HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)"

Transkript

1 HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING Nr

2 HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Indledning I marts-april 2011 blev der gennemført en udgravning af Herning Museum ved Pårup Vest (HEM 4849) 1 sydvest for Pårup, som er beliggende mellem Herning og Silkeborg. Udgravningen blev ledet af museumsinspektør Hans Rostholm (udgravningsansvarlig), museumsinspektør Søren Timm Meltvedt Christensen (daglig leder) og arkæolog Lone Ritchie Andersen (daglig leder). På lokaliteten blev udgravet et bronzealderhus samt seks huse, fire jernudvindingsovne og en brønd fra ældre germansk jernalder. I forbindelse med udgravningen blev der udtaget jordprøver til makrofossilanalyse fra jernudvindingsovnenes bundlag og brønden (Andersen 2011). Prøvebehandling Prøverne blev indledningsvis floteret af Herning Museum på egen floteringsmaskine. I floteringsanlægget tilføres vand til jordprøven i en beholder eller sliske. Jorden bliver efterhånden opløst af vandet. I løbet af denne proces frigøres forkullede kornkerner, trækul og andre elementer, som er lettere end vandet, og flyder til tops. Den flydende fraktion hældes efterfølgende over i et finmasket net med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Dette udgør den egentlige floteringsprøve. Efter den afsluttede flotering af prøverne fra Pårup Vest blev disse tørret og sendt til Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling til videre behandling. 1 HEM 4849 (FHM 4296/1025) Pårup Vest. Engesvang sogn, Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland. Sted-nr UTM: / Zone 32 1

3 Det kursoriske gennemsyn Efter modtagelsen på Moesgård Museums naturvidenskabelige afdeling blev floteringsprøverne kursorisk gennemset for at vurdere deres indhold af forkullede kornkerner og andre elementer. Det arkæobotaniske kursoriske gennemsyn blev foretaget af mag.art. Marianne Høyem Andreasen, og resultatet kan ses i tabel 1. I forbindelse med tabellen skal det nævnes, at trækul i tabellen er vurderet subjektivt med 1-5 x er. x markerer en meget lille mængde trækul, mens xxxxx udgør meget store trækulsforekomster. I tre af prøverne fra jernudvindingsovnene (x23, x40 og x44) blev der observeret større mængder forkullede korn eller frø. x40 indeholdt en del kornkerner i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) og rug (Secale cereale), mens de øvrige to prøver tilsyneladende indeholdt mange frø. Det spændende ved prøver fra jernudvindingsovne er, at de ofte indeholder korn der ikke har været igennem en bearbejdningsproces. Dette medfører, at de som regel vil afspejle de økologiske forhold på markerne, hvis de indeholder kornkerner og dermed sandsynligvis er plukket på en endnu ikke høstet mark. De kan derfor give et sjældent indblik i den forhistoriske mark og dermed i agerbruget. Det blev derfor besluttet at foretage en egentlig arkæobotanisk analyse af de tre fundrige prøver fra jernudvindingsovnene. Gennemgang af de analyserede prøver De tre prøvers indhold afviger en smule fra hinanden, men er på mange områder også meget ens. Derfor vil prøverne først blive gennemgået kort hver for sig, hvorefter der vil blive lavet en mere samlet vurdering. x23 Denne prøve stammer fra bundlaget i jernudvindingsovn A995 (figur 1) og indeholdt kun 2 ml forkullet materiale. Som det fremgår af tabel 2, blev der fundet 20 rugkerner (Secale cereale) samt én mulig havre-kerne (cf. Avena sp.). Da der ikke var bevaret avner på den mulige havre-kerne, er det ikke muligt at afgøre, om der er tale om dyrket havre eller flyve-havre. Desuden blev der i prøven identificeret flere forskellige ukrudtsarter, som alle stammer fra ukrudtsplanter, der typisk vil være at finde på dyrket mark, men som dog også kan findes i andre biotoper. En del af de frø, der blev observeret under det kursoriske gennemsyn, viste sig ved nærmere eftersyn slet ikke at være frø. I stedet er der tale om stængler af hedelyngplanter (Calluna vulgaris) med påsiddende blade. Bladene sidder i små klynger, heraf betegnelsen bladklynger, som findes i tabel 2. Foruden de nævnte makrofossiler bestod prøven hovedsageligt af forkullede strå, men det kan ikke umiddelbart afgøres, om der er tale om strå fra korn eller andre planter. x40 Denne prøve stammer fra bundlaget i jernudvindingsovn A1365 (figur 1) og indeholdt kun 3 ml forkullet materiale. Prøven indeholdt betydeligt flere kornkerner end x23, mens der til gengæld kun var ganske få ukrudtsfrø og slet ingen bladklynger fra hedelyng 2

4 Figur 1. Oversigtsplan over HEM 4849, Pårup Vest. Omtegnet efter tegning fra Museum Midtjylland - Herning Museum (tabel 2). Den dominerende kornsort er byg (Hordeum vulgare sp.), hvoraf en del kunne identificeres som avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Desuden fandtes tre kerner af rug. Ligesom x23 bestod resten af prøven hovedsageligt af ikke nærmere identificerbare forkullede strå. x44 Denne prøve stammer fra bundlaget i jernudvindingsovn A1384 (figur 1) og indeholdt 18 ml forkullet materiale. 3

5 Prøven var fuldstændigt domineret af bladklynger fra hedelyng 2, som også var repræsenteret ved enkelte stængler. Bladklyngerne er meget forskellige med hensyn til forkulningsgrad. Hovedparten er forkullede, men der findes også klynger, der ser uforkullede ud. Om disse uforkullede klynger er bevaret, fordi de har ligget beskyttet mellem det forkullede materiale, eller fordi det organiske materiale i dem på en eller anden måde alligevel er omdannet, så mikroorganismerne ikke nedbryder dem, vides ikke. At ikke alle bladklynger er forkullede skyldes formodentligt, at nogle af dem har ligget beskyttet inde i eller under andet materiale, så det uforkullede materiale ikke har opnået de høje temperature, der ellers er i ovnen, eller er kommet i direkte kontakt med ovnens ild. Der blev dog også identificeret både forkullede kornkerner og ukrudtsfrø m.m. Kornkernerne bestod af avnklædt byg, mens ukrudtsfrøene hovedsageligt stammer fra planter, der vil kunne findes på dyrket mark. Ukrudtsfrøene var domineret af frø fra almindelig spergel (Spergula arvensis) 3, som er en meget almindelig markukrudtsplante, og som har været indsamlet i forhistorisk og historisk tid (Brøndegaard 1979; Hatt 1937, s. 29; Helbæk 1950; 1951; 1958). Endelig blev der fundet uidentificerede knopper og slagge af organisk materiale i prøven. Slaggen afspejler den høje temperatur, der har været i jernudvindingsovnen, men på trods af dette er de fleste af makrofossilerne særdeles velbevarede. De dyrkede afgrøder Af dyrkede sorter blev der kun fundet spor efter rug og avnklædt byg. 4 Denne sammensætning er meget typisk for ældre germansk jernalders agerbrug, hvor avnklædt byg og rug er næsten enerådende på mange lokaliteter (Mikkelsen 2003; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Rug Rugkernerne i x23 synes umiddelbart at være meget små i størrelsen (tabel 3), hvis man sammenligner med moderne rug. Dette kan skyldes flere faktorer: 1. Rugen har ikke været dyrket på denne lokalitet, så de fundne rugkerner er blot en form for ukrudt i en anden kornsorts mark 2. Rugen har været dyrket, men på grund af en sortering efter høst findes kun de små rugkerner i prøven 3. Rugen har været dyrket, men kernerne var bare ikke større i ældre germansk jernalder på denne lokalitet Peter Hambro Mikkelsen har i sine studier af makrofossiler fra jernudvindingsovne fra Drengsted og Snorup påvist, at rugen begyndte at blive dyrket i Danmark allerede i yngre romersk jernalder (1998; 2003). Det er derfor sandsynligt, at også rugen fra Pårup Vest har været dyrket, særligt da rug generelt er en almindeligt forekommende afgrøde på andre 2 Der fandtes så mange bladklynger i prøven, at det blev opgivet at forsøge at tælle dem, hvorfor deres antal i tabel 2 blot er angivet som mange 3 Én plante kan dog give omkring frø, så i princippet kan der være tale om frø fra blot én plante, men da også andre af de fundne ukrudtsplanter kan give store mængder frø, er dette næppe tilfældet 4 Som tidligere nævnt, kan det ikke afgøres, om den mulige havrekerne stammer fra dyrket havre eller flyvehavre

6 lokaliteter fra ældre germansk jernalder (Andreasen 2010; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Det er almindeligt forekommende, at korn bliver renset og sorteret efter høst i såkaldte primitive agerbrug. Dette er bl.a. påvist ved etnografiske studier foretaget af Gordon Hillman på den anatolske højslette (1984a; 1984b; 1985), og det foreliggende arkæobotaniske materiale passer generelt fint ind i dette billede. Der er flere måder, hvorpå sorteringen kan forekomme (figur 2 & 3). Men formålet er at få fjernet ukrudtsfrø, avner osv. fra kornet samt at få inddelt kornet, så små og store kornkerner bliver separeret. På denne måde er det muligt at udvælge de største kerner til såsæd, mens de mindre kerner kan bruges i husholdningen. De mindste kerner bliver eventuelt frasorteret sammen med ukrudtsfrø, avner osv. og måske brugt som dyrefoder, brændsel eller lignende. Dette kunne forklare, hvorfor rugkernerne i x23 er forholdsvis små, idet der kan være tale om de mindre kerner fra en høst. Figur 2. Forarbejdning af afgrøder ud fra etnografiske studier (Renfrew & Bahn 1994, s. 235) Figur 3. Kastning/sortering af kornet (P. H. Mikkelsen & L.C. Nørbach 2003, s. 140, fig. 131 omtegnet efter K. Viklund 1998) 5

7 Den tredje mulighed er dog den mest sandsynlige, da dette er et billede, der kan ses på flere lokaliteter. Allerede Helbæk diskuterede, om de små rugkerner fra Østerbølle kunne være dyrkede (1974), men han konkluderede på daværende tidspunkt, at så små kerner ikke kunne være dyrkede, men derimod var så små, da de var blevet stresset af en anden dyrket kornsort, og at der dermed var tale om ukrudt (Helbæk 1974). Rugkernerne fra Pårup Vest har nogenlunde samme længde som rugkernerne fra Østerbølle (figur 4 og 5), så ifølge Helbæk burde rugen fra Pårup Vest være ukrudt i en anden mark. Nyere undersøgelser har imidlertid vist, at disse små rugkerner sagtens kan stamme fra dyrket rug. For eksempel har rugkernerne fra Drengsted, som er dateret til yngre romersk/ældre germansk jernalder, stort set samme størrelse som rugen fra Pårup Vest, og det vides med sikkerhed, at rugen fra Drengsted har været dyrket (Mikkelsen 1998, 2003). Dermed er det sandsynligt, at også Pårup Vest-rugen har været dyrket, men at den dyrkede rugs kerner fra denne periode simpelthen endnu ikke er blevet så store her i landet, som det kendes fra senere tider Rugkerner N=17 Figur 4. Rugkernernes længde på HEM 4849, Pårup Vest Antal ,5 4 4,5 5 Længde (mm) Figur 5. Rugkernernes længde på Østerbølle og Fyrkat (Helbæk 1974, fig. 3) Avnklædt byg Avnklædt byg har i begyndelsen af germansk jernalder for længst afløst den nøgne byg, som var den dominerende bygsort i store dele af forhistorien. Skiftet mellem de to bygsorter sker ikke på samme tid i hele det nuværende Danmark. På Sjælland ser skiftet ud til at ske allerede i yngre bronzealder, mens det i Limfjordsområdet først sker i løbet af romersk jernalder. Imellem disse yderpunkter findes resten af landet (Fyn og store dele af Jylland), hvor den avnklædte byg tilsyneladende bliver den dominerende bygsort omkring år 0 på Fyn muligvis lidt tidligere end i Jylland (Henriksen 2002; 2003; Henriksen et al. 2009; Jensen & Andreasen 2011, s ). Den nøgne byg er stort set forsvundet fra fundbilledet i germansk jernalder (Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009), så det er derfor ikke overraskende, at denne bygsort ikke findes i prøverne fra Pårup Vest. 6

8 Rug og byg Fra Drengsted-lokaliteten, som er dateret til yngre romersk og ældre germansk jernalder, ses det nye parløb mellem rug og byg meget tydeligt. Her viser makrofossilanalyserne af prøver fra jernudvindingsovnene, at disse to afgrøder har indgået i et dyrkningsskifte, hvor byggen har været dyrket på de nygødede marker sandsynligvis kun i ét år, hvorefter rugen har overtaget marken i næste skifte, som sandsynligvis har forløbet over flere år, og hvor marken efterhånden er blevet mere og mere udpint. Det er muligt, at der efter rug-skiftet har været et skifte med havre, men her er fundene ikke helt entydige (Mikkelsen 2003, s. 203). Makrofossilanalyserne fra Drengsted har med baggrund i sammensætningen af kornsorterne og ukrudtsarter desuden påvist, at rugen blev dyrket som vinterrug, mens byggen var sommerbyg (Mikkelsen 2003, s. 217ff.). Det var håbet, at en analyse af de tre prøver fra Pårup Vest kunne være med til at bekræfte dette billede, men desværre indeholdt de for få bestembare ukrudtsfrø til, at så vidtrækkende tolkninger er mulige. Dog er det umiddelbare indtryk af prøverne, at de sandsynligvis afspejler samme fundbillede som prøverne fra Drengsted, nemlig at byg og rug er de dominerende afgrøder, og at de på en eller anden måde har indgået i et parløb. Desuden er det ikke usandsynligt, at der kan have været tale om henholdsvis sommer- og vinterafgrøder, for hvis en sådan praksis er indført i én del af landet med succes, har den sandsynligvis spredt sig hurtigt til andre egne. Dette kan dog desværre ikke påvises med sikkerhed ud fra prøverne fra Pårup Vest. Ukrudtet Som nævnt er det desværre ikke muligt statistisk ud fra ukrudtssammensætningen at påvise, om der er tale om sommer- eller vinterafgrøder, da ukrudtsfrø-mængden er for lille. Til gengæld er det muligt at sige, at ukrudtsfrøene afspejler planter, der typisk kan findes på dyrkede marker. Disse ukrudtsplanter har altså været at finde på kornmarkerne, hvor de blev trukket op sammen med kornet og dermed endte i jernudvindingsovnene, som det også kendes fra Drengsted (Mikkelsen 2003). At der rent faktisk er tale om korn og ukrudtsplanter, der er rykket op ude på marken (i hvert fald for x23 og x40 s vedkommende), afspejles også i, at der i x23 og x40 også er observeret en del forkullede strå. Denne sammensætning kan dog også skyldes, at der er tale om indhøstet og tærsket korn. Hvorvidt der er tale om den ene eller anden mulighed kan kun afgøres, hvis der findes rødder i prøverne. Sådanne er ikke observeret i prøverne fra Pårup Vest, men dette kan også skyldes, at prøverne er forholdsvis små. Men under alle omstændigheder har der i disse to jernudvindingsovne været anvendt halmpropper. x44 afviger fra de to andre prøver ved fortrinsvis at bestå af bladklynger fra hedelyng, enkelte lyngstængler og en del ukrudtsfrø, hvor spergel er den dominerende art. Så selvom denne prøve også indeholder korn, virker det umiddelbart som om, at den afspejler en anden praksis i forbindelse med opbygningen af jernudvindingsovnen end x23 og x40. Det ser nemlig ud til, at der i jernudvindingsovn A1384 har været anvendt hedelyng som prop i stedet for en halmprop, hvilket bl.a. også kendes fra en anden jernalderlokalitet udgravet af Herning Museum, nemlig HEM 4891, Hvidbjerggård (Andreasen 2011). Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvorfor der også findes kornkerner m.m. i prøven. Umiddelbart er der to forklaringsmuligheder. Enten er lyngen indsamlet på et lyngareal, der har grænset op til en bygmark, så kornet og mu- 7

9 ligvis nogle af ukrudtsplanterne kan have deres oprindelse fra marken, eller der er tale om en tidligere kornmark, som er sprunget i lyng, men hvor der stadig vokser lidt spredt korn og forskellige ukrudtsplanter. Afslutning På trods af at prøverne fra Pårup Vest ikke indeholdt større mængder makrofossiler, så viste de sig fint at afspejle det fundbillede, der kendes fra andre samtidige lokaliteter, hvorfra der også er analyseret materiale fra jernudvindingsovne. Dog med den afvigelse at på Pårup Vest har man også anvendt lyngpropper i ovnene og ikke kun halm, som det kendes fra Drengsted. Som nævnt kendes lyngpropper dog også fra andre jernudvindingsovne. Desuden viste x44 endnu engang, at der er tale om meget specielle bevaringsforhold i jernudvindingsovne, da en del af bladklyngerne fra hedelyngen ikke umiddelbart så forkullede ud. Disse bevaringsforhold og brændings- /forkulningsprocesserne i jernudvindingsovne kunne det være interessant at arbejde videre med og forsøge at forstå. Litteratur Andersen, Lone R. 2011: HEM 4849 Pårup Vest, Pårup, Engesvang Sogn. Udgravning 3. Bygherrerapport fra Herning Museum Andreasen, Marianne Høyem 2010: Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603). Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelige Rapporter 5/2010 Andreasen, Marianne Høyem 2011: Kursorisk gennemsyn af arkæobotanisk materiale fra HEM 4891, Hvidbjerggård (FHM 4296/933) Version 2. Upubliceret kursorisk rapport fra Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelige Rapporter Brøndegaard, Vagn J. 1979: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. Tønder Hatt, Gudmund 1937: Landbrug i Danmarks oldtid. København Helbæk, Hans 1950: Tollund-Mandens sidste Måltid. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1950, s Helbæk, Hans 1951: Ukrudtsfrø som næringsmiddel i førromersk jernalder. Kuml 1951, s Helbæk, Hans 1958: Grauballemandens sidste Måltid. Kuml 1958, s Helbæk, Hans 1974: The Fyrkat Grain. A geographical and chronological study of Rye. I: Olaf Olsen, Else Roesdahl & Holger Schmidt: Fyrkat. En jysk vikingeborg. København Henriksen, Peter Steen 2002: Smedegård, en byhøj fra Thy. Arkæobotaniske undersøgelser. NNU Rapport nr. 20, 2002 Henriksen, Peter Steen 2003: Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi. NNU Rapport nr. 12, 2003 Henriksen, Peter Steen, Jan Andreas Harild & Peter Mose Jensen 2009: De arkæobotaniske analyser af materiale fra Nr. Hedegård, s I: Mads Runge (red.): Nørre Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. Højbjerg Hillman, Gordon 1984a: Interpretation of archaeological plant remains: The application of ethnographic models from Turkey, s I: W. van Zeist & W.A. Casparie (eds.): Plants and ancient Man. Rotterdam Hillman, Gordon 1984b: Traditional husbandry and processing of archaic cereals in recent times: The operation, products and equipment which might 8

10 feature in Sumerian text. Part I: The Glume Wheats. Bulletin on Sumerian Agriculture I, s Hillman, Gordon 1985: Traditional husbandry and processing of archaic cereals in recent times: The operation, products and equipment which might feature in Sumerian text. Part II: The Free-Threshing Cereals. Bulletin on Sumerian Agriculture II, s Mikkelsen, Peter Hambro 1998: Markens grøde driftsformer og dyrkningsstrategier i jernalderens agerbrug. Arkæobotaniske undersøgelser af skaktovnsanlæg fra årh. e.kr. Upubliceret Ph.d.-afhandling ved Institut for Forhistorisk Arkæologi, Middelalderarkæologi, Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet. Århus Jensen, Peter Mose & Marianne Høyem Andreasen 2011: Det levede man af (Afsnit om agerbruget), s I: Mikael H. Nielsen (red.) Michael B. Lundø & Karen G. Therkelsen: Fyn i Fortiden Det levede liv 500 f.kr e.kr. Forlaget Odense Bys Museer Mikkelsen, Peter Hambro 2003: Agerbruget I: Peter Hambro Mikkelsen & Lars Chr. Nørbach: Drengsted. Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre romersk og ældre germansk jernalder. Agerbruget. Højbjerg Robinson, David Earle, Peter Hambro Mikkelsen & Claus Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.kr e.kr.), s I: Bent Odgaard & Jørgen Rydén Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus 9

11 Planterne De dyrkede og indsamlede arter Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling (Mossberg & Stenberg 2005) Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde cm. Højden har ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995 (Hansen 1993) Identificerede planter Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng cm, blomstrer august-september. Flerårig. Heder, klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser (Hansen 1993) Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord, omkring bebyggelse, agerjord og ruderater (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922; Melander 1998) Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juliseptember. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd, hvor den er mest generende samt i hør. Kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse (Frederiksen et al. 1950; Melander 1998) Rumex acetosella L. Rødknæ cm høj. Omkring frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre, kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev, vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) Spergula arvensis L. Alm. Spergel cm (10-30 cm) høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) Svært adskillelige planter Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt cm høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolia L. Blegbladet Pileurt cm (25-80 cm) høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Melander 1998) 10

12 Usikker bestemmelse Lolium cf. perenne L. Almindelig Rajgræs cm. Blomstrer juniaugust. Op mod 150 frø pr. plante. Flerårig plante. Varierende frøstørrelse, 2,85 til 3,52 mm lange og 1,03 til 1,35 bredde. Navnet Rajgræs er fra det engelske Ryegrass eller Raygrass som betyder ruggræs. I det 18. og 19. århundrede blev Rajgræs importeret fra England til dyrkningsformål. Pga. domesticeringen og hybridicering er plantens naturlige karakteristika antagelig ændret 5. Vejkanter, overdrev, enge, vedvarende græsmarker (Hansen 1993; Helbæk 1958: Jessen & Lind 1922; Melander 1998) Planter identificeret til slægt eller familie Avena sp. Havre sp. Carex sp. Star sp. Cerealia Korn Festuca sp. Svingel Galeopsis sp. Hanekro sp. Poaceae Græsser Scirpus sp. Kogleaks sp. Litteraturliste Brøndegaard, Vagn J. 1979: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. Tønder Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København Helbæk, H. 1958: Grauballemandens sidste Måltid. Kuml 1958, s Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave, pp Mossberg, B.L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. København Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. Tools & Tillage. Vol. VII: 4. s Mundtlig meddelelse ved museumsinspektør D. Robinson, NNU. 11

13 EGNET TIL X-NR. ANALYSE? KORN FRØ Trækul ØVRIGE BEMÆRKNINGER 4 Nej <10 Få xxx Jernslagge. Stængler, bl.a. lyng 6 Nej 1-2 Få xx Sand-, jern- og organisk materiale slagge 10 Nej 0 Få xxxxx Rigtigt meget og store stykker trækul. Klumper af sammenbrændt materiale 13 Nej 0 Få xx 16 Nej 0 0 xxx Stængler, bl.a. lyng 21 Nej 0 0 xxxxx Rigtigt meget og store stykker trækul 23 Ja >70 x Rug. Poaceae. Spergula arvensis. Rumex sp. (Græs-?) Stængler. 32 Nej 0 0 xxx Flere store stykker trækul 36 Nej 0 0 xx Sandslagge. Organisk materiale slagge 40 Ja 50 <20 x Rug. Avnklædt byg 44 Ja >100 xx Avnklædt byg. Persicaria maculosa/lapathifolium. Spergula arvensis. Lyngstængler. Blade fra mos/lyng? 45 Nej 0 <20 x Mange svampesporer Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne fra HEM 4849, Pårup Vest. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst 12

14 X-NR: X-NR Floteret (ml.) Floteret (ml.) cf. Avena sp. (kerner) 1 cf. Havre sp. (kerner) Cerealia indet (kerner) 9 1 Korn ubestemmelig (kerner) Cerealia indet (kernefragmenter) Korn ubestemmelig (kernefragmenter) Cerealia indet (avner) 2 13 Korn ubestemmelig (avner) Cerealia indet (aksled) 1 (2) 4 (8) Korn ubestemmelig (aksled) Hordeum vulgare var. vulgare (kerner) Avnklædt byg (kerner) Hordeum vulgare sp. (kerner) 14 2 Byg sp. (kerner) Secale cereale 20 3 Rug Calluna vulgaris ( bladklynger ) 46 Mange* Hedelyng ( bladklynger ) Carex/Scirpus sp Star/Kogleaks sp. Chenopodium album Hvidmelet gåsefod Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt cf. Festuca sp cf. Svingel Galeopsis sp. 12 Hanekro cf. Lolium perenne 11 cf. Almindelig rajgræs Persicaria maculosa/lapathifolium 1 16 Bleg-/Fersken-pileurt Poaceae Græsfamilien Rumex acetosella 8 Rødknæ Spergula arvensis Almindelig spergel Indet Ubestemmelige Knopper 23 Knopper Slagge af organisk materiale 11 Slagge af organisk materiale Svampesporer Svampesporer Trækul (X-XXXXX) x x x Trækul (X-XXXXX) Noter Resten af prøven består hovedsageligt af forkullede strå Resten af prøven består hovedsageligt af forkullede strå *En meget stor del af prøven består af bladklynger fra hedelyng (Calluna vulgaris). De er meget forskellige mht. forkulningsgrad. Enkelte hedelyngstængler (Calluna vulgaris) i prøven Tabel 2. Nærmere analyse af udvalgte floteringsprøver fra HEM 4849, Pårup Vest. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst Noter 13

15 Længde Bredde Højde Tabel 3. Rugkernernes mål i mm fra HEM 4849, Pårup Vest. Målingerne er foretaget ved hjælp af millimeterpapir og mikroskop 14

16 15

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

ÅHM 5354, Postgården (4296/71)

ÅHM 5354, Postgården (4296/71) ÅHM 5354, Postgården (4296/71) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial Santeri Vanhanen, BA

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen

Læs mere

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

FHM 4296/105, Lumbyvej

FHM 4296/105, Lumbyvej FHM 4296/105, Lumbyvej KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900 Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4296/105,

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage Østerild Klitplantage Peter Steen Henriksen og Morten Fischer Mortensen Pollen- og markofossilundersøgelser af marksystem fra sen Bronzealder og efterfølgende miljøændringer NNU rapport 82, 2014 Museum:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316)

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) Pollenanalyse af en prøve fra et mørkt lag i sandede aflejringer på Fanø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg Beretning om undersøgelse af en jernudvindingsplads fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder fremkommet ved dybdepløjning ved Bødskovdal august 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999 Sted: Bødskovdal

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

Makrofossilanalyser fra Slagelse omfartsvej etape 1 (SVM 01301)

Makrofossilanalyser fra Slagelse omfartsvej etape 1 (SVM 01301) Makrofossilanalyser fra Slagelse omfartsvej etape 1 (SVM 01301) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 43-2012 Cand.scient Annine S.A Moltsen - Valdemarsgade 19a 2.mf - DK-1665København Tlf.: 33 23 46 55

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095).

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). NNU Rapport 19, 2012. Mette Marie Hald 1. Indledning

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej

OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej - Rapport for arkæologisk undersøgelse forud for udstykning af byggegrunde Af Arkæolog Charlotte Kaastrup Kolmos Arkæologisk Rapport nr. 410, 2013 Indledning...3 Udgravningens

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174)

MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174) MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af lagserier i BP 975 & BP 1009 fra Syltholm, Lolland Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø.

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. 1 Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser 12:2010 Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. Morten Fischer Mortensen og Peter Steen Henriksen 2 Nationalmuseets Naturvidenskabelige

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Besøg biotopen Heden

Besøg biotopen Heden Danmarks flora, danmarksflora.dk Besøg biotopen Heden Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke og endelig

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere