Årsrapport 2003 ISS A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003 ISS A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2003

2

3 Årsrapport 2003 ISS A/S

4

5 Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING GENNEMGANG AF DRIFTEN 6 Hoved- og Nøgletal 50 create Årsberetning 52 Segmentoversigt 14 Corporate Governance 53 Segmentrapporter 23 Incitamentsprogrammer 58 Landerapporter 30 Interessenter 41 Risikofaktorer REGNSKAB SELSKABSINFORMATION 76 Ledelsens Regnskabspåtegning 128 ISS kort fortalt 77 Revisionspåtegning 130 Virksomhedskøb og -salg 78 Regnskabsberetning 132 Adresser 87 Internationale Regnskabsstandarder 90 Anvendt Regnskabspraksis 96 Koncernregnskab 117 Regnskab for Moderselskabet 125 Definitioner 134 Dattervirksomheder, Joint Ventures og Associerede Virksomheder 136 Bestyrelse og Koncernledelse 140 Kvartalstal årsoversigt

6 Erik Sørensen og Eric S. Rylberg (stående)

7 Til vore interessenter Grundet frasalg, faldende valutakurser og kontrakttrimning i 2002 faldt omsætningen. På trods heraf nåede ISS de mål, vi satte os ved årets begyndelse. Driftsmarginalen oversteg to år før planlagt det mål, vi har fastsat i vor strategiplan create2005 og var den højeste, ISS har opnået siden børsnoteringen i Cash conversion var over 100% for femte år i træk. Koncernens udvikling fortsatte i overensstemmelse med create2005, og samlet set levede koncernens driftsselskaber op til ledelsens forventninger. Visse driftsenheder levede imidlertid ikke op til forventningerne, og der er taget skridt til at forbedre resultaterne i disse enheder. Udbuddet af facility services tog fart, understøttet af større kunders stigende efterspørgsel efter integrerede serviceløsninger med et stadigt bredere udbud af services. Vi fortsatte derfor omstillingen til facility services for at sikre, at ISS er i stand til at servicere kunderne og drage fordel af udviklingen i markedet. Et andet fokusområde var de fortsatte investeringer i vore medarbejdere. ISS University, der er koncernens center for uddannelse i nye servicekoncepter, udbød nye kurser, og der blev investeret i driftsmæssig uddannelse og ledelsesudvikling. For 2004 er målet at fastholde de resultater, vi opnåede i 2003 samt øge omsætningen, både ved organisk vækst og virksomhedskøb. ISS står godt rustet til at forfølge nye muligheder, og vi ser for 2004 et potentiale for øget vækst gennem tilkøb. Resultaterne i 2003 kunne ikke være nået uden vore medarbejdere, som udgør grundlaget for værdiskabelsen for alle vore interessenter. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke dem alle hver især for deres bidrag til koncernens fremskridt, og vi ser frem til sammen at fortsætte koncernens udvikling. Erik Sørensen Bestyrelsesformand Eric S. Rylberg Koncernchef

8 Basic Rhythm II, Michael Kvium (Olie på lærred) Maleriet viser mærkelige former, som ikke ligner virkelige skabninger. Maleriet er en del af et helårs-studie af menneskets opfatteevne. Nogle af de viste former er harmoniske og behagelige, andre er ikke. Og det er netop denne naturlige sans for æstetik eller tendens til at opfatte nogle former som kønne og andre som grimme, der bliver udforsket og sat spørgsmålstegn ved, da ingen af de viste former eksisterer i virkeligheden.

9 Ledelsesberetning

10 Hoved- og Nøgletal Beløb i DKK mio., undtagen beløb pr. aktie Omsætning Driftsresultat 1) Finansielle indtægter og omkostninger, netto (265) (361) (310) (244) (128) Ordinært resultat før goodwillamortiseringer Ekstraordinære poster efter skat og minoriteter Ikke-fortsættende aktiviteter efter skat - - (5) - - Årets resultat Køb af materielle anlægsaktiver, brutto Pengestrømme fra driftsaktivitet Frit cash flow 2) Aktiver i alt Goodwill Rentebærende gæld, netto 2) Egenkapital i alt Markedsværdi Enterprise value 2) Finansielle nøgletal 2) Driftsmarginal, % 5,6 5,3 4,7 5,1 5,2 Rentedækning 9,9 7,2 7,0 7,9 10,7 Resultat pr. aktie før goodwillamortiseringer 26,8 25,8 21,6 21,1 18,6 Cash conversion, % 3) Frit cash flow pr. aktie 44,1 40,2 25,5 22,3 23,7 Egenkapitalens andel af balancen, % 32,6 32,7 29,5 33,1 32,2 Gæld i forhold til egenkapital, % 62,7 76,4 95,4 76,7 69,1 Gæld i forhold til enterprise value, % 27,1 33,3 26,7 16,7 14,0 Leasingjusterede nøgletal 2) Rentedækning 6,1 5,1 5,1 5,8 7,5 Gæld i forhold til egenkapital, % 89,2 101,9 122,3 97,2 90,6 Implicit off-balance sheet finansiering Rentebærende gæld, netto Frie midler fra driftsaktiviteter i forhold til nettogæld, % 38,7 32,4 23,4 30,5 27,2 Fuldtidsansatte, % Antal medarbejdere Vækst Organisk vækst, % 4) (2) Virksomhedskøb, netto, % (0) Valutakursændringer, % (3) 0 (1) 3 (1) Omsætning i alt, % (5) Driftsresultat, % 1) ) Før andre indtægter og omkostninger. 2) Se side 125 for definitioner. 3) I 2003 blev cash conversion justeret for en skattetilbagebetaling på DKK 168 mio. relateret til udstedelse af medarbejderaktier. I 2002 blev cash conversion justeret for gevinsten fra salget af Sophus Berendsen aktier på DKK 74 mio. efter skat. 4) Organisk vækst i 2001, 2002 og 2003 var henholdsvis 6%, 5% og 0% før indregning af effekten fra kontrakttrimning i 2001 og ÅRSRAPPORT 2003 / Hoved- og Nøgletal

11 Årsberetning ÅRETS FOKUS Markedsforholdene i 2003 var de vanskeligste for ISS gennem længere tid. Stagnerende eller ligefrem recessionslignende samfundsøkonomier i en række lande førte til prispres, generelle nedskæringer fra kundernes side og reduceret efterspørgsel efter engangsopgaver. Udbruddet af SARS og faldende valutakurser var andre forhold, som koncernen måtte forholde sig til i I lyset af disse vilkår, og under hensyntagen til at ISS driver virksomhed i en branche, der påvirkes sent i økonomiske konjunkturudsving, fastholdt ISS fokus på indtjeningen og cash flow. Det resulterede i en forbedring af driftsmarginalen og en cash conversion på over 100%. Grundet frasalg, faldende valutakurser og kontrakttrimning i 2002 faldt omsætningen. Efter at have nået de to primære mål for året blev øget fokusering på organisk vækst en del af dagsordenen i løbet af Dette kom til udtryk i form af investeringer og andre initiativer i hele koncernen. Målet med disse tiltag var at øge den organiske vækst og samtidig fastholde de opnåede resultater for driftsmarginal og cash conversion. Effekten heraf forventes at vise sig gradvist i de kommende år. Mens koncernen som helhed og de fleste forretningsenheder udviklede sig som planlagt, levede enkelte forretningsenheder ikke op til forventningerne. Dette gav anledning til en række ledelsesmæssige foranstaltninger. I fjerde kvartal af 2003 blev der således taget en række initiativer til at styrke ledelsen i flere lande og tilføre flere ressourcer til investeringer i organisk vækst. Disse initiativer omfattede ledelsesændringer i en række lande, afhændelse af uudnyttede kontorlokaler og sammenlægning af funktioner inden for marketing, salg, kommunikation og uddannelse i koncernens danske driftsselskab og koncernhovedkontoret. Væsentlige begivenheder Udbruddet af SARS var en væsentlig ekstern begivenhed, der stillede 2002 koncernen over for driftsmæssige udfordringer i en 2002 række af ISS asiatiske operationer. Det gav imidlertid også ISS mulighed for at synliggøre koncernens vilje til at virke til 26,8 fordel for alle selskabets interessenter. På hospitaler i Hong Kong og Singapore ydede ISS medarbejdere en loyal og engageret indsats i bestræbelserne på at hindre viruset i at spredes. I løbet af 2003 oplevede koncernen, at kunderne viste stigende interesse for fordelene ved ISS facility services koncept. I maj 2003 vandt koncernen en omfattende pan-europæisk facility services kontrakt med Computer Science Corporation (CSC). CSC og ISS har indgået et partnerskab, hvor ISS leverer en række facility services til CSC, og CSC yder IT-services til ISS. Som led i den 10-årige aftale skal ISS levere en fuld facility services løsning omfattende rengøring, ejendomsservice, kantineservice og kontorservice til CSC i en række europæiske lande. Ansvaret for serviceydelserne overtages gradvist af ISS, begyndende med CSCs kontorer i Holland, Tyskland og de nordiske lande. Aftalen forventes fuldt implementeret i løbet af tre til fem år. Omsætningen faldt 5%, påvirket af frasalg, faldende valutakurser og kontrakttrimning Eksklusive valutakursreguleringer steg omsætningen 4% i den fortsættende forretning som følge af virksomhedskøb Driftsmarginalen steg til 5,6% fra 5,3% i Frit cash flow steg til DKK 1,9 mia., en stigning på DKK 0,2 mia. i forhold til Cash conversion udgjorde 150% og var dermed over 100% for femte år i træk Resultat pr. aktie steg med 4% til DKK Foreslået udbytte pr. aktie fordoblet til DKK 4 fra DKK 2 ÅRSRAPPORT 2003 / Årsberetning 7

12 Trenden mod facility services var også mærkbar på internationalt plan, og ISS opnåede en række nye kontrakter for integrerede facility services, både i Nordeuropa og i andre lande, hvor den type kontrakter ikke tidligere har været en del af kontraktporteføljen. Blandt nye kunder inden for integrerede facility services kan nævnes Delta Lloyd i Holland, Sonofon i Danmark, Siemens i Norge, Arina i Finland, OMV i Østrig og SBB i Schweiz. De nye kontrakter med CSC og andre store kunder skabte en øget interesse fra andre potentielle facility services kunder og illustrerede, at ISS facility services koncept vinder indpas i mange lande. KONCERNENS RESULTATER Grundet frasalg, faldende valutakurser og kontrakttrimning i 2002 faldt omsætningen. Som anført ovenfor indfriede ISS de to primære mål for 2003, det vil sige målene for driftsmarginal og cash conversion. Driftsmarginalen på 5,6% var den højeste, ISS har opnået, siden selskabet blev børsnoteret i 1977, og cash conversion var igen over 100%. I en sammenligning med historiske resultater skal det tages i betragtning, at ISS i dag leaser de fleste af koncernens biler og bygninger. Eftersom kapitalomkostningerne ved leasing er indeholdt i driftsomkostningerne, er den nuværende driftsmarginal påvirket negativt i forhold til de historiske sammenligningstal. På trods af et generelt svagt marked var koncernens resultater samlet set i overensstemmelse med de mål, der blev udstukket ved årets begyndelse. Med driftsselskaber i 38 lande er det dog sandsynligt, at enkelte driftsenheder skuffer. I det følgende beskrives de væsentligste skuffelser og udfordringer i OPERATIONELLE UDFORDRINGER Danmark ISS Danmark forbedrede rentabiliteten i Ses der imidlertid bort fra de nye kontrakter med CSC og Sonofon, var nysalg og kontrakttab på et utilfredsstillende niveau. Koncernledelsen vurderede derfor, at fornyet fokus på kunder og salgsindsats var nødvendig. Som følge heraf blev ledelsen styrket på en række poster i december 2003, og visse funktioner i ISS Danmark blev sammenlagt med funktioner i koncernens hovedkontor. Herved der blev frigjort ressourcer til investering i organisk vækst. Tyskland De mål, der blev udstukket for ISS Tyskland vedrørende forbedringer i indtjening og organisk vækst, blev ikke nået. I løbet af 2003 besluttede ISS at styrke landeledelsen ved at overføre erfarne ledere med dokumenterede resultater fra andre enheder til nøglepositioner i ISS Tyskland. Den nye ledelse iværksatte en række tiltag med henblik på at stabilisere organisationen, styrke salget og forbedre indtjeningen på kontraktniveau. Resultatet af disse tiltag forventes at vise sig i de kommende år. Som følge af den resultatmæssige udvikling og de vanskelige samfundsøkonomiske konjunkturer blev goodwillamortiseringen i Tyskland accelereret. Schweiz Resultaterne for ISS i Schweiz var dårligere end forventet og levede heller ikke op til den lokale ledelses estimater. Forhold vedrørende integrationen af de nyligt tilkøbte aktiviteter inden for landskabspleje førte til udvanding af selskabets økonomiske resultater. Som følge heraf blev der taget skridt til at styrke den økonomiske og driftsmæssige ledelse i ISS Schweiz for derigennem at forbedre resultaterne og styrke organisationens kapacitet til effektivt at håndtere integration af tilkøbte virksomheder. Damage Control For Damage Control bød 2003 på vanskelige markedsvilkår i Norge. På grund af usædvanligt tørt vejr og overkapaci- 8 ÅRSRAPPORT 2003 / Årsberetning

13 tet blandt udbyderne faldt aktivitetsniveauet. De økonomiske resultater var negativt påvirket af, at organisationen ikke blev tilpasset i tide. Et nyt ledelsesteam blev udpeget og en tilpasning af organisationen iværksat. Herudover blev der taget skridt til at styrke selskabets ledelsessystemer. I tillæg til disse initiativer tog selskabet et offensivt skridt, idet skadeserviceaktiviteterne hos en af konkurrenterne på det norske marked, Anticimex Building Environment, blev købt i december 2003 som led i bestræbelserne på at skabe kritisk masse. Med virkning fra 1. februar 2004 blev industriserviceaktiviteterne frasolgt. Med salget af disse aktiviteter, der havde en årlig omsætning på ca. DKK 28 mio., vil Damage Control i højere grad fokusere på forretningsområdets kerneaktiviteter. Health Care ISS aktiviteter inden for sundhedsområdet blev berørt af nedskæringer i det svenske offentlige sundhedsvæsen. En utilstrækkelig tilpasning af ISS organisation til de ændrede markedsforhold medførte, at resultatet blev lavere end forventet. Et nyt erfarent ledelsesteam er blevet udnævnt, og en tilpasning af omkostningsniveauet er iværksat. Organisk vækst Det samfundsøkonomiske klima betød, at den organiske vækst kom under pres i nogle lande. Dette skyldtes et generelt fald i efterspørgslen efter services. Som beskrevet på side i denne rapport, er der i de enkelte lande taget forskellige initiativer til at imødegå denne udfordring. Omsætning REGNSKAB Den samlede omsætning i 2003 androg DKK 36,2 mia. i forhold til DKK 38,0 mia. i 2002, svarende til et fald på 5%. Omsætningsfaldet skyldtes valutakursreguleringer, salg af aktiviteter uden for kerneforretningen samt i mindre omfang effekten af kontrakttrimning i Samlet medførte disse forhold, at omsætningsbasen for 2003 blev reduceret med ca. DKK 3,1 mia. til DKK 34,9 mia. På dette omsætningsgrundlag opnåede ISS en vækst fra tilkøb på 4% og en neutral organisk vækst. Salg af ikke-kerneaktiviteter i 2002, primært vedrørende flyrelaterede aviation-aktiviteter samt ældrepleje, reducerede omsætningsgrundlaget med DKK 1,5 mia. Kontrakttrimning i Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrig, Holland og Tyskland reducerede omsætningsbasen med DKK 0,6 mia. Kontrakttrimningen blev afsluttet i 2002 bortset fra i Brasilien, hvor trimningen, som beskrevet i Årsrapporten for 2002, blev indledt sidst på året i 2002 og afsluttet i begyndelsen af Koncernens omsætning i 2004 vil således ikke blive påvir- Beløb i DKK mia. Nordeuropa Kontinentaleuropa Oversøisk Koncernen 2) Omsætning ,3 111 % 17,8 106 % 1,9 121 % 38,0 109 % Valutakursreguleringer (0,6) (4)% (0,1) (0)% (0,3) (19)% (1,0) (3)% Frasalg (1,2) (7)% (0,4) (2)% (0,0) (1)% (1,5) (4)% Kontrakttrimning 1) (0,0) (0)% (0,5) (3)% (0,0) (1)% (0,6) (2)% Omsætningsbase 2) 16,4 100 % 16,9 100 % 1,6 100 % 34,9 100 % Køb af virksomheder 0,5 3 % 0,6 4 % 0,2 11 % 1,3 4 % Organisk vækst i den fortsættende forretning (0,2) (1)% 0,1 1 % 0,1 6 % 0,0 0 % Omsætning ) 16,7 102 % 17,6 105 % 1,9 117 % 36,2 104 % Samlet vækst i 2003 (9)% (1)% (3)% (5)% 1) Omfatter kontrakttrimning i 2002 i Belgien, Danmark, Frankrig, Holland og Tyskland samt kontrakttrimning i Brasilien, som blev igangsat i december ) På grund af afrunding kan totaler afvige fra summen af vækstkomponenterne. ÅRSRAPPORT 2003 / Årsberetning 9

14 Driftsmarginal pr. region Nordeuropa 6,0 % 6,1 % Kontinentaleuropa 6,1 % 5,8 % Oversøisk 6,1 % 4,4 % Koncernfunktioner (0,4)% (0,5)% Koncernen 5,6 % 5,3 % ket af ekstraordinær kontrakttrimning. Valutakursreguleringer beløb sig til DKK (1,0) mia., som især kunne henføres til britiske pund, norske kroner, den brasilianske real og asiatiske valutaer knyttet til den amerikanske dollar. Driftsresultatet før andre indtægter og omkostninger steg 4% målt i lokale valutaer. Målt i danske kroner steg driftsresultatet før andre indtægter og omkostninger med 1% til DKK mio., idet valutakursreguleringer havde en effekt på DKK (52) mio. Driftsmarginalen steg til 5,6% fra 5,3% i Dette var i overensstemmelse med de forventninger, der blev kommunikeret i november 2003 i koncernens Delårsrapport for januar-september Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK mio. Det frie cash flow steg til DKK mio. blandt andet som følge af tilbagebetaling af skat på DKK 168 mio. vedrørende genoptagelse af tidligere års selvangivelser angående forhold relateret til medarbejderaktier samt rentekompensation i forbindelse hermed på DKK 33 mio. Cash conversion var 150% og var dermed over 100% for femte år i træk et niveau, der naturligvis ikke kan holdes på længere sigt. Den rentebærende nettogæld faldt fra DKK mio. til DKK mio. ultimo Den indirekte finansiering relateret til operationel leasing steg fra DKK mio. til DKK mio. REGIONER Omsætningen i Nordeuropa, der omfatter Storbritannien, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Irland, Island og Grønland faldt fra DKK 18,3 mia. i 2002 til DKK 16,7 mia. i Omsætningen var påvirket af en reduktion i omsætningsbasen på DKK 1,9 mia., især forårsaget af frasalg af aktiviteterne inden for ældrepleje og de flyrelaterede aviation-aktiviteter, der tilsammen reducerede omsætningen med DKK 1,2 mia. Valutakursreguleringer vedrørende britiske pund og norske kroner reducerede omsætningsbasen med 4%. Fra den justerede base steg omsætningen i den fortsættende forretning med 2%. Den samlede organiske vækst varierede fra land til land, med positive vækstrater i Storbritannien, Finland og Irland og negativ vækst i de øvrige lande. Den samlede organiske vækst i regionen blev (1)%. Driftsmarginalen var 6,0%, en mindre nedgang i forhold til Alle Facility Services landeorganisationer i regionen opnåede stigninger i driftsmarginalen, men resultaterne i Damage Control og Health Care opvejede disse forbedringer. Også i 2003 var det landene med de mest udviklede facility services koncepter, der leverede driftsmarginaler over koncerngennemsnittet. Facility Services i Norge og Finland var eksempler herpå med driftsmarginaler på henholdsvis 7,1% og 8,7%. Kontinentaleuropa omfatter Frankrig, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Østrig, Tjekkiet, Italien, Grækenland, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Luxembourg og Kroatien. Omsætningen i regionen udgjorde DKK 17,6 mia., hvilket var et beskedent fald i forhold til Den fortsatte fokusering på rentabiliteten påvirkede væksten, især i Belgien, Frankrig, Holland og Tyskland. Den organiske vækst i den fortsættende forretning var 1%, mens kontrakttrimninger i 2002 medførte, at den samlede organiske vækst blev (2)%. Som følge af resultatforbedringer i Belgien, Holland, Spanien og Østrig steg driftsmarginalen fra 5,8% til 6,1%. 10 ÅRSRAPPORT 2003 / Årsberetning

15 Oversøisk, der omfatter Asien, Sydamerika, Australien og Israel, havde i 2003 en omsætning på DKK 1,9 mia., svarende til et fald på 3% i forhold til Den organiske vækst i den fortsættende forretning udgjorde 6% som følge af en positiv udvikling i alle lande i regionen, undtagen Japan. Valutakursreguleringer reducerede omsætningen med DKK 0,3 mia., mens virksomhedskøb forøgede omsætningsbasen med 11%, blandt andet som konsekvens af fuld konsolidering af ISS Israel i andet halvår af Driftsmarginalen steg fra 4,4% til 6,1%, hvilket primært skyldtes, at ISS Brasilien vendte et underskud i 2002 til overskud i 2003, samt helårseffekten af købet af Eurogestion i KOMPETENCEUDVIDELSE Den fortsatte udvikling af facility service konceptet, som er defineret i strategiplanen create2005, havde høj prioritet i Koncernens 38 landeorganisationer er på forskellige stadier i omstillingen til facility services konceptet, men alle enheder udvikler sig mod samme mål at kunne tilbyde en integreret serviceløsning omfattende en bred vifte af services til kunderne. Omstillingen til facility services afspejlede sig dels i typen af de tilkøbte virksomheder og dels i en række konceptudviklingsinitiativer i koncernen. Et udviklingscenter for facility services blev etableret som koncernens kompetencecenter for facility services og konceptimplementering. Andre initiativer omfattede et centralt koordineret projekt til organisk udvikling af washroom services i Danmark, Hong Kong, Norge, Singapore, Sverige og Thailand. Dette projekt omfatter lancering af en række hygiejneløsninger rettet mod både nye og eksisterende kunder. En betydelig forretning er bygget op inden for landskabspleje. Aktiviteterne inden for skadedyrsbekæmpelse blev styrket organisk og gennem selektive virksomhedskøb i Frankrig, Holland, Irland, Schweiz og Spanien. For at styrke markedsføringen af det bredere serviceudbud og koncernens kompetencer i øvrigt blev salgsstyrken forøget med ca. 120 sælgere, svarende til en forøgelse på ca. 19%. VIRKSOMHEDSKØB Virksomhedskøb forblev på et relativt lavt niveau i Det afspejler, at geografiske platforme nu er etableret i næsten alle europæiske lande, og at fokus var på integration og forbedring af indtjeningen. I 2003 foretog ISS 51 bolt-on køb, der fremover forventes at bidrage med en årlig omsætning på ca. DKK 1,3 mia., svarende til ca. 3% af koncernomsætningen. ISS benytter EVA (Economic Value Added) som det primære kriterium i vurderingen af de økonomiske konsekvenser af virksomhedskøb, og de fleste virksomhedskøb i 2003 forventes at bidrage med positiv EVA inden for 12 måneder. Fokus var rettet mod virksomheder, der havde potentiale til at styrke ISS kompetencer og serviceudbud. Flertallet af virksomhedskøbene var inden for facility services, og der var særlig fokus på landskabspleje og skadedyrsbekæmpelse. Virksomhedskøb inden for disse services repræsenterede 53% af den tilkøbte omsætning på helårsbasis. I perioden 1. januar - 4. marts 2004 er der foretaget 25 virksomhedskøb, der tilfører ca. DKK 883 mio. til koncernens omsætning på årsbasis. ISS virksomhedskøb er vist på side i denne årsrapport og fremgår desuden af koncernens hjemmeside: I 2004 vil ISS tilstræbe at øge omfanget af virksomhedskøb i forhold til Det primære fokus vil fortsat være bolt-on virksomheds- ÅRSRAPPORT 2003 / Årsberetning 11

16 køb, der defineres som virksomhedskøb, som isoleret set ikke overstiger 5% af koncernens omsætning. ISS vil især søge at købe virksomheder, der styrker koncernens kompetencer, udvider servicepaletten eller sætter ISS i stand til at etablere kritisk masse. UDLICITERING AF IT I maj 2003 indgik ISS en 10-årig aftale med CSC om udlicitering af IT, og parterne indgik samtidig en facility services kontrakt. I henhold til IT-kontrakten overtager CSC ansvaret for ISS IT-systemer, inklusive udvikling, vedligehold og drift af applikationer og infrastruktur på ISS operationer i Europa. Der er udarbejdet en plan for overførslen af ansvaret til CSC, og ultimo 2003 havde CSC overtaget ansvaret for ISS IT i 18 lande. Som led i det fremtidige samarbejde er det hensigten at lancere en plan for udvikling, implementering og drift af en fælles IT-platform for alle ISS forretningsenheder. OBLIGATIONSPROGRAM ISS Global A/S, en 100%-ejet dattervirksomhed af ISS A/S, noterede i september 2003 et Euro Medium Term Note (EMTN) program og lancerede efterfølgende den første obligationsudstedelse. Obligationsprogrammet blev tildelt en rating på BBB+ Stable Outlook (stabile fremtidsudsigter) af Standard & Poor s. Obligationslånet på EUR 850 mio. blev udstedt med en løbetid på syv år og en årlig kuponrente på 4,75%. Samtidig med udstedelsen blev der indgået en renteswap, der omlagde obligationslånets faste rente til en variabel rente. Formålet med EMTN-programmet er at opnå adgang til en effektiv og fleksibel finansieringskilde. Provenuet blev således anvendt til indfrielse af eksisterende banklån. AFNOTERING FRA LONDON STOCK EXCHANGE ISS aktier har været noteret på Københavns Fondsbørs siden 1977 og på London Stock Exchange som en sekundær notering siden Med henblik på at samle handlen på Københavns Fondsbørs besluttede ISS at ophøre med den sekundære børsnotering i London. Afnoteringen i London skete med virkning fra den 15. august DE FORENEDE NATIONERS GLOBALE PAGT ISS engagement i principperne i FN s Globale Pagt blev efterlevet i den daglige drift og fremhævet i ISS adfærdskodeks, der blev vedtaget af bestyrelsen i juni Yderligere oplysninger herom findes i afsnittet om Interessenter på side i denne rapport. ÆNDRINGER I BESTYRELSEN På den ordinære generalforsamling i april 2003 trådte bestyrelsesformanden gennem de seneste 12 år, Arne Madsen, tilbage. Claus Høeg Madsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Efter generalforsamlingen blev Erik Sørensen og Sven Riskær valgt som henholdsvis bestyrelsens formand og næstformand og udgør dermed formandskabet. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Ud over begivenheder og udviklinger, der er omtalt i denne årsrapport, er ISS koncernledelse ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter den 31. december 2003, som forventes at have en væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN På den ordinære generalforsamling den 31. marts 2004 vil bestyrelsen foreslå, at der for 12 ÅRSRAPPORT 2003 / Årsberetning

17 året 2003 udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie. Det foreslåede udbytte betyder, at Årets resultat for 2003 på DKK 286 mio. fordeles med DKK 177 mio. (svarende til 62% af Årets resultat) til udbytte, og DKK 109 mio. overføres til reserverne. Dette forslag er i overensstemmelse med den nedenfor beskrevne udbyttepolitik, som blev fremlagt i Årsrapport I tråd med målsætningen i create2005 om at øge medarbejdernes ejerskab vil bestyrelsen søge generalforsamlingens bemyndigelse til at udstede op til nye medarbejderaktier, svarende til nominelt DKK 8 mio. Bemyndigelsen vil være gyldig i fem år. UDBYTTEPOLITIK ISS overvåger løbende sin kapitalstruktur. Målet er at skabe balance mellem en optimering af kapitalomkostningerne og sikring af en kreditværdighed, der muliggør fleksibel adgang til brugen af en bred vifte af finansieringskilder. Regnskabsregler vedrørende amortisering af goodwill påvirker ISS mulighed for at konsolidere egenkapitalen gennem overførsel af resultatet til reserverne. The International Accounting Standards Board (IASB) overvejer i øjeblikket at ændre dette regelsæt på en sådan måde, at goodwill fremover ikke amortiseres, men testes for værdiforringelse. Forudsat at disse nye regler godkendes af IASB i deres nuværende udformning, og at ISS finansielle situation udvikler sig som Udtalelser om fremtidige forhold planlagt, vil bestyrelsen søge at øge udbyttebetalingerne i de kommende år. Bestyrelsen vil generelt fastlægge udbytteandelen som en procent af årets resultat. Størrelsen af udbyttet vil blive besluttet blandt andet under hensyntagen til følgende langsigtede målsætninger: En egenkapitalandel af balancen på mellem 35% og 40%, en tilfredsstillende rentedækning samt en nettogæld i forhold til egenkapitalen på højst én. Såfremt ISS på et givet tidspunkt finder det hensigtsmæssigt at tilpasse kapitalstrukturen yderligere, vil tilbagekøb af egne aktier sandsynligvis være den foretrukne metode. FREMTIDSUDSIGTER De nedenfor beskrevne forventninger til fremtiden skal læses i sammenhæng med det på denne side under Udtalelser om fremtidige forhold anførte samt årsrapportens afsnit om risikofaktorer på side På basis af nuværende valutaterminskurser forventer ISS følgende for året 2004: Omsætning på mere end DKK 38 mia. Ordinært resultat før goodwillamortiseringer (efter skat) på mere end DKK 1,25 mia. Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat og forretningsmæssig ekspansion. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for ISS kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter ISS services, konkurrencefaktorer inden for serviceindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risikofaktorer på side i denne årsrapport. ÅRSRAPPORT 2003 / Årsberetning 13

18 Corporate Governance ISS er et selskab med begrænset hæftelse etableret under dansk ret. Selskabet har en todelt ledelsesstruktur bestående af bestyrelsen og koncerndirektionen. Bestyrelsen overvåger selskabets resultater, ledelse og organisation på vegne af aktionærerne. Koncerndirektionen har det daglige ansvar for ISS drift. Bestyrelsen og koncerndirektionen er adskilt og har ikke fælles medlemmer. Koncerndirektionen og en række ledende medarbejdere udgør koncernledelsen. ISS bestyrelse lægger stor vægt på corporate governance. God corporate governance anses for fundamentalt for alle ISS aktiviteter, idet en effektiv corporate governance er til fordel for både interessenterne og selskabet selv. ISS følger derfor den internationale udvikling på området og søger løbende at forbedre selskabets standarder. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for den løbende udvikling af selskabets corporate governance. Åbenhed i forhold til interessenter spiller en central rolle for ISS i relation til god corporate governance, og strategiplanen create2005 tilstræber at øge gennemsigtigheden i forretningen. ISS modtog i januar 2004 Den Danske Finansanalytikerforenings Informationspris. Prisen gives til det danske selskab, som efter foreningens vurdering har den højeste standard for information til markedet. Det er tredje gang siden 1992, at ISS modtager prisen. På opfordring af den danske regering blev Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark (Nørby-rapporten) fremlagt ved udgangen af I januar 2004 fremlagde en komité ("KF-komitéen") nedsat af Københavns Fondsbørs Rapport om Corporate Governance i Danmark. Denne rapport indeholder forslag til opdatering af Nørby-rapportens anbefalinger. Med udgangspunkt i de otte hovedområder i KF-komitéens rapport beskrives nedenfor ISS politikker og procedurer inden for corporate governance. ISS er i overensstemmelse med rapportens anbefalinger bortset fra enkelte undtagelser: Valgperioden for ISS bestyrelsesmedlemmer er længere end ét år, ISS har ingen restriktioner for, hvor mange gange et bestyrelsesmedlem kan genvælges, og ISS har ingen regler vedrørende bestyrelsesmedlemmers øvrige bestyrelsesposter (se nedenstående). AKTIONÆRER Generalforsamlingen er øverste beslutningsorgan for alle selskabets anliggender. Generalforsamlinger skal indkaldes med højst fire ugers og mindst otte dages varsel. Indkaldelsen skal kort beskrive dagsordenen for generalforsamlingen. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i en generalforsamling, såfremt den pågældende har anmodet om et adgangskort. Generalforsamlingen giver aktionærerne mulighed for at stille spørgsmål direkte til bestyrelsen og direktionen, hvis medlemmer normalt alle vil være til stede. Forslag fra aktionærer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til selskabet senest den 15. februar. Beslutninger på generalforsamlingen kan træffes med simpelt flertal, medmindre andet kræves af vedtægterne eller lovgivningen (eksempelvis beslutninger om ændringer i vedtægterne eller opløsning af selskabet). Stemmer kan almindeligvis afgives gennem brug af fuldmagter til hvert enkelt punkt på dagsordnen. ISS vedtægter indeholder ikke nogen form for stemmeretsdifferentiering, stemmeloft eller andre begrænsninger i aktionærernes rettigheder. KF-komitéen anbefaler, at bestyrelsen ikke på egen hånd uden aktionærernes forudgående godkendelse foretager dispositioner til at 14 ÅRSRAPPORT 2003 / Corporate Governance

19 imødegå et overtagelsesforsøg. ISS vedtægter indeholder ikke bestemmelser, der giver bestyrelsen mulighed for at forhindre en overtagelse. Under alle omstændigheder er det ISS politik altid at agere i aktionærernes interesse. INTERESSENTER ISS ønsker at skabe værdi for alle sine kerneinteressenter, det vil sige investorer, kunder, medarbejdere, leverandører og det omgivende samfund. Dette engagement er forankret i selskabets fire kerneværdier: Ærlighed, entreprenørånd, ansvarlighed og kvalitet. Det baserer sig på en erkendelse af, at værdiskabelse for selskabets interessenter er direkte forbundet med de økonomiske resultater. ISS har udarbejdet en adfærdskodeks, der er godkendt af bestyrelsen. Denne kodeks henvender sig til alle ISS direktører, ledere og medarbejdere, som anvender den i bestræbelserne på at varetage deres arbejde og ansvar efter høje etiske standarder. Adfærdskodeksen er tilgængelig på ISS hjemmeside, Hensynet til interessenterne afspejles også i praksis gennem dialog og partnerskaber med en række organisationer såsom FN (Den Globale Pagt), European Works Council og Amnesty Internationals Business Club. Forholdet til interessenterne er yderligere beskrevet i afsnittet vedrørende interessenter på side i denne rapport. ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED Det er ISS opfattelse, at en objektiv, fyldestgørende og rettidig formidling af information til aktiemarkedet er nødvendig for at opnå en fair værdiansættelse af ISS aktier og dermed værdiskabelse for selskabets aktionærer. Som følge heraf har ISS en investor relations afdeling, der refererer til direktionen. Rammerne for investor relations aktiviteterne er beskrevet i en manual omhandlende ISS investor relations politik. Manualen omfatter også retningslinier for selskabets kommunikation med markedet og regler til sikring af overholdelse af oplysningsforpligtelserne over for Københavns Fondsbørs m.m. ISS lægger vægt på at give alle investorer omfattende og ensartet adgang til information om selskabets anliggender. I tillæg til de enkelte landes hjemmesider har ISS etableret en hjemmeside for koncernen (www.issworld.com). Regnskabsmeddelelser og andre fondsbørsmeddelelser er tilgængelige på hjemmesiden umiddelbart efter offentliggørelsen via Københavns Fondsbørs. Hjemmesiden indeholder tillige materiale, som anvendes i forbindelse med investor relations aktiviteter samt præsentationer for investorer. ISS bestræber sig på at holde hjemmesiden opdateret løbende. Grundet ISS internationale relationer er selskabets hjemmeside på engelsk, men vedtægterne, regnskaber og fondsbørsmeddelelser er også tilgængelige på dansk. Gennem møder, webcasts, præsentationer og sektorseminarer informerer ISS investorer, analytikere og pressen om relevante forhold. Investorer, analytikere og andre interessenter er herudover altid velkomne til at kontakte ISS investor relations afdeling. ISS udarbejder årsrapporter efter dansk regnskabslovgivning og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier, herunder danske regnskabsvejledninger. I årsrapporten indgår information af ikke-finansiel karakter. ISS vil udarbejde årsregnskabet for 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Yderligere oplysninger om implementeringen af IFRS findes på side i denne rapport. ÅRSRAPPORT 2003 / Corporate Governance 15

20 ISS interne regler om handel med selskabets aktier fastlægger, at en afgrænset personkreds kun må handle med selskabets aktier i en periode på fire uger efter offentliggørelsen af delårsrapporter og årsrapporter. Personkredsen omfatter bestyrelsesmedlemmer i ISS A/S; medlemmer af koncerndirektionen; alle medarbejdere i ISS A/S samt medarbejdere i dattervirksomheder med samme adresse som ISS A/S; bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer i de største ISS dattervirksomheder samt ledende medarbejdere og ansatte i ISS selskaber, som er udpeget af pågældende selskabers administrerende direktører. Herudover omfatter reglerne koncernens eksterne revisorer. Enhver transaktion med ISS aktier til en markedsværdi, der overstiger DKK , samt enhver udnyttelse af optioner, som foretages af ovenstående personkreds (og deres nærtstående personer samt juridiske personer, der er underlagt deres kontrol), rapporteres til Københavns Fondsbørs, efter at transaktionen er foretaget. Herudover rapporteres personkredsens samlede beholdning af aktier til Københavns Fondsbørs ved udløbet af hver fire-ugers periode efter offentliggørelsen af delårsrapporter og årsrapporter. For alle ansatte i ISS A/S kræves forhåndsgodkendelse fra koncernens juridiske afdeling før handel med selskabets aktier. Dette gælder også i fire-ugers perioden. Som led i selskabets incitamentsprogrammer, og under forudsætning af at aktionærerne har givet bestyrelsen bemyndigelse hertil, udsteder ISS løbende warrants/optioner (for eksempel i forbindelse med ansættelse af ledere og særligt kvalificerede medarbejdere). Efter drøftelse med Københavns Fondsbørs vurderer ISS, at fondsbørsens oplysningsforpligtelser finder anvendelse i forbindelse med udstedelse af warrants/optioner, når udstedelsen udgør mere end 10% af selskabets udestående warrants/optioner. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsens forretningsorden udstikker de generelle retningslinier for bestyrelsens arbejde og beskriver eventuelle særlige forpligtelser, der påligger formandskabet og bestyrelsens komitéer. Forretningsordenen gennemgås årligt og tilpasses løbende ISS behov. Overordnet set er bestyrelsen ansvarlig for selskabets resultater over for aktionærerne. Bestyrelsen har defineret sin rolle som følger: "At arbejde for fortsat fremgang for ISS og selskabets interessenter, for størst mulig værdiskabelse for aktionærerne og opretholdelse af tillid og tiltro fra selskabets interessenter verden over." Ovenstående rolle indebærer følgende centrale opgaver for bestyrelsen: Sikre at ISS har en levedygtig vision og meningsfyldte værdier Sikre at ISS strategiske mål reflekterer visionen Sikre og fastholde en kompetent direktion Sikre effektiv ledelse, passende rapporteringssystemer og finansielle kontroller samt omkostningsdisciplin Sikre et hensigtsmæssigt samarbejde og arbejdsdeling mellem bestyrelsen og direktionen Sikre en passende finansiel struktur og reserver til at udnytte relevante vækstmuligheder og modstå risici Sikre udviklingen af en strategi, der er afbalanceret i hensynet til vækst, risiko og afkast Sikre en åben og ærlig forretningsmæssig adfærd i overensstemmelse med ISS værdier Sikre og anbefale aktionærerne en sammensætning af bestyrelsen, der kan forholde sig 16 ÅRSRAPPORT 2003 / Corporate Governance

21 til selskabets strategiske forhold i en konstruktiv dialog med direktionen Sikre en uafhængig revision Koncernens strategi og opdateringer heraf præsenteres af direktionen på et årligt strategiseminar, hvor det drøftes og godkendes af den samlede bestyrelse. Den nuværende strategi, som er godkendt af bestyrelsen, er detaljeret beskrevet i create2005, der er tilgængelig på koncernens hjemmeside Strategidokumentet indeholder koncernens visioner, mål, kerneværdier etc. Herudover har selskabet udarbejdet detaljerede planer og forretningsgange i form af manualer og vejledninger for en række funktioner. Den primære, formelle kommunikation mellem direktionen og bestyrelsen sker i form af månedsrapporteringen, som ud over finansiel information indeholder oplysninger om risikostyring, controlling og investor relations. Bestyrelsen godkender det årlige budget og modtager rapporter om potentielle større og strategiske virksomhedskøb, udkast til visse fondsbørsmeddelelser samt anden information, når det er hensigtsmæssigt. Herudover kan koncernchefen give formanden yderligere information, hvorefter formanden vurderer, hvorvidt den samlede bestyrelse skal informeres. Bestyrelsen kan søge uafhængig professionel bistand for selskabets regning, hvis det findes nødvendigt. Bestyrelsen søger at opretholde en forståelse for dynamikken og tendenserne på aktiemarkedet samt for de større aktionærers synspunkter vedrørende selskabet. En gang om året inviteres en aktieanalytiker til at præsentere aktiemarkedets øjeblikkelige interesse- og fokusområder. Bestyrelsen mødes formelt mindst fem gange årligt efter en på forhånd fastlagt plan. Et møde er dedikeret til drøftelse og formulering af strategi, og et andet møde vedrører godkendelse af det årlige budget. I 2003 afholdtes syv møder på følgende datoer: 11. marts, 13. marts, 9. april, 16. juni, 20. august, 27. oktober samt 10. december. I tiden mellem bestyrelsesmøderne informeres bestyrelsen om vigtige forhold. Ekstraordinære møder afholdes, når specifikke forhold kræver stillingtagen mellem de fastsatte møder. Dagsordenen for møderne udarbejdes i fællesskab af formanden og koncernchefen, og bestyrelsesmateriale fremsendes forud for møderne. Bestyrelsesmedlemmerne forventes at deltage i diskussionerne og fremkomme med deres uafhængige mening om de foreliggende forhold. Bestyrelsen foretager en årlig selvevaluering, hvor følgende forhold analyseres: Forløbet af møderne De enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag Bestyrelsens kompetencer Formandens rolle Materialet til bestyrelsesmøderne Forholdet til direktionen samt arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen Direktionen holder formelle direktionsmøder hver 14. dag. Hele koncernledelsen mødes månedligt for at drøfte den løbende drift. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Bestyrelsesmedlemmerne afgør antallet af medlemmer under hensyntagen til bestemmelserne i vedtægterne og betinget af aktionærernes godkendelse. ISS vedtægter kræver som minimum, at fire og maksimalt syv medlemmer vælges af aktionærerne. I øjeblikket er der fem medlemmer valgt af aktionærerne. ÅRSRAPPORT 2003 / Corporate Governance 17

22 I henhold til dansk lovgivning har medarbejderne i ISS A/S ret til at vælge et antal repræsentanter til bestyrelsen svarende til halvdelen af antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af aktionærerne. De tre nuværende medarbejdervalgte medlemmer blev valgt i 2003 for en fire-årig periode, som foreskrevet i dansk lovgivning. Kommentarerne nedenfor relaterer sig udelukkende til de aktionærvalgte medlemmer. på tilstrækkelig vis at deltage i bestyrelsens arbejde og sætte sig ind i branchens forhold. Nye bestyrelsesmedlemmer mødes med koncernchefen for at få en introduktion til koncernen og øge medlemmets viden om koncernen, dens strategi og aktuelle bestyrelsesanliggender. Bestyrelsesmedlemmerne uddannes herudover efter behov, og de inviteres til at besøge lokale ISS driftsselskaber. ISS prioriterer nominering og rekruttering af kandidater til bestyrelsen højt, idet det tillægges væsentlig betydning for koncernens langsigtede succes. Bestyrelsen har nedsat en nomineringskomité, der består af alle aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der engageres eksterne konsulenter til at identificere og vurdere kvalifikationerne hos potentielle kandidater, som kommer fra forskellige fagområder og med forskellig baggrund. Inden en kandidat foreslås valgt på generalforsamlingen, vurderer bestyrelsen den pågældende på baggrund af en række kriterier, herunder kandidatens professionelle kvalifikationer, forretningsmæssige erfaring, personlige egenskaber, hvorvidt profilen matcher selskabets behov, samt om kandidaten er disponibel til Koncerndirektionens og bestyrelsens beholdning af ISS aktier Koncerndirektionen Eric S. Thorbjørn Karsten Flemming Bestyrelsen Rylberg Graarud Poulsen Schandorff i alt Antal aktier pr. 1. januar ) Tilgang i Antal aktier pr. 31. december Markedsværdi pr. 31. december 2003, DKK mio. 2,3 1,7 0,8 0,6 2,3 1) Pr. 1. januar 2003 havde medlemmerne af bestyrelsen en samlet beholdning på aktier. Forskellen til det angivne antal skyldes en ændret sammensætning af bestyrelsen. Det er et centralt element i god corporate governance at have en uafhængig aktionærvalgt bestyrelse, hvor der ikke er interessekonflikter mellem bestyrelsesmedlemmer og selskabet. Som følge heraf er ingen medlemmer af hverken koncerndirektionen eller koncernledelsen medlem af bestyrelsen. ISS vurderer, at alle bestyrelsens medlemmer er uafhængige, idet uafhængig i denne sammenhæng indebærer: At personen ikke har været ansat i ISS inden for de sidste fem år At personen ikke har været medlem af koncerndirektionen At personen ikke er professionel rådgiver for ISS At personen ikke er ansat i et selskab, der har væsentlige forretningsmæssige relationer til ISS At personen ikke på anden vis har en væsentlig strategisk interesse i selskabet Claus Høeg Madsen, der blev valgt til bestyrelsen i 2003, er partner i advokatfirmaet Jonas Bruun, der yder juridisk rådgivning til ISS. Jonas Bruun er 18 ÅRSRAPPORT 2003 / Corporate Governance

23 ikke ISS primære juridiske rådgiver, og det forretningsmæssige forhold er ikke af væsentlig betydning for hverken Jonas Bruun eller ISS. Peter Lorange har været bestyrelsesmedlem i ISS siden Han er administrerende direktør for International Institute for Management Development (IMD) i Schweiz. ISS benytter IMD og andre institutioner i forbindelse med lederudviklingsprogrammer som et supplement til ISS interne udviklingsprogrammer i regi af ISS University. Som led i samarbejdet betaler ISS et årligt honorar til IMD. Honoraret beløb sig i 2003 til ca. DKK 0,5 mio. ISS udviklingsaktiviteter er ikke afhængige af IMD, og det forretningsmæssige forhold er ikke af væsentlig betydning for hverken IMD eller ISS. Tom Knutzen har været bestyrelsesmedlem i ISS siden Han er administrerende direktør i NKT Holding A/S, der er moderselskab til selskabet Nilfisk-Advance A/S, som producerer udstyr til rengøringsindustrien. ISS køber rengøringsmaskiner hos en række leverandører, herunder Nilfisk-Advance. ISS drift er ikke afhængig af udstyr fra Nilfisk-Advance. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. For at sikre kontinuiteten er halvdelen af bestyrelsen på valg ét år og den anden halvdel det følgende år. Aktionærerne informeres om kandidaterne, således at de kan vælge på et oplyst grundlag. ISS har ikke fastlagt en grænse for, hvor mange gange et medlem kan genvælges, idet selskabet ikke finder, at dette er et relevant kriterium i bedømmelsen af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde ved førstkommende generalforsamling, efter at medlemmet er fyldt 70 år. ISS har ingen regler vedrørende bestyrelsesmedlemmers bestyrelsesposter i andre selskaber. ISS vurderer, at omfanget af de nuværende bestyrelsesmedlemmers arbejde i andre bestyrelser ikke strider mod god corporate governance. Den nuværende bestyrelsessammensætning og information om medlemmernes andre bestyrelsesposter er vist på side i denne rapport. For så vidt angår medlemmer af koncernledelsen foreskriver ISS interne regler, at medlemmerne ikke må have mere end tre bestyrelsesposter i selskaber, der ikke er en del af ISSkoncernen. Koncernledelsens bestyrelsesposter uden for koncernen er vist på side i denne rapport. Medlemmer af koncernledelsen, der modtager honorarer i forbindelse med deres bestyrelsesposter uden for koncernen, beholder honoraret, og ISS påtager sig intet ansvar i relation til sådanne bestyrelsesposter. AFLØNNING Før et forslag om at ændre bestyrelsesmedlemmernes vederlag fremsættes på en generalforsamling, konsulteres en uafhængig konsulent for at sikre, at bestyrelsens vederlag er i overensstemmelse med almindelig praksis på markedet og reflekterer den krævede indsats. I 2003 besluttede bestyrelsen, at aktieoptioner ikke skal indgå som led i bestyrelsens vederlag. I øjeblikket har fem bestyrelsesmedlemmer aktieoptioner, der blev tildelt i år På grund af ugunstige beskatningsregler bliver de tidligere tildelte aktieoptioner ikke annulleret. Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at direktionens aflønningspakke fastsættes af en aflønningskomité. Komitéen, der udgøres af tre aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer, gennemgår aflønningen en gang årligt for at sikre, at vederlaget afspejler markedsniveauet samt de opnåede resultater. ÅRSRAPPORT 2003 / Corporate Governance 19

24 Aflønning af koncerndirektionen og bestyrelsen Medlemmer af direktionen har individuelle bonusordninger baseret på driftsmarginalen, cash flow og EVA. Herudover aflønnes direktionsmedlemmerne med aktieoptioner, der tildeles med en udnyttelseskurs, der er højere end markedskursen på tildelingstidspunktet. Bestyrelsen finder, at denne struktur giver ledelsen et incitament til at søge at opnå langsigtede resultater. Eric S. Rylberg og Thorbjørn Graarud kan opsiges med to års varsel og Karsten Poulsen og Flemming Schandorff med et års varsel. Koncerndirektionen 1) Bestyrelsen 2) Beløb Eric S. Thorbjørn Karsten Flemming Næst- Øvrige i DKK Rylberg Graarud Poulsen Schandorff Formand formand medlemmer 2002: Løn og honorarer , Bonus Pension I alt : Løn og honorarer Bonus Pension I alt ) Koncerndirektionen modtog aktieoptioner som beskrevet på side 27 i denne rapport. Herudover indgår hvert direktionsmedlem i en bilordning. De samlede omkostninger til direktionsmedlemmernes bilordning var ca. DKK i Den aktuarmæssige værdi af koncerndirektionens pensionsordninger var nul pr. 31. december ) Årlige honorarer i 2003 med effekt fra 1. april Koncerndirektionens bestyrelseshonorarer i 2003 fra bestyrelsesposter uden for koncernen Eric S. Thorbjørn Karsten Flemming Rylberg Graarud Poulsen Schandorff Honorarer, DKK 1) ) Flemming Schandorff havde to bestyrelsesposter uden for koncernen i Det anførte beløb er det samlede honorar for disse bestyrelsesposter. Såfremt Eric S. Rylbergs ansættelse ophører af andre årsager end hans egen opsigelse (under forudsætning af at opsigelsen ikke skyldes virksomhedens overtagelse, eller at selskabet på væsentlige områder har misligholdt hans ansættelseskontrakt), er han berettiget til en særlig godtgørelse svarende til 10% af hans årlige løn multipliceret med det påbegyndte antal år, han har været ansat hos ISS siden 1. januar Godtgørelsen erlægges i månedlige ydelser, der påbegyndes i måneden efter hans fratrædelse og fortsætter indtil det fyldte 62. år eller ved hans død, afhængig af hvad der indtræder først. Såfremt han fratræder som 62-årig, udbetales vederlaget fuldt ud som et engangsbeløb. Alle medlemmer af direktionen har en golden parachute. I tilfælde af selskabets overtagelse kan direktionsmedlemmerne vælge at opsige deres stilling med kort varsel. Eric S. Rylberg, Flemming Schandorff og Karsten Poulsen vil i givet fald have krav på godtgørelse svarende til summen af den løn, de ville have krav på i tilfælde af opsigelse fra selskabets side. Thorbjørn Graarud vil være berettiget til en godtgørelse svarende til et års løn. Herudover har direktionen i tilfælde af selskabets overtagelse mulighed for førtidig udnyttelse eller afregning af tildelte optioner. De vil endvidere modtage afregning af deres 20 ÅRSRAPPORT 2003 / Corporate Governance

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

ISS A/S Delårsrapport 3. kvartal 2002

ISS A/S Delårsrapport 3. kvartal 2002 Til Københavns Fondsbørs og The London Stock Exchange FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 26/02 19. november ISS A/S Delårsrapport 3. kvartal Væsentlige begivenheder Omsætning DKK 28,5 mia. - 3. kvartal DKK 9,5 mia.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 2015. Redegørelsen er

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Årsrapport 2002 ISS A/S

Årsrapport 2002 ISS A/S Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 ISS A/S Indhold 3 Til vore interessenter LEDELSESBERETNING REGNSKAB 6 Hoved- og nøgletal 68 Ledelsens Regnskabspåtegning 7 Årsberetning 69 Revisionspåtegning 13 Corporate

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001

ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001 Til Københavns Fondsbørs og The London Stock Exchange FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 28/01 19. november 2001 ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001 Væsentlige begivenheder Omsætningen steg 22% til DKK 25.516 mio. Driftsresultatet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Poul Erik Bech Fonden er ikke omfattet af den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jf. årsregnskabslovens 77 a, men har valgt at forholde

Læs mere

Hvad kan skemaet bruges til?

Hvad kan skemaet bruges til? Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 20. august 2015 Side 1 1 er for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen for god Fondsledelse har i november 2014 udstedt de første anbefalinger til god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside GOVERNANCE Anbefalinger for god fondsledelse Skema Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Købmand Herman Sallings Fond Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalinger for god Fondsledelse

VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalinger for god Fondsledelse VILLUM FONDENs efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse VILLUM FONDEN er ikke en erhvervsdrivende fond. VILLUM FONDEN ønsker åbenhed og har derfor valgt frivilligt at redegøre for Fondens aktiviteter

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Hirtshals Fyr Fond Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Købmand Herman Sallings Fond Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond Thomas B. Thriges Fond Årsrapport 2014/15 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk!

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE (lov om erhvervsdrivende fonde 60) for Aalborg Stiftstidendes Fond (CVR-nr. 11661270) Indhold 1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:... 2 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:... 2 2.1

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere