Kvalitetsrapport 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2010/2011"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej Sunds Tlf: Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 10

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Skalmejeskolen ligger i den vestlige ende af Sunds. Skolen er fødeskole for Sunds Skole. Vi har ca. 300 elever fordelt på to klasser på alle årgange. Skolen er bygget med huse med åben plan. 2 årgange deler et hus. Vi vægter fleksibilitet i undervisningssituationen. Det kommer til udtryk i variation i undervisningsmetoderne. Nogle af elementerne er: årgangens to klasser betragtes som en enhed og der arbejdes med holddannelser, der er ikke faste ringetider - opgaven styrer tiden, resurserne til holddannelse, knæk kurven og specialundervisningen er lagt ud i teamene. Lærerteamet omkring årgangen er ansvarshavende og arbejder tæt sammen. Vi vægter praktiske, kreativ og musiske tilgange til undervisningen i alle fag. Vi betragter børnenes faglig, dannelsesmæssige og sociale, og alle fags bidrag hertil, som lige væsentlige. Vi vægter det tætte samarbejde med forældrene. Der er en stående invitation til at komme på skolen alle dage. Forældrene benytter sig ofte af muligheden. Skolen anvender elektronisk kommunikation til forældrene. Via klassernes og skolens hjemmeside kan forældrene få ugebreve, meddelelser, skemaer og relevante informationer. Vi vægter IT som et integreret undervisningsredskab i alle fag og emner. Vi vægter et tæt samarbejde med distriktets institutioner. Med Skalmejegården, som vi deler hus med, har vi et særligt tæt samarbejde. Både i forhold til lokaler og børn. Skolens værdigrundlag Skolens overordnede målsætning... noget om læring Livet på Skalmejeskolen skal være en aktiv læreproces, der skal udvikle indsigt og forståelse. Børnene skal lære at søge mening. Børnene skal være: - synlige og oplevende - undersøgende og opdagende - medbestemmende og spørgende, så der skabes medansvarlighed for egen læring.... noget om helhed og sammenhæng Barnet skal opleve en helhed mellem teori og praksis, så Skalmejeskolen bliver til en oplevet virkelighed, hvor overblik og sammenhængsforståelse udvikles. Dagen på Skalmejeskolen skal rumme helhed og sammenhæng. Indholdet skal styre tiden, så der bliver ro til fordybelse. Skalmejeskolen skal rumme helhed mellem læring og leg.... noget om åbenhed Skalmejeskolens hverdag skal være præget af åbenhed med mulighed for at møde en mangfoldighed af oplevende indtryk, så undervisningen bliver aktuel og dynamisk og med en struktur, der er skiftende og variabel.... noget om fællesskab Hvert enkelt barn og voksen skal bidrage til at udvikle Skalmejeskolens fællesskab, så der opbygges fælles værdier gennem samarbejde og omsorg med respekt for andre. Skalmejeskolens liv skabes i et samarbejde mellem skole og forældre, hvor begge parter er ansvarlige for at opbygge et fællesskab, der også vægter fantasi og det musiske. Målet er en glad skole.... noget om livsmod På skolen skal der tages hensyn til det enkelte barns særpræg og behov, så troen på egen værdi og egne kræfter fremmes. Visioner om et godt liv sker i fællesskab med andre. Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 10

3 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau På Skalmejeskolen vægtes elevernes fag-faglige og alsidige personlige udvikling ligeligt. Den alsidige personlige udvikling betragtes som en integreret opgave i alle fag og i alle sammenhænge. Udgangspunktet er Folkeskolelovens formålsparagraf samt fælles mål for de enkelte fag, og med udgangspunkt i disse er vurderingen, at skolen når de opstillede mål i tilfredsstillende grad. Få-lærer-princippet omkring alle årgange sikrer den nødvendige kontinuiet og fokus på udviklingen hos den enkelte elev. Der arbejdes til stadighed at forbedre undervisningen for hvert klassen som helhed og for det enkelte barn. I det kommende skoleår vil vi bl.a. fokusere på læsning. Hvert år udvælges 3 fag til særligt fokus og udvikling. I det kommende skoleår er det dansk, engelsk og natur/teknik. Skalmejeskolen betragtes af både børn, forældre, lærere og skolens ledelse som en god skole, med et godt miljø, hvor børn trives, hvor de lærer noget og hvor de kan lide at være. Skolens styrkesider På Skalmejeskolen er den anerkendende pædagogik den overordnede tilgang til børn og undervisning. Vi vægter gode relationer meget højt. Der lægges vægt på varierende undervisningsformer med henblik på at tilgodese at børn lærer i forskelligt tempo og på forskellige måder. Med udgangspunkt i dette undervisningssyn vægter skolen rummelighed og inklusion af alle børn i normalklassen i så stor udstrækning som muligt. Resurserne til holddannelse, knæk kurven og specialundervisning er derfor lagt ud i teamene, som så kan anvende resurserne målrettet og fleksibelt. Vi ønsker at fortsætte med at dygtiggøre os i forhold til at inkludere alle elever. Vi er derfor begyndt at arbejde med LPmodellen fra skoleåret 2010/2011. Skolen har de seneste år arbejdet med at videreudvikle en fælles evalueringskultur, hvor målfastsættelse, dokumentation og elevplaner indgår som et naturligt element i skole/hjem samarbejdet og som et af flere anvendelige pædagogisk redskaber for lærerne. Dette arbejde er ikke færdiggjort men fortsætter i de kommende skoleår. Vi fortsætter arbejdet hen imod at evaluering/dokumentation betragtes som en naturlig del af undervisningen. Skalmejeskolen vægter en praktisk, musisk og kreativ tilgang til undervisning, i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ligeledes er traditioner og fællesskab, optræden og fremlæggelser noget vi prioriterer højt. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Vurderingen af det faglige niveau er summen af mange evalueringsformer og egne indtryk fra observationer i undervisningssituationer. Af evalueringsformer kan nævnes: test, elevsamtaler, klassesamtaler, forældresamtaler, dokumentationsaftener for forældrene,lærerteammøde med og uden skoleledelsen, elevernes portfolio, logbøger, elevplanen, fremlæggelser af elevprodukter,dokumentationsaftener, tilbagemeldinger fra forældre, osv. Metoderne er alsidige, fra de målende test til de dialogbaserede samtaleformer, og tegner tilsammen et billede. Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder i skoleåret 2009/2010 og 2010/ /2010 U1 Bygninger og fysiske læringsmiljøer. Vi afprøvede med stor succes forskellige pædagogiske læringsmiljøværktøjer med fokus på mange måder at lære på. Omkring de pædagogisk begrundede til- og ombygninger er der ikke sket noget. U2 Kvalitetsudvikling og dokumentation. Alle lærerteam arbejder med målsætning, evaluering og dokumentation. Mange team har omlagt sidste forældremøde til en dokumentationsaften, hvor årets skolearbejde fremvises. U3 IT-satsning. Vi er på IT-området fortsat inde i en god udvikling. Kommunens satsning på IT-området giver et stort udbytte. U4 Organisations- og ledelsesudvikling Organisationen arbejdede efter flere skolelederskift med at kvalificere samarbejdet og mødekulturerne. Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 10

4 U5 Skoleanalyse. Blev gennemført. U6 Samarb. mellem institutioner og skoler Vi arbejdede på at formalisere samarbejdet på alle niveauer. 2010/2011 U1 Ungdomsuddannelse til alle. Kortlægningsundersøgelsen fra LP-projektet viste, at eleverne på skolen trives og lærer. De er motiverede og oplever skolegangen som vigtig. U2 Rekruttering af lærere. Arbejdet med revidering af skolens målsætninger er i fuld gang. projektet styres af skolebestyrelsen. U3 Knæk kurven. Vi har afsluttet første år af LP-projektet. Værktøjerne opleves som meget nyttige og effektfulde. Resurserne til "Knæk Kurven" øger mulighederne for inklusion. U4 Opfølgning på kvalitetsrapporten Udviklingsplansdelen af kvalitetsrapporten er et centralt værktøj for ledelsen, skolebestyrelsen og medarbejderne i det fortsatte arbejde med at skabe en skole af høj kvalitet. U5 Implementering af det fælles værdigrundlag Vi har gennem samarbejdsaftaler kvalificeret samarbejdet. U6 1%-puljen Vi fik ikke andel i puljen. U7 - U9 Egne projekter... Vurdering af den specialpædagogiske bistand Skolens specialcenter er omdrejningspunktet for specialundervisningen på Skalmejeskolen. Vurderingen af behov og anvendelse af specialundervisning besluttes - med udgangspunkt i det enkelte barn - i skolens specialcenter. Det pædagogiske omdrejningspunkt er en anerkende tilgang. De tildelte resourcer anvendes i de enkelte årgange, således at de enkelte elever, der har behov for støtte, i så stor udstrækning som muligt kan forblive og modtage specialundervisning i egne klasser. Specialundervisningen organiseres ud fra varierende holddannelser og indivuel støtteundervisning. Der er fokus på en tidlig indsats. Som et nyt tiltag til skoleåret 2011/2012 gives en del af specialundervisningsresurserne til skolens specialundervisningslærer. Ideer er, at enkelte elever med et særligt behov skal kunne få et individuelt tilrettelagt forløb. Vurdering af kommunale specialtilbud Ikke relevant på Skalmejeskolen Vurdering af SFO Ikke relevant på Skalmejeskolen Vurdering af undervisning i dansk som andetsprog Ikke relevant på Skalmejeskolen Evt. vurdering af strukturændringer Ikke relevant på Skalmejeskolen Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 10

5 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Status Mål Tiltag Tegn - Øvrige kommentar At evaluere er en veludviklet og integreret del af undervisningskulturen på Skalmejeskolen. Vi har udarbejdet en samlet beskrivelse af skolens evalueringskultur. Da arbejdet med evalueringskultur allerede er rammesat, arbejdes der i den gældende udviklingsplan ikke med nye mål. Teamenes arbejde med den løbende evaluering er et fast punkt på dialogmøderne mellem ledelsen og de enkelte team. Enkelte team eksperimenterer med dokumentationsaftener, hvor eleverne fremviser deres arbejder for forældrene. - Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole-hjemsamarbejdet på Skalmejeskolen er baseret på åbenhed, tillid og dialog. Grundholdningen er, at ingen af os har hele billedet af barnet, men sammen kan vi støtte barnet gennem sin udvikling. Der afholdes minimum to forældre-møder årligt pr. årgang. Der afholdes minimum to skole-hjem samtaler pr. årgang. Den første samtale i børnehave- og første klasse foregår som et hjemmebesøg. Der anvendes portfolio, logbøger, m.v. som baggrund for skole-hjemsamtalerne. Elevplanen udfærdiges og udleveres minimum en gang i løbet af skoleåret. Der afholdes to intro-aftener for alle kommende elever i børnehaveklassen og deres forældre. En for både børn og forældre og en kun for forældrene. Alle årgange har etableret en hjemmeside med relevante informationer om gennemførte og planlagte aktiviteter og hvor ugebreve kan læses (forældrelogin udleveret til alle hjem). Alle forældre har en stående invitation til at komme på skolen og overvære undervisningen på alle skoledage. Dette tilbud er der mange forældre, der gør brug af. til en række af skolens særlige dage og arrangementer inviteres forældrene til at deltage. Der er valgt et forældreråd på alle årgange. Skolebestyrelsen har udpeget en kontaktperson for alle årgange og har vedtaget fælles principper for håndteringen af forældrehenvendelser. Holddannelse Status for holddannelse vedrørende Knæk Kurven Status Holddannelse er en veludviklet og integreret del af undervisningskulturen på Skalmejeskolen. I skoleåret 2010/2012 modtog vi knap 16 ugentlige lektioner til holddannelse. Resurserne til holddannelse er fordelt jævnt til de 8 klasser i indskolingen (i alt 167 elever). Mål Tiltag Vi vil med redskaberne fra LP-indsatsen fokusere på at finde gode løsninger der inkludere børn, hvor det er til barnet bedste. Forældre og børn skal opleve, at vi bliver bedre til at tage hånd om børn i problemer. Vi vil tilstræbe at antallet af børn der skal tilbydes et andet undervisningstilbud ikke stiger. Ansvaret for holddannelseslektionerne er lagt ud i teamene, så lektionerne kan anvendes målrettet og fleksiblet. Teamene arbejder tæt sammen med ledelsen, specialcentret og PPR om muligheder og løsninger. Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 10

6 Tegn Teamenes indsats evalueres løbende på dialogmøder med ledelsen. Det er lærernes, ledelsens og skolebestyrelsens klare fornemmelse, at holddannelsesresurserne har gjort det muligt at inkludere flere elever i normalklasserne. Elever der før var i risikogruppen i forhold til at blive ekskluderet, kan nu inkluderes. Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 10

7 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse 43 2 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning Antal elever i den almindelige specialundervisning 29 Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 20,8 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand Ressource afsat til undervisning i dansk som andet sprog 0 Antal elever pr. lærer 13,2 Elevernes fravær opdelt i 3 kategorier: Sygdom, Lovlig fravær og ulovligfravær 6,0 2,9 0,0 Elever pr. antal computer, der er under fem år gamle 2,9 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev 1438,50 kr. Rammebetingelser i øvrigt - 1 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 38,2 % Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling kr pr. fuldtidsansat Planlagte undervisningstimer Gennemførte undervisningstimer Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag Dansk (%) 100 % Engelsk (%) 100 % Kristendomskundskab (%) 100 % Historie (%) 75 % Idræt (%) 100 % Musik (%) 100 % Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 10

8 Billedkunst (%) 100 % Håndarbejde (%) 100 % Sløjd (%) 100 % Hjemkundskab (%) 100 % Matematik (%) 100 % Natur/teknik (%) 100 % Rammebetingelser i øvrigt 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek, Medievejledning Antal Lærere/børnehaveklasseledere, der er AKT - uddannede 1 Pædagoer, der er AKT - uddannede 0 Medarbejdere, der er i gang med en AKT - uddannelse 0 Medarbejdere med diplom i specialpædagogik (mindst 1 modul - herunder den gl. speciallærer - uddannelse). 0 Medarbejder med uddannelse i specialpædagogik 0 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 1 Lærere/børnehaveklasseledere der har taget læsevejlederkurser 0 Medarbejdere, der er i gang med en læsevejlederuddannelse 0 lærere med skolebibliotekaruddannelse 2 Medievejledere med diplom 0 MEdievejledere med anden uddannelse (kurser) 1 Medarbejdere med andre vejlederuddannelser 0 Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 10

9 E. Resultater Læsetesten fra OS - 64 Hurtig og sikre læsere 73 % Langsomme og delvis sikre læsere 3 % Usikre (resten) 25 % % Undervisningsmiljøvurderingen År Undervisningsmiløvurderingen er foretaget 2011 Se hjemmesiden Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 10

10 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Skolebestyrelsen (SB) på Skalmejeskolen er enig i de af skolen anførte udsagn og betragtninger. SB vil pege på følgende forhold. SB lægger stor vægt på et tæt samarbejde mellem skolen og forældrekredsen. Dette gælder både i forhold til samarbejdet på bestyrelsesplan, til forældreråd og til den enkelte forælder. Hvert SB medlem er kontaktperson til en af skolens årgange, og SB deltager i alle forældremøder. Skalmejeskolens lederteam og lærergruppen har et velfungerende samarbejde, som i det daglige giver sig tydeligt til kende i en god og positiv omgangstone. Såvel lederteam som lærergruppen er højt motiverede, og arbejder målrettet mod den bedst mulige udvikling af børnenes sociale og faglige kompetencer. Skalmejeskolen lægger stor vægt på at være en åben skole. Alle forældre kan frit komme på skolen, uden forudgående aftale. Forældrene kan ikke alene overvære undervisningen, de vil opleve at blive en del af undervisningen. Dette medvirker til at skabe gode vilkår for samarbejdet imellem skole, lærere og forældre. SB lægger vægt på, at der stadig skal være fokus på børnenes sociale og dannelsesmæssige udvikling, idet dette anses for at være et nødvendigt fundament for deres faglige udvikling. Børnene på Skalmejeskolen skal have mod og lyst til at lære mere, være problemløsende og kunne indgå i et forpligtende fællesskab. SB ønsker at fremhæve trivselsundersøgelsen, som blev afholdt via anonyme elektroniske spørgeskemaer for klassetrin. Skalmejeskolen opnåede et særdeles flot resultat, idet ikke ét eneste emne var på eller under gennemsnittet. Skolen lå på visse områder endog meget højt i score. For SB bekræfter denne undersøgelse den opfattelse af skolen, som vi har. SB ønsker fortsat at sætte fokus på bevægelse i skolen, hvilket skolen har taget til sig, og har anvendt i 3 år i nuværende 5. kl. Det har desuden haft en afsmittende virkning på andre årgange. Skalmejeskolen er 30 år gammel, og både inventar og bygninger bærer præg heraf. SB har de seneste år godkendt udskiftning af møbler til 4 klassetrin. Der udestår således udskiftning af møbler til 3 årgange. Skolens tæpper vil snart stå for udskiftning, en udgift skolen ikke kan finansiere indenfor eget budget. Skolen har desuden et meget stort antal termoruder, som er punkterede, hvilket påvirker varmeudgifterne. Skolen kan ikke indenfor eget budget finansiere udskiftning af ruderne. Budgetreduktionerne på Skalmejeskolen har stor indflydelse på hverdagen på skolen, idet de rammer både børn og lærere. Skolen har et pladsproblem, idet en enkelt årgang kun har ét undervisningslokale. Dermed kan klassen ikke opdeles i mindre enheder, hvilket bevirker, at op til 50 elever skal undervises i samme lokale. Det er SB holdning, at der ikke er tilstrækkeligt antal kvadratmeter pr. elev. Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 10

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning...5 Silkeborg Kommunes Skolevæsen...6 Kvalitetsbeskrivelse af Silkeborg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere