Bilag til Fokus 2014: Handleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Fokus 2014: Handleplan"

Transkript

1 Bilag til Fokus 2014: Handleplan Formål Handleplan sammenfatter, som nævnt i indledningen, de indsatser som er politisk besluttede ifm. Budget Herudover beskriver handleplanen fælles og tværgående indsatser, som er vedtaget af koncerndirektion, koncernledelse og Hovedudvalget. Planen beskriver kun de primære mål og indsatser og er således ikke fyldestgørende for hvad organisationen skal arbejde med. Det er dynamisk dokument, der vil ændre sig i takt med, at vi kommer længere i planlægningen af opgaverne. Formålet er at fastholde ledelsens overblik over de politisk besluttede mål og indsatser og skabe en sikker forankring i den administrative organisation, bl.a. gennem årsaftalerne. Udvikling - af driften Det er vigtigt at understrege, at den administrative organisation er en stor driftsorganisation. Kerneopgaverne er mange og omfatter borgerhenvendelser om alt fra pas til udbetaling af sociale ydelser, vedligeholdelse af bygninger og veje, miljøafgørelser, lokalplaner, biblioteker, pleje, pasning af de små børn og undervisning af de større m.v. Administration, f.eks. betjening af et politisk udvalg og de mange sekretariatsopgaver, der knytter sig til dét, er også en kerneopgave for en organisation som vores. Det er en vigtig præmis, at vi udvikler for at forbedre kvaliteten og effekten af kerneopgaverne. Mål og indsatser vækst, velfærd og bæredygtighed til gavn for borgere og virksomheder i Lejre Kommune Velfærd Børn Omstille dagtilbudsområdet til færre børn: Viderefører omstillingen på dagtilbudsområdet og effektiviseringen af dagplejen m.h.p. budgetoverholdelse i Afsættet for arbejdet er budgetanalyse fase 1, Budgetanalyse fase 2: Gennemfører budgetanalyse fase 2 m.h.p. at belyse de politiske handlemuligheder for at udvikle dagtilbudsområdet på en økonomisk og fagligt bæredygtig måde i lyset af de kraftigt faldende børnetal. I kølvandet på analysen udarbejdes en nærmere plan for de midler, der er afsat i budget til anlægsaktiviteter på børneområdet (strukturmidler). Faldende antal børn og skolerne: Udarbejder analyse at konsekvenserne på folkeskoleområdet i lyset af det faldende børnetal. Efteruddannelse, dagtilbud: Gennemfører et kompetenceudviklingsforløb for ansatte i børnehaverne. Ny børnehave: Etablerer en ny børnehave i Hvalsø. Børnehaven forventes at stå klar sommeren 2014.

2 Folkeskolereform: Forbereder og gennemfører Folkeskolereformen, som træder i kraft i alle skoler den 1. august 2014, og som stiller nye krav til ledelse, samarbejde og undervisningsformer. Der pågår et betydeligt forberedelsesarbejde vinter/forår 2014 på tværs af skolerne og med en høj grad af inddragelse af MED udvalg, skolebestyrelser og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv, som inviteres til at deltage i planlægning og organisering af arbejdet. Klare mål på skoleområdet: Videreudvikler målstyringen på skoleområdet mhp. at tydeliggøre de overordnede politiske målsætninger og sikre, at de omsættes i skolenære og specifikke mål og handlinger, der skaber effekt for børnene. Arbejdspladser på skolerne: Etablerer flere arbejdspladser for lærere og pædagoger på skolerne, således at disse står klar pr. august Målet er, at fremme målene med skolereformen gennem fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsvilkår, herunder de fysiske rammer. Sammenhængende børneområde: Udvikler samarbejdet mellem dagtilbuddene, skolerne, det specialiserede børneområde og kultur- og foreningslivet. Der skal udvikles fælles mål, værdier og arbejdsprocesser, som giver inklusionsstrategien ben at gå på, og som fremmer forebyggelse og tidlig indsats. Ledelsen - d.v.s. de fire centerchefer og direktionen fastlægger en nærmere plan for arbejdet i 1. kvartal Målet er at samarbejde om at påvirke behovet for mere vidtgående indsatser (via Center for Social & Familie) tidligt, og inden problemerne vokser sig større. Kvalitet i de specialiserede tilbud og handleplan for budgetoverholdelse: Gennemfører handleplan for bedre styring og kvalitet samt omkostningsreduktioner i Center for Social & Familie, herunder a) videreføre Task Force indsatsen, som skal resultere i, at der med udgangen af 1. kvartal 2014 er identificeret potentiale, der sikrer budgetbalance i , b) en konsoliderende indsats der sikrer (forebygger) mod fremtidige budgetoverskridelser via styrket ledelse og organisatorisk klarhed, implementering af systematisk og ensartet anvendelse af faglige metoder, systemunderstøttelse samt gennemskuelig styring og controlling og c) udvikling af faglige strategier som understøtter mål om forebyggelse og tidlig indsats samt nye typer af tilbud der både er billigere for kommunen og støtter børn, unge og familien med et udviklingsperspektiv. Unge Unge og demokrati: Inviterer unge fra udskolingerne og 10. klasse samt Ungdomsskole og unge i øvrigt som bor i Lejre Kommune til dialog om, hvad der skal til for at de engagerer sig mere i de demokratiske processer i Lejre Kommune. Arbejdet kan resultere i et digitalt ungdomspanel eller ungdomsråd afhængig af hvad de unge siger. Indsatsen gennemføres i 2. halvår Uddannelse og job til alle unge: Sikrer uddannelse eller job til alle unge under 30 år, så ingen ung går ledig - bl.a. ved at videreføre projektet Karrierefinder og i det hele taget gå nye veje i at bekæmpe og forebygge ledighed. Indsatsen videreføres fra Uddannelsesvejledning i skolerne: Styrker samarbejdet mellem Jobcenteret og skolerne - samt Ungdommens Uddannelsesvejledning som et led i at målrette vejledningen af de unge og sikre, at den viden som findes i UU og i Jobcenteret bringes i spil i udskolingerne hhv. i ungdomsuddannelserne. Der skal udarbejdes en nærmere plan for arbejdet. Voksne og ældre

3 Arbejdsmarkedsreformer: Gennemfører førtidspensions- og fleksjobreform samt kontakthjælpsreformen. Målet er at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og styrke alle borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Reformen gennemføres i et tæt samarbejde mellem Jobcenter, Borgerservice, Velfærd & Omsorg og Social & Familie, da mange af borgerne er fælles mellem flere centre. Der arbejdes målrettet med at udvikle alternative muligheder for at hjælpe i samarbejde med civilsamfundet, f.eks. mulighed for at rådgive om privatøkonomi, og med at afprøve nye og alternative veje til beskæftigelse. Mere borger mindre patient: Forfølger princippet mere borger mindre patient. Borgerne støttes i at tage ansvar for egen sundhed, bl.a. ved at sundhedsindsatsen i højere grad tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Aktiv hele livet: Viderefører arbejdet med Aktiv hele livet som en paraply for indsatsen med øget fokus på rehabilitering og øget sundhed for de forskellige målgrupper indenfor området. Nye forebyggelsestilbud: Etablerer nye forebyggelsestilbud til voksne - i samarbejde med civilsamfundet med særlig fokus på tilbud til sårbare borgere som er ensomme og har kontaktvanskeligheder f.eks. psykisk syge borgere. Herunder gennemføre projekt i samarbejde med Social Udviklings Center (SUS) og Holbæk Kommune om netværksrådslagning som metode til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på borgerens udskrivning/flytning til eget hjem. Pulje til sundhed: Omsætter pulje for sundhed til at øge den forebyggende og opfølgende indsats overfor borgere med kroniske sygdomme. Forebygge indlæggelser og sikre god overgang fra sygehus til eget hjem: Udvikler tilbud til de svageste borgere og deres pårørende i forbindelse med udskrivelse og alvorlig sygdom, f.eks. demens, herunder tilbud om vejledning, omsorg og pleje. Velfærdsteknologi: Anvender de intelligente teknologiske løsninger i endnu større grad som supplement, f.eks. mulighed for hjemmetræning via teleløsninger eller videoudskrivningskonference hvor borgeren og hans familie kan deltage med deres input. Tryghed, kultur, idræt Trafiksikkerhed, cykel- og gangstier: Forbedrer trygheden for borgere i alle aldre ved at investere i trafiksikkerhed, cykel- og gangstier. Afsættet for arbejdet er de årlige puljer til henholdsvis trafiksikkerhed og cykel/gangstier. Desuden indtænkes sikkerhed og tryghed i alle projekter der gennemføres i kommunen fra udviklingsprojekter, lokalplaner og anlægsprojekter til den daglige drift af kommunens arealer. Kultur- og Fritidspolitik, bedre idrætsforhold: Implementerer den vedtagne kultur og fritidspolitik med fokus på udvikling af idrætstilbud og identificere behovet for etablering eller forbedring af anlæg i Lejre Kommune. Herunder tilbud til målgrupper der i øjeblikket ikke er en del af idrætslivet, f.eks. grupper af sårbare unge, flygtninge, borger e med handicaps, samt et øget fokus på at udvikle tilbud på tværs af kulturinstitutioner, skoler, dagtilbud og andre interessenter. Udvikling af bibliotek og arkiv: Etablerer åbent bibliotek samt undersøge perspektiverne i integrerede biblioteker. Biblioteks og Arkivplan revideres med henblik på ressourceoptimering. Museum: Udarbejder i samarbejde med Roskilde Museum og borgerne i kommunen en plan for udviklingen af museumsområdet i Lejre

4 Lageret i Allerslev: Undersøger potentialet i at samle foreningerne fra Øm forsamlingshus og andre relevante aktiviteter i Lageret i Allerslev. SSP-arbejdet: Samarbejder med politiet om bl.a. at nedbringe antallet af indbrud og forebygge kriminalitet blandt unge (SSP-arbejdet). I første omgang afdækkes eksisterende viden og arbejdsgange vedr. lokalråd og kredsråd i organisationen. På den baggrund tager de involverede chefer og direktører stilling til næste skridt. Vækst Udvikling af kommunen - branding, bosætning, byudvikling Brandingstrategi: Udarbejder en brandingstrategi som skal være med til at realisere Lejre strategien og vækstpotentialet inden for bosætning, erhvervsudvikling, turisme og beskæftigelse. Planstrategi: Afsøger hvordan arbejdet med ny planstrategi tilrettelægges. Byudvikling: Skaber gode, spændende og trygge bymiljøer gennem byudvikling med særligt fokus på Hvalsø og Kirke Hyllinge. Der skal udarbejdes et helhedsorienteret byudviklingsprojekt for Hvalsø, som sikrer tempo og mulighed for ekstern finansiering. Og udviklingsprocessen i Kirke Hyllinge skal understøttes med mulighed for tilskud til borgerinitiativer. Nye udstykninger, Degnejorden: Udvikler nye udstykninger kommunale bolig- og erhvervsområder med det mål at tiltrække nye borgere og virksomheder, herunder projektudvikle Degnejorden. Beskæftigelse, turisme og en erhvervsvenlig kommune Erhvervs- og turismestrategi: Udarbejder erhvervs- og turismestrategi, som sætter nogle konkrete og ambitiøse mål for udvikling af erhverv, beskæftigelse og turisme skal ses i sammenhæng med brandingstrategi. Lokal erhvervsservice: Opbygger en lokal erhvervsservicefunktion i Lejre Kommune i samarbejde med erhvervslivet og et kommende erhvervsråd, herunder skabe én indgang for virksomhederne til erhvervsservice. Udbud og sociale klausuler: Implementerer Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. anvendelsen af sociale klausuler i kommunens udbud. Nye servicemål: Fastlægger nye servicemål for myndighedsbehandlingen i regi af CBM på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelse og styrke evnen til at finde løsninger sammen med erhvervslivet. Fishing Zealand: Undersøger potentialerne for Lejre Kommune i forhold til lokal erhvervsvækst og bæredygtig lystfisketurisme ved medlemskab i Fishing Zealand et samarbejdsprojekt på tværs af kommuner på Sjælland og øerne, Danmarks Sportsfiskerforbund, lystfiskere, virksomheder og turistorganisationer. Uddannelse af medarbejdere med virksomhedskontakt: Gennemfører et tværgående kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, som har kontakt til erhvervslivet m.h.p. at udvikle servicekultur og styrke den kommunale organisations viden om erhvervslivet og deres behov.

5 Forbedre rammevilkår for erhvervslivet: Videreudvikler den erhvervspolitiske handleplan m.h.p. generelt at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune samt styrke turismen i kommunen. Målet er bl.a., at Lejre Kommune forbedrer sin placering i DI s måling af erhvervsklimaet. Nationalpark: Understøtter succesfuld implementering af den mulige Nationalpark og indtænke de nye muligheder nationalparken giver ift erhverv og turisme. Lejre Den Økologisk Kommune: Fastholder resultaterne af den udvikling, som projektet Lejre - den Økologiske Kommune har skabt ved fortsat at understøtte initiativer og agere fødselshjælper for nye initiativer blandt borgere og erhvervsliv; herunder i 2014 fokusere omstillingen til økologi og bæredygtighed mod de erhvervsmæssige muligheder. Bæredygtighed grønt fyrtårn og klimaplan Klimaplan: Afsøger alternative veje til, at Lejre Kommune kan indfri målene i Klimaplan , hvor kommunens samlede CO2-udledning skal reduceres med 30% inden 2020 (ift 2008). Strategisk energiplanlægning: Udarbejder kommunal strategisk energiplan i regi af det fælleskommunale/regionale projekt Strategisk energiplanlægning Sjælland (STEPS). Den strategiske energiplan kan danne grundlag for politiske beslutninger på kort og langt sigt. STEPS løber frem til midten af Energirenovering: Planlægger energirenoveringsindsats for Lejre Kommunes bygninger og transport mhp. at leve op til forpligtelserne som Klimakommune, hvor Lejre Kommune har forpligtet sig til at reducere kommunens interne CO2-udledning med minimum 2 %/år. Udarbejde handlingsplan til Covenant of Mayors, hvor Lejre Kommune har forpligtet sig til at reducere kommunens samlede CO2-udledning med minimum 20 % inden Handlingsplanen skal koordineres med STEPS. Naturpleje: Bevarer den høje kvalitet af naturpleje med øje for, hvordan landbrug, lokale borgere og aktører inden for oplevelsesøkonomi kan inviteres til at samarbejde om naturpleje. Klima og børn: Ind tænker natur i de pædagogiske tilbud børnehaver og skoler m.h.p. at understøtte Lejre Kommunes profil som grønt fyrtårn og især for at styrke de pædagogiske aktiviteter der har med miljø og bæredygtighed at gøre, så børnene i Lejre Kommune ser det som en naturlig del af deres opgave at værne om miljøet. Mål og indsatser - udvikling af den kommunale organisation Politik og praksis Kvalitet i politisk betjening: Gennemfører en fælles indsats for at forbedre kvaliteten i den politiske betjening, herunder inddrage politikere i at fortælle administrationen, hvad der er en god betjening og sagsfremstilling set fra politisk side. Målene er bl.a. at a) skærpe administrationens evne til at formidle og belyse politiske handlemuligheder med tilhørende fakta, analyser m.v., b) at reducere i mængden af bilag og gøre sagernes fremstilling mere nærværende, også for borgere, at læse. c) forebygge fejl og sikre korrekt forvaltning i forhold til bl.a. Styrelseslovens bestemmelser.

6 Opstart af ny Kommunalbestyrelse: Forbereder og gennemfører et introduktions- og opstartsforløb, som er inspirerende og relevant i forhold til de udfordringer Lejre Kommune står over for, og som Kommunalbestyrelsesmedlemmerne efterfølgende evaluerer som sådan. Effektivisering og effekt Bedre økonomistyring: Gennemfører en budgetvalidering som resulterer i klare budgetforudsætninger som grundlag for korrekt budgettering og sikker økonomistyring og synliggøre politiske handlemuligheder i form af et spare- og prioriteringskatalog som en del af budgetproces Indsatserne er nærmere beskrevet i sag til Økonomiudvalget januar Målet er, at administrationen kan udarbejde en retvisende grundbudget med klare forudsætninger der indgår i budgetproces Overholde budget 2014: Gennemfører handleplaner for bedre styring og omkostningsreduktioner på de områder, der havde merforbrug i 2013/hvor der er risiko for merforbrug i Handleplanerne er i gang på alle områder og status forelægges de relevante fagudvalg og ØU inden udgangen af 1. kvartal Der gennemføres om nødvendigt besparelser tidligt på året. Målet er budgetoverholdelse i Effektiviseringsstrategi: Udarbejder en langsigtet effektiviseringsstrategi, der sikrer, at effektiviseringsmålene i budget 2015 på 7 mio. kr. stigende til 15. mio. kr. i 2017 kan realiseres gennem reelle effektiviseringer der ikke forringer den borgernære service. I effektiviseringsstrategien indgår følgende spor: o Udarbejder en flerårig plan for konkurrenceudsættelse. o Outsourcing af IT serverdrift. Udbyde og udflytte serverdrift i en kombineret housing og hostingløsning o Gennemfører de aktuelle potentialeafdækninger inden for forsyning og IT, hvor mulighederne ved fælleskommunalt samarbejde undersøges. o Revurderer Kanalstrategien, opstiller konkrete mål, gennemfører digitaliseringsprogrammet, og høster gevinsterne som en del af den langsigtede effektiviseringsstrategi. o Effektiviserer bygningsdriften ved at investere målrettet i at nedbringe driftsomkostningerne og ved at optimere (reducere) den samlede kommunale bygningsmasse. Der skal i 2014 udarbejdes en strategi for hvordan omkostningerne på sigt kan bringes ned. o Effektiviserer administration og arbejdsprocesser. Målet er i 2014 at bygge stærkere kompetence op inden for LEAN og udbud samt videreføre arbejdet med indkøb/compliance. o Effektivisere projekt- og porteføljestyringen. Målet er at skabe større effekt og træfsikkerhed gennem mere fokuserede projekter og løbende porteføljestyring, der sikrer at fælles retning og at ressourcer prioriteres derhen, hvor der er størst behov. o Implementerer nyt økonomi- og lønsystem. Samarbejde og deltagelse

7 Kvalitet i borgerbetjening: Udarbejder en plan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen i samarbejde med Borgerrådgiveren. Planen skal behandles politisk i Økonomiudvalget forår De konkrete indsatser der relaterer sig til indsatsområde Sikker myndighedsudøvelse vi træffer korrekte afgørelser og kommunikerer på en forståelig måde vil fremgå af planen. Målet er at nedbringe antallet af klager og henvendelser til Borgerrådgiveren og klager. Bedre telefonbetjening: Gennemfører evaluering af telefonbetjening. Evalueringen gennemføres i januar-februar og vil indgå som grundlag for ovennævnte plan. Helhedsorienteret hjælp: Konkretiserer hvad vi mener med sammenhængende hjælp og hvordan vi arbejder i opgaveteams på tværs m.h.p. en helhedsorienteret sagsbehandling. Som et led heri indhenter vi erfaringer fra andre kommuner. Målet er bl.a. at dæmpe konsekvenserne af kontanthjælpsreformen ift udsatte familier og realisere lovgivningens intention om, at der skal sættes ind over for hele familiens problemer (hverdag, økonomi, familieliv, sundhed, tilknytning til arbejdsmarkedet). Civilsamfund og samskabelse: Udarbejder en fælles forståelse for hvad civilsamfundet og borgere i Lejre Kommune kan og vil bidrage med og hvordan kommunen kan skabe endnu bedre rammer for at engagerede borger løser opgaver og imødekommer behov, som ellers ikke ville blive imødekommet. Rammer og vilkår for frivilligt arbejde, herunder forsikringsforhold, afklares som et led i arbejdet. Ledelse og arbejdsmiljø Organisationsudvikling: Gennemfører et servicetjek af organisationen med fokus på de tværgående stabe m.h.p. at identificere og gennemføre justeringer på den korte bane, der understøtter Fokus 2014 og identificere pejlemærker for udvikling på den mellemlange bane. Ledelsesudvikling: Involverer ledere i Lejre Kommune i at drøfte, hvordan vi vil samarbejde på tværs af organisationen om leder- og ledelsesudvikling i Lejre Kommune de kommende år. Som et led i at styrke dialog og kommunikation mellem ledere i hele organisationen afholdes i 2014 udvidede koncernledelsesmøder en gang i kvartalet og en gang om året gennemføres en fælles uddannelsesdag for alle ledere og Fællestillidsrepræsentanter. Personalepolitisk status: Gør status på personale- og arbejdsgiverpolitiske forhold som grundlag for bl.a. en fremtidig HR strategi. Arbejdet omfatter dokumentation af sygefravær og forberedelse af en fælles politik der skal fremme nærvær og nedbringe fravær samt dokumentation for det rummelige arbejdsmarked i Lejre Kommune, der er den største arbejdsplads i kommunen. Arbejdsmiljø: Forbedrer arbejdsmiljøet gennem en tværgående indsats, hvor MED organisationen med Hovedudvalget som tovholder sætter fokus på social kapital som en fælles forståelsesramme for udvikling af arbejdsmiljøet i sammenhæng med kvalitet og effektivitet i kerneopgaverne. Der gennemføres en fælles uddannelsesdag for alle MED udvalg i social kapital i februar MED arbejdet i øvrigt: Gennemfører de aktiviteter, som Hovedudvalget i øvrigt har besluttet for 2014 som følge af HU s årshjul, herunder synliggøre fakta om sygefravær og arbejdsskader i Lejre Kommune, gennemføre fælles arbejdsmiljøgruppemøde, MED uddannelse, planlægning af gennemførelse af nyvalg til Centerudvalg og HU, drøftelse af retningslinjer for APV, anvendelse af AKUT midler m.v.

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Referat tirsdag den 8. august 2017 Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Indholdsfortegnelse 1. - Godkendelse af dagsorden...1 2. - Lejre Kommunes Kerneopgaver...2 3. - Ministerbesøg...8 08-08-2017

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015 LEDERNYT 3. NOVEMBER 2014 Direktionens strategibrev 2015 I år har Direktionen valgt at arbejde med strategibrevet på en ny måde. Direktionen har identificeret en række temaer, som vi vurderer, er relevante

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder:

Læs mere

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen Emne 1: Myndighedsopgaver på tværs - selvbetjeningsløsninger Selvbetjeningsløsninger medvirker til at gøre myndighedsområdet meget stift og ikke dynamisk, idet enhver henvendelse, anmeldelse, ansøgning

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. NOTAT - UDKAST Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Organisationsjustering og strategisk fokus Økonomiudvalget vedtog

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere