M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R"

Transkript

1 MENNESKER OG VÆRDIER

2 Årsrapporten er mærket med det nordiske svanemærke, og fremstillet af miljøcertificeret trykkeri på klorfrit papir, trykt med vegetabilske farver.

3 TIL VORES OMVERDEN»Vi er en engageret gruppe mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse i et miljø, der støtter personlig udvikling og engagement i både gruppe og som individ. Vi vil fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at vi støtter og fremmer de lokale værdier«. Danfoss Mission, hvorfra det indledende citat er hentet, slår fast, at udvikling af såvel den enkelte medarbejder som samarbejdsrelationerne medarbejdere imellem er et fokusområde i Danfoss Koncernen. Det samme kan siges om den kultur, der skaber og præger interaktionen mellem alle, der har berøring med Danfoss. Mennesker og Værdier 2000 tegner et billede af, hvordan Danfoss koncernen har forvaltet disse fokusområder i det forgangne år. Danfoss direktion følger initiativer inden for disse områder meget tæt, og det er vores absolutte overbevisning, at Danfoss Koncernens evne til at leve op til de målsætninger, der afspejles i Danfoss Mission, har endog meget stor betydning for virksomhedens mulighed for at skabe både vækst og værdier. Samspil mellem mennesker og de impulser, der skaber den mest optimale udvikling hos hver enkelt, lader sig ikke let hverken måle eller sætte på formler. Danfoss forsøger alligevel at gøre dette på de følgende sider. Men vi gør det på vores måde, fordi vi tror på, at den særegne kultur, der er i enhver virksomhed, skal have lov til at komme til udtryk. På direktionens vegne inviterer jeg med fornøjelse indenfor til en orientering om, hvordan mennesker samarbejder og udvikler sig i Danfoss. Jørgen M. Clausen Adm. direktør & CEO

4 I en verden, hvor den globale konkurrence bliver stadig mere intens, må både virksomheder og individer udvikle sig. Danfoss har således i 2000 haft særlig fokus på at sikre, at virksomheden har de systemer, de processer, den vilje og de evner, der skal til for, at Danfoss også fremover kan servicere kunderne bedst muligt og frembringe løsninger, der hos både kunderne og hos Danfoss øger produktiviteten, forbedrer kvaliteten og reducerer omkostningerne. Nøgleordet er at udvikle de rette kvalifikationer til at møde fremtidens krav. Det sker ved at sikre både den faglige og den personlige udvikling hos medarbejderne, således at Danfoss kan deltage aktivt og forandringsvilligt i den globalisering, der er krævet for at fastholde og udbygge virksomhedens konkurrencekraft og vækst. År 2000 har derfor været karakteriseret ved en særlig fokus på, at Danfoss er i stand til at udvikle de rette kvalifikationer til at møde fremtidens krav. Globalisering gennem medarbejderudvikling I et globalt Danfoss bliver det mere og mere vigtigt at sikre medarbejdernes løbende udvikling. I november etableredes Danfoss Management Institute som et led i dette arbejde. Danfoss Management Institute Danfoss Management Institute (DMI) er et bindeled mellem strategi og ledelsesudvikling, men instituttet skal ikke blot uddanne ledere under hensyn til de strategiske planer. Det skal også skabe et netværk med det formål at give inspiration og nye initiativer. DMI er baseret på et formelt, verdensomspændende netværk af Danfoss ledere samt professorer og forretningseksperter, som ikke i forvejen er tilknyttet Danfoss. DMI er som noget unikt et virtuelt forum, hvor en meget stor del af aktiviteterne foregår ved hjælp af moderne kommunikationsteknologi. Det er således viden og deling af viden, der er i højsædet. 4

5 Udstationeringer I Danfoss bestræbelser på at globalisere, er det vigtigt, at vi har medarbejdere, der kan og vil udstationeres. Ved udgangen af 2000 er der 5% af Danfoss ansatte, der arbejder i et land, hvori de ikke er statsborgere. For 90% vedkommende er disse lokalt ansatte og kun for 10% vedkommende er de udstationeret fra et andet Danfoss selskab. Tendensen i forbindelse med udstationeringer går i øvrigt mod, at et stigende antal finder sted for at sikre, at et Danfoss selskab råder over den relevante og specifikke viden på det rigtige tidspunkt frem for alene at fokusere på den ledelsesmæssige udvikling af enkeltpersoner. Danfoss Ledelseskompetencer Danfoss Ledelseskompetencer (Danfoss Leadership Competencies DLC) vil blive implementeret globalt med otte generiske kompetenceområder: Fokus på kundebehov Vilje til at nå ambitiøse mål Synlig ledelse Globalt perspektiv Helhedsforståelse Visionær nytænkning Personlig integritet Interaktiv kommunikation Der er udviklet et værktøj, der kan måle i hvor høj grad, den enkelte leder udfylder disse kompetencer og en proces, der sikrer systematisk kompetenceudvikling. DLC vil blive inkorporeret i eksisterende ledertræningsprogrammer, ligesom der vil blive udviklet nye. Både i overensstemmelse med de otte kompetenceområder og i koncernens, Business Segmenternes og divisionernes forretningsmæssige mål. Udviklingssamtaler Medarbejdernes udviklingssamtaler har fået yderligere fokus, da indførelse af et nyt lønsystem i dele af koncernen har sikret, at alle produktionsmedarbejdere deltager i en sådan samtale. Resultatet er, at der sikres en individuel udviklingsplan for hver enkelt medarbejder. Målet er at skabe et vedvarende kompetenceløft, og dermed gøre både medarbejder og virksomhed mere fleksibel og attraktiv. Uddannelses- og udviklingsaktiviteter Danfoss ser en stigende tendens til, at undervisning integreres med opgaver i hverdagen. Dette understøttes af øget brug af informationsteknologi. Som eksempel har Danfoss etableret et Learning laboratory i produktionsområdet i fabrikkerne i Nordborg, hvor job og undervisning er kombineret på en måde, så medarbejderne undervejs kan gå til og fra undervisningen. Undervisningen, der er baseret på cd-rom, sker på pc ere opstillet i produktionsområdet. De erfaringer, Danfoss har gjort, er, at dette er et godt supplement til den traditionelle undervisning, og det forventes, at det bliver en stadig vigtigere del af fremtidens kompetenceudvikling. Der findes andre omfattende uddannelses- og udviklingsaktiviteter eksempelvis med særlig fokus på indkøb. Danfoss har sat sig som mål at reducere antallet af leverandører i løbet af de næste år for at øge konkurrenceevnen. Blandt bestræ- 5

6 belserne i 2000 har været at uddanne 120 indkøbsmedarbejdere verden over, så Danfoss på trods af en decentraliseret organisation kan opnå en strategisk global koordinering af indkøb. I projektet er gjort brug af et netværk af ekstern og intern ekspertise. I det hele taget prioriteres efteruddannelse og udvikling af kompetence overalt i koncernen. Blot som eksempler fra 2000 kan nævnes, at samtlige medarbejdere i Kina har deltaget i team-building kurser, og at 50 medarbejdere i Danfoss østeuropæiske selskaber gennemførte et internationalt marketingkursus. Verdensklasse Danfoss har defineret et paraplykoncept under navnet World Class Performance (verdensklasse). Konceptet danner rammen om udvikling af ekspertise inden for produktion og teknologi på tværs af koncernen. Det fælles udgangspunkt er lederskab. World Class Performance omfatter de forbedringsværktøjer, der bruges i Danfoss divisioner såsom Total Productive Maintenance, TPM (total produktivitets vedligehold), Lean Thinking (procesoptimering) og Total Quality Management, TQM (kvalitetsledelse). Nøgleordene til et godt resultat er viden, villighed, koncentration, samarbejde og bæredygtighed. Når en World Class mentalitet udvikles på tværs i koncernen, vil det indebære, at Danfoss løbende fremstiller kvalitetsvarer omkostningseffektivt. World Class Performance er dermed medvirkende til, at kunderne får opfyldt deres behov. Danfoss europæiske samarbejdsudvalg Et andet forum, hvor uddannelse står højt på dagsordenen, er Danfoss europæiske samarbejdsudvalg (European Information and Consultation Forum, EICF), hvor tillidsfolk fra alle europæiske selskaber og Danfoss ledelse sammen diskuterer fremtid. Også i dette forum er behovet for løbende udvikling af færdigheder og viden med henblik på at modsvare fremtidige krav højt på dagsordenen. 6

7 være udlændinge, har betydet, at en tredjedel nu er ikkedanskere. PRP opererer i dag fra Danmark, Singapore og USA. Elever og lærlinge Danfoss ønsker at have en bred vifte af uddannelsestilbud, og hvert år ansættes et antal unge som lærlinge og elever. Danfoss har stor erfaring som uddannelsessted og har lærlinge og elever inden for forskellige fag. I 1999 var der i Danmark 331 unge under uddannelse. I 2000 var tallet 309. Formålet er at yde et bidrag til, at unge sikres en uddannelse, som dels giver gode jobmuligheder i sig selv, dels er et godt fundament for videreuddannelse. Turnus Danfoss ambitioner om at tiltrække og udvikle unge, nyansatte primært økonomer og ingeniører og samtidig give disse en global uddannelse, er baggrunden for Post Graduate Rotational Programme (PRP). PRP er et turnusprogram, der giver de nyansatte mulighed for at bidrage til projekter på forskellige Danfoss lokationer rundt om i verden. Programmet omfattede oprindeligt kun danskere, men en målsætning om, at 40% af deltagerne skal Mads Clausen Instituttet Instituttet blev etableret i 1999 og er yderligere et eksempel på, at Danfoss tager udvikling af kompetence seriøst. Instituttet er en del af Syddansk Universitet og bliver sponsoreret af Danfoss. Ved udgangen af 2000 havde instituttet 15 medarbejdere og 30 studerende, hvoraf flere end halvdelen er hjemmehørende uden for Danmark. Instituttets formål er at skabe sammenhæng mellem forskningsmiljø, industri og kunder. Mads Clausen Instituttet åbnede i september 2000 og er hjemsted for forskning og uddannelse af civilingeniører inden for mekatronik elektronik, software/hardware og mekanik, kombineret med økonomistudier. Sin unge alder til trods har instituttet allerede bidraget positivt til udvikling af både lokalsamfundet og Danfoss samt et stigende antal andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Fabrikant Mads Clausens Fond I december 2000 var det 40 år siden, at Fabrikant Mads Clausens Fond blev oprettet. Fonden har i de forløbne år doneret et trecifret millionbeløb til en lang række forskellige alment velgørende formål i både ind- og udland. Også i år 2000 er der ydet støtte: I Danmark har fonden bl.a. støttet indkøb af hospitalsudstyr, forskning- og undervisning, samt klubber og foreninger i de lokalsamfund, hvor Danfoss er aktiv. I udlandet er der ydet støtte til den danske skole i Harrislee, Tyskland, ungdomsafdelingen hos Freiwillige Feurwehr Flensburg, Tyskland, og istandsættelser på et børnehjem i Rusland. Fonden følger Danfoss globaliseringsproces og ønsker i de kommende år at udvide sit engagement i udlandet med størst vægt på udviklingslandene. 7

8 ANTAL MEDARBEJDERE De ti største lande Geografisk fordeling på regioner Danmark Tyskland Slovenien Frankrig Mexico USA Polen Storbritannien Sydafrika Holland Nordamerika 4% Danmark 39% Asien & Pacific 4% Afrika 2% Europa ekskl. EU 14% Sydamerika 6% EU ekskl. DK 31% Danfoss medarbejdere i tal Antal medarbejdere Ved udgangen af 2000 beskæftigede Danfoss medarbejdere, hvilket er 1955 ansatte færre end ved udgangen af Reelt er der tale om et stigende antal, idet Danfoss den 3. maj 2000 lod sin Mobilhydraulik division indgå i en fusion med Sauer Inc. til selskabet Sauer-Danfoss Inc. Det betød, at omkring medarbejdere fik ny arbejdsgiver. Geografisk fordeling Globalisering og behovet for at være tæt på kunderne betød, at der, i fortsættelse af de senere års tendens, er flere og flere medarbejdere ansat uden for Danmark. I 2000 arbejdede 39% af Danfoss medarbejdere i Danmark. Det er et fald fra 42% i

9 AFGANG/TILGANG ÅRSAGER TIL AFGANG FRAVÆRSÅRSAGER 100% 80 Alder, inkl. efterløn 7% Arbejdsskader 3% Primo 2000* Tilgang Afgang Ultimo 2000 Medarbejder 45% Danfoss 48% Orlov mv. 33% Sygdom 64% * Primo 2000 inkl. ca mobilhydraulikmedarbejdere Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og psykisk velvære har betydning for engagementet og kreativiteten. Antal fraværsdage giver et billede af den øjeblikkelige situation hos Danfoss. Det totale fravær har stabiliseret sig på mellem 5,5 og 6,0%. Tallet for 2000 er på 5,9%, hvilket er en svag stigning fra 1999 s 5,5%, men fortsat under 1997 s 7,1%. I Danmark er arbejdspladsvurderinger lovpligtige, men Danfoss har fokus på, at samtlige af koncernens arbejdspladser medvirker til et godt arbejdsmiljø. 20% af selskaberne uden for Danmark foretog systematiske arbejdspladsvurderinger i Årsager til afgang Omkring medarbejdere fik ny arbejdsgiver, da Danfoss lod sine mobilhydraulikaktiviteter indgå i en fusion med Sauer- Sundstrand Inc. Som følge af dette er 48% af alle afgange Danfoss initieret og kun 45% medarbejderinitieret. 9

10 ALDERSFORDELING 20% ANCIENNITET 50% BASISUDDANNELSE Produktionsmedarbejdere Øvrige medarbejdere Alder (år) År hos Danfoss Skolegang: Op til 9 år år år Bachelorgrad Mastergrad eller derover Aldersfordeling og anciennitet Gennemsnitsalderen for medarbejderne er uændret 39 år, mens ancienniteten i gennemsnit er ti år. Den fornuftige fordeling mellem medarbejdere med lang erfaring hos Danfoss og medarbejdere, der bringer nye impulser udefra, sikrer såvel kontinuitet som fornyelse. Således har 10% mere end 25 års anciennitet og 45% mindre end fem år. Basisuddannelse Med fokus på at kunne udvikle vores medarbejdere løbende, er det vigtigt, at grunduddannelsen er i orden. Danfoss medarbejdere har basis i orden og er parate til at møde fremtidens udfordringer. Således havde godt 21% af medarbejderne en bachelorgrad eller mere, hvilket stiller virksomheden gunstigt i fremtidens vidensamfund. Grundlæggende værdier I de kommende år vil antallet af Danfoss selskaber blive forøget verden over. Denne udvikling er tæt knyttet til bestræbelserne på at globalisere Danfoss Koncernen. En sådan globalisering stiller øgede krav til, at alle i koncernen kan identificere sig med og føle sig som medarbejdere i samme virksomhed. De mange nævnte uddannelses- og udviklingsprojekter bidrager i høj grad til skabelsen af et sådant fællesskab, men initiativer vedrørende såvel virksomhedskultur og branding er allerede iværksat for at understøtte denne udvikling. De nævnte ledelsesprincipper peger i samme retning. 10

11 Alle disse initiativer har udgangspunkt i Danfoss grundlæggende værdier: 1. Vi vil producere og levere kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt. Vi er en kundeorienteret, verdensomspændende leverandør af tekniske produkter, tjenesteydelser og løsninger. Vore produkter dækker behov inden for områderne: energibesparelse, behandling af fødevarer, produktivitetsforøgelse, forbedret komfort samt miljøforbedring. Danfoss søger at varetage denne opgave med et så ringe forbrug som muligt af råstoffer og energi, et minimum af uønskede miljøpåvirkninger og med den mest effektive anvendelse af ressourcer. 2. Vi er en gruppe engagerede mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse. Vi er en engageret gruppe mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse i et miljø, der støtter personlig udvikling og engagement både i gruppe og som individ. 3. Vi vil fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at vi støtter og respekterer de lokale værdier. Vi vil fremme en Danfoss kultur, der lægger vægt på: menneskelige forhold, kvalitet, produkter, teknologi og miljø, baseret på fælles værdier. Vi stræber desuden efter at styrke selvrespekt, stolthed og initiativ i de lokale selskaber. 4. Vi vil søge at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle. Vi vil i vor internationale aktiviteter tilstræbe og støtte økonomisk vækst og stabilitet både for vore lokale selskaber og Danfoss Koncernen, og herigennem medvirke til at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle.

12 Danfoss A/S 6430 Nordborg Danmark Tlf.: Fax: PR.12.A3.01 Danfoss A/S (CF-C) G1.BF.C.B.

Mennesker og værdier... 4. Fabrikant Mads Clausens Fond... 7. Danfoss Medarbejderfond... 8. Danfoss medarbejdere i tal... 9. Geografisk fordeling...

Mennesker og værdier... 4. Fabrikant Mads Clausens Fond... 7. Danfoss Medarbejderfond... 8. Danfoss medarbejdere i tal... 9. Geografisk fordeling... M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R I N D H O L D Mennesker og værdier....................................... 4 Fabrikant Mads Clausens Fond........................... 7 Danfoss Medarbejderfond...............................

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst?

Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst? Biblioteksledermøde 2011 Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst? Mikael R. Lindholm Vi har brug for nytænkning Problemer, der kræver nytænkning i stor

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere