M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R"

Transkript

1 MENNESKER OG VÆRDIER

2 Årsrapporten er mærket med det nordiske svanemærke, og fremstillet af miljøcertificeret trykkeri på klorfrit papir, trykt med vegetabilske farver.

3 TIL VORES OMVERDEN»Vi er en engageret gruppe mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse i et miljø, der støtter personlig udvikling og engagement i både gruppe og som individ. Vi vil fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at vi støtter og fremmer de lokale værdier«. Danfoss Mission, hvorfra det indledende citat er hentet, slår fast, at udvikling af såvel den enkelte medarbejder som samarbejdsrelationerne medarbejdere imellem er et fokusområde i Danfoss Koncernen. Det samme kan siges om den kultur, der skaber og præger interaktionen mellem alle, der har berøring med Danfoss. Mennesker og Værdier 2000 tegner et billede af, hvordan Danfoss koncernen har forvaltet disse fokusområder i det forgangne år. Danfoss direktion følger initiativer inden for disse områder meget tæt, og det er vores absolutte overbevisning, at Danfoss Koncernens evne til at leve op til de målsætninger, der afspejles i Danfoss Mission, har endog meget stor betydning for virksomhedens mulighed for at skabe både vækst og værdier. Samspil mellem mennesker og de impulser, der skaber den mest optimale udvikling hos hver enkelt, lader sig ikke let hverken måle eller sætte på formler. Danfoss forsøger alligevel at gøre dette på de følgende sider. Men vi gør det på vores måde, fordi vi tror på, at den særegne kultur, der er i enhver virksomhed, skal have lov til at komme til udtryk. På direktionens vegne inviterer jeg med fornøjelse indenfor til en orientering om, hvordan mennesker samarbejder og udvikler sig i Danfoss. Jørgen M. Clausen Adm. direktør & CEO

4 I en verden, hvor den globale konkurrence bliver stadig mere intens, må både virksomheder og individer udvikle sig. Danfoss har således i 2000 haft særlig fokus på at sikre, at virksomheden har de systemer, de processer, den vilje og de evner, der skal til for, at Danfoss også fremover kan servicere kunderne bedst muligt og frembringe løsninger, der hos både kunderne og hos Danfoss øger produktiviteten, forbedrer kvaliteten og reducerer omkostningerne. Nøgleordet er at udvikle de rette kvalifikationer til at møde fremtidens krav. Det sker ved at sikre både den faglige og den personlige udvikling hos medarbejderne, således at Danfoss kan deltage aktivt og forandringsvilligt i den globalisering, der er krævet for at fastholde og udbygge virksomhedens konkurrencekraft og vækst. År 2000 har derfor været karakteriseret ved en særlig fokus på, at Danfoss er i stand til at udvikle de rette kvalifikationer til at møde fremtidens krav. Globalisering gennem medarbejderudvikling I et globalt Danfoss bliver det mere og mere vigtigt at sikre medarbejdernes løbende udvikling. I november etableredes Danfoss Management Institute som et led i dette arbejde. Danfoss Management Institute Danfoss Management Institute (DMI) er et bindeled mellem strategi og ledelsesudvikling, men instituttet skal ikke blot uddanne ledere under hensyn til de strategiske planer. Det skal også skabe et netværk med det formål at give inspiration og nye initiativer. DMI er baseret på et formelt, verdensomspændende netværk af Danfoss ledere samt professorer og forretningseksperter, som ikke i forvejen er tilknyttet Danfoss. DMI er som noget unikt et virtuelt forum, hvor en meget stor del af aktiviteterne foregår ved hjælp af moderne kommunikationsteknologi. Det er således viden og deling af viden, der er i højsædet. 4

5 Udstationeringer I Danfoss bestræbelser på at globalisere, er det vigtigt, at vi har medarbejdere, der kan og vil udstationeres. Ved udgangen af 2000 er der 5% af Danfoss ansatte, der arbejder i et land, hvori de ikke er statsborgere. For 90% vedkommende er disse lokalt ansatte og kun for 10% vedkommende er de udstationeret fra et andet Danfoss selskab. Tendensen i forbindelse med udstationeringer går i øvrigt mod, at et stigende antal finder sted for at sikre, at et Danfoss selskab råder over den relevante og specifikke viden på det rigtige tidspunkt frem for alene at fokusere på den ledelsesmæssige udvikling af enkeltpersoner. Danfoss Ledelseskompetencer Danfoss Ledelseskompetencer (Danfoss Leadership Competencies DLC) vil blive implementeret globalt med otte generiske kompetenceområder: Fokus på kundebehov Vilje til at nå ambitiøse mål Synlig ledelse Globalt perspektiv Helhedsforståelse Visionær nytænkning Personlig integritet Interaktiv kommunikation Der er udviklet et værktøj, der kan måle i hvor høj grad, den enkelte leder udfylder disse kompetencer og en proces, der sikrer systematisk kompetenceudvikling. DLC vil blive inkorporeret i eksisterende ledertræningsprogrammer, ligesom der vil blive udviklet nye. Både i overensstemmelse med de otte kompetenceområder og i koncernens, Business Segmenternes og divisionernes forretningsmæssige mål. Udviklingssamtaler Medarbejdernes udviklingssamtaler har fået yderligere fokus, da indførelse af et nyt lønsystem i dele af koncernen har sikret, at alle produktionsmedarbejdere deltager i en sådan samtale. Resultatet er, at der sikres en individuel udviklingsplan for hver enkelt medarbejder. Målet er at skabe et vedvarende kompetenceløft, og dermed gøre både medarbejder og virksomhed mere fleksibel og attraktiv. Uddannelses- og udviklingsaktiviteter Danfoss ser en stigende tendens til, at undervisning integreres med opgaver i hverdagen. Dette understøttes af øget brug af informationsteknologi. Som eksempel har Danfoss etableret et Learning laboratory i produktionsområdet i fabrikkerne i Nordborg, hvor job og undervisning er kombineret på en måde, så medarbejderne undervejs kan gå til og fra undervisningen. Undervisningen, der er baseret på cd-rom, sker på pc ere opstillet i produktionsområdet. De erfaringer, Danfoss har gjort, er, at dette er et godt supplement til den traditionelle undervisning, og det forventes, at det bliver en stadig vigtigere del af fremtidens kompetenceudvikling. Der findes andre omfattende uddannelses- og udviklingsaktiviteter eksempelvis med særlig fokus på indkøb. Danfoss har sat sig som mål at reducere antallet af leverandører i løbet af de næste år for at øge konkurrenceevnen. Blandt bestræ- 5

6 belserne i 2000 har været at uddanne 120 indkøbsmedarbejdere verden over, så Danfoss på trods af en decentraliseret organisation kan opnå en strategisk global koordinering af indkøb. I projektet er gjort brug af et netværk af ekstern og intern ekspertise. I det hele taget prioriteres efteruddannelse og udvikling af kompetence overalt i koncernen. Blot som eksempler fra 2000 kan nævnes, at samtlige medarbejdere i Kina har deltaget i team-building kurser, og at 50 medarbejdere i Danfoss østeuropæiske selskaber gennemførte et internationalt marketingkursus. Verdensklasse Danfoss har defineret et paraplykoncept under navnet World Class Performance (verdensklasse). Konceptet danner rammen om udvikling af ekspertise inden for produktion og teknologi på tværs af koncernen. Det fælles udgangspunkt er lederskab. World Class Performance omfatter de forbedringsværktøjer, der bruges i Danfoss divisioner såsom Total Productive Maintenance, TPM (total produktivitets vedligehold), Lean Thinking (procesoptimering) og Total Quality Management, TQM (kvalitetsledelse). Nøgleordene til et godt resultat er viden, villighed, koncentration, samarbejde og bæredygtighed. Når en World Class mentalitet udvikles på tværs i koncernen, vil det indebære, at Danfoss løbende fremstiller kvalitetsvarer omkostningseffektivt. World Class Performance er dermed medvirkende til, at kunderne får opfyldt deres behov. Danfoss europæiske samarbejdsudvalg Et andet forum, hvor uddannelse står højt på dagsordenen, er Danfoss europæiske samarbejdsudvalg (European Information and Consultation Forum, EICF), hvor tillidsfolk fra alle europæiske selskaber og Danfoss ledelse sammen diskuterer fremtid. Også i dette forum er behovet for løbende udvikling af færdigheder og viden med henblik på at modsvare fremtidige krav højt på dagsordenen. 6

7 være udlændinge, har betydet, at en tredjedel nu er ikkedanskere. PRP opererer i dag fra Danmark, Singapore og USA. Elever og lærlinge Danfoss ønsker at have en bred vifte af uddannelsestilbud, og hvert år ansættes et antal unge som lærlinge og elever. Danfoss har stor erfaring som uddannelsessted og har lærlinge og elever inden for forskellige fag. I 1999 var der i Danmark 331 unge under uddannelse. I 2000 var tallet 309. Formålet er at yde et bidrag til, at unge sikres en uddannelse, som dels giver gode jobmuligheder i sig selv, dels er et godt fundament for videreuddannelse. Turnus Danfoss ambitioner om at tiltrække og udvikle unge, nyansatte primært økonomer og ingeniører og samtidig give disse en global uddannelse, er baggrunden for Post Graduate Rotational Programme (PRP). PRP er et turnusprogram, der giver de nyansatte mulighed for at bidrage til projekter på forskellige Danfoss lokationer rundt om i verden. Programmet omfattede oprindeligt kun danskere, men en målsætning om, at 40% af deltagerne skal Mads Clausen Instituttet Instituttet blev etableret i 1999 og er yderligere et eksempel på, at Danfoss tager udvikling af kompetence seriøst. Instituttet er en del af Syddansk Universitet og bliver sponsoreret af Danfoss. Ved udgangen af 2000 havde instituttet 15 medarbejdere og 30 studerende, hvoraf flere end halvdelen er hjemmehørende uden for Danmark. Instituttets formål er at skabe sammenhæng mellem forskningsmiljø, industri og kunder. Mads Clausen Instituttet åbnede i september 2000 og er hjemsted for forskning og uddannelse af civilingeniører inden for mekatronik elektronik, software/hardware og mekanik, kombineret med økonomistudier. Sin unge alder til trods har instituttet allerede bidraget positivt til udvikling af både lokalsamfundet og Danfoss samt et stigende antal andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Fabrikant Mads Clausens Fond I december 2000 var det 40 år siden, at Fabrikant Mads Clausens Fond blev oprettet. Fonden har i de forløbne år doneret et trecifret millionbeløb til en lang række forskellige alment velgørende formål i både ind- og udland. Også i år 2000 er der ydet støtte: I Danmark har fonden bl.a. støttet indkøb af hospitalsudstyr, forskning- og undervisning, samt klubber og foreninger i de lokalsamfund, hvor Danfoss er aktiv. I udlandet er der ydet støtte til den danske skole i Harrislee, Tyskland, ungdomsafdelingen hos Freiwillige Feurwehr Flensburg, Tyskland, og istandsættelser på et børnehjem i Rusland. Fonden følger Danfoss globaliseringsproces og ønsker i de kommende år at udvide sit engagement i udlandet med størst vægt på udviklingslandene. 7

8 ANTAL MEDARBEJDERE De ti største lande Geografisk fordeling på regioner Danmark Tyskland Slovenien Frankrig Mexico USA Polen Storbritannien Sydafrika Holland Nordamerika 4% Danmark 39% Asien & Pacific 4% Afrika 2% Europa ekskl. EU 14% Sydamerika 6% EU ekskl. DK 31% Danfoss medarbejdere i tal Antal medarbejdere Ved udgangen af 2000 beskæftigede Danfoss medarbejdere, hvilket er 1955 ansatte færre end ved udgangen af Reelt er der tale om et stigende antal, idet Danfoss den 3. maj 2000 lod sin Mobilhydraulik division indgå i en fusion med Sauer Inc. til selskabet Sauer-Danfoss Inc. Det betød, at omkring medarbejdere fik ny arbejdsgiver. Geografisk fordeling Globalisering og behovet for at være tæt på kunderne betød, at der, i fortsættelse af de senere års tendens, er flere og flere medarbejdere ansat uden for Danmark. I 2000 arbejdede 39% af Danfoss medarbejdere i Danmark. Det er et fald fra 42% i

9 AFGANG/TILGANG ÅRSAGER TIL AFGANG FRAVÆRSÅRSAGER 100% 80 Alder, inkl. efterløn 7% Arbejdsskader 3% Primo 2000* Tilgang Afgang Ultimo 2000 Medarbejder 45% Danfoss 48% Orlov mv. 33% Sygdom 64% * Primo 2000 inkl. ca mobilhydraulikmedarbejdere Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og psykisk velvære har betydning for engagementet og kreativiteten. Antal fraværsdage giver et billede af den øjeblikkelige situation hos Danfoss. Det totale fravær har stabiliseret sig på mellem 5,5 og 6,0%. Tallet for 2000 er på 5,9%, hvilket er en svag stigning fra 1999 s 5,5%, men fortsat under 1997 s 7,1%. I Danmark er arbejdspladsvurderinger lovpligtige, men Danfoss har fokus på, at samtlige af koncernens arbejdspladser medvirker til et godt arbejdsmiljø. 20% af selskaberne uden for Danmark foretog systematiske arbejdspladsvurderinger i Årsager til afgang Omkring medarbejdere fik ny arbejdsgiver, da Danfoss lod sine mobilhydraulikaktiviteter indgå i en fusion med Sauer- Sundstrand Inc. Som følge af dette er 48% af alle afgange Danfoss initieret og kun 45% medarbejderinitieret. 9

10 ALDERSFORDELING 20% ANCIENNITET 50% BASISUDDANNELSE Produktionsmedarbejdere Øvrige medarbejdere Alder (år) År hos Danfoss Skolegang: Op til 9 år år år Bachelorgrad Mastergrad eller derover Aldersfordeling og anciennitet Gennemsnitsalderen for medarbejderne er uændret 39 år, mens ancienniteten i gennemsnit er ti år. Den fornuftige fordeling mellem medarbejdere med lang erfaring hos Danfoss og medarbejdere, der bringer nye impulser udefra, sikrer såvel kontinuitet som fornyelse. Således har 10% mere end 25 års anciennitet og 45% mindre end fem år. Basisuddannelse Med fokus på at kunne udvikle vores medarbejdere løbende, er det vigtigt, at grunduddannelsen er i orden. Danfoss medarbejdere har basis i orden og er parate til at møde fremtidens udfordringer. Således havde godt 21% af medarbejderne en bachelorgrad eller mere, hvilket stiller virksomheden gunstigt i fremtidens vidensamfund. Grundlæggende værdier I de kommende år vil antallet af Danfoss selskaber blive forøget verden over. Denne udvikling er tæt knyttet til bestræbelserne på at globalisere Danfoss Koncernen. En sådan globalisering stiller øgede krav til, at alle i koncernen kan identificere sig med og føle sig som medarbejdere i samme virksomhed. De mange nævnte uddannelses- og udviklingsprojekter bidrager i høj grad til skabelsen af et sådant fællesskab, men initiativer vedrørende såvel virksomhedskultur og branding er allerede iværksat for at understøtte denne udvikling. De nævnte ledelsesprincipper peger i samme retning. 10

11 Alle disse initiativer har udgangspunkt i Danfoss grundlæggende værdier: 1. Vi vil producere og levere kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt. Vi er en kundeorienteret, verdensomspændende leverandør af tekniske produkter, tjenesteydelser og løsninger. Vore produkter dækker behov inden for områderne: energibesparelse, behandling af fødevarer, produktivitetsforøgelse, forbedret komfort samt miljøforbedring. Danfoss søger at varetage denne opgave med et så ringe forbrug som muligt af råstoffer og energi, et minimum af uønskede miljøpåvirkninger og med den mest effektive anvendelse af ressourcer. 2. Vi er en gruppe engagerede mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse. Vi er en engageret gruppe mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse i et miljø, der støtter personlig udvikling og engagement både i gruppe og som individ. 3. Vi vil fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at vi støtter og respekterer de lokale værdier. Vi vil fremme en Danfoss kultur, der lægger vægt på: menneskelige forhold, kvalitet, produkter, teknologi og miljø, baseret på fælles værdier. Vi stræber desuden efter at styrke selvrespekt, stolthed og initiativ i de lokale selskaber. 4. Vi vil søge at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle. Vi vil i vor internationale aktiviteter tilstræbe og støtte økonomisk vækst og stabilitet både for vore lokale selskaber og Danfoss Koncernen, og herigennem medvirke til at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle.

12 Danfoss A/S 6430 Nordborg Danmark Tlf.: Fax: PR.12.A3.01 Danfoss A/S (CF-C) G1.BF.C.B.

Mennesker og værdier... 4. Fabrikant Mads Clausens Fond... 7. Danfoss Medarbejderfond... 8. Danfoss medarbejdere i tal... 9. Geografisk fordeling...

Mennesker og værdier... 4. Fabrikant Mads Clausens Fond... 7. Danfoss Medarbejderfond... 8. Danfoss medarbejdere i tal... 9. Geografisk fordeling... M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R I N D H O L D Mennesker og værdier....................................... 4 Fabrikant Mads Clausens Fond........................... 7 Danfoss Medarbejderfond...............................

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Forord For første gang i næsten 100 år oplever Danmark, at den erhvervsaktive del af befolkningen

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

FARBARE veje. Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark

FARBARE veje. Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark Ingeniørforeningen, IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. FARBARE veje Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark Farbare veje

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond ÅRSRAPPORT 2008 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio. Resultatopgørelse 2008 2007 2006 2005 2004 Nettoomsætning 19.019 16.814 15.376 13.422 12.153 Primært resultat

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 1999

Årsberetning og regnskab 1999 Årsberetning og regnskab 1999 Forordning Om Post-Budde Vi Christian den Fierde / med Guds Naade / Danmarckis / Norgis / Wendis oc Gottis Konning Hertug udi Slessvig / Holsten / Stormarn oc Dithmersken

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Udvikling af videnregnskaber Erfaringer fra 19 virksomheder

Udvikling af videnregnskaber Erfaringer fra 19 virksomheder Page 1 of 37 Udvikling af videnregnskaber Erfaringer fra 19 virksomheder Indhold Erhvervsminister Pia Gjellerup: Videnregnskaber lærerige for virksomhederne og vigtige for omverdenen Videnregnskabet udvikles

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere