GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK"

Transkript

1 GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

2 Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og trivselspolitik, er det vigtigt, at der på alle niveauer tages ejerskab for både processen og det færdige produkt. En effektiv og varig indsats sikres bedst, når topledelsen udviser reelt ejerskab for indsatsen, såvel i ord som i handling. Indsatsen skal understøttes dagligt. Derfor bør den daglige ledelse tage ejerskab for processen ved at være bevidst om og opmærksom på de tiltag, der kan reducere stress og skabe trivsel. I medarbejdergruppen vil der i forbindelse med en stresshåndterings- og trivselspolitik blive etableret nye procedurer. De kan kun komme til at fungere optimalt, hvis der skabes et fælles ejerskab for processen med at fastholde eller skabe trivsel i dagligdagen. Sidst, men ikke mindst, skal den enkelte medarbejder forholde sig til og benytte de stress - reducerende procedurer, hvilket også kræver ejerskab for indsatsen. Som et led i at etablere ejerskab på alle niveauer, bør alle være velforberedte på processen med at udarbejde en stresshåndterings- og trivselspolitik. Det kan blandt andet gøres gennem oplæg med fokus på effekten af stress på både økonomi og trivsel, ved at dele erfaringer fra andre virksomheder og ved at analysere konsekvenserne af stress i egen virksomhed. Styregruppen Udviklingen af en stresshåndterings- og trivselspolitik kan blive et stort og komplekst arbejde, hvis politikken skal have den ønskede effekt. Det er derfor en god idé at nedsætte en styregruppe, der planlægger processen for udarbejdelse af politikken, og som færdiggør det endelige produkt. Styregruppen bør være bredt sammensat af medarbejdere og nøglepersoner fra alle niveauer i virksomheden, sådan at gruppen besidder engagement, indflydelse, viden og kompetencer, der kan sikre processens forløb og gennemslagskraft. Styregruppen bør have tilstrækkelig indflydelse og beføjelser i forhold til at få stresshåndterings- og trivselspolitikken implementeret. Rammerne for styregruppens arbejde skal være præciseret i forhold til formålet med gruppens arbejde, tidsrammen, økonomiske og øvrige ressourcemæssige rammer, samt med en tydelig rolle- og ansvarsfordeling i gruppen. Trin i udarbejdelsesprocessen Styregruppen bør først og fremmest afklare formålet med at udarbejde en stresshåndteringsog trivselspolitik. Det gøres dels ved at afdække virksomhedens konkrete erfaringer med stressproblematikker (evt. gennem APV-måling, fokusgruppemøder, mv.), dels ved at analysere virksomhedens vision for personaletrivslen. ı 2 Formålene med udarbejdelse af en stresshåndterings- og trivselspolitik skal kommunikeres ud til alle ansatte i virksomheden som led i at skabe engagement og ejerskab for processen. Formålene bør være realistiske, konkrete og målbare f.eks. fald i sygefraværet, øget trivsel og balance i jobbet (brug fx MUS-samtaler, trivselsmålinger og sygestatistikker).

3 Styregruppen udarbejder et udkast til en stresshåndterings- og trivselspolitik på baggrund af de indkomne data, virksomhedens vision og formålet med at udarbejde en politik. Tiltag Selve stresshåndterings- og trivselspolitikken bør være kort, præcis og overskuelig. For hvert punkt bør man sikre, at der er procedurer til at understøtte punktet. Hertil kan der udarbejdes en procedurehåndbog som tillæg til selve stresshåndteringspolitikken. På baggrund af stresshåndterings- og trivselspolitikken skal det tydeliggøres, hvilke indsats - områder, der vil blive fokuseret på, eventuelt i en tidslinie. Indsatsområderne kan for eksempel være uddannelse af interne stress- og trivselsvejledere, ledelsesudvikling med fokus på såvel egen som ledelsesmæssig stresshåndtering, psykologhjælp og fokusmøder. Forankring For at en stresshåndteringspolitik kommer fra hensigtserklæring til faktisk handling, er det vigtigt at sikre synlighed af effekten af de tiltag, der er etableret. Det betyder, at de aftalte tiltag skal evalueres med jævnlige mellemrum, samt at resultaterne skal offentliggøres internt i virksomheden. Der skal være synlighed mellem de effektuerede tiltag, og hvordan de påvirker trivslen, sygefraværet, samt de øvrige erklærede mål med stresshåndterings- og trivselspolitikken. Det gøres blandt andet ved at offentliggøre succeshistorier, best-practice med mere. Synlighed skal være en vedvarende proces, der har til hensigt at skabe mening, ejerskab og engagement i det daglige arbejde med at håndhæve og benytte stressreducerende og trivselsfremmende metoder og procedurer. En stresshåndterings- og trivselspolitik skal, for at være effektiv og brugbar, justeres med jævne mellemrum, så den hele tiden er tilpasset virksomhedens aktuelle behov. For at sikre en god stresshåndterings- og trivselspolitik er det altså nødvendigt med: Etablering af en følelse af nødvendighed Analyse af det psykiske arbejdsmiljø Er sygefraværet højt? Er der en stor fejlprocent? Er medarbejdergennemstrømningen stor? Er der brok, sladder og mobning i virksomheden? Etablering af en styregruppe En hensigtsmæssig sammensætning af styregruppen er som regel en gruppe bestående af: En repræsentant fra den øverste ledelse Medarbejderrepræsentanter Mellemlederrepræsentanter, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter ı 3 Gruppen skal have kompetence til at sætte processer i værk.

4 Arbejdsproces til målsætning og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Vision og strategi Visionen skal være en afklaring af, hvad man forventer af en stresshåndterings- og trivselspolitik. Strategien skal være måden, man ønsker at realisere politikken på, og hvilke midler, der kan anvendes. Hvordan formidles stresshåndterings- og trivselspolitikken? Der skal være en tydelig formidling for at fremhæve visionen og værdierne ved en stresshåndterings- og trivselspolitik. Arbejdsgruppen må fungere som rollemodeller for den adfærd, der skal til for at realisere politikken i hverdagen, både over for medarbejdere og ledelse. Delprocesser Det kan være hensigtsmæssigt, at processen foregår via delprocesser rundt i organisationen, eksempelvis kan medarbejdergrupper / teams / afdelinger og ledergruppen / mellemledergruppen / ledernetværket hver især afdække stressorer, forventninger og behov, som meldes tilbage til styregruppen. Formidling Vision og strategi udmeldes til alle i organisationen, evt. på en temadag. Det kan formidles skriftligt, men fælles information med mulighed for at spørge og uddybe er også vigtig i formidlingsprocessen. Handledokument til brug ved afklaring af handlemuligheder og mål i arbejdsgruppen Hvad er problemet? Hvad er årsagen til, at der nu skal arbejdes med at implementere en stresshåndterings- og trivselspolitik eller udarbejdes trivselsfremmende tiltag i hverdagen? Hvor står vi i virksomheden lige nu i forhold til ovenstående problematik? Beskriv problematikkens omfang og indflydelse på enkeltpersoner, arbejdsindsats generelt mv. Hvad gør det ved virksomheden? Beskriv problematikkens følger Hvilket mål har vi i styregruppen? Hvilket handlemål ønsker vi at arbejde med ud fra ovenstående problematik? Hvad er fordelene ved at nå målet? Hvad er fordelene ved at være/blive, hvor vi er nu? Hvordan når vi målet? Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Hvad kan forhindre os i at nå målet? Hvad kan hjælpe os til at nå og fastholde målet? ı 4

5 Mål og delmål beskrives detaljeret, med dato, ansvarspersoner mm. Husk små realiserbare delmål! Forhindringer Alle forhindringer må diskuteres og vendes til muligheder eller fjernes. For at skabe handling på bred basis skal der måske ændres systemer eller strukturer. Der skal arbejdes med risiko - villighed hos den enkelte. Utraditionelle ideer, aktiviteter og handlinger skal kunne fjerne hindringer for stresshåndteringen og fastholde nødvendigheden. Redskaber: Forandringer af det bestående kan være en forhindring i sig selv. Det er nødvendigt, at der i arbejdsgrupperne gives tilbagemelding på stressorer, ønsker og behov så præcist og realistisk som muligt. Et redskab kan være en intern diskussion af grundvilkår samt vilkår, som henholdsvis ledelsen, gruppen og individet kan arbejde med. Grundvilkårene kan eventuelt udstikkes fra ledelsen, før arbejdet påbegyndes Desuden kan skemaet på næste side være relevant at tage udgangspunkt i. Kortsigtede gevinster Det skal være synligt, at en stresspolitik er indført. Det gøres blandt andet gennem synlige præstationsforbedringer, faldende sygefravær, større arbejdsglæde og mindre gennemstrømning af medarbejdere. Det skal indføres procedurer, der synliggør sejre, der er resultater af processen dagligt eller ofte! Det er vigtigt, at der så hurtigt som muligt er synlige forandringer i dagligdagen. Styregruppen skal derfor behandle de indkomne data fra henholdsvis afdelingerne og ledelsesgruppen uden unødigt ophold. Der skal udmeldes nødvendige ændringer for at etablere eller vedligeholde det gode arbejdsmiljø som forebyggende imod stress, eksempelvis fælles regler for information og kommunikation, samarbejde i virksomheden, sociale arrangementer, procedurer til afklaring af uenig - heder, procedurer til varetagelse af pressede medarbejdere og evt. behandlingstilbud. Konsolidering af resultater Øget troværdighed og tillid skabes gennem ændring af de procedurer eller strukturer, der ikke harmonerer med en stresshånderings- og trivselspolitik. Opstramning af processen kan ske gennem nye projekter, der fastholder opmærksomheden på implementeringen af en stresshåndterings- og trivselspolitik. ı 5 Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen og organisationen Det er vigtigt at fremhæve forbindelserne mellem en stresshåndterings- og trivselspolitik og bedre resultater, både målt på produktion, arbejdsglæde og jobtilfredshed. Ligeledes bør der udvikles redskaber til at sikre kontinuitet og en stadig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø med stresspolitikken som redskab.

6 På hvilket niveau skal stress- og trivselsproblemerne placeres? Kræver en løsning forbigående eller vedvarende ændringer, eller kræver det en øget robusthed hos medarbejderne? Problem/mål Forbigående Vedvarende Øget ændringer ændringer robusthed Stikord: Hvad er det, der stresser os i teamet? Hvor hører problemerne og løsningerne hjemme i de fire niveauer? Hvilke grundvilkår kan ændres, og hvilke kan ikke ændres? Hvordan kan vi håndtere stresskilderne? Hvordan ønsker vi trivsel, arbejdsglæde og psykisk arbejdsmiljø optimeret gennem vores indbyrdes relationer? Hvordan kan vi støtte hinanden i hverdagen? Hvordan når vi vores trivselsmål? Hvad står i vejen, og hvad hjælper os til at fastholde processen? Organisationsniveau Lederniveau Gruppeniveau Individniveau ı 6

7 Redskaber: Konsolidering af resultater Styregruppen har ansvar for at sikre, at der arbejdes videre på afdelings-/gruppeniveau og på lederniveau. Der kan i processen udarbejdes handleplaner for den enkelte leder og/eller afdeling med fokusmål, der er kendte og har deadlines. Styregruppen har ligeledes ansvaret for at sikre, at der på organisationsniveau arbejdes på at sikre medarbejdernes trivsel gennem forebyggende procedurer til opsamling af pressede medarbejdere. Forankring af nye arbejdsmåder Det er hensigtsmæssigt at evaluere processen mellem ½ til 1 år efter iværksættelsen af nye procedurer. Det er hensigtsmæssigt løbende at udvikle ledergruppen med fokus på lederkompetencer. Det er hensigtsmæssigt at etablere en HR eller vejledergruppe, hvis opgave det er at følge medarbejdertrivslen i dagligdagen. Det er hensigtsmæssigt at have procedurer til en årlig dialog på gruppe-/afdelingsplan om gruppens samarbejde og trivsel med udgangspunkt i at bevare arbejdsgruppefokus. ı 7 Møller & Milsted Consulting Illustration: Niels Poulsen Layout: Karen Hedegaard

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere