Denne artikels sigte er med Venskabshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne artikels sigte er med Venskabshuset"

Transkript

1 68 VENSKABS- HUSET Et sovjetisk kulturcenter i København, Af Kim Frederichsen Fra eksisterede der i København et sovjetisk kulturcenter kaldet Venskabshuset. Den daglige drift blev varetaget af Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen. Denne artikel omhandler husets opførelse, finansiering, aktiviteter og nedlæggelse. Denne artikels sigte er med Venskabshuset som omdrejningspunkt at belyse en række forhold omkring aktiviteten hos den største af de venskabsforeninger, der under Den Kolde Krig eksisterede med de kommunistiske lande. Efter indledningsvist at have indplaceret Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen i en organisatorisk og finansiel ramme af det sovjetiske apparat til udenrigspropaganda, 1 vil denne artikel fokusere på tre spørgsmål omkring Venskabshuset: Hvordan opstod Venskabshuset? Hvilke aktiviteter foregik der i Huset? Hvilken betydning fik Sovjetunionens sammenbrud og Den Kolde Krigs ophør for Venskabshuset og venskabsforeningen? Gennem besvarelsen af disse spørgsmål vil artiklen bevæge sig inden for et relativt nyt emne i forskningen i Den Kolde Krig; Kulturens Kolde Krig eller kampen om sjælene, som den udspandt sig i Danmark. 2 Ligesom også besvarelsen af spørgsmålet om kvantiteten af guldet fra Moskva vil blive udbygget. Artiklen er samtidig et bidrag til udbygning af udforskningen af et emne, der hidtil ikke har været vist den store interesse. Bent Jensen kommer i sin bog om det dansk-sovjetiske forhold under den tidlige periode af Den Kolde Krig ind på den sovjetiske rolle i forhold til Landsforeningen og på en kritik af aktivitetsniveauet. 3 I DIIS-rapporten om Danmark under Den Kolde Krig ligger hovedvægten i forhold til den dansk-sovjetiske venskabsforening på forbindelserne til venskabslandet, mens PET-Kommissionen har fokus rettet mod PET s overvågning af foreningen. Arkivar ved Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) Jesper Jørgensen har i en artikel redegjort for de forskningsmuligheder, der ligger i anvendelsen af foreningens arkiv. 4 Endelig har foreningen ved to lejligheder i forbindelse med jubilæer udgivet skrifter om sin historie og virksomhed, 5 der dog må betragtes

2 VENSKABSHUSET 69 som partsindlæg. Undertegnede har i Center for Koldkrigsforsknings skriftserie foretaget en mindre analyse af Landsforeningens rolle og indplacering i det sovjetiske apparat for kulturdiplomati over for udlandet. 6 Artiklen vil i særlig grad bygge på Landsforeningen til samvirke mellem Danmark og Sovjetunionens eget arkiv på ABA, der hidtil kun har været anvendt i yderst begrænset omfang i forskningen. Det kan problematiseres, at sovjetiske arkivalier ikke er inddraget i større omfang, men det har under arbejdet med den foreliggende artikel ikke været muligt at få adgang til det sovjetiske materiale, kun registranten, der dog ikke antyder, at der i det sovjetiske kildemateriale skulle forefindes materiale, der i noget væsentligt vil ændre på det billede, der fremstår på baggrund af det danske materiale. Samtidig må man, som vi skal se neden for, holde sig for øje, at det i alt væsentligt var den danske side, der stod for det praktiske. Landsforeningen til samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen (herefter: Landsforeningen) var den ældste, største og, når alt kommer til alt, mest betydningsfulde af venskabsforeningerne i Danmark under Den Kolde Krig. Landsforeningen var en sammensmeltning af de to danske venskabsforeninger med Sovjetunionen, der havde eksisteret i mellemkrigsårene; Dansk Russisk Samvirke og Landsforbundet af Sovjetunionens Venner i Danmark (SUV). I den i denne artikel beskrevne periode nåede foreningen sit højdepunkt med et medlemstal på over medlemmer, 49 kollektivt tilsluttede medlemmer (bl.a. fagforeninger, virksomheder, der handlede med Sovjetunionen, og Brøndby Kommune) samt lokalafdelinger i 12 byer (foruden København drejede det sig om Aalborg, Aarhus, Randers, Horsens, Esbjerg, Odense, Slagelse, Rønne, Frederikshavn, Silkeborg og Brøndby). 7 Det sovjetiske apparat for udenrigspropaganda Landsforeningens primære sovjetiske samarbejdspartnere var Forbundet af Sovjetiske Foreninger for Venskab og Kulturelle Forbindelser med Udlandet (SSOD) og Foreningen Sovjetunionen-Danmark. SSOD var en del af det omfattende apparat for udenrigspropaganda, som Sovjetunionen opbyggede under Den Kolde Krig. Det helt centrale organ til at styre apparatet var Den internationale afdeling (IA) under Sovjetunionens kommunistpartis centralkomites sekretariat. IA arbejdsopgaver bestod i at sørge for, at hovedlinjen i sovjetisk udenrigspolitik, som den blev bestemt i Politbureauet og Centralkomiteen, blev ført ud i livet, at varetage forbindelserne til de udenlandske kommunistiske partier samt liberale og venstreorienterede partier, revolutionære grupper og nationale befrielsesbevægelser, at varetage forbindelserne til de såkaldte frontorganisationer (bl.a. venskabsforeningerne) samt at stå for tildelingen af økonomisk støtte via den såkaldte Fagforeningsfond til de udenlandske kommunistiske partier og revolutionære bevægelser. Kontrollen med hhv. de sovjetiske venskabsforeninger og de vestlige venskabsforeninger med Sovjetunionen lå i, hvad der bedst kan betegnes som en underafdeling af IA, der fra gik under betegnelsen VOKS (Det Alunioniske Selskab for Kulturelle Forbindelser med Udlandet), som i 1957 i forbindelse med en omstrukturering skiftede navn til SSOD. Ifølge DIIS-rapporten stod SSOD i 1991 i forbindelse med 98 organisationer i 48 lande. 8 SSOD havde ifølge sin statut på grundlag af den sovjetiske grundlovs artikel 126 bl.a. til formål at udvikle og befæste venskabet, den gensidige forståelse, tillid og kulturelle samarbejde mellem de sovjetiske og udenlandske befolkninger. SSOD skulle gøre fremmede landes befolkninger bekendt med de sovjetiske folkeslags liv samt den industrielle, kulturelle og videnskabelige udvikling. 9 Blandt de sovjetiske venskabsforeninger,

3 70 Næstformand for Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen Alfred Jensen (tv) og formand for det sovjetiske selskab Danmark-Sovjetunionen G. Vovtjenko (th) undertegnede planen for det kulturelle samarbejde i Moskva i (Foto: Arbejdermuseet & ABA)

4 VENSKABSHUSET 71 SSOD havde kontrollen med, var Foreningen Sovjetunionen-Danmark, der fortrinsvis havde kollektive medlemmer. Foreningen blev dannet i 1958 med professor G. Vovtjenko fra Moskvas Statsuniversitet som den første formand. 10 Guldet fra Moskva Det er veldokumenteret i dansk og international forskning på baggrund af sovjetisk arkivmateriale, at der fra sovjetisk side foregik en betydelig økonomisk og materiel støtte til de kommunistiske partier og revolutionære bevægelser i Vesten og den tredje verden under hele Den Kolde Krig. 11 På samme måde blev også den dansk-sovjetiske venskabsforening støttet med såvel økonomisk som materiel hjælp. 12 Det er ikke på baggrund af det tilgængelige kildemateriale muligt at sige, hvornår den økonomiske støtte til Landsforeningen påbegyndtes, men i 1970 erne modtog Landsforeningen ved DKP mellemkomst en betydelig økonomisk støtte. 13 I 1977 blev den årlige støtte mere end fordoblet fra til valutarubler om året. Det årlige støttebeløb svarede dermed til ca kr. 14 Derudover modtog Landsforeningen direkte økonomisk støtte til trykningen af pjecer og andre konkrete aktiviteter i forbindelse med arbejdet i fredskampagnerne i 1980 erne. 15 Til gengæld er det muligt at spore den sovjetiske materielle støtte til Landsforeningen helt tilbage til 1950 erne. For eksempel modtog foreningen aviser, tidsskrifter, magasiner, bøger filmforevisningsapparater, lysbilledapparater med flere hundrede billedserier, grammofonplader og kunstindustriprodukter. 16 Flytningen til nye lokaler i St. Kongensgade i 1954 blev finansieret af provenuet af salget af en bil, foreningen havde fået i gave efter den sovjetiske industri-, landsbrugs- og håndværksudstilling i Forum i Endelig skal det nævnes, at Sovjetunionen selv afholdt udgifter til de delegationer af sovjetiske kulturpersonligheder og andre, der rejste rundt i Danmark og propaganderede for

5 72 Sovjetunionens og kommunismens velsignelser gennem foredrag og optrædener. 18 Den største gave, Sovjetunionen kunne give Landsforeningen, var dog Venskabshuset. Et Venskabshus bliver til Ifølge sin statut skulle SSOD i andre lande efter anmodning fra tilsvarende organisationer og med tilladelse fra de rette myndigheder organisere huse for sovjetisk kultur med udstillingslokaler, biblioteker og læsesale. 19 Landsforeningen havde stor interesse i at få sig et sådant hus, hvilket er meget forståeligt, når man ser på foreningens hidtidige boligsituation. Landsforeningen havde i første omgang etableret sig i en lejlighed i Klareboderne, hvortil Store Nordiske havde ydet et etableringslån på 5000 kr. 20 Men efterhånden mente man at have behov for større lokaler. Som nævnt ovenfor faldt valget på St. Kongensgade, men i 1962 løb man ind i det problem, at lejemålet blev opsagt, og det var ikke muligt at finde nye lokaler at leje. Lokaleproblemerne viste sig nærmest uløselige. På trods af omfattende avertering modtog man ikke et eneste reelt tilbud på nye lokaler, og heller ikke forsøg på at finde egnede lokaler gennem mæglere bar frugt. Derfor blev det i september 1962 nødvendigt at pakke alting ned og opmagasinere det i et lagerrum hos foreningens kasserer, fabrikant Søren Madsen, i halvanden måned. Det betød, at foreningen i en periode lå fuldstændig uvirksom hen. 21 Tilsvarende blev det i 1970 erne nødvendigt med korte mellemrum tre gange at flytte til nye lokaler. 22 Allerede i 1971 besluttede ledelsen i Landsforeningen, arbejdsudvalget (som forretningsudvalget blev benævnt i 1970 erne), at det var på tide at begynde at plage russerne om et hus i København til foreningens aktivitet, hvilket allerede i flere år havde været et stort ønske, da det ville give mulighed for at øge mødeaktiviteten og etablere et filmforevisningslokale. 23 Beslutningen om at købe et hus i Købehavn blev vedtaget i enstemmighed på et møde i det sovjetiske kommunistpartis centralkomites sekretariat den 6. maj I beslutningen hed det, at SSOD ville få tilladelse til at erhverve et hus for efterfølgende at overdrage det for en tid og gratis til Landsforeningen til samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen og afsætte valutarubler hertil. Midlerne skulle tages fra dem, der var afsat til at købe en bygning til et sovjetisk kulturcenter i Iran. Fra 1976 skulle Gosplan og Sovjetunionens finansministerium tildele SSOD de nødvendige midler i fremmed valuta til at istandsætte og udstyre bygningen. Beslutningen var vedlagt et lovforslag, Ministerrådet skulle sætte sit gummistempel på. 24 Der blev med andre ord bevilget danske kroner til købet af huset, og der blev udstedt noget nær en blankocheck fra Gosplan og finansministeriet til istandsættelse og indkøb af indbo. 25 Alene i 1975 var der ifølge landsforeningens næstformand og virkelige drivkraft Ingmar Wagner (DKP) tale om en bevilling på kr. 26 Der var da også god brug for blankochecken. I april 1976 fremlagde den ansvarlige for ombygningen af ejendommen, stadsarkitekt Erik Nilsson, et revideret overslag over omkostningerne ved renoveringen af huset, der viste, at det samlede beløb for renoveringen eksklusiv moms og honorarer ville løbe op i kr. 27 Den samlede udgift til Husets renovering løb op i ca. 3,2 millioner kr., hvilket skyldtes, såvel at der var tale om en gammel bygning, som at Sovjetunionen mod forventning fik afslag på at trække momsen fra. 28 Formelt set var Huset ejet af den sovjetiske ambassade, mens SSOD efter aftale med det sovjetiske udenrigsministerium administrerede ejendommen. 29 Kulturattacheen Jurij Kolesnikov, der var SSOD s repræsentant i Danmark, oplyste i 1990, at der for SSOD i Huset var årlige udgifter til skatter på ca kr. og til varme og lys på ca kr. Derudover var der udgifter til renovation, rengøring mv. Ydermere betalte SSOD direkte tre af de seks ansattes løn. 30

6 VENSKABSHUSET 73 Den sovjetiske støtte foregik på den måde, at der fra Landsforeningens side blev udarbejdet et budget over udgifterne til Husets drift. Budgettet blev overdraget til Ingmar Wagner, der stod for de direkte økonomiske forhandlinger med sovjetrusserne. Det var ligeledes Wagner, der kom med pengemidlerne i kontanter, der blev anbragt i Husets pengeskab. Pengene kom aldrig til at figurere i Landsforeningens regnskab, men der blev udarbejdet særlige kvartalsregnskaber over pengenes anvendelse, der tilgik den sovjetiske ambassade. 31 På baggrund af ovenstående virker det besynderligt, når PET-Kommissionen skriver: Omfanget af Sovjetunionens økonomiske støtte til Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen har det imidlertid ikke været muligt for Kommissionen at bestemme. 32 Problemet ville have kunnet være løst ved at anvende det på ABA afleverede arkiv i stedet for helt at lade sig styre af PET-arkivet eller i det mindste at have haft bare én russiskkyndig medarbejder, der kunne have anvendt det også i Danmark tilgængelige russisksprogede arkivmateriale med klokkeklare eksempler på støttens omfang. Den sovjetiske metode omkring Huset synes at have vakt en vis forvirring i Landsforeningens ledelse. I sin beretning til hovedbestyrelsesmødet i 1975 kunne Landsforeningens formand, Allan Fridericia, oplyse, at Sovjetunionen havde erhvervet sig Dansk Idrætsforbunds tidligere bygning i Vester Voldgade for at skabe en sovjetisk kulturinstitution. Landsforeningen forhandlede om at stå som formidler af den kulturelle indsats i huset. 33 Først på det årlige hovedbestyrelsesmøde i 1976 kunne hans efterfølger på formandsposten, landsretssagfører Hermod Lannung, meddele, at Landsforeningen ville få fuld brugsret over huset og stå for driften. 34 Der blev udarbejdet en lejekontrakt mellem Landsforeningen og den sovjetiske ambassade, meget passende gennem landsformanden Lannung, hvori det bl.a. hed, at huset skulle bruges til kulturaktiviteter, der var viet det sovjetiske folks liv og virke. 35 Sovjetunionen havde i den forbindelse store forhåbninger til Huset. I en indberetning skrev ambassadør Jegorytjev, at anskaffelsen af en særlig bygning i Københavns centrum til Venskabsforeningen, i praksis betød oprettelsen af et sovjetisk informations- og propagandacenter i Danmark, der gav mulighed for at styrke udenrigspolitiske propaganda i det danske samfund. 36 Ejendommen Vester Voldgade 11 blev bygget 1878 som Københavns Musikkonservatorium med Niels W. Gade som rektor. I 30 år havde bygningen været hovedsæde for Dansk Idrætsforbund, inden det flyttede til Idrættens Hus i Brøndby. Efterfølgende havde Officersforeningen overtaget huset med det formål at lave et sted, hvor officererne kunne bo billigt, mens de gjorde tjeneste i København. Men den konstruktion viste sig særligt i forhold til udbetalingen af diæter ikke at kunne bære. Officersforeningens påbegyndte ombygning sluttede derfor der, hvor man kun var nået til at rive indmaden ned. 37 Opgaven med at gøre huset indflytningsklart blev overladt til stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune Erik Nilsson, der i mange år havde været med i Landsforeningens ledelse. I maj 1975 var der forhåbninger om, at man kunne rykke ind inden for et halvt år, men pga. store vanskeligheder som følge af husets nedslidte stand og manglen på materialer, møbler og lignende (på trods af flere indkøbsture betalt fra sovjetisk side) tog det konstant længere tid at færdiggøre ombygningen end forventet. Åbningen måtte på den baggrund udskydes gang på gang indtil september En væsentlig grund, foruden den økonomiske, til, at det tog så forholdsvis lang tid at gøre Venskabshuset indflytningsklart, var, udover en lang række eksempler på håndværkersjusk, at der i arbejdsudvalget og fra det ansatte personales side var meget stor uenighed om, hvordan Huset skulle indrettes. Debatten gik på så godt som alt lige fra antallet af køkkener over indretningen af biografsalen til farven på væggen i koncertsalen. Det fremstår ty-

7 74 deligt af referaterne fra møderne i arbejdsudvalget, at bølgerne ofte gik meget højt blandt udvalgets medlemmer, der, ser det ud til, altid vidste, hvad de mente, men som var mindre tilbøjelige til at bøje af og søge kompromisset. Således slutter et mødereferat med ordene om, at Ingmar Wagner og Erik Nilsson ikke kunne blive enige og efter mødet fortsatte over i Vester Voldgade for at diskutere videre. 39 Virksomheden i et sovjetisk kulturhus Et centralt spørgsmål i forbindelse med det sovjetiske kulturhus i København var naturligvis, hvilke aktiviteter, der skulle foregå i huset. I en artikel i Politiken udtalte formand for Københavnsafdelingen og tidligere landsformand Allan Fridericia, at den sovjetiske stat havde købt ejendommen for at skaffe bedre forhold for venskabsforeningen, og at der bag projektet lå en fornemmelse af, at den danske befolkning ønskede en større viden om Sovjet. 40 Allan Fridericia var den første til at opstille et forslag til, hvad Venskabshuset skulle bruges til. Foruden de almindelige kontor- og sekretariatsfunktioner skulle der være værksted til montering og forsendelse af udstillinger om sovjetiske forhold, trykkeri med offset og duplikator til trykning af alt skriftligt materiale fra kontakter til sovjetiske foretagender til propaganda (for nu at anvende Allan Fridericias egne ord), lokaler til sprogundervisning, bibliotek, koncertarrangørvirksomhed, filmforevisningsvirksomhed, salgsudstillinger ved koncerter, foredrag og fester samt publikationsvirksomhed. 41 På Københavnsafdelingens generalforsamling i 1977 udtrykte Allan Fridericia i beretningen, at Huset foruden en boghandel, som havde været savnet i København, ville komme til at rumme en biograf, hvor sovjetiske og progressive film kan blive vist, og at 1. sal kunne opvise en foredrags- og koncertsal byen København længe har manglet. 42 Også Ingmar Wagner fremsatte et (langt mere konkret) forslag til Husets brug. Wagner foreslog, at Landsforeningen selv skulle holde et ugentligt foredragsarrangement og en månedlig festaften i Huset, ligesom andre organisationer og kollektive medlemmer af foreningen kunne lave specielle arrangementer i Huset. Der kunne være studiekredse om sovjetiske emner, foredragsrækker i samarbejde med AOF, rejseafdeling i samarbejde med rejsebureauet Folketurist. Desuden skulle der være mulighed for at vise sovjetiske udstillinger. Endelig skulle den påtænkte biograf om formiddagen vise særforestillinger for institutioner. Derudover skulle der være en eftermiddags- og en aftenforestilling. Biografen skulle særligt vise periodefilm og noget, der appellerede til ungdommen. 43 Efter Venskabshuset stod færdigt indeholdt det følgende funktioner: I kælderen var der boghandlen Sputnik. I stuen var der foredrags- og receptionslokaler samt biografen Kino Kosmos. På 1. sal var der koncertsal og mødelokaler. På 2. sal var der bibliotek og kontorer. På 3. sal var der undervisningslokaler og inspektørbolig. 44 Med hensyn til økonomien kunne Ingmar Wagner oplyse, at biografen og boghandlen skulle betale husleje, mens Landsforeningen skulle bo husfrit. 45 Landsforeningen skulle altså ikke betale husleje for at bo i den sovjetisk ejede ejendom på trods af, at der var blevet udarbejdet en formel lejekontrakt i første omgang med en løbetid på fem år. 46 Et umiddelbart problem med de mange funktioner i Huset var, at det ansatte personale kom dårligt ud af det med hinanden pga. den trange plads og dårlig kemi. 47 Den dårlige kemi mellem Ingmar Wagner, inspektøren og personalet betød store udskiftninger i personalet omkring 1978, hvor størstedelen af personalet rejste, ligesom den daværende inspektør i sidste ende blev afskediget. 48 Det blev besluttet, at også andre foreninger samt politiske partier med undtagelse af Fremskridtspartiet skulle have mulighed for at leje lokalerne til halv pris af niveauet i København. Venskabsforeninger med andre socialistiske lande skulle kun betale omkost-

8 VENSKABSHUSET 75 Professor Jørgen Jørgensen, formand for Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen, i samtale med næstformand Alfred Jensen, (Foto: Arbejdermuseet & ABA, fotograf: Janne Woldbye)

9 76 ningerne i leje. 49 Ligesom de fik mulighed for at leje biografen til under halv pris af det, øvrige kunder skulle betale. 50 Blandt de danske venskabsforeninger, der på den baggrund benyttede lokalerne og biografen til foredrag, sammenkomster, generalforsamlinger og filmforevisninger var Dansk- Tjekkoslovakisk Selskab og Dansk-Ungarsk Selskab. 51 Begge venskabsforeninger havde meget belejligt direktøren for Dan-Ina Film Helge Schmidt i ledelsen. Helge Schmidt var samtidig medlem af bestyrelsen for Kino Kosmos, der foruden ham talte Ingmar Wagner og Mikael Sne. Desuden var der en daglig ledelse på to personer. I et brev til bestyrelsen ønskede de to, at Kino Kosmos blev slået fast som dén sovjetiske biograf i København, hvor alle de nyeste sovjetiske film, ugejournaler, lysbilleder og reklamer for sovjetiske film blev vist og også gerne med eftermiddagsforestillinger med gamle sovjetiske film. Samtidig var der et særligt ønske om at sikre, at børnene fik noget med hjem, når de havde været inde og se sovjetiske film, derfor ville man gerne sende børnehaverne et særligt program, hvor handlingen i filmene blev fortalt i hovedtræk i billeder, som uden besvær kunne klippes ud og bruges som teaterfigurer. På den måde kan historien leges ind i børnene, så de kan få det maximale ud af forestillingen. Samtidig var der forslag om nedsættelsen af et særligt børnefilmsudvalg med deltagelse af repræsentanter fra DKP og BUPL. 52 En gennemgang af flere af biografens trykte programmer viser, at biografen havde en ugentlig forestilling som regel af sovjetiske spillefilm, men også enkelte film fra de øvrige østeuropæiske lande og danske socialrealistiske titler var af og til at finde på programmet. 53 I 1990 viste Kino Kosmos fast en sovjetisk spillefilm hver torsdag aften. 54 Planen om at køre biografen på kommerciel basis, der skulle løbe rundt for entreindtægterne, måtte hurtigt opgives, og driften overgik til foreningen, og så mange som muligt blev oplært i at køre maskinerne. Foruden spillefilmene, som man lånte billigt af Dan-Ina Film, blev der vist dokumentarfilm af propagandistisk tilsnit indtalt på dansk af Erik Carlsen fra Radio Moskva. Til gengæld fik den anden halvdel af Dan-Ina Film, Folkefilmen, lov til at lade dokumentarfilmene indgå i deres program. 55 I Huset fandt der en omfattende foredragsvirksomhed sted med ugentlige foredrag undtagen i ferieperioderne. Der var såvel danske som sovjetiske foredragsholdere. De sovjetiske foredragsholdere optrådte dels efter invitation fra Landsforeningen, dels udnyttede foreningen, når der kom sovjetiske repræsentanter til landet i andet regi, til at arrangere foredrag. En gennemgang af Landsforeningens faste reklameplads i det sovjetiske statslige propagandatidsskrift Fakta om Sovjetunionen viser, at en række temaer gik igen. De sovjetiske foredragsholdere berettede om demokratiet i Sovjetunionen, kulturudøvernes frie udfoldelsesmuligheder, mindretalsrettigheder, statsdannelsen positive indvirkning på udviklingen og fremskridtene i rådsrepublikkerne samt Sovjets fredelige hensigter over for omverdenen. Danske foredragsholdere berettede dels om kulturelle emner som Sovjetunionens arkitektur, kunst, litteratur, musikliv og pædagogik, den sovjetiske fredsvilje samt rejseoplevelser. I hver sæson afholdt Landsforeningen aftener, hvor det omfattende rejseprogram blev præsenteret. Endvidere var der faste årlige markeringer af sovjetiske mærkedage som Sovjetarmeens dag, Lenins fødselsdag og årsdagen for oktoberrevolutionen. Der er eksempler på, at arrangementer blev arrangeret i samarbejde med andre ligesindede organisationer som Dansk Cubansk Forening og Danmarks Demokratiske Kvindeforbund. Fra tid til anden blev der afholdt koncerter med sovjetiske eller danske kunstnere, der fortrinsvis spillede sovjetisk musik. 56 I 1989 blev det besluttet at oprette et galleri med navnet Galleri Øst i Vest i Kino Kosmos foyer. Galleriet åbnede den 29. september med en udstilling af lettisk grafik. 57 Den daglige leder, Mette Løkken, måtte dog konstatere, at pressen ikke havde været særlig venlig over for galleriet, og åbningen var således ik-

10 VENSKABSHUSET 77 ke blevet omtalt et eneste sted. Hun var alligevel fortrøstningsfuld og mente, at den manglende omtale skyldtes, at kunstanmelderne så sjældent indfandt sig på deres blade, og derfor ikke havde nået at få besked om åbningen. Derimod havde der været vellykkede forhandlinger med Kunstakademiet i Moskva, der var meget indstillet på salgsudstillinger til rimelige priser, hvorfor galleriet foruden den øvrige udstillingsaktivitet ville satse på tre sådanne udstillinger om året særligt med unge sovjetiske kunstnere. 58 I 1990 blev der til at bestemme galleriets fremtidige indsats nedsat et særligt galleriudvalg, der foruden Mette Løkken bestod af lederen af boghandlen Sputnik Anja Christiansen, kunstmaleren Mogens Andersen, Marina Rjabkov fra ambassaden, filologerne i russisk Sanne Møller og Hans Henrik Brockdorff, arkitekten Kjeld Chr. Krarup, den tidligere landsformand Allan Fridericia og sekretær i Landsforeningen Esben Skytte Christiansen. 59 Mette Løkken advarede Landsforeningens hovedbestyrelse om, at hvis Galleriet kun skulle udstille sovjetisk kunst, ville det betyde et kronisk underskud på virksomheden, hvilket da også viste sig at blive tilfældet. 60 Der foregik også sprogundervisning i Husets lokaler i samarbejde med AOF under aftenskoleloven. Til det formål var der udenom de dansk-sovjetiske kulturaftaler, der knyttede russiske lektorer til de danske universiteter, en særlig lektor tilknyttet venskabsforeningens russiskundervisning i aftenskoleform. Lektoren blev aflønnet direkte fra Moskva. 61 Eksempelvis var der i hold på forskellige niveauer. Foruden den sovjetiske lektor var der to danske lærere tilknyttet. 62 Igennem hele sin levetid havde Landsforeningen bestræbt sig på at drive et bibliotek med sovjetisk litteratur, aviser og tidsskrifter. Efter bibliotekets faste bibliotekar blev afskediget i 1981, blev det drevet ved frivillig arbejdskraft, men med lektor i fysik og matematik på Frederiksberg Gymnasium Erik Stahl som en slags fast overordnet leder. 63 På biblioteket var det foruden bøgerne muligt at låne forskellige aviser og tidsskrifter, der blev tilsendt med ujævne mellemrum fra SSOD. Landsforeningen kunne fremsende særlige ønsker. 64 I 1988 bestod bibliotekets samling af bind, 7 forskellige aviser og 40 forskellige tidsskrifter samt herudover plader, bånd, dias og foto. 2/3 af bestanden var på russisk, den sidste 1/3 var på dansk, engelsk og tysk. 65 I 1989 blev det besluttet at omdanne biblioteket til et informationscenter med parabolantenne, der kunne modtage sovjetisk fjernsyn, og i det hele taget at modernisere biblioteket og rydde op i bestanden. På grund af personlige modsætninger i biblioteksudvalget blev det en længevarende affære. 66 Parabolantennen gjorde det muligt automatisk at optage nyhedsudsendelsen Vremja der blev sendt hver aften. Udsendelsen blev gemt i 30 dage, hvor interesserede havde mulighed for at komme i informationscentret og se den. 67 Det er imidlertid tvivlsomt, om ændringerne førte til øget tilstrømning af brugere. I 1991 måtte det konstateres, at brugerne mest bestod af en gruppe studerende fra RUC. 68 I Huset var der endvidere boghandlen Sputnik, der var en videreførelse af foreningens tidligere boghandel Dansk-Sovjetisk Bogkiosk (oprettet 1973) med Ingmar Wagner som ejer. Sputnik var en selvstændig enhed i form af et anpartsselskab med foreningen som eneanpartshaver, hvilket var en konstruktion, der var kommet i stand i 1981, hvor Wagner trak sig helt ud af virksomheden efter at have fyret al personalet. Ny daglig leder blev Anja Christiansen fra Istedgade Bogcafe, og derudover var der 2-3 medhjælpere. Boghandlen solgte især russisksprogede bøger og grammofonplader, men også alt andet, man kunne få fat i, ligesom der formidledes abonnementer på sovjetiske aviser og tidsskrifter. Mange af varerne kom fra DDR, da det var lettere at få fat på sovjetiske ting der end i Sovjetunionen. 69

11 78 Det sovjetiske Venskabshus lå i Vester Voldgade 11, København. Victor Brochdorff lavede denne tegning af huset i åbningsåret 1977.

12 VENSKABSHUSET 79 Følgerne af Sovjetunionens sammenbrud I slutningen af 1980 erne begyndte de gyldne tider for Landsforeningen at ophøre. Det havde såvel aktivitetsmæssige som økonomisk-finansielle årsager. I 1988 stod Landsforeningen ved en skillevej. I en årrække havde foreningens vigtigste årlige aktivitet været kulturdagene, der hvert år gennem kulturelle aktiviteter præsenterede én sovjetrepublik for den danske offentlighed, men i 1988 havde alle republikker haft deres tur. 70 Efter nøje overvejelser, der ikke mindst skyldtes den vigende interesse for udenlandske folkloristiske optrædener hos det danske publikum, besluttedes det modstræbende at vende bøtten og begynde forfra. Men det skete ikke uden bekymring pga. konflikten mellem den første republik, Adzerbajdzjan, og Armenien. Landsforeningen ønskede ikke at blive taget til indtægt for at støtte en af parterne. 71 Der var derfor med en betydelig lettelse, at forretningsudvalget efterfølgende konkluderede, at det ikke havde vist sig at være tilfældet. 72 I 1990 bestod de lettiske kulturdage af en rockgruppe og et mandskor, der alligevel skulle til Danmark, da der fra lettisk side som følge af opløsningstendenserne i Sovjetunionen var blevet fremsat ønske om afholdelsen af ikke-sovjetiske lettiske kulturdage, hvilket var uacceptabelt for den dansk-sovjetiske forening. 73 Desuden var der en meget ringe deltagelse ved foreningens foredragsarrangementer i Venskabshuset, hvor tilhørerne ofte kunne tælles på en eller to hænder. 74 Samtidig løb Landsforeningen ind i det problem, at perestrojkaen i Sovjetunionen også ramte den faste samarbejdspartner SSOD, der som følge af omfattende omstruktureringer endte med at miste sin eneret på kulturelle aktiviteter og kontakter med udlandet, ligesom der blev stillet krav om, at SSOD skulle være selvfinansierende, hvilket bragte SSOD ud i en konkurrencesituation med nye organisationer, den havde meget vanskeligt ved at klare, og som fik mange af medarbejderne, Landsforeningens mangeårige faste samarbejdspartnere, til at søge nye græsgange. 75 Udadtil førte det over for pressen til indrømmelser af, at foreningens arbejde hidtil havde været af et for propagandistisk tilsnit. 76 Indadtil førte det til beslutninger om at søge andre sovjetiske samarbejdspartnere end SSOD. 77 Ligesom der blev udarbejdet en række visionspapirer, der lagde vægt på, at foreningen fremover skulle trække erhvervslivet ind i arbejdet ved at fungere som en slags eksportsekretariat, medvirke til udvekslinger af sportsdelegationer, arbejde for at udvikle venskabsbyforbindelserne og i den forbindelse inddrage interesseorganisationer, politiske organisationer og fagbevægelsen, tage initiativ til temadage på skolerne med tilbud om oplæg og tidssvarende materialer samt tage initiativ til temaseminarer rundt om i landet. Forslagene sigtede især mod at inddrage lokalafdelingerne mere i arbejdet. Kulturdagene skulle omlægges, så de havde et kulturelt eller historisk tema i stedet for en sovjetrepublik som omdrejningspunkt. Informationscentret skulle satse mere på sovjetisk skønlitteratur samt ny dansk- og engelsksproget skønlitteratur for at kunne besvare de mange henvendelser fra et ikke-russisksproget publikum. Endelig skulle rejsevirksomheden udover de traditionelle turist- og kulturtemarejse udvides med salg af forretningsrejser. 78 Det er ikke muligt at afgøre, om det ville have været muligt for Landsforeningen at ændre sine aktiviteter og komme i kontakt med andre grupper i det danske samfund og gennem dem søge at påvirke synet på Sovjetunionen i Danmark, da visionerne af økonomiske årsager aldrig fik mulighed for at blive realiseret. Under perestrojkaen opstod der alvorlige økonomiske problemer i Sovjet, hvilket ramte de mange officielle sovjetiske bygninger i udlandet, 79 og som også fik følger for det sovjetisk ejede Venskabshus i København. I første omgang så der dog ikke ud til at være grund til bekymring, da SSOD under et delegationsbesøg fra Landsforeningen i febru-

13 80 ar 1990 lovede, at den hidtidige praksis vedr. betaling/udlæg for udgifter i forbindelse med Venskabshuset ville fortsætte uændret. 80 Men allerede i august samme år, blev det i forretningsudvalget besluttet, at foreningen skulle være tilbageholdende med at påtage sig udgiftskrævende forpligtigelser især pga. de svigtende tilskud fra SSOD. 81 Efterfølgende opstillede kassereren Bo Fisker et notat om Landsforeningens økonomiske situation. I 1990 havde de samlede driftsudgifter beløbet sig til kr. eller ca om måneden heraf til lønninger. I de første tre måneder af 1991 ville udgifterne overstige indtægterne med om måneden. 82 SSOD s tilskud var ikke indregnet i notatet, men Fisker regnede med et samlet underskud i 1991 på kr. 83 I løbet af sommeren 1991 stod det definitivt klart, at Landsforeningen ikke ville have økonomisk mulighed for at blive i Huset, da SSOD ikke længere kunne afholde udgifterne, 84 og Ingmar Wagner måtte konkludere, at Huset skulle forlades senest 1. april eller i bedste fald 30. juni 1992, da der ikke kunne skaffes midler til de årlige driftsudgifter, der hidtil havde andraget kr. SSOD repræsentant Jurij Kolesjnikov bekræftede, at SSOD ville betale indtil 31. december Også en anden af de på det tidspunkt tre sideordnede næstformænd, tidl. MF Bernhardt Tastesen (S), havde et indgående kendskab til den økonomiske støtte fra Sovjetunionen. Tastesen var især bekymret over, at SSOD ikke overholdt sit løfte og de deraf manglende betalinger i andet halvår I november 1991 udtalte han således, at: Foreningen har endnu ikke modtaget alle de midler, der er blevet lovet fra sovjetisk side. For 3. kvartal er der indgået kr. øremærket til informationscentret og til rengøring og vedligeholdelse. For 4. kvartal er der endnu ikke kommet en øre, og det er, som situationen nu tegner, usikkert om der i det hele taget kommer penge for denne periode. 86 Bernhardt Tastesen var statsrevisor , hvilket ifølge Den Store Danske Encyklopædi betyder, at han var valgt af Folketinget til i henhold til Grundlovens 47 at gennemgå det årlige statsregnskab og påse, at alle indtægter var opførte, og ingen udgift var afholdt uden hjemmel. 87 Det må derfor betragtes som meget alvorligt, at han sad og beklagede sig over, at en fremmed statsmagt ikke havde betalt de sorte penge til at sikre driften af en dansk påstået ngo, som den plejede at gøre. Ingmar Wagner udtalte på det efterfølgende møde, at man måtte konstatere, at pengene for 4. kvartal ikke var dukket op og næppe heller gjorde det, og han foreslog til slut at man fortog en henvendelse til SSOD for at gøre opmærksom på, at man har brudt sit løfte om at betale for driften hele Det kan virke bemærkelsesværdigt, at man fra den danske forenings side forventede, at Sovjetunionen skulle vedblive at overholde den økonomiske aftale på trods af opløsningstendenserne i landet. Men foreningens ledelse anså selv ikke på dette sene tidspunkt Sovjetunionen for at være i opløsning. 89 Samtidig blev topledelsen så sent som i august 1991 på et møde med to sovjetiske repræsentanter bekræftet i, at såvel SSOD som samarbejdet mellem Landsforeningen og SSOD ville fortsætte uændret herunder også på det økonomiske område. 90 Tidligere samme år havde SSOD s faste repræsentant ved hovedbestyrelsesmøderne i foreningen ligeledes givet indtryk af, at der fra sovjetisk side ikke var en faldende interesse i at støtte aktiviteten i udlandet. 91 I det hele taget, kan det dokumenteres, at hovedbestyrelsen som helhed senest i slutningen af 1990 havde et indgående kendskab til den økonomiske støtte fra Moskva. I PET- Kommissionens beretning omtales det således, at Under et hovedbestyrelsesmøde drøftede man de kommende nedskæringer i støtten, og pludselig stod tre af funktionærerne frem og fortalte, at de blev lønnet direkte fra den sovjetiske ambassade hver måned. Ifølge PET s kilde tryglede

14 VENSKABSHUSET 81 og bad Ingmar Wagner de tilstedeværende om at tilbageholde oplysningerne for offentligheden af hensyn til den kommende omorganisering i Moskva og Landsforeningens forestående kongres. 92 Denne forfatter har i modsætningen til Kommissionen læst referatet fra det relevante hovedbestyrelsesmøde, der i øvrigt fandt sted i december og ikke i november som hævdet i PET-Kommissionens rapport, og det er vanskeligt at genkende ovenstående beskrivelse, hvilket viser et af problemerne ved, at kommissionen så ukritisk har gengivet oplysninger fra PET s arkiv. Ingmar Wagners indlæg mindede ikke så meget om en mand, der tryglede og bad, som om en ideologisk funderet forklaring: Wagner sagde, at pga. Den Kolde Krig havde der tidligere været den holdning blandt mange modstandere af Sovjet, at hvad der for andre lande var normalt i sager vedrørende finansieringen af f.eks. kulturfremstød i udlandet ikke gjaldt for Sovjet også. Derfor havde det været nødvendigt med en hel del hemmelighedskræmmeri især på det økonomiske område. Ingen havde ondt af de vestligt finansierede kulturinstitutter som Institut Francais, Goethe Instituttet, Det italienske institut o.a. Landsforeningen udførte i praksis den samme funktion for Sovjet, derfor var det heller ikke unaturligt, at Sovjet gennem SSOD ydede økonomisk støtte til Landsforeningens virksomhed og driften af Venskabshuset, som var sovjetisk ejendom. For at kunne anvende ejendommen til SSOD s formål var det nødvendigt at betale for driften og herunder ansættelsen af et personale til at varetage denne. SSOD havde ansat 3 af de i alt 6 medarbejdere inden for Landsforeningens regi, mens de 3 sidste blev aflønnet direkte af foreningen. I det daglige arbejde var det dog vanskeligt for de enkelte medarbejdere at skelne mellem, hvornår de varetog den ene eller anden parts funktioner, da de stort set var sammenfaldende. Det var kun af rent praktiske grunde, at man havde valgt, at de lønudgifter, SSOD dækkede, fuldt og helt fulgte bestemte personer. Derudover dækkede SSOD andre driftsudgifter så som skatter og afgifter. Denne forfatter er bestemt ikke enig med Ingmar Wagner. I modsætning til de vestlige kulturhuse foregik det hele jo netop fordækt og i det skjulte, men der synes langt fra dette referat til tryglede og bad. Ifølge referatet gik resten af mødets debat om Ingmar Wagners redegørelse på utilfredshed over, at hovedbestyrelsen ikke havde været bedre informeret om forholdene. 93 Tidligere landssekretær Asger Pedersen har i den forbindelse udtalt, at de personer, der stillede spørgsmål til økonomien, havde været med i ledelsen i et årti uden at stille lignende spørgsmål, og han mener, at de mest af alt havde brug for at skaffe sig et alibi, da det hele var ved at bryde sammen. Men samtidig var alle klar over, at det med økonomien ikke var noget, man skulle rende og tale om ude i byen. 94 Derimod drog det århusianske hovedbestyrelsesmedlem Harald Jepsen konklusionen af oplysningerne. Han skrev i et brev, om sin tvivl: Grunden er velkendt de offentlige hemmeligheder, at ambassaden, eller var det SSOD, aflønner medarbejdere ansat åbenbart efter deres partibog i huset i Vester Voldgade, som samtidig varetager funktioner i landsforeningen, og hvis virke på den måde ikke kan adskilles fra landsforeningens. Økonomien, som ikke er der. Og forbuddet om ikke at snakke om det, for ambassadens skyld. Den kolde krig? Selvbedraget. Demagogien Jepsen trak sig ikke bare fra hovedbestyrelsen, men meldte sig helt ud af foreningen. 95 Sovjetunionens sammenbrud blev accelereret af det fejlslagne kupforsøg i august Landsforeningen måtte se realiteterne i øjnene. Der blev opstillet tre mulige scenarier: Foreningen kunne lade sig opløse, fordi der ikke længere var behov for en særlig dansk samarbejdsorganisation med en ny union eller konføderation, foreningen kunne samarbejde med det tilbageblevne, eller Rusland kunne forblive omdrejningspunktet for foreningens

15 82 virksomhed, uden at det udelukkede de øvrige dele af det sovjetiske rum. Der var naturligvis stemning for at fortsætte under en eller anden form. Det blev besluttet at afholde en ekstraordinær kongres i februar 1992 med et ideseminar i god tid inden. 96 På ideseminaret var der oplæg af Lasse Budtz (S), Peter Duetoft (MF for CD) og Pia Rasmussen (kontorchef, Det Danske Kulturinstitut). I den efterfølgende debat blev der lagt vægt på, at foreningen ville miste mange af sine ideologisk funderede medlemmer, og at en ændret forening måtte være bredere tværpolitisk funderet, at foreningens aktiviteter ikke skulle begrænse sig til Rusland, men hele SNG, at man skulle lægge fortiden grundigt bag sig, og det blev konkluderet, at den eksisterende forening skulle bevares, men i stærkt ændret form. Dog var det stadig uklart, hvad foreningen skulle skifte navn til. 97 Bevarelsen af den eksisterende forening, men med en radikal og dybtgående forandringer af vedtægterne, hvoraf så mange som muligt skulle søges gennemført på den ekstraordinære kongres i februar 1992 blev da også det nedsatte kongresudvalgs indstilling til de ledende organer. 98 På den ekstraordinære kongres blev det besluttet at ændre foreningens navn til Dansk Russisk Forening. 99 Alt personalet blev opsagt til 1. september Den tidligere landssekretær Asger Pedersen overtog driften af rejseafdelingen, der i mellemtiden havde skiftet navn til Eurasia og samtidig blev til et anpartsselskab, der senere blev overtaget gratis af Pedersen og kassereren Bo Fisker mod løfter om at betale foreningen en royalty på salget af fremtidige rejser som en slags tak for at have overtaget den imaterielle goodwill, der var blevet oparbejdet i rejseafdelingen. Eurasia lukkede endeligt den 1. november 1995, hvor enhver blev svaret sit. Asger Pedersen måtte i 1992 overtage driften af boghandlen i kælderen, hvor rejsebureauet blev rykket ned, da russerne valgte at udleje 2. sal til nabovirksomheden. Boghandlen Sputnik kørte videre indtil Ejendommen Vester Voldgade 11 overgik herefter fuldstændig til drift i regi af Den Russiske Føderation, og i dag huser bygningen Russisk Center for Videnskab og Kultur, der fungerer som aktivitetscenter for herboende russere og arrangør af kulturelle arrangementer, men på det samme åbenlyse grundlag som andre lignende institutioner i Danmark og de danske kulturinstitutter i udlandet. Opsummering Vi har i denne artikel set nærmere på historien om det sovjetiske kulturcentrer i København under Den Kolde Krig, Venskabshuset, og dermed også på Landsforeningen til samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen, der stod for den daglige drift af kulturcentret. Huset åbnede sine døre i Forud var gået en langvarig proces, siden partisekretariatet i Sovjetunionens kommunistiske parti i maj 1975 havde besluttet at købe et hus til det formål i København og udstedt noget nær en blankocheck til formålet. Den lange forsinkelse skyldtes dels, at den fundne bygning var i temmelig dårlig stand, dels at der i Landsforeningens ledelse var uenighed om såvel indretning som de påtænkte aktiviteter. Efter åbningen foregik der i Venskabshuset sprogundervisning, foredragsvirksomhed, koncerter, filmforevisninger, udstillinger og boghandel. Udgifterne til husets daglige drift og lønnen til 3 af de 6 ansatte blev afholdt fra sovjetisk side. Der blev udøvet store bestræbelser i forsøget på at holde pengestrømmens oprindelseskilde skjult. Følgerne af Sovjetunionens sammenbrud blev derfor af afgørende betydning ikke bare for Landsforeningen som en organisation, der ønskede at fremme kendskabet til og et bestemt billede af Sovjetunionen i Danmark, mens også i forhold til at opretholde driften med udgangspunkt i en sovjetisk ejet og drevet bygning. Landsforeningens ledelse troede på de løfter, der gentagne gange blev afgivet fra den sovjetiske samarbejdspartner SSOD s side om, at den økonomiske støtte ville fortsætte uforandret på trods af omvæltningerne i Sovjet. Det viste sig imidlertid ikke at blive

16 VENSKABSHUSET 83 tilfældet i forlængelse af Sovjetunionens opløsning. I sidste ende måtte foreningen fraflytte lokalerne, der i dag drives som et åbenlyst russisk kulturcenter. Som det fremgår af Ingmar Wagners tale i december 1990, var Sovjetunionen ikke det eneste land, der havde kulturcentre og bedrev kulturdiplomati i Danmark. Imidlertid er der en væsentlig forskel på den vesttyske, franske, italienske og for den sags skyld amerikanske virksomhed i forhold til den sovjetiske. Den foregik åbenlyst. Hvis man gik ind på et af de omtalte institutter eller biblioteket på den amerikanske ambassade, kunne man ikke være i tvivl om, hvem der var afsender på de informationer, man modtog. Derimod blev det fra sovjetisk side forsøgt at skjule, hvor de fremsatte udsagn stammede fra. Fra sovjetisk side var der et nærmest manisk fokus på, at holde de økonomiske forbindelser mellem foreningen og landet hemmelige. I sidste ende kan man spørge, hvor stor betydning Venskabshuset og de i huset på foregående aktiviteter havde i kulturel og politisk henseende. Hvad angår det kulturelle aspekt, er det klart, at Huset satte sovjetisk kultur på dagsordenen i København og var en platform, der sikrede, at aktuelle sovjetiske synspunkter kunne blive fremsat over for den danske offentlighed. Det er naturligvis så godt som umuligt at måle, om det havde nogen gennemslagskraft. Dog må det bemærkes, at tilhørerantallet ved arrangementerne blev færre og færre, og at biografen ikke, som det havde været hensigten, kunne løbe rundt alene ved entreindtægterne. Samtidig må det bemærkes, at der i forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud var en betydelig udvandring af medlemmer, hvis medlemskab havde haft ideologiske årsager. Noter 1. For en nærmere analyse af organiseringen og finansieringen af det sovjetiske udenrigspropagandaapparat og Landsforeningen til samvirke mellem Danmark og Sovjetunionens rolle heri se Kim Frederichsen, Gennem kendskab til venskab: Sovjetisk propaganda i Danmark under Den Kolde Krig, Fodnoter 2010:5. 2. For en definition og præsentation af begrebet Kulturens Kolde Krig se David Caute, The Dancer Defects: The Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War (Oxford, 2005), særligt s Bent Jensen, Bjørnen og haren: Sovjetunionen og Danmark (1999). 4. Jesper Jørgensen, Nye kommunistarkiver i ABA, Arbejderhistorie 2008:2, s I den forbindelse er det værd at rette, at det ikke var medlem af det radikale venstre Jørgen Jørgensen, som Jesper Jørgensen fejlagtigt angiver, men filosofiprofessoren ved Københavns Universitet af samme navn, der i 50 erne og 60 erne var landsformand for foreningen. 5. Alfred Jensen, Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen 60 år (1984); Leo Pilgaard, Asger Pedersen og Klaus A. Jensen (red.), Dansk-Sovjetisk Samvirke i 75 år: I anledningen af Dansk Russisk Forenings 75 års jubilæum, 1999 (1999). 6. Kim Frederichsen, Gennem kendskab til venskab: Sovjetisk propaganda i Danmark under Den Kolde Krig, Fodnoter 2010:5. 7. Dansk Institut for Internationale Studier, Danmark under den kolde krig (herefter: DIIS), bind 2, s. 362; Dansk-Russisk Samvirke i 75 år. I anledning af Dansk Russisk Forenings 75 års jubilæum, 1999 (1999), s. 13, DIIS, bind 1, s , Statut des Verbandes sowjetischer Gesellschaften für Freundschaft und kulturelle Verbindungen mit dem Ausland (Moskva 1958), s Udateret brochure [1974] fra Landsforeningen, Dansk-Bulgarsk Selskabs arkiv (ABA), kasse 1 & FORTEGNELSE over kollektive medlemmer, som er tilsluttet FORENINGEN SSSR-DANIA udateret, Landsforeningen til samvirke mellem Danmark og Sovjetunionens (herefter Landsforeningens) arkiv, kasse Morten Thing, (red.), Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier, (2001); DIIS, bind 2, s ; Jan Foitzik, Aus der Buchhaltung der Weltrevolution. Finanzhilfen der regierenden kommunistischen Parteien für den internationalen Kommunismus , Jahrbuch für Historiche Kommunismusforschung 1994, s & Harvey Klehr, John Earl Haynes & Kyrill M. Anderson, The Soviet World of American Communism (New Haven/London 1998), s

17 DIIS, bind 2, s Thing, s Ob uvelitjenii razmera finansovoj pomosjtji obsjtjestvam dryzjby s Sovetskim Sojuzom v Skandinavskih stranah, Vypiska iz protokola no 11 7c Sekretariata TsK, Bukovskij arkivet (http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/iruss/buk/gbarc/ buk.html), dokument (set ). 15. PET-Kommissionens beretning bind 6, s , bind 10, s Ifrim Jensen til Jørgen Jørgensen & Jørgen Jørgensen til professor Denisov, præsident for VOKS og 18. [el. 19] , begge Jørgen Jørgensens efterladte papirer (KB), utilg. 586, III:2, kapsel Referat af bestyrelsesmøde i Københavnsafdelingen , Jørgen Jørgensens efterladte papirer, utilg. 586, III:2, kapsel F.eks. Jørgen Jørgensen til legationssekretær Nikitin , Jørgen Jørgensens efterladte papirer, utilg. 586, III:2, kapsel Statut des Verbandes sowjetischer Gesellschaften für Freundschaft und kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, s Referat af bestyrelsesmøde i Københavns-afdelingen , Jørgen Jørgensens efterladte papirer, utilg. 586, III:2, kapsel Beretning om virksomheden & Referat af Landsforeningens kongres den 29. september 1963, Landsforeningens arkiv, kasse Dansk-Russisk Samvirke i 75 år. I anledning af Dansk Russisk Forenings 75 års jubilæum, 1999 (1999), s Referat af arbejdsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Postanovlenie sekretariata CK KPSS O priobretenii zdanija v g. Kopengagena dlja obsjtjestva Danija-SSSR og vedlagt denne Sovet Ministrov SSSR Rasporjazjenie Proekt udateret, RA 860 Håndskriftssamlingen XVI Danica 461 SUKPs CK, pakke 106. På denne baggrund må man også afvise Samvirkets egen forklaring om, at købet af Huset var en jubilæumsgave ved kongressen i 1974 som en praktisk anerkendelse af Landsforeningens arbejde (Dansk- Russisk Samvirke, s ) 25. DIIS, bind 2, s Referat af arbejdsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Vedr. Vester Voldgade 11. Revideret overslag pr. marts , Landsforeningens arkiv, kasse Interview med tidligere landssekretær i Landsforeningen til samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen, Asger Pedersen Referat af hovedbestyrelsesmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Ibid. Mindst siden 1970 erne havde kulturattacheen som embede samtidig fungeret som SSOD-repræsentant i Danmark. 31. Interview med Asger Pedersen PET-Kommissionens beretning bind 10, s Beretning til hovedbestyrelsesmødet i Landsforeningen Danmark Sovjetunionen den 12. september 1975 af Allan Fridericia, Landsforeningens arkiv, kasse Referat af hovedbestyrelsesmøde , Landsforeningens arkiv, kasse P.-møde den 31. august Referat nr. 4 & P.- møde den 7. september Referat nr. 5, begge Landsforeningens arkiv, kasse 4 & DIIS, bind 2, s Politisk brev af Jegorytjev , RGANI Interview med Asger Pedersen Referat af arbejdsudvalgsmøde , , , , , , , , , , , , , , ,Ingmar Wagner, referat af møder i Moskva i ugen /8 1976, alle Landsforeningens arkiv, kasse 4. Da Venskabshuset endelig åbnede skete det til absolut tavshed fra pressens side med undtagelse af en jublende og euforisk artikel i Land og Folk ( Første venskabshus i et kapitalistisk land, Land og Folk ). 39. Referat af arbejdsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Finn Sivebæk, Sovjet køber DIFs hus, Politiken Allan Friderica til arbejdsudvalget udateret [marts, 1976], Landsforeningens arkiv, kasse Beretning til generalforsamlingen i Københavnsafdelingen den 20. januar 1977 af Allan Fridericia, Landsforeningens arkiv, kasse Ingmar Wagner til arbejdsudvalget , Landsforeningens arkiv, kasse (set ) & Dansk-Russisk Samvirke, s Referat af arbejdsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af arbejdsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Referater af arbejdsudvalgsmøder , , , , , & læg med referater af personalemøder og interne rundskrivelser, alle Landsforeningens arkiv, kasse Interview med Asger Pedersen Referat af arbejdsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse 4.

18 VENSKABSHUSET Referat af bestyrelsesmøde i Kino Kosmos , Landsforeningens arkiv, kasse Se f.eks. Helge Schmidt, Meddelelser fra sekretæren, Kvartalsnyt april 1978, s. 2 & Danmark-Ungarn. Medlemsblad for Dansk Ungarsk Selskab 1987:36, s Biografens Bestyrelse Referat nr. 1 udateret & notat med overskriften Typografi udateret [begge 1977], Landsforeningens arkiv, kasse F.eks. folderne Nyt fra Landsforeningen Kino Kosmos 1988; Nyt fra landsforeningen november 1989; Kino Kosmos januar, februar, marts 1989, alle Landsforeningens arkiv, kasse Aktiviteter i Venskabshuset, 2. halvår 1990, pr , Landsforeningens arkiv, kasse Interview med Asger Pedersen Fakta om Sovjetunionen årgangene Indbydelse til åbningsfernisering udateret, Landsforeningens arkiv, kasse Referat af hovedbestyrelsesmøde , 59. Referat fra møde i galleriudvalget , 60. Referat af hovedbestyrelsesmøde , 61. Referat af hovedbestyrelsesmøde , Landsforeningens arkiv, kasse 105 & Interview med Asger Pedersen Nyt fra Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen, Fakta om Sovjetunionen 1980(30):9, s Indstilling til hovedbestyrelsen Om reorganisering af biblioteket og indretning af et informations-center udateret [1989], Landsforeningens arkiv, kasse 5 & Interview med Asger Pedersen Interview med Asger Pedersen Jørgen Teglers, Fredsbevægelsen: Med- og modspillere (1988), s Referat er af forretningsudvalgsmøde ; beretninger fra biblioteksudvalgsmøder , ; Vedr. indretning af informationscentret ; Beslutningsforslag til sekretariatet og FU vedr. opbygningen af informationscentret udateret, alle Landsforeningens arkiv, kasse 5 & Referater af hovedbestyrelsesmøder , , ; Status over arbejdet i biblioteket/informationscentret , alle Landsforeningens arkiv, kasse Interview med Asger Pedersen Referat af hovedbestyrelsesmøde , 69. Interview med Asger Pedersen & Dansk-sovjetisk bogkiosk, Land og Folk Allan Fridericia, Propagandaen kunne ikke knuse viljen til kontakt med Sovjet, Land og Folk & Dansk-Russisk Samvirke, s , Referat af møde med SSOD i Moskva , Landsforeningens arkiv, kasse 5 & Referater af hovedbestyrelsesmøder , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af forretningsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af hovedbestyrelsesmøde , 74. Når gammel kærlighed ruster fast, Glasnost 1991:3, s Referater af forretningsudvalgsmøder , , alle Landsforeningens arkiv, kasse 5 & referat af hovedbestyrelsesmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Kritik af atompolitik, Jyllandsposten ; Charlotte Bach Landsforeningen vil have FN udbygget ; Politiken ; Jan Dohrmann, Medlemsfrafald i gammel Danmark-Sovjet-forening, Børsen ; Sovjet-venner kritiserer atomforsøg, Frederiksborg Amts Avis ; Michael Tvarnø Krtik af sovjetiske atom-spræninger, Land og Folk Referater af forretningsudvalgsmøder , , begge Landsforeningens arkiv, kasse Landsforeningens fremtidige virke ; Visioner om landsforeningens udvikling og fremtidige arbejde ; Visioner om Landsforeningens fremtidige udvikling og virke UDKAST , alle Landsforeningens arkiv, kasse 5 & Landsforeningens perestrojka (af Allan Fridericia) udateret; Tanker om og ideer til landsforeningens fremtidige virke udateret; Ideoplæg udateret; Papir om fornyelse af Landsforeningens arbejde udateret, alle Landsforeningens arkiv, kasse Sovjet på spanden, Politiken Nyhedstelegram. 80. Rapport fra delegationsbesøg i Sovjet , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af forretningsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Økonomisk situation Landsforeningen Danmark Sovjetunionen, 83. Referat af hovedbestyrelsesmøde , 84. Referat af forretningsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af forretningsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af forretningsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Den Store Danske Encyklopædi (2000) bind 18, s Referat af forretningsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Diverse referater af hovedbestyrelses- og forret-

19 86 ningsudvalgsmøder , Landsforeningens arkiv, kasse 5, Referat af forretningsudvalgsmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af hovedbestyrelsesmøde , 92. PET-kommissionens beretning bind 6, s Referat af hovedbestyrelsesmøde , Endvidere kom det frem, at boghandlen Sputnik var en privatdrevet forretning, men den betalte ikke husleje, mens driftsforholdet i Galleri Øst i Vest var uafklaret (referat af hovedbestyrelsesmøde , Landsforeningens arkiv, kasse 105). 94. Interview med Asger Pedersen Harald Jepsen til Charles Hansen , 96. Referat af hovedbestyrelsesmøde , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af ideseminar , Landsforeningens arkiv, kasse Referat af møde i kongresudvalget , 99. Dansk-Russisk Samvirke, s Interview med Asger Pedersen Abstract Kim Frederiksen: The Friendship House: A Soviet Cultural Centre in Copenhagen, , Arbejderhistorie 2/2011, s In September 1977 a Soviet cultural Centre in Copenhagen opened its doors to the public. The centre was housed in the building at 11 Vester Voldgade not far from the main city square. Unlike other Soviet Cultural Centres the one in Copenhagen was not run by Soviet officials but by the Danish-Soviet friendship society. This article therefore seeks to answer the following three questions concerning the cultural Centre: 1: How was the friendship house planned? 2: What kind of activities took place in the house? 3: Which consequences did the break-up of the Soviet Union and the end of the Cold War have for the friendship house and the friendship society? In 1976 the decision to buy the building was taken. Due to the poor quality of the building and disagreement among the leading members of the Society as to the use of the house didn't open to the public until the fall of A number of activities took place in the culture house. The house contained the bookshop Sputnik, rooms for meetings and lectures, the cinema Kino Kosmos, an art gallery, a library and offices (including a travel agency) and an apartment for the janitor. The main activities were film showings, lectures, musical performances and exhibitions. The Soviet side secretly funded the activities in the house. However when the Soviet Union collapsed thus ending the Cold War the subsidy dried up and the friendship society for lack of means quickly had to abandon the house. Only the travel agency and the book shop continued for a few years, until they also closed. The building was taken over by the new Russian state. Kim Frederichsen (f. 1978). Cand.mag. Forskningsmedarbejder ved Center for Koldkrigsforskning (CFKF)

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

a) Orientering om Kvartalsrapporten for andet kvartal 2012

a) Orientering om Kvartalsrapporten for andet kvartal 2012 Referat bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Hanne Seyer-Hansen, Poul Holst Jensen, Flemming Knudsen, Jørgen Lang, Casper Vejle, Mathilde Tarp-Havmose, Stefan Møller

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Biblioteksudvalgsmøde. Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet. Forum. Møde afholdt: 2. december Sted: Oddur Hansen. Referent:

Biblioteksudvalgsmøde. Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet. Forum. Møde afholdt: 2. december Sted: Oddur Hansen. Referent: S A X O - I N S T I T U T T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Biblioteksudvalgsmøde M Ø D E R E F E R A T 2. DECEMBER 2015 Forum Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet Møde afholdt: 2. december

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

INVITATION. Kunstterapiens Åbne Døre nov. 2016

INVITATION. Kunstterapiens Åbne Døre nov. 2016 INVITATION til praktiserende kunstterapeuter i Danmark: Kunstterapiens Åbne Døre 6.-12.nov. 2016 - Hvad kan kunstterapi? Vil du være med til at sætte dit lokale spot på kunstterapien i denne uge? Ved at

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere