HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)"

Transkript

1 HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING Nr

2 HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Indledning I marts-april 2011 blev der gennemført en udgravning af Herning Museum ved Pårup Vest (HEM 4849) 1 sydvest for Pårup, som er beliggende mellem Herning og Silkeborg. Udgravningen blev ledet af museumsinspektør Hans Rostholm (udgravningsansvarlig), museumsinspektør Søren Timm Meltvedt Christensen (daglig leder) og arkæolog Lone Ritchie Andersen (daglig leder). På lokaliteten blev udgravet et bronzealderhus samt seks huse, fire jernudvindingsovne og en brønd fra ældre germansk jernalder. I forbindelse med udgravningen blev der udtaget jordprøver til makrofossilanalyse fra jernudvindingsovnenes bundlag og brønden (Andersen 2011). Prøvebehandling Prøverne blev indledningsvis floteret af Herning Museum på egen floteringsmaskine. I floteringsanlægget tilføres vand til jordprøven i en beholder eller sliske. Jorden bliver efterhånden opløst af vandet. I løbet af denne proces frigøres forkullede kornkerner, trækul og andre elementer, som er lettere end vandet, og flyder til tops. Den flydende fraktion hældes efterfølgende over i et finmasket net med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Dette udgør den egentlige floteringsprøve. Efter den afsluttede flotering af prøverne fra Pårup Vest blev disse tørret og sendt til Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling til videre behandling. 1 HEM 4849 (FHM 4296/1025) Pårup Vest. Engesvang sogn, Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland. Sted-nr UTM: / Zone 32 1

3 Det kursoriske gennemsyn Efter modtagelsen på Moesgård Museums naturvidenskabelige afdeling blev floteringsprøverne kursorisk gennemset for at vurdere deres indhold af forkullede kornkerner og andre elementer. Det arkæobotaniske kursoriske gennemsyn blev foretaget af mag.art. Marianne Høyem Andreasen, og resultatet kan ses i tabel 1. I forbindelse med tabellen skal det nævnes, at trækul i tabellen er vurderet subjektivt med 1-5 x er. x markerer en meget lille mængde trækul, mens xxxxx udgør meget store trækulsforekomster. I tre af prøverne fra jernudvindingsovnene (x23, x40 og x44) blev der observeret større mængder forkullede korn eller frø. x40 indeholdt en del kornkerner i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) og rug (Secale cereale), mens de øvrige to prøver tilsyneladende indeholdt mange frø. Det spændende ved prøver fra jernudvindingsovne er, at de ofte indeholder korn der ikke har været igennem en bearbejdningsproces. Dette medfører, at de som regel vil afspejle de økologiske forhold på markerne, hvis de indeholder kornkerner og dermed sandsynligvis er plukket på en endnu ikke høstet mark. De kan derfor give et sjældent indblik i den forhistoriske mark og dermed i agerbruget. Det blev derfor besluttet at foretage en egentlig arkæobotanisk analyse af de tre fundrige prøver fra jernudvindingsovnene. Gennemgang af de analyserede prøver De tre prøvers indhold afviger en smule fra hinanden, men er på mange områder også meget ens. Derfor vil prøverne først blive gennemgået kort hver for sig, hvorefter der vil blive lavet en mere samlet vurdering. x23 Denne prøve stammer fra bundlaget i jernudvindingsovn A995 (figur 1) og indeholdt kun 2 ml forkullet materiale. Som det fremgår af tabel 2, blev der fundet 20 rugkerner (Secale cereale) samt én mulig havre-kerne (cf. Avena sp.). Da der ikke var bevaret avner på den mulige havre-kerne, er det ikke muligt at afgøre, om der er tale om dyrket havre eller flyve-havre. Desuden blev der i prøven identificeret flere forskellige ukrudtsarter, som alle stammer fra ukrudtsplanter, der typisk vil være at finde på dyrket mark, men som dog også kan findes i andre biotoper. En del af de frø, der blev observeret under det kursoriske gennemsyn, viste sig ved nærmere eftersyn slet ikke at være frø. I stedet er der tale om stængler af hedelyngplanter (Calluna vulgaris) med påsiddende blade. Bladene sidder i små klynger, heraf betegnelsen bladklynger, som findes i tabel 2. Foruden de nævnte makrofossiler bestod prøven hovedsageligt af forkullede strå, men det kan ikke umiddelbart afgøres, om der er tale om strå fra korn eller andre planter. x40 Denne prøve stammer fra bundlaget i jernudvindingsovn A1365 (figur 1) og indeholdt kun 3 ml forkullet materiale. Prøven indeholdt betydeligt flere kornkerner end x23, mens der til gengæld kun var ganske få ukrudtsfrø og slet ingen bladklynger fra hedelyng 2

4 Figur 1. Oversigtsplan over HEM 4849, Pårup Vest. Omtegnet efter tegning fra Museum Midtjylland - Herning Museum (tabel 2). Den dominerende kornsort er byg (Hordeum vulgare sp.), hvoraf en del kunne identificeres som avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Desuden fandtes tre kerner af rug. Ligesom x23 bestod resten af prøven hovedsageligt af ikke nærmere identificerbare forkullede strå. x44 Denne prøve stammer fra bundlaget i jernudvindingsovn A1384 (figur 1) og indeholdt 18 ml forkullet materiale. 3

5 Prøven var fuldstændigt domineret af bladklynger fra hedelyng 2, som også var repræsenteret ved enkelte stængler. Bladklyngerne er meget forskellige med hensyn til forkulningsgrad. Hovedparten er forkullede, men der findes også klynger, der ser uforkullede ud. Om disse uforkullede klynger er bevaret, fordi de har ligget beskyttet mellem det forkullede materiale, eller fordi det organiske materiale i dem på en eller anden måde alligevel er omdannet, så mikroorganismerne ikke nedbryder dem, vides ikke. At ikke alle bladklynger er forkullede skyldes formodentligt, at nogle af dem har ligget beskyttet inde i eller under andet materiale, så det uforkullede materiale ikke har opnået de høje temperature, der ellers er i ovnen, eller er kommet i direkte kontakt med ovnens ild. Der blev dog også identificeret både forkullede kornkerner og ukrudtsfrø m.m. Kornkernerne bestod af avnklædt byg, mens ukrudtsfrøene hovedsageligt stammer fra planter, der vil kunne findes på dyrket mark. Ukrudtsfrøene var domineret af frø fra almindelig spergel (Spergula arvensis) 3, som er en meget almindelig markukrudtsplante, og som har været indsamlet i forhistorisk og historisk tid (Brøndegaard 1979; Hatt 1937, s. 29; Helbæk 1950; 1951; 1958). Endelig blev der fundet uidentificerede knopper og slagge af organisk materiale i prøven. Slaggen afspejler den høje temperatur, der har været i jernudvindingsovnen, men på trods af dette er de fleste af makrofossilerne særdeles velbevarede. De dyrkede afgrøder Af dyrkede sorter blev der kun fundet spor efter rug og avnklædt byg. 4 Denne sammensætning er meget typisk for ældre germansk jernalders agerbrug, hvor avnklædt byg og rug er næsten enerådende på mange lokaliteter (Mikkelsen 2003; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Rug Rugkernerne i x23 synes umiddelbart at være meget små i størrelsen (tabel 3), hvis man sammenligner med moderne rug. Dette kan skyldes flere faktorer: 1. Rugen har ikke været dyrket på denne lokalitet, så de fundne rugkerner er blot en form for ukrudt i en anden kornsorts mark 2. Rugen har været dyrket, men på grund af en sortering efter høst findes kun de små rugkerner i prøven 3. Rugen har været dyrket, men kernerne var bare ikke større i ældre germansk jernalder på denne lokalitet Peter Hambro Mikkelsen har i sine studier af makrofossiler fra jernudvindingsovne fra Drengsted og Snorup påvist, at rugen begyndte at blive dyrket i Danmark allerede i yngre romersk jernalder (1998; 2003). Det er derfor sandsynligt, at også rugen fra Pårup Vest har været dyrket, særligt da rug generelt er en almindeligt forekommende afgrøde på andre 2 Der fandtes så mange bladklynger i prøven, at det blev opgivet at forsøge at tælle dem, hvorfor deres antal i tabel 2 blot er angivet som mange 3 Én plante kan dog give omkring frø, så i princippet kan der være tale om frø fra blot én plante, men da også andre af de fundne ukrudtsplanter kan give store mængder frø, er dette næppe tilfældet 4 Som tidligere nævnt, kan det ikke afgøres, om den mulige havrekerne stammer fra dyrket havre eller flyvehavre

6 lokaliteter fra ældre germansk jernalder (Andreasen 2010; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Det er almindeligt forekommende, at korn bliver renset og sorteret efter høst i såkaldte primitive agerbrug. Dette er bl.a. påvist ved etnografiske studier foretaget af Gordon Hillman på den anatolske højslette (1984a; 1984b; 1985), og det foreliggende arkæobotaniske materiale passer generelt fint ind i dette billede. Der er flere måder, hvorpå sorteringen kan forekomme (figur 2 & 3). Men formålet er at få fjernet ukrudtsfrø, avner osv. fra kornet samt at få inddelt kornet, så små og store kornkerner bliver separeret. På denne måde er det muligt at udvælge de største kerner til såsæd, mens de mindre kerner kan bruges i husholdningen. De mindste kerner bliver eventuelt frasorteret sammen med ukrudtsfrø, avner osv. og måske brugt som dyrefoder, brændsel eller lignende. Dette kunne forklare, hvorfor rugkernerne i x23 er forholdsvis små, idet der kan være tale om de mindre kerner fra en høst. Figur 2. Forarbejdning af afgrøder ud fra etnografiske studier (Renfrew & Bahn 1994, s. 235) Figur 3. Kastning/sortering af kornet (P. H. Mikkelsen & L.C. Nørbach 2003, s. 140, fig. 131 omtegnet efter K. Viklund 1998) 5

7 Den tredje mulighed er dog den mest sandsynlige, da dette er et billede, der kan ses på flere lokaliteter. Allerede Helbæk diskuterede, om de små rugkerner fra Østerbølle kunne være dyrkede (1974), men han konkluderede på daværende tidspunkt, at så små kerner ikke kunne være dyrkede, men derimod var så små, da de var blevet stresset af en anden dyrket kornsort, og at der dermed var tale om ukrudt (Helbæk 1974). Rugkernerne fra Pårup Vest har nogenlunde samme længde som rugkernerne fra Østerbølle (figur 4 og 5), så ifølge Helbæk burde rugen fra Pårup Vest være ukrudt i en anden mark. Nyere undersøgelser har imidlertid vist, at disse små rugkerner sagtens kan stamme fra dyrket rug. For eksempel har rugkernerne fra Drengsted, som er dateret til yngre romersk/ældre germansk jernalder, stort set samme størrelse som rugen fra Pårup Vest, og det vides med sikkerhed, at rugen fra Drengsted har været dyrket (Mikkelsen 1998, 2003). Dermed er det sandsynligt, at også Pårup Vest-rugen har været dyrket, men at den dyrkede rugs kerner fra denne periode simpelthen endnu ikke er blevet så store her i landet, som det kendes fra senere tider Rugkerner N=17 Figur 4. Rugkernernes længde på HEM 4849, Pårup Vest Antal ,5 4 4,5 5 Længde (mm) Figur 5. Rugkernernes længde på Østerbølle og Fyrkat (Helbæk 1974, fig. 3) Avnklædt byg Avnklædt byg har i begyndelsen af germansk jernalder for længst afløst den nøgne byg, som var den dominerende bygsort i store dele af forhistorien. Skiftet mellem de to bygsorter sker ikke på samme tid i hele det nuværende Danmark. På Sjælland ser skiftet ud til at ske allerede i yngre bronzealder, mens det i Limfjordsområdet først sker i løbet af romersk jernalder. Imellem disse yderpunkter findes resten af landet (Fyn og store dele af Jylland), hvor den avnklædte byg tilsyneladende bliver den dominerende bygsort omkring år 0 på Fyn muligvis lidt tidligere end i Jylland (Henriksen 2002; 2003; Henriksen et al. 2009; Jensen & Andreasen 2011, s ). Den nøgne byg er stort set forsvundet fra fundbilledet i germansk jernalder (Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009), så det er derfor ikke overraskende, at denne bygsort ikke findes i prøverne fra Pårup Vest. 6

8 Rug og byg Fra Drengsted-lokaliteten, som er dateret til yngre romersk og ældre germansk jernalder, ses det nye parløb mellem rug og byg meget tydeligt. Her viser makrofossilanalyserne af prøver fra jernudvindingsovnene, at disse to afgrøder har indgået i et dyrkningsskifte, hvor byggen har været dyrket på de nygødede marker sandsynligvis kun i ét år, hvorefter rugen har overtaget marken i næste skifte, som sandsynligvis har forløbet over flere år, og hvor marken efterhånden er blevet mere og mere udpint. Det er muligt, at der efter rug-skiftet har været et skifte med havre, men her er fundene ikke helt entydige (Mikkelsen 2003, s. 203). Makrofossilanalyserne fra Drengsted har med baggrund i sammensætningen af kornsorterne og ukrudtsarter desuden påvist, at rugen blev dyrket som vinterrug, mens byggen var sommerbyg (Mikkelsen 2003, s. 217ff.). Det var håbet, at en analyse af de tre prøver fra Pårup Vest kunne være med til at bekræfte dette billede, men desværre indeholdt de for få bestembare ukrudtsfrø til, at så vidtrækkende tolkninger er mulige. Dog er det umiddelbare indtryk af prøverne, at de sandsynligvis afspejler samme fundbillede som prøverne fra Drengsted, nemlig at byg og rug er de dominerende afgrøder, og at de på en eller anden måde har indgået i et parløb. Desuden er det ikke usandsynligt, at der kan have været tale om henholdsvis sommer- og vinterafgrøder, for hvis en sådan praksis er indført i én del af landet med succes, har den sandsynligvis spredt sig hurtigt til andre egne. Dette kan dog desværre ikke påvises med sikkerhed ud fra prøverne fra Pårup Vest. Ukrudtet Som nævnt er det desværre ikke muligt statistisk ud fra ukrudtssammensætningen at påvise, om der er tale om sommer- eller vinterafgrøder, da ukrudtsfrø-mængden er for lille. Til gengæld er det muligt at sige, at ukrudtsfrøene afspejler planter, der typisk kan findes på dyrkede marker. Disse ukrudtsplanter har altså været at finde på kornmarkerne, hvor de blev trukket op sammen med kornet og dermed endte i jernudvindingsovnene, som det også kendes fra Drengsted (Mikkelsen 2003). At der rent faktisk er tale om korn og ukrudtsplanter, der er rykket op ude på marken (i hvert fald for x23 og x40 s vedkommende), afspejles også i, at der i x23 og x40 også er observeret en del forkullede strå. Denne sammensætning kan dog også skyldes, at der er tale om indhøstet og tærsket korn. Hvorvidt der er tale om den ene eller anden mulighed kan kun afgøres, hvis der findes rødder i prøverne. Sådanne er ikke observeret i prøverne fra Pårup Vest, men dette kan også skyldes, at prøverne er forholdsvis små. Men under alle omstændigheder har der i disse to jernudvindingsovne været anvendt halmpropper. x44 afviger fra de to andre prøver ved fortrinsvis at bestå af bladklynger fra hedelyng, enkelte lyngstængler og en del ukrudtsfrø, hvor spergel er den dominerende art. Så selvom denne prøve også indeholder korn, virker det umiddelbart som om, at den afspejler en anden praksis i forbindelse med opbygningen af jernudvindingsovnen end x23 og x40. Det ser nemlig ud til, at der i jernudvindingsovn A1384 har været anvendt hedelyng som prop i stedet for en halmprop, hvilket bl.a. også kendes fra en anden jernalderlokalitet udgravet af Herning Museum, nemlig HEM 4891, Hvidbjerggård (Andreasen 2011). Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvorfor der også findes kornkerner m.m. i prøven. Umiddelbart er der to forklaringsmuligheder. Enten er lyngen indsamlet på et lyngareal, der har grænset op til en bygmark, så kornet og mu- 7

9 ligvis nogle af ukrudtsplanterne kan have deres oprindelse fra marken, eller der er tale om en tidligere kornmark, som er sprunget i lyng, men hvor der stadig vokser lidt spredt korn og forskellige ukrudtsplanter. Afslutning På trods af at prøverne fra Pårup Vest ikke indeholdt større mængder makrofossiler, så viste de sig fint at afspejle det fundbillede, der kendes fra andre samtidige lokaliteter, hvorfra der også er analyseret materiale fra jernudvindingsovne. Dog med den afvigelse at på Pårup Vest har man også anvendt lyngpropper i ovnene og ikke kun halm, som det kendes fra Drengsted. Som nævnt kendes lyngpropper dog også fra andre jernudvindingsovne. Desuden viste x44 endnu engang, at der er tale om meget specielle bevaringsforhold i jernudvindingsovne, da en del af bladklyngerne fra hedelyngen ikke umiddelbart så forkullede ud. Disse bevaringsforhold og brændings- /forkulningsprocesserne i jernudvindingsovne kunne det være interessant at arbejde videre med og forsøge at forstå. Litteratur Andersen, Lone R. 2011: HEM 4849 Pårup Vest, Pårup, Engesvang Sogn. Udgravning 3. Bygherrerapport fra Herning Museum Andreasen, Marianne Høyem 2010: Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603). Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelige Rapporter 5/2010 Andreasen, Marianne Høyem 2011: Kursorisk gennemsyn af arkæobotanisk materiale fra HEM 4891, Hvidbjerggård (FHM 4296/933) Version 2. Upubliceret kursorisk rapport fra Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelige Rapporter Brøndegaard, Vagn J. 1979: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. Tønder Hatt, Gudmund 1937: Landbrug i Danmarks oldtid. København Helbæk, Hans 1950: Tollund-Mandens sidste Måltid. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1950, s Helbæk, Hans 1951: Ukrudtsfrø som næringsmiddel i førromersk jernalder. Kuml 1951, s Helbæk, Hans 1958: Grauballemandens sidste Måltid. Kuml 1958, s Helbæk, Hans 1974: The Fyrkat Grain. A geographical and chronological study of Rye. I: Olaf Olsen, Else Roesdahl & Holger Schmidt: Fyrkat. En jysk vikingeborg. København Henriksen, Peter Steen 2002: Smedegård, en byhøj fra Thy. Arkæobotaniske undersøgelser. NNU Rapport nr. 20, 2002 Henriksen, Peter Steen 2003: Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi. NNU Rapport nr. 12, 2003 Henriksen, Peter Steen, Jan Andreas Harild & Peter Mose Jensen 2009: De arkæobotaniske analyser af materiale fra Nr. Hedegård, s I: Mads Runge (red.): Nørre Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. Højbjerg Hillman, Gordon 1984a: Interpretation of archaeological plant remains: The application of ethnographic models from Turkey, s I: W. van Zeist & W.A. Casparie (eds.): Plants and ancient Man. Rotterdam Hillman, Gordon 1984b: Traditional husbandry and processing of archaic cereals in recent times: The operation, products and equipment which might 8

10 feature in Sumerian text. Part I: The Glume Wheats. Bulletin on Sumerian Agriculture I, s Hillman, Gordon 1985: Traditional husbandry and processing of archaic cereals in recent times: The operation, products and equipment which might feature in Sumerian text. Part II: The Free-Threshing Cereals. Bulletin on Sumerian Agriculture II, s Mikkelsen, Peter Hambro 1998: Markens grøde driftsformer og dyrkningsstrategier i jernalderens agerbrug. Arkæobotaniske undersøgelser af skaktovnsanlæg fra årh. e.kr. Upubliceret Ph.d.-afhandling ved Institut for Forhistorisk Arkæologi, Middelalderarkæologi, Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet. Århus Jensen, Peter Mose & Marianne Høyem Andreasen 2011: Det levede man af (Afsnit om agerbruget), s I: Mikael H. Nielsen (red.) Michael B. Lundø & Karen G. Therkelsen: Fyn i Fortiden Det levede liv 500 f.kr e.kr. Forlaget Odense Bys Museer Mikkelsen, Peter Hambro 2003: Agerbruget I: Peter Hambro Mikkelsen & Lars Chr. Nørbach: Drengsted. Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre romersk og ældre germansk jernalder. Agerbruget. Højbjerg Robinson, David Earle, Peter Hambro Mikkelsen & Claus Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.kr e.kr.), s I: Bent Odgaard & Jørgen Rydén Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus 9

11 Planterne De dyrkede og indsamlede arter Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling (Mossberg & Stenberg 2005) Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde cm. Højden har ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995 (Hansen 1993) Identificerede planter Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng cm, blomstrer august-september. Flerårig. Heder, klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser (Hansen 1993) Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord, omkring bebyggelse, agerjord og ruderater (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922; Melander 1998) Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juliseptember. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd, hvor den er mest generende samt i hør. Kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse (Frederiksen et al. 1950; Melander 1998) Rumex acetosella L. Rødknæ cm høj. Omkring frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre, kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev, vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) Spergula arvensis L. Alm. Spergel cm (10-30 cm) høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) Svært adskillelige planter Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt cm høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolia L. Blegbladet Pileurt cm (25-80 cm) høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Melander 1998) 10

12 Usikker bestemmelse Lolium cf. perenne L. Almindelig Rajgræs cm. Blomstrer juniaugust. Op mod 150 frø pr. plante. Flerårig plante. Varierende frøstørrelse, 2,85 til 3,52 mm lange og 1,03 til 1,35 bredde. Navnet Rajgræs er fra det engelske Ryegrass eller Raygrass som betyder ruggræs. I det 18. og 19. århundrede blev Rajgræs importeret fra England til dyrkningsformål. Pga. domesticeringen og hybridicering er plantens naturlige karakteristika antagelig ændret 5. Vejkanter, overdrev, enge, vedvarende græsmarker (Hansen 1993; Helbæk 1958: Jessen & Lind 1922; Melander 1998) Planter identificeret til slægt eller familie Avena sp. Havre sp. Carex sp. Star sp. Cerealia Korn Festuca sp. Svingel Galeopsis sp. Hanekro sp. Poaceae Græsser Scirpus sp. Kogleaks sp. Litteraturliste Brøndegaard, Vagn J. 1979: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. Tønder Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København Helbæk, H. 1958: Grauballemandens sidste Måltid. Kuml 1958, s Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave, pp Mossberg, B.L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. København Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. Tools & Tillage. Vol. VII: 4. s Mundtlig meddelelse ved museumsinspektør D. Robinson, NNU. 11

13 EGNET TIL X-NR. ANALYSE? KORN FRØ Trækul ØVRIGE BEMÆRKNINGER 4 Nej <10 Få xxx Jernslagge. Stængler, bl.a. lyng 6 Nej 1-2 Få xx Sand-, jern- og organisk materiale slagge 10 Nej 0 Få xxxxx Rigtigt meget og store stykker trækul. Klumper af sammenbrændt materiale 13 Nej 0 Få xx 16 Nej 0 0 xxx Stængler, bl.a. lyng 21 Nej 0 0 xxxxx Rigtigt meget og store stykker trækul 23 Ja >70 x Rug. Poaceae. Spergula arvensis. Rumex sp. (Græs-?) Stængler. 32 Nej 0 0 xxx Flere store stykker trækul 36 Nej 0 0 xx Sandslagge. Organisk materiale slagge 40 Ja 50 <20 x Rug. Avnklædt byg 44 Ja >100 xx Avnklædt byg. Persicaria maculosa/lapathifolium. Spergula arvensis. Lyngstængler. Blade fra mos/lyng? 45 Nej 0 <20 x Mange svampesporer Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne fra HEM 4849, Pårup Vest. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst 12

14 X-NR: X-NR Floteret (ml.) Floteret (ml.) cf. Avena sp. (kerner) 1 cf. Havre sp. (kerner) Cerealia indet (kerner) 9 1 Korn ubestemmelig (kerner) Cerealia indet (kernefragmenter) Korn ubestemmelig (kernefragmenter) Cerealia indet (avner) 2 13 Korn ubestemmelig (avner) Cerealia indet (aksled) 1 (2) 4 (8) Korn ubestemmelig (aksled) Hordeum vulgare var. vulgare (kerner) Avnklædt byg (kerner) Hordeum vulgare sp. (kerner) 14 2 Byg sp. (kerner) Secale cereale 20 3 Rug Calluna vulgaris ( bladklynger ) 46 Mange* Hedelyng ( bladklynger ) Carex/Scirpus sp Star/Kogleaks sp. Chenopodium album Hvidmelet gåsefod Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt cf. Festuca sp cf. Svingel Galeopsis sp. 12 Hanekro cf. Lolium perenne 11 cf. Almindelig rajgræs Persicaria maculosa/lapathifolium 1 16 Bleg-/Fersken-pileurt Poaceae Græsfamilien Rumex acetosella 8 Rødknæ Spergula arvensis Almindelig spergel Indet Ubestemmelige Knopper 23 Knopper Slagge af organisk materiale 11 Slagge af organisk materiale Svampesporer Svampesporer Trækul (X-XXXXX) x x x Trækul (X-XXXXX) Noter Resten af prøven består hovedsageligt af forkullede strå Resten af prøven består hovedsageligt af forkullede strå *En meget stor del af prøven består af bladklynger fra hedelyng (Calluna vulgaris). De er meget forskellige mht. forkulningsgrad. Enkelte hedelyngstængler (Calluna vulgaris) i prøven Tabel 2. Nærmere analyse af udvalgte floteringsprøver fra HEM 4849, Pårup Vest. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst Noter 13

15 Længde Bredde Højde Tabel 3. Rugkernernes mål i mm fra HEM 4849, Pårup Vest. Målingerne er foretaget ved hjælp af millimeterpapir og mikroskop 14

16 15

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 2. BIND RØNNE 1966 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI INDHOLD Vald. M. Mikkelsen Bornholms natur, beboere og naturfredning

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr 1 meter Efter Hatt 1928 & 1935, Kjær 1930, samt Olsen 2007. Moesgård Museum Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder

Læs mere

Nyt nordisk korn. Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica

Nyt nordisk korn. Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica Nyt nordisk korn Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica I det nye nordiske køkken er der interesse for lokalt producerede fødevarer og gerne af gamle ikke alt for forædlede

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi

Læs mere

ILDSTEDET SOM LIVSCENTRUM. Aspekter af arktiske ildsteders funktion og ideologi

ILDSTEDET SOM LIVSCENTRUM. Aspekter af arktiske ildsteders funktion og ideologi ILDSTEDET SOM LIVSCENTRUM Aspekter af arktiske ildsteders funktion og ideologi (ill. Damas 1984, vol. 5, Arctic) Ph.d.-afhandling ved Institut for Forhistorisk Arkæologi, Middelalderarkæologi, Etnografi

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: 4.-6. klasse 1 TEMA

Læs mere

Viborg Søndersø 1018-1030. Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid

Viborg Søndersø 1018-1030. Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid Viborg Søndersø 1018-1030 Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid I n dl e dn i ng Viborg Søndersø 1018-1030 Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid Forfatterne

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning og oversigt. Havre i fortid og nutid

Indholdsfortegnelse. Indledning og oversigt. Havre i fortid og nutid Havre i fortid og nutid Indholdsfortegnelse Indledning og oversigt...1 Havrens historie...2 Indholdsstoffer og anvendelse...3 Havregryn...5 Havrens genetik og udviklingshistorie...5 Historiske havre sorter...7

Læs mere

En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid

En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen Geografispeciale Roskilde

Læs mere

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Matr. Nr. 9a, Galten By, Galten Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Stednummer: 15.01.10, KUAS journalnr.: for 2003-2111-1820. Beretning for den arkæologiske

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Jernalderfamilie. Hvolris Jernalderlandsby. Herredsvejen 135, 9632 Møldrup. Tlf. 87 87 32 45, hvolris@viborg.dk. www.jernalderlandsby.

Jernalderfamilie. Hvolris Jernalderlandsby. Herredsvejen 135, 9632 Møldrup. Tlf. 87 87 32 45, hvolris@viborg.dk. www.jernalderlandsby. Jernalderfamilie Hvolris Jernalderlandsby Herredsvejen 135, 9632 Møldrup Tlf. 87 87 32 45, hvolris@viborg.dk www.jernalderlandsby.dk Indhold Velkommen som jernalderfamilie 3 Opholdet dag for dag 4 Regler

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter Hørrens rejse fra mark til mand Forsøg på Ribe VikingeCenter Birgit Thomsen og Bo Ejstrud Ribe VikingeCenter/Syddansk Universitet 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Et fælles projekt...5 Hør og hørdyrkning...

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere