Resultatkontrakt 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2008"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2008

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Mission Vision Strategiske fokusområder Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet Mål og resultatkrav Tværgående mål og krav Årsrevision IT revision Koncernfælles indsatsområder interne krav Omkostninger Principper i prisangivelser Sammenstilling af omkostninger i forhold til revisionsydelser Kontraktperiode, rapportering og påtegning Kontraktperiode og ikrafttrædelse Opfølgning og rapportering Påtegning... 9

3 1 INDLEDNING Resultatkontrakten for 2008 mellem Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Interne Revision er samlingspunktet for revisionens arbejde og de revisionsaktiviteter, der vil være styrende for organisationen i Forsvarsministeriets Interne Revision. Forsvarsministeriets Interne Revision definerer mission, vision og strategiske fokusområder samt revisionsaktiviteter i henhold til nedenstående: Aftale, af den 1. januar 2006, i henhold til Rigsrevisorlovens 9 om den interne revision på Forsvarsministeriets område. Kundgørelse for forsvaret B. 5 39, af den 13. februar 2006, cirkulære om retningslinierne for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets departement og de myndigheder/institutioner, den reviderer. Med resultatkontrakten for 2008 lægger Forsvarsministeriets Interne Revision op til et egentligt strategisk paradigmeskift i tilgangen og gennemførelsen af de fremadrettede revisionshandlinger, idet Forsvarsministeriets Interne Revision som grundlag vil anvende Rigsrevisionens RevisionsStandard (RRS) af august måned Styrende for Forsvarsministeriets Interne Revisions revisionsaktiviteter vil være Rigsrevisionens definition på God Offentlig Revisionsskik, hvor det efter rigsrevisorlovens 3 anføres: at revisionen efterprøver, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision). Forsvarsministeriets Interne Revisions mål og håb er, at denne ændring i tilgangen til gennemførelse af revision vil styrke og forbedre nytteværdien af de aktiviteter, der udfoldes i Forsvarsministeriets Interne Revision til gavn for koncernen som helhed. Forsvarsministeriets Interne Revision ønsker med nærværende at styrke og udvide det fremadrettede grundlag for den interne revisions samlede virke i koncernen. 1.1 Mission Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring. 1.2 Vision Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Farvandsvæsenet under Forsvarsministeriet, og er endvidere Forsvarsministeriets sparringspartner i forbindelse med økonomistyringen i koncernen. Endelig er Forsvarsministeriets Interne Revision institutionschefernes fortrolige rådgiver. Forsvarsministeriets Interne Revision vil til stadighed arbejde målrettet på at konsolidere det opnåede kvalitative niveau i løsningen af de revisionsområder, der er anført i 9 aftalen, og Forsvarsministeriets Interne Revision vil loyalt og engageret fortsat bidrage til den strategiske udvikling af de nuværende og kommende revisionsopgaver i samarbejde med Rigsrevisionen

4 1.3 Strategiske fokusområder Forsvarsministeriets Interne Revision vil i 2008 prioritere midler og ressourcer, således at de i 9 aftalen nævnte myndigheder revideres i overensstemmelse med Rigsrevisionens RevisionsStandarder af august måned I samarbejde og i forståelse med Rigsrevisionen har Forsvarsministeriets Interne Revision i 2007 påbegyndt en samlet strategisk omlægning af fokus for revisionsopgaverne, hvor der fremadrettet skal fokuseres på: Helhedsrevision en sammenfletning af den finansielle revision, forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision med henblik på at sikre en effektiv forvaltning. Væsentlighedskriterier en regnskabsinformation vurderes at være væsentlig, hvis den må forventes at være afgørende for de beslutninger, som regnskabets brugere tager. Væsentligheden kan begrundes i beløbets størrelse, dens art eller den sammenhæng den indgår i. Risikovurdering hvor revisor forholder sig til konsekvensen af og sandsynligheden for, at en virksomheds regnskab ikke er rigtigt, at dispositionerne ikke er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter mv., og at virksomheden ikke har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Compliance revision - revisionsmæssig vurdering af, om myndigheden følger bestemmelser og regelsæt ved gennemførelse af aktiviteter, herunder administrative og økonomiske rutiner. Endelig vil Forsvarsministeriets Interne Revision i 2008 implementere revisionsværktøjet Team-Mate, så revisionsdokumentationen kan samles struktureret og tidsregistreringen på enkeltopgaver opgøres pålideligt. Da der er en direkte sammenhæng mellem anvendelse af Team-Mate og Rigsrevisionens RevisionsStandarder, vil denne systematisering af arbejdsmateriale og processer medvirke til en lettere tilgang til Forsvarsministeriets Interne Revisions dokumentation for de udførte revisioner. 1.4 Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet I forbindelse med det strategiske paradigmeskift i tilgangen til de samlede revisionsaktiviteter i Forsvarsministeriets Interne Revision efter de nye revisionsstandarder har Forsvarsministeriets Interne Revision revurderet opgavehierarkiet, jf. Forsvarsministeriets vejledning om resultat- og direktørkontrakter 2006, og Finansministeriets publikation, Effektiv opgavevaretagelse i staten Effekt Rigtige regnskaber samt forbedret samlet økonomistyring i koncernen Produkt Revision Rådgivning Ydelse Årsrevision Strategisk analyse Løbende revision, forvaltningsrevision og projektrevision Afsluttende årsrevision IT-revision IT-styring (generel IT) IT-miljø (systemspecifik IT) Rekvireret rådgivning Konsultativ bistand - 2 -

5 1.4.1 Årsrevision Årsrevisionen indeholder nedenstående 3 ydelser samt afrapportering af revisionerne (for mere uddybende beskrivelse se bilag 1): 1. den strategiske analyse 2. den løbende revision 3. den afsluttende årsrevision (inklusiv gennemgang af årsrapporten) 4. rapportering til de reviderede myndigheder. Den strategiske analyse af myndigheden Den strategiske analyse har til formål at identificere virksomhedens væsentligste risikoområder. Den strategiske analyse er et kontinuerligt notat, som opdateres efterhånden som revisor bibringes ny viden i løbet af året. Løbende revision og forvaltningsrevision Den løbende revision har som formål at vurdere, om virksomhedens forretningsgange og interne kontroller sikrer, at regnskabet bliver rigtigt, og at dispositionerne foretages i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Formålet med forvaltningsrevision er, på udvalgte områder at undersøge, om myndigheden ud fra en revisionsmæssig vurdering har varetaget en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. En særlig del af den løbende revision og forvaltningsrevisionen er projektrevisionen. Forsvarsministeriets Interne Revision skal udføre revision af materielanskaffelser og materielinvesteringer samt bygge- og anlægsarbejder for at sikre, at kravene hertil, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder, opfyldes. Afsluttende årsrevision Formålet med den afsluttende årsrevision er at tilvejebringe en begrundet overbevisning om, at virksomhedens regnskab er rigtigt, dvs. ikke indeholder væsentlige fejl og mangler. Forsvarsministeriets Interne Revision vil i konsekvens af det øgede fokus på årsrapportens indhold og form i større udstrækning end tidligere prioritere revisionshandlinger relateret til myndighedens årsrapport, herunder målrapporteringen, og derved medvirke til at sikre det retvisende billede af myndighedens virksomhed. Rapportering Der vil typisk blive afrapporteret til myndigheden efter afslutningen af hhv. den løbende revision inklusive projektrevisionen -, udvalgte fokusområder for forvaltningsrevision (afrapporteringen heraf kan integreres med afrapporteringen af den løbende revision) og den afsluttende årsrevision (afsluttende revision, årsrapport og bevillingskontrol) IT revision Det primære formål med IT revisionen er, at tilvejebringe en begrundet overbevisning (assurance) om, at IT anvendelsen ved de reviderede myndigheder opfylder gældende krav til: Effektiv afvikling af driften Efficient (optimal) anvendelse af ressourcer Fortrolighed om forretningskritiske informationer Integritet (validitet) om informationsprocesser Tilgængelighed af rettidige informationer og proceskapaciteter Overholdelse af gældende forretningsbestemmelser, regler og love (compliance) Stabilitet om proceskapaciteter og informationskanaler IT revisionen skal understøtte Rigsrevisionens erklæringsopgave vedr. Forsvarsministeriet, men IT revisionen har ikke et selvstændigt erklæringsformål

6 IT revisionen retter sig primært mod de områder af IT støttevirksomheden, som vurderes at have konkret betydning for koncernens økonomi- og regnskabsforvaltning, således at IT revisionen understøtter den samlede erklæringsopgave. IT revisionen sondrer mellem generel IT revision og systemspecifik IT revision. Generel IT revision analyserer de tværgående driftsmæssige systemvilkår, som regnskabet hviler på. Den systemspecifikke IT revision analyserer et systemmæssigt afgrænset område af IT virksomheden, herunder eksempelvis databaser, brugersystemer (applikationer), operativsystemer og netværk Rekvireret rådgivning og konsultativ bistand Forsvarsministeriets Interne Revision vil også i 2008 være til rådighed for koncernen, og den enkelte myndighedschef kan som vanligt anmode Forsvarsministeriets Interne Revision om at udføre supplerende revisionsmæssige aktiviteter. I forbindelse med rådgivning vil det være muligt for Forsvarsministeriets Interne Revision at opbygge koncernfælles viden til gavn for helheden, og derved muliggøre tilførsel af yderlige regnskabs- og økonomistyringsmæssig værdi/videnberedskab. Ved løbende møder mellem Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Interne Revision vil der blive redegjort for den rådgivning og bistand, som Forsvarsministeriets Interne Revision yder til myndighederne. Såfremt større rådgivningsopgaver rekvireres, vil de blive indarbejdet i årets planlægning og fremgå af fremtidige kontrakter som egentlige resultatkrav

7 2 MÅL OG RESULTATKRAV Forsvarsministeriets Interne Revision skal udføre revision og rådgivning ifølge 9-aftalen mellem Forsvarsministeriet og Rigsrevisionen, og følge principperne for god offentlig revisionsskik, så det sikres at regnskaberne er rigtige, og at den overordnede styring under Forsvarsministeriet er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med gældende praksis. 2.1 Tværgående mål og krav Mål 0: Tværgående mål for årsrevision, IT revision og rådgivning Målformulering: Gennem revisionshandlinger og rådgivning bidrager Forsvarsministeriets Interne Revision til rigtige regnskaber for Forsvarskommandoen, hjemmeværnet og Farvandsvæsenet. Effekt Produk tivitet 0.e.1 0.p.1 Omkostning Beregnes for de enkelte produkter Budget Årsværk Beregnes for de enkelte produkter Rigsrevisionen kan basere sin erklæring om regnskabet på Forsvarsministeriets Interne Revisions arbejde. Vurderingen baseres på Rigsrevisionens årlige vurdering af Forsvarsministeriets Interne Revisions arbejde. Forsvarsministeriets Interne Revision anvender minimum 60 % af den revisionsmæssige rådige ressource som aktiv revisionstid. Den aktive revisionstid dækker den samlede udadrettede virksomhed. Revisionsandel <50 % % >60 % Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Aktivit et 0.a.1 Forsvarsministeriets Interne Revision implementerer i 2008 det indkøbte revisionsværktøj Team-Mate, så alle fremtidige revisionshandlinger m.m. registreres i Team-Mate. Vurderes opfyldt, hvis alle revisionerne er indarbejdede og delvist opfyldt, hvis implementeringen omfatter hovedparten af revisionerne

8 2.2 Årsrevision Mål 1: Årsrevision Målformulering: Forsvarsministeriets Interne Revision skal gennem sine revisionsarbejder bibringes en begrundet overbevisning om, at myndighedernes regnskaber er rigtige og giver et retvisende billede af myndighedernes indtægter og udgifter samt aktiver og passiver. Effekt 1.e.1 1.a.1 Omkostning Udfyldes under planlægningen Budget Årsværk Udfyldes under planlægningen Forsvarsministeriets Interne Revision foretager undersøgelse af myndighedernes tilfredshed og oplevede effekt af den stedlige revision vha. mindre spørgeskema direkte til de reviderede myndigheder. Undersøgelsen skal fokusere på, om de reviderede myndigheder kan anvende revisionsresultaterne i deres fremadrettede virke. Undersøgelsen foretages forsøgsvis i 2008 med henblik på fastsættelse af egentlige præstationsforventninger til niveauet for tilfredshed og oplevet effekt i Opgøres simpelt: opfyldt / ikke opfyldt. Med henblik på implementering af ny RRS udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision strategisk analyse af myndighederne og planlægger på den baggrund revisionen i overensstemmelse med RRS første gang inden 28. februar Aktivit et Der udarbejdes strategisk analyse og planlægning for hhv. Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder, hjemmeværnet og Farvandsvæsenet. Planlægningen af revisionshandlinger koordineres med Rigsrevisionen og sendes til orientering for Forsvarsministeriet. Eventuelle efterfølgende større ændringer drøftes med Rigsrevisionen og Forsvarsministeriet orienteres. Vurderes simpelt: opfyldt / ikke opfyldt. 1.a.2 1.k.1 Forsvarsministeriets Interne Revisions revisionshandlinger dækker de risikoområder, som analysen har udpeget, så revisionen kan bibringes en begrundet overbevisning om regnskabets rigtighed og på den baggrund kan udarbejde erklæring om regnskaberne for de reviderede myndigheder. Vurderingen baseres på årsberetningernes indhold og konklusioner. Opgøres simpelt: opfyldt / ikke opfyldt. Ved løbende og afsluttende revision fremsender Forsvarsministeriets Interne Revision revisionsresultater til myndighederne senest 25 dage efter revisionens afslutning. Kvalite t 1.k.2 1.k.3 Revisionen anses for afsluttet når evt. supplerende materialer er indhentet. Opgøres efter følgende: Gennemsnitlig rapporttid > 30 dage dage < 25 dage Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Ved projektrevision fremsender Forsvarsministeriets Interne Revision revisionsresultater til myndighederne senest 8 uger efter revisionens afslutning. Revisionen anses for afsluttet når evt. supplerende materialer er indhentet. Opgøres efter følgende: Gennemsnitlig rapporttid > 9 uger 8-9 uger < 8 uger Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Forsvarsministeriets Interne Revision skal foretage review (kvalitetssikring/revisionsfaglig gennemgang) af alle revisionsrapporteringer og de udførte reviews skal ske i henhold til gældende praksis. Formålet er at sikre kvaliteten i revisionen, så den er dækkende og giver et retvisende billede af de reviderede myndigheder. De udførte reviews opbevares på sagen og kan på - 6 -

9 anmodning fra Forsvarsministeriet dokumenteres. Reviews indgår desuden i Rigsrevisionens vurdering af den interne revision. 2.3 IT revision Mål 2: IT-revision Målformulering: Ved at tilvejebringe en begrundet overbevisning om, at IT anvendelsen ved de reviderede myndigheder opfylder gældende krav, understøtter IT revisionen Rigsrevisionens erklæringsopgave. Effekt Omkostning Udfyldes under planlægningen Budget Årsværk Udfyldes under planlægningen 2.e.1 Forsvarsministeriets Interne Revision sikrer IT revisionens anvendelighed / nytteværdi for de reviderede myndigheder ved forsøgsvis at opgøre IT revisionens anbefalinger og deres implementering ved de reviderede myndigheder. 2.a.1 Opgørelsesmetoden udvikles og afprøves i 2008 med henblik på opstilling af egentlige krav målopfyldelse for anbefalingernes implementering i Opgøres simpelt: opfyldt, såfremt metoden udvikles og er klar til implementering i 2009, delvist opfyldt, såfremt metoden udvikles men ikke implementeres i 2009, ikke opfyldt såfremt metoden ikke udvikles. Med henblik på at sikre koordination med kunder og prioritering af IT revisionen i forhold til årsrevisionen udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision en operationel plan for IT Revisionen senest 28. februar Aktivit et 2.a.2 Forsvarsministeriets Interne Revision koordinerer denne med Forsvarsministeriet, Rigsrevisionen samt Forsvarskommandoen og Farvandsvæsnet. Opgøres simpelt: opfyldt / ikke opfyldt. Forsvarsministeriets Interne Revision udarbejder en dynamisk risikomodel for de reviderede myndigheders IT Governance. Indholdet af denne koordineres med Forsvarsministeriet. Opgøres simpelt: opfyldt / ikke opfyldt. 2.4 Koncernfælles indsatsområder interne krav Forsvarsministeriets Interne Revision skal være en effektiv og attraktiv arbejdsplads. Der er udarbejdet koncernfælles resultatkrav for områderne kompetenceudvikling og økonomistyring. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er et indsatsområde i Forsvarsministeriets personalepolitiske vision og strategi. Kompetenceudvikling er tillige en del af Overenskomst 2005 og der er fastsat følgende resultatkrav for 2008: 1. Der skal foreligge individuelle udviklingsplaner for alle medarbejdere, som har haft ansættelse ved myndigheden i mere end 12 måneder. Planerne skal justeres minimum en gang om året i forbindelse med afholdelse af de årlige medarbejderudviklingssamtaler. 2. Samtaleledere, der anvender FOKUS, skal være uddannede

10 Økonomistyring Formålet er, at Forsvarsministeriets Interne Revision får konsolideret økonomistyringen og får styrket udvalgte områder. Målet er, at Forsvarsministeriets Interne Revisions økonomistyring afspejler omkostningsreformen, herunder specielt de nye redskaber som udspringer af omkostningsreformen. Resultatkrav: Forsvarsministeriets Interne Revision skal årligt rapportere og forholde sig vurderende til følgende punkter, herunder redegøre for status omkring opnåelsen af et niveau svarende til det beskrevne. 1. Der opgøres og dokumenteres omkostningsfordelingsnøgler og Opfyldt, såfremt Forsvarsministeriet enhedsomkostninger for alle Forsvarsministeriets Interne årligt modtager en kort status på Revisions aktiviteter. ovenstående. 2. Departementet finder opgørelsen og dokumentationen af mål- og resultatkrav samt regnskabsaflæggelsen i årsrapporten tilfredsstillende. 3. Der foretages en periodisering af Forsvarsministeriets Interne Revisions budget inden for året. 4. Der skal kvartalsmæssigt foretages en opfølgning på følgende nøgletal*: Akkumuleret udsvingsandel/overskudsgrad (nøgletal 2) Udnyttelsesgrad af lånerammen (nøgletal 3) Årsværkspris (nøgletal 12) 5. Likviditetsstyring Forsvarsministeriets Interne Revision skal etablere en række nye arbejdsgange både i relation til den daglige drift og i relation til den mere overordnede opfølgning og afstemning af likviditetsordningen. Disse arbejdsgange skal både sikre, at opgaverne bliver fast forankret i organisationen, og at det klart fremgår hvilke medarbejdere, der er ansvarlig for udførelsen af de enkelte opgaver. De arbejdsgange der skal etableres i forbindelse med den daglige drift vil typisk omhandle følgende forhold: Overførsel af likviditet til finansieringskontoen Afvikling af almindelige betalinger via finansieringskontoen Rentetilskrivning på finansieringskontoen Overførsel af likviditet fra finansieringskontoen til de øvrige likviditetskonti Overførsel af likviditet mellem IT- og byggekreditten og den langfristede gæld. Forsvarsministeriets Interne Revision skal som minimum foretage disse flytninger og konteringerne forbundet med dette kvartalsmæssigt. Opfyldt, såfremt Forsvarsministeriet i den årlige gennemgang finder opgørelsen og dokumentationen tilfredsstillende. Opfyldt, såfremt Forsvarsministeriets Interne Revision på given foranledning kan fremsende dokumentation for den gennemførte periodisering. Opfyldt, såfremt Forsvarsministeriets Interne Revision kvartalsmæssigt udarbejder disse nøgletal. Opfyldt, såfremt disse flytninger foretages kvartalsmæssigt og Forsvarsministeriet årligt modtager en kort status vedrørende etablering af ovennævnte arbejdsgange. * Nummereringen i parenteserne referer til Økonomistyrelses vejledning Knæk en statslig årsrapport december 2006, som findes på Økonomistyrelsens hjemmeside under årsrapporter. 3 OMKOSTNINGER 3.1 Principper i prisangivelser Omkostninger fordeles på produkter og ydelser dels ved hjælp af tids- og udgiftsregistrering direkte på de enkelte aktiviteter knyttet til opgavehierarkiet, og dels ved hjælp af fordelingsnøgler for ikke direkte henførbare omkostninger. Da Forsvarsministeriets Interne Revision udfører en vidensbaseret produktion tager fordelingsnøglerne udgangspunkt i årsværks-/timebetragtninger

11 3.2 Sammenstilling af omkostninger i forhold til revisionsydelser Oversigten over produkter, ydelser og omkostninger tilpasses Forsvarsministeriets Interne Revisions endelige revisionsplan for operationelle revisionsobjekter/-handlinger, udkast vil foreligge i februar måned 2008, jf. figuren i bilag 1. 4 KONTRAKTPERIODE, RAPPORTERING OG PÅTEGNING 4.1 Kontraktperiode og ikrafttrædelse Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2008, og er gældende i et år og udløber den 31. december Opfølgning og rapportering Der afrapporteres årligt på kontraktens målopfyldelse i årsrapporten samt ved bilag direkte til Forsvarsministeriet, jf. vejledning. I øvrigt udarbejdes en skriftlig midtvejsevaluering til Forsvarsministeriet for 1. halvår i kontraktåret. 4.3 Påtegning København, den København, den Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriet Carsten Kyhnauv Revisionschef Lars Findsen Departementschef - 9 -

12 Bilag 1: uddybende beskrivelse af årsrevisionen Årsrevisionen indeholder som nævnt nedenstående 3 ydelser samt afrapportering af revisionerne: 1. den strategiske analyse 2. den løbende revision 3. den afsluttende årsrevision (inklusiv gennemgang af årsrapporten) 4. rapportering til de reviderede myndigheder. 1 - Den strategiske analyse af myndigheden Den strategiske analyse har til formål at identificere virksomhedens væsentligste risikoområder. Den strategiske analyse er et kontinuerligt notat, som opdateres efterhånden som revisor bibringes ny viden i løbet af året. Når risikoområderne er kortlagt tilrettelægges revisionen herefter, og Forsvarsministeriets Interne Revision søger hermed at sikre, at der foretages tilstrækkelig revision på de mest væsentlige og risikofyldte områder, hvorimod der udføres mindre eller slet ingen revision på områder, der er mindre væsentlige og risikofyldte. Den strategiske tilgang er på den måde styrende for Forsvarsministeriets Interne Revisions revisionshandlinger, og ressourceindsats. 2 - Løbende revision og forvaltningsrevision Den løbende revision har som formål at vurdere, om virksomhedens forretningsgange og interne kontroller sikrer, at regnskabet bliver rigtigt/retvisende, og at dispositionerne foretages i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Formålet med forvaltningsrevision er, på udvalgte områder at undersøge, om myndigheden ud fra en revisionsmæssig vurdering har varetaget en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Fokusområder for forvaltningsrevisionen er en del af den løbende revision, og fokusområderne vælges ud fra en vurdering af væsentlighed, risiko og de ressourcer som Forsvarsministeriets Interne Revision har til formålet. En særlig del af den løbende revision og forvaltningsrevisionen er projektrevisionen. Forsvarsministeriets Interne Revision skal udføre revision af materielanskaffelser og materielinvesteringer samt bygge- og anlægsarbejder for at sikre, at kravene hertil, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder opfyldes. Projektrevisionen indgår med øget vægt i det strategiske fokusområde for Forsvarsministeriets Interne Revision, og revisionen er primært relateret til forsvarets støttestruktur, repræsenteret ved de funktionelle tjenester Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Endvidere er det et naturligt mål, at sikre projekternes korrekte regnskabsmæssige håndtering. I projektrevisionen vil der blive anvendt såvel systemanalytiske/procesorienterede metoder som opgaveorienteret procurementrevision på enkelte projekter, og projektrevisionerne i 2008 vil tilligemed fokusere på risikostyringen af projekterne. 3 - Afsluttende årsrevision Formålet med den afsluttende årsrevision er at tilvejebringe en begrundet overbevisning om, at virksomhedens regnskab er rigtigt, dvs. ikke indeholder væsentlige fejl og mangler. Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at regnskabet er rigtigt og skal derfor sikre, at der er udarbejdet de nødvendige analyser, afstemninger og specifikationer, før ledelsen godkender og underskriver regnskabet

13 Forsvarsministeriets Interne Revision skal bibringes en begrundet og dokumenteret overbevisning om, at ledelsen har levet op til sit ansvar for regnskabsaflæggelsen. Forsvarsministeriets Interne Revision vil i konsekvens af det øgede fokus på årsrapportens indhold og form i større udstrækning end tidligere prioritere revisionshandlinger relateret til myndighedens årsrapport, herunder målrapporteringen, og derved medvirke til at sikre det retvisende billede. 4 - Rapportering Forsvarsministeriets Interne Revision vil i lighed med tidligere sikre, at rapporteringen naturligt afspejler de forhold der er revideret, og kommentarerne/bemærkninger danner baggrund for eventuelle operationelle tiltag. Der vil typisk blive afrapporteret til myndigheden efter afslutningen af hhv. den løbende revision inklusive projektrevisionen -, udvalgte fokusområder for forvaltningsrevision (afrapporteringen heraf kan integreres med afrapporteringen af den løbende revision) og den afsluttende årsrevision (afsluttende revision, årsrapport og bevillingskontrol). Ved den løbende afrapportering vil Forsvarsministeriets Interne Revision anvende Rigsrevisionens bedømmelsesnotation efter skalaen: meget tilfredsstillende tilfredsstillende ikke helt tilfredsstillende ikke tilfredsstillende. Endvidere vil Forsvarsministeriets Interne Revision arbejde målrettet på at sikre en endnu bedre operationalisering i forhold til afmeldingsskrivelsernes indhold. Ved afslutningen af den afsluttende årsrevision udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision en årsberetning i forhold til de reviderede myndigheder. Samlet set kan Forsvarsministeriets Interne Revisions planlægning og gennemførelse af revisionen illustreres som nedenfor (dækker over 2 regnskabsår): Forsvarsministeriets Interne Revision Årsrevision 6. Løbende revision: Finansiel revision Projekt revision IT - revision Forvaltningsrevision Juni / November 1. Resultatkontrakt November 5. Årsberetning Maj / Juni 2. Strategisk analyse Januar / Februar 4. Årsregnskabsrevision Februar / Maj 3. Revisionsplan Januar / Februar - 2 -

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt 2007 1 Indholdsfortegnelse: 1. Mission...3 2. Vision...3 3. Strategiske fokusområder...3 4. Præsentation af produkter og ydelser...4 5. Overordnede

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 MISSION Rigsrevisor skal kunne basere sin erklæring på FIR revision. FIR skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006 MISSION Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Med dette notat fastlægges Governance for Forsvarsministeriets Interne Revisions fremtidige virke og arbejdsområder.

Med dette notat fastlægges Governance for Forsvarsministeriets Interne Revisions fremtidige virke og arbejdsområder. NOTAT Bilag: - Kontor: FIR Sagsbeh.: FIR-TER Sagsnr.: 2017/003320 Dok.nr.: 663823 22. maj 2017 Governancepapir, Forsvarsministeriets Interne Revision Rigsrevisionen har opsagt sin samarbejdsaftale ( 9

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra August 2011

Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra August 2011 Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009 August 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45 Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning om revisionen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4 Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bestyrelsestjeklisten Side 1

Bestyrelsestjeklisten Side 1 Bestyrelsestjeklisten Side 1 Disposition Bestyrelsestjeklisten Revisortjeklisten Revisionsprotokollat Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger Side 2 Formålet med tjeklister til bestyrelsen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel Bilag 1 Finansministeriets Koncernstyringsmodel 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Grundlag... 4 2.1 Mål og missioner... 4 2.2 Styringsgrundlag... 4 2.3 Styringsopgaver og ansvar... 5 2.4 Mål- og resultatstyring...

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere