Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale POSTBOKS KØBENHAVN K Til stede: Medlemmer: Bodil Nyboe Andersen, Claus Bræstrup, Hanne Foss Hansen, Minna Højland, Boel Flodgren, Ingrid Kryhlmand, Niels Kærgård, Jørn Lund, David Salomonsen og Henrik Topsøe. Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Lykke Friis og universitetsdirektør Jørgen Honoré. Sekretariat: Torben Rytter Kristensen, Steen Ulrich, Anne Holme. Referent: Steen Ulrich, Anne Holme. DIR MOB REF: ANHOL Afbud: Bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke Bestyrelsesformanden åbnede mødet med at byde velkommen til stud.soc. Minna Højland, som er valgt ind i bestyrelsen ved de studerendes valg december Minna Højland afløser stud.teol. Mette Marbæk. Formanden bød også velkommen til professor Hanne Foss Hansen, der ved årsskiftet afløste Henrik Prebensen. Fra kl ophævedes mødet midlertidigt. Dekan Troels Østergaard Sørensen holdt oplæg om Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Center for Samfund og Sundhed (CSS) inkl. rundvisning på CSS. Her deltog også fakultetsdirektør Tina Franck og sekretariatschef Peter Rovsing Hald. Bestyrelsesmødet blev herefter genoptaget.

2 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. SIDE 2 AF 5 Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsesmødet d. 3. december 2008 Bestyrelsen underskrev referatet med rettelser af 17. december Pkt. 3 Mødeplan og årshjul Formanden orienterede om mødeplan og årshjul.. Bestyrelsen tilkendegav, at den ønsker en principiel drøftelse af, hvordan budgettet udformes. Det blev besluttet, at septembermødet udvides fra kl til kl , således at de sidste to timer afsættes til seminar om emnet. På forslag fra rektor godkendte bestyrelsen, at temaet for seminaret i juni omhandler erhvervssamarbejde og innovation. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der på førstkommende møde, d. 30. marts 2009, skal indgå et punkt vedr. ledelsesudvikling / -uddannelse på KU og et punkt om ledelsesstruktur inkl. Akademisk Råds indflydelse og placering. Bestyrelsen godkendte mødeplanen med de ovenfor nævnte tilføjelser. Pkt. 4 Mundtlig orientering fra Det Nationale Fødevareforum Bestyrelsesmedlem og medlem af Det Nationale Fødevareforum Niels Kærgård berettede om forummets formål og om indholdet i årets møder. Forummets oprindelige formål om bl.a. at være en koordinerende enhed på tværs af universiteter og sektorforskningsinstitutioner, er i højere grad blevet afløst af, at forummet nu opdaterer medlemmerne på tværs af institutioner om igangsatte initiativer på fødevareområdet. Endvidere beskæftiger forummet sig med strategiske sager som bl.a. konkurrenceudsættelse af midler og myndighedsbetjening, hjemtagning af midler og beskæftigelse af kandidater uddannet indenfor fødevareområdet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt. 5 Udpegning af 2 medlemmer til BRIC s bestyrelse Rektor orienterede om indstillingen fra DI og ATV af Peter Høngaard Andersen og Carsten Schou til BRIC s bestyrelse. Rektor tilsluttede sig indstil-

3 lingen og gjorde bestyrelsen opmærksom på, at han i følgebrevet til DI og ATV vil notere, at kønsfordelingen i BRIC s bestyrelse bør tages i betragtning ved kommende indstillinger. SIDE 3 AF 5 Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Pkt evaluering på universitetsområdet Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at der fra VTU er igangsat en evaluering af universitetsområdet med fusionerne, forskningsfriheden, inddragelse af medarbejdere og studerende samt universiteternes frihedsgrader som temaer. Evalueringen indebærer, at KU skal indberette en institutionsredegørelse til VTU senest d. 22. april. Desuden skal KU med frist den 13. marts indberette en række faktabaserede data. Det endelige krav til omfang af data kendes ultimo januar. Institutionsredegørelsen skal godkendes i bestyrelsen og vil bygge på en bred høring på fakulteterne (inkl. institutterne). Universitetsdirektøren gennemgik tidsplanen for processen for høringen. Flere af bestyrelsens medlemmer bad om, at det åbne KU møde rykkes frem i processen. Rektor tilkendegav, at mødet med fordel kan lægges ultimo marts således, at fakulteterne har igangsat debatten på lokalt niveau og LT og HSU kender resultatet at det åbne møde før deres drøftelser af institutionsredegørelsen forud for bestyrelsesmødet. I forhold til evalueringens temaer havde rektor særlig fokus på forskningsfriheden og fremlagde, at han vil støtte en præcisering af instruktionsbeføjelsen, således at hensynet til den enkelte forskers forskningsfrihed tydeliggøres. Et bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at den enkeltes forskningsfrihed ikke kun reguleres af lovgivningen men også af principperne for tildeling af midler, og at der er forskel på frihedsgraderne inden for universitetet. Det blev af rektor noteret, at det i udformningen af institutionsredegørelsen skal medtænkes, hvordan frihedsgraderne eksisterer og opleves på de forskellige niveauer i organisationen. Et andet medlem udtrykte dog, at forskningsfriheden helt rimeligt i praksis er begrænset af den enkelte forskers evne til, enten internt eller eksternt fra, at få finansieret sin forskning. Endvidere gjorde et medlem opmærksom på, at man i de principielle diskussioner bør adskille, hvad der er kritik af strukturer og loven og hvad der er spørgsmål om den daglige udførelse af ledelse.

4 Rektor nævnede desuden, at han vil anbefale ikke at overbetone diskussionen om bygningsselveje, da der ikke er sikre udsigter til, at den form for selveje, der i givet fald vil komme på tale, reelt vil give øgede frihedsgrader. Der blev fra bestyrelsen stillet spørgsmålstegn ved evalueringens fokus på fusionerne med henvisning til at fusionerne trådte i kraft for 2 år siden. Rektor erklærede sig enig i, at en egentlig evaluering af fusionerne er alt for tidlig, og at denne del af evalueringen vil bære præg af beskrivelse af igangsatte initiativer med enkelte valideringspunkter. SIDE 4 AF 5 Bestyrelsen godkendte procespapir om KU s håndtering af 2009 evalueringen med de ovenfor nævnte bemærkning om fremrykkelse af det åbne KU møde. Pkt. 7 Meddelelser Budgettilpasning på Det Naturvidenskabelige Fakultet Bestyrelsesformanden redegjorde for, at henvendelsen til bestyrelsen fra en række professorer ved Biologisk Institut dels er besvaret overordnet af formanden selv, dels er besvaret og håndteret af rektor, dekan og institutleder, som følge af deres ansvar for den daglige ledelse. Rektor orienterede om status for stillingsnedlæggelser på Det Naturvidenskabelige Fakultet og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Vigtigheden af professionel håndtering af fyringsrunder blev af rektor taget op i forlængelse af en enkeltstående uheldig sagsgang i forløbet. Endvidere bemærkede rektor, at han i LT vil fremhæve Det Humanistiske Fakultets arbejde med at anskueliggøre budgettet for medarbejderne og opfordre de øvrige fakulteter til fremover at benytte sig af en lignende fremgangsmåde. Analyse fra UBST af faldende ansøgertal til universiteterne i 2008 Bestyrelsen noterede sig forventningerne til de kommende års optag fra UBST. Ministeriets analyse af universiteternes økonomi Universitetsdirektøren meddelte, at VTU ved brug af eksternt konsulentbureau vil belyse universiteternes økonomi med henblik på at analysere balancen mellem tilskudsfinansieret forskning og basismidler. Og endvidere om de laveste taxametre skal hæves. Pkt. 8 Eventuelt Der var ingen bemærkninger til punktet eventuelt.

5 Mødet sluttede kl SIDE 5 AF 5 Næste møde afholdes mandag den 30. marts kl Bodil Nyboe Andersen Claus Bræstrup Boel Flodgren Peter Gæmelke Hanne Foss Hansen Minna Højland Ingrid Kryhlmand Niels Kærgård Jørn Lund David Salomonsen Henrik Topsøe

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Målrapportering 16 Rapportering af udvalgte resultatmål 16 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2008-2010 19

Målrapportering 16 Rapportering af udvalgte resultatmål 16 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2008-2010 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning 3 Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer 7 Eksempler på

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl. 13-15 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl. 13-15 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl. 13-15 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 19 januar 2010 Torben

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014 Godkendt på bestyrelsens møde 5-14, d. 15. december 2014 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk 15. december 2014 BT/hph Sagsnr.: 2014-012-00047

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Forslag til dagsorden 110311

Forslag til dagsorden 110311 B1-2011 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 110311 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 2. a. b. c. 3. a. 4. a. b. c. d. e. f. Uddannelser - drøftelse Redegørelse for uddannelsesområdet

Læs mere

Målrapportering 24 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2012-14 25

Målrapportering 24 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2012-14 25 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning 3 Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Resultater 2013 7 Strategiske indsatsområder 11 Styringsrammer

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere