Bilag til Fokus 2014: Handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Fokus 2014: Handleplan"

Transkript

1 Bilag til Fokus 2014: Handleplan Formål Handleplan sammenfatter, som nævnt i indledningen, de indsatser som er politisk besluttede ifm. Budget Herudover beskriver handleplanen fælles og tværgående indsatser, som er vedtaget af koncerndirektion, koncernledelse og Hovedudvalget. Planen beskriver kun de primære mål og indsatser og er således ikke fyldestgørende for hvad organisationen skal arbejde med. Det er dynamisk dokument, der vil ændre sig i takt med, at vi kommer længere i planlægningen af opgaverne. Formålet er at fastholde ledelsens overblik over de politisk besluttede mål og indsatser og skabe en sikker forankring i den administrative organisation, bl.a. gennem årsaftalerne. Udvikling - af driften Det er vigtigt at understrege, at den administrative organisation er en stor driftsorganisation. Kerneopgaverne er mange og omfatter borgerhenvendelser om alt fra pas til udbetaling af sociale ydelser, vedligeholdelse af bygninger og veje, miljøafgørelser, lokalplaner, biblioteker, pleje, pasning af de små børn og undervisning af de større m.v. Administration, f.eks. betjening af et politisk udvalg og de mange sekretariatsopgaver, der knytter sig til dét, er også en kerneopgave for en organisation som vores. Det er en vigtig præmis, at vi udvikler for at forbedre kvaliteten og effekten af kerneopgaverne. Mål og indsatser vækst, velfærd og bæredygtighed til gavn for borgere og virksomheder i Lejre Kommune Velfærd Børn Omstille dagtilbudsområdet til færre børn: Viderefører omstillingen på dagtilbudsområdet og effektiviseringen af dagplejen m.h.p. budgetoverholdelse i Afsættet for arbejdet er budgetanalyse fase 1, Budgetanalyse fase 2: Gennemfører budgetanalyse fase 2 m.h.p. at belyse de politiske handlemuligheder for at udvikle dagtilbudsområdet på en økonomisk og fagligt bæredygtig måde i lyset af de kraftigt faldende børnetal. I kølvandet på analysen udarbejdes en nærmere plan for de midler, der er afsat i budget til anlægsaktiviteter på børneområdet (strukturmidler). Faldende antal børn og skolerne: Udarbejder analyse at konsekvenserne på folkeskoleområdet i lyset af det faldende børnetal. Efteruddannelse, dagtilbud: Gennemfører et kompetenceudviklingsforløb for ansatte i børnehaverne. Ny børnehave: Etablerer en ny børnehave i Hvalsø. Børnehaven forventes at stå klar sommeren 2014.

2 Folkeskolereform: Forbereder og gennemfører Folkeskolereformen, som træder i kraft i alle skoler den 1. august 2014, og som stiller nye krav til ledelse, samarbejde og undervisningsformer. Der pågår et betydeligt forberedelsesarbejde vinter/forår 2014 på tværs af skolerne og med en høj grad af inddragelse af MED udvalg, skolebestyrelser og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv, som inviteres til at deltage i planlægning og organisering af arbejdet. Klare mål på skoleområdet: Videreudvikler målstyringen på skoleområdet mhp. at tydeliggøre de overordnede politiske målsætninger og sikre, at de omsættes i skolenære og specifikke mål og handlinger, der skaber effekt for børnene. Arbejdspladser på skolerne: Etablerer flere arbejdspladser for lærere og pædagoger på skolerne, således at disse står klar pr. august Målet er, at fremme målene med skolereformen gennem fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsvilkår, herunder de fysiske rammer. Sammenhængende børneområde: Udvikler samarbejdet mellem dagtilbuddene, skolerne, det specialiserede børneområde og kultur- og foreningslivet. Der skal udvikles fælles mål, værdier og arbejdsprocesser, som giver inklusionsstrategien ben at gå på, og som fremmer forebyggelse og tidlig indsats. Ledelsen - d.v.s. de fire centerchefer og direktionen fastlægger en nærmere plan for arbejdet i 1. kvartal Målet er at samarbejde om at påvirke behovet for mere vidtgående indsatser (via Center for Social & Familie) tidligt, og inden problemerne vokser sig større. Kvalitet i de specialiserede tilbud og handleplan for budgetoverholdelse: Gennemfører handleplan for bedre styring og kvalitet samt omkostningsreduktioner i Center for Social & Familie, herunder a) videreføre Task Force indsatsen, som skal resultere i, at der med udgangen af 1. kvartal 2014 er identificeret potentiale, der sikrer budgetbalance i , b) en konsoliderende indsats der sikrer (forebygger) mod fremtidige budgetoverskridelser via styrket ledelse og organisatorisk klarhed, implementering af systematisk og ensartet anvendelse af faglige metoder, systemunderstøttelse samt gennemskuelig styring og controlling og c) udvikling af faglige strategier som understøtter mål om forebyggelse og tidlig indsats samt nye typer af tilbud der både er billigere for kommunen og støtter børn, unge og familien med et udviklingsperspektiv. Unge Unge og demokrati: Inviterer unge fra udskolingerne og 10. klasse samt Ungdomsskole og unge i øvrigt som bor i Lejre Kommune til dialog om, hvad der skal til for at de engagerer sig mere i de demokratiske processer i Lejre Kommune. Arbejdet kan resultere i et digitalt ungdomspanel eller ungdomsråd afhængig af hvad de unge siger. Indsatsen gennemføres i 2. halvår Uddannelse og job til alle unge: Sikrer uddannelse eller job til alle unge under 30 år, så ingen ung går ledig - bl.a. ved at videreføre projektet Karrierefinder og i det hele taget gå nye veje i at bekæmpe og forebygge ledighed. Indsatsen videreføres fra Uddannelsesvejledning i skolerne: Styrker samarbejdet mellem Jobcenteret og skolerne - samt Ungdommens Uddannelsesvejledning som et led i at målrette vejledningen af de unge og sikre, at den viden som findes i UU og i Jobcenteret bringes i spil i udskolingerne hhv. i ungdomsuddannelserne. Der skal udarbejdes en nærmere plan for arbejdet. Voksne og ældre

3 Arbejdsmarkedsreformer: Gennemfører førtidspensions- og fleksjobreform samt kontakthjælpsreformen. Målet er at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og styrke alle borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Reformen gennemføres i et tæt samarbejde mellem Jobcenter, Borgerservice, Velfærd & Omsorg og Social & Familie, da mange af borgerne er fælles mellem flere centre. Der arbejdes målrettet med at udvikle alternative muligheder for at hjælpe i samarbejde med civilsamfundet, f.eks. mulighed for at rådgive om privatøkonomi, og med at afprøve nye og alternative veje til beskæftigelse. Mere borger mindre patient: Forfølger princippet mere borger mindre patient. Borgerne støttes i at tage ansvar for egen sundhed, bl.a. ved at sundhedsindsatsen i højere grad tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Aktiv hele livet: Viderefører arbejdet med Aktiv hele livet som en paraply for indsatsen med øget fokus på rehabilitering og øget sundhed for de forskellige målgrupper indenfor området. Nye forebyggelsestilbud: Etablerer nye forebyggelsestilbud til voksne - i samarbejde med civilsamfundet med særlig fokus på tilbud til sårbare borgere som er ensomme og har kontaktvanskeligheder f.eks. psykisk syge borgere. Herunder gennemføre projekt i samarbejde med Social Udviklings Center (SUS) og Holbæk Kommune om netværksrådslagning som metode til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på borgerens udskrivning/flytning til eget hjem. Pulje til sundhed: Omsætter pulje for sundhed til at øge den forebyggende og opfølgende indsats overfor borgere med kroniske sygdomme. Forebygge indlæggelser og sikre god overgang fra sygehus til eget hjem: Udvikler tilbud til de svageste borgere og deres pårørende i forbindelse med udskrivelse og alvorlig sygdom, f.eks. demens, herunder tilbud om vejledning, omsorg og pleje. Velfærdsteknologi: Anvender de intelligente teknologiske løsninger i endnu større grad som supplement, f.eks. mulighed for hjemmetræning via teleløsninger eller videoudskrivningskonference hvor borgeren og hans familie kan deltage med deres input. Tryghed, kultur, idræt Trafiksikkerhed, cykel- og gangstier: Forbedrer trygheden for borgere i alle aldre ved at investere i trafiksikkerhed, cykel- og gangstier. Afsættet for arbejdet er de årlige puljer til henholdsvis trafiksikkerhed og cykel/gangstier. Desuden indtænkes sikkerhed og tryghed i alle projekter der gennemføres i kommunen fra udviklingsprojekter, lokalplaner og anlægsprojekter til den daglige drift af kommunens arealer. Kultur- og Fritidspolitik, bedre idrætsforhold: Implementerer den vedtagne kultur og fritidspolitik med fokus på udvikling af idrætstilbud og identificere behovet for etablering eller forbedring af anlæg i Lejre Kommune. Herunder tilbud til målgrupper der i øjeblikket ikke er en del af idrætslivet, f.eks. grupper af sårbare unge, flygtninge, borger e med handicaps, samt et øget fokus på at udvikle tilbud på tværs af kulturinstitutioner, skoler, dagtilbud og andre interessenter. Udvikling af bibliotek og arkiv: Etablerer åbent bibliotek samt undersøge perspektiverne i integrerede biblioteker. Biblioteks og Arkivplan revideres med henblik på ressourceoptimering. Museum: Udarbejder i samarbejde med Roskilde Museum og borgerne i kommunen en plan for udviklingen af museumsområdet i Lejre

4 Lageret i Allerslev: Undersøger potentialet i at samle foreningerne fra Øm forsamlingshus og andre relevante aktiviteter i Lageret i Allerslev. SSP-arbejdet: Samarbejder med politiet om bl.a. at nedbringe antallet af indbrud og forebygge kriminalitet blandt unge (SSP-arbejdet). I første omgang afdækkes eksisterende viden og arbejdsgange vedr. lokalråd og kredsråd i organisationen. På den baggrund tager de involverede chefer og direktører stilling til næste skridt. Vækst Udvikling af kommunen - branding, bosætning, byudvikling Brandingstrategi: Udarbejder en brandingstrategi som skal være med til at realisere Lejre strategien og vækstpotentialet inden for bosætning, erhvervsudvikling, turisme og beskæftigelse. Planstrategi: Afsøger hvordan arbejdet med ny planstrategi tilrettelægges. Byudvikling: Skaber gode, spændende og trygge bymiljøer gennem byudvikling med særligt fokus på Hvalsø og Kirke Hyllinge. Der skal udarbejdes et helhedsorienteret byudviklingsprojekt for Hvalsø, som sikrer tempo og mulighed for ekstern finansiering. Og udviklingsprocessen i Kirke Hyllinge skal understøttes med mulighed for tilskud til borgerinitiativer. Nye udstykninger, Degnejorden: Udvikler nye udstykninger kommunale bolig- og erhvervsområder med det mål at tiltrække nye borgere og virksomheder, herunder projektudvikle Degnejorden. Beskæftigelse, turisme og en erhvervsvenlig kommune Erhvervs- og turismestrategi: Udarbejder erhvervs- og turismestrategi, som sætter nogle konkrete og ambitiøse mål for udvikling af erhverv, beskæftigelse og turisme skal ses i sammenhæng med brandingstrategi. Lokal erhvervsservice: Opbygger en lokal erhvervsservicefunktion i Lejre Kommune i samarbejde med erhvervslivet og et kommende erhvervsråd, herunder skabe én indgang for virksomhederne til erhvervsservice. Udbud og sociale klausuler: Implementerer Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. anvendelsen af sociale klausuler i kommunens udbud. Nye servicemål: Fastlægger nye servicemål for myndighedsbehandlingen i regi af CBM på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelse og styrke evnen til at finde løsninger sammen med erhvervslivet. Fishing Zealand: Undersøger potentialerne for Lejre Kommune i forhold til lokal erhvervsvækst og bæredygtig lystfisketurisme ved medlemskab i Fishing Zealand et samarbejdsprojekt på tværs af kommuner på Sjælland og øerne, Danmarks Sportsfiskerforbund, lystfiskere, virksomheder og turistorganisationer. Uddannelse af medarbejdere med virksomhedskontakt: Gennemfører et tværgående kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, som har kontakt til erhvervslivet m.h.p. at udvikle servicekultur og styrke den kommunale organisations viden om erhvervslivet og deres behov.

5 Forbedre rammevilkår for erhvervslivet: Videreudvikler den erhvervspolitiske handleplan m.h.p. generelt at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune samt styrke turismen i kommunen. Målet er bl.a., at Lejre Kommune forbedrer sin placering i DI s måling af erhvervsklimaet. Nationalpark: Understøtter succesfuld implementering af den mulige Nationalpark og indtænke de nye muligheder nationalparken giver ift erhverv og turisme. Lejre Den Økologisk Kommune: Fastholder resultaterne af den udvikling, som projektet Lejre - den Økologiske Kommune har skabt ved fortsat at understøtte initiativer og agere fødselshjælper for nye initiativer blandt borgere og erhvervsliv; herunder i 2014 fokusere omstillingen til økologi og bæredygtighed mod de erhvervsmæssige muligheder. Bæredygtighed grønt fyrtårn og klimaplan Klimaplan: Afsøger alternative veje til, at Lejre Kommune kan indfri målene i Klimaplan , hvor kommunens samlede CO2-udledning skal reduceres med 30% inden 2020 (ift 2008). Strategisk energiplanlægning: Udarbejder kommunal strategisk energiplan i regi af det fælleskommunale/regionale projekt Strategisk energiplanlægning Sjælland (STEPS). Den strategiske energiplan kan danne grundlag for politiske beslutninger på kort og langt sigt. STEPS løber frem til midten af Energirenovering: Planlægger energirenoveringsindsats for Lejre Kommunes bygninger og transport mhp. at leve op til forpligtelserne som Klimakommune, hvor Lejre Kommune har forpligtet sig til at reducere kommunens interne CO2-udledning med minimum 2 %/år. Udarbejde handlingsplan til Covenant of Mayors, hvor Lejre Kommune har forpligtet sig til at reducere kommunens samlede CO2-udledning med minimum 20 % inden Handlingsplanen skal koordineres med STEPS. Naturpleje: Bevarer den høje kvalitet af naturpleje med øje for, hvordan landbrug, lokale borgere og aktører inden for oplevelsesøkonomi kan inviteres til at samarbejde om naturpleje. Klima og børn: Ind tænker natur i de pædagogiske tilbud børnehaver og skoler m.h.p. at understøtte Lejre Kommunes profil som grønt fyrtårn og især for at styrke de pædagogiske aktiviteter der har med miljø og bæredygtighed at gøre, så børnene i Lejre Kommune ser det som en naturlig del af deres opgave at værne om miljøet. Mål og indsatser - udvikling af den kommunale organisation Politik og praksis Kvalitet i politisk betjening: Gennemfører en fælles indsats for at forbedre kvaliteten i den politiske betjening, herunder inddrage politikere i at fortælle administrationen, hvad der er en god betjening og sagsfremstilling set fra politisk side. Målene er bl.a. at a) skærpe administrationens evne til at formidle og belyse politiske handlemuligheder med tilhørende fakta, analyser m.v., b) at reducere i mængden af bilag og gøre sagernes fremstilling mere nærværende, også for borgere, at læse. c) forebygge fejl og sikre korrekt forvaltning i forhold til bl.a. Styrelseslovens bestemmelser.

6 Opstart af ny Kommunalbestyrelse: Forbereder og gennemfører et introduktions- og opstartsforløb, som er inspirerende og relevant i forhold til de udfordringer Lejre Kommune står over for, og som Kommunalbestyrelsesmedlemmerne efterfølgende evaluerer som sådan. Effektivisering og effekt Bedre økonomistyring: Gennemfører en budgetvalidering som resulterer i klare budgetforudsætninger som grundlag for korrekt budgettering og sikker økonomistyring og synliggøre politiske handlemuligheder i form af et spare- og prioriteringskatalog som en del af budgetproces Indsatserne er nærmere beskrevet i sag til Økonomiudvalget januar Målet er, at administrationen kan udarbejde en retvisende grundbudget med klare forudsætninger der indgår i budgetproces Overholde budget 2014: Gennemfører handleplaner for bedre styring og omkostningsreduktioner på de områder, der havde merforbrug i 2013/hvor der er risiko for merforbrug i Handleplanerne er i gang på alle områder og status forelægges de relevante fagudvalg og ØU inden udgangen af 1. kvartal Der gennemføres om nødvendigt besparelser tidligt på året. Målet er budgetoverholdelse i Effektiviseringsstrategi: Udarbejder en langsigtet effektiviseringsstrategi, der sikrer, at effektiviseringsmålene i budget 2015 på 7 mio. kr. stigende til 15. mio. kr. i 2017 kan realiseres gennem reelle effektiviseringer der ikke forringer den borgernære service. I effektiviseringsstrategien indgår følgende spor: o Udarbejder en flerårig plan for konkurrenceudsættelse. o Outsourcing af IT serverdrift. Udbyde og udflytte serverdrift i en kombineret housing og hostingløsning o Gennemfører de aktuelle potentialeafdækninger inden for forsyning og IT, hvor mulighederne ved fælleskommunalt samarbejde undersøges. o Revurderer Kanalstrategien, opstiller konkrete mål, gennemfører digitaliseringsprogrammet, og høster gevinsterne som en del af den langsigtede effektiviseringsstrategi. o Effektiviserer bygningsdriften ved at investere målrettet i at nedbringe driftsomkostningerne og ved at optimere (reducere) den samlede kommunale bygningsmasse. Der skal i 2014 udarbejdes en strategi for hvordan omkostningerne på sigt kan bringes ned. o Effektiviserer administration og arbejdsprocesser. Målet er i 2014 at bygge stærkere kompetence op inden for LEAN og udbud samt videreføre arbejdet med indkøb/compliance. o Effektivisere projekt- og porteføljestyringen. Målet er at skabe større effekt og træfsikkerhed gennem mere fokuserede projekter og løbende porteføljestyring, der sikrer at fælles retning og at ressourcer prioriteres derhen, hvor der er størst behov. o Implementerer nyt økonomi- og lønsystem. Samarbejde og deltagelse

7 Kvalitet i borgerbetjening: Udarbejder en plan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen i samarbejde med Borgerrådgiveren. Planen skal behandles politisk i Økonomiudvalget forår De konkrete indsatser der relaterer sig til indsatsområde Sikker myndighedsudøvelse vi træffer korrekte afgørelser og kommunikerer på en forståelig måde vil fremgå af planen. Målet er at nedbringe antallet af klager og henvendelser til Borgerrådgiveren og klager. Bedre telefonbetjening: Gennemfører evaluering af telefonbetjening. Evalueringen gennemføres i januar-februar og vil indgå som grundlag for ovennævnte plan. Helhedsorienteret hjælp: Konkretiserer hvad vi mener med sammenhængende hjælp og hvordan vi arbejder i opgaveteams på tværs m.h.p. en helhedsorienteret sagsbehandling. Som et led heri indhenter vi erfaringer fra andre kommuner. Målet er bl.a. at dæmpe konsekvenserne af kontanthjælpsreformen ift udsatte familier og realisere lovgivningens intention om, at der skal sættes ind over for hele familiens problemer (hverdag, økonomi, familieliv, sundhed, tilknytning til arbejdsmarkedet). Civilsamfund og samskabelse: Udarbejder en fælles forståelse for hvad civilsamfundet og borgere i Lejre Kommune kan og vil bidrage med og hvordan kommunen kan skabe endnu bedre rammer for at engagerede borger løser opgaver og imødekommer behov, som ellers ikke ville blive imødekommet. Rammer og vilkår for frivilligt arbejde, herunder forsikringsforhold, afklares som et led i arbejdet. Ledelse og arbejdsmiljø Organisationsudvikling: Gennemfører et servicetjek af organisationen med fokus på de tværgående stabe m.h.p. at identificere og gennemføre justeringer på den korte bane, der understøtter Fokus 2014 og identificere pejlemærker for udvikling på den mellemlange bane. Ledelsesudvikling: Involverer ledere i Lejre Kommune i at drøfte, hvordan vi vil samarbejde på tværs af organisationen om leder- og ledelsesudvikling i Lejre Kommune de kommende år. Som et led i at styrke dialog og kommunikation mellem ledere i hele organisationen afholdes i 2014 udvidede koncernledelsesmøder en gang i kvartalet og en gang om året gennemføres en fælles uddannelsesdag for alle ledere og Fællestillidsrepræsentanter. Personalepolitisk status: Gør status på personale- og arbejdsgiverpolitiske forhold som grundlag for bl.a. en fremtidig HR strategi. Arbejdet omfatter dokumentation af sygefravær og forberedelse af en fælles politik der skal fremme nærvær og nedbringe fravær samt dokumentation for det rummelige arbejdsmarked i Lejre Kommune, der er den største arbejdsplads i kommunen. Arbejdsmiljø: Forbedrer arbejdsmiljøet gennem en tværgående indsats, hvor MED organisationen med Hovedudvalget som tovholder sætter fokus på social kapital som en fælles forståelsesramme for udvikling af arbejdsmiljøet i sammenhæng med kvalitet og effektivitet i kerneopgaverne. Der gennemføres en fælles uddannelsesdag for alle MED udvalg i social kapital i februar MED arbejdet i øvrigt: Gennemfører de aktiviteter, som Hovedudvalget i øvrigt har besluttet for 2014 som følge af HU s årshjul, herunder synliggøre fakta om sygefravær og arbejdsskader i Lejre Kommune, gennemføre fælles arbejdsmiljøgruppemøde, MED uddannelse, planlægning af gennemførelse af nyvalg til Centerudvalg og HU, drøftelse af retningslinjer for APV, anvendelse af AKUT midler m.v.

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Beslutningsoplæg til høring: Eftersyn og justering af organisation, forår 2014

Beslutningsoplæg til høring: Eftersyn og justering af organisation, forår 2014 Beslutningsoplæg til høring: Eftersyn og justering af organisation, forår 2014 1. Resumé Den nuværende centerstruktur har fungeret i et par år. Formålene med omorganiseringen var bl.a. at etablere stærkere

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Handleplan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen

Handleplan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen Handleplan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen 1. Indledning Fokus 2014+ og tilhørende handleplan er godkendt af Økonomiudvalget i februar 2014, og fastlægger de vigtigste mål og indsatser for året.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere