MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne Aabenhus Connie Borkhardt Lisbeth Fruensgaard Grete Andersen Lena Skjødsholm Lene Kirk Weibel Ole Holdt Birgit Steensen Jon Miller Jette Poulsen Per Kronborg Christensen Marianne Mortensen Gitte Grau

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af referat Status på MED-uddannelse Personale ABC Personalepleje Oversigt over budgetmidler Retningslinjer for MED-inddragelse i budgetprocessen for Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen Rammeaftale om kompetenceudvikling Ledelsesudvikling Tidsplan for tema til 2 årlige møder for sikkerhedsgrupperne Lukning af køkkenet på Risagerlund Orientering om besøg af Arbejdstilsynet Oversigt over arbejdsskader Gensidig orientering Eventuelt... 16

3 , den 13. februar 2009 Side 1 01 Godkendelse af referat P35/dwopgg 08/14758 Åben sag Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. november Referatet er tidligere udsendt. Beslutning i den 13. februar 2009 Godkendt.

4 , den 13. februar 2009 Side 2 02 Status på MED-uddannelse G20/dwopgg 08/8108 Åben sag godkendte i møde den 19. november 2008 forslag til gennemførelse af MED-uddannelse i Brønderslev Kommune. Orientering om status på uddannelsen. Bilag: Status på MED-uddannelsen Beslutning i den 13. februar 2009 Udover bilag blev der givet en status på MED-uddannelsen. Der er nu sat datoer på, hvornår uddannelsen afholdes. Det første hold starter med Grundmodul den 26. maj 2009 og det forventes, at alle har været igennem uddannelsen med både Grundmodul, Samarbejdsmodul og MIB-modul inden efterårsferien I løbet af kort tid vil der blive sendt materiale ud til samtlige personer, som skal igennem uddannelsen. Tilmelding vil ske via Brønderslev Kommunes Intranettet. Der laves i alt 16 hold med ca. 25 deltagere på hvert hold. Når man tilmelder sig et holdnr. er datoerne for samtlige moduler fastsat. Når sammensætningen af holdene kendes, vil underviserne tage kontakt til en gæstelærer fra Hovedudvalget eller lign. Det bestræbes at finde en gæstelærer inden for det område, som er mest repræsenteret på holdet. Indlægget skal varer ca.20 minutter og herefter skal der være mulighed for spørgsmål fra kursisterne. Det vil sige, at der skal afsættes ca. 1 time i forbindelse med gæstelærer. Det er mest optimalt at udvalgene deltager på samme hold. Hovedudvalget bakker op om undervisernes forslag.

5 , den 13. februar 2009 Side 3 03 Personale ABC P21/dwopgg 08/14593 Åben sag Indstilling: vedtog i møde den 19. november 2008 at godkende visse ændringer/tilføjelser til Personale ABC, og at arbejdsgruppen til næste møde udarbejder forslag til formuleringer om emnerne tjenestefrihed med løn og godtgørelse for kursusdeltagelse. Arbejdsgruppen foreslår følgende formuleringer: 1.1. Tjenestefrihed med løn Nærmeste leder kan, såfremt det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen, bevilge tjenestefrihed med løn. Der ligger heri en gensidig holdning til at skaffe sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv i forskellige livssituationer. Bilag 6 er udgangspunkt for denne holdning. Organisation og Personale foreslår følgende formulering vedrørende godtgørelse i forbindelse med kurser: Godtgørelse for kursusdeltagelse Reglerne findes i bilag 7. Bilag: Bilag 6, tjenestefrihed med løn Bilag 7, godtgørelse i forbindelse med kursusdeltagelse Beslutning i den 13. februar 2009 I forbindelse med bilag 6 undersøger Grete og Inger Marie, hvad omsorgsdage kan/skal bruges til. Uenighed omkring bilag 7 vedr. flerdagsarrangementer. Der foreslås, at tiden til transport godtgøres ved flerdagsarrangementer. Arbejdsgruppen mødes igen og udarbejder nyt forslag. Personale ABC en opdateres løbende med rettelser. I den forbindelse vil der blive udarbejdet retningslinjer for henholdsvis seniordage og barns 2. sygedag. Der ønskes undersøgt om der er mulighed for, at antallet af brugte seniordage og omsorgsdage kan ses på lønsedlen.

6 , den 13. februar 2009 Side 4

7 , den 13. februar 2009 Side 5 04 Personalepleje P05/dwopgg 08/14572 Åben sag Indstilling: Genoptagelse af sag fra s møde den 19. november 2008, hvor arbejdsgruppen orienterede om gruppens arbejde. Arbejdsgruppen arbejder videre med inspiration fra Hedensted og Jammerbugt kommuner. På mødet i januar vil der være konkrete forslag fra gruppen til godkendelse i Hovedudvalget. Arbejdsgruppen vil på mødet fremlægge forslag til anvendelse af de afsatte kr. Forslaget er inspireret af den model, som Hedensted Kommune anvender i dag, og som byder på en række tilbud til personalet, således at alle ser nytteværdien i ordningen. Beslutning i den 13. februar 2009 Hovedudvalget er enige om, at der skal arbejdes videre med arbejdsgruppens forslag.

8 , den 13. februar 2009 Side 6 05 Oversigt over budgetmidler S02/dwopgg 08/14978 Åben sag Indstilling: Genoptagelse af sag fra s møde den 19. november 2009, hvor udvalget vedtog følgende: Medarbejderne spurgte til midlerne til medarbejderpleje og fik oplyst, at der ikke er afsat midler til medarbejderpleje i 2009, men uforbrugte midler for 2008 overføres. Medarbejderne ønskede at få oplyst, hvorvidt alle midlerne fra 3-partsaftalen er til rådighed i 2009 og fik oplyst, at alle midler er udmøntet på budgettet. En konkret oversigt over midlerne er klar til mødet i januar Organisation og Personale oplyser, at oversigt vil blive udleveret på mødet. Beslutning i den 13. februar 2009 Oversigt over budgetmidler 2009 udleveres og gennemgås af Inger Marie. Taget til efterretning. I forbindelse med anvendelse af de lokale AKUT-midler nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Grete og Inger Marie.

9 , den 13. februar 2009 Side 7 06 Retningslinjer for MED-inddragelse i budgetprocessen for P21/dwopgg 08/15060 Åben sag Indstilling: Genoptagelse af sag fra den 19. november 2008, hvor udvalget vedtog, at der til mødet i januar fra medarbejdersiden udarbejdes forslag til procedure/retningslinjer for MED-inddragelse i budgetprocessen. Medarbejdersiden i MED-Hoveduvalget fremsender forslag til en Procedureretningslinje for udarbejdelse af budget jvf. MED-aftalen 8 stk. 2. Medarbejdersiden foreslår, at forslaget, efter hovedudvalgets bemærkninger, sendes til høring i de enkelte MED-udvalg. Bilag: Forslag til procedureretningslinjer for MED-systemets inddragelse i budgetproceduren Beslutning i den 13. februar 2009 Punktet om procedureretningslinjer udsættes til mødet i marts måned 2009.

10 , den 13. februar 2009 Side 8 07 Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen P05/dwopgg 09/1701 Åben sag I OK 08 er det aftalt, at kommunerne som led i den generelle trivsel skal gennemføre trivselsmålinger minimum hvert 3. år og første gang i 2008 eller senest sammen med næste APV. Iflg. 3, stk. 2 i Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen, skal der laves retningslinjer for trivselsmålinger. Organisation og Personale fremsender statusnotat i forbindelse med trivselsmålinger ved Brønderslev Kommune og foreslår, at stillingtagen afventer trivselsværktøjer fra KL, som er under udarbejdelse. Med hensyn til aftalens indhold om sundhedsordninger henvises til foranstående punkt om personalepleje. Bilag: Notat om Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen Beslutning i den 13. februar 2009 Aftalen deles op i henholdsvis trivsel og sundhed. Punktet omkring sundhed tages ind under den arbejdsgruppe, som arbejder med personalepleje. Omkring trivsel er Hovedudvalget enige om at afvente KL s værktøj inden der træffes beslutning om, hvordan trivselsmålinger skal udføres i Brønderslev Kommune.

11 , den 13. februar 2009 Side 9 08 Rammeaftale om kompetenceudvikling P27/dwopgg 09/1873 Åben sag Årlig drøftelse om kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet. Personalechefen vil på mødet orientere om status på området. Beslutning i den 13. februar 2009 Oversigt over midler til rådighed til kompetenceudvikling udleveres. Inger Marie gennemgik oversigten. Taget til efterretning. FTF har haft problemer, idet der har været to forskellige ansøgningsfrister. Dette har ikke været hensigtsmæssigt og Hovedudvalget anbefaler, at der fremover kun skal være én ansøgningsfrist.

12 , den 13. februar 2009 Side Ledelsesudvikling G20/dwopgg 08/7933 Åben sag Personalechefen vil på mødet orientere om status på området ledelsesudvikling - personlig udvikling/det personlige lederskab. Beslutning i den 13. februar 2009 Inger Marie orienterede om status på ledelsesudvikling. Den 25. februar 2009 starter pilothold i ledelsesudvikling i det personlige lederskab, som er første del af diplomuddannelsen i ledelse. Lederforum har været samlet til et 24 timers seminar i Sæby. Her blev ideer til Lederforums vision og mission grundlagt - skal arbejdes videre med det på de næste møder i Lederforum.

13 , den 13. februar 2009 Side Tidsplan for tema til 2 årlige møder for sikkerhedsgrupperne /dwopgg Åben sag Organisation og Personale foreslår følgende datoer og temaer til møder for sikkerhedsgrupperne ved Brønderslev Kommune: Torsdag 23. april 2009 kl Torsdag 30. april 2009 kl Torsdag 7. maj 2009 kl Torsdag 28. maj 2009 kl Emnet for 4 ovenstående møder er Den lokale arbejdsmiljøpolitik. Der er ikke sat fagområde på datoerne endnu. Som emne til fælles sikkerhedsmøde for sikkerhedsgrupperne ved Brønderslev Kommune foreslås tema om positivt kollegialt samarbejde, hvor der inviteres en ekstern oplægsholder. Fællesmødet afholdes torsdag den 22. oktober 2009 kl Møderne afholdes så vidt muligt i eget regi. Alternativer er Hjallerup Kulturcenter og Nordjyllands Idrætshøjskole. Beslutning i den 13. februar 2009 Hovedudvalget besluttede, at det er op til det enkelte MED-udvalg at fastsætte emner til mødet i sikkerhedsgrupperne. Forslag til ekstern oplægsholder gives til Organisation og Personale m.h.t. fællesmødet for sikkerhedsgrupperne. Ud over tema om "positivt kollegialt samarbejde" forslås trivselsundersøgelse som tema. Til orientering er der efterfølgende sat fagområder på datoerne: Torsdag den 23. april sikkerhedsgrupperne inden for Børn og Kultur Torsdag den 30. april sikkerhedsgrupperne inden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Torsdag den 7. maj sikkerhedsgrupperne inden for Teknik og Miljø Torsdag den 28. maj sikkerhedsgrupperne inden for Administrationen

14 , den 13. februar 2009 Side Lukning af køkkenet på Risagerlund G01/dwsbhsj 08/6363 Åben sag Status v/henrik Aarup på hvor langt processen er i forhold til lukning/overdragelse af køkkenet på Risagerlund, jfr. Byrådets beslutning i møde den 11. december 2008 om, at der fremover ikke produceres mad i eget regi. Beslutning i den 13. februar 2009 Medarbejdersiden er utilfredse med den manglende information og høring i forhold til lukning af køkkenet på Risagerlund og ønskede følgende til referat: "Medarbejderne finder det meget beklageligt, at der ikke har været den aftalte høringsprocedure med inddragelse af medarbejdere og MED-udvalg i forbindelse med lukning af køkkenet på Risagerlund. Medarbejderne finder det i strid med MED-aftalens 5, stk. 1. Medarbejderne finder det rimeligt at kræve at MED-aftalen overholdes. Samtidig gør vi opmærksom på, at MEDaftalens intentioner om gensidig information ikke er overholdt". Medarbejder undrer sig over, at intentionerne i MED-aftalen ikke respekteres på det politiske niveau. Henrik beklagede den manglende information. Det kan skyldes det lange forløb i henholdsvis Socialudvalget og i Byrådet. Madproduktionen fortsætter på Risagerlund indtil det, som bliver besluttet, træder i kraft. Kost og Ernæringsforbundet vil blive indkaldt til møde m.h.p. orientering og status.

15 , den 13. februar 2009 Side Orientering om besøg af Arbejdstilsynet A26/dwopgg 08/8070 Åben sag Organisation og Personale fremsender til orientering oversigt over besøg fra Arbejdstilsynet. Bilag: Orientering om besøg fra Arbejdstilsynet Beslutning i den 13. februar 2009 Henning orienterede om Arbejdstilsynets besøg på Skolegades Skole og om den konsekvens man valgte heraf. Til efterretning.

16 , den 13. februar 2009 Side Oversigt over arbejdsskader P05/dwopgg 08/11730 Åben sag Organisation og Personale fremsender til orientering oversigt over arbejdsskader ved Brønderslev Kommune. Bilag: Oversigt over arbejdsskader ved Brønderslev Kommune Beslutning i den 13. februar 2009 Hovedudvalget besluttede, at der på næste møde drøftes formen på oversigten over arbejdsskader.

17 , den 13. februar 2009 Side Gensidig orientering /dwopgg Åben sag 1. Information om den seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og økonomiske situation v/søren Steensen 2. Drøftelse af vilkår for hjemmearbejdspladser for tillidsrepræsentanter, der kun har mulighed for at arbejde hjemmefra v/grete Andersen 3. Kommunikation til og fra MED-udvalget og på tværs af med-udvalg, jfr. MED-aftalens bilag 2 v/grete Andersen. Beslutning i den 13. februar 2009 Ad 1) Regnskab 2008 ser ud til at ende med en overskridelse af servicerammen på max. 5 mio. kr. På landsplan ser det ikke ud til, at der vil blive tale om sanktioner. For budget 2009 ser det ud til at området med udsatte børn og unge skrider med ca. 6 mio. kr., hvoraf de 4-5 mio. kr. kan findes rundt i hele kommunens budget. Ad 2) Konkret forespørgsel på dagplejer, som er TR. Organisation og Personale er ikke bekendt med, at der er TR eller SR som ikke har adgang til IT. Ad 3) Dette tages på som et selvstændigt punkt på næste møde. Henrik orienterede om, at der ses på mulighed for Sundhedshus på Dronninglund Rådhus. Der blev orienteret om møde for alle tillidsrepræsentanter om arbejdet i Hovedudvalget. Der ønskes evaluering på MED-aftalen. Sættes på næste møde.

18 , den 13. februar 2009 Side Eventuelt /dwopgg Åben sag Beslutning i den 13. februar 2009 Intet.

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

24.1.2012. 2. Adm. budgetvejledning og program for første budgetseminar (D) v/ Søren Lenau

24.1.2012. 2. Adm. budgetvejledning og program for første budgetseminar (D) v/ Søren Lenau CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 24.1.2012 Referat, møde nr. 71. Chefgruppens møde den 24.1.2012 kl. 8.30-13.00, Restaurant Fyrtøjet,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere