Hvorfor er videndeling så svært?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor er videndeling så svært?"

Transkript

1 Hvorfor er videndeling så svært? om vidensorganisering og læring som kommunikation Jørgen Bang Videndeling som problem I en publikation fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med titlen Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura er nøglebegrebet vidensoverførelse (Videnskabsministeriet 2003). I følge den er dansk erhvervslivs problem, at der ikke overføres tilstrækkelig viden fra forskningen på universiteter og forskningsinstitutioner til industrien. Forskerne skal lære at dele ud af deres viden. Synspunktet er fornuftigt, og mit lettere ironiske tonefald skyldes ikke rationalet i argumentationen, men den forsimplede forståelse af problemstillingen. Videndeling er det oplagte svar på stort set alle problemer. Viden er en af de få ting, man kan dele ud af uden at sidde tilbage med mindre selv. Ved videndeling bliver alle parter klogere. Hvis det var tilstrækkeligt at stille viden til rådighed, ville dansk erhvervsliv langt hen ad vejen kunne få dækket sit behov ved at studere de resultater, som forskerne offentliggør som en naturlig del af deres arbejde. Ligeledes ville almindelige mennesker kunne finde hjælp til at løse deres små og store problemer ved at orientere sig i den viden som er tilgængelig via opslagsværker og på nettet. Problemet er imidlertid, at deling af viden kræver, at den viden, en person besidder, videregives til en eller flere andre og det er OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 13 12/02/04, 14:13:17

2 ikke nogen enkel sag. Viden overføres ikke på samme måde, som benzin flyttes fra tankstationens tank til bilens tank. Formidling af viden og tilegnelse af viden er en læreproces, som involverer både en formidler og en lærende eller sagt på almindelig dansk en lærer og en elev, der er motiveret for at lære. Troen på, at adgang til viden er løsningen på en række problemer, er ikke af nyeste dato. Udbredelse af viden er kernen i det europæiske oplysningsprojekt fra 1700-tallet. Universiteterne som videnscentre er ældre, men indførelsen af almindelig undervisningspligt og opbygningen af et alment uddannelsessystem er en direkte udløber af oplysningstiden. Der er også bred enighed om, at den teknologiske udvikling i den vestlige verden er en følge af oplysningstidens fokus på vidensgenerering og vidensspredning. Encyclopædien eller leksikonet som ressource for den på udgivelsestidspunktet tilgængelige viden i systematisk opstilling stammer også fra denne periode. Det nye i oplysningsprojektet er, at informationsteknologien stiller nogle værktøjer til rådighed for dels vidensopsamling og -organisering, så det er muligt hurtigt at finde frem til de ønskede oplysninger, dels vidensspredning via internet og intranet, så viden i princippet er til rådighed på ethvert sted og til enhver tid. Dette er sket, samtidig med at vidensgenereringen vokser eksponentielt såvel inden for videnskaben ifølge en amerikansk undersøgelse skulle 90% af verdenshistoriens forskere være nulevende som i produktions- og servicesektoren, hvor varer og tjenesteydelser i stigende grad inkorporerer viden. I det følgende vil jeg først se nærmere på knowledge management som vidensorganisering og dernæst diskutere vidensbegrebet og læringsbegrebets forskellige facetter, for til sidst at fokusere på videndelingsproblematikken i undervisningsinstitutioner eksemplificeret ved folkeskolen. 14 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 14 12/02/04, 14:13:18

3 Vidensorganisering som basis for samarbejde Mange store virksomheder ikke mindst de multinationale etablerer i disse år intranet hvori der samles, forarbejdes og fordeles store mængder af informationer. Inden for knowledge management -teorien arbejder man med en tredelt pyramidial struktur for vidensorganiseringen: Knowledge management can be divided into three levels: document management (level 1), information creation, sharing, and management (level 2), and enterprise intelligence (level3) (Rosenberg 2000: 70). På hvert niveau anvendes der forskellige it-værktøjer. Niveau 1 er selve systemet til lagring af informationer, organisering af adgang, søgning og distribution i praksis ofte et web-baseret intranet. Det egentlige input af informationer i systemet foregår på niveau 2. Her lægges informationer fra medarbejderne ind, organiseres, grupperes og trækkes ud igen af medarbejdere i forbindelse med deres løsning af forskllige opgaver fx reparation og vedligeholdelse af kompliceret udstyr eller præsentation af produkter. På niveau 3 bearbejdes informationer til en mere samlet viden om organisationen virksomheden. Med støtte i forskellige værktøjer til performance support præsenteres virksomhedens data i overskuelig form til hjælp for den daglige drift. Et forholdsvis enkelt eksempel er lagerstyring i større salgsvirksomheder, hvor kasseapparaternes registrering af salget automatisk nedskrives i lageroversigten. I praksis giver den systematiske vidensorganisering medarbejdere og beslutningstagere forholdsvis let adgang til de informationer, de har brug for. De skal ikke længere anvende deres energi på at huske en masse fakta, men kan koncentrere deres indsats på problemløsning. Samtidig kan gode og dårlige erfaringer med eller fejl ved produkter hurtigt formidles til de relevante personer i organisationen. Generelt bliver vidensniveauet i virksomheden højere og mulighederne for kvalitetssikring, produktudvikling og serviceforbedring øges betydeligt. Vidensorganisering eller OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 15 12/02/04, 14:13:18

4 knowledge management med støtte af it-systemer er altså et både effektivt og nyttigt redskab. At mulighederne er til stede, er imidlertid ikke nok til at sikre et godt resultat. Der findes mange eksempler på intranet, hvor vidensmængden er vildtvoksende, fordi den ikke struktureres hensigtsmæssigt. Der sker ikke en tilstrækkelig sortering og redigering af de informationer, som lægges ind, og forældede informationer bliver ikke slettet eller overført til arkiv. Konsekvensen bliver hurtigt et information overload, som ikke skaber overblik, men snarere forvirring blandt medarbejderne. Selv om knowledge management-systemer er gode til at organisere viden, skal der også sættes menneskelige ressources af til at overvåge og optimere redigeringen af den lagrede viden. Problematisk bliver det også, når knowledge managementsystemer søges anvendt som læringssystemer. Det er Rosenbergs ærinde i omtalte bog, hvor kapitel 4 har titlen: Knowledge Management: When Information Is Better Than Instruction. Rosenberg påpeger, at the classroom has come to symbolize learning, fordi vi alle er fortrolige med klasseværelset. Derfor betragter vi også the Web as the online version of that classroom experience, selv om nettet snarere burde sammenlignes med et verdensomspændende bibliotek (Rosenberg 2000: 63). Hans pointe er, at morgendagens netbaserede læringssystemer ikke skal bygges på gårsdagens læringssyn men når det kommer til stykket, er det faktisk det, han gør. Rosenberg skelner mellem fire typer af viden i to niveauer: 1) organizational knowledge vs. individual knowledge og 2) explicit knowledge vs. tacit knowledge, som alle er indbyrdes forbundet på kryds og tværs: The knowledge of individuals and organizations tacit and explicit does not sit isolated. More often they interact with each other. Business performance is most likely a result of the mix of tacit and explicit knowledge of the individuals and organizations that make up the firm. Training is at its best when focused on explicit skill and knowledge delivered to 16 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 16 12/02/04, 14:13:19

5 individuals. Knowledge management is more appropriate for group and tacit knowledge (Rosenberg 2000: 67f.). Behændigt undgår Rosenberg at tale om læring og taler i stedet for om training, knowledge management og i kapiteloverskriften om instruction. Dermed bekender han sig til et kognitivistisk vidensoverførselsparadigme, hvor det drejer sig om at levere den rette viden på rette tid og sted. Et paradigme som også dominerer en række e-læringsmodeller, som er (eller måske snarere har været) populære i store virksomheder under betegnelser som justin-time learning og just-in-place learning. At Rosenberg ikke står alene med sin opfattelse, bekræftes i en artikel af Jens Brøndsted og Bente Elkjær (2001), hvor de kritiserer organisatorisk læringsteori for ensidigt at fokusere på informations- og vidensbearbejdning: The discourse on organizational learning and how to support organizational learning within this field, however, seems to merely reflect learning as a process of acquiring, storing, applying, and distributing knowledge as if knowledge is a thing or a commodity. ( ) The prevailing idea seems to be that IT-support may provide the organization with the capacity to search for, collect, acquire, and distribute knowledge as well as to create an electronic organizational memory. ( ) The consequence is that learning is viewed solely as information and knowledge processing and not as social processes of human interaction and development. (Broendsted & Elkjaer 2001: 687). Men hvad betyder det egentlig, at læring betragtes som informations- og vidensoverførsel? For at kunne kritisere knowledge management som koncept for vidensoverføring er det nødvendigt med en nærmere afklaring af vidensbegrebet og læringsbegrebet. OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 17 12/02/04, 14:13:20

6 Viden og information Viden som begreb er ikke entydigt defineret. Ofte skelner man ikke mellem information og viden. Vi taler om informationsteknologi og henviser dermed til teknologi, der kan bearbejde, lagre og kommunikere informationer, og vi taler om informationssamfundet som det samfund, der i høj grad betjener sig af denne teknologi. På den anden side taler vi også om videnssamfundet og mener dermed det samfund, hvor viden spiller samme rolle som produktionsmiddel, som jord og fysisk arbejde gjorde i tidligere samfundstyper. Men er information og viden da det samme? I en populærvidenskabelig artikel fra den tidlige danske debat om informationssamfundet midt i 1980 erne skriver Steen Larsen: Nej, information er ikke det samme som viden. Man kan principielt godt forestille sig en undervisning, hvor eleverne får flere og flere informationer samtidig med, at de får mindre og mindre viden. Men hvori består så forskellen? ( ) viden er organiseret som gestalter, og rummer derfor altid mere end blot summen af de enkelte informationer, der kan kommunikeres. ( ) Lidt forenklet kan vi sige, at viden om et bestemt emne er det man har tilbage, når man har glemt alle informationerne. Og har man denne gestalt af viden, kan man let finde frem til de nødvendige informationer, når man har brug for det i en bestemt situation (Larsen 1986: 92 ff.). Et par år før havde Steen Folke Larsen som indlæg i samme debat om informationssamfundet skelnet mellem operationel viden og deklarativ viden: sprogets helt overordnede funktion [er] ganske enkelt ( ) at formidle erfaringer, dvs. eksplicitere og eksternalisere individets viden så den bliver tilgængelig for andre men også for individet selv. Denne viden må individet have været i besiddelse af i forvejen, men måske kun i form af operationel viden, altså implicit og ikke-bevidst. Ved at udtrykke den ope- 18 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 18 12/02/04, 14:13:21

7 rationelle viden sprogligt/ symbolsk dannes desuden deklarativ viden, som er bevidst, eksplicit og har social realitet for andre. Det man formulerer ved man godt allerede, om end på en anden måde, i et andet format. Den deklarative viden erstatter ikke den operationelle viden, som fortsat lever videre ved siden af eller nedenunder (Folke Larsen 1984: 237). Steen Larsen og Steen Folke Larsen skriver ikke om det samme, men er hinandens forudsætninger, idet den ene beskæftiger sig med receptionssituationen hvordan tilegnes viden, mens den anden beskæftiger sig med produktionssituationen hvordan ekspliciteres og formidles viden. Bemærk i øvrigt, at Steen Folke Larsens skelnen mellem operationel viden og deklarativ viden svarer til Rosenbergs skelnen mellem tacit knowledge og explicit knowledge. En lidt anden måde at anskue vidensproblematikken på går tilbage til Ryles (1949) skelnen mellem knowing that og knowing how. Den møder vi i en aktuel form i den pågående diskussion af forholdet mellem kvalifikationer og kompetencer. Med inspiration fra Bateson (1998a, 1998b) og Luhmann (2000) definerer Lars Qvortrup i Det lærende samfund hyperkompleksitet og viden kvalifikationer og kompetencer i forhold til hinanden: Man ved at, men ikke hvorfor. Man ved at det forholder sig sådan og sådan, men man ved ikke at det kunne være anderledes. Den der besidder en sådan viden dvs. den der ved noget, har kvalifikationer. Når denne viden sættes i forhold til ikke-viden, etableres viden som form. Her har vi ikke at gøre med viden som det at vide noget, men viden som enheden af det man ved og det man (endnu) ikke ved. Denne viden er viden om kvalifikationernes forudsætninger, dvs. om hvordan viden-noget kommer i værk. Med denne viden ved man både at og hvorfor, og man ved hvordan viden tilegnes. ( ) Den der besidder en sådan viden, viden om viden, og den der derfor ved hvordan viden frembringes, har kompetence (Qvortrup 2001: 98f.). OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 19 12/02/04, 14:13:21

8 Viden og kompetence Placering af kompetencebegrebet som overbegreb i et videnshierarki med fokus på problemløsning deler Qvortrup med forskere, der mere anlægger et historisk perspektiv på udviklingen end et kategorialt: nowadays the focus is no longer on knowledge itself, but on solving the tasks and problems for which such knowledge is required. Organisations ( ) increasingly aim to teach their employees and students competencies unique combinations of skills, attitudes and know-how that allow them to perform well-defined tasks and solve specific problems (Koper 2001: 3f.). Denne tilsyneladende positive udvikling, at man opnår kompetencer til at løse problemer får viden om hvordan er imidlertid ikke uproblematisk. Relativt tidligt under kompetencebegrebets indtog i læringsdebatten påpeger Barnett begrebets begrænsninger: In the modern world there has been a shift from viewing knowledge as process to knowledge as product. Knowledge has become a commodity, acquired by those who demonstrate technical competence and analytical capacity. ( ) insight, understanding, reflection, wisdom, and critique are neglected in favour of skill, competence, outcome, information, technique and flexibility (Barnett 1994: 13, 16). En tilsvarende kritik formulerer Lars Henrik Schmidt i et interview i dagbladet Information. Han kalder kompetenceudvikling en forfaldsform for dannelse. Man taler om, at menneskers humane kapital gør dem til herre over deres produktivkræfter. Men jeg kan ikke se det som den store befrielse at blive betragtet som en ressource. En ressource er til for at blive udnyttet. At tale om human kapital betyder blot, at der ingen grænser er, for at du kan udnyttes (Schmidt 2001). 20 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 20 12/02/04, 14:13:22

9 Lars Henrik Schmidts sammenkædning af kompetenceudvikling og menneskets humane kapital som ressource henviser til den centrale pointe, at kompetencebegrebet opstår samtidig med, at forskere i erhvervsøkonomi begynder at omtale en virksomheds medarbejderne som en human ressource. Indtil slutningen af 1980 erne var kompetence på dansk et ansvar, som man uddelegerede. Siden har den engelske betydning taget over, så i dag er det at have kompetence lig med at være kompetent (besidde ekspertise). Samme tankegang kommer også til udtryk hos Lars Kolind i bogen Vidensamfundet (2000) når han deler en virksomheds videnskapital i humankapital (medarbejdernes viden og kompetence) og strukturkapital (kundekapital, organisationskapital, innovationskapital og proceskapital). Men som Barnett fremhæver i ovenstående citat, er den, som har kompetence, ikke nødvendigvis udstyret med kritisk bevidsthed. Qvortrup og andre med ham bl.a. OECD-projektet De- SeCo (Definition and Selection of Competencies) og NKR (Det Nationale Kompetenceregnskab) (jf. Vogelius 2003) opgraderer kompetencebegrebet til at ligge på linje med Barnetts forsøg på at fastholde videnstilegnelse som en proces, hvor den lærende hele tiden reflekterer kritisk over sin egen læreproces. Problemet er imidlertid, at denne processuelle forståelse af videnstilegnelse ikke er i overensstemmelse med den måde, kompetencebegrebet anvendes på inden for human resource management -traditionen, hvor evnen til problemløsning ( hvordan sådan ) er i centrum, og hvor viden er blevet et værktøj til her og nu at løse problemer. Kompetenceudvikling og bevidsthedsdannelse I det foregående har jeg lokaliseret to modsætningspar: på den ene side en modsætning mellem at vide at over for at vide hvordan (operationel viden i modsætning til deklarativ viden) og på den anden side en modsætning mellem viden som produkt OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 21 12/02/04, 14:13:23

10 over for viden som proces (kompetenceudvikling over for bevidsthedsdannelse). Mellem de to par er der berøringsflader, men ikke identitet. Luhmann leverer i sin systemteoretiske erkendelsesteori en ramme til at forstå den sidste modsætning inden for: erkendelsesoperationer er, alt efter arten af det system, som gennemfører dem, fuldstændig forskellige. Man må skelne mellem psykiske og sociale systemer, mellem aktuelt opererende bevidsthed og kommunikation. Begge systemer kan benytte sprog til artikulation af tænkning såvel som til artikulation af kommunikation. For begge systemer muliggøres en egen kompleksitetsopbygning i det for os gængse omfang gennem sprog. ( ) Det vil sige: sprog udgør sit eget medium. ( ) en strukturel kobling mellem psykiske og sociale systemer ( ) (Luhmann [1988] 1998: 180). Ud fra dette perspektiv tilhører kompetenceudvikling og bevidsthedsdannelse to forskellige systemer henholdsvis det sociale og det psykiske som begge anvender sprog som medium. Men det enkelte menneske har både en social og en psykisk dimension og er derfor både interesseret i kompetenceudvikling så hun kan varetage sine jobfunktioner, og i bevidsthedsopbygning, så han/ hun kan erkende sin egen væren. Hvis den lærende ikke samtidig med, at han/hun opnår erhvervsmæssig kompetence, tillige oplever processen som personligt vedkommende, forsvinder motivationen og læringen udebliver. Selv om det sociale og det psykiske system er uafhængige af hinanden er de altså samtidig hinandens forudsætninger. Ud fra Luhmanns optik er det således muligt at fastholde både en pragmatisk og en ontologisk forståelse af viden formidlet som kommunikation og tænkning via sprog. Tilbage står spørgsmålet om, hvordan viden formidles og tilegnes. 22 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 22 12/02/04, 14:13:24

11 Vidensformidling som kommunikation Jeg har tidligere (Bang 2000) med inspiration fra Stuart Halls artikel om encoding og decoding (Hall 1980) lanceret følgende model til illustration af afgørende faser i læreprocessen forstået som medieret kommunikation mellem afsender og modtager: Model for medieret kommunikation Distribution/cirkulation Information Indkodning (produktion) Medier, genre, tekst, sprog Afkodning (reception) Konceptualisering Viden (afsender) Kultur/samfund Viden (modtager) Model for vidensoverførsel læring inspireret fra Stuart Hall, For at viden kan formidles, må den konceptualiseres og indkodes i et sprog som tekst i en genre og i et medie. Sagt med Folke Larsens terminologi skal operationel viden udtrykkes sprogligt/symbolsk som deklarativ viden. Først når viden fremtræder i deklarativ form kan den cirkuleres til andre via medier. Modellen illustrerer samtidig, at indkodningsprocessen foruden at være knyttet til den OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 23 12/02/04, 14:13:24

12 kommunikerende person er afhængig af kulturelle og samfundsmæssige normer for konceptualisering, sprogbrug, genre- og mediekonventioner. Med reference til nyhedsformidling illustrerer Stuart Hall, hvordan de kulturelle og samfundsmæssige forhold sætter rammer for, hvad det er muligt at udtrykke: In the moment when a historical event passes under the sign of discourse, it is subject to all the complex formal rules by which language signifies. To put it paradoxically, the event must become a story before it can become a communicative event (Hall 1980: 129). Når viden er indkodet som tekst, er den blevet til information og så kan den distribueres. For at modtagelsen eller receptionen kan give mening, må der ske en afkodning af budskabet. Indkodning og afkodning er således parallelle processer, men uden at være synkroniseret, så der er ingen garanti for, at modtageren faktisk forstår afsenderens budskab på den måde, som det er tænkt. Når det alligevel lykkes at kommunikere, skyldes det, at afsender og modtager deler sprog og kultur, er fortrolige med de samme tekstuelle, genre- og mediemæssige konventioner samt konceptualiserer på tilnærmelsesvis samme måde. I praksis betyder det, at en afsender med et godt kendskab til sin modtager kan formulere sin viden tilrettelægge sin information så den tager højde for modtagerens forudsætninger. Videnstilegnelse som konstruktion Afkodningen er imidlertid kun første led i tilegnelsen. Informationer bliver først til viden gennem aktiv bearbejdning. Den egentlige læreproces er bevægelsen fra afkodning til viden fra reception til integration i bevidstheden. Den lærende forhandler de nye informationer på plads i forhold til sin eksisterende viden. Forhandlingsprocessen eller bearbejdningen kan i undervisningssituationen fremmes gennem iværksættelse af forskellige lærings- 24 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 24 12/02/04, 14:13:25

13 aktiviteter over for de anvendte læringsmaterialer. Den lærende skal sættes i en situation, hvor der er tid og rum til refleksion, fx ved at gå i dialog med sig selv, med læreren og med andre lærende. Ved at producere mening integreres nye informationer i eksisterende viden, og der konstrueres ny viden. Er den oprindelige viden på operationelt niveau, vil forhandlingsprocessen refleksionen sandsynligvis føre til at den samlede viden fremtræder som deklarativ viden. Denne redegørelse for læreprocessens forløb er en syntese af de læringsteorier, som går under betegnelsen konstruktivisme (fx Deweys pragmatisme (Dewey [1916] 1998), virksomhedteorien (Vygotsky 1971, 1974; Leontev 1983; Engeström 1998), radikal konstruktivisme (Glasersfeld 1996) og operativ konstruktivisme (Luhmann 1990)). Hovedvægten ligger her på den enkeltes konstruktion af viden som en bevidst og målrettet aktivitet. Andre læringsteoretikere argumenterer for, at læring forgår i arbejdsfællesskaber, hvor erfaringer overføres fra én person til en anden gennem samarbejde. Denne tradition benævnes situeret læring (Lave & Wenger 1991; Wenger 1998). Nøglebegrebet er praksisfælleskaber (communities of practice), hvor læreprocessen begynder som legitimate peripheral participation, der langsomt udvikler sig til fuldt berettiget deltagelse på lige fod med andre. Præciseret i forhold til ovenstående terminologi vil det sige, at læring foregår som udveksling af operationel viden af erfaringer mellem mennesker, som arbejder sammen. En tredje læringsteoretisk position repræsenteres af de såkaldte kognitivister. For dem er viden noget, som overføres fra et individs kognitive strukturer til en andet individs på samme måde, som man tanker benzin. I princippet er der tale om en lineær proces, hvor afsenderens budskab overføres til modtageren som énvejskommunikation (jf. Shannon & Weaver 1949). De misforståelser, som opstår i transmissionen, skyldes støj på linjen eller dårlige modtageforhold. I undervisningssituationen gælder det derfor om at fjerne støjen, så lærerens viden og den viden, han ønsker at formidle via undervisningsmaterialerne, gnidningsfrit overføres til eleverne. Forelæsningen som genre er nok det bedste eksempel OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 25 12/02/04, 14:13:26

14 på kognitivistisk vidensformidling. I forskellige varianter går den igen i næsten alle face-to-face-undervisningssituationer, når læreren sætter sig selv i centrum som didaktisk formidler af et emnes faglig logik. Den gode forelæser vil selvfølgelig tage højde for sine tilhøreres forudsætninger, men genren lægger ikke umiddelbart op til refleksion og bearbejdelse undervejs i forløbet. Historisk set har den kognitivistiske forståelse af læreprocessen været dominerende. Selv om nogle af de ovennævnte teoretikere har skrevet væsentlige bidrag til udviklingen af konstruktivismen allerede i første halvdel af det 20. århundrede, er det først i århundredets sidste halvdel, at tankerne får fodfæste på institutionsniveau og udmøntes i praktisk pædagogik. Med Howard Gardners teori om multiple intelligenser har den kognitivistiske forståelse igen fået vind i sejlene. Gardner mener, at mennesket har syv intelligenser: musikalsk, krops-kinæstetisk, logisk-matematisk, sproglig, spatial, interpersonel og intrapersonel intelligens ([1983] 1997) ja måske endda flere ([1996] 1997). Ved valg af den rette formidlingsform eller ved at formidle samme indhold i forskellige genrer og medier afpasset til den enkelte elevs kombination af intelligenser formindskes støjen,og den ønskede viden kan overføres. Hos den ikke læringsteoretisk bevidste lærer vil den kognitivistiske og konstruktivistiske forståelsesramme ofte trives side om side. Er den vidensoverførelse, som kan iagttages, sket på basis af læreroplæg og tilpassede undervisningsmaterialer altså Gardners kognitivistiske model eller gennem en konstruktion af viden ud fra læringsmaterialerne, der er blevet bearbejdet igennem planlagte aktiviteter i undervisningssituationen konstruktivisternes koncept? I folkeskolen er der en tendens til, at fagligt indhold formidles via en kognitivistisk formidlingsstrategi, mens almene kompetencer udvikles via samarbejdsaktiviteter i forlængelse af en konstruktivistisk tankegang. Alt efter formål, er det altså forskellige læringssyn, som bringes i spil. Til forklaring af læring i arbejdssammenhænge eller i uformelle sammenhænge, hvor der ikke optræder en lærer, leverer modellen for situeret læring en adækvat forståelsesramme. Begrebet praksis- 26 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 26 12/02/04, 14:13:26

15 fælleskaber som ramme for udveksling af erfaringer mellem kolleger på arbejdspladsen eller personer i samarbejde om konkrete opgaver fremhæver det spontane og kollektive i læreprocessen. Samtidig nedprioriteres individet og dets personlige forudsætninger som bærer af processen. Denne problematik påpeger Bente Elkjær i en artikel om Learning and getting to know: The case of knowledge workers. Hun finder en mulig balance mellem det kollektive og det individuelle ved med inspiration fra Dewey (1916) at flytte fokus fra adskillelsen mellem erkendelse og praksis til forbindelsen mellem viden og handling : The separation between cognition and practice is replaced by a continuity of knowing and acting. Dewey regarded education as growth, or rather a growing process, i.e. a continuous process that is part of the development of life. Although learning takes place in social situations, it is the individual learner who learns, and learns through reorganizing and reconstructing her/his experience. ( ) Thus, experience is not mere activity, mere doing, and it is not only change, but change that implies reflection on former actions in order to anticipate further consequences. The mere participation in practice, in action, does not create learning. Only a person who is able to reflect upon her/his own actions and reorganize as well as reconstruct experience by continuously employing reflection thinking as means of action is learning (Elkjaer 2000: 353). Uden at frakende communities of practice en betydning for læreprocessen får Bente Elkjær tildelt dette fællesskab en funktion som udgangspunkt for en konstruktiv erkendelsesproces (jf. også Elkjær & Høyrup 2003), hvor den operationelle viden langsomt gøres deklarativ gennem løbende selvrefleksion. Samtidig knytter denne operation den situerede læringspraksis tæt til den konstruktivistiske og understreger betydningen af læring som videnstilegnelse inklusive en metaviden om, at tilegnelsen sker gennem refleksion. OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 27 12/02/04, 14:13:27

16 Vidensorganisering og læring Som påpeget ovenfor (jf. Rosenberg 2000; Brønsted & Elkjær 2001) forsøger især større virksomheder og organisationer at løse videndelingsproblemet gennem knowledge management, hvor der ikke skelnes mellem træning og læring, og hvor vidensoverførsel er et teknisk spørgsmål om tilgængelighed. Ikke fordi disse virksomheder og organisationer er de eneste med et videndelingsproblem, men fordi de er store nok til at investere i at finde en løsning. Mange gode it-løsninger er derfor konstrueret til at støtte dette koncept for vidensorganisering. Tilbage står spørgsmålet, om der er en så tæt sammenhæng mellem de it-baserede programmer, der anvendes til knowledge management og videndeling, og forstillingerne om vidensoverførsel som tankpasserpædagogik, at det er umuligt at anvende samme teknologi til videndeling inden for samarbejdsrelationer baseret på en konstruktivistisk læringsopfattelse? Svaret er ikke enkelt. Ser man på de læringsplatforme eller e-læringssystemer, som er tilgængelige på markedet, er det tydeligt, at man sammen med en rækker funktionaliteter også køber et pædagogiske koncept og det samme gælder i princippet for open source -løsninger. Tilsvarende indeholder store knowledge management -systemer også et koncept for, hvad viden er, hvorledes den skal organiseres og hvordan den skal formidles og distribueres. Derfor kan man ikke bare overtage virksomhedernes knowledge management - systemer og bruge dem til videndeling i institutioner, der bygger på et andet videns- og læringsbegreb. I undervisningsinstitutioner har knowledge management filosofien fx haft vanskeligt ved at trænge igennem og ikke fordi behovet for videndeling er fraværende. Flere delprojekter inden for det store projekt: IT Medier i Folkeskolen (ITMF) har som mål at introducere intranet i uddannelsessystemet med henblik på videndeling, og mange kommuner investerer i skoleportaler, hvor forældre, børn, lærere, ledelse og administration får mulighed for at kommunikere og udveksle dokumenter. Der er ingen tvivl om, at intranet giver mange muligheder 28 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 28 12/02/04, 14:13:28

17 for at forbedre kommunikationen mellem hjem og skole, mellem ledelse/administration og lærere og mellem lærerne indbyrdes. Intranettet kan fx indeholde fælles kalender- og reservationssystem, opslagstavler samt klassekonferencer for forældre og skole og for klassens lærere. Brug af fælles logbøger, hvor en klasses lærere opsamler deres evalueringer af de enkelte elever og af klassen som helhed, er et klart eksempel på it-støttet videndeling. Om elektronisk kommunikation mellem skole og hjem og et it-baseret kalender- og reservationssystem også fortjener betegnelsen videndeling er vel et definitionsspørgsmål. Inden for uddannelsesinstitutioner er det først, når lærerne samarbejder og deler deres viden om undervisningsforløb erfaringer med undervisningsmaterialer, supplerende materialer og aktiviteter at man for alvor kan tale om videndeling. Til dels sker en sådan udveksling allerede, men den sker ikke systematisk, og den understøttes ikke af de eksisterende systemer til vidensorganisering. Forlagenes katalog over undervisningsmidler har i flere år været tilgængeligt i en database som også indeholder lektørudtalelser, og de fleste skoler har online adgang til amtscentrenes kataloger og kan lave direkte bestillinger, og via SKODA kan de søge i fagenes info-guides efter relevante web-steder. Alligevel er det meget begrænset, hvor meget disse muligheder udnyttes. Det viser et forskningsprojekt med tilknytning til ITMF-projektet: Forbedret information om undervisningsmidler (FIU) (Bang & Arnfast 2003). Når lærere bruger de nye net-muligheder for at søge information, sker der kun en meget begrænset videreformidling til kollegaer. I skolebibliotekerne er der ikke anskaffet programmer eller udviklet rutiner, som kan opsamle lærernes indsamlede viden, så den kan findes igen heller ikke når det drejer sig om selvudviklede materialer og supplerende opgaver til lærebøger m.m. ITMF-projektets mål var, som projektets navn angiver, at afdække lærernes ønsker til en forbedret information om undervisningsmidler. Selv om den daglige praksis ikke var opmuntrende ud fra et videndelingsperspektiv, belyste projektet dog, hvorfor videndeling har så vanskelige kår i skolen: OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 29 12/02/04, 14:13:29

18 den herskende skolekultur er i overvejende grad en mundtlig kultur med erfaringsudveksling fra kolleger til kolleger, men med ringe systematisk og søgbar erfaringsopsamling i forhold til brug af læremidler (Bang & Arnfast 2003: 3). Den enkelte skole er en vidende organisation, hvor viden er bundet til enkeltpersoner. Viden overføres fra kollega til kollega, og erfaringer udveksles på lærerværelset, ligesom diverse fagudvalg diskuterer de forskellige undervisningsmaterialers anvendelighed. Denne spontane mundtlige udveksling af erfaringer er vigtig for arbejdsklimaet på en skole. Skolen som lærerarbejdsplads er et klart eksempel på et praksisfællesskab, hvor nye lærere langsomt optages i fællesskabet via legitimate peripheral participation. Udvekslingen af erfaringer er oftest en udveksling af operationel viden, som ikke nødvendigvis i situationen bliver til deklarativ viden. Samtidig er der en udbredt ydmyghed blandt lærere: en lærer skilter ikke med sin viden, men skal spørges om sine erfaringer. Skolekulturen som en mundtlig kultur er på længere sigt en barriere for integreringen af it i lærernes arbejde med planlægning og gennemførelse af undervisningen, hvis ikke den suppleres med en systematisk lagret opsamling af erfaringer som deklarativ viden. Derved ville det blive muligt at søge i de lagrede oplysningerne og udbygge dem løbende i samarbejde med kolleger på skolen og på andre skoler. Samtidig ville materialet udgøre en ressource, som den enkelte lærer kan konsultere ved projektarbejde (jf. også Bente Jensens diskussion af nødvendigheden af en ny kompetence- og organisationsudvikling i folkeskolen (Jensen 2003)). Problemet er imidlertid, at systematisk erfaringsopsamling forudsætter skriftlighed og offentliggørelse og det er en helt anden kultur end den eksisterende mundtlige skolekultur. Forskningsprojektet viste, at de involverede lærerne kunne se perspektiverne i en systematisk erfaringsopsamling, men også at de var fuldt ud klar over vanskelighederne ved at ændre den herskende kultur. Der er tale om både at tilføre lærergerningen respekt, give lærerne deres selvværd tilbage efter mange års deklassering, og om at ud- 30 JØRGEN BANG 39955_det digitale naervaer 30 12/02/04, 14:13:29

19 vikle it-systemer, som dels kan understøtte en skriftliggørelse af lærernes refleksioner over praksis, dels opsamle, systematisere og formidle dem, så de bliver anvendelige for kolleger. Videndeling er kontekstbunden Pointen med at fokusere på videndelingsproblemet i folkeskolen i forhold til vidensorganisering i virksomheder og organisationer er at understrege, at videndeling ikke foregår in abstraktum, men er afhængigt af den kultur, hvori den skal fungere. Vidensorganisering og videndeling med støtte i it-systemer skal udvikles i tæt forbindelse med den kultur, de skal fungere i, og i samspil med dem, der producerer viden, og dem, som tilegner sig den og bruger den. Derfor er videndeling så vanskelig! OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC _det digitale naervaer 31 12/02/04, 14:13:30

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6 Indledning... 1 I Tilegnelsesteorier... 1 I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2 LAD... 2 Den kritiske periode... 3 Non-interface hypotesen... 4 Naturlig rækkefølge... 5 I 2 Sproglig opmærksomhed....

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Unge og teknologi. Ungdomsforskning:

Unge og teknologi. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Unge og teknologi Foran på bordet ligger hendes mobiltelefon synligt fremme. Men den ringer eller bipper ikke en eneste gang, mens hun sidder der. Hun sidder alene midt mellem alle de

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Nr 20, 2001: Tema: Task

Nr 20, 2001: Tema: Task SPROGFORUM NO. 20 Task ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018761 Nr 20, 2001: Tema: Task Redaktionen for nr. 20: Michael Svendsen Pedersen Indhold Forord Task Kirsten Haastrup: "Italiensk for begyndere" Michael

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed

Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed SPROGFORUM NO. 30, 2004 Sproglig opmærksomhed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8776130711 Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed Redaktionen for nr. 30: Pia Ohrt, Karen-Margrete Frederiksen, Karen Lund, Kirsten

Læs mere

Transfer mellem uddannelse og arbejde

Transfer mellem uddannelse og arbejde Transfer mellem uddannelse og arbejde Bjarne Wahlgren København august 2009 Forord Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere