Pilotstudie af Baby-kuffert til barselsforældre på OUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotstudie af Baby-kuffert til barselsforældre på OUH"

Transkript

1 Pilotstudie af Baby-kuffert til barselsforældre på OUH Barselsklinikken, Gynækologisk Obstetrisk afdeling D i samarbejde med MTV-enheden, Afdeling for Kvalitet og Forskning Kontakt: Charlotte Lønfeldt Jakobsen, Kristian Kidholm, Øvrige medlemmer af projektgruppen: Hanne Hansen-Nord, Medisat Joan Ramskov, OUH Mette Maria Skjøth, OUH Ditte Victoria Borggreen, Syddansk Sundhedsinnovation Anne Vogt Thomsen, OUH Bente Veller, Syddansk Sundhedsinnovation 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund s Formål s Metoder til dataindsamling s Patient og teknologi 3.2. Sikkerhed 3.3. Kliniske effekter 3.4. Patient 3.5. Økonomi 3.6. Organisation 3.7. Socio-kulturelle, etiske and juridiske aspekter 4. Resultater s Patient og teknologi 4.2. Sikkerhed 4.3. Kliniske effekter 4.4. Patient 4.5. Økonomi 4.6. Organisation 5. Konklusion og anbefalinger s. 12 Referencer s. 13 Bilag 1. Spørgsmål til forældrene i interviewundersøgelsen og deres svar. s. 15 Bilag 2: Spørgsmål til personalet og deres svar. s. 22 Bilag 3: Resultater fra fokusgruppeinterview på Vuggen vedr. Baby-Kuffert s. 27 2

3 Pilotstudie af Baby-kuffert til barselsforældre på OUH 1.Baggrund OUH har i en årrække anvendt KOL-Kufferten fra Med!sat i behandlingsforløb for patienter med KOL med henblik på at øge patienternes evne til selv at håndtere deres sygdom, undgå transport og undgå genindlæggelser. I forbindelse med denne udvikling er der kommet fokus på mulighederne for også at anvende teknologien i andre patientgruppers behandlingsforløb. Således blev der primo 2012 givet økonomisk støtte fra Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmatk, til et pilotstudie med Kuffert-teknologien til barselsforældre. Baggrunden for projektet er en forventning om, at Baby-kufferten kan bruges som et kommunikationsmiddel til den barslende familie. Det kan muligvis erstatte den nuværende telefonkontakt eller et ambulant besøg i Barselsklinikken. Babykufferten indeholder et kamera med zoom, hvilket giver udvidet mulighed i forhold til en telefonsamtale for at vejlede ud fra forældrenes og barnets konkrete situation, idet kontakten er både auditiv og visuel. Personalet kan tale med begge forældrene og samtidig se på skærmen, hvad der sker. Der kan vejledes i en række forhold hos mor og barn. Forhold hos moderen kan være: Vejledning om amning, cikatrice, cystitis, mastitis, barselsfeber og blødning post partum. Forhold hos barnet kan være: Icterus, manglende trivsel, erythema toxicum neonati, navlebetændelse, navleblødning, ammeproblemer, conjunctivitis netonatalis. Desuden vil forældre med lang afstand til Barselsklinikken få bedre mulighed for kontakt og det er en mindre indgribende foranstaltning end at skulle ud af huset med en nyfødt. Dette skal ses i sammenhæng med at ro og nærhed med barnet er vigtige parametre for god tilknytning og etablering af amning. Nogle forældre vil måske undlade at komme til barselsklinikken pga. besvær med transport. Hos dem vil Kufferten måske kunne give øget mulighed for vejledning fra sundhedspersonale. 2. Formål Dette pilotstudie har til formål at give Gynækologisk Obstetrisk afdeling D og Barselsklinikken de første erfaringer med brug af Baby-Kuffert, herunder erfaringer hos en lille gruppe barselsforældre og erfaringer hos personalet. Pilotprojektet kan således danne grundlag for tilpasning af kuffertens anvendelse og valg af målgruppe, således at kufferten efterfølgende kan blive undersøgt i en større kvantitativ undersøgelse. Det skal således påpeges, at selvom Baby-kufferten kan have effekt på forhold som antal ambulante besøg - som bør undersøges i kvantitative undersøgelser fx som led i et randomiseret studie vurderes det at være for tidligt at gennemføre en sådan undersøgelse, idet der er behov for at udvikle tilbuddet til patienterne yderligere. 3

4 Behovet for at udvikle eller modne en teknologi, inden der gennemføres undersøgelser af størrelse af evt. effekter, er medtaget i evalueringsmodellen MAST (Model for ASsessment of Telemedicine), som er illustreret herunder. Ifølge denne model skal udvikling og evaluering af telemedicinske løsninger gå igennem tre trin, hvoraf det første er den forudgående vurdering, hvori det skal sikres at teknologien er modnet, dvs. udviklet tilstrækkeligt til at en egentlig effektevaluering kan foretages. Figur 1. Illustration af MAST Trin 1: Forudgående vurdering: Er teknologien modnet? Juridiske, økonomiske forudsætninger? Trin 2: Multidisiplinær vurdering (domæner): 1. Helbredsproblem og karakteristika ved teknologi 2. Patientsikkerhed 3. Klinisk effekt 4. Patient vurdering 5. Økonomiske aspekter 6. Organisatoriske aspekter 7. Socio-kulturelle, etiske and juridiske aspekter Trin 3: Generaliserbarhed Over grænser Skalerbarhed MAST anvendes i forbindelse med dette projekt til at sikre en tværfaglig og dækkende beskrivelse af resultaterne fra pilotstudiet af Baby-Kufferten. Således opdeles resultater og erfaringer i de 7 MAST domæner, jf. figuren herover. Yderligere beskrivelse af de enkelte domæner findes i Kidholm et al. (2012). I det efterfølgende afsnit redegøres for de anvendte metoder i projektet, hvorefter resultaterne beskrives i afsnit 4. Resultaterne diskuteres endeligt i afsnit 5, som også indeholder anbefalinger fra projektgruppen. 4

5 3. Metoder til dataindsamling Herunder redegøres kort for de metoder, som er anvendt i projektet til indsamling af data inden for de enkelte domæner Patient og teknologi For at beskrive de familier til nyfødte børn, som var indlagt på Vuggen og efterfølgende afprøvede Baby-Kufferten, er der indsamlet oplysninger fra afdelingen om antal familier, inklusionskriterier og de praktiske forhold ved anvendelsen af Kufferten. Der er således ikke foretaget et litteraturstudie vedr. behovet for information og kommunikation hos familier med nyfødte børn. Et sådan litteraturstudie bør i stedet indgå i en kommende kvantitativ undersøgelse Sikkerhed Det er ved projektstart overordnet vurderet, at forældrenes og de nyfødte børns sikkerhed i projektet er som hidtil, idet Baby-Kufferten kun er et supplement til den mulighed patienterne fortsat har for at kontakte afdelingen per telefon. For at undersøge den tekniske reliabilitet i Kufferten, dvs. omfanget af tekniske problemer ved anvendelsen, er personalets opfattelse heraf blevet undersøgt. Resultaterne herfra er rapporteret under afsnittet om organisation herunder Kliniske effekter Forbedret kommunikation mellem forældre til nyfødte og personalet på Barselsklinikken om forhold vedr. moren og barnet må forventes at medvirke til en bedre trivsel for barnet og et mere trygt forløb for forældrene. Der kan således være positive kliniske effekter af brugen af Baby- Kufferten, men det er i forbindelse med dette første pilotprojekt vurderet, at disse effekter er så vanskelige at måle, at de ikke kan indgå i projektet, men i stedet kan indgå i kommende, kvantitative projekter. Spørgsmålet om en evt. effekt på forældrenes tryghed indgår dog i undersøgelsen af patientaspektet, som beskrevet herunder Patient Forældrenes oplevelse af anvendelsen af Baby-Kufferten er undersøgt i en spørgeskemaundersøgelse med 13 spørgsmål. Undersøgelsen blev gennemført per telefon af sygeplejersker fra Vuggen ved afslutning af hver families brug af Kufferten. Spørgsmålene fremgår af bilag 1 og omhandler forældres oplevelse af positive og negative aspekter ved teknologien, informationsniveauet, deres oplevelse af brugen af videokameraet og trygheden i anvendelsen Økonomi I beskrivelsen af de økonomiske aspekter af anvendelse af Baby-kufferten er der anlagt et forholdsvist snævert perspektiv, idet kun sygehusets udgifter og forventede DRG-indtægter er søgt beskrevet. Oplysninger om udgifter er fundet i samarbejdsaftalen mellem OUH og leverandøren Med!sat. De forventede indtægter i form af ændret DRG-afregning mellem Region Syddanmark og OUH er vanskelig at vurdere, idet beregning heraf kræver data vedr. effekter på de nyfødte børns forbrug 5

6 af ambulante besøg og indlæggelser, herunder forbrug der skyldes evt. manglende trivsel. Sådanne data er ikke til rådighed, og det er derfor i stedet forsøgt at skønne de økonomiske effekter på baggrund af personalets erfaringer fra brug af kufferten. Derfor skal resultaterne tages med et vist forbehold. 3.5.Organisation I forhold til de organisatoriske aspekter er der foretaget to delundersøgelser. For det første en kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskernes oplevelse af brugen af Babykufferten i forbindelse med projekt. Dataindsamling blev foretaget ved fokusgruppeinterview, som blev gennemført den 26. november Deltagerne var 3 erfarne sygeplejersker fra Vuggen, som hver havde benyttet kufferten 5-7 gange. Den anvendte spørgeguide var baseret på de spørgsmål om organisationsforhold, som anvendes i EU-telemedicin projektet Renewing Health, se som også er baseret på MAST. For det andet har medarbejderne i Vuggen udfyldt et kort spørgeskema for hver kontakt, de havde med familierne ved brug af Baby-Kufferten. Spørgeskemaet indeholdt 6 spørgsmål vedr., hvad personalet har drøftet med familierne, omfanget af tekniske problemer og om kontakten vurderes at kunne erstatte et ambulant besøg i Barselsklinikken. Spørgsmålene og svar kan ses i bilag Socio-kulturelle, etiske and juridiske aspekter Der vurderes ikke at være socio-kulturelle eller etiske aspekter af anvendelsen af Baby-Kufferten, idet der er tale om et supplement til OUHs øvrige tilbud til familierne. Der har dog indgået etiske overvejelser ved udformning af tilbuddet til patienterne, idet der blev lagt vægt på, at andre familier, som opholder sig på Vuggen, ikke skulle kunne se skærmbilledet med de familier, som man havde kontakt med personalet via udstyret. Derfor blev alle samtaler gennemført i et aflukket rum. Vedr. de juridiske aspekter er det vurderingen, at kontakten med familierne ret juridisk har samme status som et ambulant besøg, på samme måde som OUHs kontakter med de patienter med KOL, som benytter KOL-kufferten. Der er derfor ikke foretaget yderligere dataindsamling vedr. disse aspekter af anvendelsen af Baby-Kufferten. 6

7 4. Resultater Patient og teknologi Afprøvning af Baby-Kuffert er foretaget blandt indlagte familie på Vuggen i perioden 1. september 2012 til 15. december Fra uge 40 til uge 48 er der inkluderet ca. 3 barselsfamilier om ugen. Barselsfamilien er inkluderet i projektet mandag, onsdag og fredag. Kufferten er opsat af Med!sat i familiens eget hjem senest dagen efter udskrivelse fra Vuggen. Babykufferten nedtages igen senest 6 dage efter. Der er inkluderet i alt 21 barselsfamilier i en periode på 8 uger. Cirka 40 familier blev tilbud at få en Baby-Kuffert, men kun ca. 50% ønskede dette. Der er ved udvælgelse af patienterne anvendt følgende inklusionskriterier: Bor mere end 15 km. fra Barselsklinikken. Har født på Odense Universitetshospital/Odense Barslende med en svær ammestart Barslende med en tidligere svær ammestart Er udskrevet fra Vuggen eller D1. Taler og forstår dansk. Ønsker at deltage i projektet, efter præsentation af dette. Enten er 1. eller flergangsfødende. Opfølgning på ambulant besøg i barselklinikken Der er samtidig anvendt følgende eksklusionskriterier: Sårbare familier (misbrugere, psykisk syge) og derved tilknyttet familiecenteret Familier med anden etnisk baggrund I praksis har sundhedsplejersker og sygeplejersker inkluderet patienter fra Vuggen og Barselsklinikken. Teknologien, Baby-Kuffert, er nærmere beskrevet på Med!sat s hjemmeside (http://www.med!sat.dk/da-dk/da/produkter/patientkufferten.aspx). Med Kufferten kan forældrene og Vuggens personale se og tale med hinanden via Kuffertens indbyggede skærm og mikrofon. Hvis en familie ønsker kontakt til Barselsklinikken, kan de hele døgnet henvende sig per telefon. Familierne skal således ringe og aftale, at de ønsker kontakt via kufferten, som kan finde sted så snart personalet har en ledig tid. Personalet i Barselsklinikken kalder derefter familien op til aftalte tid. Baby-kufferten opsættes i patientens eget hjem af en tekniker fra Med!sat. Teknikeren instruerer familien i brugen af kufferten. Der foretages et prøveopkald til Barselsklinikken mhp at sikre at kufferten er i drift. Efter inklusion af halvdelen af patienterne kunne det konstateres, at der kun var 7

8 meget få opkald fra familierne. Derfor blev det besluttet at indføre obligatoriske opkald til familierne efter hhv. 3 og 6 dage for den sidste halvdel af familierne. Personalet har modtaget oplæres i brugen af kufferten hos Med!sat på Rugårdsvej i Odense. Denne oplæringen varede ca. 2 timer. Der er opstillet en behandlerstation på værelse 125. Der er ligeledes opstillet en bærbar PC med adgang til Cosmic og F-pas Sikkerhed Som nævnt herover er forhold vedr. sikkerhed og den tekniske reliabilitet i brugen af Baby- Kufferten undersøgt ved at spørge personalet om omfanget af tekniske problemer. Resultaterne herfra er rapporteret under afsnittet om organisation herunder Kliniske effekter Omfanget af kliniske effekter på de nyfødtes trivsel er som nævnt ikke undersøgt i dette pilotprojekt, men evt. effekter på familiens tryghed er dog medtaget i forbindelse med interview med patienterne. Resultaterne er beskrevet herunder Patient Som nævnt blev de 21 familier stillet 13 spørgsmål per telefon af sygeplejersker fra Vuggen ved afslutning af hver families brug af Kufferten. Besvarelser fremgår af Bilag 1 og er søgt sammenfattet herunder (bemærk at nogle emner er dækket af 2 spørgsmål): Om at kommunikere via Baby-Kufferten: En del forældre oplyser, at de ikke har brugt kufferten til andet end testopkaldet. Generelt er svarene positive overfor brugen af Kufferten. Om hvad der er godt ved Baby-Kufferten: Tryghed nævnes af mange som en god effekt ved Kufferten, ligesom muligheden for at se barnet og personalet. De fleste familier oplyser således, at det har været positivt at kunne se personalet ved brug af Kufferten, og at det giver en bedre kommunikation. Om hvad der kunne være bedre ved Baby-Kufferten: Enkelte synes at lyden ikke er optimal, og at det er svært at få øjenkontakt samt at vise ammeteknik ordentligt. Enkelte nævner også, at det kan være et praktisk problem at finde et sted, hvor Kufferten kan stå i hjemmet. Generelt er der dog få negative svar til spørgsmålet, om der er forhold, der kunne være bedre. Om telefonsamtale foretrækkes frem for Baby-Kufferten: Generelt foretrækkes Baby-Kufferten med video-funktionen, og kun få forældre oplyser at de foretrækker telefonsamtale. Om Baby-Kufferten har haft betydning for forældrenes informationsniveau: Generelt giver forældrene udtryk for at de har fået god information bl.a. via den folder, de har modtaget. Kun en familie svarer negativt på spørgsmålet. Det er dog ikke helt klart om svarene drejer sig om information vedr. Kufferten eller vedr. spædbørns pleje og trivsel generelt. 8

9 Om forældrene vil anbefale Baby-Kufferten til alle barselskvinder: Generelt vil familierne anbefale kufferten til andre barselsfamiler. Nogle giver udtryk for at Kufferten vil være et fint tilbud til alle barselskvinder, men de fleste tilkendegiver, at der nok er særlige målgrupper, som bør have tilbuddet, fx familier som bor langt fra sygehuset, førstegangsfødende, ved komplikationer, hjemmefødsler eller kvinder der sendes tidligt hjem fra sygehuset. Om Baby-Kufferten har betydning for antal fysiske besøg: Få familier oplyser, at Kufferten kan have betydning for behovet for ambulante besøg, men generelt afspejler svarene, at de ikke mener, at Kufferten har effekt på behovet. Om hvilken type af kontakt familierne foretrækker: Besvarelserne viser, at familierne generelt mener, at det kommer helt an på deres behov og hvilke problem de har, om de foretrække den ene type kontakt frem for en anden. Man kan således ikke sige, at én type kontakt foretrækkes generelt af forældrene. Om Baby-Kufferten giver tryghed: Bort set fra en enkelt familie giver alle familier udtryk for, at Baby-Kufferten giver øget tryghed. Samlet synes viser besvarelserne således at vise, at forældrene generelt: Mener at Kufferten giver øget tryghed, på trods af en ret begrænset anvendelse i projektet. Er positive overfor tilbuddet, og ikke har fundet fejl og mangler. Ikke mener Kufferten vil påvirke deres behov for ambulante besøg Mener at tilbuddet bør gives til familier med et særligt behov Økonomi Som beskrevet er de økonomiske aspekter ved brug af Baby-Kufferten undersøgt ved at estimere OUHs udgifter og indtægter ved anvendelse af Baby-Kufferten. Udgifter Udgifter ved brug af Baby-kufferten omfatter udgifter til leje af Kufferten, linjeomkostninger og opsætning og nedtagning af udstyret i familiens eget hjem. De enkelte priser findes i OUHs SKIprisaftale med leverandøren. Det er valgt ikke at offentliggøre de enkelte priser, og derfor præsenteres kun det samlede resultat herunder. Ved beregning af de samlede udgifter per familie for leje af Kufferten regnes med, at hver familie i gennemsnit har kufferten til rådighed i 6 dage inkl. weekend dage. Derudover regnes med at kufferterne i er brug i 80 % tiden, dvs. at der skal lægges et tidsforbrug på yderligere 20 % af tiden, svarende til ca. 1,2 dage, oveni. Alt i alt kan udgiften per familie beregnes til ca kr. afhængigt af hvilken internetforbindelse som kan etableres i det konkrete tilfælde. 9

10 Der vil derudover være en række mindre udgifter ved brug af Kufferten: Tidsforbrug til oplæring af personale Tidsforbrug til samtaler Lokale til afholdelse af samtaler Behandlerstation, som medarbejderne benytter til samtalerne. Størrelsen af disse udgifter kendes ikke, men vurderes at være begrænsede per patient. Indtægter Der er i det nuværende DRG-system ikke mulighed for at få DRG-afregning for de konsultationer, som personalet har med familierne via udstyret. Samtalerne giver således ikke OUH nogen indtægter for meraktivitet. Hvis personalet ved brug af Baby-Kufferten bruger mindre tid på samtaler med forældrene, kunne der potentielt være en økonomisk gevinst i form af et reduceret personaleforbrug. Som det fremgår herunder af resultaterne fra det gennemførte fokusgruppeinterview med personalet, tyder erfaringer ikke på, at der er et fald i tidsforbruget. Det modsatte er måske tilfældet, idet personalet er nødt til at gå ind i et særligt lokale og starte udstyret op, og få etableret forbindelsen. Derfor vurderes det, at videokonsultationerne tog mere tid end telefonsamtalerne. En anden mulig økonomisk gevinst er reduktion i antallet af ambulante besøg eller antal indlæggelser, som følge af en forbedret kommunikation og øget tryghed hos forældrene. Som det fremgår af interview med familierne og spørgeskemaer til personalet, vurdere hverken familierne eller personalet, at Baby-Kufferten ved den her beskrevne patientgruppen vil medføre et fald i antal ambulante besøg. Det skal bemærkes, at en evt. reduktion i antallet af ambulante besøg skal være stor, før den opvejer udgifterne ved brug af kufferten. Hvis det antages, at OUHs udgifter per ambulant besøg svarer til DRG-taksten for et ambulante besøg på 954 kr. i 2012, skal Baby-Kufferten således kunne reducere antallet af ambulante besøg med mere end 6 ambulante besøg i gennemsnit per nyfødt, før gevinsten er lige så store som udgifterne. Dette viser, at et økonomisk neutralt resultat for OUH dels kræver at antallet af ambulante besøg i målgruppen som udgangspunkt er meget højt, dels af Baby-Kufferten kan medføre en stor reduktion i antallet af besøg. 10

11 4.6. Organisation I dette afsnit redegøres for resultaterne af de to delundersøgelser af personalets opfattelse af Babykufferten. Spørgeskemaundersøgelsen Personalet har så vidt muligt udfyldt et spørgeskema, for hver kontakt til familierne. I alt er der udfyldt 30 skemaer, dvs. ca. 1,5 skema per familie. Besvarelsen af de enkelte spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilag 2, og er søgt sammenfattet herunder: Om hvad personalet har vejledt i: 8 besvarelser omhandler testopkald. I de øvrige har personalet vejledt i varmeknopper, amning, gulsot, brystspændinger, tømning af brystet, urater i bleen, trivselstegn, navlepeleje, hudpleje, blødning post partum, gylp, badning af barnet, hormonknopper. Om personalet har kunnet give en fyldestgørende vejledning via Baby-Kufferten: Langt hovedparten af opkaldene vurderes af personalet som fyldestgørende. Om teknikken har fungeret: Halvdelen af besvarelserne afspejler, at der ikke har været problemer med teknikken. I den anden halvdel oplyses om problemer med manglende forbindelse, billedet fastfrøs, forsinket billede, afbrydelse af forbindelsen, uskarpe billeder, manglende billeder, dårlig lyd, problemer med zoom-funktionen. I spørgsmålet om billedkvalitet er fordelingen tilsvarende, idet ca. halvdelen oplyser af billedet er i orden. Problemet er ofte at billedet er uskarpt og grumset Om vejledning via Baby-Kufferten har erstattet et ambulant besøg: I 3 af 30 besvarelser oplyser medarbejderen, at brug af Baby-kufferten har erstattet et besøg i Barselsklinikken. Fokusgruppeundersøgelsen Besvarelsen af de enkelte spørgsmål i fokusgruppeundersøgelsen fremgår af bilag 3. Resultaterne kan sammenfattes i tre temaer vedr. anvendelsen af Baby-kufferten: Tekniske problemer med udstyret Ved en stor del af de gennemførte samtaler oplevede personalet at billede og lydkvaliteten ikke var optimal fx med uklare, grynede billeder og lyd med ekko. Dette gjorde det bla. vanskeligt at vurdere barnets farve mhp. gulsot. Vanskeligheder ved forsøget Når der skal gennemføres en videokonsultation med kufferten, skal familien ringe og bede om et opkald. Herefter skal en medarbejder gå ind i et særligt lokale og starte udstyret op, og få etableret forbindelsen. Derfor tog videokonsultationerne mere tid end telefonsamtalerne. Der var også praktiske problemer, idet placering af skærm mv. ikke var på et egnet skrivebord, og at det var vanskeligt samtidigt at indhente information om barnet fra cosmic, hvilket man typisk gør samtidig med telefonsamtaler. Manglende behov 11

12 Mange familier sagde nej tak til at deltage i forsøget. Blandt de familier som deltog, var det kun få, som benyttede Kufferten til en videokonsultation. Det er således personalets vurdering, at de udvalgte familier ikke havde behov for dette tilbud. Personalet foreslår derfor at man i stedet udvælger en anden patientgruppe fx mødre med ammeproblemer, familier med lang afstand til OUH, enlige mødre eller familier uden egen bil. 5. Konklusion og anbefalinger Formålet med det gennemførte projekt var som nævnt at få de første erfaringer med brugen af Baby-Kufferten og video-konsultationer med forældre til nyfødte. Resultaterne fra det gennemførte pilotstudie er vist i tabellen herunder. Som det fremgår, er der tale om et forholdsvist udgiftskrævende tilbud, som ikke synes at have økonomiske eller helbredsmæssige gevinster ud over øget tryghed hos familierne. Tabel 1. Resultater fra Pilotprojektet Domæne Resultat D1: Patient og teknologi Familier der bor mere end 15 km fra OUH og havde svær ammestart blev tilbud deltagelse i projektet. Ud af 40 familier ønske 21 familier at afprøve Kufferten (ca. 50%). Antal opkald var ca. 1,5 per familie i løbet af 6 dage (inkl. testopkald). D2. Patientsikkerhed Ikke undersøgt. D3. Klinisk effekt Ikke undersøgt. D4. Patient vurdering Familierne: - Mener Kufferten giver øget tryghed. - Er er positive overfor tilbuddet - Har ikke har fundet fejl og mangler. - Mener ikke Kufferten påvirker deres behov for ambulante besøg. - Mener at tilbuddet bør gives til familier med et særligt behov. D5. Økonomiske Udgift per barn: kr. aspekter Kufferten medfører ingen ekstra DRG-indtægter til OUH. D6. Organisatoriske aspekter D7. Socio-kulturelle, etiske and juridiske aspekter Der forventes kun et lille fald i antal ambulante besøg i målgruppen. Personalet: - Vurderer at der var tekniske problemer i halvdelen af opkaldene. - Mener at der især var problemer med billedkvaliteten. - Vurderer at 3 ud af 30 opkald kan have erstattet ambulant besøg. - Vurderer at tidsforbruget per opkald var større end ved telefon. - Vurderer at de udvalgte familier ikke havde behov for tilbuddet. Ingen nye problemstillinger er identificeret. Det juridiske grundlag er det samme, som det gældende for KOL- Kufferten. 12

13 Der synes således at være behov for at vurdere, om der skal foretages ændring af en eller flere forhold før nye studier af telemedicinske løsninger til familier med nyfødte gennemføres: Som det fremgår, oplyser både personale og familierne, at der er behov for at udpege en målgruppe af familier med et større behov for tilbuddet. Dette ses også af, at antallet af konsultationer via Kufferten er meget lavt. Mulige målgrupper kunne være kvinder med komplicerede fødsler (fx ved større bristninger eller kejsersnit), familier med stor afstand til sygehuset, familier uden egen bil, enlige mødre eller kvinder med ammeproblemer. Generelt bør man således forsøge at identificere de typer af familier, der hidtil har haft mange ambulante besøg eller indlæggelser. Der bør overvejes en anden organisering af tilbuddet med 1-3 medarbejdere, som varetager alle video-konsultationer. Dette ville give større ekspertise hos den enkelte medarbejder, ligesom i call-centret, som håndterer KOL-patienter, hvorved nogle tekniske problemer kunne undgås. Allerede fra projektets start stod det klart, at den valgte organisering kunne være problematisk. Men organiseringen i projektet blev valgt for at sikre, at alle medarbejdere kunne benytte udstyret, således at video-konsultationer kunne gennemføres på alle vagter. Ulempen ved en alternativ organisering vil formentligt også være forøgede udgifterne per familie, hvis enkelte medarbejdere fast skal afsætte tid til opgaven. Der bør overvejes en anden teknisk løsning og andet udstyr. Det anvendte udstyr har vist sig at give tekniske problemer for personalet, jf. organisationsafsnittet herover. Samtidig er løsningen forholdsvist omkostningskrævende. Det bør derfor overvejes om andre IT-løsninger, som fx benytter familiernes egne PC'er og internetforbindelse kunne være en løsning for hovedparten af patienterne, selvom dette også kan give sikkerhedsmæssige udfordringer. Gennemførelsen af dette pilotprojekt synes at have forløbet planmæssigt, idet tidsplanen er overholdt og de ønskede data er indsamlet. Det er klart, at mere omfattende dataindsamling formentligt kunne have nuanceret resultaterne yderligere. Men det vurderes dog, at et andet metodevalg ikke ville have givet at andet overordnet resultat. Anbefalinger Det er projektgruppens anbefaling at: Forskere i Afdeling D eller Afdeling H undersøger, om der kan udpeges en særlig gruppe af familier, som må forventes at have større behov for video-konsultationer i den første tid efter fødsel. Det kunne fx være familier med lav ammefrekvens, hvor videokonsultationer måske kan medvirke til at løse problemer med amningen og derved sikre en højere andel af familier med succesfuld amning. Nye studier bør således tage udgangspunkt i, hvilke patienter der har et behov for mere og bedre kommunikation. Grundlaget for arbejdet med at finde de typer af familier, som har et behov, kan være data fra OUHs Børnekohorte eller data fra den videnskabelige litteratur. En anden mulighed er data fra projektet Baby Friendly Hospital, som alle sygehuse i Region Syddanmark kan deltage i, og som indebærer, at der indsamles data vedr. amning 4 måneder efter fødslen. Gennemføre nye pilotstudier, hvis der kan udpeges en bedre målgruppe. Hvis disse pilotstudier giver et positivt resultat kan der efterfølgende foretages egentlige effektstudier 13

14 med udgangspunkt i MAST. Eksempelvis i form af en randomiseret undersøgelse af effekter på ammefrekvensen i målgruppen ved brug af video-konsultationer. Det overvejes, at anvende andre tekniske løsninger til denne patientgruppe, som fx kan udnytte familiernes egne internet-forbindelse og IT-udstyr og derved reducere omkostningerne per patient. Det undersøges om resultaterne fra Dorte Boe Danbjørn igangværende ph.d. projekt om tryg barselspleje ved anvendelse af telemedicin i forbindelse med ambulante fødsler på, Obstetrisk afdeling, Svendborg Sygehus, kan udnyttes til at udpege andre målgrupper og andre tekniske løsninger. Referencer Kidholm et al. (2012)A MODEL FOR ASSESSMENT OF TELEMEDICINE APPLICATIONS: MAST. International Journal of Technology Assessment in Health Care / Volume 28 / Issue 01 / January 2012, pp

15 Bilag 1. Spørgsmål til forældrene i interviewundersøgelsen og deres svar. Hvordan har det været at kommunikere med barselsklinikken via babykufferten? Har ikke brugt den bortset fra testopkaldet. Var glad for testopkaldet. Brugte den kun til testopkaldet. Dårlig billedkvalitet Testopkald: Det var superfint og nemt Et navlekig: Vejledningen lykkedes godt. Har ikke brugt kufferten Har fungeret godt Godt, bedre end en telefonsamtale Fint. Har ikke brugt så meget. Vi har ikke prøvet det. Der var ikke behov Udmærket. Kendt ansigt. Rart. God med lyden ud i rummet. Manden kan være med. Fint nok, lidt nyt. Er ikke vant til at bruge skype. Fint. Helt vildt dejligt at kunne vise noget fx navlen. Ikke brugt den. Kun til testopkald Ikke brugt den Fungeret fint. Fin lyd. Begrænset af kun et sted. Godt at kunne flytte rundt på kufferten. Fungeret godt Fint Tryghedsfornemmelse godt at man kan se hinanden. Kufferten fylder en del. Skal i et værelse. 15

16 Hvad syntes du er godt ved at bruge babykufferten? Evt at vise amning eller bleer. Tryghed Nem at bruge. God tryghed Giver en tryghed. Vi bor langt væk. Kunne godt have brugt kufferten i forbindelse med tjek af navlen men sundhedsplejersken kom dagen efter, så de blev enige om at det var godt nok. Der har ikke været så langt til hjælpen. Har ikke selv bil. Øjenkontakt. Har selv frie arme. Fint at kunne se hinanden. Trygt at have den stående Især at begge kan lytte med. Det visuelle Ikke brugt den Tæt på hjælp. Tryghed Fint med ansigt. Se hinanden Giver frihed at vi kan kigge med. Se barnet. God billedkvalitet. Især til 1. gangsforældre, Hvad kunne være bedre? Har haft behov for bip-måling Det tager længere tid at komme igennem Kameraet mere integreret Mor syntes umiddelbart at det virker brugbart. Det har været trygt at have muligheden for at kunne bruge den. Sundhedsplejersken kom tidligt på besøg. Har fungeret fint. Ingen problemer Svært ved at få vist ammeteknikken ordenligt. Svært at få øjenkontakt Intet specielt Lyden kan være bedre Mere mobil kuffert. Kunne flytte rundt på den. Besværligt at en tekniker skulle forbi. Ser det som et ekstra tilbud. 16

17 Foretrækker du en almindelig telefonsamtale eller samtale via babykufferten i forhold til barselklinikken? i dette tilfælde ville jeg foretrække telefonsamtale vi ville have brugt kufferten I telefonen kan i ikke se noget. Helt klart kufferten Hvis noget skal kigges på, så babykuffert det bedste. For det kan være svært at beskrive, hvordan det ser ud. Det kommer an på hvad det er. Set navlen og set ammehjælp. Videoen meget., i forhold til min problemstilling En fordel med videooverførsel Telefonen, fordi der ikke har været behov for at se noget. God ide med kuffert Helt sikkert kuffert Tror det kunne være godt. Mere personligt. Kan se den man snakker med. God ide med babykuffert. Dejligt at have den. 2 forskellige ting. Kommer an på hvad spørgsmålene er. Snakker mere frit i telefonen uden billedet. Babykufferten Babykufferten Det er sjovest at kunne se dem man taler med. Lidt besværlig at sætte i gang ved små ting lettere at ringe. Har der været generende faktorer ved at kommunikere foran et kamera? Mere naturligt end de havde regnet med. Har ikke prøvet det. Men ved testen var det fint nok og nemt at betjene. At man ikke kunne se amningen tæt nok på Svært at få øjenkontakt Snakker måske mindre frit Den stod et upraktisk sted i huset 17

18 At der skal oprettes forbindelse, at den fylder meget, svært at se direkte på den man taler med. Føler du dig velinformeret eller mangler du information/vejledning har babykufferten haft nogen indvirkning på dette?, godt med pjecen Generelt velinformeret. Fungeret godt., det syntes jeg. Jeg fik også en brochure. fik god info Føler sig velinformeret Simpelt /Nej ikke specielt, velinformeret Informeret fint Fin info Dejlig vejledning/info fra Vuggen Fint, meget nemt. Tydeligt info Velinformeret Velinformeret Føler sig velinformeret fik en folder. Godt at der kom en tekniker. Vil du anbefale at babykufferten bliver et fast tilbud til alle barselskvinder?, kun ved behov. Til folk som kommer langvejs fra. God ide Luksus til alle! Men til dem langt væk og specielle tilfælde, hvor de har brug for det. De kunne selv have sluttet den til. Især ved første barn og især hvis sundhedsplejersken kommer sent. Ville være godt til dem, der sendes hjem tidligt., især da familien havde planlagt hjemmefødsel og de så kunne komme hjem igen., et bedre alternativ til telefon, fast tilbud, så kan man vælge til/fra + trygheden ved behov. Godt at have en valgmulighed. 18

19 Mest til dem. Hvor der er komplikationer, er usikre eller lign kunne det være aktuelt men ikke for alle. Alle skal dog have tilbuddet. Til familier der bor langt væk, vil det være super. Dejligt for os, men vi bor kun 3 km væk. Tja, god tryghed helt bestemt. Ved lidt flere problemer. Fint med muligheden. Især for 1. gangsfødende. Tja, vi syntes det var godt godt med visuel kontakt Vil du anbefale babykufferten til andre barselsfamilier?, helt sikkert, som ovenstående Det tror vi Har du oplevet problemer i samarbejdet med barselklinikken på grund af babykufferten? 19

20 , absolut ikke Har det betydet noget for dig, at du kunne se personalet, mens at i talte sammen?, bedre kommunikation, det er rart. Kontakten er god. Det ville det Ja, det var dejligt, kan se fagter og forklaringer fra personalet, samt en større kontakt end bare en stemme. det var hyggeligt. Fint i kunne se amningen.. Det var trygt at vide, at man kunne spare et evt. besøg på klinikken Dejligt at se kendte ansigter, ellers ikke Dejligt. Nemmere at forklare sig at kunne se hinanden, vise ting fx navle Mere personligt Meget vant til at kunne se hvem man taler med. det gør det 20

21 Tror du, at du ville have haft behov for flere fysiske besøg i klinikken, hvis du ikke havde haft babykufferten? Havde en ambulant tid i forvejen til bipmåling. Har ikke haft behovet, men det kunne man have haft. det kunne være nødvendigt i forbindelse med ammeproblemer Ved det ikke. De mere håndgribelige problemer kræver besøg. Ved ikke, 1. gang ikke når barnet er nemt, for der har ikke været noget. - øjenbetændelse Hvad foretrækker du fysiske besøg i klinikken, samtaler via babykuffert eller samtaler via telefon? Fysiske besøg Babykuffert pga afstand og lille barn. Ingen stress. Tager ikke lang tid. Giver ro. Babykuffert Det kommer an på hvad det handler om. Det var rart at personalet kunne se med og at vi ikke skulle ud og køre Kommer an på problem Kommer an på hvad det drejer sig om. Babykuffert Det komme an på problemets omfang. Ved større problemer er det godt med kuffert. Skype vil være lige så godt. Kommer an på situationen. Hellere kuffert end telefon. 21

22 Afhængig af hvad det drejer sig om Kommer an på hvad det drejer sig om Alle 3 ting er gode. Men ved lange afstande er babykufferten god. Kommer an på hvad det drejer sig om. Hvis transporten ikke var et problem, så foretrækker jeg et fysisk besøg. Babykufferten. Hvis betalt benzin, så ville vi hellere komme ind til jer. Har babykufferten kunne give dig mere tryghed i den første barselsperiode har det betydet noget for dig, at du hurtigt kunne få en kontakt med barselsklinikken, hvor man kan se hinanden? Det giver tryghed at have kufferten stående, det har det., rigtig rart. Det har helt klart givet mere tryghed., god tryghed bestemt. Det har betydet større tryghed.! Især da det var op til en weekend vi kom hjem., måske lidt god tryghed. Dette er 2. barn og det går rigtig godt. Ved 1. barn var der mange problemer med amningen. Da kunne det have været super med babykufferten det har den. Ideer fra patienterne: Jeg syntes at dem der føder hjemme ville kunne få stor gavn af en kuffert, så de fik guidning men fortsat var hjemme. 22

23 Bilag 2: Spørgsmål til personalet og deres svar. Hvad har du vejledt om via babykufferten? Testopkald Testopkald Testopkald Test Varmeknopper 2. levedøgn. Suttedøgnet. Længde af amning + tilset baby for gulsot. Amning ved prøveopkald Tiltagende brystspænding, tømning af brystet Urater i bleen, trivselstegn Navlepleje, hudpleje Blødning post partum. Ellers var det spørgeskemaet. Barnet gylper Amning samt afholdt interview Amning. Sårede brystvorter. Testopkald Amning Amning Amning Testopkald Ammevejledning Navlepleje Amning Brystspænding. Mor blev ringet op af os. Testopkald, men forældrene havde mange spørgsmål om amning Gulsot, badning af barnet, hormonknopper Amning, gulsot Afsluttende evaluering 23

24 Har du kunne give en fyldestgørende vejledning via babykufferten? Ingen vejledning Ikke behov Ikke relevant, manglede dog en vægt på barnet.. Ønskede hjælp til amning uden diebrik. Havde brug for et ambulant besøg. 24

25 Hvordan har teknikken virket? Har der været problemer med teknikken? Ingen forbindelse i starten, men via telefon med tekniker blev det ordnet. Ingen problemer OK Billedet lackede/fastfrøs og det var svært at se knopperne. Ok Ingen problemer Billedet frøs i sekunder forsinket billede Kontakten røg midt i samtalen, og jeg skulle ringe op igen. Der var fejl i pingtesten? Der var forsinkelse i lyden, hvilket gav ekko, når jeg talte. Forbindelsen røg midtvejs Fint. Brugte lidt tid på at finde ud af hvordan jeg skulle zoome ud igen Ikke muligt at åbne videofunktionen Intet problem Ok Uskarpt billede Dårlig lyd Teknikken virkede fint Fint OK. Det er svært at styre zoom-funktionen Havde svært ved at få åbnet skærmen og indstille kamera Ingen problemer Billedet fastfrøs flere gange i 1-2 sekunder ad gangen. Lyden ligeså. Ok 25

26 Hvordan var billedkvaliteten? OK OK Fin kvalitet af billedet af undertegnede. Dårligere kvalitet af billedet fra familien. God billedkvalitet. Kunne justere med lyset i stuen Ikke god billedkvalitet Ok. Lidt uskarpt indimellem Lidt grumset. Men lys nok Noget grumset. Mor kigger nedad. Ikke helt optimal Farven er gullig (ikke naturlig) på skærmbilledet Rimelig OK Dårlig billedkvalitet. Mor sad langt fra kufferten, hvilket gav dårlig lyd. OK. Lidt grynet Lige knap så skarpt som ønsket da jeg skulle se sut Ok Ikke et skarpt billede Uskarpt billede Uskarp Uskarpt billede Ok Ikke helt god nok. Svært at se navlen tydeligt. Ok Billedet frøs fast. Stemmen gav ekko Billedet ikke helt skarpt Her bliver billedkvaliteten justeret af Med!sat Ok. Ikke så tydeligt som billedet af UT Ok, men kunne være bedre ved zoom. Den gule farve er svær at vurdere. Ok - Ok 26

27 Har vejledningen via babykufferten erstattet et besøg i barselsklinikken? Testopkald Ikke relevant.. Det var et testopkald.. Kunne have været klaret pr. telefon, måske. Ellers en telefonsamtale, men erstattet en telefonopringning., ville nok i stedet bare have ringet Parret ringede 30 min efter og havde brug for at komme ind.. Det var et testopkald., men de havde ringet alligevel. Dette var rutineopkald på Vuggens foranledning, det var et aftalt opkald 27

28 , familien har en tid i dag i barselklinikken Øvrige bemærkninger Familien godt tilfreds Positivt at man kan tale med hovedpersonen mens hun er fuldt optaget af at amme. Giver bedre kommunikation end at tale med far. Nemt at ringe op via kufferten Forældrene var glade 28

29 Bilag 3: Resultater fra fokusgruppeinterview på Vuggen vedr. Baby-Kuffert Har I oplevet tekniske vanskeligheder, som har påvirket kvaliteten af servicen? - Relevante medarbejdere var på 2 timers kursus hos leverandøren. Kurset fungerede fint. - Log in i systemet blev oplevet som lidt vanskeligt og kunne give fejlmeldinger. Har I oplevet vanskeligheder i samarbejdet med andre faggrupper i forhold til Kufferten? - Ikke relevant, da den kun blev benyttet af Vuggens sygeplejersker. Har I oplevet vanskeligheder i samarbejdet med andre institutioner i forhold til Kufferten? - Samarbejdet med Med!sat har været fint. - Når en familie får Kufferten, er der behov for, at personalet med det samme er klar til at gennemføre test-opkald, og det kan være vanskeligt at finde tiden til på kort sigt. Hvordan vil I beskrive anvendeligheden af Kufferten for jer? - Der var en række problemer: - Det var svært at få øjenkontakt med forældrene, fordi forældrene kikker på skærmen og ikke kameraet. - Billedkvalitet var ofte dårlig. Generelt var der manglende skarphed billedet. Det gør det vanskeligt at vurdere fx gulsot. - Lydkvaliteten kunne også være dårlig med ekko. - Nogle gange var det svært at etablere forbindelse. - Mobilt kamera kunne måske være en bedre løsning. - Et særskilt problem er at skærmen ikke står på et rigtigt skivebord, og derfor er adgangen for personalet til skærmen lidt vanskelig. Men hotline fungerede godt. Har brug af Kufferten påvirket jeres tidsforbrug? - Brug af Kuffert er mere tidskrævende end telefon, fordi personalet skal gå ind i et særligt lokale og der tænde skærm og PC og kalde op. En samtale via telefon ville tage kortere tid. - Det opleves som en lidt tung løsning. - Der er heller ikke nogen integration med cosmic, så man skal efterfølgende slå familien op i systemet. Ved telefonopkald kan registrering og informationssøgning i cosmic foretages samtidigt, og det sparer tid. - Der går let 20 min. med at gennemføre en samtale via Kufferten. - I aften og nattevagt kan det være svært at finde tiden til opkald med Kufferten. Har brug af Kufferten påvirket jeres arbejdsopgaver? - Det er mere tidskrævende at have samtaler via Kufferten end via telefon. 29

30 Har brug af Kufferten haft effekt på kommunikationen? - Det har været meldt godt ud i afdelingen, at man nu laver forsøg med Kufferten. - Alle relevante personaler har også været på kursus, og derfor har alle kendt til forsøget. Vil I gerne fortsætte med at anvende Kufferten? - Personalet er positive overfor at have været med i forsøget, men vurdere at tilbuddet bør gives til familierne på en anden måde, idet familierne ikke benytter Kufferten i dag. Der er således fare for at man spilder pengene ved den nuværende løsning. - Hvordan vil I beskrive jeres samlede tilfredshed med Kufferten? - Det er vanskeligt at vurdere, hvorfor så få familier har benyttet tilbuddet. - Ca. halvdelen af de adspurgte forældre ønskede ikke at få en Kuffert med hjem. - Familierne har været glade for tilbuddet, men behovet er der ikke. - Måske har nogle familier været bange for at prøve noget nyt. Andre kan være bange for at skulle sige tingene face-to-face med kamera, og foretrækker telefonen. - Andre mulige familier med et større behov for hjælp kunne være: - Mødre med ammeproblemer (som ofte er indlagt en ekstra dag) - Mødre som bor langt fra OUH - Familier uden egen bil - Enlige mødre - Mødre, som har blødt meget under fødslen. - Familier med børn, der har sygdom 30

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Jesper Lakman. Dorthe Boe Danbjørg. OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus. Odense, november 2013 1 19/11/13

Jesper Lakman. Dorthe Boe Danbjørg. OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus. Odense, november 2013 1 19/11/13 Jesper Lakman Dorthe Boe Danbjørg OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus Odense, november 2013 1 19/11/13 Jesper Lakman Digital Innova,on CheIonsulent (4 medarbejdere) DOIT (140 medarbejdere)

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har født. Barselsklinikken kan

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Kurt Christensen. Adm. Direktør Medisat A/S

Kurt Christensen. Adm. Direktør Medisat A/S Kurt Christensen Adm. Direktør Medisat A/S Afdelinger Ballerup Odense 52 ansatte Medisat GITS X X Erhvervsudvikling» Innovation (OPI) Ja - Medisat er en privat virksomhed http://www.ebst.dk/publikationer/innovation/analyse_af_offentlig-privat_samarbejde_om_innovation/index.htm

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Amning. af det for tidligt fødte barn. Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet

Amning. af det for tidligt fødte barn. Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet Amning af det for tidligt fødte barn Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet Amning af det for tidligt fødte barn Når man har født sit barn for tidligt, er mange i tvivl om, hvordan og hvornår man

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere