Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune"

Transkript

1 Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune

2 Forord Københavns Kommune har omkring 80 folkeskoler og mere end 100 fritidsinstitutioner. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF), står for vedligeholdelse, modernisering og udbygning af disse skoler og institutioner. UUF står også for nybyggeri af skoler og institutioner. Ved større anlægsarbejder i form af gennemgribende ombygninger, og kapacitetsudvidelser nedsættes der et byggeudvalg med repræsentanter for UUF og den pågældende skole/institution og bestyrelse. For til stadighed at kvalificere sit arbejde har UUF ønsket større indsigt i, hvordan dette samarbejde mellem forvaltning og byggeudvalg forløber, og i begyndelsen af 2004 tog UUF i Københavns Kommune initiativ til foretage en erfaringsopsamling vedrørende større byggesager på skoleområdet. Erfaringsopsamlingen er tilrettelagt i samarbejde mellem UUF og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), og der er udsendt spørgeskemaer til 24 byggeudvalg på skoler / fritidsordninger, hvor der har været større byggearbejder i gang, som er afsluttet inden for de seneste år. Fra UUF deltog kontorchef Christian Sonne, Lars Schou Pedersen, Dorte Raaschou, Lene Jørgensen (alle Anlægsafdelingen), Ida Kampmann (Udviklings- og planlægningsafdelingen), Anders Asbjørn Jensen (Driftsafdelingen) samt Lene Winther Thygesen (Ledelsessekretariat). Fra SBi varetog seniorforsker Inge Mette Kirkeby og seniorforsker Georg Gottschalk arbejdet. UUF forestod den digitale opsætning, afprøvning og endelige udsendelse af spørgeskemaet, hvorefter resultaterne blev behandlet og analyseret på SBi. Resultater og analyser præsenteres i denne arbejdsrapport. Den henvender sig først og fremmest til UFF og de medarbejdere, der i det daglige arbejder med ud- og ombygning af skolerne i København. Rapporten kan imidlertid også have interesse for andre, der arbejder med skolebyggeri. Derfor bliver rapporten lagt ind på SBi s hjemmeside, hvorfra den kan downloades af interesserede. Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for Sundhed og Komfort 26. juli 2005 Claus Reinhold Forskningschef 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Sammenfatning og anbefalinger... 3 Sammenfatning... 3 Anbefalinger... 4 Indledning... 6 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen... 7 Kort om spørgeskemaundersøgelsen... 7 Forberedelsesfasen... 8 Tilfredshed med helhedsplanlægning og projekteringsfasen... 9 Tilfredshed med møder og samarbejde Tilfredshed med byggeriets udførelse og aflevering og med det færdige resultat Uddybning af byggeudvalgenes vurdering af resultatet Gode råd fra deltagere til fremtidige byggeudvalg Vurdering af proces og resultat på fem skoler Bilag: Besvarelsernes repræsentativitet

4 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF) i Københavns Kommune har ønsket at undersøge, hvordan samarbejdet i 24 nyere større byggesager er forløbet mellem forvaltning og skoler/fritidsinstitutioner set med byggeudvalgsmedlemmernes øjne. Mere specifikt drejer det sig om byggeudvalgsmedlemmernes vurderinger af procesforløbet, samarbejdet og det færdige resultat. Undersøgelsen blev udformet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, der også har stået for analyse og bearbejdning af resultaterne. Den bygger dels på en spørgeskemaundersøgelse, der blev udarbejdet i samarbejde mellem UUF og SBi og sendt til skole/institutionsrepræsentanter i de 24 byggeudvalg og dels på opfølgende interview og besigtigelse på fem udvalgte skoler. Endvidere har SBi deltaget i et seminar med UUF s Anlægsafdeling, hvor undersøgelsen blev fremlagt og drøftet. Udvalgsmedlemmerne var fra skolernes ledelser, bestyrelser og personale. 155 medlemmer af byggeudvalgene blev bedt om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 105 svarede. Det vil sige, at svarprocenten var 68 pct. Undersøgelsen omfatter de fire faser, der var i sagerne: Skolernes egen forberedelse og opstarten Helhedsplanlægningen Projektering Byggeriets gennemførelse og aflevering og det færdige resultat Herudover var der en række generelle spørgsmål om møderne Der var meget høj tilfredshed med skolernes egen forberedelse og opstartmøderne, idet pct. var tilfredse med skolernes egen forberedelse, formidlingen og plangrundlaget. Fem ti pct. svarede ved ikke og kun fem- ti pct. var utilfredse. Den samme høje grad af tilfredshed gjaldt for spørgsmålene om helhedsplanlægningen fx i spørgsmålene om, hvorvidt projektleder og rådgiver var lydhøre, og om helhedsplanen kunne accepteres. Tilsvarende gjaldt for projekteringsfasen, hvor også pct. var tilfredse med bl.a. projektforslaget og projektleders og rådgivers evne til at formidle. Her var der dog et enkelt punkt, hvor tilfredsheden var knap så høj, idet kun to tredjedele mente, at der var åbenhed omkring økonomien. Generelt var der stor tilfredshed med møderne i byggeudvalgene i løbet af processen. På spørgsmålet om byggeudvalgets rolle var klar i hele processen mente dog kun omkring ca. to tredjedele, at dette var tilfældet. En del af forklaringen på dette kan måske være de udskiftninger af medlemmer, der skete undervejs. Ikke alle havde således fået gennemgået vejledningen i starten af forløbet. Udskiftningen af medlemmer kan også være en del af forklaringen på nogle af de uenigheder, der opstod undervejs. Fx uenighed om fortolkning af tidligere beslutninger. Lidt over en tredjedel af de uenigheder, der opstod undervejs, drejede sig om fortolkninger af tidligere beslutninger. Halvdelen af de uenigheder, der havde været undervejs, drejede sig om de økonomiske forudsætninger eller prioriteringer. Der var også pæn tilfredshed med byggeriets udførelse og aflevering, hvor pct. var tilfredse, 5-20 pct. svarede ved ikke, og kun fem ti pct. var ikke tilfredse. Et enkelt punkt skilte sig ud. Ca. halvdelen mente ikke, at der var en tilfredsstillende afhjælpning af fejl og mangler. Der var stor tilfredshed med det færdige resultat og med de arkitektoniske værdier og skolens egnethed til forskellige slags undervisning. (80 pct. tilfredse, 10 pct. utilfredse) Tilsvarende mente langt de fleste, at undervisningsmulighederne blev forbedret, at belysningen var tilfredsstillende, og at der var sket en passende afvejning af funktionalitet og drift af bygningerne. (ca. 70 pct. tilfredse og pct. utilfredse) 3

5 På tre områder: - rengøringsvenlighed, akustik og indeklima var ca. halvdelen tilfredse, men forholdsvis mange (25-30 pct.) var også utilfredse med det færdige resultat på disse områder. På ti af skolerne var der ingen, der var utilfredse med akustikken, og på otte af skolerne var der ingen, der var utilfredse med indeklimaet. Det sidste spørgsmål i spørgeskemaet lød: "Hvis du skulle give et fremtidigt byggeudvalg et godt råd, så skulle det være?" Svarene, hvor deltagerne således i ultrakort form sammenfatter en del af deres erfaringer omkring det at deltage i et byggeudvalg, kan sammenfattes som, at det er vigtigt at have klarhed om rollefordeling, åbenhed omkring økonomien og om at sørge for at forberede sig godt. Besøgene på de fem skoler bekræftede i overordnede træk det billede, som spørgeundersøgelsen tegnede. Desuden gav interviewene yderligere indsigt i, hvad der ligger bag nogle af disse vurderinger og de var med til skabe et mere klart billede af, hvor forvaltningen kan sætte ind for at forbedre samarbejde og færdigt resultat. Således viste mangellisterne sig at være en kilde til stor irritation på skolerne. Endvidere peges der på de indeklimaproblemer, som spørgeskemaundersøgelsen også viste. Med hensyn til de færdige bygninger var der overvejende stor tilfredshed. Anbefalinger Ifølge undersøgelsen var der generelt meget stor tilfredshed med forløbet og det færdige resultat blandt de udspurgte udvalgsmedlemmer og blandt lederne af de fem udvalgte skoler. Der var dog enkelte forhold, det kan anbefales at arbejde videre med henblik på at forbedre samarbejdet yderligere. Udvalgenes rolle og ansvarsfordelingen mellem byggeudvalgene og UFF Selv om det ikke var mange, så var der dog en del, der mente, at der her var brug for mere klarhed. Der kan måske gøres mere ud af dette i starten. En del af forklaringen kan måske skyldes, at der skete udskiftninger i udvalgene undervejs, så ikke alle havde fået kendskab nok til roller og ansvarsfordeling, fordi de ikke havde været med i starten. Uklarhed om trufne beslutninger En mulig forklaring kan være, at mødeledelsen i nogle tilfælde ikke har præciseret beslutningerne tilstrækkeligt, eller at referaterne ikke var været præcise nok. En anden forklaring kan igen være, at der er sket udskiftninger i udvalgene undervejs. Det vil sige, at det kan være spørgsmål om mødeledelse og referatskrivning og om at give nye medlemmer en god introduktion, herunder information om tidligere beslutninger. De økonomiske forudsætninger og prioriteringer Ca. en tredjedel mente ikke, at der havde været åbenhed om økonomien, og halvdelen af de uenigheder, der var på møderne, drejede sig om de økonomiske forudsætninger og prioriteringer. På UUF s seminar d. 10. juni 2005 kom det frem i diskussionerne, at der var forskel på projektledernes erfaringer med og håndtering af disse spørgsmål. Der var både gode og dårlige erfaringer mht. åbenhed om økonomien. Det kan anbefales, at UUF tager dette op som et særskilt punkt i en intern diskussion. Akustik og indeklima Besvarelserne viser, at omkring en tredjedel var utilfredse med indeklima og akustik. På 8-10 skoler var der dog ingen, der var utilfredse med disse forhold, så utilfredsheden fandtes på de resterende skoler. Med hensyn til indeklima kan nogle klager skyldes, at problemer med at indstille teknisk udstyr, der skal styre ventilationen, endnu ikke var løst, da spørgeskemaerne blev besvaret. Andre klager kan skyldes, at nye bygninger eller bygningspartier er udført med store glasfacader, så rummene opvarmes kraftigt, når solen skinner, uden at der kompenseret tilstrækkeligt for dette et ikke ukendt problem i nyere byggeri. 4

6 Uhensigtsmæssig akustik kan skyldes, at der i de nye eller renoverede skoler er flere åbne rumforløb for at imødekomme ønsker om flere forskellige undervisningsformer. Eller det kan skyldes, at rummene har for få lydabsorbenter. Det anbefales, at der foretages en kortlægning af problemer og hensigtsmæssige løsninger på disse områder. Afhjælpning af fejl og mangler Dette var et stort irritationsmoment. Problemer med afhjælpning af fejl og mangler er imidlertid ikke specielt for skoler, ligesom der ikke er tale om et lokalt københavnsk problem. Der er derimod tale om et generelt problem i dansk byggeri. Fejl og mangler er nyligt udpeget som initiativområde for Erhvervs- og Byggestyrelsen for at få byggesektoren til at mindske problemet. Det anbefales, at UUF udover selv at arbejde mere med dette emne i kommende byggesager også følger Erhvervs-og Byggestyrelsens initiativer tæt. 5

7 Indledning Undersøgelsen omhandler samarbejdet mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF) og byggeudvalg på 24 skoler i Københavns Kommune, hvor ny- og ombygninger har fundet sted inden for de seneste år. Der er set nærmere på byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat. Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og på opfølgende interview og besigtigelser på fem udvalgte skoler efter byggesagernes afslutning. Spørgeskemaet blev udarbejdet i samarbejde mellem UUF og SBi. Det blev sendt til skolernes og skolebestyrelsernes medlemmer af byggeudvalgene og/eller til fritidsinstitutionernes og deres bestyrelsers medlemmer af byggeudvalgene. Første del af spørgeskemaet handlede om, hvordan samarbejdet forløb, og disse spørgsmål var underopdelt, så der blev spurgt til hver af byggeprocessens faser med henblik på at kunne forbedre samarbejdet netop dér, hvor der måtte være behov for det. Faserne var: Forberedelse, Udarbejdelse af helhedsplan, Projektering samt Udførelse og aflevering. Den sidste del af spørgeskemaet handlede om det færdige resultat, om hvordan skolen efter byggesagens afslutning fungerer og om gode råd til fremtidige byggeudvalgsmedlemmer. Under de fleste spørgsmål var der også indføjet en mulighed for at tilføje en kommentar. Flere af disse fritekstsvar har gjort det muligt at skabe yderligere indsigt i, hvad de enkeltpersoner, der har svaret, begrundede deres svar med. Analysen af det færdige resultat er suppleret med, at Inge Mette Kirkeby fra SBi har besøgt fem af skolerne, og dels talt med en repræsentant for ledelsen, dels set nogle af de forhold, der er fremhævet som særligt gode eller særligt dårlige i besvarelserne. Da formålet med erfaringsopsamlingen omkring proces og resultat er at afdække forhold af generel interesse og ikke at evaluere den enkelte byggesag, bringes resultaterne i anonymiseret form. Rapporten er opbygget, således at første afsnit indeholder analyser af de kvantitative resultater fra spørgeskemaerne. Efterfølgende bringes en Uddybning af byggeudvalgets vurdering af resultatet, der er baseret på fritekstsvar i spørgeskemaerne Under overskriften Gode fra deltagerne råd til fremtidige byggeudvalg sammenfattes en række gode råd, som skolernes medlemmer af byggeudvalgene ud fra deres egne erfaringer har anført i spørgeskemaerne. 6

8 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Kort om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen omfattede ombygninger af 24 skoler/institutioner i Københavns Kommune. 155 medlemmer af byggeudvalgene blev bedt om at besvare spørgeskemaet. 105 svarede. Det vil sige, at svarprocenten var 68 pct. I bilaget til dette notat redegøres for nogle forskelle i baggrund blandt dem, der henholdsvis besvarede spørgeskemaet og ikke gjorde det. De fleste af spørgsmålene havde lukkede svarmuligheder, man kunne sætte kryds ved. Fx lød et af spørgsmålene:. Var møderne velforberedte? Og her var svarmulighederne: Ja, Overvejende ja, Nej, Overvejdende nej og Ved ikke. Ved analysen er kategorierne Ja og Overvejende ja slået sammen til én kategori. Tilsvarende er kategorierne Nej og Overvejende nej slået sammen til én kategori. For hvert spørgsmål er svarene beregnet procentvis, og af hensyn til overskueligheden er resultaterne af beslægtede spørgsmål vist som grafer. Alle resultater er opgjort for alle 24 skoler under ét. Blandt de 105, som bevarede spørgeskemaet, var det ikke alle, der var med i alle faser af processen, idet der var udskiftninger af medlemmer i nogle af byggeudvalgene i løbet af processen. I den følgende gennemgang af resultaterne for de forskellige faser viser graferne, hvad udvalgsmedlemmerne mente om disse faser. Procenterne er opgjort ud fra hvor mange, der deltog i de enkelte faser. 7

9 Forberedelsesfasen På skolerne blev der brugt flere forskellige forberedelsesmåder, fx inspirationsture til andre byggerier eller gennemgang af vejledningen om gennemførelse af større byggesager. Andel af skolerne, der brugte de forskellige forberedelsesmåder Inspirationstur til andre byggerier Gennemgang af "Vejledning om gennemførelse af større byggesager" udarbejdet af UUF Andet Gennemgang af perspektivplan 2000 Pædagogisk dag/weekend Pct. Ti skoler brugte alle forberedelsesmåderne. For tre skoler er der ingen oplysninger om forberedelsesmåder. Lidt over halvdelen af byggeudvalgsmedlemmerne havde deltaget i forberedelsesaktiviteter. Tilfredshed med forberedelse og orientering i starten Godt formidlingssprog? Tilfreds med skolens egen forberedelse? Accept af plangrundlaget? Tilfreds med orientering på opstartsmøde? God redegørelse for plangrundlag? Pct. ja/overvejende ja ved ikke/ikke svaret Nej/overvejende nej Som det fremgår af ovenstående graf, var de medlemmer, der deltog i forberedelsesfasen, meget tilfredse med forløbet af denne fase. 8

10 Tilfredshed med helhedsplanlægning og projekteringsfasen Der var også en gennemgående høj tilfredshed med helhedsplanlægningen. Tilfredshed med helhedsplanlægningen Blev der formidlet i et sprog, der kunne forstås? Var der en fyldstgørende redegørelse for forudsætningerne? Var projektleder og rådgiver lydhøre? Kunne du acceptere helhedsplanen? Kunne projektleder og rådgiver formidle muligheder og begrænsninger? Pct. ja/overvejende ja ved ikke/ikke svaret Nej/overvejende nej Med hensyn til projekteringsfasen var der for næsten alle spørgsmåls vedkommende også gennemgående stor tilfredshed. Tilfredshed med projekteringsfasen Kunne du acceptere projektforslaget? Kunne interne fagpersoner inddrages? Kunne projektleder og rådgiver formidle? Har projektleder og rådgiver været lydhøre? Var der sammenhæng mellem projekt og helhedsplan? Var der åbenhed om økonomien? Pct. ja/overvejende ja ved ikke/ikke svaret Nej/overvejende nej På alle spørgsmål bortset fra økonomien var tilfredsheden på 80 pct. eller mere. Kun to tredjedel mente, at der var åbenhed om økonomien. Den lidt lavere tilfredshed med spørgsmålet om åbenhed om økonomien var nogenlunde jævnt fordelt blandt besvarelserne fra de 24 skoler, idet der for næsten alle skolers 9

11 vedkommende var delte meninger blandt udvalgsmedlemmerne. Der var kun et par skoler, hvor alle medlemmerne var tilfredse med graden af åbenhed og tilsvarende kun et par skoler, hvor ingen var tilfredse med graden af åbenhed om økonomien. Det vil sige, at spørgsmålet om åbenhed om økonomien er et generelt emne, der kan arbejdes videre med. Tilfredshed med møder og samarbejde Udvalgsmedlemmerne fik en række spørgsmål om deres generelle tilfredshed med møderne, om samarbejde og om evt. uenigheder undervejs. Kunne du udnytte din viden i udvalget? Fik udvalget stor indflydelse på resultatet? Var møderne velforberedte? Klar ansvarsfordelingen mellem UUF og udvalg? Var mødereferaterne klare? Var mødernes længde passende? Orienterede du dit bagland mere end én gang? Var udvalgets rolle klar i hele projektet? Passende antal møder? (nej = for få) God tid til helhedsplan og projekt? Generel tilfredshed med møderne Pct. Ja/overvejende ja ved ikke/ikke svaret Nej/overvejende nej Der var gennemgående stor tilfredshed med møderne. Måske kunne der gøres lidt mere ud af at klargøre ansvarsfordelingen mellem UUF og byggeudvalget og med i det hele taget at klargøre udvalgets rolle. På ti af de 24 skoler var der ingen, der mente, at der var uklarhed om ansvarsfordelingen mellem UUF og udvalget. Selv om tre fjerdedel af deltagerne var tilfredse med mødereferaternes præcision, kunne der måske også arbejdes lidt mere med dette. På 14 af de 24 skoler var der ingen, der ytrede utilfredshed med mødereferaterne. Til de sidste punkter om der var et passende antal møder, og om der var god tid til helhedsplan og projekt, var der en noget lavere tilfredshed. Det skyldtes ikke så meget, at der var flere utilfredse, men mere at der var en større andel, som ikke havde besvaret disse to spørgsmål. 10

12 pct Hvordan var samarbejdet med UUF? Meget godt/ godt Nogenlunde Dårligt/ meget dårligt Ikke besvaret Samarbejdet med UUF fungerede i det store hele godt. Kun ganske få mente, at det fungerede direkte dårligt. Pct Vi forstod hinanden Forståelse af hinanden på møderne Vi talte forbi hinanden Jeg ikke forstod alle informationer Andet Generelt var der god forståelse mellem mødedeltagerne. 100 Enighed/uenighed på møderne 80 pct Enighed opnået på baggrund af gode diskussioner Uenighed, der førte til gode diskussioner Uenighed, der førte til frustrationer ved ikke/ikke besvaret Halvdelen mente, at man var nået til enighed gennem gode diskussioner på møderne. En femtedel mente, at man trods uenigheder havde haft gode diskussioner. En anden femtedel mente, at der havde været uenigheder, som havde ført til frustrationer. Det sidste er selvfølgelig noget, man må prøve at undgå. 11

13 Uanset om uenighederne førte til gode diskussioner eller til frustrationer, kan det være interessant at se på, hvad uenighederne så drejede sig om. Det fremgår af grafen nedenfor. Indholdet af uenigheder Forholdet mellem skole og institution Andet Byggeriets tilrettelæggelse De pædagogiske ideer Fortolkning af tidligere beslutninger Skolens/institutionens fysiske udformning De økonomiske forudsætninger eller prioriteringer pct. I hvert udvalg kan man være uenig om flere ting. Derfor er summen af uenigheder i ovenstående graf større end 100 pct. De økonomiske forudsætninger og prioriteringer nævnes af over halvdelen som et emne, der giver anledning til uenighed. Det er et generelt problem, idet der kun er ganske få skoler, hvor ingen af mødedeltagerne nævner dette problem. Det kan undre, hvorfor så mange nævner, at fortolkning af tidligere beslutninger kan være noget, der er uenighed om, idet der var forholdsvis stor tilfredshed med mødereferaterne. Kun på fire skoler var der slet ingen, der angav, at der havde været uenighed om fortolkning af tidligere beslutninger. Måske kan en del af forklaringen være, at der er sket udskiftninger af nogle af udvalgsmedlemmerne undervejs i processen, og de nye medlemmer har så i nogle tilfælde ikke kendt til eller ikke været enige i nogle af de tidligere beslutninger, som de ikke har været med til at træffe. 12

14 Tilfredshed med byggeriets udførelse og aflevering og med det færdige resultat Tilfredshed med byggeriets udførelse og aflevering Var der balance mellem hurtig byggesag og den daglige drift? Fik udvalget orientering om byggeriets udvikling og ændringer? Var udvalget med ved større ændringer? Var der en tilfredsstillende afhjælpning af fejl og mangler? Pct. ja/overvejende ja ved ikke/ikke svaret Nej/overvejende nej Der var gennemgående en pæn tilfredshed og forholdsvis lille utilfredshed med byggeriets udførelse og aflevering. Kun med hensyn til afhjælpning af fejl og mangler var der temmelig stor utilfredshed. Det er givet et emne, der kan arbejdes mere med. Kun på et par skoler var der ingen, der pegede på dette problem. Det skal dog påpeges, at problemer med afhjælpning af fejl og mangler ikke er specielt for skoler, ligesom der ikke er tale om et lokalt københavnsk problem. Der er derimod tale om et generelt problem. Der sættes nu øget fokus på problemet i Danmark, og fejl og mangler er udpeget som initiativområde for Erhvervs- og Byggestyrelsen for at få byggesektoren til at mindske problemet. 13

15 Tilfredshed med det færdige resultat Er der arkitektoniske og æstetiske værdier? Egnet til forskellige slags undervisning? Forbedrede undervisningsmuligheder? Tilfredsstillende belysning? Afvejning af funktionalitet, æstetik, drift mv.? Tilfredsstillende akustik? Er bygningen rengøringsvenlig? Holdbare og velegnede materialer? God sikring mod tyveri og hærværk? Tilfredsstillende indeklima? Der var ti spørgsmål om tilfredsheden med det færdige resultat. Der var stor tilfredshed med de arkitektoniske værdier og skolens egnethed til forskellige slags undervisning. Tilsvarende mente langt de fleste, at undervisningsmulighederne blev forbedret, at belysningen var tilfredsstillende, og at der var sket en passende afvejning af funktionalitet, æstetik og drift af bygningerne. I spørgsmålene om, hvorvidt de valgte materialer var velegnede og holdbare, og om der var en god sikring mod tyveri og hærværk, var halvdelen tilfredse. Der var ikke så mange utilfredse, men forholdsvis mange havde ikke besvaret disse to spørgsmål. Tilbage stod tre spørgsmål, hvor ca. halvdelen var tilfredse, men hvor forholdsvis mange (ca pct.) var utilfredse med det færdige resultat. Det drejer sig om bygningernes rengøringsvenlighed, akustikken og indeklimaet. På ti skoler var der ingen, som svarede nej eller overvejende nej til, at akustikken var tilfredsstillende. På otte skoler var der ingen, der svarede nej eller overvejende nej til, at indeklimaet var tilfredsstillende. Pct. Ja/ overvejende ja Ved ikke/ ikke besvaret Nej/ overvejende nej 14

16 Uddybning af byggeudvalgenes vurdering af resultatet Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen blev bedt om at udpege tre steder/rum/ting, der efter deres mening fungerer særlig godt, og tre steder/rum/ting, der fungerer særlig dårligt. Yderligere blev deltagerne bedt om at angive, hvilke ting ved bygningen, de ville ønske ændret, hvis der var mulighed for det. Lidt over halvdelen af de, der besvarede spørgeskemaerne, svarede på disse spørgsmål. De kritiske bemærkninger handler for en stor dels vedkommende om materialevalg, akustik og indeklima, hvor tilfredshedsprocenterne også var mindre end for andre forhold jf. grafen over tilfredsheden med det færdige resultat. Ca. 15 pct. var utilfredse med materialer, jf. graf om det færdige resultat. En skriver: Vi har undret os over, at man ikke anvender materialer, der er mere robuste og slidstærke, når man tænker på, hvad bygningerne skal kunne stå model til. Det kalder svarpersonen for misforstået sparehensyn. En anden synes, at der er anvendt møbler, der er af for dårlig kvalitet. Ca. 15 pct. var utilfredse med belysningen jf. grafen. En skriver: Det kunstige lys er mærkeligt at styre/kontrollere, men det kommer vel. Det skal vistnok reguleres. Der mangler mere hyggelys. Men som udgangspunkt er det fint. Dagslyset er meget fint. Flere nævner akustikken, hvor ca. 25 pct. var utilfredse jf. grafen. Det kan skyldes manglende lydabsorbenter Vi har været nødt til at afhjælpe støjproblemer i lokaler, hvor loftsforsænkningen er sparet væk, eller støj, der skyldes bygningens udformning. Således er der en, der ønsker, at støjproblemet omkring administrationen i skolen kunne blive løst. Der er en del kommentarer om indeklimaet, hvor knapt 40 pct. havde været utilfredse jf. grafen. Der nævnes blandt andet vinduer, der vender mod syd, måske kombineret med problemer med at få ventilationen til at fungere tilfredsstillende. En skriver: Der har været utrolig store vanskeligheder med at få indeklimaet til at fungere efter hensigten. Der var meget høj tilfredshed (ca. 80 pct.) og lav utilfredshed (ca. 10 pct.) med bygningernes egnethed til undervisning efter ombygningerne. Flere nævner, at der er indrettet et nyt pædagogisk center, for eksempel nævner en svarperson pædagogisk center, placeret centralt i et åbent landskab. På en anden skole er der ros til det pædagogiske centers fleksible indretning. Det er virkelig lykkedes at lave et multifunktionelt rum, som samtidig er smukt. Andre nævner nyindrettede faglokaler, for eksempel at et nyt natur/tekniklokale er dejligt lyst, æstetisk pænt og funktionelt, eller at musiklokaler med øverum fungerer godt. Eller der er tilfredshed med renoverede klasselokaler: Alle skolens lokaler burde have denne standard.. Andre fremhæver lærernes forberedelseslokaler eller lærerværelset og lærernes AV-værksted. Et nyt tiltag, der får ros, er, at der på en skole er indrettet en lektiecafé, der er placeret centralt i forhold til IT-afdelingen og med nem adgang til pædagogisk center. Et sted er der tilfredshed med nye gruppelokaler til fritidshjemmet. Men tilfredsheden går ikke udelukkende på udformning og indretning af enkelte rum og faciliteter. Under de tre steder/rum/ting, der fungerer godt, finder vi følgende formulering: Helheden i indskolingsbygningen, samhørigheden mellem fællesbiblioteket og skolen, indretningen af musiklokaler. For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at der også forekommer kritik at pædagogisk funktionelle forhold, for eksempel ønsker et byggeudvalgsmedlem Mere plads, mange rum er for små. En anden ønsker, at der var indrettet flere gruppelokaler. 15

17 Gode råd fra deltagere til fremtidige byggeudvalg Det sidste spørgsmål i skemaet lød: Hvis du skulle give et fremtidigt byggeudvalg et godt råd, så skulle det være? Svarene, hvor deltagerne således i ultrakort form sammenfatter en del af deres erfaringer omkring det at deltage i et byggeudvalg, sammenfattes her til: Rollefordeling og økonomi samt Forberedelse. Rollefordeling og økonomi De fleste råd handler om, at det er vigtigt lige fra starten at sørge for, at der på en lang række punkter hersker klarhed både i betydningen gøre sig klart selv og i betydningen kræve klarhed fra forvaltningen. For eksempel omkring de forskellige parters kompetencer, herunder byggeudvalgets egen rolle og kompetencer i forhold til beslutningerne. I de samlede besvarelser af disse spørgsmål var det pct., som mente, at der ikke var en klar ansvarsfordeling mellem UUF og udvalget, og at udvalgets rolle ikke var klar i hele processen jf. grafen over den generelle tilfredshed med møderne. En skriver: Der skal være korte og klare linier omkring beslutningsprocessen, og hvor der er mulighed for indflydelse, og en anden råder til, at byggeudvalget får klart defineret, hvor kompetenceområderne er. Ikke mindst er der behov for klarhed omkring de rammer, økonomien afstikker: Generelt var det ca. en tredjedel, som mente, der ikke var åbenhed om økonomien jf. grafen over tilfredshed med projektplanlægningen. Og ca. halvdelen angav, at der havde været uenighed om de økonomiske forudsætninger eller prioriteringer jf. grafen over indholdet af uenigheder. En skriver: Vær påpasselig med, at visioner og de faktiske økonomiske muligheder ikke står i misforhold. Andre byggeudvalg rådes til at sørge for, at der fra starten skabes klarhed over økonomi, brugernes ønsker og målsætning, fordi de til tider flyvske visioner, der opstår under idéfasen fører ofte til skuffelse og frustration, når begrænsningerne begynder at dukke op. Det fremhæves således, at man skal være realistisk omkring, at ikke alt kan lade sig gøre inden for de givne økonomiske rammer. En anden råder til, at man skal finde ud af, hvornår i planlægningen man har indflydelse, og på hvad første gang kom det bag på mig, at jeg senere hen i forløbet ikke kunne gøre min indflydelse gældende. Med dette råd er vi imidlertid på vej over i den sidste kategori, nemlig at deltagere i fremtidige byggeudvalg rådes til hele tiden at være på forkant med det, der sker. Forberedelse Ganske mange råd handler om at være velforberedt og gå aktivt med i processen så tidligt som muligt for at påvirke projektet. En deltager skriver, at det gælder om at få større indflydelse allerede i opstartfasen, for det er for sent at finde ud af, at der mangler en dør eller to stikkontakter, når byggeriet er færdigt. Og en anden skriver vær realistiske om jeres reelle indflydelse. Husk at alting sker i planlægningsfasen. Det er meget svært at lave om, når byggesagen ruller. At deltagerne selv vurderer nødvendigheden af at være velforberedt højt, fremgår også af følgende gode råd. Den pågældende synes, at det kunne være en idé at mødes med byggeudvalg fra andre skoler, der har erfaringer, således at medlemmerne af et nyt byggeudvalg ikke skal gennem de samme vanskeligheder. Som mulighed anføres, at måske kunne man tilføre et nyt byggeudvalg én til to personer en medarbejder og en leder fra en anden skole, der har været igennem en proces. Endelig rådes der til, at et nyt byggeudvalg skaffer sig viden om byggesagsbehandling før start. Eventuelt i form af et kursus. 16

18 Vurdering af proces og resultat på fem skoler For at få yderligere indsigt i, hvad der ligger bag nogle af disse positive og negative vurderinger og således skabe et mere klart billede af, hvor forvaltningen kan sætte ind for at forbedre samarbejde og det færdige resultat er fem skoler efterfølgende blevet besøgt af Inge Mette Kirkeby, SBi. Under besøget har hun talt med en repræsentant for skolens ledelse samt set nogle af de steder, der i spørgeskemaet var blevet vurderet til at fungere særlig godt eller særlig dårligt. Indledningsvis blev skolens ledelse bedt om at give en sammenfatning af forløbet i byggesagen, og om at redegøre for, hvad ledelsen mente om det færdige resultat. Redegørelserne bekræftede resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. Der er tilfredshed med mange ting, ikke mindst det færdige resultat. De kritikpunkter, der blev fremhævet under besøgene på de fem skoler, uddybes i det følgende. Dér, hvor skoen først og fremmest trykker, er den langsommelige udbedring af fejl og mangler. Det var det punkt, hvor halvdelen af de, der besvarede spørgeskemaet, var utilfredse jf grafen over tilfredshed med byggeriets udførelse og aflevering. Det er også skolernes oplevelse, at der er mange fejl og mangler. Det billede tegner sig på alle de besøgte skoler. Af dem, der har med det at gøre på skolerne, opleves det som en sej proces. For eksempel klager flere over, at der stadig er lange mangellister, selvom det næsten er et år siden, at byggeriet blev afleveret. Desuden synes flere, at det kan tage lang tid, før forskellige former for automatik er indstillet, så det fungerer efter ønske. For eksempel har der et sted været problemer med, at det elektriske lys slukkede af sig selv, når det havde været tændt i syv minutter! Mangellisterne er således en kilde til stor irritation hos brugerne. Desuden bliver ledelsen på skolerne hurtigt involveret i opfølgningen. Kvalitetskontrollen er landet på skolens skuldre, sagde en, og han fortsatte: Det tager enorme ressourcer og tid. Håndværkere kom og gik uden mønster. De udbedrede det halve og blev så væk i to måneder uden at nogen viste, hvornår de ville komme tilbage. Flere steder gives der udtryk for, at man har savnet tilstrækkeligt tilsyn med byggeriet ikke mindst i de sidste faser. Der udtrykkes forskellige opfattelser af, hvorledes samarbejdet mellem de forskellige parter er forløbet, og der er både ris og ros til samarbejdet med forvaltning og rådgivere. Det er opfattelsen, at der har været mange spillere på banen, og koordinering er vigtig. Et par gange blev der således efterlyst en bedre koordinering mellem anlæg og drift. For eksempel vedrørende valg af gulvbelægninger, hvor der på en skole var lagt en gulvbelægning, som senere viste sig at være vanskelig at gøre rent. En ikke ringe del af kritikpunkterne på de fem skoler kan samles under overskriften indeklimaproblemer. Dels tekniske, hvor ventilationsanlæg har været monteret og/eller indstillet forkert, og hvor afhjælpningen har taget lang tid. Endvidere klages der over overophedning ved sydvendte glasfacader, hvor solafskærmningen ikke har fungeret måske har den været utilstrækkelig, eller den har været af for dårlig kvalitet. Der klages over, at det tager lang tid at få diverse automatikker til at fungere rigtigt, det gælder både åbning/lukning af vinduer og automatisk lysregulering. Det kan både være forkert montering, forkert software og forkert indstilling. Der konstateres også en række funktionelle fejl. For eksempel er indgangspartierne i et indskolingshus så små, at børnene må vente i gården, indtil der bliver plads til, at de kan skifte sko. På de skoler, der blev besøgt, blev der tilkendegivet forståelse for, at det kan være nødvendigt at spare, og at der er begrænsede ressourcer til rådighed. I nogle, men ikke alle tilfælde, var det imidlertid opfattelsen, at budgetterne havde været uigennemsigtige under processen, og at det ville have været lettere at forholde sig til økonomien, hvis den kunne være mere gennemsigtig fra starten. Netop ud fra den betragtning, at der er begrænsede ressourcer, fandt flere, at det er uhensigtsmæssigt at vælge for spinkle løsninger eller sarte materialer eller undlade lydregulerende foranstaltninger for så senere at måtte gå ind og afhjælpe og udbedre. 17

19 Som nævnt blev der under besøgene på de fem skoler lagt vægt på at uddybe ting, der gav anledning til kritik. Imidlertid blev der også givet positive kommentarer til samarbejdet mellem de forskellige parter i byggesagen. For eksempel siger en skoleleder, at generelt har der været et godt samarbejde mellem skole og forvaltning med god dialog og god brugerinddragelse. Ikke mindst var der pæne ord om det færdige resultat. Således fortæller en skoleleder om, hvor dejligt det er at vise skolen frem til besøgende, og at der netop har været mange ansøgere til to nye stillinger. Da de blev vist rundt på skolen, reagerede de meget begejstrede på skolens fysiske rammer, og mange sagde, at hér ville de gerne arbejde. En anden roser både den nye skoles fleksibilitet og æstetik og siger, at skolen for de 95% vedkommende er meget flot. 18

20 Bilag: Besvarelsernes repræsentativitet Af de 155 medlemmer af byggeudvalgene var ca. 60 pct. mænd. Det samme gjaldt for de 105 medlemmer, der udfyldte spørgeskemaet: Kønsfordeling: alle medlemmer versus dem, der svarede Pct Kvinder Mænd i udvalg afgav svar Det vil sige, at de 105, der besvarede spørgeskemaet med hensyn til kønsfordeling meget godt repræsenterede alle, der havde modtaget spørgeskemaet Baggrund: alle medlemmer versus dem, der svarede på spørgeskemaet Skole: ledelse Skole: bestyrelse Skole: lærerstab Skole: sikkerhedsgruppe Institution: ledelse Skole: teknisk personale Andet Pct. afgav svar var i udvalgene Som det ses af ovenstående graf var den største gruppe af medlemmer fra skolernes ledelse, den næststørste fra skolernes bestyrelse osv. Blandt dem, der besvarede spørgeskemaerne, var det den samme rangorden. Derfor repræsenterede de, der svarede, meget godt de grupper, der havde modtaget spørgeskemaet. 19

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Værdier.. (produktværdier) Inddrag alle sagens parter i processen Workshops

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

GBFs web-analyse 2012 om selvejet og bestyrelsesarbejdet

GBFs web-analyse 2012 om selvejet og bestyrelsesarbejdet GBFs web-analyse 2012 om selvejet og bestyrelsesarbejdet Gymnasiernes Bestyrelsesforening har indhentet oplysninger fra medlemmerne om deres syn på selvejet og bestyrelsesarbejdet. Oplysningerne er indsamlet

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

APV Handlingsplan 02-05-2014. Indeklima, støj og belysning. Ung Vest. Risiko Problem Handling Evaluering Tovholder Deadline Lav risiko (grøn)

APV Handlingsplan 02-05-2014. Indeklima, støj og belysning. Ung Vest. Risiko Problem Handling Evaluering Tovholder Deadline Lav risiko (grøn) Titel / område: Varmestyring i pavillonen 02-05-2014 I forbindelse med APV gennemgangen den 19/3 blev det konstateret at varme-kuldestyringen ikke er optimal i speciel køkken og det lille kontor i pavillonen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere