Pilotstudie af Baby-kuffert til barselsforældre på OUH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotstudie af Baby-kuffert til barselsforældre på OUH"

Transkript

1 Pilotstudie af Baby-kuffert til barselsforældre på OUH Barselsklinikken, Gynækologisk Obstetrisk afdeling D i samarbejde med MTV-enheden, Afdeling for Kvalitet og Forskning Kontakt: Charlotte Lønfeldt Jakobsen, Kristian Kidholm, Øvrige medlemmer af projektgruppen: Hanne Hansen-Nord, Medisat Joan Ramskov, OUH Mette Maria Skjøth, OUH Ditte Victoria Borggreen, Syddansk Sundhedsinnovation Anne Vogt Thomsen, OUH Bente Veller, Syddansk Sundhedsinnovation 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund s Formål s Metoder til dataindsamling s Patient og teknologi 3.2. Sikkerhed 3.3. Kliniske effekter 3.4. Patient 3.5. Økonomi 3.6. Organisation 3.7. Socio-kulturelle, etiske and juridiske aspekter 4. Resultater s Patient og teknologi 4.2. Sikkerhed 4.3. Kliniske effekter 4.4. Patient 4.5. Økonomi 4.6. Organisation 5. Konklusion og anbefalinger s. 12 Referencer s. 13 Bilag 1. Spørgsmål til forældrene i interviewundersøgelsen og deres svar. s. 15 Bilag 2: Spørgsmål til personalet og deres svar. s. 22 Bilag 3: Resultater fra fokusgruppeinterview på Vuggen vedr. Baby-Kuffert s. 27 2

3 Pilotstudie af Baby-kuffert til barselsforældre på OUH 1.Baggrund OUH har i en årrække anvendt KOL-Kufferten fra Med!sat i behandlingsforløb for patienter med KOL med henblik på at øge patienternes evne til selv at håndtere deres sygdom, undgå transport og undgå genindlæggelser. I forbindelse med denne udvikling er der kommet fokus på mulighederne for også at anvende teknologien i andre patientgruppers behandlingsforløb. Således blev der primo 2012 givet økonomisk støtte fra Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmatk, til et pilotstudie med Kuffert-teknologien til barselsforældre. Baggrunden for projektet er en forventning om, at Baby-kufferten kan bruges som et kommunikationsmiddel til den barslende familie. Det kan muligvis erstatte den nuværende telefonkontakt eller et ambulant besøg i Barselsklinikken. Babykufferten indeholder et kamera med zoom, hvilket giver udvidet mulighed i forhold til en telefonsamtale for at vejlede ud fra forældrenes og barnets konkrete situation, idet kontakten er både auditiv og visuel. Personalet kan tale med begge forældrene og samtidig se på skærmen, hvad der sker. Der kan vejledes i en række forhold hos mor og barn. Forhold hos moderen kan være: Vejledning om amning, cikatrice, cystitis, mastitis, barselsfeber og blødning post partum. Forhold hos barnet kan være: Icterus, manglende trivsel, erythema toxicum neonati, navlebetændelse, navleblødning, ammeproblemer, conjunctivitis netonatalis. Desuden vil forældre med lang afstand til Barselsklinikken få bedre mulighed for kontakt og det er en mindre indgribende foranstaltning end at skulle ud af huset med en nyfødt. Dette skal ses i sammenhæng med at ro og nærhed med barnet er vigtige parametre for god tilknytning og etablering af amning. Nogle forældre vil måske undlade at komme til barselsklinikken pga. besvær med transport. Hos dem vil Kufferten måske kunne give øget mulighed for vejledning fra sundhedspersonale. 2. Formål Dette pilotstudie har til formål at give Gynækologisk Obstetrisk afdeling D og Barselsklinikken de første erfaringer med brug af Baby-Kuffert, herunder erfaringer hos en lille gruppe barselsforældre og erfaringer hos personalet. Pilotprojektet kan således danne grundlag for tilpasning af kuffertens anvendelse og valg af målgruppe, således at kufferten efterfølgende kan blive undersøgt i en større kvantitativ undersøgelse. Det skal således påpeges, at selvom Baby-kufferten kan have effekt på forhold som antal ambulante besøg - som bør undersøges i kvantitative undersøgelser fx som led i et randomiseret studie vurderes det at være for tidligt at gennemføre en sådan undersøgelse, idet der er behov for at udvikle tilbuddet til patienterne yderligere. 3

4 Behovet for at udvikle eller modne en teknologi, inden der gennemføres undersøgelser af størrelse af evt. effekter, er medtaget i evalueringsmodellen MAST (Model for ASsessment of Telemedicine), som er illustreret herunder. Ifølge denne model skal udvikling og evaluering af telemedicinske løsninger gå igennem tre trin, hvoraf det første er den forudgående vurdering, hvori det skal sikres at teknologien er modnet, dvs. udviklet tilstrækkeligt til at en egentlig effektevaluering kan foretages. Figur 1. Illustration af MAST Trin 1: Forudgående vurdering: Er teknologien modnet? Juridiske, økonomiske forudsætninger? Trin 2: Multidisiplinær vurdering (domæner): 1. Helbredsproblem og karakteristika ved teknologi 2. Patientsikkerhed 3. Klinisk effekt 4. Patient vurdering 5. Økonomiske aspekter 6. Organisatoriske aspekter 7. Socio-kulturelle, etiske and juridiske aspekter Trin 3: Generaliserbarhed Over grænser Skalerbarhed MAST anvendes i forbindelse med dette projekt til at sikre en tværfaglig og dækkende beskrivelse af resultaterne fra pilotstudiet af Baby-Kufferten. Således opdeles resultater og erfaringer i de 7 MAST domæner, jf. figuren herover. Yderligere beskrivelse af de enkelte domæner findes i Kidholm et al. (2012). I det efterfølgende afsnit redegøres for de anvendte metoder i projektet, hvorefter resultaterne beskrives i afsnit 4. Resultaterne diskuteres endeligt i afsnit 5, som også indeholder anbefalinger fra projektgruppen. 4

5 3. Metoder til dataindsamling Herunder redegøres kort for de metoder, som er anvendt i projektet til indsamling af data inden for de enkelte domæner Patient og teknologi For at beskrive de familier til nyfødte børn, som var indlagt på Vuggen og efterfølgende afprøvede Baby-Kufferten, er der indsamlet oplysninger fra afdelingen om antal familier, inklusionskriterier og de praktiske forhold ved anvendelsen af Kufferten. Der er således ikke foretaget et litteraturstudie vedr. behovet for information og kommunikation hos familier med nyfødte børn. Et sådan litteraturstudie bør i stedet indgå i en kommende kvantitativ undersøgelse Sikkerhed Det er ved projektstart overordnet vurderet, at forældrenes og de nyfødte børns sikkerhed i projektet er som hidtil, idet Baby-Kufferten kun er et supplement til den mulighed patienterne fortsat har for at kontakte afdelingen per telefon. For at undersøge den tekniske reliabilitet i Kufferten, dvs. omfanget af tekniske problemer ved anvendelsen, er personalets opfattelse heraf blevet undersøgt. Resultaterne herfra er rapporteret under afsnittet om organisation herunder Kliniske effekter Forbedret kommunikation mellem forældre til nyfødte og personalet på Barselsklinikken om forhold vedr. moren og barnet må forventes at medvirke til en bedre trivsel for barnet og et mere trygt forløb for forældrene. Der kan således være positive kliniske effekter af brugen af Baby- Kufferten, men det er i forbindelse med dette første pilotprojekt vurderet, at disse effekter er så vanskelige at måle, at de ikke kan indgå i projektet, men i stedet kan indgå i kommende, kvantitative projekter. Spørgsmålet om en evt. effekt på forældrenes tryghed indgår dog i undersøgelsen af patientaspektet, som beskrevet herunder Patient Forældrenes oplevelse af anvendelsen af Baby-Kufferten er undersøgt i en spørgeskemaundersøgelse med 13 spørgsmål. Undersøgelsen blev gennemført per telefon af sygeplejersker fra Vuggen ved afslutning af hver families brug af Kufferten. Spørgsmålene fremgår af bilag 1 og omhandler forældres oplevelse af positive og negative aspekter ved teknologien, informationsniveauet, deres oplevelse af brugen af videokameraet og trygheden i anvendelsen Økonomi I beskrivelsen af de økonomiske aspekter af anvendelse af Baby-kufferten er der anlagt et forholdsvist snævert perspektiv, idet kun sygehusets udgifter og forventede DRG-indtægter er søgt beskrevet. Oplysninger om udgifter er fundet i samarbejdsaftalen mellem OUH og leverandøren Med!sat. De forventede indtægter i form af ændret DRG-afregning mellem Region Syddanmark og OUH er vanskelig at vurdere, idet beregning heraf kræver data vedr. effekter på de nyfødte børns forbrug 5

6 af ambulante besøg og indlæggelser, herunder forbrug der skyldes evt. manglende trivsel. Sådanne data er ikke til rådighed, og det er derfor i stedet forsøgt at skønne de økonomiske effekter på baggrund af personalets erfaringer fra brug af kufferten. Derfor skal resultaterne tages med et vist forbehold. 3.5.Organisation I forhold til de organisatoriske aspekter er der foretaget to delundersøgelser. For det første en kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskernes oplevelse af brugen af Babykufferten i forbindelse med projekt. Dataindsamling blev foretaget ved fokusgruppeinterview, som blev gennemført den 26. november Deltagerne var 3 erfarne sygeplejersker fra Vuggen, som hver havde benyttet kufferten 5-7 gange. Den anvendte spørgeguide var baseret på de spørgsmål om organisationsforhold, som anvendes i EU-telemedicin projektet Renewing Health, se som også er baseret på MAST. For det andet har medarbejderne i Vuggen udfyldt et kort spørgeskema for hver kontakt, de havde med familierne ved brug af Baby-Kufferten. Spørgeskemaet indeholdt 6 spørgsmål vedr., hvad personalet har drøftet med familierne, omfanget af tekniske problemer og om kontakten vurderes at kunne erstatte et ambulant besøg i Barselsklinikken. Spørgsmålene og svar kan ses i bilag Socio-kulturelle, etiske and juridiske aspekter Der vurderes ikke at være socio-kulturelle eller etiske aspekter af anvendelsen af Baby-Kufferten, idet der er tale om et supplement til OUHs øvrige tilbud til familierne. Der har dog indgået etiske overvejelser ved udformning af tilbuddet til patienterne, idet der blev lagt vægt på, at andre familier, som opholder sig på Vuggen, ikke skulle kunne se skærmbilledet med de familier, som man havde kontakt med personalet via udstyret. Derfor blev alle samtaler gennemført i et aflukket rum. Vedr. de juridiske aspekter er det vurderingen, at kontakten med familierne ret juridisk har samme status som et ambulant besøg, på samme måde som OUHs kontakter med de patienter med KOL, som benytter KOL-kufferten. Der er derfor ikke foretaget yderligere dataindsamling vedr. disse aspekter af anvendelsen af Baby-Kufferten. 6

7 4. Resultater Patient og teknologi Afprøvning af Baby-Kuffert er foretaget blandt indlagte familie på Vuggen i perioden 1. september 2012 til 15. december Fra uge 40 til uge 48 er der inkluderet ca. 3 barselsfamilier om ugen. Barselsfamilien er inkluderet i projektet mandag, onsdag og fredag. Kufferten er opsat af Med!sat i familiens eget hjem senest dagen efter udskrivelse fra Vuggen. Babykufferten nedtages igen senest 6 dage efter. Der er inkluderet i alt 21 barselsfamilier i en periode på 8 uger. Cirka 40 familier blev tilbud at få en Baby-Kuffert, men kun ca. 50% ønskede dette. Der er ved udvælgelse af patienterne anvendt følgende inklusionskriterier: Bor mere end 15 km. fra Barselsklinikken. Har født på Odense Universitetshospital/Odense Barslende med en svær ammestart Barslende med en tidligere svær ammestart Er udskrevet fra Vuggen eller D1. Taler og forstår dansk. Ønsker at deltage i projektet, efter præsentation af dette. Enten er 1. eller flergangsfødende. Opfølgning på ambulant besøg i barselklinikken Der er samtidig anvendt følgende eksklusionskriterier: Sårbare familier (misbrugere, psykisk syge) og derved tilknyttet familiecenteret Familier med anden etnisk baggrund I praksis har sundhedsplejersker og sygeplejersker inkluderet patienter fra Vuggen og Barselsklinikken. Teknologien, Baby-Kuffert, er nærmere beskrevet på Med!sat s hjemmeside (http://www.med!sat.dk/da-dk/da/produkter/patientkufferten.aspx). Med Kufferten kan forældrene og Vuggens personale se og tale med hinanden via Kuffertens indbyggede skærm og mikrofon. Hvis en familie ønsker kontakt til Barselsklinikken, kan de hele døgnet henvende sig per telefon. Familierne skal således ringe og aftale, at de ønsker kontakt via kufferten, som kan finde sted så snart personalet har en ledig tid. Personalet i Barselsklinikken kalder derefter familien op til aftalte tid. Baby-kufferten opsættes i patientens eget hjem af en tekniker fra Med!sat. Teknikeren instruerer familien i brugen af kufferten. Der foretages et prøveopkald til Barselsklinikken mhp at sikre at kufferten er i drift. Efter inklusion af halvdelen af patienterne kunne det konstateres, at der kun var 7

8 meget få opkald fra familierne. Derfor blev det besluttet at indføre obligatoriske opkald til familierne efter hhv. 3 og 6 dage for den sidste halvdel af familierne. Personalet har modtaget oplæres i brugen af kufferten hos Med!sat på Rugårdsvej i Odense. Denne oplæringen varede ca. 2 timer. Der er opstillet en behandlerstation på værelse 125. Der er ligeledes opstillet en bærbar PC med adgang til Cosmic og F-pas Sikkerhed Som nævnt herover er forhold vedr. sikkerhed og den tekniske reliabilitet i brugen af Baby- Kufferten undersøgt ved at spørge personalet om omfanget af tekniske problemer. Resultaterne herfra er rapporteret under afsnittet om organisation herunder Kliniske effekter Omfanget af kliniske effekter på de nyfødtes trivsel er som nævnt ikke undersøgt i dette pilotprojekt, men evt. effekter på familiens tryghed er dog medtaget i forbindelse med interview med patienterne. Resultaterne er beskrevet herunder Patient Som nævnt blev de 21 familier stillet 13 spørgsmål per telefon af sygeplejersker fra Vuggen ved afslutning af hver families brug af Kufferten. Besvarelser fremgår af Bilag 1 og er søgt sammenfattet herunder (bemærk at nogle emner er dækket af 2 spørgsmål): Om at kommunikere via Baby-Kufferten: En del forældre oplyser, at de ikke har brugt kufferten til andet end testopkaldet. Generelt er svarene positive overfor brugen af Kufferten. Om hvad der er godt ved Baby-Kufferten: Tryghed nævnes af mange som en god effekt ved Kufferten, ligesom muligheden for at se barnet og personalet. De fleste familier oplyser således, at det har været positivt at kunne se personalet ved brug af Kufferten, og at det giver en bedre kommunikation. Om hvad der kunne være bedre ved Baby-Kufferten: Enkelte synes at lyden ikke er optimal, og at det er svært at få øjenkontakt samt at vise ammeteknik ordentligt. Enkelte nævner også, at det kan være et praktisk problem at finde et sted, hvor Kufferten kan stå i hjemmet. Generelt er der dog få negative svar til spørgsmålet, om der er forhold, der kunne være bedre. Om telefonsamtale foretrækkes frem for Baby-Kufferten: Generelt foretrækkes Baby-Kufferten med video-funktionen, og kun få forældre oplyser at de foretrækker telefonsamtale. Om Baby-Kufferten har haft betydning for forældrenes informationsniveau: Generelt giver forældrene udtryk for at de har fået god information bl.a. via den folder, de har modtaget. Kun en familie svarer negativt på spørgsmålet. Det er dog ikke helt klart om svarene drejer sig om information vedr. Kufferten eller vedr. spædbørns pleje og trivsel generelt. 8

9 Om forældrene vil anbefale Baby-Kufferten til alle barselskvinder: Generelt vil familierne anbefale kufferten til andre barselsfamiler. Nogle giver udtryk for at Kufferten vil være et fint tilbud til alle barselskvinder, men de fleste tilkendegiver, at der nok er særlige målgrupper, som bør have tilbuddet, fx familier som bor langt fra sygehuset, førstegangsfødende, ved komplikationer, hjemmefødsler eller kvinder der sendes tidligt hjem fra sygehuset. Om Baby-Kufferten har betydning for antal fysiske besøg: Få familier oplyser, at Kufferten kan have betydning for behovet for ambulante besøg, men generelt afspejler svarene, at de ikke mener, at Kufferten har effekt på behovet. Om hvilken type af kontakt familierne foretrækker: Besvarelserne viser, at familierne generelt mener, at det kommer helt an på deres behov og hvilke problem de har, om de foretrække den ene type kontakt frem for en anden. Man kan således ikke sige, at én type kontakt foretrækkes generelt af forældrene. Om Baby-Kufferten giver tryghed: Bort set fra en enkelt familie giver alle familier udtryk for, at Baby-Kufferten giver øget tryghed. Samlet synes viser besvarelserne således at vise, at forældrene generelt: Mener at Kufferten giver øget tryghed, på trods af en ret begrænset anvendelse i projektet. Er positive overfor tilbuddet, og ikke har fundet fejl og mangler. Ikke mener Kufferten vil påvirke deres behov for ambulante besøg Mener at tilbuddet bør gives til familier med et særligt behov Økonomi Som beskrevet er de økonomiske aspekter ved brug af Baby-Kufferten undersøgt ved at estimere OUHs udgifter og indtægter ved anvendelse af Baby-Kufferten. Udgifter Udgifter ved brug af Baby-kufferten omfatter udgifter til leje af Kufferten, linjeomkostninger og opsætning og nedtagning af udstyret i familiens eget hjem. De enkelte priser findes i OUHs SKIprisaftale med leverandøren. Det er valgt ikke at offentliggøre de enkelte priser, og derfor præsenteres kun det samlede resultat herunder. Ved beregning af de samlede udgifter per familie for leje af Kufferten regnes med, at hver familie i gennemsnit har kufferten til rådighed i 6 dage inkl. weekend dage. Derudover regnes med at kufferterne i er brug i 80 % tiden, dvs. at der skal lægges et tidsforbrug på yderligere 20 % af tiden, svarende til ca. 1,2 dage, oveni. Alt i alt kan udgiften per familie beregnes til ca kr. afhængigt af hvilken internetforbindelse som kan etableres i det konkrete tilfælde. 9

10 Der vil derudover være en række mindre udgifter ved brug af Kufferten: Tidsforbrug til oplæring af personale Tidsforbrug til samtaler Lokale til afholdelse af samtaler Behandlerstation, som medarbejderne benytter til samtalerne. Størrelsen af disse udgifter kendes ikke, men vurderes at være begrænsede per patient. Indtægter Der er i det nuværende DRG-system ikke mulighed for at få DRG-afregning for de konsultationer, som personalet har med familierne via udstyret. Samtalerne giver således ikke OUH nogen indtægter for meraktivitet. Hvis personalet ved brug af Baby-Kufferten bruger mindre tid på samtaler med forældrene, kunne der potentielt være en økonomisk gevinst i form af et reduceret personaleforbrug. Som det fremgår herunder af resultaterne fra det gennemførte fokusgruppeinterview med personalet, tyder erfaringer ikke på, at der er et fald i tidsforbruget. Det modsatte er måske tilfældet, idet personalet er nødt til at gå ind i et særligt lokale og starte udstyret op, og få etableret forbindelsen. Derfor vurderes det, at videokonsultationerne tog mere tid end telefonsamtalerne. En anden mulig økonomisk gevinst er reduktion i antallet af ambulante besøg eller antal indlæggelser, som følge af en forbedret kommunikation og øget tryghed hos forældrene. Som det fremgår af interview med familierne og spørgeskemaer til personalet, vurdere hverken familierne eller personalet, at Baby-Kufferten ved den her beskrevne patientgruppen vil medføre et fald i antal ambulante besøg. Det skal bemærkes, at en evt. reduktion i antallet af ambulante besøg skal være stor, før den opvejer udgifterne ved brug af kufferten. Hvis det antages, at OUHs udgifter per ambulant besøg svarer til DRG-taksten for et ambulante besøg på 954 kr. i 2012, skal Baby-Kufferten således kunne reducere antallet af ambulante besøg med mere end 6 ambulante besøg i gennemsnit per nyfødt, før gevinsten er lige så store som udgifterne. Dette viser, at et økonomisk neutralt resultat for OUH dels kræver at antallet af ambulante besøg i målgruppen som udgangspunkt er meget højt, dels af Baby-Kufferten kan medføre en stor reduktion i antallet af besøg. 10

11 4.6. Organisation I dette afsnit redegøres for resultaterne af de to delundersøgelser af personalets opfattelse af Babykufferten. Spørgeskemaundersøgelsen Personalet har så vidt muligt udfyldt et spørgeskema, for hver kontakt til familierne. I alt er der udfyldt 30 skemaer, dvs. ca. 1,5 skema per familie. Besvarelsen af de enkelte spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilag 2, og er søgt sammenfattet herunder: Om hvad personalet har vejledt i: 8 besvarelser omhandler testopkald. I de øvrige har personalet vejledt i varmeknopper, amning, gulsot, brystspændinger, tømning af brystet, urater i bleen, trivselstegn, navlepeleje, hudpleje, blødning post partum, gylp, badning af barnet, hormonknopper. Om personalet har kunnet give en fyldestgørende vejledning via Baby-Kufferten: Langt hovedparten af opkaldene vurderes af personalet som fyldestgørende. Om teknikken har fungeret: Halvdelen af besvarelserne afspejler, at der ikke har været problemer med teknikken. I den anden halvdel oplyses om problemer med manglende forbindelse, billedet fastfrøs, forsinket billede, afbrydelse af forbindelsen, uskarpe billeder, manglende billeder, dårlig lyd, problemer med zoom-funktionen. I spørgsmålet om billedkvalitet er fordelingen tilsvarende, idet ca. halvdelen oplyser af billedet er i orden. Problemet er ofte at billedet er uskarpt og grumset Om vejledning via Baby-Kufferten har erstattet et ambulant besøg: I 3 af 30 besvarelser oplyser medarbejderen, at brug af Baby-kufferten har erstattet et besøg i Barselsklinikken. Fokusgruppeundersøgelsen Besvarelsen af de enkelte spørgsmål i fokusgruppeundersøgelsen fremgår af bilag 3. Resultaterne kan sammenfattes i tre temaer vedr. anvendelsen af Baby-kufferten: Tekniske problemer med udstyret Ved en stor del af de gennemførte samtaler oplevede personalet at billede og lydkvaliteten ikke var optimal fx med uklare, grynede billeder og lyd med ekko. Dette gjorde det bla. vanskeligt at vurdere barnets farve mhp. gulsot. Vanskeligheder ved forsøget Når der skal gennemføres en videokonsultation med kufferten, skal familien ringe og bede om et opkald. Herefter skal en medarbejder gå ind i et særligt lokale og starte udstyret op, og få etableret forbindelsen. Derfor tog videokonsultationerne mere tid end telefonsamtalerne. Der var også praktiske problemer, idet placering af skærm mv. ikke var på et egnet skrivebord, og at det var vanskeligt samtidigt at indhente information om barnet fra cosmic, hvilket man typisk gør samtidig med telefonsamtaler. Manglende behov 11

12 Mange familier sagde nej tak til at deltage i forsøget. Blandt de familier som deltog, var det kun få, som benyttede Kufferten til en videokonsultation. Det er således personalets vurdering, at de udvalgte familier ikke havde behov for dette tilbud. Personalet foreslår derfor at man i stedet udvælger en anden patientgruppe fx mødre med ammeproblemer, familier med lang afstand til OUH, enlige mødre eller familier uden egen bil. 5. Konklusion og anbefalinger Formålet med det gennemførte projekt var som nævnt at få de første erfaringer med brugen af Baby-Kufferten og video-konsultationer med forældre til nyfødte. Resultaterne fra det gennemførte pilotstudie er vist i tabellen herunder. Som det fremgår, er der tale om et forholdsvist udgiftskrævende tilbud, som ikke synes at have økonomiske eller helbredsmæssige gevinster ud over øget tryghed hos familierne. Tabel 1. Resultater fra Pilotprojektet Domæne Resultat D1: Patient og teknologi Familier der bor mere end 15 km fra OUH og havde svær ammestart blev tilbud deltagelse i projektet. Ud af 40 familier ønske 21 familier at afprøve Kufferten (ca. 50%). Antal opkald var ca. 1,5 per familie i løbet af 6 dage (inkl. testopkald). D2. Patientsikkerhed Ikke undersøgt. D3. Klinisk effekt Ikke undersøgt. D4. Patient vurdering Familierne: - Mener Kufferten giver øget tryghed. - Er er positive overfor tilbuddet - Har ikke har fundet fejl og mangler. - Mener ikke Kufferten påvirker deres behov for ambulante besøg. - Mener at tilbuddet bør gives til familier med et særligt behov. D5. Økonomiske Udgift per barn: kr. aspekter Kufferten medfører ingen ekstra DRG-indtægter til OUH. D6. Organisatoriske aspekter D7. Socio-kulturelle, etiske and juridiske aspekter Der forventes kun et lille fald i antal ambulante besøg i målgruppen. Personalet: - Vurderer at der var tekniske problemer i halvdelen af opkaldene. - Mener at der især var problemer med billedkvaliteten. - Vurderer at 3 ud af 30 opkald kan have erstattet ambulant besøg. - Vurderer at tidsforbruget per opkald var større end ved telefon. - Vurderer at de udvalgte familier ikke havde behov for tilbuddet. Ingen nye problemstillinger er identificeret. Det juridiske grundlag er det samme, som det gældende for KOL- Kufferten. 12

13 Der synes således at være behov for at vurdere, om der skal foretages ændring af en eller flere forhold før nye studier af telemedicinske løsninger til familier med nyfødte gennemføres: Som det fremgår, oplyser både personale og familierne, at der er behov for at udpege en målgruppe af familier med et større behov for tilbuddet. Dette ses også af, at antallet af konsultationer via Kufferten er meget lavt. Mulige målgrupper kunne være kvinder med komplicerede fødsler (fx ved større bristninger eller kejsersnit), familier med stor afstand til sygehuset, familier uden egen bil, enlige mødre eller kvinder med ammeproblemer. Generelt bør man således forsøge at identificere de typer af familier, der hidtil har haft mange ambulante besøg eller indlæggelser. Der bør overvejes en anden organisering af tilbuddet med 1-3 medarbejdere, som varetager alle video-konsultationer. Dette ville give større ekspertise hos den enkelte medarbejder, ligesom i call-centret, som håndterer KOL-patienter, hvorved nogle tekniske problemer kunne undgås. Allerede fra projektets start stod det klart, at den valgte organisering kunne være problematisk. Men organiseringen i projektet blev valgt for at sikre, at alle medarbejdere kunne benytte udstyret, således at video-konsultationer kunne gennemføres på alle vagter. Ulempen ved en alternativ organisering vil formentligt også være forøgede udgifterne per familie, hvis enkelte medarbejdere fast skal afsætte tid til opgaven. Der bør overvejes en anden teknisk løsning og andet udstyr. Det anvendte udstyr har vist sig at give tekniske problemer for personalet, jf. organisationsafsnittet herover. Samtidig er løsningen forholdsvist omkostningskrævende. Det bør derfor overvejes om andre IT-løsninger, som fx benytter familiernes egne PC'er og internetforbindelse kunne være en løsning for hovedparten af patienterne, selvom dette også kan give sikkerhedsmæssige udfordringer. Gennemførelsen af dette pilotprojekt synes at have forløbet planmæssigt, idet tidsplanen er overholdt og de ønskede data er indsamlet. Det er klart, at mere omfattende dataindsamling formentligt kunne have nuanceret resultaterne yderligere. Men det vurderes dog, at et andet metodevalg ikke ville have givet at andet overordnet resultat. Anbefalinger Det er projektgruppens anbefaling at: Forskere i Afdeling D eller Afdeling H undersøger, om der kan udpeges en særlig gruppe af familier, som må forventes at have større behov for video-konsultationer i den første tid efter fødsel. Det kunne fx være familier med lav ammefrekvens, hvor videokonsultationer måske kan medvirke til at løse problemer med amningen og derved sikre en højere andel af familier med succesfuld amning. Nye studier bør således tage udgangspunkt i, hvilke patienter der har et behov for mere og bedre kommunikation. Grundlaget for arbejdet med at finde de typer af familier, som har et behov, kan være data fra OUHs Børnekohorte eller data fra den videnskabelige litteratur. En anden mulighed er data fra projektet Baby Friendly Hospital, som alle sygehuse i Region Syddanmark kan deltage i, og som indebærer, at der indsamles data vedr. amning 4 måneder efter fødslen. Gennemføre nye pilotstudier, hvis der kan udpeges en bedre målgruppe. Hvis disse pilotstudier giver et positivt resultat kan der efterfølgende foretages egentlige effektstudier 13

14 med udgangspunkt i MAST. Eksempelvis i form af en randomiseret undersøgelse af effekter på ammefrekvensen i målgruppen ved brug af video-konsultationer. Det overvejes, at anvende andre tekniske løsninger til denne patientgruppe, som fx kan udnytte familiernes egne internet-forbindelse og IT-udstyr og derved reducere omkostningerne per patient. Det undersøges om resultaterne fra Dorte Boe Danbjørn igangværende ph.d. projekt om tryg barselspleje ved anvendelse af telemedicin i forbindelse med ambulante fødsler på, Obstetrisk afdeling, Svendborg Sygehus, kan udnyttes til at udpege andre målgrupper og andre tekniske løsninger. Referencer Kidholm et al. (2012)A MODEL FOR ASSESSMENT OF TELEMEDICINE APPLICATIONS: MAST. International Journal of Technology Assessment in Health Care / Volume 28 / Issue 01 / January 2012, pp

15 Bilag 1. Spørgsmål til forældrene i interviewundersøgelsen og deres svar. Hvordan har det været at kommunikere med barselsklinikken via babykufferten? Har ikke brugt den bortset fra testopkaldet. Var glad for testopkaldet. Brugte den kun til testopkaldet. Dårlig billedkvalitet Testopkald: Det var superfint og nemt Et navlekig: Vejledningen lykkedes godt. Har ikke brugt kufferten Har fungeret godt Godt, bedre end en telefonsamtale Fint. Har ikke brugt så meget. Vi har ikke prøvet det. Der var ikke behov Udmærket. Kendt ansigt. Rart. God med lyden ud i rummet. Manden kan være med. Fint nok, lidt nyt. Er ikke vant til at bruge skype. Fint. Helt vildt dejligt at kunne vise noget fx navlen. Ikke brugt den. Kun til testopkald Ikke brugt den Fungeret fint. Fin lyd. Begrænset af kun et sted. Godt at kunne flytte rundt på kufferten. Fungeret godt Fint Tryghedsfornemmelse godt at man kan se hinanden. Kufferten fylder en del. Skal i et værelse. 15

16 Hvad syntes du er godt ved at bruge babykufferten? Evt at vise amning eller bleer. Tryghed Nem at bruge. God tryghed Giver en tryghed. Vi bor langt væk. Kunne godt have brugt kufferten i forbindelse med tjek af navlen men sundhedsplejersken kom dagen efter, så de blev enige om at det var godt nok. Der har ikke været så langt til hjælpen. Har ikke selv bil. Øjenkontakt. Har selv frie arme. Fint at kunne se hinanden. Trygt at have den stående Især at begge kan lytte med. Det visuelle Ikke brugt den Tæt på hjælp. Tryghed Fint med ansigt. Se hinanden Giver frihed at vi kan kigge med. Se barnet. God billedkvalitet. Især til 1. gangsforældre, Hvad kunne være bedre? Har haft behov for bip-måling Det tager længere tid at komme igennem Kameraet mere integreret Mor syntes umiddelbart at det virker brugbart. Det har været trygt at have muligheden for at kunne bruge den. Sundhedsplejersken kom tidligt på besøg. Har fungeret fint. Ingen problemer Svært ved at få vist ammeteknikken ordenligt. Svært at få øjenkontakt Intet specielt Lyden kan være bedre Mere mobil kuffert. Kunne flytte rundt på den. Besværligt at en tekniker skulle forbi. Ser det som et ekstra tilbud. 16

17 Foretrækker du en almindelig telefonsamtale eller samtale via babykufferten i forhold til barselklinikken? i dette tilfælde ville jeg foretrække telefonsamtale vi ville have brugt kufferten I telefonen kan i ikke se noget. Helt klart kufferten Hvis noget skal kigges på, så babykuffert det bedste. For det kan være svært at beskrive, hvordan det ser ud. Det kommer an på hvad det er. Set navlen og set ammehjælp. Videoen meget., i forhold til min problemstilling En fordel med videooverførsel Telefonen, fordi der ikke har været behov for at se noget. God ide med kuffert Helt sikkert kuffert Tror det kunne være godt. Mere personligt. Kan se den man snakker med. God ide med babykuffert. Dejligt at have den. 2 forskellige ting. Kommer an på hvad spørgsmålene er. Snakker mere frit i telefonen uden billedet. Babykufferten Babykufferten Det er sjovest at kunne se dem man taler med. Lidt besværlig at sætte i gang ved små ting lettere at ringe. Har der været generende faktorer ved at kommunikere foran et kamera? Mere naturligt end de havde regnet med. Har ikke prøvet det. Men ved testen var det fint nok og nemt at betjene. At man ikke kunne se amningen tæt nok på Svært at få øjenkontakt Snakker måske mindre frit Den stod et upraktisk sted i huset 17

18 At der skal oprettes forbindelse, at den fylder meget, svært at se direkte på den man taler med. Føler du dig velinformeret eller mangler du information/vejledning har babykufferten haft nogen indvirkning på dette?, godt med pjecen Generelt velinformeret. Fungeret godt., det syntes jeg. Jeg fik også en brochure. fik god info Føler sig velinformeret Simpelt /Nej ikke specielt, velinformeret Informeret fint Fin info Dejlig vejledning/info fra Vuggen Fint, meget nemt. Tydeligt info Velinformeret Velinformeret Føler sig velinformeret fik en folder. Godt at der kom en tekniker. Vil du anbefale at babykufferten bliver et fast tilbud til alle barselskvinder?, kun ved behov. Til folk som kommer langvejs fra. God ide Luksus til alle! Men til dem langt væk og specielle tilfælde, hvor de har brug for det. De kunne selv have sluttet den til. Især ved første barn og især hvis sundhedsplejersken kommer sent. Ville være godt til dem, der sendes hjem tidligt., især da familien havde planlagt hjemmefødsel og de så kunne komme hjem igen., et bedre alternativ til telefon, fast tilbud, så kan man vælge til/fra + trygheden ved behov. Godt at have en valgmulighed. 18

19 Mest til dem. Hvor der er komplikationer, er usikre eller lign kunne det være aktuelt men ikke for alle. Alle skal dog have tilbuddet. Til familier der bor langt væk, vil det være super. Dejligt for os, men vi bor kun 3 km væk. Tja, god tryghed helt bestemt. Ved lidt flere problemer. Fint med muligheden. Især for 1. gangsfødende. Tja, vi syntes det var godt godt med visuel kontakt Vil du anbefale babykufferten til andre barselsfamilier?, helt sikkert, som ovenstående Det tror vi Har du oplevet problemer i samarbejdet med barselklinikken på grund af babykufferten? 19

20 , absolut ikke Har det betydet noget for dig, at du kunne se personalet, mens at i talte sammen?, bedre kommunikation, det er rart. Kontakten er god. Det ville det Ja, det var dejligt, kan se fagter og forklaringer fra personalet, samt en større kontakt end bare en stemme. det var hyggeligt. Fint i kunne se amningen.. Det var trygt at vide, at man kunne spare et evt. besøg på klinikken Dejligt at se kendte ansigter, ellers ikke Dejligt. Nemmere at forklare sig at kunne se hinanden, vise ting fx navle Mere personligt Meget vant til at kunne se hvem man taler med. det gør det 20

21 Tror du, at du ville have haft behov for flere fysiske besøg i klinikken, hvis du ikke havde haft babykufferten? Havde en ambulant tid i forvejen til bipmåling. Har ikke haft behovet, men det kunne man have haft. det kunne være nødvendigt i forbindelse med ammeproblemer Ved det ikke. De mere håndgribelige problemer kræver besøg. Ved ikke, 1. gang ikke når barnet er nemt, for der har ikke været noget. - øjenbetændelse Hvad foretrækker du fysiske besøg i klinikken, samtaler via babykuffert eller samtaler via telefon? Fysiske besøg Babykuffert pga afstand og lille barn. Ingen stress. Tager ikke lang tid. Giver ro. Babykuffert Det kommer an på hvad det handler om. Det var rart at personalet kunne se med og at vi ikke skulle ud og køre Kommer an på problem Kommer an på hvad det drejer sig om. Babykuffert Det komme an på problemets omfang. Ved større problemer er det godt med kuffert. Skype vil være lige så godt. Kommer an på situationen. Hellere kuffert end telefon. 21

22 Afhængig af hvad det drejer sig om Kommer an på hvad det drejer sig om Alle 3 ting er gode. Men ved lange afstande er babykufferten god. Kommer an på hvad det drejer sig om. Hvis transporten ikke var et problem, så foretrækker jeg et fysisk besøg. Babykufferten. Hvis betalt benzin, så ville vi hellere komme ind til jer. Har babykufferten kunne give dig mere tryghed i den første barselsperiode har det betydet noget for dig, at du hurtigt kunne få en kontakt med barselsklinikken, hvor man kan se hinanden? Det giver tryghed at have kufferten stående, det har det., rigtig rart. Det har helt klart givet mere tryghed., god tryghed bestemt. Det har betydet større tryghed.! Især da det var op til en weekend vi kom hjem., måske lidt god tryghed. Dette er 2. barn og det går rigtig godt. Ved 1. barn var der mange problemer med amningen. Da kunne det have været super med babykufferten det har den. Ideer fra patienterne: Jeg syntes at dem der føder hjemme ville kunne få stor gavn af en kuffert, så de fik guidning men fortsat var hjemme. 22

23 Bilag 2: Spørgsmål til personalet og deres svar. Hvad har du vejledt om via babykufferten? Testopkald Testopkald Testopkald Test Varmeknopper 2. levedøgn. Suttedøgnet. Længde af amning + tilset baby for gulsot. Amning ved prøveopkald Tiltagende brystspænding, tømning af brystet Urater i bleen, trivselstegn Navlepleje, hudpleje Blødning post partum. Ellers var det spørgeskemaet. Barnet gylper Amning samt afholdt interview Amning. Sårede brystvorter. Testopkald Amning Amning Amning Testopkald Ammevejledning Navlepleje Amning Brystspænding. Mor blev ringet op af os. Testopkald, men forældrene havde mange spørgsmål om amning Gulsot, badning af barnet, hormonknopper Amning, gulsot Afsluttende evaluering 23

24 Har du kunne give en fyldestgørende vejledning via babykufferten? Ingen vejledning Ikke behov Ikke relevant, manglede dog en vægt på barnet.. Ønskede hjælp til amning uden diebrik. Havde brug for et ambulant besøg. 24

25 Hvordan har teknikken virket? Har der været problemer med teknikken? Ingen forbindelse i starten, men via telefon med tekniker blev det ordnet. Ingen problemer OK Billedet lackede/fastfrøs og det var svært at se knopperne. Ok Ingen problemer Billedet frøs i sekunder forsinket billede Kontakten røg midt i samtalen, og jeg skulle ringe op igen. Der var fejl i pingtesten? Der var forsinkelse i lyden, hvilket gav ekko, når jeg talte. Forbindelsen røg midtvejs Fint. Brugte lidt tid på at finde ud af hvordan jeg skulle zoome ud igen Ikke muligt at åbne videofunktionen Intet problem Ok Uskarpt billede Dårlig lyd Teknikken virkede fint Fint OK. Det er svært at styre zoom-funktionen Havde svært ved at få åbnet skærmen og indstille kamera Ingen problemer Billedet fastfrøs flere gange i 1-2 sekunder ad gangen. Lyden ligeså. Ok 25

26 Hvordan var billedkvaliteten? OK OK Fin kvalitet af billedet af undertegnede. Dårligere kvalitet af billedet fra familien. God billedkvalitet. Kunne justere med lyset i stuen Ikke god billedkvalitet Ok. Lidt uskarpt indimellem Lidt grumset. Men lys nok Noget grumset. Mor kigger nedad. Ikke helt optimal Farven er gullig (ikke naturlig) på skærmbilledet Rimelig OK Dårlig billedkvalitet. Mor sad langt fra kufferten, hvilket gav dårlig lyd. OK. Lidt grynet Lige knap så skarpt som ønsket da jeg skulle se sut Ok Ikke et skarpt billede Uskarpt billede Uskarp Uskarpt billede Ok Ikke helt god nok. Svært at se navlen tydeligt. Ok Billedet frøs fast. Stemmen gav ekko Billedet ikke helt skarpt Her bliver billedkvaliteten justeret af Med!sat Ok. Ikke så tydeligt som billedet af UT Ok, men kunne være bedre ved zoom. Den gule farve er svær at vurdere. Ok - Ok 26

27 Har vejledningen via babykufferten erstattet et besøg i barselsklinikken? Testopkald Ikke relevant.. Det var et testopkald.. Kunne have været klaret pr. telefon, måske. Ellers en telefonsamtale, men erstattet en telefonopringning., ville nok i stedet bare have ringet Parret ringede 30 min efter og havde brug for at komme ind.. Det var et testopkald., men de havde ringet alligevel. Dette var rutineopkald på Vuggens foranledning, det var et aftalt opkald 27

28 , familien har en tid i dag i barselklinikken Øvrige bemærkninger Familien godt tilfreds Positivt at man kan tale med hovedpersonen mens hun er fuldt optaget af at amme. Giver bedre kommunikation end at tale med far. Nemt at ringe op via kufferten Forældrene var glade 28

29 Bilag 3: Resultater fra fokusgruppeinterview på Vuggen vedr. Baby-Kuffert Har I oplevet tekniske vanskeligheder, som har påvirket kvaliteten af servicen? - Relevante medarbejdere var på 2 timers kursus hos leverandøren. Kurset fungerede fint. - Log in i systemet blev oplevet som lidt vanskeligt og kunne give fejlmeldinger. Har I oplevet vanskeligheder i samarbejdet med andre faggrupper i forhold til Kufferten? - Ikke relevant, da den kun blev benyttet af Vuggens sygeplejersker. Har I oplevet vanskeligheder i samarbejdet med andre institutioner i forhold til Kufferten? - Samarbejdet med Med!sat har været fint. - Når en familie får Kufferten, er der behov for, at personalet med det samme er klar til at gennemføre test-opkald, og det kan være vanskeligt at finde tiden til på kort sigt. Hvordan vil I beskrive anvendeligheden af Kufferten for jer? - Der var en række problemer: - Det var svært at få øjenkontakt med forældrene, fordi forældrene kikker på skærmen og ikke kameraet. - Billedkvalitet var ofte dårlig. Generelt var der manglende skarphed billedet. Det gør det vanskeligt at vurdere fx gulsot. - Lydkvaliteten kunne også være dårlig med ekko. - Nogle gange var det svært at etablere forbindelse. - Mobilt kamera kunne måske være en bedre løsning. - Et særskilt problem er at skærmen ikke står på et rigtigt skivebord, og derfor er adgangen for personalet til skærmen lidt vanskelig. Men hotline fungerede godt. Har brug af Kufferten påvirket jeres tidsforbrug? - Brug af Kuffert er mere tidskrævende end telefon, fordi personalet skal gå ind i et særligt lokale og der tænde skærm og PC og kalde op. En samtale via telefon ville tage kortere tid. - Det opleves som en lidt tung løsning. - Der er heller ikke nogen integration med cosmic, så man skal efterfølgende slå familien op i systemet. Ved telefonopkald kan registrering og informationssøgning i cosmic foretages samtidigt, og det sparer tid. - Der går let 20 min. med at gennemføre en samtale via Kufferten. - I aften og nattevagt kan det være svært at finde tiden til opkald med Kufferten. Har brug af Kufferten påvirket jeres arbejdsopgaver? - Det er mere tidskrævende at have samtaler via Kufferten end via telefon. 29

30 Har brug af Kufferten haft effekt på kommunikationen? - Det har været meldt godt ud i afdelingen, at man nu laver forsøg med Kufferten. - Alle relevante personaler har også været på kursus, og derfor har alle kendt til forsøget. Vil I gerne fortsætte med at anvende Kufferten? - Personalet er positive overfor at have været med i forsøget, men vurdere at tilbuddet bør gives til familierne på en anden måde, idet familierne ikke benytter Kufferten i dag. Der er således fare for at man spilder pengene ved den nuværende løsning. - Hvordan vil I beskrive jeres samlede tilfredshed med Kufferten? - Det er vanskeligt at vurdere, hvorfor så få familier har benyttet tilbuddet. - Ca. halvdelen af de adspurgte forældre ønskede ikke at få en Kuffert med hjem. - Familierne har været glade for tilbuddet, men behovet er der ikke. - Måske har nogle familier været bange for at prøve noget nyt. Andre kan være bange for at skulle sige tingene face-to-face med kamera, og foretrækker telefonen. - Andre mulige familier med et større behov for hjælp kunne være: - Mødre med ammeproblemer (som ofte er indlagt en ekstra dag) - Mødre som bor langt fra OUH - Familier uden egen bil - Enlige mødre - Mødre, som har blødt meget under fødslen. - Familier med børn, der har sygdom 30

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher

Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher Bæredygtig telemedicinsk evidens 1001 nats internationale erfaringer 2 Som kommune bliver man simpelthen nødt til bare at springe ud i det siger Mads Frederiksen.

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte?

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? Ph.d.-studerende: Dorthe Boe Danbjørg, Enheden for Sygeplejeforskning,

Læs mere

Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Hvad siger forskningen? Wootton 2012: Twenty years of telemedicine

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Side 12 Revideret Juli 2015 Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Side 11 Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn.

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn. Denne vejledning er henvendt

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Revideret Marts 2013 Side 12 Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Online KOL-rehabilitering

Online KOL-rehabilitering Online KOL-rehabilitering CIMT konference Hindsgavl Slot Sygeplejerske Lisbeth Østergaard Lungeambulatoriet, Bispebjerg Hospital lisbeth.marie.oestergaard@regionh.dk KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Mette Frydensbjerg Bøg MTV-gruppen/CIMT, OUH Odense Universitetshospital Kristian Kidholm; Iben Fasterholdt; Mai-Britt Hagen Hansen; Poul Klint Andersen;

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Tidligt hjemmeophold (THO)

Tidligt hjemmeophold (THO) Patientinformation Tidligt hjemmeophold (THO) Hvad er tidligt hjemmeophold? Kvalitet Døgnet Rundt Familiecenteret Neonatal og barselsklinikken Kære forældre Sidst i indlæggelsesforløbet er jeres barn stadig

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har født. Barselsklinikken kan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Jørgen Thomsen. Head of Department Medisat A/S

Jørgen Thomsen. Head of Department Medisat A/S Jørgen Thomsen Head of Department Medisat A/S GITS A/S - Medisat A/S Start 1. marts 2002 GITS A/S Søster selskab 36 49 2008-2009 4 Ansatte 14 25 Antal medarbejdere 2 2002 2003 2004 2006-7 2010 Kontor Odense

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Tjekliste til vurdering af telemedicin

Tjekliste til vurdering af telemedicin Tjekliste til vurdering af telemedicin (Information om og eksempler på besvarelse af de enkelte spørgsmål findes i vejledningen) Tjeklisten er udfyldt af (navn, titel, afdeling): OVERSIGT 1. Hvad er titlen

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Regional implementering af Telemedicin

Regional implementering af Telemedicin Regional implementering af Telemedicin Tillægsprotokol vedr. økonomi, organisation og patientperspektiv til Konsekvens analyse ved indførelse af telemedicinske konsultationer ved behandlingen af diabetespatienter

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Marts 2009 1. Indledning Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvad er Tidligt hjemmeophold (THO)

Hvad er Tidligt hjemmeophold (THO) Til forældre Hvad er Tidligt hjemmeophold (THO) Vælg farve Vælg billede Kvalitet Døgnet Rundt Neonatal- og barselsklinikken Familiecenteret Kære forældre Sidst i indlæggelsesforløbet er jeres barn stadig

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Jesper Lakman. Dorthe Boe Danbjørg. OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus. Odense, november 2013 1 19/11/13

Jesper Lakman. Dorthe Boe Danbjørg. OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus. Odense, november 2013 1 19/11/13 Jesper Lakman Dorthe Boe Danbjørg OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus Odense, november 2013 1 19/11/13 Jesper Lakman Digital Innova,on CheIonsulent (4 medarbejdere) DOIT (140 medarbejdere)

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Barsels- og efterfødselsambulatoriet

Barsels- og efterfødselsambulatoriet Patientinformation Barsels- og efterfødselsambulatoriet Et tilbud til dig, der har født Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecenteret Neonatal- og barselsklinikken Graviditets- og fødselsklinikken

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Evaluering af barselsbesøg under Sundhedsplejen

Evaluering af barselsbesøg under Sundhedsplejen Evaluering af barselsbesøg under Sundhedsplejen Udvikling & Evaluering Esbjerg Kommune Tom Nauerby Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Evalueringens metode og datagrundlag 1 Konklusion 2 Statistiske

Læs mere

Bindeleddet. Velfærdsteknologi til sundhedsvæsen. Brugerdreven innovation Sygehusene - kommunerne

Bindeleddet. Velfærdsteknologi til sundhedsvæsen. Brugerdreven innovation Sygehusene - kommunerne GITS A/S - Medisat A/S Jørgen Thomsen Head of Department Medisat A/S Start 1. marts 2002 GITS A/S Søster selskab 49 36 25 2008-2009 4 Ansatte 14 2 Antal medarbejdere 2002 2003 2004 2006-7 2010 Kontor Odense

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter

Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter Lungemedicinsk Afdeling Fysio- og Ergoterapiafdelingen Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter Titel: Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift Min egraviditet Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift National konference om telemedicin og telesundhed 5. februar 2015 i Aarhus Ved udviklingsjordemoder

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt Udfyldes af praksis/forsknings- og udviklingsmiljø Oplægget er tænkt med afsæt i følgende professioner: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere