Handlingsplan 2014/ / Om handlingsplanen. 2 Resumé. I dette notat. Tietgen For fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2014/15-2016/17. 1 - Om handlingsplanen. 2 Resumé. I dette notat. Tietgen For fremtiden"

Transkript

1 Handlingsplan 2014/ /17 I dette notat 1 Om handlingsplanen 2 Resumé 3 Centrale udfordringer og tiltag 4 Tietgen HG 5 Tietgen Handelsgymnasium 6 Tietgen KompetenceCenter 7 Prognoser 8 Mission og værdier 1 - Om handlingsplanen Formålet med dette notat er at give indsigt i skolens centrale udfordringsfelter og de påtænkte tiltag. Dette notat markerer nogle centrale pejlemærker og giver samtidig et statusbillede af alle handlingsplanerne pr. september 2014 med en horisont på 1-2 år og kan således læses som et resumé af afdelingernes detaljerede handlingsplaner. Alle skolens afdelinger har egen detaljeret handlingsplan, som er et stadigt kørende værktøj, hvor særlige tiltag noteres/dokumenteres. Basis for alle handlingsplaner er Tietgens mission og værdigrundlag. Tietgen For fremtiden 2 Resumé Fra 2014 og frem mod 2030 vil ungdomsårgangene falde svagt samtidig med, at flere presses til at tage en uddannelse. Samtidig er der udsigt til fortsatte krav om effektivisering på ca. 1 % årligt. Vores særlige ledestjerner er handlingsorientering, innovation og kreativt. Vi vil i særlig grad arbejde med: Betydelige ressourcer til vejledning, coachordning og psykolog. Stor grad af differentiering i forløb mht. indhold og pædagogik. Vi skal både have tilbud til de stærke og de svage. Pædagogisk udvikling, øget brug af it. Opfølgning på elevers fravær eller studieinaktivitet. Praksisnær læring med involvering af erhvervslivet. EUD-reform design af fagretninger og koncepter. Talentudvikling og samarbejde med institutioner med videregående uddannelser. Synliggørelse af Nyborg-aktiviteterne. Opsøgende indsats hos virksomheder og andre samarbejdspartnere. Deltagelse i netværk og virksomhedsrettede projekter. Udvikling af nye lærings- og kursusformer med bl.a. online-moduler

2 SIDE 2 HANDLINGSPLAN 2014/ / Centrale udfordringer og tiltag Handlekraft, innovation og kreativitet er nødvendige for at kunne imødegå udfordringerne med succes! Udfordringer Ungdomsuddannelser under forandring Erhvervsuddannelsesreformen med et klart mål om, at flere unge skal vælge den vej - træder i kraft fra august 2015, og på Tietgen er der udsigt til mærkbar aktivitetsnedgang på grunduddannelserne (HG) i planperioden: - indførelse af karakterkravet 02 i dansk og matematik fra folkeskolen - afkortning af klassisk HG fra 2 til 1 år (Grundforløb 1 og 2 a hver ½ år) - ny merkantil EUX med 2 års grundforløb, der giver praktik- og studiekompetence - kun elever direkte fra folkeskolen får adgang til Grundforløb 1 En række unge med svage forudsætninger fra folkeskolen skal have nye veje til job eller uddannelse. Tietgen Handelsgymnasium har fået godt fat i områdets unge, og det forventes, at denne situation minimum fastholdes, trods svagt fald i ungdomsårgangene. Eventuel indførelse af karakterkrav for adgang kan få en betydning for tilgangen. Efter- og videreuddannelse Tietgen vil sammen med Erhvervsakademiet Lillebælt og UC Lillebælt udvikle det fælles Ledelsesakademi. Skolens aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet vil endvidere blive overvejende positivt påvirket af: - kontanthjælpsreformen fra udmøntning af den såkaldte VEU-milliard - beskæftigelsesreformen med virkning fra 2015 Endvidere må det forventes, at der politisk tages initiativer til at revitalisere hele AMUområdet. Lærernes arbejdstid under forandring Med OK13 og det efterfølgende lovindgreb er der indført reel ledelsesret på de enkelte skoler ud fra et politisk ønske om et langt mere effektivt uddannelsessystem. Der følger derfor et helt nyt styringsparadigme, hvor skolerne moniteres på en række centrale KPI-er vedr. effektivitet, en monitering, der vil blive spejlet ned i skolernes ledelsesarbejde. Der vil således blive meget mere fokus på mål- og kvalitetsstyring med elevernes læring som væsentligt omdrejningspunkt. Økonomi Det fremsatte forslag til finanslov for 2015 (FFL15) indeholder overordnet et effektiviseringskrav på knap 1 %. Endvidere nedsættes alle undervisningstaxametre med 2 %, der så anvendes til sociale taxametre til skoler med mange frafaldstruede elever, betydningen for Tietgens økonomi ukendt. De videre forhandlinger vil vise, hvordan den endelige finanslov kommer til at se ud. I forbindelse med forhandlingerne om erhvervsuddannelsesreform er det politisk aftalt, at der i 2015 skal gennemføres en budgetanalyse af hele ungdomsuddannelsesområdet, en sådan analyse kan medføre store omfordelinger. Mål og tiltag 1. Flere ressourcer til elevers/kursisters læring Skolen vil anvende: - ny mål- og kvalitetsstyring med elever/kursister i centrum - ledelsesudvikling - medarbejderudvikling 2. Skolens økonomi Skolen skal i 2014 realisere en overskudsgrad på mindst 2 % før ekstraordinære byggeomkostninger. Tilsvarende tilstræbes i 2015 med forbehold for den endelige finanslov. 3. Praktikpladser I 2014 og 2015 skal antallet af nyindgåede praktikpladsaftaler udvikle sig minimum på samme niveau som landstallene. 4. Sygefravær Skolens totale sygefravær var i ,3 %, målsætningerne for 2014 er 3,1 % og for ,9 %

3 HANDLINGSPLAN 2014/ /17 SIDE Tietgen HG Høj gennemførelse Den politiske målsætning er klar; Alle unge skal blive så dygtige, de kan. Det er en kvalitetsdimension oveni det kvantitative mål (som bevares) om høj gennemførelse jf. 95 % målsætningen. UVM måler årligt vores evne til at sikre høj gennemførelse for vores elever i de såkaldte handlingsplaner for gennemførelse. Frafald uden omvalg må i 2014 højst udgøre 13 % på HG i Odense. I 2013 realiserede vi 13,3 %. Tidlig og konsekvent opfølgning på elevers fravær eller studieinaktivitet. Betydelige ressourcer til vejledning, coachordning og psykolog. Stor grad af differentiering i forløb mht. indhold og pædagogik. Kvalitet og læring i fokus Høj kvalitet i alle aspekter af uddannelsen, vejledning, administration, undervisning, erhvervsfaglighed, imagepleje er konstante fokusfelter. Høje forventninger og høje krav på alle niveauer (lærer-elev, lærer-lærer, medarbejder-ledelse) skal gennemsyre organisationen. Bedre kvalitet i undervisningen. John Hatties indsatser til effektiv læring anvendes. ETU-14 på mindst samme høje niveau som ETU-13. Fagligt og Pædagogisk kompetenceløft af lærere påbegyndes. Systematisk arbejde med målopfyldelse og feedback til elever, udarbejdelse af datagrundlag til dokumentation. Øget brug af digitale læringsmaterialer. Vores elever skal trives, udfordres og lære. Ny EUD og EUX klar august 2015 Vi gearer os til august 2015 og er klar med såvel EUD-Classic som EUX. Reformen ventes at betyde nedgang i aktivitet. Vi skal bevare fokus på kvalitet og forandring samtidig med tilpasning til reformerede erhvervsuddannelser. Vi er aktive i udvikling og implementering af reform. Modeller for EUD og EUX er klar i tide til optag. Vi er aktive i branding og markedsføring af nyt EUD og EUX. Lokalt og nationalt vil vi sætte dagsorden for nye forløb fra august Udvikling af modeller/fagretninger med BCE-skoler. Tydelig og kompetent aktør i det lokale og nationale uddannelsesbillede. Løbende tilpasning af ressourcer til aktivitetsniveau. Vi fortæller de gode historier om EUD/EUX.

4 SIDE 4 HANDLINGSPLAN 2014/ / Tietgen Handelsgymnasium inkl. NYB Fastholdelse Af alle elever, vi optager i 1.g i august, er der ca. 15 %, der hvert år falder fra eller vælger en anden uddannelse. (Dog er der ligeledes elever, der kommer til os fra andre steder). Årsagerne er mange, som fx transporttid, forkert valg eller sygdom. Vi skal fastholde 87 % af eleverne, optaget i 1.g (og hg1) til august. Andelen af elever til de videregående uddannelser Regeringens politik er, at 60 % af en ungdomsårgang skal i de videregående uddannelser. På Tietgen læser 71 % videre. Tallet bør være 74 %, idet det er tallet for samtlige gymnasiale uddannelser i Danmark. Fra tabellerne ses, at Tietgen dimittender i højere grad søger mod universitetsuddannelserne i forhold til øvrige HHX skoler i landet. Målet er status quo på 55 % til universitetsuddannelserne, og vi skal ligge på landsplans gennemsnit i andelen til erhvervsakademierne og professionsbachelorer. Fortsætte med talentudvikling Det tætte samarbejde med SDU Tættere samarbejde med Studievalg Fyn Påbegynde mere målrettet samarbejde med EAL og seminarerne Fordelingen ser således ud for Tietgen (2013) Adgangsgivende eksamen Den samme lærer tilknyttes som mentor både til en klasse på 1., 2. og 3.g. Der sker hurtig indsats, når en elev begynder at blive fraværende. Vi skal både have tilbud til de stærke og de svage. Derfor både tilbud om deltagelse i Talentprojekt og tilbud om lektiehjælp, coaching og psykolog. Vi skal forebygge følelsen af ensomhed blandt unge og deltager derfor i Projekt Netwerk. Antallet af coaches er øget vi tror på, at coaches kan fastholde via én-til-énsamtaler Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse Kunstnerisk uddannelse HHX Tietgen 23 % 21 % 55 % 1 % Fordelingen på landsplan Alle 11 % 36 % 51 % 2 % Tietgens evne til at løfte elevernes læring Der er udarbejdet en rapport om alle skolers løfteevne. En måling, der viser, hvorledes vi er i stand til at flytte elevernes kompetencer og hver skole optræder i sammenligning med en reference, der tager udgangspunkt i elevers 9. klasses karakter og størrelse, beliggenhed, forældrebaggrund og eksamensresultater fulgt igennem en tre årig periode.

5 HANDLINGSPLAN 2014/ /17 SIDE 5 Det er målet, at Tietgen skal ligge på landsplan niveau, som er 6,3 mod Tietgens 6,1. Der er steder, hvor Tietgen ligger signifikant under den socioøkonomiske reference. Det er fagene mundtlig dansk og mundtlig engelsk. Der er nedsat en udviklingsgruppe, der skal udarbejde indsatser i forhold til fagene engelsk og dansk. Trivsel Sygefravær og trivsel hænger sammen. Vi har respekt for, at vi alle kan blive syge vores børn bliver syge, men med fleksible arbejdstider bør ELM og NYB ligge på niveau med resten af Tietgen. ELM og NYB ligger på niveau med resten af Tietgen i de fleste opgørelser dog signifikant anderledes i kategorien 1-2 sygedage. Det betyder, at 24 % af vores medarbejdere har 1-2 sygedage pr. år, hvor 15 % af resten af Tietgen har 1-2 sygedage. Målet er, at ELM skal ligge på niveau med resten af Tietgen. Der er nedsat flere arbejdsgrupper. En trivselsgruppe og en forebyggelse af stress gruppe. Det skal med i baggrunden for ELM tallene. Tietgen ELM + NYB sygedage 34 % 39 % 0 sygedage 34 % 35 % 1-2 sygedage 19 % 19 % 1-2 sygedage 24 % 24 % 3-4 sygedage 15 % 14 % 3-4 sygedage 11 % 15 % 5-9 sygedage 19 % 14 % 5-9 sygedage 19 % 16 % sygedage 8 % 8 % sygedage 8 % 8 % 20 + sygedage 5 % 6 % 20 + sygedage 4 % 2 % Specielt for team Nyborg Afdelingen i Nyborg skal i lokalsamfundet gøre opmærksom på sig selv. Uanset at slutmålet er fusion med øvrige uddannelser i Nyborg, sammenlægning med Odense eller andet, er det vigtigt, at vi gør opmærksom på, at der er merkantil ungdomsuddannelse i Nyborg. Målet er 2 HHX klasser i sommer 2015 Målet er 2 hg klasser i sommer 2015 Valgfagsundervisningen i grundskolen. Udvalgte dage, hvor vi underviser i Privatøkonomi. Udvalgte dage, hvor vi underviser i Virksomhedsspil. Vi skal have samarbejde med 75 % af grundskolerne i Nyborg og omegn.

6 SIDE 6 HANDLINGSPLAN 2014/ / Tietgen KompetenceCenter Flere får forbedret de basale færdigheder samt øget fokus på CSR Manglende grundlæggende færdigheder i dansk og matematik er et stort problem på det danske arbejdsmarked. Mange arbejdende danskere har derfor svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og samtidig blokerer det for mange lediges mulighed for varig beskæftigelse. Med en fokuseret uddannelsesindsats kan en del yngre personer med visse handicap bringes til at fungere på arbejdsmarkedet, dermed skabes en stor social og samfundsøkonomisk gevinst. Antallet af deltagere på Aspit øges med 10 % Antallet af virksomhedsdeltagere på OBU og FVU øges med 10 % FVU online og OBU online er afprøvet Opsøgende indsats hos virksomheder og andre samarbejdspartnere. Projekter med virksomheder og organisationer etableres. Koncepter for online udbud er udviklet og igangsat. Stigning i antallet af beskæftigede på AMU, stigning i antallet af Kurser+ og i antallet af virksomhedsaftaler Med finanskrisen er den totale fordeling mellem ledige og beskæftigede på vores uddannelser blevet skævvredet, så den største andel udgøres af ledige. Det betyder, at der i den kommende periode fokuseres på at øge antallet af beskæftigede på samtlige niveauer og på at indgå formaliserede aftaler med virksomhederne og øge tilgængeligheden gennem online kurser En stigning på 10 % på antallet af beskæftigede på AMU En stigning på 15 % i antal gennemførte kurser+ En stigning på 15 % på antallet af virksomhedsaftaler. Styrkelse af den virksomhedsopsøgende indsats. En større grad af produktudvikling, der matcher specifikke brancher og behov. Fokuseret indsats over for de store virksomheder både offentlige og private. Deltagelse i netværk og virksomhedsrettede projekter. Udvikling af nye kursusformer, herunder blended learning. AMU-online kurser er udviklet og afprøvet. Mere viden og praksisorientering i uddannelserne Kravet til uddannelsernes og kursernes aktualitet og praksisorientering er kraftigt stigende, og det betyder, at kravet om nyeste viden og udvikling inden for brancheområderne skal implementeres. Endvidere fordrer elever og deltagere, at individuel læring og dermed differentieret undervisning og tilrettelæggelse praktiseres. Virksomheder og organisationer forventer, at kompetenceudvikling sætter sig spor som organisatorisk udvikling og at graden af fleksibilitet er optimal. Udvikling af pædagogiske og didaktiske modeller, der understøtter individuel og organisatorisk læring Udvikling af nye vejlednings- og afholdelsesformer Brugerinvolvering i udviklingen Eksemplariske modeller udvikles, afprøves og evalueres Modeller videndeles LMS, webinarer, elektronisk vejledning og blended learning m.v. udvikles og beskrives og videndeles

7 HANDLINGSPLAN 2014/ /17 SIDE Statistik og prognoser Her vises en prognose opdateret primo september Den er baseret på det faktiske elevindtag august 2014 samt befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik. Størrelsesforhold, målt på elevsøgning forår 2014 på stx, hhx og htx i Odense. Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Tietgen Syddansk Erhvervsskole Kold College 8 Mission og værdier Det er Tietgens mission succesrigt at udvikle konkurrencedygtige merkantile kompetencer hos elever, studerende og kursister inden for rammerne af Tietgens overordnede samfundsopgave. Vores vision er at virke engageret, handlingsfokuseret og innovativt. De bærende værdier for arbejdet med realiseringen af denne vision er: Oplevelser for livet Individet i fællesskabet Samarbejde Der kan læses mere uddybende om disse værdier på

8 SIDE 8 HANDLINGSPLAN 2014/ /17

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014 Indhold 1. Opnåede er i og målsætning for 2014-2015... 3 1.1 Skolens begrundelse for evt. at revidere let for 2014... 4 2. Overordnet beskrivelse og analyse af

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

CPH WEST strategi for 2015-2020

CPH WEST strategi for 2015-2020 CPH WEST strategi for 2015-2020 1 CPH WEST strategi for 2015-2020 Indledning Den generelle samfundsudvikling, den demografiske udvikling og den teknologiske udvikling er nogle af de udfordringer, CPH WEST

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

2015 somhedsplan Virk

2015 somhedsplan Virk Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: 537401 Journalnr.: 089.82K.391 www.eucsyd.dk/om EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1 1. Opnåede

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere