Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende"

Transkript

1 Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende Ledelsesevalueringer opleves ikke altid som et nyttigt redskab af hverken den enkelte leder eller organisationen som samlet hele. Det er ikke så underligt, da rigtig mange ledelsesevalueringer i dag giver et misvisende udgangspunkt for ændret ledelsesadfærd. Læs mere om, hvad der kan gøres ved at tage afsæt i teorien om Leadership Pipeline- teorien med konkrete eksempler og forskning. Ledelsesevalueringerne fejler ofte, fordi de beror på gamle antagelser om, at ledelse kræver det samme, uanset om du er leder af medarbejdere, mellemleder eller direktør. Igennem det seneste årti er der sket en markant ændring i måden, vi opfatter ledelse på. Leadership Pipeline- forståelsen af ledelse er blevet en stadig mere udbredt ledelsesmodel. Næsten hver fjerde Fortune 500- virksomhed og omkring procent af de store organisationer i den danske offentlige sektor baserer deres ledelsessyn på Leadership Pipeline [1]. På dansk betyder Leadership Pipeline en differentieret ledelsesforståelse. På nordjysk betyder det, at god ledelse ikke er den samme adfærd og de samme kompetencer i hele organisationen. God ledelse skal derimod bedrives forskelligt, alt efter om man er topchef, funktionel chef, leder af le- dere eller leder af medarbejdere. Når vi ved dette, skal vi også evaluere forskelligt, alt efter hvad lederen skal lede, så vi ikke evaluerer lederen på ledelseskompetencer, som er irrelevante for dennes ledelsesopgave såre simpelt! I det følgende redegør vi for tænkningen i Leadership Pipeline. Vi gennemgår fire ledelsesniveauer i teorien samt diskuterer og giver eksempler på, hvordan der skal evaluereres med konkrete spørgsmål. Leadership Pipeline- teorien i det private og det offentlige Teorien har dybe historiske rødder, men blev operationaliseret i General Electric i et samspil med en række ledelsesforskere og publiceret globalt i 2000 af Ram Charan, James Noel og Stephen Drotter. Senere er teorien videreudviklet og ændret til at passe til offentlig ledelse af Kristian Dahl og Thorkil Molly- Søholm i Det særlige ved teorien er, at den har et usædvanligt nuanceret syn på succeskriterierne for god ledelse på hvert enkelt ledelsesniveau. Den definerer nemlig de vigtig- ste færdigheder, værdier og prioriteter, der skal til for at opnå succes med ledelsesopgaven på de fire niveauer Leder af medarbejdere, Leder af ledere, Funktionel chef eller Topchef. Endvidere beskriver teorien transitionerne fra et ledelsesniveau til et andet. Det vil sige, det, der skal aflæres og tillæres, når eksempelvis en leder af medarbejdere forfremmes til at blive leder af ledere. Denne model bruges så af virksomhederne som den grundarkitektur, andre centrale ledelsesstøttesys- temer defineres ud fra. 1

2 Grundtanken i teorien er at skabe et sammenkoblet og sammenhængende ledelsessystem, hvor hvert ledelsesniveau på basis af organisationstilpassede Pipeline- kriterier for god ledelse under- støtter den optimale ledelsespraksis og ledelsesudvikling især i egen ledelsesrolle og på ledelsesniveauet under sig. Topchefen understøtter og udvikler dels de funktionelle chefer hver især og dels teamet af de øverste ledere. De funktionelle chefer understøtter og udvikler hver især de enkelte ledere af ledere og de lederteam, som de har ansvaret for osv. Endvidere er alle organi- satoriske støttesystemer designet på basis af de organisationstilpassede Pipeline- kriterier, og støtter op omkring lederens arbejde med at understøtte ledelseskvalitet og ledelsesudvikling hos deres underordnede: Leadership Pipeline- model med fire transitioner. Med inspiration fra Charan et al., 2000 [2] og Sørensen & Kjer, 2008 [8] Leder af medarbejdere Når en medarbejder forfremmes til leder af medarbejdere, er det afgørende nye et værdiskifte; den nyansatte leder skal nu kunne motiveres af og værdsætte at skabe resultater gennem andre og udvikle andre [2]. Dette står i diametral modsætning til de værdier, der driver den dygtige medar- bejder; værdier der beror på at præstere fagligt og individuelt godt i leverancen til den eksterne eller interne kunde. På niveauet Leder af medarbejder skal fagligheden stadig være i højsædet, men dette er ikke det eneste afgørende, som lederen skal stile imod i sin ledelsesudvikling. En essentiel kompetence er her, at lederen af medarbejdere skal lykkes med at udvikle medarbejdere, hvor vi nærliggende giver den pågældende leder et spørgsmål som: "Jeg sikrer, at medarbejderne har en klar forståelse af, om deres arbejdsindsats lever op til mine forventninger". Et tilsvarende spørgsmål stilles til medarbejderne, der evaluerer lederen på: "Min leder sikrer, at jeg har en klar forståelse af, om min arbejdsindsats lever op til min leders forventninger". Lederen af medarbejderne skal nu udføre faglig ledelse, i stedet for som medarbejder i højere grad 2

3 at udvikle egen faglighed. Her kunne lederen blive evalueret på spørgsmål som: Jeg sikrer et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, hvor medarbejderen evaluerer lederen på: "Min leder sørger ge- nerelt for, at der er et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning". Et tredje elementært tema er det tværgående perspektiv, hvor den nye leder af medarbejdere skal have et tværgående blik på sin afdeling, hvilket tidligere ikke blev krævet i lige så høj grad som medarbejder. Nu skal lederen evaluere sig selv på spørgsmål som: "Jeg sørger for, at mine medar- bejdere nemt kan samarbejde med hinanden om opgaveløsningen på tværs af afdelingen". Spørgsmålet til den medarbejder, der skal evaluere lederen ville så lyde: "Min leder sørger for, at jeg nemt kan samarbejde med andre medarbejdere om opgaveløsningen på tværs af vores afdeling". Leder af ledere Når lederen af medarbejdere forfremmes til leder af ledere, går denne igennem en ny transition, hvor der på udvalgte områder kræves nye arbejdsværdier, prioriteter og færdigheder. Bevægelsen betyder grundlæggende, at man går fra at lede medarbejdere til at lede ledere. I en Leadership Pipeline- optik kræver det, at man nu udvikler en praksis og et sprog til at sætte, udvikle og lede le- dergrupper såvel som til at lede den enkelte leder af medarbejdere [2] [3]. Inden lederen af ledere rykkede et trin op ad karrierestigen, skulle vedkommende vurderes på dennes præstationer som personaleleder og faglig leder for individuelle faglige bidragsydere. Men nu skal man vurdere den nye leder af ledere på dennes præstationer som leder af ledere, hvor man skal uddelegere ledelsesopgaver, sætte mål for ledelsesopgaver, give feedback osv. Alt dette kræver et sprog om ledelse og en ny ledelsespraksis. Lederen af ledere skal stadig lykkes med den faglige ledelsesdisciplin, ligesom lederen af medarbejdere. Dette bliver blot med et nyt fokus, som kan eksemplificeres i følgende spørgsmålseksempler: Jeg leverer tilstrækkeligt fagligt input til det strategiske arbejde opad i organisationen Jeg sikrer faglig sparring til mine underordnede ledere Endvidere får lederen af ledere typisk ansvar for en ledergruppe. Dette er igen en ny disciplin: den gode leder af medarbejdere fokuserer vertikalt og værdsætter sit eget teams præstationer. Her er der igen et nyt fokus i forhold til de spørgsmål, der stilles til en leder af medarbejdere, da dennes ledelsesopgave er markant anderledes over for en ledergruppe end en medarbejdergruppe. Nogle konkrete spørgsmålseksempler kunne være: Jeg giver løbende mine underordnede ledere relevant feedback på deres udvikling i ledelsesrollen Jeg tager aktivt hånd om mine underordnede ledere, hvis de ikke lever op til deres ledelsesansvar Jeg sikrer, at min ledergruppe har den rigtige sammensætning i forhold til områdets behov 3

4 Jeg sikrer, at min ledergruppe samarbejder og hjælper hinanden Den gode leder af ledere fokuserer mere horisontalt ved at se på tværs af alle de ledere af medar- bejdere og enheder, man har ansvar for hvormed det samlede resultat understøttes. Det tværgående perspektiv hos en leder af medarbejdere gik primært på at få medarbejderne til at ar- bejde effektivt sammen på tværs, hvor man på niveauet for leder af ledere får et mere holistisk blik, som også rækker ud over egen afdeling. Dette kan eksemplificeres i spørgsmål som: Jeg sikrer, at min ledergruppe løser de tværgående opgaver Jeg binder mit eget område stærkt sammen med resten af organisationen Ydermere indebærer rollen som leder af ledere, at man i højere grad forventes at kunne bidrage til håndtering af organisationsstrategiske spørgsmål. Dette kræver, at man er i stand til at prioritere og allokere tid til dette arbejde. Hertil kommer, at leder af ledere skal kunne udarbejde konkrete im- plementeringsplaner for, hvorledes de strategiske spørgsmål i praksis skal løses. Disse implementer- ingsplaner rummer oftest komplekse procesledelsesovervejelser, da de skal skabes med mange in- teressenter. I praksis er dette ofte udfordrende for mange ledere af ledere, da denne form for ar- bejde kræver en højere grad af abstrakt og langsigtet tænkning, end det er påkrævet på niveauet Leder af medarbejdere. Derved kunne evalueringsspørgsmål på niveauet for Leder af ledere også lyde: Jeg tilrettelægger effektive processer, der inddrager mine ledere i planlægningen af forandringer og implementeringer. Jeg sikrer, at den retning, jeg sætter for min afdeling, er i overensstemmelse med strategien Jeg skaber rammerne for, at min ledergruppe kan lykkes med et effektivt teamsamarbejde på tværs Jeg synliggør tydeligt sammenhængen mellem rammerne for opgaveløsningen og økonomien inden for området Funktionel chef og topchef På samme måde kan tankegangen overføres til de to kommende ledelsesniveauer, Funktionel chef og Topchef. Ganske kort tegnes en bevægelse, hvor det afgørende nye på niveauet for Funktionel chef er at udvikle en praksis til at lede ukendte områder (altså områder, man ikke selv er uddannet til eller har erfaring med), udvikle færdigheder og værdier til at deltage i beslutninger og strate- giudvikling for hele organisationen, samt håndtere det politiske niveau i den offentlige organisation [2] [3]. Den funktionelle chef må derved kunne mediere mellem forskellige interesser og perspek- tiver med relativ lethed ikke væltes omkuld af konfliktfyldte synspunkter, men kunne integrere funktionsstrategier med den overordnede strategi. Chefen skal evne at arbejde med en fremtidsrettet tænkning og et langt tidsperspektiv uden at miste fremdriften i dagligdagen. I 4

5 evalueringsøjemed kan det betyde evalueringsspørgsmål som: Jeg sikrer sammenhæng på tværs af de faglige områder inden for mit område Jeg forhandler løbende med nøgleinteressenter om, hvilke mål og strategier mit ansvarsområde arbejder med Jeg involverer aktivt mine underordnede ledere i planlægningen af forandringer Jeg omsætter loyalt de overordnede strategier til konkrete delstrategier og mål på mit ansvar- sområde Skiftet til rollen som topchef er en udfordring på mange måder, da denne handler mere om værdier og "mindset" end om færdigheder. Toplederen må engagere sig i langsigtet visionær tænkning uden at miste fokus på den løbende optimering af effektivitet og indtjening i forretningen. I toppen af organisationen må lederen endegyldigt "kill his/her darlings" produkter eller kunder, som har fået en særlig opmærksomhed og i stedet hellige sig ansvaret for helheden. Dette handler i særdeleshed om at udvikle prioriteter og værdier, der skaber grundlag for et helhedsorienteret blik på forretningen, hvilket indebærer et skift fra strategisk tænkning til visionær og global tænkning [4]. Lidt simpelt sagt er topchefen den person i organisationen, som er mest afhængig af andres indsats for at kunne nå sine mål. Derfor er det nødvendigt, at topchefen har en høj grad af tillid til sit team af funktionelle chefer. Jo højere op man bevæger sig i organisationen, desto større bliver kravene til at kunne arbejde med komplementære kortsigtede og langsigtede mål. Den funktionelle chef har, ifølge Ram Charan, en tidshorisont i sin tænkning, der rækker cirka tre år frem i tiden. Topchefen derimod skal operere med en væsentlig længere tidshorisont, der ideelt set rækker ud over personens egen ledelsesgerning i virksomheden [2]. Disse elementer kunne i spørgsmålsfor- muleringer betyde spørgsmål som: Jeg har etableret en organisationsstruktur, der matcher strategien Jeg træffer de nødvendige beslutninger, hvis fremdriften i organisationen afviger fra de opstillede mål Jeg har sammensat et team af højtydende funktionelle chefer Jeg bidrager til, at topledelsen besidder en udpræget grad af helhedssyn i organisationen Jeg oversætter vores visioner og strategier, så det giver mening i hele organisationen Principperne for "rette ledelse på rette niveau" bliver derved afgørende at overføre i evalueringsøjemed, så vi sikrer, at der måles på det rigtige, når organisationens ledere skal eval- ueres på deres ledelse. 5

6 Udvikling af Leadership Pipeline- ledelsesevaluering Når Leadership Pipeline- evalueringsværktøjet skal udvikles, er der flere måder at gribe processen an på. Fremgangsmåden afhænger af: 1. hvad organisationen gerne vil have ud af evalueringen, samt 2. hvilke beskrivelser af god ledelse på forskellige niveauer i organisationen, der allerede er udarbejdet. Alt efter formålet med evalueringen skal evalueringsformen vælges; er det et redskab, som primært skal danne grundlag for en god dialog lederne imellem? Skal det også bruges som et styrings- redskab til direktionen, så denne kan få et indblik i, hvordan den samlede ledelse i organisationen præsterer? Både den kvalitative og kvantitative evalueringsform kan her anvendes med forskellige fordele og ulemper, som er vigtige at overveje i henhold til målet med evalueringen [5] [6]. Det bliver essentielt at skræddersy en spørgeramme, som trækker på dét, organisationen gerne vil vide noget om. Hvis der allerede er udarbejdet et ledelsesgrundlag ud fra tankerne om en differentieret ledelsesforståelse, vil det være oplagt at formulere evalueringsspørgsmål med udgangspunkt i dette. Hertil kunne det også være relevant at hive organisationens strategiske mål frem for at se på, hvorvidt lederne understøtter organisationens mål om eksempelvis effektivisering, social ansvarlighed eller øget faglig kvalitet [7]. Er der ikke forud for evalueringen udarbejdet kompetencebeskrivelser for hvert ledelsesniveau i organisationen, starter processen med at bygge det fælles billede op for god ledelse i organisa- tionen. Her bidrager ledere og medarbejdere i brede inddragende processer til at udarbejde disse beskrivelser for best practice- ledelse. Herved opbygges et legitimt og stærkt fælles billede af krite- rierne for god ledelse på hvert ledelsesniveau, hvorefter der kan udarbejdes en evalueringsspørge- ramme på baggrund af det arbejde. En tendens er her, at der også udarbejdes et medarbejder- niveau for god ledelse, hvilket er med til at sætte samarbejdet imellem ledere og medarbejdere på dagsordenen. Hvad er god medar- bejderadfærd, hvad skal relationen mellem leder og medarbejder bære præg af, og hvordan skal medarbejderen bedrive selvledelse? Skal principperne om "rette ledelse på rette niveau" imple- menteres fuldstændigt i organisationens ledelsesevaluering, kunne vi lege med tanken om i fremtiden også at evaluere medarbejderne ud fra dette grundlag for god medarbejderadfærd. Leadership Pipeline i evalueringssammenhænge Teorien om Leadership Pipeline beskriver således en grundarkitektur, som virksomhederne kan de- finere andre centrale ledelsesstøttesystemer ud fra, såsom ledelsesevaluering. Pipeline- teorien giv- er inspiration til de parametre, som ledere rekrutteres efter, samt parametre til at opbygge blandt andet ledelsesevalueringer, mål- og resultatskontrakter og lederuddannelse. Hermed understøttes 6

7 en værdikæde for ledelse, hvor alle HR- initiativer peger i samme retning i organisationen, hvilket igen er med til at skabe klarhed over for både den enkelte leder og organisationen. I evalueringssammenhænge virker Leadership Pipeline- tænkningen ualmindelig logisk: Vi vil gerne give lederne det bedste afsæt for deres videre ledelsesudvikling ved at måle på netop de para- metre, der er relevante for den pågældende leder på det pågældende niveau i organisationen. Opsummerende kan opstilles følgende tre take aways, som bliver afgørende for den effektfulde Leadership Pipeline- ledelsesevaluering: Ledere skal evalueres på de parametre, som vedkommer deres ledelsesrolle ud fra tankerne om en differentieret ledelsesforståelse Ledelsesevalueringen kan med fordel gøres til et strategisk styringsværktøj, som også måler på, hvordan hvert enkelt ledelsesniveau understøtter implementeringen af organisationens strategi Formålet med ledelsesevalueringen er bestemmende for, hvilken evalueringsmetode der skal bygges op omkring, hvorfor det er afgørende, at organisationen tager stilling til, hvad de gerne vil have ud af evalueringen, inden denne udvikles. 7

8 Referencer: 1 Opgørelse fra Ernst & Young (2007) 2 Charan, R., Drotter, S. & Noel, J. (2000). The Leadership Pipeline: How to Build the Leadership- Powered Company. San Fransisco, CA: Jossey Bass. 3 Dahl & Molly- Søholm (2012): Leadership Pipeline i den offentlige sektor, Dansk Psykologisk Forlas A/S. 4 Charan, R., Drotter, S. & Noel, J. (2001). The leadership pipeline: How to Build the Leadership- Powered Company. San Francisco, CA: Jossey- Bass. 5 Bäckström (2015a): Den traditionelle ledelsesevaluering trænger til en makeover. Erhvervspsykologi, nr Bäckström (2014): Undgå misvisende ledelsesevalueringer. Væksthus for ledelse. 7 Bäckström (2015b): Gør ledelsesevalueringen til et strategisk styringsredskab. In press. Væksthus for ledelse. 8 Sørensen & Kjer (2008): Talentfabrikken - intern kederrekruttering. Børsen 8

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Prolog Leadership Pipeline har fået vind i sejlene som koncept, teori og tænkning bl.a. ved at tilbyde en beskrivelse

Læs mere

Leadership Pipeline på dansk

Leadership Pipeline på dansk 1 af 12 16-11-2011 14:59 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 5, maj 2011 Indholdsfortegnelse Leadership Pipeline på dansk Leadership Pipeline er en af de nyeste tilgange til systematisk lederudvikling og

Læs mere

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG 07/11/13 Leadership Pipeline fentlige Leadership Pipelines præcise og praktiske sprog om ledelse på hvert esniveau giver offentlige organisationer og ledere langt bedre mulighed for at ledelse og udvikle

Læs mere

Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation.

Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation. Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation. Working paper september 2010 Af Kristian Dahl, Studielektor i erhvervspsykologi ved Institut for

Læs mere

Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Leadership Pipeline i den offentlige sektor Leadership Pipeline i den offentlige sektor Teorien Leadership Pipeline er de seneste ca. ti år vundet kraftigt frem som en deskriptiv ramme for ledelse og som et styrende paradigme for store internationale

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching

Ledelsesbaseret coaching Ledelsesbaseret coaching - når coaching skal fungere som en ledelsesdisciplin Lad os starte med et citat: Coaching er en intimteknologi. Ligesom i bordellerne i Sankt Pauli og Amsterdam, hvor man kan åbne

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE OG LEDELSESFORANDRING I

FORANDRINGSLEDELSE OG LEDELSESFORANDRING I UDENRIGSMINISTERIET FORANDRINGSLEDELSE OG LEDELSESFORANDRING I UDENRIGSMINISTERIET JACOB FABER, FULDMÆGTIG, KONCERN HR ERIK LAURSEN, KONTORCHEF, KONCERN HR ERFARINGSBASERET PAPER DET DANSKE LEDELSESAKADEMIS

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline

Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline Leadership Pipeline Kris/an Dahl Kd@lead.dk Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline Kristian Dahl Erhvervspsykolog, Cand. Psych Studielektor i erhvervspsykologi, AAU Stifter

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Vi sælger ikke varer og har ikke kunder. Vi arbejder med børn og sætter den faglige barre højt

Vi sælger ikke varer og har ikke kunder. Vi arbejder med børn og sætter den faglige barre højt Hver anden leder sover dårligt. Få gode råd til bedre søvn Side 2 Offentlig Ledelse01 14 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Leadership Pipeline skaber

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur INDHOLD Forord 3 Implementering det lange seje træk 4 Medarbejderinddragelse Skab gode betingelser

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG KRISTIAN DAHL OG THORKIL MOLLY-SØHOLM LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KRISTIAN DAHL OG THORKIL MOLLY-SØHOLM DANSK PSYKOLOGISK FORLAG Kris%an Dahl

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse?

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Foråret 2014 Masterprojekt Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Lene Karsbæk Eggertsen 10 06 69 Vejleder: Ole Fogh Kirkeby, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere