Handlingsplan 2014/ / Om handlingsplanen. 2 Resumé. I dette notat. Tietgen For fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2014/15-2016/17. 1 - Om handlingsplanen. 2 Resumé. I dette notat. Tietgen For fremtiden"

Transkript

1 Handlingsplan 2014/ /17 I dette notat 1 Om handlingsplanen 2 Resumé 3 Centrale udfordringer og tiltag 4 Tietgen HG 5 Tietgen Handelsgymnasium 6 Tietgen KompetenceCenter 7 Prognoser 8 Mission og værdier 1 - Om handlingsplanen Formålet med dette notat er at give indsigt i skolens centrale udfordringsfelter og de påtænkte tiltag. Dette notat markerer nogle centrale pejlemærker og giver samtidig et statusbillede af alle handlingsplanerne pr. september 2014 med en horisont på 1-2 år og kan således læses som et resumé af afdelingernes detaljerede handlingsplaner. Alle skolens afdelinger har egen detaljeret handlingsplan, som er et stadigt kørende værktøj, hvor særlige tiltag noteres/dokumenteres. Basis for alle handlingsplaner er Tietgens mission og værdigrundlag. Tietgen For fremtiden 2 Resumé Fra 2014 og frem mod 2030 vil ungdomsårgangene falde svagt samtidig med, at flere presses til at tage en uddannelse. Samtidig er der udsigt til fortsatte krav om effektivisering på ca. 1 % årligt. Vores særlige ledestjerner er handlingsorientering, innovation og kreativt. Vi vil i særlig grad arbejde med: Betydelige ressourcer til vejledning, coachordning og psykolog. Stor grad af differentiering i forløb mht. indhold og pædagogik. Vi skal både have tilbud til de stærke og de svage. Pædagogisk udvikling, øget brug af it. Opfølgning på elevers fravær eller studieinaktivitet. Praksisnær læring med involvering af erhvervslivet. EUD-reform design af fagretninger og koncepter. Talentudvikling og samarbejde med institutioner med videregående uddannelser. Synliggørelse af Nyborg-aktiviteterne. Opsøgende indsats hos virksomheder og andre samarbejdspartnere. Deltagelse i netværk og virksomhedsrettede projekter. Udvikling af nye lærings- og kursusformer med bl.a. online-moduler

2 SIDE 2 HANDLINGSPLAN 2014/ / Centrale udfordringer og tiltag Handlekraft, innovation og kreativitet er nødvendige for at kunne imødegå udfordringerne med succes! Udfordringer Ungdomsuddannelser under forandring Erhvervsuddannelsesreformen med et klart mål om, at flere unge skal vælge den vej - træder i kraft fra august 2015, og på Tietgen er der udsigt til mærkbar aktivitetsnedgang på grunduddannelserne (HG) i planperioden: - indførelse af karakterkravet 02 i dansk og matematik fra folkeskolen - afkortning af klassisk HG fra 2 til 1 år (Grundforløb 1 og 2 a hver ½ år) - ny merkantil EUX med 2 års grundforløb, der giver praktik- og studiekompetence - kun elever direkte fra folkeskolen får adgang til Grundforløb 1 En række unge med svage forudsætninger fra folkeskolen skal have nye veje til job eller uddannelse. Tietgen Handelsgymnasium har fået godt fat i områdets unge, og det forventes, at denne situation minimum fastholdes, trods svagt fald i ungdomsårgangene. Eventuel indførelse af karakterkrav for adgang kan få en betydning for tilgangen. Efter- og videreuddannelse Tietgen vil sammen med Erhvervsakademiet Lillebælt og UC Lillebælt udvikle det fælles Ledelsesakademi. Skolens aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet vil endvidere blive overvejende positivt påvirket af: - kontanthjælpsreformen fra udmøntning af den såkaldte VEU-milliard - beskæftigelsesreformen med virkning fra 2015 Endvidere må det forventes, at der politisk tages initiativer til at revitalisere hele AMUområdet. Lærernes arbejdstid under forandring Med OK13 og det efterfølgende lovindgreb er der indført reel ledelsesret på de enkelte skoler ud fra et politisk ønske om et langt mere effektivt uddannelsessystem. Der følger derfor et helt nyt styringsparadigme, hvor skolerne moniteres på en række centrale KPI-er vedr. effektivitet, en monitering, der vil blive spejlet ned i skolernes ledelsesarbejde. Der vil således blive meget mere fokus på mål- og kvalitetsstyring med elevernes læring som væsentligt omdrejningspunkt. Økonomi Det fremsatte forslag til finanslov for 2015 (FFL15) indeholder overordnet et effektiviseringskrav på knap 1 %. Endvidere nedsættes alle undervisningstaxametre med 2 %, der så anvendes til sociale taxametre til skoler med mange frafaldstruede elever, betydningen for Tietgens økonomi ukendt. De videre forhandlinger vil vise, hvordan den endelige finanslov kommer til at se ud. I forbindelse med forhandlingerne om erhvervsuddannelsesreform er det politisk aftalt, at der i 2015 skal gennemføres en budgetanalyse af hele ungdomsuddannelsesområdet, en sådan analyse kan medføre store omfordelinger. Mål og tiltag 1. Flere ressourcer til elevers/kursisters læring Skolen vil anvende: - ny mål- og kvalitetsstyring med elever/kursister i centrum - ledelsesudvikling - medarbejderudvikling 2. Skolens økonomi Skolen skal i 2014 realisere en overskudsgrad på mindst 2 % før ekstraordinære byggeomkostninger. Tilsvarende tilstræbes i 2015 med forbehold for den endelige finanslov. 3. Praktikpladser I 2014 og 2015 skal antallet af nyindgåede praktikpladsaftaler udvikle sig minimum på samme niveau som landstallene. 4. Sygefravær Skolens totale sygefravær var i ,3 %, målsætningerne for 2014 er 3,1 % og for ,9 %

3 HANDLINGSPLAN 2014/ /17 SIDE Tietgen HG Høj gennemførelse Den politiske målsætning er klar; Alle unge skal blive så dygtige, de kan. Det er en kvalitetsdimension oveni det kvantitative mål (som bevares) om høj gennemførelse jf. 95 % målsætningen. UVM måler årligt vores evne til at sikre høj gennemførelse for vores elever i de såkaldte handlingsplaner for gennemførelse. Frafald uden omvalg må i 2014 højst udgøre 13 % på HG i Odense. I 2013 realiserede vi 13,3 %. Tidlig og konsekvent opfølgning på elevers fravær eller studieinaktivitet. Betydelige ressourcer til vejledning, coachordning og psykolog. Stor grad af differentiering i forløb mht. indhold og pædagogik. Kvalitet og læring i fokus Høj kvalitet i alle aspekter af uddannelsen, vejledning, administration, undervisning, erhvervsfaglighed, imagepleje er konstante fokusfelter. Høje forventninger og høje krav på alle niveauer (lærer-elev, lærer-lærer, medarbejder-ledelse) skal gennemsyre organisationen. Bedre kvalitet i undervisningen. John Hatties indsatser til effektiv læring anvendes. ETU-14 på mindst samme høje niveau som ETU-13. Fagligt og Pædagogisk kompetenceløft af lærere påbegyndes. Systematisk arbejde med målopfyldelse og feedback til elever, udarbejdelse af datagrundlag til dokumentation. Øget brug af digitale læringsmaterialer. Vores elever skal trives, udfordres og lære. Ny EUD og EUX klar august 2015 Vi gearer os til august 2015 og er klar med såvel EUD-Classic som EUX. Reformen ventes at betyde nedgang i aktivitet. Vi skal bevare fokus på kvalitet og forandring samtidig med tilpasning til reformerede erhvervsuddannelser. Vi er aktive i udvikling og implementering af reform. Modeller for EUD og EUX er klar i tide til optag. Vi er aktive i branding og markedsføring af nyt EUD og EUX. Lokalt og nationalt vil vi sætte dagsorden for nye forløb fra august Udvikling af modeller/fagretninger med BCE-skoler. Tydelig og kompetent aktør i det lokale og nationale uddannelsesbillede. Løbende tilpasning af ressourcer til aktivitetsniveau. Vi fortæller de gode historier om EUD/EUX.

4 SIDE 4 HANDLINGSPLAN 2014/ / Tietgen Handelsgymnasium inkl. NYB Fastholdelse Af alle elever, vi optager i 1.g i august, er der ca. 15 %, der hvert år falder fra eller vælger en anden uddannelse. (Dog er der ligeledes elever, der kommer til os fra andre steder). Årsagerne er mange, som fx transporttid, forkert valg eller sygdom. Vi skal fastholde 87 % af eleverne, optaget i 1.g (og hg1) til august. Andelen af elever til de videregående uddannelser Regeringens politik er, at 60 % af en ungdomsårgang skal i de videregående uddannelser. På Tietgen læser 71 % videre. Tallet bør være 74 %, idet det er tallet for samtlige gymnasiale uddannelser i Danmark. Fra tabellerne ses, at Tietgen dimittender i højere grad søger mod universitetsuddannelserne i forhold til øvrige HHX skoler i landet. Målet er status quo på 55 % til universitetsuddannelserne, og vi skal ligge på landsplans gennemsnit i andelen til erhvervsakademierne og professionsbachelorer. Fortsætte med talentudvikling Det tætte samarbejde med SDU Tættere samarbejde med Studievalg Fyn Påbegynde mere målrettet samarbejde med EAL og seminarerne Fordelingen ser således ud for Tietgen (2013) Adgangsgivende eksamen Den samme lærer tilknyttes som mentor både til en klasse på 1., 2. og 3.g. Der sker hurtig indsats, når en elev begynder at blive fraværende. Vi skal både have tilbud til de stærke og de svage. Derfor både tilbud om deltagelse i Talentprojekt og tilbud om lektiehjælp, coaching og psykolog. Vi skal forebygge følelsen af ensomhed blandt unge og deltager derfor i Projekt Netwerk. Antallet af coaches er øget vi tror på, at coaches kan fastholde via én-til-énsamtaler Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse Kunstnerisk uddannelse HHX Tietgen 23 % 21 % 55 % 1 % Fordelingen på landsplan Alle 11 % 36 % 51 % 2 % Tietgens evne til at løfte elevernes læring Der er udarbejdet en rapport om alle skolers løfteevne. En måling, der viser, hvorledes vi er i stand til at flytte elevernes kompetencer og hver skole optræder i sammenligning med en reference, der tager udgangspunkt i elevers 9. klasses karakter og størrelse, beliggenhed, forældrebaggrund og eksamensresultater fulgt igennem en tre årig periode.

5 HANDLINGSPLAN 2014/ /17 SIDE 5 Det er målet, at Tietgen skal ligge på landsplan niveau, som er 6,3 mod Tietgens 6,1. Der er steder, hvor Tietgen ligger signifikant under den socioøkonomiske reference. Det er fagene mundtlig dansk og mundtlig engelsk. Der er nedsat en udviklingsgruppe, der skal udarbejde indsatser i forhold til fagene engelsk og dansk. Trivsel Sygefravær og trivsel hænger sammen. Vi har respekt for, at vi alle kan blive syge vores børn bliver syge, men med fleksible arbejdstider bør ELM og NYB ligge på niveau med resten af Tietgen. ELM og NYB ligger på niveau med resten af Tietgen i de fleste opgørelser dog signifikant anderledes i kategorien 1-2 sygedage. Det betyder, at 24 % af vores medarbejdere har 1-2 sygedage pr. år, hvor 15 % af resten af Tietgen har 1-2 sygedage. Målet er, at ELM skal ligge på niveau med resten af Tietgen. Der er nedsat flere arbejdsgrupper. En trivselsgruppe og en forebyggelse af stress gruppe. Det skal med i baggrunden for ELM tallene. Tietgen ELM + NYB sygedage 34 % 39 % 0 sygedage 34 % 35 % 1-2 sygedage 19 % 19 % 1-2 sygedage 24 % 24 % 3-4 sygedage 15 % 14 % 3-4 sygedage 11 % 15 % 5-9 sygedage 19 % 14 % 5-9 sygedage 19 % 16 % sygedage 8 % 8 % sygedage 8 % 8 % 20 + sygedage 5 % 6 % 20 + sygedage 4 % 2 % Specielt for team Nyborg Afdelingen i Nyborg skal i lokalsamfundet gøre opmærksom på sig selv. Uanset at slutmålet er fusion med øvrige uddannelser i Nyborg, sammenlægning med Odense eller andet, er det vigtigt, at vi gør opmærksom på, at der er merkantil ungdomsuddannelse i Nyborg. Målet er 2 HHX klasser i sommer 2015 Målet er 2 hg klasser i sommer 2015 Valgfagsundervisningen i grundskolen. Udvalgte dage, hvor vi underviser i Privatøkonomi. Udvalgte dage, hvor vi underviser i Virksomhedsspil. Vi skal have samarbejde med 75 % af grundskolerne i Nyborg og omegn.

6 SIDE 6 HANDLINGSPLAN 2014/ / Tietgen KompetenceCenter Flere får forbedret de basale færdigheder samt øget fokus på CSR Manglende grundlæggende færdigheder i dansk og matematik er et stort problem på det danske arbejdsmarked. Mange arbejdende danskere har derfor svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og samtidig blokerer det for mange lediges mulighed for varig beskæftigelse. Med en fokuseret uddannelsesindsats kan en del yngre personer med visse handicap bringes til at fungere på arbejdsmarkedet, dermed skabes en stor social og samfundsøkonomisk gevinst. Antallet af deltagere på Aspit øges med 10 % Antallet af virksomhedsdeltagere på OBU og FVU øges med 10 % FVU online og OBU online er afprøvet Opsøgende indsats hos virksomheder og andre samarbejdspartnere. Projekter med virksomheder og organisationer etableres. Koncepter for online udbud er udviklet og igangsat. Stigning i antallet af beskæftigede på AMU, stigning i antallet af Kurser+ og i antallet af virksomhedsaftaler Med finanskrisen er den totale fordeling mellem ledige og beskæftigede på vores uddannelser blevet skævvredet, så den største andel udgøres af ledige. Det betyder, at der i den kommende periode fokuseres på at øge antallet af beskæftigede på samtlige niveauer og på at indgå formaliserede aftaler med virksomhederne og øge tilgængeligheden gennem online kurser En stigning på 10 % på antallet af beskæftigede på AMU En stigning på 15 % i antal gennemførte kurser+ En stigning på 15 % på antallet af virksomhedsaftaler. Styrkelse af den virksomhedsopsøgende indsats. En større grad af produktudvikling, der matcher specifikke brancher og behov. Fokuseret indsats over for de store virksomheder både offentlige og private. Deltagelse i netværk og virksomhedsrettede projekter. Udvikling af nye kursusformer, herunder blended learning. AMU-online kurser er udviklet og afprøvet. Mere viden og praksisorientering i uddannelserne Kravet til uddannelsernes og kursernes aktualitet og praksisorientering er kraftigt stigende, og det betyder, at kravet om nyeste viden og udvikling inden for brancheområderne skal implementeres. Endvidere fordrer elever og deltagere, at individuel læring og dermed differentieret undervisning og tilrettelæggelse praktiseres. Virksomheder og organisationer forventer, at kompetenceudvikling sætter sig spor som organisatorisk udvikling og at graden af fleksibilitet er optimal. Udvikling af pædagogiske og didaktiske modeller, der understøtter individuel og organisatorisk læring Udvikling af nye vejlednings- og afholdelsesformer Brugerinvolvering i udviklingen Eksemplariske modeller udvikles, afprøves og evalueres Modeller videndeles LMS, webinarer, elektronisk vejledning og blended learning m.v. udvikles og beskrives og videndeles

7 HANDLINGSPLAN 2014/ /17 SIDE Statistik og prognoser Her vises en prognose opdateret primo september Den er baseret på det faktiske elevindtag august 2014 samt befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik. Størrelsesforhold, målt på elevsøgning forår 2014 på stx, hhx og htx i Odense. Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Tietgen Syddansk Erhvervsskole Kold College 8 Mission og værdier Det er Tietgens mission succesrigt at udvikle konkurrencedygtige merkantile kompetencer hos elever, studerende og kursister inden for rammerne af Tietgens overordnede samfundsopgave. Vores vision er at virke engageret, handlingsfokuseret og innovativt. De bærende værdier for arbejdet med realiseringen af denne vision er: Oplevelser for livet Individet i fællesskabet Samarbejde Der kan læses mere uddybende om disse værdier på

8 SIDE 8 HANDLINGSPLAN 2014/ /17

1 - Om handlingsplanen

1 - Om handlingsplanen Handlingsplan 2015/16-2017/18 I dette notat 1 Om handlingsplanen 2 Resumé 3 Centrale udfordringer og tiltag 4 Tietgen Business 5 Tietgen Handelsgymnasium 6 Tietgen KompetenceCenter 7 Prognoser 8 Mission,

Læs mere

1 - Om handlingsplanen

1 - Om handlingsplanen Bilag pkt. 2 Handlingsplan 2016-2017 I dette notat 1 Om handlingsplanen 2 Resumé 3 Centrale udfordringer og tiltag 4 Tietgen Business 5 Tietgen Handelsgymnasium 6 Tietgen KompetenceCenter 7 Prognoser 8

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Tietgen

Stillings- og personprofil. Direktør Tietgen Stillings- og personprofil Direktør Tietgen April 2016 Opdragsgiver Tietgen Adresse Elmelundsvej 10 5200 Odense V Telefon: 65 45 25 00 www.tietgen.dk Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsen

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

TietgenSkolen, resultatlønskontrakt for direktør Annette Vilhelmsen perioden august 2016 juli 2017

TietgenSkolen, resultatlønskontrakt for direktør Annette Vilhelmsen perioden august 2016 juli 2017 Kontrakt-/målområde Succeskriterier Uddybende bemærkninger %vægt/% opg Basisramme Bestyrelsens prioriterede indsatsfelter er: Uddannelse skal føre til noget, internationalisering og nye måder at lære på

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Strategi

Strategi Strategi 2012-2014 1 2 Vores fælles vej fremad Den folder, du sidder med i hånden, indeholder det strategiske grundlag for Tech College Aalborg. Ud over den nye Strategi 2012-2014 består folderen af skolens

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Jørgen Balling Rasmussen og Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet Side 1 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne, UVM, dec. 2012 Mål Regeringens overordnede

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Michael Lund-Larsen, Centerchef mll@ventures.dk Århus Købmandsskole Erhvervsuddannelser i handel og administration, Handelsgymnasium, Kurser for

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Michael Lund-Larsen, Centerchef mll@ventures.dk Århus Købmandsskole Erhvervsuddannelser i handel og administration, Handelsgymnasium, Kurser for

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13 Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 202- I vurderingen af opfyldning af resultatlønskontrakten vil der ske en afvejning mellem udviklingen i de direkte målbare indikatorer over for de initiativer,

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Formandsmøde om OK13 og kompetencer i bestyrelserne. Kosmopol, København 29. Maj 2013

Formandsmøde om OK13 og kompetencer i bestyrelserne. Kosmopol, København 29. Maj 2013 Formandsmøde om OK13 og kompetencer i bestyrelserne Kosmopol, København 29. Maj 2013 Formiddagens program Kl. 10:00-10:15 Kl. 10:15-10:45 Kl. 10:45-11:15 Kl. 11:15-11:25 Kl. 11:25-12:00 Kl. 12:00-13:00

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere