Yderligere information 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information 44"

Transkript

1 2. kvartals- og halvårsrapport 2012

2 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige og Finland 14 Investeringsvirksomhed 16 Kapitalforhold 19 Forventninger 21 Forbehold 22 Regnskab Ledelsens påtegning 24 Hoved- og nøgletal 25 Resultatopgørelse 26 Totalindkomst 27 Balance 28 Egenkapital 30 Pengestrømsopgørelse 32 Noter 33 Kvartalsoversigt 40 Resultatopgørelse (Moderselskab) 42 Balance (Moderselskab) 43 Yderligere information 44 Telekonference Tryg afholder telekonference tirsdag den 14. august 2012 kl CET. Følg webcastet på tryg.com/dk. Finansanalytikere og investorer kan deltage på telefon eller , hvor der kan stilles spørgsmål. Telekonferencen foregår på engelsk og er efterfølgende tilgængelig på tryg.com/dk. Denne rapport udgør koncernregnskabet og regnskab for moderselselskabet for Tryg A/S og er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 2. kvartal 2011, medmindre andet er nævnt. Sammenligningstal for 2. kvartal 2011 er generelt angivet i parentes. Redaktion Design Layout Investor Relations e-types amo design

3 Højdepunkter 2. kvartal 2012 havde den laveste combined ratio i fem år som et resultat af lønsomhedstiltag, lavt storskadeniveau og gevinst på genforsikring. Forbedringen sker trods et lavere renteniveau med betydelig negativ påvirkning af combined ratio. Højdepunkter i 2. kvartal 2012 Resultat før skat på 708 mio. DKK (487 mio. DKK). For- sikringsteknisk resultat på 835 mio. DKK (507 mio. DKK). Højdepunkter i 1. halvår 2012 Resultat før skat på mio. DKK (848 mio. DKK). Forsikringsteknisk resultat på mio. DKK (775 mio. DKK). Forbedring i combined ratio på 6,6 procentpoint til 84,7 (91,3). Lavere renteniveau påvirkede combined ratio negativt med 1,4 procentpoint og medførte en forøgelse af norsk pensionshensættelse med 143 mio. DKK. Højt afløbsniveau på 349 mio. DKK (133 mio. DKK) påvirket af indtægter på genforsikringsaftaler. Præmievækst på 0,3 % i lokal valuta hovedsageligt som følge af gennemførte prisforhøjelser i Danmark og Norge samt bevidst reduktion af vækst i Sverige og Finland. Lavere omkostningsprocent på 16,8 (17,0) især på baggrund af en reduktion på 48 ansatte i kvartalet. Positivt afkast på 41 mio. DKK i matchporteføljen væsentligt påvirket af ændret diskonteringskurve og renteafdækning af norske renteswaps. Afkast på 0,8 % i den fri investeringsportefølje. Forbedring i combined ratio på 4,4 procentpoint til 89,3 (93,7). Bruttoerstatninger påvirket af styrkelse af hensættelser vedrørende skybrud i juli 2011 på cirka 300 mio. DKK. Dækket af genforsikring og dermed ubetydelig resultatpåvirkning. Lavere renteniveau påvirkede combined ratio negativt med 1,5 procentpoint og medførte en forøgelse af norsk pensionshensættelse med 171 mio. DKK. Præmievækst på 0,7 % i lokal valuta hovedsageligt som følge af prisforhøjelser i Danmark og Norge samt bevidst reduktion af vækst i Sverige og Finland. Positivt afkast på 48 mio. DKK i matchporteføljen væsentligt påvirket af ændret diskonteringskurve og renteafdækning af norske renteswaps. Den fri investeringsportefølje gav et afkast på 5,4 %. Værdi af domicilejendomme nedskrevet i Danmark og opskrevet i Norge. Værdien af domicilejendomme nedskrevet i Danmark og opskrevet i Norge. Egenkapitalforrentning på 21,5 % p.a. efter skat. Egenkapitalforrentning på 23,0 % p.a. efter skat. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

4 Resultatoversigt 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat (%) 16,5 21,5 14,7 23,0 13,1 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie á 25 DKK 6,0 8,6 10,5 17,7 18,4 Kapital iflg. Standard & Poor s Kapitalkrav A- rating Standard & Poor s Præmievækst i lokal valuta 3,5 0,3 4,3 0,7 3,7 Bruttoerstatningsprocent 72,7 68,9 74,3 74,3 79,2 Nettogenforsikringsprocent 1,6-1,0 2,6-1,8-2,5 Skadeforløb 74,3 67,9 76,9 72,5 76,7 Bruttoomkostningsprocent 17,0 16,8 16,8 16,8 16,8 Combined ratio 91,3 84,7 93,7 89,3 93,5 Combined ratio ekskl. afløb 93,9 91,4 96,8 94,9 98,1 Afløb f.e.r i procent -2,6-6,7-3,1-5,6-4,6 Storskader f.e.r. i procent 2,3 1,1 1,6 0,7 2,6 Vejrskader f.e.r. i procent 0,8 0,6 2,2 1,8 3,5 Combined ratio opdelt på forretningsområder Privat 91,5 85,7 93,6 89,9 92,7 Erhverv 89,6 82,3 95,1 86,6 92,1 Industri 87,3 78,5 88,7 83,8 91,2 Sverige og Finland 101,7 95,6 102,0 100,6 103, kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

5 Trygs resultat Trygs resultat før skat for 2. kvartal 2012 blev 708 mio. DKK svarende til en fremgang på 45 % i forhold til samme periode Resultatfremgangen kan henføres til en forbedring i det forsikringstekniske resultat for Privat, Erhverv og Industri i niveau et 60 % samt en markant forbedring for Sverige og Finland, hvilket samlet gav en fremgang på 65 % sammenlignet med samme periode Det forsikringstekniske resultat udgjorde 835 mio. DKK i 2. kvartal 2012 (507 mio. DKK). Forbedringen skyldes hovedsageligt effekten af lønsomhedstiltag og et lavere niveau af vejr- og storskader end forventet. Combined ratio udgjorde 84,7 i kvartalet, hvilket er en forbedring på 6,6 procentpoint. Forbedringen sker på trods af et lavere renteniveau, der påvirkede combined ratio negativt med 1,4 procentpoint. Combined ratio for kvartalet vil normalt være bedre end for året som helhed, men combined ratio for 2. kvartal 2012 var på det laveste niveau i de sidste fem år. Resultatet viser, at Tryg har taget endnu et skridt på vejen mod at levere en stabil combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal Dog er der fortsat behov for tiltag for at sikre en combined ratio på et stabilt niveau under 90 i årene fremover. Det lavere renteniveau i 2. kvartal 2012 bevirkede, at den forsikringstekniske rente med 19 mio. DKK lå på et betydeligt lavere niveau end i samme periode 2011, hvor den udgjorde 53 mio. DKK. De markedsmæssige vilkår ændrede sig ikke væsentligt i 2. kvartal på det danske og norske marked. Danmark var fortsat påvirket af tilbageholdenhed hos forbrugerne og lav omsætning af ejerboliger trods lav rente. Arbejdsløsheden var fortsat i niveauet 6 %. Den norske økonomi var fortsat præget af lav arbejdsløshed i niveauet 3 %, lavt renteniveau og en stigning i reallønnen, hvilket peger i retning af en pæn vækst i forbruget i I den forbindelse er Tryg opmærksom på risikoen for skadeinflation og deraf følgende behov for prisjusteringer. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 2. kvartal 2012, hvilket svarer til en stigning på 0,3 % i lokal valuta (1,3 % i DKK). Den lave præmievækst var forventet og skal ses i sammenhæng med flere initiativer for at forbedre lønsomheden. Væksten i 2. kvartal 2012 var påvirket af pristiltag fra foregående år og i mindre omfang tiltag iværksat i Den samlede effekt af pristiltagene, hvori også indgår sædvanlig indeksregulering af forsikringer, svarer til 1 mia. DKK. Nettoeffekten af tiltagene og forventet skadeinflation svarer til en forbedring af combined ratio i niveauet 2 procentpoint. Tiltagene har især inden for Erhverv medført en reduktion af forretningsomfanget, ligesom der, som en del af fokuseringen på lønsomhed, er sket en reduktion i væksten i Sverige og Finland. Investeringsafkastet var negativt med 108 mio. DKK og var sammensat af et afkast af matchporteføljen på 41 mio. DKK, et afkast af den fri portefølje på 53 mio. DKK og en negativ påvirkning fra andre finansielle indtægter og udgifter på 202 mio. DKK. Matchporteføljen var positivt påvirket med 150 mio. DKK jævnfør beskrivelsen i investeringsafsnittet som følge af ændret diskonteringskurve. Den negative påvirkning fra andre finansielle indtægter og udgifter kan især henføres til en nedskrivning af Trygs domicilejendom i Danmark med 150 mio. DKK. Resultatet efter skat udgjorde 515 mio. DKK for 2. kvartal 2012 (362 mio. DKK). Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 68,9 i 2. kvartal 2012 (72,7). Skadeforløbet, der inkluderer resultat af genforsikring, var på 67,9 for 2. kvartal 2012 (74,3). Den markante forbedring kan dels henføres til de iværksatte initiativer, som korrigeret for skadeinflation bidrager med cirka 2 procentpoint, og dels et lavere niveau af vejrskader. Herudover var skadeforløbet positivt påvirket af ekstraordinære gevinster på tidligere års skader og herunder gevinst på en tværgående genforsikringsaftale, der har givet gevinster på skader fra især Det lavere renteniveau medførte, som nævnt, at erstatningsniveauet lå 1,4 procentpoint højere end i 2. kvartal Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

6 Tryg indgik i 2011 en genforsikringsaftale af tværgående karakter, som yder dækning ved øget frekvens af vejrskader. Aftalen forventes ikke normalt at bidrage positivt til resultatet, da den netop er indgået for at yde beskyttelse i år med usædvanligt mange skadebegivenheder, hvilket også er afspejlet i en beskeden prissætning. Aftalen blev indgået for 1. juli 2011 til 30. juni 2012, som var en periode med øget frekvens af vejrskader og har medført, at Tryg har haft en indtægt i 2. kvartal 2012 på over 80 mio. DKK og en samlet indtægt på cirka 120 mio. DKK i aftalens løbetid. Aftalen er fornyet til en lidt højere pris, men ellers stort set uforandret og forventes, som nævnt, ikke at bidrage positivt i den kommende dækningsperiode. På Trygs foranledning foretog revisionsfirma KPMG i 2. kvartal en uafhængig gennemgang af Trygs erstatningshensættelser pr. 31. december Vurderingen var i overensstemmelse med Trygs egen vurdering. Tryg præsenterede på kapitalmarkedsdagen i London den 19. juni 2012 skadeinitiativer, som skal reducere skadeomkostningerne med 700 mio. DKK frem mod 2015 og med 100 mio. DKK i I 2. kvartal 2012 forløb initiativerne som planlagt, blandt andet indgik Tryg en aftale med Scalepoint et system som gør det muligt at indkøbe varer til konkurrencedygtige priser for den erstatning, som en kunde er berettiget til via selvbetjening. Aftalen er både en fordel for kunderne og Tryg. I forhold til de opstillede målsætninger om at reducere skadeomkostningerne med 100 mio. DKK i 2012 har Tryg år til dato samlet gennemført initiativer svarende til 20 mio. DKK. Omkostninger Omkostningsprocenten blev i 2. kvartal ,8 (17,0). Reduktionen i omkostningsprocenten skal ses i sammenhæng med de nedenfor nævnte initiativer, som blev præsenteret på kapitalmarkedsdagen, og tilbageholdenhed i omkostningerne generelt. Antallet af medarbejdere udgjorde ved udgangen af 2. kvartal 2012 svarende til en reduktion siden 1. kvartal 2012 på 48 medarbejdere eller 1,1 %. På kapitalmarkedsdagen præsenterede Tryg initiativer, der skal reducere omkostningsprocenten til under 15 % i Dette omfatter både en gennemgang af stabsområderne, hvor væsentlige reduktioner allerede er foretaget i finansfunktionerne, og strukturelle ændringer inden for både distribution og administration i forretningsområderne. Reduktionen i antallet af medarbejdere i 2. kvartal skal ses i sammenhæng med disse initiativer. I forhold til de opstillede målsætninger om en omkostningsreduktion på 300 mio. DKK over tre år er der år til dato realiseret 25 mio. DKK. Tryg kåret til det stærkeste forsikringsbrand Investeringsresultat Tryg diskonterer forsikringshensættelserne og matcher hensættelsernes betalingsprofil med obligationer. Investeringsaktiver, udover matchporteføljen, udgør den fri investeringsportefølje, der investeres bredt. I det årlige brandindex for Finanssektoren i Danmark, der udarbejdes af FinansWatch, var Tryg uden sammenligning det stærkeste forsikringsbrand. I undersøgelsen, der blev foretaget i 2. kvartal 2012, lægges der vægt på opfattelse af brandet på seks forskellige parametre; kvalitet, indtryk, value for money, lysten til at anbefale varemærket, omdømme og tilfredshed som kunde. Af samtlige finansbrands lå Tryg nummer to kun overgået af ATP. Resultatet af matchporteføljen udgjorde 41 mio. DKK og var sammensat af en ændring fra Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende diskonteringen, som anvendes på erstatningerne, hvilket medførte højere diskonteringsrenter med en positiv effekt på 150 mio. DKK. Baggrunden for den positive effekt var, at ændringen medførte en stigning i rentekurven for især de lange renter. Herudover var der en negativ effekt fra den norske del, hvor den lokale renteafdækning i norske renteswaps ikke kunne følge med tilsynsrenterne specielt i starten af 2. kvartal kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

7 Den fri investeringsportefølje udgjorde 9 mia. DKK ved udgangen af 2. kvartal 2012 og gav i perioden et bruttoafkast på 53 mio. DKK, som svarer til et afkast på 0,8 % (3,2 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Herudover var investeringsresultatet påvirket af en nedskrivning af Trygs domicilejendomme på 150 mio. DKK, hvilket var væsent - ligt medvirkende til det negative nettoinvesteringsafkast på 108 mio. DKK (-8 mio. DKK). Nedskrivningen blev foretaget på baggrund af en markedsvurdering af domicilejendomme og medførte den nævnte nedskrivning af domicilet i Danmark, men samtidig en opskrivning af domicilet i Bergen, Norge, på 36 mio. DKK, hvilket imidlertid regnskabsmæssigt føres direkte over egenkapitalen. Resultat før og efter skat Resultat før skat udgjorde 708 mio. DKK i 2. kvartal 2012 (487 mio. DKK). Skatten af fortsættende aktiviteter var en udgift på 192 mio. DKK svarende til en skatteprocent på 27. Periodens resultat efter skat og ophørt virksomhed blev således 515 mio. DKK (362 mio. DKK). Resultatet for 1. halvår 2012 Resultatet for 1. halvår før skat udgjorde mio. DKK (848 mio. DKK). Forbedringen i resultatet på 581 mio. DKK kan især tilskrives en forbedring i det forsikringstekniske resultat på 426 mio. DKK. Combined ratio blev forbedret fra 93,7 i 1. halvår 2011 til 89,3 i 1. halvår Forbedringen er sammensat af Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

8 lønsomhedsforbedrende tiltag, et højere afløbsniveau samt en mindre påvirkning fra stor- og vejrskader. Afløbet i procent udgjorde 5,6 og var påvirket af ekstraordinære afløbsgevinster fra genforsikring på 1,2 procentpoint. Eksklusive disse gevinster ville afløbet således udgøre 4,4 % svarende til et mere sædvanligt afløbsresultat. Erstatningsprocenten for 1. halvår var påvirket af, at der i 1. kvartal 2012 var en opjustering af erstatningsudgifterne fra skybruddet den 2. juli 2011 på cirka 300 mio. DKK, som imidlertid havde ubetydelig resultateffekt, da opjusteringen var dækket af genforsikring. resultat på 515 mio. DKK, udbetalt udbytte på 394 mio. DKK samt styrkelse af den norske pensionshensættelse med 143 mio. DKK efter skat samt en række andre mindre bevægelser. Trygs tilgængelige kapital opgjort i henhold til Standard & Poor s model udgjorde mio. DKK svarende til en stigning på 431 mio. DKK. Den tilgængelige kapital skal blandt andet holdes op imod Trygs målsætning om et kapitalniveau mindst svarende til en rating på A- hos Standard & Poor s tillagt en buffer på 5 %. Tryg havde en buffer på 13 % pr. 30. juni Læs mere i afsnittet Kapitalforhold på side 19. Det lavere renteniveau påvirkede combined ratio negativt med 1,5 procentpoint i 1. halvår 2012 sammenlignet med samme periode 2011, og det lave renteniveau i den norske del af forretningen medførte en styrkelse af pensionshensættelserne med 171 mio. DKK. I slutningen af juli udsendte Standard & Poor s deres opdatering af ratingen på Tryg Forsikring A/S og Tryg Garantiforsikring A/S, hvor A- stable ratingen blev fastholdt for begge selskaber. I deres vurdering fremhæver Standard & Poor s specielt Trygs stærke: 1. halvår 2012 forløb overordnet set som forventet med en fortsat forbedring af lønsomheden på baggrund af pris-, risikoselektions- og effektiviseringstiltag. Tiltagene har i kombination med den markedsøkonomiske situation medført, at præmievæksten som ventet kun blev moderat. Med resultatet for 1. halvår er Tryg godt på vej mod en combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal 2013 og med tiltagene, der blev præsenteret på kapitalmarkedsdagen, er Tryg også på vej mod målet om en omkostningsprocent på under 15 i Kapital Trygs egenkapital udgjorde mio. DKK pr. 30. juni Egenkapitalen påvirkedes i 2. kvartal af periodens position i markedet, evne til at eksekvere sin strategi, tekniske resultatudvikling. Ændring i koncernledelsen I juni 2012 fratrådte Kjerstin Fyllingen sin stilling som koncerndirektør for Erhverv og som landechef i Norge. Tryg søger efter en ny koncerndirektør, og i den mellemliggende periode er Nicklas Larsen, Direktør for Pris & Produkt i Erhverv konstitueret som koncerndirektør for Erhverv, og koncerndirektør Truls Holm Olsen har rollen som landechef i Norge. I samme måned blev direktør Rikke Larsen udnævnt til koncerndirektør i Tryg Forsikring A/S med ansvar for Medarbejdere og Omdømme, som blandt andet omfatter Kommunikation, HR, Corporate Identity og Jura kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

9 Fremtidens dagsorden sat på Trygs kapitalmarkedsdag Tryg afholdt kapitalmarkedsdag i London den 19. juni 2012, hvor gruppens strategiske temaer blev gennemgået: Øget prisdifferentiering Bedre lønsomhed i Erhverv Sverige og Finland i balance Reduktion i omkostninger og erstatninger Øget prisdifferentiering er nødvendigt for at forbedre lønsomheden og sikre en mere risikorigtig pris for den enkelte kunde. De seneste års øgede udgifter til vejrskader er et godt eksempel på et område, hvor risikoen for vandskader i kældre er øget, hvilket skal afspejles i prisen på familie- og villaforsikringen. Tryg introducerer en tværnordisk familieforsikring senere på året, hvor prisen blandt andet vil afspejle dette, men også hvor risikoen for vandskader geografisk og historisk set er højest. Lønsomheden i erhvervsområdet skal forbedres. Målet er, at erhvervsområdet også skal levere en combined ratio i niveauet 90 i løbet af de kommende år. Forbedringen skal ske gennem bedre segmentering og øget risikoselektion, ligesom omlægninger på distributionssiden vil forbedre resultatet. Udfordringerne i Sverige og Finland er forskellige. I Sverige er målet at skabe en bedre balance i indtjeningen fra de forskellige segmenter. De tre segmenter Atlantica (lystbåde), Bilsport & MC samt Udvidet elektronikforsikring har alle haft en stærk performance. Udfordringen ligger inden for det øvrige privatområde, hvor pristiltag og bedre segmentering skal forbedre lønsomheden. Tidligere på året meldte Tryg ud, at den fremadrettede strategi for Finland skal afklares i løbet af 12 måneder, hvilket fortsat pågår. Tryg præsenterede nye finansielle mål på kapitalmarkedsdagen, som skal nås gennem reduktion af omkostninger og erstatninger. Målene består af: Samlet besparelsesprogram på 1 mia. DKK, hvoraf omkostningerne reduceres med 400 mio. DKK heraf rammer 100 mio. DKK erstatningerne og erstatningerne reduceres med 700 mio. DKK. Combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal Erstatningsprocent efter genforsikring under 75. Omkostningsprocent under 15 i Egenkapitalforrentning på 20 % efter skat. Gennem de seneste år har især prisforhøjelser forbedret indtjeningen, men nye tiltag er nødvendige for at sikre, at der kvartal efter kvartal leveres en combined ratio under 90. På skadesiden skal besparelserne opnås gennem blandt andet bedre indkøb. Brugen af internettet til afholdelse af auktioner om skade reparationer er et godt eksempel. På omkostningssiden skal der ske en reduktion i stabsområderne, hvor antallet af medarbejdere er steget 25 % de seneste år. Omlægning af distributionen til fordel for billigere salgskanaler er andre tiltag, der skal bidrage til et lavere omkostningsniveau. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

10 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 47 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Privat udgjorde 351 mio. DKK i 2. kvartal 2012 (221 mio. DKK). Forbedringen i resultatet er opnået gennem lønsomhedstiltag, og herudover var resultatet påvirket af en tværgående genforsikringsaftale, som mindsker volatiliteten i resultatet ved flere forskellige typer af vejrskader. Genforsikringsaftalen påvirkede afløbsresultatet for 2011 positivt med cirka 60 mio. DKK svarende til 2,5 procentpoint af combined ratio. Renteniveauet var fortsat lavt og påvirkede combined ratio negativt med cirka 0,5 procentpoint sammenlignet med samme periode Combined ratio for Privat blev 85,7 i 2. kvartal 2012 (91,5) og var især påvirket af effekten af lønsomhedstiltag. Herudover gælder, at 2. kvartal generelt vil have en combined ratio på et lavere niveau som følge af lav eksponering for vejrskader. Privatmarkedet i Danmark var fortsat præget af generel tilbageholdenhed i forbruget trods en stigning i den disponible indkomst, og omsætningen af boliger var lav. Salget af personbiler var for april og maj samlet cirka 6 % lavere end i samme Resultat for Privat 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 5,0 1,6 6,4 1,8 6,1 Bruttoerstatningsprocent 73,3 71,8 75,8 76,1 79,2 Nettogenforsikringsprocent 1,3-2,1 1,3-2,2-2,9 Skadeforløb 74,6 69,7 77,1 73,9 76,3 Bruttoomkostningsprocent 16,9 16,0 16,5 16,0 16,4 Combined ratio 91,5 85,7 93,6 89,9 92,7 Combined ratio ekskl. afløb 92,7 90,1 94,9 94,2 94,7 Afløb f.e.r. i procent -1,2-4,4-1,3-4,3-2,0 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Vejrskader f.e.r. i procent 1,0 0,9 3,1 2,6 4, kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

11 periode 2011, og hovedparten af bilforhandlerne forventer et lavere salg de kommende tre måneder. I den norske økonomi udviklede forbrugernes forbrug sig positivt, og for hele året forventes en vækst i forbruget i niveauet 4 %. Der var fortsat en positiv udvikling i beskæftigelsen og en stigning i reallønnen. Bilsalget faldt lidt i 2. kvartal 2012 med cirka 1 % i forhold til samme periode 2011, men steg pænt i juni 2012 i forhold til samme periode Inflationen for Norge som helhed er fortsat på et lavt niveau, men da lønudviklingen er væsentlig for mange skadereparationer, følger Tryg naturligvis denne udvikling nøje med henblik på tilpasning af priserne for de enkelte produkter. Præmier Bruttopræmieindtægterne steg 1,6 % i lokal valuta (2,9 % i DKK) som følge af pristiltag. Fastholdelsesprocenten var fortsat på et højt niveau og skal ses i sammenhæng med, at det især er sædvanlige prisreguleringer som følge af skadeinflation, der gennemføres i Tryg har indgået aftale om anvendelse af Scalepoint, hvilket både vil have en positiv effekt på erstatningsudgifterne, men også vil være en fordel for kunderne blandt andet på grund af mulighederne for at anvende den tilkendte erstatning til køb af andre produkter til fordelagtige priser. Skybruddet i Danmark den 28. juni 2012, som især ramte Fyn og Bornholm, påvirkede resultatet med cirka 10 mio. DKK og havde dermed kun en beskeden effekt på resultatet for 2. kvartal Omkostninger Omkostningsprocenten for Privat udgjorde 16,0 i 2. kvartal 2012 (16,9) svarende til en forbedring på 0,9 procentpoint, hvilket er udtryk for en reduktion i antal ansatte, generel tilbageholdenhed i omkostningsforbruget og lavere provisionsudgifter som følge af et lavere salgsniveau. Dette skal ses i sammenhæng med Trygs målsætning om en reduktion i omkostningsniveauet frem mod Tilgangen af ny forretning var på et lavere niveau end tidligere samtidig med, at der er en tendens til, at kunderne på det danske marked reducerer købet af forsikringsdækning gennem skift til mindre biler og fravalg af kaskodækning. Pristiltagene slår igennem på porteføljen som forventet, og Tryg kan fortsat konstatere, at kunder, som forlader Tryg, generelt har færre produkter og dårligere lønsomhed end porteføljen som helhed. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten var 71,8 (73,3). Skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, blev forbedret fra 74,6 til 69,7 men heri indgår ovennævnte resultat af den tværgående genforsikringsdækning. Forbedringen i bruttoerstatningsprocenten i sammenhæng med det lavere renteniveau viser, at der overordnet er sket en forbedring af den underliggende lønsomhed på cirka 2 % svarende til nettoeffekten af de gennemførte tiltag og skadeinflationen. Resultat for 1. halvår 2012 Resultatet for 1. halvår udgjorde 503 mio. DKK (344 mio. DKK). Forbedringen i resultatet blev opnået med baggrund i de gennemførte tiltag. Herudover var resultatet positivt påvirket af færre vejrskader, effekten af den nævnte tværgående genforsikringsdækning på cirka 82 mio. DKK og er opnået trods et betydeligt lavere renteniveau. Combined ratio udgjorde 89,9 i 1. halvår 2012 (93,6), hvilket er en forbedring på 3,7 procentpoint. Overordnet er 1. halvår for privatområdet forløbet som forventet med en fortsat forbedring af combined ratio som følge af lønsomhedsinitiativer og en forventet moderat præmievækst på baggrund af den markedsøkonomiske situation og prioritering af lønsomhed. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

12 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Forretningsområdet udgør 18 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde 168 mio. DKK i 2. kvartal 2012 (104 mio. DKK). Forbedringen skyldes især et højt afløbsniveau og effekten af pristiltag i løbet af de foregående år og i 2012, hvilket dog også har haft en forventet negativ effekt på præmieudviklingen, som i lokal valuta var negativ med 0,5 %. Det lave renteniveau påvirkede combined ratio negativt med cirka 1,8 procentpoint sammenlignet med samme periode Korrigeret for resultatet af genforsikring, som i både 2011 og 2012 var påvirket af ekstraordinære forhold, var udviklingen for Erhverv ikke helt så positiv, når der sammenlignes med øvrige forretningsområder i Tryg. Combined ratio udgjorde 82,3 i 2. kvartal 2012 (89,6). Udover forbedringen som følge af pristiltag var kvartalet påvirket af den nævnte tværgående genforsikringsdækning, som havde en positiv effekt på lidt over 1 procentpoint. Den markedsmæssige situation for erhvervsområdet blev ikke ændret væsentligt i kvartalet. Det danske marked var fortsat påvirket af forbrugernes lave forbrug og tilbageholdenhed med investeringer samt i øvrigt bankernes tilbageholdenhed med udlån, hvor især mindre erhvervsdrivende og herunder land- Resultat for Erhverv 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 0,7-0,5 0,8-0,9 0,2 Bruttoerstatningsprocent 61,6 62,6 70,2 70,3 75,4 Nettogenforsikringsprocent 7,0-1,4 4,6-4,2-3,6 Skadeforløb 68,6 61,2 74,8 66,1 71,8 Bruttoomkostningsprocent 21,0 21,1 20,3 20,5 20,3 Combined ratio 89,6 82,3 95,1 86,6 92,1 Combined ratio ekskl. afløb 87,6 90,4 93,3 92,9 96,1 Afløb f.e.r. i procent 2,0-8,1 1,8-6,3-4,0 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,6 0,6 2,4 Vejrskader f.e.r. i procent 0,9 0,9 2,1 1,4 3, kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

13 brugsområdet er hårdt ramt. I den norske del var mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder fortsat positivt påvirket af en pæn vækst i det private forbrug. Præmier Bruttopræmieindtægterne var for 2. kvartal på 930 mio. DKK svarende til præmieindtægten i samme kvartal Præmievæksten målt i lokal valuta var negativ med 0,5 %. Denne udvikling var forventet på baggrund af de væsentlige pris - tiltag, som er gennemført de foregående år og i 2012 for at forbedre lønsomheden i Erhverv, samtidig med, at den markedsøkonomiske situation i Danmark, alt andet lige, reducerede forretningsgrundlaget. Prisforhøjelserne reducerede som forventet fastholdelsesprocenten og salget til et lavere niveau. Analyser viser fortsat, at afgangskunderne har et højere erstatningsniveau end kunderne i porteføljen, og afgangen påvirker således lønsomheden positivt. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 62,6 (61,6), og skadeforløbet udgjorde 61,2 (68,6). Forbedringen i skadeforløbet kan dels henføres til de iværksatte tiltag samt effekten af den tværgående genforsikringsaftale som følge af den nævnte tværgående genforsikringsaftale, men kan især henføres til høje udgifter til genforsikring i Disse høje udgifter vedrørte afløbsgevinster på en række skader, som var dækket af genforsikring, og som derfor reducerede genforsikringsselskabernes udgifter, og omvendt forringede Trygs resultat af genforsikring. Omkostninger Omkostningsprocenten for 2. kvartal 2012 udgjorde 21,1 svarende til cirka samme niveau som i Det uændrede niveau fremkommer gennem en stort set flad omkostningsudvikling for at tilpasse det lavere forretningsomfang. En reduktion af omkostningsniveauet er et meget vigtigt indsatsområde for forretningsområdet. Dette skal sikre et større afkast på den kapital, som kan henføres til Erhverv, og samtidig sikre en bedre konkurrencekraft i markedet. Resultat for 1. halvår 2012 Resultatet for 1. halvår udgjorde 255 mio. DKK (108 mio. DKK). Forbedringen i resultatet skyldes tiltag inden for prissætning, skadeforebyggelse og segmentering samt et højt niveau af afløbsgevinster og trods et betydeligt lavere renteniveau. Combined ratio udgjorde 86,6 i 1. halvår 2012 (95,1), hvilket er en forbedring på 8,5 procentpoint, hvor cirka 8 procentpoint kan henføres til afløbsgevinster. Ligesom i 2. kvartal 2011 var der ingen storskader i 2. kvartal 2012, og niveauet for mindre og mellemstore skader var på et lavt niveau, hvilket havde en positiv påvirkning på skadeforløbet. Forbedringen i skadeforløbet for 2. kvartal 2012 på 7,4 procentpoint kan henføres til indtægter på genforsikring i 2. kvartal Overordnet forløb 1. halvår 2012 som forventet med en mindre forbedring af combined ratio som følge af lønsomhedsinitiativer og en forventet mindre reduktion i forretningsomfang på baggrund af pristiltag og den markedsøkonomiske situation. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

14 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Forretningsområdet sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Tryg Garanti indgår i resultatet for Industri. Forretningsområdet udgør 25 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Resultatet for 2. kvartal 2012 udgjorde 284 mio. DKK (176 mio. DKK). Initiativerne for at forbedre lønsomheden i Industri fortsatte med særlig fokus på at sikre en stigende prisudvikling. Den positive prisudvikling fra 1. kvartal 2012 fortsatte ind i 2. kvartal og medførte, at præmieindtægten var uændret i forhold til tilsvarende periode Combined ratio udgjorde 78,5 i 2. kvartal 2012 (87,3). Forbedringen skyldes hovedsageligt den positive udvikling i præmieraterne, arbejdet med storskadeeksponerede segmenter, et lavere niveau af storskader samt et noget højere afløb. Omvendt påvirkede det lave renteniveau Industri væsentligt og havde en negativ påvirkning i 2. kvartal 2012 på over 3 procentpoint sammenlignet med samme periode De markedsøkonomiske forhold påvirkede fortsat Industri forskelligt i Danmark, Norge og Sverige. Den danske del af Industri var ikke væsentligt ændret i kvartalet. Industriområdet var naturligvis også påvirket af tilbageholdenhed i forbruget, men dette modsvares fortsat af fremgang i dansk eksport på især det store tyske marked. Således var påvirkningen af Resultat for Industri 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 0,8-1,3 0,6-0,2 0,8 Bruttoerstatningsprocent 77,2 64,0 72,7 71,4 80,4 Nettogenforsikringsprocent -2,9 1,8 3,2-0,2-2,0 Skadeforløb 74,3 65,8 75,9 71,2 78,4 Bruttoomkostningsprocent 13,0 12,7 12,8 12,6 12,8 Combined ratio 87,3 78,5 88,7 83,8 91,2 Combined ratio ekskl. afløb 98,4 92,1 100,5 94,3 103,2 Afløb f.e.r. i procent -11,1-13,6-11,8-10,5-12,0 Storskader f.e.r. i procent 8,9 4,3 5,7 2,3 7,9 Vejrskader f.e.r. i procent 0,8 0,2 1,1 0,7 3, kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

15 virksomhedernes forsikringsbehov som helhed forholdsvis begrænset. Det norske marked var fortsat positivt påvirket af en pæn indenlandsk vækst, men en lidt svagere efterspørgsel fra eksportmarkederne. De økonomiske konjunkturer i Sverige havde ikke den store påvirkning på industriporteføljen, da den er forholdsvis lille og fortsat i en opbygningsfase. Præmier Præmieindtægten udgjorde mio. DKK, hvilket i lokal valuta svarer til en reduktion på cirka 1 %, der som nævnt, kan tilskrives tiltagene for at forbedre lønsomheden, hvilket har medført en reduktion i forretningsomfanget. Tiltagene har både bevirket en stigende afgang af kunder, men især medført et lavere salgsniveau for den danske og norske del af industriforretningen. I den svenske del af industriforretningen fortsatte den kontrollerede udbygning af forretningen med fortsat klar fokus på lønsomhed. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 64,0 i 2. kvartal 2012 (77,2), mens skadeforløbet, der inkluderer resultatet af gen forsikring, blev forbedret fra 74,3 til 65,8. Den markante forbedring i bruttoerstatningsprocenten kan især henføres til, at storskader brutto udgjorde 93 mio. DKK i 2. kvartal 2012 (300 mio. DKK). En væsentlig del af storskadeudgifterne året før blev dækket af genforsikring. For at reducere storskadeeksponeringen blev der for udsatte segmenter gennemført væsentlige prisforhøjelser, hvilket medførte en reduktion i denne kundetype og dermed, alt andet lige, en lavere storskadeeksponering. Skadeforløbet korrigeret for storskader, vejrskader, afløb og det lavere renteniveau er forbedret med lidt over 3 procentpoint. Dette svarer til en underliggende forbedring på 2 procentpoint, idet den nævnte tværgående genforsikringsdækning påvirker Industri med cirka 1 procentpoint. Foruden storskader er udviklingen inden for arbejdsskadeforsikring væsentlig for Industris lønsomhed. Udviklingen i denne branche følges fortsat meget nøje, og den positive trend med en reduktion i frekvensen af arbejdsskader i den danske del af forretningen fortsatte i 2. kvartal, hvilket delvis modsvarede den negative effekt af det lavere renteniveau. Omkostninger Omkostningsprocenten i 2. kvartal 2012 udgjorde 12,7, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end i tilsvarende periode Forbedringen er opnået ved en reduktion af de nominelle omkostninger gennem tilbageholdenhed ved genbesættelser af ledige stillinger, hvilket blandt andet er sket for at tilpasse omkostningerne til det lavere forretningsomfang. Resultat for 1. halvår 2012 Resultatet for 1. halvår 2012 udgjorde 434 mio. DKK (317 mio. DKK). Forbedringen kan henføres til forbedret prissætning, mindre niveau af stor- og vejrskader, som modsvarer mindre afløbsgevinster og effekten af et lavere renteniveau. Combined ratio udgjorde 83,8 for 1. halvår (88,7). Overordnet er resultatet tilfredsstillende og viser, at pristiltag har haft en positiv påvirkning på lønsomheden. Der er imidlertid fortsat behov for fokus på den fastlagte lønsomheds- og kundestrategi for forretningsområdet både for at kompensere for det lavere renteniveau og for at sikre et tilfredsstillende afkast af det høje kapitalniveau, som kan henføres til industriområdet. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

16 Sverige og Finland Sverige og Finland omfatter salg af forsikringer til privatpersoner og til små og mellemstore virksomheder under brandet Tryg i Finland og Moderna i Sverige. Salget foregår gennem egne sælgere, call-centre, internettet og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 10 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Resultatet for Sverige og Finland for 2. kvartal 2012 udgjorde 32 mio. DKK (6 mio. DKK). Resultatet blev opnået gennem en kombination af lønsomhedsinitiativer og reduktion af væksten for områder, som ikke bidrog positivt til det samlede resultat. Nicheområderne i den svenske del af forretningen forsikring af lystbåde og motorcykler samt produktforsikring solgt i sammenhæng med køb af elektronik fortsatte med en tilfredsstillende lønsomhed. Markedet for forsikring af både var trængt, og flere producenter er gået konkurs, hvilket naturligvis påvirkede tilgangen af ny forretning. Tiltagene over for den øvrige privatforretning fortsatte i form af tarifændringer og sanering af ulønsomme kunder. For den finske del af forretningen, hvor Tryg gennemfører en strategisk gennemgang, blev combined ratio forbedret markant, hvilket er sket gennem lønsomhedstiltag og en markant lavere vækst end tidligere. Resultat for Sverige og Finland 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 10,0 0,1 13,4 0,6 8,5 Bruttoerstatningsprocent 81,3 76,7 79,7 79,9 82,5 Nettogenforsikringsprocent 1,1-0,7 1,9-0,2 0,4 Skadeforløb 82,4 76,0 81,6 79,7 82,9 Bruttoomkostningsprocent 19,3 19,6 20,4 20,9 20,9 Combined ratio 101,7 95,6 102,0 100,6 103,8 Combined ratio ekskl. afløb 97,7 93,8 100,1 98,9 103,0 Afløb f.e.r. i procent 4,0 1,8 1,9 1,7 0,8 Vejrskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 1,4 1,4 0, kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

17 Præmier Sammenlignet med samme periode 2011 havde Sverige og Finland ingen vækst i præmierne i 2. kvartal 2012, hvilket, som nævnt, især skal ses i sammenhæng med en bevidst reduktion i tilgang af ny forretning inden for ikke-lønsomme områder samt prisstigninger. Markedsvilkår for salg i Sverige var generelt presset inden for nicheområderne blandt andet som følge af flere bådproducenters konkurs, og herudover var markedet i Finland fortsat præget af hård konkurrence. Erstatninger Erstatningsprocenten for 2. kvartal 2012 udgjorde 76,7 (81,3). Det lavere erstatningsniveau kan henføres til initiativer for at forbedre lønsomheden både i den svenske og finske del af forretningen. Nicheområderne i den svenske del af forretningen havde en attraktiv erstatningsprocent og den øvrige privatforretning et erstatningsniveau lidt under 100. For yderligere at forbedre lønsomheden og konkurrencekraften blev der implementeret nye tariffer for bil- og villaforsikringer. Omkostninger Omkostningsprocenten i 2. kvartal 2012 udgjorde 19,6, hvilket var cirka samme niveau som i samme periode Antallet af medarbejdere er reduceret med cirka 10 % i Finland siden årsskiftet som følge af den lavere vækstambition. Resultat for 1. halvår 2012 Resultatet for 1. halvår 2012 udgjorde 9 mio. DKK (6 mio. DKK). Combined ratio udgjorde 100,6 for 1. halvår (102,0). Forbedringen kan henføres til lønsomhedstiltag og nye initiativer med udvikling af nye tariffer samt omkostningsinitiativer, som fortsat forventes at forbedre resultatet for Sverige og Finland. For den finske del af forretningen var erstatningsniveauet på 74,2 %, hvilket er tilfredsstillende og blandt andet skyldes lønsomhedstiltag. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

18 Investeringsvirksomhed Trygs samlede investeringsportefølje på 44 mia. DKK gav i 2. kvartal 2012 et bruttoafkast på 478 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,1 % (4,4 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital i perioden. Efter overførsel til forsikring blev nettoinvesteringsafkastet 94 mio. DKK. Med blandt andet en nedskrivning af Trygs domicilejendom i Danmark på 150 mio. DKK beløb andre finansielle indtægter og udgifter sig til -202 mio. DKK, hvilket gav et samlet resultat på -108 mio. DKK i 2. kvartal. Aktiekurser faldt i perioden, mens resultatet af matchporteføljen var påvirket af ekstraordinære forhold, som gjorde sig gældende i både Danmark og Norge jævnfør beskrivelsen nedenfor. Matchporteføljen Tryg matcher de forsikringsmæssige hensættelser med aktiverne i matchporteføljen således, at ændringer i renteniveauerne påvirker Trygs resultat mindst muligt. Dette medfører generelt en samlet lavere variation i resultatet og vil i Solvency II medføre et mindre kapitalbehov til at imødegå udsving. Matchporteføljen steg lidt i perioden og udgjorde lidt over 35 mia. DKK ved udgangen af 2. kvartal Afkastet på porteføljen skal dels dække kursreguleringer på erstatningshensættelserne og dels forsikringsteknisk rente. Da det ikke er muligt at investere præcis som den myndighedsfastsatte diskonterings kurve, der benyttes til diskontering af erstatningshensættelserne, har Tryg en målsætning om at mindske afvigelserne mest muligt. I 2. kvartal 2012 blev afvigelsen på 41 mio. DKK mellem afkastet på matchporteføljen på den ene side og kursreguleringen af hensættelserne tillagt forsikringsteknisk rente på den anden side, svarende til et udsving på cirka 0,1 % af matchporteføljens værdipapirbeholdning. Denne afvigelse stammer dels fra en ændring af den danske tilsynskurve dels fra den norske del, hvor den lokale renteafdækning i norske renteswaps ikke kunne følge med tilsynsrenterne specielt i starten af kvartalet. Indgreb i Danmark for at hjælpe pensionssektoren ændrer match betydeligt Det ekstraordinært store pres nedad på renterne i hele Euroområdet fik i juni 2012 Erhvervs- og Vækstministeriet til at implementere dele af den forventede kommende struktur for fastsættelsen af de lange renter, når sektoren overgår til de nye kapitalreguleringsregler, kaldet Solvency II, i Det betyder, at Tryg skal værdiansætte erstatningshensættelserne med højere renter fra den ene dag til den anden, hvormed værdien reduceres. Da dette ikke har nogen påvirkning på aktiverne, betyder det, at investeringsresultatet efter overførsel til forsikring umiddelbart stiger med 150 mio. DKK, således at det samlede mismatch er positivt med 41 mio. DKK. Var Resultat for Investeringsvirksomhed Afkast Investerings- 2. kvt. Afkast 2. kvt aktiver Mio. DKK 2011 I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier a) Investeringsejendomme I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering b) Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering b) Investeringsafkast a) I aktiebeholdningen er der yderligere en eksponering på 51 mio. DKK købt på futureskontrakter. b) Posten omfatter rente af driftslikvider og bankgæld, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, nedskrivning af domicilejendomme samt omkostninger ved investeringsvirksomhed kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

19 Den fri investeringsportefølje (eksponeringsværdi) Matchportefølje Procent Aktier Højrenteobligationer Realkreditobligationer Statsobligationer Ejendomme 80 Procent 12 8 Realkreditobligationer Statsobligationer Bankindskud og bankobligationer 32 Bankindskud og bankobligationer denne ændring således ikke blevet implementeret, ville der have været et negativt mismatch på cirka 110 mio. DKK. Samlet for året er mismatch på 48 mio. DKK. nye solvensregler forventes at træde i kraft. Ændringerne på det tidspunkt er behæftet med usikkerhed, men det kan i værste fald betyde lige så store og modsatrettede effekter. De seneste syv måneder har der været tre tilpasninger af den metode, der anvendes til at beregne værdien af forsikringshensættelser. Tiltagene betyder nødvendigvis justering af den tilrettelagte risikostyring, og det kan ikke afvises, at der kan komme yderligere tilpasninger senest ved indgangen til 2014, hvor de Tryg har matchet sine forpligtelser siden Målsætningen har været at opnå et langsigtet afkastmatch. Det akkumulerede mismatch i perioden fra 2010 til 2. kvartal 2012 beløb sig til -12 mio. DKK uden den seneste ændring i tilsynskurven og viser således et pænt match mellem aktiver og passiver. Resultat for Investeringsvirksomhed Afkast 1. halvår Afkast 1. halvår 2012 Investeringsaktiver Mio. DKK 2011 I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier a) Investeringsejendomme I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering b) Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering b) Investeringsafkast a) I aktiebeholdningen er der yderligere en eksponering på 51 mio. DKK købt på futureskontrakter. b) Posten omfatter rente af driftslikvider og bankgæld, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, nedskrivning af domicilejendomme samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

20 Den fri investeringsportefølje Den fri investeringsportefølje består hovedsageligt af aktier, ejendomme og obligationer og gav i 2. kvartal 2012 et samlet bruttoafkast på 53 mio. DKK, svarende til 0,8 % (3,2 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Den fri beholdning udgjorde cirka 9 mia. DKK ved udgangen af 2. kvartal 2012, hvilket er et fald på 0,5 mia. DKK fra slutningen af 1. kvartal Aktieporteføljen, der er globalt diversificeret, faldt med 5 % og gav i 2. kvartal 2012 et tab på 99 mio. DKK. Verdensindekset gav til sammenligning et negativt afkast på 4,3 % i 2. kvartal. Samlet for halvåret indtjente aktierne 58 mio. DKK. Ejendomsporteføljen, der består af danske og norske investeringsejendomme, gav i 2. kvartal et afkast på 70 mio. DKK, hvilket var bedre end forventet. Samlet for halvåret gav resultatet af ejendomsporte føljen et afkast på 131 mio. DKK. Obligationsporteføljen gav i 2. kvartal 2012 et afkast på 82 mio. DKK. Samlet blev performanceevnen fra 1. kvartal fastholdt, hvilket betyder, at halvåret som helhed fastholdt det meget tilfredsstillende resultat på 314 mio. DKK. Andre finansielle indtægter og udgifter Andre finansielle indtægter og udgifter var negative med i alt 202 mio. DKK i 2. kvartal 2012 (72 mio. DKK). En stor del af denne stigning kan henføres til en nedskrivning af Trygs domicil - ejendom på 150 mio. DKK. Domicilejendommene er værdiansat på basis af markedslejeniveauet på opgørelsestidspunktet. Da markedslejeniveauet er faldet, medfører dette et fald i værdien af den danske del af domicilejendommene. For den norske domicilejendom er der foretaget en opskrivning direkte over egenkapitalen på 36 mio. DKK. Inklusive den norske ejendom er domicilejendommenes afkastprocent reduceret fra 6,4 til 6,1, hvilket svarer til den forudsatte afkastprocent for investeringsejendommene, som samlet er fordelt med 76 og 24 for henholdsvis danske og norske ejendomme. Det forudsatte lejeniveau for den langt mere diversificerede portefølje af investeringsejendomme er fortsat i god overensstemmelse med det faktiske lejeniveau baseret på kontrakter med mange lejere, og der er generelt god sammenhæng mellem værdiansættelsen og de løbende transaktionflows i ejendomsporteføljen. Efter andre finansielle omkostninger og overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet for 2. kvartal dermed negativt på 108 mio. DKK. Afkastet for 1. halvår er dog fortsat solidt på i alt 259 mio. DKK med baggrund i et højt obligations- og aktieafkast i 1. kvartal kvartals- og halvårsrapport 2012 Tryg A/S

21 Kapitalforhold Tryg måler sin kapitalbase imod to forskellige kapitalregimer, hvor det ene er den lovmæssige kapital defineret i Lov om Finansiel Virksomhed, mens det andet er i forhold til Standard & Poor s (S&P) ratingmodel for forsikringsselskaber. Tryg har en målsætning om at opretholde en kapitalbuffer på minimum 5 % til en A- rating hos S&P. Tilgængelig kapital Egenkapitalen steg med 39 mio. DKK i 2. kvartal 2012 (se egenkapitalopgørelsen side 30). Dette skyldes primært udbetaling af udbyttet for 2011 på 394 mio. DKK, indregning af kvartalets resultat efter skat på 515 mio. DKK samt styrkelse af den norske pensionshensættelse med 143 mio. DKK efter skat. De to modeller bygger på forskellige metodikker, hvorfor både de to kapitalkrav, og kapitalen til rådighed, er forskellige. Dette medførte samlet set, at den tilgængelige kapital steg med 431 mio. DKK i 2. kvartal Kapitalkrav Kapitalkravet til at dække risikoen på koncernens aktiver faldt med 118 mio. DKK i 2. kvartal Dette fald var drevet af en omallokering af obligationsporteføljen til bedre ratingklasser og et fald i markedsværdien af koncernens ejendomme. Derudover var der et fald i andre tilgodehavender, som i 1. kvartal var ekstraordinært højt som følge af nogle uafviklede handler vedrørende salg af obligationer. På passivsiden steg kapitalkravet med 82 mio. DKK i 2. kvartal 2012, som hovedsageligt skyldes større hensættelser på arbejdsskader. Diversifikationseffekten var stort set uændret. Dette medførte samlet set et fald i kapitalkravet med 45 mio. DKK i 2. kvartal Buffer Bufferen steg fra 9 % til 13 % i 2. kvartal 2012, hvilket skal ses i sammenhæng med Trygs udbyttepolitik om at udbetale den overskydende kapital, som overstiger en buffer på 5 %. Lovmæssig kapital Tryg er i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed forpligtet til at opgøre et individuelt solvensbehov, der skal betragtes som selskabets egen kapitalmæssige vurdering af koncernens risikoprofil. Det individuelle solvensbehov udgjorde mio. DKK pr. 30. juni Dette skal ses i forhold til basiskapitalen, der pr. 30. juni 2012 udgjorde mio. DKK, hvilket medfører en overdækning på mio. DKK svarende til 36,5 %. Kapital baseret på Standard & Poor s model Ændring Mio. DKK kvt. Aktiv risiko Passiv risiko Diversifikation Kapitalkrav Egenkapital Ansvarlig lånekapital Foreslået udbytte Øvrig kapital Tilgængelig kapital Buffer Buffer % 13% 9% 13% 5% Tryg A/S 2. kvartals- og halvårsrapport

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2011

2. kvartals- og halvårsrapport 2011 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Hoved- og nøgletal 2 Trygs resultat 3 Begivenheder efter 30. juni 2011 5 Privat Norden

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 34

Yderligere information 34 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2011 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2011 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere