retsplejelovens 793 omhandlede Tilsyn med Varetægtsfangers Behandling: Andr. Bitsch, Bestyrelsen for Christian den I X s Børnehjem: H. J. Baden, Johanne Berg, Holger Eriksen, P. Petersen, Fru M. Krarup, Formand, Fru Ellen Glavind, Købmand Edv. Nielsen. Medlemmer af Aarhus Amtsraads og Aarhus Byraads Fællesudvalg for Ting- og Arresthuset: J. Perregaard, J. P. N. Siig. Dette dokument er fra Side 12 af 14

13 Udvalg til Besæettelse af Udvalg og Kommissioner: Formand, Leonhard Hansen, Andr. Bitsch, J. Chr. Møller, C. Holst-Knudsen. Borgmesteren vilde ved denne Lejlighed sige Farvel til Undervisningsarbejdet i Aarhus, som Taleren havde været med i igennem mange Aar. Nu kom der jo yngre Folk frem, og det kunde ogsaa være gavnligt for disse at komme til at arbejde med Undervisningssager. Taleren havde i mange Aar siddet i Bestyrelse for Teknisk Skole og med Glæde set, at de unge Mennesker der forstod at vurdere det Arbejde, som blev gjort for deres Uddannelse. Kommunens Skolevæsen. stod smaat omkring Aaret 1900, men det lykkedes ved fælles Arbejde indenfor Byraadet at føre Undervisningen fremad, saaledes at Kommunens Skoler kunde komme paa Højde med de private. I 1908 var man naaet saa vidt, at man turde indføre Mellemskole ved 2 af Kommunens Skoler, og del var senere udvidet til 4. Senere traf man en Ordning med Marselisborg Skole, hvori Kommunen havde sat en Del Penge, saaledes at der blev givet Fripladser i Gymnasiet for Renter og Afdrag paa Gælden, og da Skolen ikke kunde svare sig, overtog Kommunen den og førte den videre som Gymnasium, hvor Elever, som havde bestaaet Mellem- eller Realeksamen ved Kommunens Skoler, gratis kunde læse til Studentereksamen. Senere havde Byraadet ogsaa vedtaget at yde Stipendier til Elever, der bestod Studentereksamen med Udmærkelse eller tæt derved. Aarhus Skolevæsen stod vist nu saa højt, som det kunde naa. Den Standard, som naaedes i 1908, havde ingen andre Byer paa den Tid; København fik den først i , og f. Eks. en By som Horsens naaede vist først dertil i Endnu senere havde Taleren været med i Arbejdet for Universitetet i Aarhus, og ved et energisk Arbejde fra alle Sider var det nu lykkedes at faa dette fastslaaet. Taleren var glad ved at bevare sin Stilling i Universitetsbestyrelsen, for det var altid rart at kunne se Afslutningen paa et Arbejde, som man har med at gøre og har faaet kært, før man forlader det. Taleren vilde rette en Tak til alle dem, der har været med i Arbejdet for Undervisningsvæsenet i Aarhus. J. Chr. Møller beklagede for sit personlige Vedkommende, at Borgmesteren havde taget den Stilling, at han ikke længere vil være Formand i Skoleudvalget og Skolekommissionen. Dette dokument er fra Side 13 af 14

14 Samtidig vilde Taleren pege paa det uheldige i, at Overlærer Mousten skulde være Formand i Skoleudvalget. Taleren tvivlede ikke om Hr. Moustens Evner, men at sætte en Lærer til Formand for dette Udvalg var at gøre ham til sin egen overordnede, og det førte let til forskellige Vanskeligheder baade for ham selv og for Skolen. Hr. Mousten havde heller ikke nogen Tilknytning til Skolekommissionen, og det var vel tvivlsomt, at Socialdemokraterne nu kom til at besætte Formandspladsen i denne. K. Mousten vilde i Tilslutning til Borgmesterens Udtalelser bringe ham en Tak for hans mangeaarige Arbejde for Skolevæsenet. Det var ikke blot i Aarhus, at vort Skolevæsen blev fremhævet som særlig godt; det blev ogsaa sagt ude omkring, og man havde adskillige Gange faaet officiel Attest derfor. Naar det var Tilfældet, vilde sikkert ingen benægte, at det i første Række skyldtes Borgmesteren, og Taleren vilde paa Skolens Vegne sige ham en varm Tak derfor. H. P. Christensen udtalte, at der naturligvis ogsaa fra Socialdemokratiets Side skulde lyde en Tak til Borgmesteren for det Arbejde, han har lagt i Skolevæsenets Tjeneste. Alle var sikkert enige om, at naar vort Skolevæsen stod saa godt, skyldtes det ikke mindst ham, og alle paaskønnede hans Arbejde. Men der kom for ethvert Menneske en Tid, hvor det blev nødvendigt efterhaanden at trække sig ud af en Del af Arbejdet, og Borgmesteren havde jo flere Gange i Byraadet udtalt, at man lagde for meget Arbejde over paa ham. Angaaende at vælge en Lærer til Formand i Udvalget, saa kunde det maaske have visse uheldige Konsekvenser, men man kunde næppe sætte en ny Mand til Formand, og Taleren tvilede ikke om, at Hr. Mousten kunde udfylde Pladsen paa en for Aarhus Kommune tilfredsstillende Maade. Indstillingen vedtoges. Dette dokument er fra Side 14 af 14

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10-1913) Originalt emne Rigsdag Valgbestyrelser til Rigsdagsvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. april 1913 2) Byrådsmødet den 15. januar 1914 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_1-1921)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_1-1921) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_1-1921) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Sporveje Aarhus Teater Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Begravelsesvæsen Belysningsvæsen Bevillingsnævn Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1928) Originalt emne Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Vandforsyning Vandledninger, Vandhaner, Vandopstandere, Vandafgift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 168-1916) Originalt emne Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 8. juni 1916 2)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 417-1931) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsværket (Anlæg og Drift) Forbrændingsanstalt Jernbanevæsen Renlighed, Offentlig Renovation Statsbanerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. november 1929 2) Byrådsmødet den 28. november 1929 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 544-1921) Originalt emne Seminarier Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 500-1930) Originalt emne Formue- og Lejlighedsskat Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_17-1918) Originalt emne Jorder Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1919 2) Byrådsmødet den 13. marts 1919 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 567-1908) Originalt emne Byraad Valg, Fritagelse for at være Medlem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. marts 1909 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 425-1929) Originalt emne Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. marts 1930 2) Byrådsmødet den 13. marts 1930 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 408-1921) Originalt emne Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1922 - side 11 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere