Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi"

Transkript

1 Fagartikkel Vitenskap og psykologi Svend Brinkmann Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Kontakt Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi En ny kritisk historiografi er i de seneste tiår vokset frem, der fortæller psykologiens historie på en måde, der truer disciplinens status som kumulativ videnskab. ABSTRACT A threat from the past: On the new critical historiography in psychology This article gives an overview of the new critical historiography of psychology that has emerged in the last couple of decades, represented by such figures as Kurt Danziger, Nikolas Rose, Ian Hacking and other inspired by the groundbreaking works of Michel Foucault. It is hard to deny that psychology has been influenced by its social and historical conditions, but the new critical approaches go a step further by arguing that psychology has in large measure given shape to modern society and its individuals through different «looping effects». Modern society has thus gone through a process of psychologization, and it is argued that a central task for (critical) psychologists now and in the future implies charting the processes of psychologization, so that its effects may be critically assessed. Keywords: history of psychology, reflexivity, looping effects, subjectification You know the difference between a real science and a pseudoscience? A real science recognizes and accepts its own past without feeling attacked. Michel Foucault Psykologiens historie kan fortælles på mange måder. Vanligvis berettes om hvordan kongerækken af videnskabelige personligheder og deres teorier har nærmet sig sandheden om det menneskelige sind og dets virkemåde. En klassisk tekst, der har sat standarden for denne traditionelle form for psykologihistorie, er E. G. Borings History of Experimental Psychology, der udkom første gang i Boring stadfæstede psykologiens officielle fødsel som selvstændig videnskab til 1879, hvor Wilhelm Wundt grundlagde det første psykologiske laboratorium i Leipzig. Tekster som Borings kan retrospektivt siges ikke blot at have berettet neutralt om en videnskabs indre udvikling, men at have givet psykologien en vis enhed og legitimitet, som ellers har været svær at opnå for den videnskabelige psykologi, der har været den notorisk unge videnskab, som altid har ventet og fortsat venter på sin Newton (for ikke at tale om sin Einstein eller Bohr). Centrale psykologihistoriske værker som Borings har dermed ikke blot kortlagt fortiden, men tillige søgt at forme fremtiden. Boring ser psykologihistorien indefra, men selv hvis man fastholder det videnskabsinterne blik, kan det være vanskeligt at opretholde Borings forestilling om psykologiens historie som en stadig akkumulation af viden om det menneskelige sind. Psykologien har bestandig kæmpet med indre fragmentering og konkurrerende tilgange. Introspektionisme, behaviorisme, kognitivisme og socialkonstruktionisme er blot nogle af de overordnede perspektiver, som har spillet en rolle i psykologien. Der er ikke tale om paradigmer, der har afløst hinanden på pæn kuhniansk manér, men om forskellige tilgange,

2 Vitenskap og psykologi Illustrasjon: Jill Moursund S. Brinkmann: Truslen fra fortiden GRTID Psykologi 1208.indb :59

3 Vitenskap og psykologi S. Brinkmann: Truslen fra fortiden Den dominerende forståelse af psykologien hævder, at der findes visse universelle og almene menneskelige egenskaber, som det er psykologiens opgave at tilvejebringe viden om. Truslen består da i den realhistoriske afdækning af, at dette billede er forkert der fortsat kæmper om forskeres, praktikeres og forskningsfondes gunst. Psykologien er, som videnskabsfilosoffen Ian Hacking siger, en «usikker videnskab». En usikker videnskab er «a science whose leaders say they are in quest of a paradigm, or have just found a paradigm» (Hacking, 1995b: 352). Kuhns teori om paradigmer og videnskabelige revolutioner udvikledes oprindeligt gennem historiske studier af de fysiske videnskaber, men psykologien og dens grundbøger er i dag fyldt med snak om paradigmer, hvilket kan tolkes som et forsøg på at efterligne fysikkens videnskabelige grundlag, og etablere et mere fast fundament for den ellers usikre videnskab. Med henvisning til Kuhn vil det være mest korrekt at karakterisere psykologiens status som præparadigmatisk, hvilket understøtter Hackings diagnose: Psykologien er ikke bare «usikker», men er ifølge dens natur dømt til at forblive sådan. Med Michel Foucault kan vi tilsvarende give en kritisk karakteristik af psykologien som en af de «tvivlsomme» humanvidenskaber (eng. dubious sciences), der aldrig opnår status af kuhniansk normalvidenskab, og som må forstås ud fra deres politiske, sociale og kulturelle funktioner (se Dreyfus & Rabinow, 1982: 10). Hvis vi da forlader det videnskabsinterne blik, og i stedet anskuer psykologien som en række praksisser og sociale teknologier, så bliver det endnu vanskeligere at opretholde forestillingen om psykologiens historie som en gradvis akkumulation af værdineutral viden. En lang række nyere psykologihistorikere har, ud fra en interesse for psykologiens praktiske dimensioner, søgt at afdække psykologiens opkomst og funktioner i den vestlige kultur. Disse psykologihistorikere repræsenterer under ét, hvad der er kaldt psykologiens nye kritiske historiografi (Jansz & van Drunen, 2004). Spørgsmålet om de psykologiske teoridannelsers sandhed sættes her i parentes, og i stedet fokuseres på psykologiens rolle som handlings- og begrundelsesinstans i forhold til både offentlige og private anliggender. Denne måde at bedrive psykologihistorie på flytter fokus fra videnskabens interne udvikling over til et kritisk blik på dens kulturelle og samfundsmæssige forudsætninger og implikationer. Det er selvfølgelig ikke ualmindeligt i traditionelle fremstillinger af psykologiens historie at have blik for den samfundsmæssige indlejring af de psykologiske teorier, men i den kritiske historiografi er der tillige fokus på psykologiens (med-)skabelse af det samfund, den er indlejret i, som vi skal se nedenfor. I det følgende vil jeg forsøge at give et overblik over dele af den nye kritiske historiske kortlægning af psykologiens udvikling i de vestlige samfund. Jeg vil koncentrere mig om det, der efterhånden ligner en psykologihistorisk skole, repræsenteret ved navne som Kurt Danziger (1990; 1997), Nikolas Rose (1996; 1999), Graham Richards (1996; 2002), Roger Smith (1988; 1997; 1998) og Ian Hacking (1995a; 1995b; 1998). Disse er på afgørende punkter inspireret af Foucaults arbejder, og har alle bidraget til afdækningen af det, jeg vil kalde truslen fra psykologiens fortid. Truslen udfordrer psykologien gennem sin hævdelse af, at psykologien dels må forstås ud fra historiske individualiseringsprocesser (lidt forenklet sagt, så må individet opstå i historien som fænomen og kategori, før det giver mening at lave en videnskab om det), hvilket udfordrer psykologiens universalitetsambitioner, og især må psykologiens udvikling forstås ud fra forsøg på at dirigere, kontrollere og disciplinere individers og gruppers adfærd (Jansz & van Drunen, 2004). Dette er en trussel for psykologien, der i egen selvforståelse primært har søgt at frigøre individer gennem mere viden, hvilket angiveligt har bidraget til menneskers personlige udvikling og øgede autonomi. Psykologi som kulturel form Om man bekender sig til den gamle eller den nye måde at bedrive psykologihistorie på, afhænger af ens syn på, hvad der er subjekt i psykologiens historie. Subjektet i psykologiens historie kan referere både til (1) selve psykologiens historie (dvs. dens teoridannelser), (2) de fænomener disse teorier omhandler (fx menneskets psyke og dets handlinger, tanker og følelser) eller (3) de subjekter som skriver historien (dvs. forfattersubjekterne) (Smith, 1988). Oftest handler gængse psykologihistorier om (1) og delvis om (3), hvis vi med subjekter forstår de store personligheder, der har præget videnskabens udvikling. Boring selv hævdede således «The Great- Man Theory cannot be wrong. It expresses too obvious a truth about society» (i Watson & Campbell, 1963: 29). Heroverfor står eksempelvis Michel Foucault, der tøvede med overhovedet at definere psykologien som en videnskab: I don t think we should try to define psychology as a science but perhaps as a cultural form. It fits into a whole series of phenomena with which Western culture has been familiar for a long time, and in which there emerged such things as confession, casuistry, dialogues, discourses and argumentations that could be articulated in certain milieus of the Middle Ages, love courtships or whatnot in the mannered circles of the seventeenth century. (Foucault, 1998: 249). Foucault forstod psykologien som en kulturel form, dvs. som en kulturelt set specifik måde hvorpå vi forstår, ordner og begrunder handlinger. Det psykologihistoriske subjekt bliver i dette perspektiv primært de psykologiske fænomener (og ikke teorierne eller personerne), og fænomenerne forstås selv som historisk opståede, indlejret i bestemte praktiske kontekster. Psykologiens historie i denne forstand begynder derfor ikke med Platon eller Aristoteles udforskning af psyche, ej heller med middelalderens interesse for anima og den udødelige sjæl. Psykologiens historie begynder engang i det 18. eller 19. århundrede: «There can be no history of psychology in earlier periods. To 755

4 S. Brinkmann: Truslen fra fortiden Vitenskap og psykologi Behovet for forskellige partikulære interventioner, fx i skoler, fabrikker og klinikker, har haft forrang for den generelle udforskning af psykens beskaffenhed assume that there can be, is to assume that psychology comes into existence before the events which are its conditions of possibility» (Smith, 1988: 156). Danziger (1997) beskriver tilsvarende det 18. århundrede som «the Great Transformation»: tidsalderen, hvor psykologien fandt sit sprog. Det var også på den tid, at selve begrebet psykologi begyndte at blive brugt. Det engelske psychology blev først brugt af Hartley i 1748 i betydningen «det videnskabelige studium af psyken», men ordet blev ikke almindeligt udbredt før i det 19. århundrede (Williams, 1983). Danziger hævder, at psykologien ikke blot fik sit sprog, men tillige sine fænomener i det 18. århundrede: «Before the eighteenth century there was no sense of a distinct and identifiable domain of natural phenomena that could be systematically known and characterized as psychological» (Danziger, 1997: 37). Der var teologiske, politiske, moralske, økonomiske og medicinske fænomener, men endnu ingen psykologiske. Danziger hævder, at det er forkert at påstå, at psykologien opdagede et præeksisterende område af virkeligheden, der hidtil ikke havde været belyst, og derefter navngav det, fx med videnskabelige ord som intelligens, adfærd, indlæring, motivation, personlighed og holdninger (som er nogle af de kategorier, hvis historie spores i Danziger, 1997). Det er snarere tilfældet, at psykologien har været medskaber af de selv samme fænomener, som videnskaben omhandler. Man skal selvfølgelig være varsom med at tillægge en videnskab som psykologien agens, dvs. gøre den til et handlende væsen. Det er mennesker, der har promoveret en psykologisk anskuelse, og ikke psykologien i sig selv, men tesen er, at menneskene har lært at tænke om sig selv som psykologiske væsener på en måde, der har naturaliseret det psykologiske blik på verden. I den forstand har psykologien været en ekstrem fremgangsrig videnskab. Dens rene videnskabelige meritter er muligvis beskedne i forhold til fysikkens, kemiens eller lægevidenskabens, og der uddeles således ikke Nobelpriser i psykologien, men til gengæld har den formået at præge de vestlige samfund i så stor en grad, at Roger Smith i sin omfangsrige History of the Human Sciences kan hævde, at det 20. århundrede bør kaldes en psykologisk tidsalder, hvor alle og enhver «learned to be a psychologist; everyone became his or her own psychologist, able and willing to describe life in psychological terms» (Smith, 1997: 577). I det 20. århundrede blev psykologiske forståelsesformer demokratiseret, og en lang række samfundsmæssige praksisser og institutioner blev afhængige af psykologisk viden for at kunne fungere tilfredsstillende. Det er disse praktiske kontekster, som realhistorisk set har været drivkraften bag psykologiens udvikling, og garanten for dens samfundsmæssige succes: [S]ubjects like psychology and sociology did not originate in the academic setting as much as in the administrative and institutional means developed to manage human beings [ ] it was the schools, prisons, asylums, hospitals, workhouses, families, government reports, charities, church groups, youth movements, friendly societies and factories the local day-to-day management of human activity which turned man into a systematic object of study. (Smith, 1997: 374). Mennesket opfattes her som en historisk opstået kategori, der kun kan være genstand for videnskabelig udforskning på baggrund af bestemte mulighedsbetingelser, og disse var først til stede omkring slutningen af det 18. århundrede. Dette er i hvert fald essensen i Foucaults berømte og berygtede påstand: «Before the end of the eighteenth century, man did not exist» (Foucault, 2001: 336). Refleksivitetsproblemet Psykologiens nye historiografi har i høj grad gjort opmærksom på psykologiens rolle som formgiver af samfundet og af de psykologiske subjekter, der bebor det. Richards har spidsformuleret dette som refleksivitetsproblemet: «Psychology is produced by, produces, and is an instance of its own subject matter» (Richards, 1996: 5). Psykologien har gennem sit praktiske virke i terapi, testning og rådgivning, og gennem dens løfter om personlig udvikling i skolevæsenet, organisationer, klinikker og anstalter, i høj grad været med til at producere subjekter, der forstår sig selv ud fra de forståelsesredskaber, som psykologien har leveret (Brinkmann, 2011). Danzigers nyklassiker, Constructing the Subject (Danziger 1990), er en milepæl indenfor den nye psykologiske historieskrivning, da det var en af de første bøger, der systematisk undersøgte hvordan en bestemt måde at være subjekt på nemlig et «laboratoriesubjekt» eller «testsubjekt» udvikledes i de tidlige psykologiske eksperimenter og mentale tests, der siden viste sig at have betydelig praktisk nytte, hvorfor de hurtigt spredtes til en lang række praksisser udenfor laboratorierne, især indenfor uddannelsessystemet, behandlingsinstitutioner og virksomheder. Her transformeredes psykologien fra at være «a system of ideas» til at være «a system of practices» (ibid: 102), et hjul i den upersonlige disciplinære magt, der er involveret i styringen af personer gennem subjektivering af handlinger via målinger, statistik og videnskabelige procedurer (ibid: 190). Nikolas Roses bidrag til den kritiske psykologihistorie har, i forlængelse heraf, især bestået i en afdækning af de praktiske teknologier, hvorigennem psykologien har organiseret menneskers hverdagsliv, og deres forhold til sig selv. Rose forstår ikke psykologiske teorier som abstraktioner, sætninger i artikler og bøger, men som intellektuelle teknologier (Rose, 1996). Hvor den traditionelle psykologihistorie sædvanligvis beretter om, hvordan psykologien i stigende grad har tilvejebragt viden om hvem vi er som psykologiske væsener, så vil man ud fra Roses «human-teknologiske analytik» kritisk spørge, om vi bør søge at ændre de human- 756

5 Vitenskap og psykologi S. Brinkmann: Truslen fra fortiden teknologier, vi har til rådighed. Eller som Foucault skrev: «Maybe our problem is now to discover that the self is nothing else than the historical correlation of the technology built in our history. Maybe the problem is to change those technologies.» (Foucault, 1993: 222-3). Og videre: «Maybe the target nowadays is not to discover what we are but to refuse what we are.» (Foucault 1994: 336). Det er ikke blot Foucault og hans arvtagere, der har været optaget af refleksivitetsproblemet i psykologien. Også en filosof som Alasdair MacIntyre har belyst dette problem. MacIntyre hævder programmatisk: «Psychology is not only the study of human thinking, feeling, acting, and interacting: it has itself like the other human sciences brought into being new ways of thinking, feeling, acting, and interacting.» (MacIntyre, 1985b: 897). Og han fortsætter med en slet skjult henvisning til Marx ellevte Feuerbachtese: «Psychologists have had varying (sometimes striking) success in interpreting the human world; but they have been systematically successful in changing it» (ibid.). Psykologien analyseres af MacIntyre som en historisk set ny fremtrædelsesform for menneskelig selv-viden. Og i modsætning til molekyler, der, som han påpeger, ikke læser kemibøger, så har mennesker siden slutningen af det 19. århundrede læst psykologibøger, og er blevet påvirket af psykologiske forståelsesformer på en lang række andre direkte såvel som indirekte måder. Psykologien har således både givet os nye veje til opnåelse af viden om os selv, samt nye selver at få viden om (ibid: 898). I Foucaults sprogbrug, som MacIntyre dog ikke benytter, har psykologien været en vigtig faktor i subjektiveringen af det moderne menneske. Foucault (1994) skelnede mellem tre områder, indenfor hvilke mennesker subjektiveres, dvs. bliver gjort til subjekter: (1) Gennem videnskabelig objektivering, særligt indenfor humanvidenskaberne, (2) gennem «dividing practices», dvs. gennem skillelinjer mellem fx syge og raske, gale og forstandige, kriminelle og moralske, og (3) gennem selvteknologier: måder, hvorpå mennesker gør sig selv til subjekter. Psykologien har, måske netop på grund af dens heterogene karakter og mangel på et samlende paradigme, haft en særlig «penetrative capacity» (Rose, 1996: 34), og har derfor kunnet trænge ind så mange forskellige steder i samfundet, i alle tre områder, som Foucault beskrev: (1) Den har leveret metoder til videnskabelig objektivering af menneskelige egenskaber; ikke blot i form af teorier om «det psykologiske», men særligt i form af praktiske teknologier til måling og beregning af psykiske karakteristika og individuelle forskelle mellem mennesker. (2) Den har tilvejebragt en række «dividing practices», som er blevet institutionaliseret, og uundværlige i moderne samfund. (3) Den har og dette er måske dens største kulturelle indflydelse udviklet en række redskaber, selvteknologier, som mennesker kan gribe til for at forme og omforme sig selv som subjekter: for at «arbejde med sig selv», realisere sig selv, udvikle sig personligt, finde sit indre barn, få øget selvværd, frisætte sine indre potentialer i arbejdsliv og privatliv, blive mere assertiv, bearbejde sorg og lidelse og så videre. Særligt de mange konkurrerende psykoterapier er blevet iøjnefaldende selvteknologier i dag (Madsen, 2010). Psykologien har derfor ikke bare leveret neutrale forståelsesformer af «det psykiske», men har været involveret i en proces, der kan beskrives som «making up people» (Hacking, 1995b). Hackings store studie af de psykologiske hukommelsesvidenskaber, med særligt fokus på personlighedsspaltning (multiple personality disorder) (Hacking 1995a), er et forbilledligt eksempel på psykologiens nye historiografi. Bogen beskriver, hvordan de nye hukommelsesvidenskaber fra slutningen af det 19. århundrede skabte et nyt vidensobjekt hukommelse som noget man kunne få viden om gennem målemetoder og psykologiske teknikker, hvilket igen muliggjorde fænomener som traumer, posttraumatisk stress syndrom, hysteri og personlighedsspaltning. Der opstod følgelig forskellige kulturelle bevægelser, herunder deciderede interessegrupper, fx bygget op omkring børnemishandling (som antoges at være underliggende årsag til personlighedsspaltning), hvilket igen påvirkede folks forståelse af sig selv og deres fortid. Der er en «looping effect of human kinds», som Hacking siger; en interaktion mellem menneskers selvopfattelse og de klassifikationer og beskrivelser, de kan tage på sig (eller får sat på sig). Man kan ifølge Hacking kun være homoseksuel, autist, teenager eller norsk, hvis disse klassifikationer og beskrivelsesformer («human kinds») er diskursivt tilgængelige på det bestemte tidspunkt i historien, hvor man lever. Udviklingen af nye beskrivelsesformer også psykologiens muliggør således nye handlinger og nye intentioner (Hacking, 1995a). Når visse beskrivelsesformer, fx psykologiske, kommer til at dominere i en bestemt epoke på bekostning af andre, fx religiøse, æstetiske, politiske eller etiske, kan menneskers forståelses- og handlingsmuligheder samtidig risikere at blive indsnævret. Og det kan rimeligvis hævdes at en lang række livsområder, der tidligere var relativt autonome, i dag er blevet koloniseret af psykologiske forståelsesformer, og dermed er blevet psykologiseret: Arbejdslivet samt uddannelse og pædagogik kan nævnes som to store livsområder, der er blevet psykologiseret, ligesom det kan hævdes, at fokus i moderne politiske og etiske praksisser er transformeret fra fælles, offentlige drøftelser om sociale værdier og goder, til et fokus på indre og private psykologiske præferencer og mekanismer (MacIntyre 1985a; Sennett 2003). Er psykologiens fortid en trussel? Til denne beskrivelse af psykologiens nye historiografi kan man spørge: Hvori består truslen i dette? Er det ikke et temmelig ufarligt og neutralt faktum at psykologien efter dens opkomst i det 19. århundrede overtog fx kirkens rolle som skaber af menneskers forestillinger om tilværelsens indretning, og deres forståelse af sig selv som subjekter? Til dette kan man svare, at i den udstrækning dette ikke stemmer overens med den dominerende selvforståelse i psykologien, så er det en trussel. Den dominerende forståelse af psykologien er den, der hævder, at der findes visse universelle og almene menneskelige egenskaber, som det er psykologiens opgave at tilvejebringe viden om. Der har al den tid, der har eksisteret mennesker, været et psykologisk domæne af virkeligheden, og det er mere eller mindre tilfældigt, at man først i det 19. århundrede valgte at gøre dette domæne til 757

6 S. Brinkmann: Truslen fra fortiden Vitenskap og psykologi genstand for en specifik videnskab, lyder argumentet. Truslen består da i den realhistoriske afdækning af, at dette billede af psykologiens aktiviteter er forkert. Det er i reglen den anvendte psykologi snarere end den almene, der har betinget videnskabens succes, og det er behovet for forskellige partikulære interventioner, fx i skoler, fabrikker og klinikker, der har haft forrang for den generelle udforskning af psykens beskaffenhed. De ovenfor omtalte psykologihistorikere Danziger, Rose, Richards, Smith og Hacking er som nævnt inspireret af Foucaults analyser. Men der er også andre muligheder for at bedrive psykologihistorie fra en kritisk vinkel. Den mest udbredte har nok været den historisk materialistiske. Her forstås psykologiens opkomst og udbredelse som afledt af underliggende økonomiske faktorer, hvorfor det bliver muligt at kritisere mainstreampsykologien for at være ideologisk, dvs. bundende i nogle bestemte interesser, der tjener visse samfundsgrupper, men undertrykker andre. Uden fuldstændigt at ville afvise dette perspektiv, der søger at gå bagom psykologiens fremtrædelsesformer i samfundet, så mener jeg ikke, at vi nødvendigvis kan identificere hvilke underliggende økonomiske faktorer, der har betinget hvilke psykologiske teorier, for, som Rose siger, «we might throw more light on the relation between the vicissitudes of capitalism and the rise of the psychological disciplines by examining, instead, the political, institutional, and conceptual conditions that gave rise to the formulation of different notions of the economy, the market, the laboring classes, the colonial subject» (Rose, 1996: 45). Det kritiske psykologihistoriske mål bør således ikke blot være at forklare psykologien ud fra bagvedliggende interesser og ideologier, hvilket også ofte er tautologisk eller cirkulært. Interesserne identificeres nemlig ofte ud fra de formulerede teoretiske positioner: Fordi nogle psykologer har ment at kvinders mentale evner var knyttet til deres menstruationscyklus, så må de have haft en interesse i at forstå kvinder som ustabile og afhængige, hvorfor denne interesse ganske cirkulært forklarer hvorfor psykologerne tænkte som de gjorde (Rose, 1996: 45). For Rose og ligesindede bliver målet i lige så høj grad at redegøre for selve dannelsen af interesser og ideologier (og for psykologiens rolle i dette spil). Den nye kritiske historiografi søger derfor at undgå at reducere psykologiens indhold til interesser eller skjulte økonomiske strukturer, og beskriver i stedet psykologiens udvikling mere dynamisk med fokus på de føromtalte «looping effekter», der kan gå på kryds og tværs og på en måde mere kaotisk. Historien har ingen underliggende eller overordnet logik, ej heller psykologiens og de øvrige humanvidenskabers. Praksis påvirker teorierne, og omvendt. Psykologien er influeret af de økonomiske realiteter, men påvirker samtidig disse. Socialvidenskaberne, herunder psykologien, er opstået i tæt sammenhæng med nationalstaterne og et behov for viden om, og kontrol af, populationerne, men samtidig er selve vores tænkning om nationalstaten influeret af socialvidenskabernes udvikling. Vi kan ikke blot forklare psykologien ud fra «samfundet», når vores idéer om «samfundet» bl.a. er skabt af psykologien selv. Der er ingen enkle svar hvad angår den historiske udvikling af psykologiske praksisser og forståelsesformer, og den klogeste strategi kan derfor siges at være den partikularistiske: at søge at beskrive opkomsten og væksten af forskellige humanteknologier så praksisnært som muligt. Konklusjon Hvordan kan man retfærdiggøre at bedrive psykologisk videnskab, hvis psykologien uundgåeligt er del af magtrelationer, subjektiverings- og individualiseringsprocesser samt social kontrol? Dette er den kritiske historiografis udfordring til psykologien, som denne artikel har introduceret. En fordring, som udspringer af «truslen fra fortiden», kunne være at gøre magtrelationerne, og de psykologiske teoriers forbindelser til moralske og politiske faktorer, så gennemsigtige som mulige. Frem for at hævde at mere viden om «det psykologiske» automatisk frigør, så må vi som psykologer spørge: Frigør til hvad? Frigør hvem? Og: frigørelse set fra hvilket perspektiv? Desuden må en central opgave for kritisk psykologi fremtiden være at kaste lys på selve psykologiens påvirkning af det samfund, den eksisterer i. l Referanser Brinkmann, S. (2011). Psychology as a Moral Science: Perspectives on Normativity. New York: Springer. Danziger, K. (1990). Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research. Cambridge: Cambridge University Press. Danziger, K. (1997). Naming the Mind: How Psychology Found Its Language. London: Sage. Dreyfus, H. & Rabinow, P. (1982). Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Hemel Hempstead: The Harvester Press. Foucault, M. (1993). About the beginning of the hermeneutics of the self: Two Lectures at Dartmouth. Political Theory, 21, Foucault, M. (1994). The subject and power. I J.D. Faubion (red.), Power: Essential Works of Michel Foucault. (s ). London: Penguin. Foucault, M. (1998). Philosophy and psychology. I J.D. Faubion (red.), Aesthetics, Method, and Epistemology: Essential Works of Foucault. (s ). New York: The New Press. Foucault, M. (2001). The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences. (Først udgivet 1966). London: Taylor & Francis. Hacking, I. (1995a). Rewriting the Soul. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Hacking, I. (1995b). The looping effect of human kinds. I D. Sperber, D. Premack, & A. J. Premack (red.), Causal Cognition: A Multidisciplinary Debate. (s ). Oxford: Clarendon Press. Hacking, I. (1998). Mad Travelers: Reflections on the Reality of Transient Mental Disease. Charlottesville: University Press of Virginia. Jansz, J. & van Drunen, P. (red.) (2004). A Social History of Psychology. Oxford: Blackwell. MacIntyre, A. (1985a). After Virtue. (2. udgave med efterskrift). London: Duckworth. MacIntyre, A. (1985b). How psychology makes itself true - or false. I S. Koch & D. E. Leary (red.), A Century of Psychology As Science. (s ). New York: McGraw-Hill. Madsen, O.J. (2010). Den terapeutiske kultur. Oslo: Universitetsforlaget. Richards, G. (1996). Putting Psychology in Its Place: An Introduction From a Critical Historical Perspective. London: Routledge. Richards, G. (2002). The psychology of psychology: A historically grounded sketch. Theory & Psychology, 12, Rose, N. (1996). Inventing Our Selves: Psychology, Power, and Personhood. Cambridge: Cambridge University Press. Rose, N. (1999). Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. (2. udg.). London: Free Association Books. Sennett, R. (2003). The Fall of Public Man. (Første udgave 1977). London: Penguin. Smith, R. (1988). Does the history of psychology have a subject? History of the Human Sciences, 1, Smith, R. (1997). The Norton History of the Human Sciences. New York: W.W. Norton & Co. Smith, R. (1998).The Big Picture: Writing psychology into the history of the humanssciences. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 34, Watson, R.I. & Campbell, D. T. (red.) (1963). History, Psychology, and Science: Selected Papers by Edwin G. Boring. New York: John Wiley & Sons. Williams, R. (1983). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. (Første udgave 1976). London: Fontana. 758

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

En foucauldiansk analyse af selvhjфlpslitterфr

En foucauldiansk analyse af selvhjфlpslitterфr Erik Mygind du Plessis Det utilstrфkkelige subjekt En foucauldiansk analyse af selvhjфlpslitterфr selvstyring problematisering D 7 gode vaner Erik Mygind du Plessis Ph.d.-studerende ved Institut for Samfund

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Psyken. mellem synapser og samfund

Psyken. mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Af Svend Brinkmann unı vers Psyken mellem synapser og samfund Svend Brinkmann og Aarhus Universitetsforlag 2009 Omslag: Jørgen Sparre

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Forskellighed og enshed 150.000 er i dag ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen og endnu flere oplever symptomer

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Positive faktorer i arbejdsmiljøet

Positive faktorer i arbejdsmiljøet Positive faktorer i arbejdsmiljøet Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 19. november 2012 Positive faktorer i arbejdsmiljøet Hvad er positiv arbejdspsykologi

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm Beth Juncker Professor 23/12/2016 2 23/12/2016 3 Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

Personlighedstests set i forhold til forskellige paradigmer - Hvorfor denne skepsis?

Personlighedstests set i forhold til forskellige paradigmer - Hvorfor denne skepsis? Personlighedstests set i forhold til forskellige paradigmer - Hvorfor denne skepsis? Oplæg v/lasse Meinert Jensen Ph.d.-studerende, Cand. Psych. Institut for Psykologi Københavns Universitet Øster Farimagsgade

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere